Sunteți pe pagina 1din 3

REFORMA FISCAL PRIVIND APLICAREA TVA

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178/2018, care intră în vigoare
începând cu 01.10.2018 conține un aspect ce constă în stimularea mediului de afaceri prin
creșterea competitivității agenților economici din sectorul HORECA (Hotel, Restaurant, Cafenea) pe
plan regional şi internațional, excluderea unor bariere pentru agenții economici exportatori.

Aceste modificări vizează domeniul de aplicare a TVA.

Astfel, art. 96, lit. b) care reglementează tipurile de livrări pentru care se aplică cota redusă a TVA a
fost suplinit cu două liniuțe noi cu următorul cuprins:
 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel,
vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau
tabără de vacanță pentru agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din
activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din
Economia Moldovei;
 10% – la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenții
economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și/sau
alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.
În esență se introduce o nouă cotă redusă a TVA în mărime de 10% pentru serviciile de
cazare, precum şi pentru produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate
de către agenții economici în cadrul activității de cazare şi alimentație publică conform secțiunii I a
Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei.

Dat fiind faptul că serviciile turistice constituie una dintre principalele categorii de activități pentru
țările în curs de dezvoltare, aceste modificări au drept scop să impulsioneze şi susțină industria
turismului în Republica Moldova, facilitarea atragerii investițiilor private, precum şi asigurarea
corelării domeniilor conexe, şi anume a activității de turism şi alimentație publică.

O asemenea abordare este corelată cu practica internațională, unde, pentru serviciile de cazare,
precum şi pentru livrarea produselor alimentare de către restaurante şi cafenele se aplică o cotă
redusă a TVA.

În cazul primirii de către furnizor a plății prealabile parțiale până la modificarea cotei de impunere, se
va lua în considerație data apariției obligației fiscale, stabilită prin art. 108 din Codul fiscal (CF).
Potrivit art.108 alin. (5) din CF, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la
momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii
plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

Astfel, în cazul primirii plății prealabile parțiale până la modificarea cotei de impunere pentru
serviciile/mărfurile vizate, cu livrarea mărfurilor (serviciilor) respective după această dată
(01.10.2018), prin prisma art.108 (5) din CF, se va aplica cota TVA corespunzătoare volumului de
mărfuri/servicii livrate ce închide plata prealabilă parțială şi altă cotă TVA aferentă volumului de
producție ce depășește plata prealabilă primită.

De asemenea, Legea menționată prevede aplicarea începând cu 1 octombrie 2018 a cotei TVA de
8% / 10% pentru toate mărfurile livrate din categoria celor specificate de art. 96 lit. b) din
CF1 către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi
care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente
care se află pe teritoriul RM şi care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar.

În acest sens, la art.4 alin.(6) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al CF
(republicată în MO al RM, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „prima
liniuță” au fost excluse.

La moment agenții economici care procură mărfuri de la agenți economici din stânga Nistrului şi care
nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova, aplică cota standard a TVA de 20%
pentru toate mărfurile, cu excepția pâinii şi produselor de panificație, şi laptelui şi produselor lactate.

Prin modificările operate, se asigură aplicarea principiului de echitate fiscală stabilit de art.6 alin.(8)
din CF, conform căruia, impozitele şi taxele se bazează pe principiul echității fiscale, ce ar
presupune tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care activează în condiții similare, în
vederea asigurării unei sarcini fiscal egale.

Astfel, începând cu 1 octombrie, livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se
află pe teritoriul RM şi care au relații fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi
fizice rezidente care se află pe teritoriul RM şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este
supusă TVA conform art.96 lit.a), lit.b), art.103 şi 104 din titlul III al CF.

______________________
1
Potrivit art.96 lit. b) din CF b) cote reduse a TVA se aplică în mărime de:
— 8% – la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600,
190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul
Republicii Moldova, cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de T.V.A. în
conformitate cu art.103 alin.(1) pct.2);
— 8% – la medicamentele de la poziţiile tarifare 3001–3004, atît indicate în Nomenclatorul de stat
de medicamente, cît şi autorizate de Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, la alcoolul etilic
nedenaturat de la poziţiile tarifare 220710000 şi 220890910, destinat producerii farmaceutice şi
utilizării în medicină, în limita volumului contingentului anual stabilit de Guvern, importate şi/sau
livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi medicamentele preparate în farmacii conform
prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate;
— 8% – la mărfurile, importate şi/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare
3005, 300610, 300620000, 300630000, 300640000, 300660000, 300670000, 370790, 380894,
382100000, 382200000, 4014, 401511000, 481890100, 900110900, 900130000, 900140, 900150,
901831, 901832, 901839000;
— 8% – la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi
la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a
gazelor naturale;
— 8% – la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie şi horticultură în formă
naturală, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, de la poziţiile tarifare:
010221, 010231000, 010290200, 010310000, 010410100, 010420100, ex.0105 – pui vii de
reproducţie, 060210, 060220, 0701, 07020000, 0703, 0704, 0705, 0706, 070700, 0708, 070920000,
070930000, 070940000, 070951000, 070959100, 070959300, 070960, 070970000, 070993100,
070999100, 070999400, 070999500, 070999600, ex. 070999900 – mărar şi pătrunjel, 0713,
071420100, 080231000, 080610, 080711000, 080719000, 080810, 080830, 080840000, 0809,
08101000, 081020, 081030, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1201, 1205, 120600, 1209,
ex.121291 – sfeclă de zahăr proaspătă sau refrigerată, 121300000, 1214;
— 8% – la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova;
— 8% – la biocombustibilul solid destinat producerii energiei electrice, energiei termice şi apei calde
livrat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la materia primă livrată în scopul producerii
biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduuri vegetale
agricole şi forestiere, reziduuri vegetale provenite din industria alimentară, reziduuri de lemn, precum
şi la energia termică produsă din biocombustibil solid, livrată instituţiilor publice.
Începînd cu 1.10.2018:
— 10% – la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel,
vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanță sau
tabără de vacanță pentru agenții economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din
activități de cazare și alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din
Economia Moldovei;
– 10% – la produsele alimentare, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenții
economici a căror activitate operațională se constituie exclusiv din activități de cazare și/sau
alimentație publică, conform secțiunii I a Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei.