Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE POST

APROBAT
______________________
(semnătura)
______________________,
( numele, prenumele)
______________________

Capitolul I.

1.Numele și prenumele titularului: __________________


2.Compartimentul: Secretariat
3.Denumirea postului: Secretar
4.Locul de muncă: Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii
Informaționale
5.Condițiile postului de lucru:
- Program de lucru de 8 ore și suplimentar dacă este necesar.
- Își desfășoară activitatea în Secretariat.
- Va fi dotat cu fax, calculator, telefon, rechizite de birou, acces la
sistemul informațional al instituției.
- Munca se desfăşoară în condiţii normale, la birou, cu deplasări pe
distanţe scurte sau medii în cadrul instituției și a subdiviziunilor

Capitolul II.

1. Scopul general al funcţiei:


- Asigurarea unei bune circulaţii a documentelor și informaţiilor care intră și iese la nivelul
instituției; ducerea unei evidențe a actelor, regulamentelor, indicațiilor care vin de la
organele superioare de subordonare externă sau alte instituții și a ordinelor interne
elaborate de sistemul de gestiune a instituției; asigurarea condiţiilor optime pentru
realizarea activității de conducere, gestiune, informare și planificare a activității
directorului.
2. Atribuții:
- Efectuează activităţi administrative de rutină în scopul eficientizării timpului de lucru al
directorului;
- Informarea și ținerea la curent a directorului despre programele de lucru, ședințe sau alte
activități și coordonarea acestora cu toate subdiviziunile sau instituții din exterior;
- Primirea, ţinerea evidenţei şi repartizarea corespondenţei în cadrul instituției;
- Efectuarea unor lucrări de specialitate: organizarea şi actualizarea unor situaţii, redactarea
unor materiale de corespondenţă, păstrarea şi operarea în diverse registre de evidenţă;
- Asigurarea legăturilor telefonice în interiorul şi exteriorul instituției;
- Furnizarea de informaţii elevilor și profesorilor în legătură cu activitatea şi programul
instituției;
- Păstrarea evidenţei numelor, adreselor şi numerelor telefonice ale elevilor și angajaților
instituției;
- Înregistrarea hotărârilor şi deciziilor luate de conducere, aplicarea ştampilei şi
repartizarea acestora către catedrele instituției;
- Identificarea, selectarea, clasificarea şi păstrarea unor surse şi materiale de informare;
- Introducerea de date fiscale, contabile, gestiunea de baze de date.
- Participarea la şedinţele generale instituției;
3. Responsabilităţile:
- răspunde de respectarea metodologică a serviciului secretariat al instituției;
- răspunde de corectitudinea evidenței, întocmirii și transmiterii informației, actelor și deciziilor
directorului sau subdiviziunilor superioare, precum și prezentarea lor în termenii stabiliţi;
- răspunde de înregistrările tuturor operaţiunilor efectuate;
- răspunde de organizarea şi funcţionarea în condiţii favorabile a serviciului secretariat;
4. Cui îi raportează titularul funcţiei: Director
5. Cine îi raportează titularului funcţiei: Profesori, angajați, studenții,Instituții de profil,
parteneri ai CEITI
6. Pe cine îl substituie: angajați cu care coordonează informația din CEITI
7.Cine îl substituie: colegi și angajați care au acces la sistemul informațional al instituției

Capitolul III.
1. Studii:
- Cel puţin studii medii;
- Studiile de specialitate în domeniul biroticii şi secretariatului constituie un avantaj.
2. Experienţă profesională:
- Cel puțin șase luni de experiență într-un post similar.
3. Cunoştinţe:
- Cunoştinţe de operare pe calculator
- Cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională.
- Cunoașterea utilizării aplicațiilor: Microsoft Word, Excel.
4.Cerințe:
- Nivel de pregătire profesională;
- Capacitate de control în condiții de stres;
- Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor de bază;
- Bune abilităţi de comunicare şi relaţionare;
- Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă;
- Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;
- Capacitate de a respecta termene limită;
- Atenție la detalii;
- Atitudine pozitivă, ordine, corectitudine și seriozitate.

Aprobat: Titular de post:


____________________________ _____________________________