Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 03.06.2013
Profesor:
Disciplina: Limba şi literatura romană
Clasa: a IX-a F
Capitolul: Textul narativ. Înţelegere şi receptare
Tema: „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”
Tipul lecţiei: de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor
Durata: 50 de minute
Competențe generale:
1.Utilizare corectă și adecvată a limbii române în receptarea și în producerea mesajelor în diferite situații de
comunicare.
Competenţe specifice:
5. Aplicarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române
literare în diverse situaţii de comunicare orală şi scrisă.
6. Operaţionalizarea terminologiei ştiinţifice lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.
Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:
- să definească basmul ca specie a genului epic;
- să identifice tema basmului studiat;
- să prezinte probele complexe prin care trece Fat-Frumos;
- să exprime propriile opinii interpretative pornind de la textul studiat.
Resurse educaţionale:
a) Textul literar „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”;
b) Capacităţile receptive normale ale elevilor;
c) Timp la dispoziţie: 50 minute
Strategia didactică:
1) Metode şi procedee: lectura expresivă (a unor fragmente), conversaţia
euristică, învăţarea prin descoperire, problematizarea.
2) Forme de activitate: activitatea frontală, alternativ cu activitatea
independentă
3) Mijloace de învăţământ: Limba şi literatura română, manual pentru clasa a
IX-a, editura Corint; fişe de lucru; tabla
4) Material bibliografic: P.Ispirescu, Basmele românilor, volumul I,
Bucuresti,2010;
C. Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Polirom, 1999;
1
NR. Secvențele lecției Conținuturile învățării Forme de Metode și procedee Resurse Evaluare
CRT. organizare materiale
1 Moment Organizarea clasei Verificarea temei
organizatoric pentru acasă.
(2min.)

2 Actualizarea Se va cere elevilor să rezume textul Frontal Conversație Dirijarea elevilor în


cunoștințelor basmului: „Tinerețe fără bătrânețe și viață euristică expunerea
(7min.) fără de moarte” cunoștințelor.

3 Captarea atenției Li se spune elevilor că G. Călinescu, în Frontal


(3min.) Estetica basmului, afirmă: „Basmul este o Explicația Elevii își vor expune
oglindire a vieţii în moduri fabuloase. [...] propriile idei.
Caracteristica lui este că eroii nu sunt
numai oameni, ci şi anume fiinţe Lucru
himerice, animale. [...] Când dintr-o individual
naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici, n-
avem de-a face cu un basm”. Li se cere
elevilor să comenteze citatul pe scurt,
oral.

4 Anunţarea Vom analiza basmul popular, „Tinerețe Frontal Conversația


subiectului lecţiei fără bătrânețe și viață fără de moarte” Basmele
şi a obiectivelor până la sfârşitul orei va trebui să fiţi românilor,
operaţionale capabili să: (ob.operaţionale 1,2,3,4) volumul I, de
(2min.) P.Ispirescu,
Bucuresti,2010
5 Prezentarea Profesorul cere elevilor să facă distincţia Frontal Expunerea Tabla. Elevii vor nota pe
conținutului noii dintre basmul cult şi basmul popular, Anexa. caiete.
învățări urmărindu-se apoi definirea basmului
(30min.) popular.
Contextul apariției operei: În 1862, Petre
Ispirescu(1830-1887) a publicat primele
șase basme culese de el, în Țeranul
român, la îndemnul lui Nicolae Filimon.
Este vorba de basmele Tinerețe fără de
bătrânețe și viață fără de moarte, Prâslea
cel voinic și merele de aur, Balaurul cel
2
cu șapte capete, Fata de împărat și
pescarul și Fiul vânătorului. Ele au fost
reunite apoi, împreună cu altele, în prima
sa culegere de basme, astăzi devenită o
raritate bibliografică.
Elevii sunt solicitaţi, ca prin discuţii Fișa nr.1
frontale, să indice tema basmului, locul şi
timpul acţiunii, clişeele compoziţionale
(formule tipice: iniţiale, mediane, finale).
Elevilor li se cere să identifice motivele
basmului.
Profesorul cere elevilor să îşi noteze pe
caiete probele la care este supus
protagonistul basmului, şi aceştia să le
prezinte pe scurt.
6 Asigurarea Se dă ca activitate independentă în clasă Activitate Caietele Elevii lucrează
retenţiei şi a rezolvarea următorului exerciţiu: individuală elevilor independent dupa
transferului Povestiţi, pe scurt, o întâmplare prin care Fișa nr.3 care se discută
(6min.) un personaj din basmul „Tinerețe fără răspunsurile.
bătrânețe și viață fără de moarte” îşi
dovedeşte calităţile supranaturale.
Se realizează prin
Profesorul citește un citat din Constantin aprecierea verbală
Noica și discută împreună cu elevii. sau notarea
(încheierea lecției) răspunsurilor
formulate de către
elevi.