Sunteți pe pagina 1din 5

RULES OF CONDUCT  COD DE CONDUITĂ 

   
Dear members,  Dragi membri, 
   
(1)  The  meaning  of  this  platform  is  to  connect  (1) Scopul acestei platforme este să aducă 
people all around the world who are interested in  împreună oameni din întreaga lume care sunt 
(but  not  limited  to)  personal  development,  interesați de (dar fără a se limita la) dezvoltare 
internet  marketing,  network  marketing,  personală, internet marketing, network 
automation  and  innovation,  to  guide  them  with  marketing, automatizare și inovație, să îi îndrume 
excellency  in  the  process  of  developing  their  cu excelență în dezvoltarea online a business‐
network  marketing  businesses  (automated  urilor lor de network marketing automatizate 
through  specific  funnels  created  by  Future  of  prin funnel‐uri specifice create de echipa Future 
Digital  as  well  as  through  other  online  tools),  to  of Digital precum și prin alte unelte online, să 
share with them extraordinary trainings, business  împărtășească cu ei traininguri de excelentă 
deals,  automated  solutions  for  their  already  calitate, oportunități de business, soluții 
existent  businesses  and  to  do  all  this  with  automatizate pentru afacerile lor deja existente și 
professionalism and fun.  să facă toate acestea într‐un mod profesionist, 
  dar și relaxat. 
   
I. Who is our community based on?  I. Cine este comunitatea noastră? 
   
(2)  In the Future of Digital community, we  (2) În comunitatea Future of Digital, încurajăm 
encourage diversity as well as promoting on the  diversitatea și promovarea pe platforma de social 
social platform the companies that are already in  a companiilor care sunt deja în funnel‐ul de 
the automation funnel of Future of Digital. The  automatizare al Future of Digital. Procesul de 
process of registering a new company in the  înregistrare a unei companii noi în funnel‐ul 
Future of Digital funnel is meant to be carried out  Future of Digital este gândit și structurat într‐un 
in a simple way and so anyone who wishes to  mod simplu astfel că oricine dorește să aducă în 
bring a new company in Future of Digital must  Future of Digital o companie nouă nu trebuie 
only send a request in this sense to the e‐mail  decât să trimită o cerere în acest sens la adresa 
address support@futureofdigital.info.  de e‐mail support@futureofdigital.info. 
(3)  In order to ensure the above purposes,  (3) Pentru a asigura realizarea scopurilor de mai 
we have created a set of simple Rules of Conduct,  sus, am creat un set simplu de reguli de conduită, 
which you implicitly commit to accept and  pe care vă angajați să le acceptați și să le 
respect when you become part of the social  respectați în mod implicit, la momentul la care 
platform.  deveniți parte a platformei sociale. 
(4)  Since we want to make sure these rules  (4) Întrucât dorim să ne asigurăm că aceste reguli 
are adequate to your needs, when creating them  răspund nevoilor dumneavoastră, în conceperea 
we benefit from the support of the members of  și aplicarea lor, beneficiem de sprijinul membrilor 
the Consultative Board of the Future of Digital  Consiliului Consultativ al Ambasadorilor Future of 
Ambassadors (“The Board of Ambassadors”). The  Digital („Consiliul Ambasadorilor”). Consiliul 
Board of Ambassadors works in close  Ambasadorilor funcționează în strânsă colaborare 
collaboration with the founder of Future of  cu fondatorul Future of Digital – dl. Adrian 
Digital ‐ Mr. Adrian Repede who, with the  Repede care, cu excepția celor expres prevăzute 
exception of those expressly stated, is the main  în alt sens, reprezintă principalul factor decisiv în 
decisive factor in the community.  cadrul comunității. 
   


Please bare in mind that according to article no. 101 from TERMS AND CONDITIONS, (101) in case of conflict between the
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 101 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între versiunea în
limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.
II. Who is part of the Consultative Board of the  II. Cine face parte din Consiliului Consultativ al 
Future of Digital Ambassadors and what do its  Ambasadorilor Future of Digital și cu ce se ocupă 
members do?  membrii săi? 
   
(5) The Board of Ambassadors is composed of the  (5) Consiliul Ambasadorilor este format din 
members which are most actively involved in the  membrii cel mai activ implicați în comunitatea 
Future of Digital community named ″the Future  Future of Digital, denumiți „Ambasadorii Future 
of Digital Ambassadors″ and has the role of  of Digital” și are rolul de a formula opinii 
adopting advisory opinions, in order to advise the  consultative, în scopul consilierii fondatorului 
founder of Future of Digital, in making decisions  Future of Digital, în luarea deciziilor care vizează 
that aim at the good functioning of the  buna funcționare a comunității. 
community. 
(6) In its activity, the Board of Ambassadors  (6) În activitatea sa, Consiliul Ambasadorilor 
respects the Future of Digital Terms and  respectă întocmai Termenii și Condițiile Future of 
Conditions (including the policies / guides that  Digital (incluzând politicile/ghidurile care îi sunt 
are integral parts of it) and, based on them,  părți integrante) și, în baza acestora, adoptă 
adopts opinions that have a consultative role for  opinii ce au rol consultativ pentru fondatorul 
the founder of Future of Digital in taking  Future of Digital în luarea deciziilor care vizează 
decisions concerning the community.  comunitatea. 
(7)  Each Ambassador shall be elected for an  (7) Fiecare Ambasador urmează a fi ales pe o 
indefinite period.  perioadă nedeterminată. 
(8)  The quality of Ambassador may be  (8) Calitatea de Ambasador îi poate fi retrasă 
withdrawn from its holder if:  celui care o deține dacă: 
‐ there is a request in this regard from the  ‐ există o solicitare în acest sens din partea 
Ambassador concerned;  Ambasadorului în cauză;  
‐ he no longer meets the criteria that were taken  ‐ nu mai îndeplinește criteriile care au fost luate 
into account when elected;  în calcul când a fost ales;  
‐ he does not comply, as a member, with the  ‐ nu respectă, ca și membru, prevederile 
provisions of the Terms & Conditions (including  Termenilor&Condițiilor (incluzând ghidurile și 
guides and policies that form an integral part  politicile care formează parte integrantă a 
thereof);  acestora);  
‐ he no longer shows involvement (including, but  ‐ acesta nu mai manifestă implicare (incluzând, 
not limited to absences from meetings, the  dar fără a ne limita la absența de la întâlniri, 
manifestation of a passive attitude in promoting  manifestarea unei atitudini pasive în promovarea 
Future of Digital, other reasonable criteria and  Future of Digital, alte criterii rezonabile și care 
which are applied proportionately).  sunt aplicate proporțional în apreciere). 
(9) The withdrawal of the quality of Ambassador  (9) Retragerea calității de Ambasador se decide 
shall be decided by the Council and shall operate  de către Consiliu și operează dacă cel puțin 80% 
if at least 80% of the already members of the  din membrii deja componenți ai Consiliului 
Council vote in this regard.  votează în acest sens. 
(10) The Council of Ambassadors meets online or  (10) Consiliul Ambasadorilor se reunește online 
physically, with a weekly frequency. The Council  sau fizic, cu o frecvență săptămânală. Consiliul 
is considered valid if 50% + 1 of its members are  este considerat  valabil întrunit dacă sunt 
present.  prezenți 50% + 1 dintre membrii săi. 
(11) In addition to its current duties, in the  (11) Suplimentar față de atribuțiile sale curente, 
exceptional case of Users who have a  în cazul excepțional al Utilizatorilor care au o 
depreciating, defamatory and / or prejudicial  conduită denigratoare, defăimătoare și/sau 
conduct (in accordance with Chapter IX of the  prejudiciabile (conform cu capitolul IX din 


Please bare in mind that according to article no. 101 from TERMS AND CONDITIONS, (101) in case of conflict between the
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 101 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între versiunea în
limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.
Terms and Conditions), the Board of  Termeni si Condiții), Consiliului Ambasadorilor îi 
Ambassadors has the following powers:  revin următoarele atribuții: 
‐ analyzing the conduct of the Users to advise  ‐ analiza conduitei Utilizatorilor pentru a opina 
about the applicability of chapter IX of the Terms  privind aplicabilitatea capitolului IX din Termeni si 
and Conditions;  Condiții; 
‐ issuing an advisory opinion on the sanction  ‐ emiterea unei opinii consultative privind 
required in the case of the applicability of chapter  sancțiunea care se impune în cazul aplicabilității 
IX of the Terms and Conditions, which is  capitolului IX din Termeni si Condiții, care este 
submitted to the Future of Digital founder for a  înaintată fondatorului Future of Digital pentru 
decision to be taken by him.  luarea unei decizii de către acesta. 
(12) The Council of Ambassadors adopts its  (12) Consiliul Ambasadorilor își adoptă opiniile 
advisory opinions with a simple majority (50% + 1  consultative cu o majoritate simplă (50% + 1 
member).  membru). 
(13) In order to be part of the Board, the  (13) Pentru a face parte din Consiliu, membrii 
members must fulfill a number of conditions  trebuie să îndeplinească o serie de condiții care 
which reveal their involvement and their ethical  să releve implicarea și spiritul lor etic:  
spirit:  ‐ au un profil profesional și moral ireproșabil, 
‐ have a spotless professional and moral profile,  caracterizat prin respectarea indiscutabilă a 
residing in an indisputable compliance with the  principiilor de etică; 
ethical principles;  ‐ sunt membri 7 Stele de cel puțin 6 luni 
‐ have been 7 Stars members for at least 6  calendaristice; 
calendar months;  ‐ au active în funnel‐ul Future of Digital minimum 
‐ have at least 3 network marketing companies  3 companii de network marketing; 
active in the Future of Digital funnel;  ‐ sunt participanți activi la trainingurile live Future 
‐ are active participants at the Future of Digital  of Digital și implicați în comunitatea Future of 
trainings;  Digital. 
‐ are elected by at least 80% of the already  ‐ sunt aleși ca membri de cel puțin 80% din 
existent members of the Board.  membrii deja componenți ai Consiliului. 
(14) Any member that considers to meet the  (14) Orice membru care consideră că îndeplinește 
conditions above expressed can send a request to  condițiile de mai sus poate trimite o cerere la 
the e‐mail address support@futureofdigital.info  support@futureofdigital.info în care își explimă 
expressing his wish to become an Ambassador.  dorința de a deveni Ambasador. Cererea sa este 
His request is analysed by the already existent  analizată de Ambasadorii deja existenți și va fi 
Ambassadors and will be approved if its receives  aprobată dacă cel puțin 80% din membrii deja 
favourable votes from atl least 80% of the  componenți ai Consiliului votează favorabil. 
members of the Board. Each Ambassador will be 
elected for a period of time of 1 year which can 
be extended for an equivalent period of time 
should the Board consider the Ambassador still 
meets the above conditions and the Ambassador 
accepts the extension. 
   
III.  Limits we encourage to be respected  III. Limite pe care le încurajăm a fi respectate 
   
(15)  Future of Digital's social website is, first  (15)  Website‐ul social al Future of 
of all, a social and educational platform and,  Digital este, în primul rând, o platformă socială și 
secondary, a selling or recruiting platform. That is  educațională și, în al doilea rând, o platformă de 
why, we have zero tolerance for: 


Please bare in mind that according to article no. 101 from TERMS AND CONDITIONS, (101) in case of conflict between the
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 101 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între versiunea în
limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.
‐ Breaches of the Terms and Conditions (including  vânzări și recrutări. De aceea, avem toleranță 
guides and policies that are integral parts of  zero pentru:  
them);  ‐ Încălcări ale Termenilor și Condițiilor (incluzând 
‐ cross line recruiting in companies, no matter  ghiduri și politici care reprezintă părți integrante 
whether for those there are funnels in Future of  ale acestora); 
Digital or not;  ‐ recrutare de tip cross line în companii, 
‐ link refferals and/or contact details for  indiferent dacă pentru acestea exista sau nu 
recruiting prospects posted on your wall with the  funnel‐uri in Future of Digital; 
purpose of recruiting in any business, including  ‐ postarea pe perete („wall”) de link refferals 
the network marketing companies part of the  și/sau date de contact cu scopul recrutării în orice 
Future of Digital funnel;  business, incluzând chiar și companiile de 
‐ indecent (including vulgar and obscene), illegal  network marketing incluse în funnel‐ul Future of 
or trivial attitude;  Digital; 
‐ individual or company denigrations of any kind;  ‐ atitudine indecentă (incluzând vulgară și 
‐ political, social, racial, color and/or language  obscenă), ilegală sau trivială;  
based, sexual, religious, opinion based, national  ‐ denigrare de orice fel a unei persoane fizice sau 
and/or social origin propaganda and/or  companii;  
discrimination;  ‐ propagandă și/sau discriminare bazată pe 
‐ any type of bullying or aggression;  rațiuni politice, sociale, rasiale, de culoare și/sau 
‐ spamming members with any of the above.  limbă, sexuale, religioase, de opinii, de 
naționalitate și/sau origini sociale;  
‐ orice tip de hărțuire, intimidare, batjocură sau 
agresiune; 
‐ spam‐area membrilor cu oricare din cele de mai 
sus. 
(16) However, without any selling contacts  (16) În orice caz, fără a include detalii de vânzare 
attached to the posts, you can promote  în postări, puteți promova informații, inovații sau 
information, innovations or promotions about  promoții legate de compania sau ofertele 
your company (as long as it is included in the  companiei dvs. inclusă în funnel‐ul Future of 
Future of Digital funnel) or your deals. Please  Digital. Vă rugăm să rețineți că orice date de 
remember that all and any contact details should  contact trebuie furnizate exclusiv într‐un spațiu 
be given exclusively in a private space,  privat (la cerere) sau pe grupuri private care sunt 
mandatory on request or on private groups  accesibile doar membrilor Premium. 
accessible only for Premium members. 
(17)  Our goal is to have an educated and  (17) Scopul nostru este de a avea o comunitate 
constantly evolving community and we see in all  educată și în permanentă evoluție. Vedem în 
our members a 5 star member ‐ just as it's all of  fiecare dintre dvs. membri de 5 stele ‐ astfel cum 
the members' start status in Future of Digital's  este și statusul de început al fiecăruia dintre dvs. 
social community.  în comunitatea socială a Future of Digital. 
   
   
 
IV.  How we take care of the community  IV. Cum avem grijă de comunitate 
   
(18) We have a high consideration for all our  (18) Avem o considerație aleasă pentru toți 
members, that is why the start status of all  membri noștri, motiv pentru care statusul de 
members is a 5 star one.  început al fiecăruia dintre aceștia este de 5 stele. 


Please bare in mind that according to article no. 101 from TERMS AND CONDITIONS, (101) in case of conflict between the
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 101 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între versiunea în
limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.
(19)  However, if a member repeatedly  (19)  Cu toate acestea, dacă un 
breaches the present Rules of Conduct (and for  membru încalcă în mod repetat prezentul Cod de 
the benefit of our community), we decide  Conduită (și spre binele comunității noastre), 
unilaterally to downgrade its status up to  vom decide unilateral scăderea statusului 
terminating its account on the social platform,  acestuia până la închiderea contului pe platorma 
based on the following scheme:    socială, bazându‐ne pe următoarea schemă:   
‐ for any breach of the rules hereby presented,  ‐ pentru orice încălcare, de către un membru, a 
the moderator/admin of the platform will  prezentelor reguli, moderatorul/administratorul 
downgrade the status of the member by 1 star;  platformei va micșora statusul membrului cu 1 
‐ simultaneously, the moderator/admin of the  stea; 
platform will send the member a warning  ‐ în mod simultan, moderatorul/administratorul 
message; through this message, the member will  platformei va trimite membrului un avertisment; 
be reminded of the present Rules of Conduct and  prin acesta, membrului i se va aminti prezentul 
will be let known that any future breach of these  Cod de Conduită și i se va învedera că orice 
will result in a new status downgrade.  încălcare viitoare a acestor reguli va atrage o 
nouă scădere a statusului. 
(20)  Nonetheless, should the member obtain  (20) Însă, dacă în termen de 30 de zile 
100 likes for one or various of their posts, within  calendaristice de la data ultimei scăderi a 
a time limit of 30 calendar days from the latest  statusului, membrul obține 100 de like‐uri pentru 
downgrade of their status, the latest status  una sau mai multe dintre postările sale, cea mai 
downgrade will be corrected. As a consequence,  recentă scădere a statusului său va fi îndreptată. 
the member will be awarded the latest  În consecință, membrul își va recăpăta ultima 
downgraded star and its latest negative review  stea scăzută, iar ultimul review negativ îi va fi 
will also be corrected.  îndreptat. 
(21)  Please be aware that the downgrade of  (21) Cu toate acestea, vă atragem atenția că 
the status can no longer be corrected if the  scăderea statusului nu mai poate fi îndreptată 
member has reached 0 stars, case in which he is  dacă membrul a ajuns la 0 stele, caz în care este 
automatically excluded from the social  automat exclus din comunitate, indiferent dacă 
community, no matter if he has a free or paid  are cont gratuit sau plătit (membru Basic sau 
account (Basic or Premium member). As such,  Premium). Astfel, vă rugăm să rețineți că, în baza 
please remember that, based on the above  schemei de mai sus, un număr de 5 încălcări a 
scheme, a number of 5 breached of the Rules of  Codului de Conduită poate determina excluderea 
Conduct might lead to your exclusion from the  dvs. de pe platforma socială. 
social platform. 
   
We hope that you enjoy being a Future of  Sperăm că vă bucurați de statutul de membru al 
Digital's member and that you will add value to  Future of Digital și că veți adăuga valoare 
our community!  comunității noastre! 
   
Future of Digital  Future of Digital 
 


Please bare in mind that according to article no. 101 from TERMS AND CONDITIONS, (101) in case of conflict between the
Romanian version of this document and the version in any other foreign language, the Romanian version will prevail.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu art. 101 din TERMENI ȘI CONDIȚII, în caz de conflict între versiunea în
limba română și versiunea în orice altă limbă străină, versiunea în limba română va prima.