Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA: Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul, Fetești


PROFESOR: Vancea Alina
DATA: 09.03.2015
CLASA: a VI-a B
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Literatura populară. Opera lirică
SUBIECTUL LECŢIEI: Măi bădiţă, floare dulce (doina)
TITLUL LECŢIEI: Semnificaţia titlului. Figuri de stil. Elemente de versificaţie
TIPUL LECŢIEI: mixtă
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare, precum monologul şi dialogul;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
3.2 identificarea procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric;
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi
de punctuaţie.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitive: Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să interpreteze semnificaţia titlului doinei;
O.C.2 – să identifice imaginile artistice prezente în text;
O.C.3 – să recunoască figurile de stil din text;
O.C.4 – să precizeze elementele de versificaţie;
O.C.5 – să remarce/ identifice prezenţa eului liric;
O.C.6 – să determine sentimentul predominant desprins din text;
b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O.M.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor;
O.M.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei.
c) afective: Elevii:
O.A.1 – vor manifesta interes pentru lecţie;
O.A.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor;
O.A.3 – îşi vor dezvolta spiritul cultural şi moral.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, problematizarea, cadranele,
acvariul sentimentelor, cvintetul, audiţia, jocuri didactice- Bulgărașul cu surprize, Fântâna
miraculoasă, Buzunarul cu idei.
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei, elevii vor fi antrenați în
activități frontale, ce vor alterna cu cele individuale şi pe echipe- organizarea colectivului sub
formă de buzz-groups.
3. Mijloace de învăţământ: manualul, caietul elevului, laptop, video proiector, fişe cu
sarcini de lucru, materiale auxiliare.
RESURSE:
a) Umane – 25 elevi;
b) Temporale – 50 minute;
c) Spaţiale: sala de clasă;
d) Bibliografice:
 Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat
prin ordinul ministrului, 2009;
 Limba română – manual pentru clasa a VI-a, autori: Anca Şerban, Sergiu Şerban,
Bucureşti, Editura All, 1998;
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a VI-a, Piteşti, Editura
Carminis, 2001;
 Sâmihăian, Florentina, Norel, Mariana, Didactica limbii și literaturii române, 2005.
SCENARIU DIDACTIC
Etapele Ob. Activitatea Activitatea Strategii didactice Evaluar
lecţiei profesorului elevului Tim Forme Metode Resurse e
p de
organiz
are
0.MOMENT Verifică prezenţa elevilor, Elevii urmăresc verificarea 3-5’ Activitate Conversaţia Caietele Aprecierea
ORGANIZA- instrumentele de lucru ale temei şi corectează frontală elevilor răspunsurilor
TORIC
acestora şi corectează tema eventualele greşeli.
pentru acasă, atât
cantitativ, cât şi calitativ.
1.CAPTAREA Demersul didactic va Completează, cu răspunsurile 7-8’ Activitate Conversaţia Fișă
ATENŢIEI debuta cu un rebus, în corecte, rubricile rebusului. frontală euristică
cadrul căruia va fi introdus
numele speciei literare
studiate- doina. (Anexa 1) Apreciere
verbală
Profesorul propune Ascultă cu atenţie fragmentul Audiţia Laptop
elevilor audiţia unei doine muzical şi exprimă starea pe
şi solicită acestora să care le-o creează audiţia.
exprime starea sufletească Discută despre modalităţi de
inspirată de fondul sonor. transmitere a sentimentelor
Induce elevilor asocierea în operele literare.
transmiterii sentimentelor
cu arta cuvântului.

2.ENUNŢAREA Notează titlul lecţiei şi Elevii ascultă şi notează titlul 1’ Activitate Conversaţia Tabla şi
OBIECTIVE- O.C.1 formulează obiectivele pe lecţiei pe caiete. frontală caietele
LOR
O.C.2 înţelesul elevilor. elevilor

O.C.3
O.C.4
O.C.5
O.C.6
3. Solicită elevilor să Elevii lecturează. 8-10’ Activitate Citirea Textul-suport Apreciere
ACTUALIZA- lectureze textul- doina din frontală verbală
REA
CUNOŞTIN-
manual.
ŢELOR
Profesorul propune Elevii manifestă interes față
elevilor jocul didactic de jocul propus, oferind
,,Bulgărașul cu surprize’’, răspunsurile necesare.
exercițiu ce va viza
actualizarea cunoștințelor
dobândite anterior,
conținând întrebări
precum: Poezia se încadrează în genul
liric deoarece autorul îşi
Cărui gen literar îi exprimă, în mod direct, ideile,
aparține textul?; Ce gândurile şi sentimentele prin
trăsături specifice genului intermediul eului liric.
se pot identifica?; Cum își
face simțită prezența eul
liric?; Ce sentimente
transmite poezia
Literatura populară (folclorul)
lecturată?; Care
sentimente predomină în este alcătuită din totalitatea
textul citit?; creaţiilor populare (doine,
balade, ghicitori, proverbe,
basme, legende etc) de o mare
Definiţi literatura vechime, bogăţie, varietate şi
populară!; valoare artistică, care sunt
strâns legate de simţirea
poporului nostru, de viaţa şi
istoria lui.
Trăsăturile literaturii populare:
a) caracter anonim,
b) caracter oral,
c) caracter colectiv
d) caracter sincretic

Opera populară a fost


Care sunt trăsăturile transmisă prin viu grai de-a
literaturii populare?;
lungul generaţiilor; se cunosc
mai multe variante.

Explicaţi caracterul oral


al operei populare!
(Anexa 2)

4. PREZEN- Apelând la jocul 8-10’ Activitate pe Apreciere


TAREA didactic ,,Buzunarul cu echipe Tabla verbală
NOULUI O.C.1
CONŢINUT AL
idei”, profesorul inițiază Creta
ÎNVĂŢĂRII O.C.2 demersul instructiv- Primul vers al operei date colorată
educativ, în vederea coincide cu titlul acesteia, Măi
O.C.3 prezentării noului conținut. bădiţă, floare dulce. Observaţia
O.C.4 sistematică
Cu ce coincide primul vers
O.C.5 al operei?;

Profesorul va prezenta, Elevii răspund la întrebările


împreună cu elevii, profesorului.
semnificaţia titlului
poeziei. Titlul, ca în multe
poezii populare, este
primul vers. Elevii rezolvă cerințele date.
Titlul este format din:
- interjecţia măi, care are
rolul de a exprima, în mod
direct, starea sufletească a
eului liric, aceea de
apropiere dintre eul liric şi
fiinţa invocată;
- diminutivul afectiv, cald,
mângâietor bădiţă;
- metafora floare, simbol
al frumuseţii, al
perfecţiunii, al împlinirii;
- epitetul dulce.
Titlul constituie o Sentimentele evocate în poezie
declaraţie de dragoste. sunt cele de dragoste, suferinţă,
dor.

Vocea care se exprimă în creaţia


literară este eul liric.

Ce stări/sentimente evocă
Acesta apare în ipostaza:
poezia?;
□ unui grădinar;
□ unei flori;
□ unei tinere îndrăgostite;
Vocea ce își face resimțită □ unui adult care iubeşte
prezența în această operă natura.
literară este vocea...;

Folosirea adverbului acasă


sugerează dorinţa fetei de a fi
Acesta apare în ipostaza: în preajma iubitului.
□ unui grădinar;
□ unei flori;
□ unei tinere îndrăgostite; Termenii lexicali ce desemnează
□ unui adult care iubeşte muncile agricole sunt: aş
natura. smulge, aş răsădi, aş secera, aş
face stog, aş îmblăti, aş măcina,
aş cerne, aş frământa.

Ce sugerează folosirea
adverbului acasă în Aceste versuri semnifică dorinţa
structura dată: Şi-acasă la fetei de a se contopi cu cel iubit,
noi te-aş duce; dragostea presupunând jale şi
suferinţă atunci când nu este
Identificaţi termenii împlinită.
lexicali ce desemnează
muncile agricole;

Explicaţi înţelesul
versurilor Şi te-aş da
inimii mele/ Să se
stâmpere de jele. (Anexa
3)

Profesorul împarte elevii


în 4 grupe. Fiecare grupă
va avea câte o sarcină. Cadranele
Astfel:
Grupa 1 – Interpretaţi în
câteva rânduri semnificaţia
titlului
Grupa 2 – Identificaţi
imaginile artistice din
textul dat
Grupa 3 – Precizaţi
elementele de versificaţie
ale textului
Grupa 4 – Identificaţi
mărcile eului liric
(Anexa 4)
5. DIRIJAREA După expirarea timpului Elevii comunică realizările 6-8’ Activitate Observare
ÎNVĂŢĂRII acordat, profesorul ascultă lor, luând atitudine şi faţă de frontală sistematică
răspunsurile elevilor şi răspunsurile colegilor;
face unele precizări, concluzionează.
concluzii, apoi le notează Profesorul
pe tablă. Elevii completează, pe caiete, supraveghea-
celelalte cadrane. Fișa pentru ză activitatea
Activitate înţelegerea fiecărui elev
Solicită elevilor să rezolve Elevii rezolvă fișa. individuală textului şi oferă
o fișă cu sarcini de lucru, explicaţiile
în vederea înţelegerii necesare
textului. (Anexa 5)
6. OBŢINEREA O.C.6 Ce sentimente v-a trezit Elevii răspund întrebărilor. 3-4’ Activitate Fişa de lucru Aprecieri
PERFORMAN-
ŢELOR lectura acestei doine?; frontală şi Acvariul verbale
Care sunt versurile care individuală sentimente-
v-au plăcut în mod lor
deosebit? De ce?
(Anexa 6)
7.FEED-BACK Are loc pe tot parcursul Activitate Conversaţia Evaluare
demersului didactic prin frontală orală
aprecieri verbale de tipul:
Da!, Foarte bine!, Exact!
Bravo!.
Profesorul verifică
rezolvarea corectă a
testului.
8. Se indică, drept activitate Elevii realizează cvintetul. 2-3’ Activitate Cvintetul Caietul Apreciere
EVALUAREA independentă, realizarea individuală elevilor verbală
unui cvintet .

9.RETENŢIA Prin jocul didactic Elevii aderă la activitatea 2-3’ Activitate Conversaţia Analiza
,,Fântâna miraculoasă”, propusă. frontală răspun-surilor
profesorul va adresa
întrebări referitoare la
lecţia desfăşurată şi va
observa dacă elevii şi-au
însuşit corect cunoştinţele.

10. TRANSFE- Tema pentru acasă: Elevii îşi notează tema pe 1’ Activitate Conversaţia Caietul
RUL Arătați, într-o compunere caiete. frontală elevilor
de 80-100 de cuvinte, că
opera literară Măi bădiță,
floare dulce, este o creație
literară ce aparține
genului liric.
ANEXE

Anexa nr. 1

Cerințe rebus

1. În opera lirică autorul își exprimă sentimentele în mod........(direct)


2. Cel care scrie o operă literară se numește........( autor)
3. ,,Masca” pe care o împrumută autorul în opera lirică se numește.......... ( eu liric)
4. Universul creat de o operă literară este unul........ ( imaginar)
5. Potrivirea silabelor de la sfârșitul versurilor se numește..........( rima)

Anexa nr. 2
Întrebări ,,Bulgărașul cu surprize’’:
1. Cărui gen literar îi aparține textul?;
2. Ce trăsături specifice genului se pot identifica?;
3. Cum își face simțită prezența eul liric?;
4. Ce sentimente transmite poezia lecturată?;
5. Care sentimente predomină în textul citit?;
6. Definiţi literatura populară!;
7. Care sunt trăsăturile literaturii populare?;
8. Explicaţi caracterul oral al operei populare! .

Anexa nr. 3
Întrebări ,,Buzunarul cu idei’’:
1. Cu ce coincide primul vers al operei?;
2. Ce stări/sentimente evocă poezia?;
3. Vocea ce își face resimțită prezența în această operă literară este vocea...;
4. Acesta apare în ipostaza:
□ unui grădinar;
□ unei flori;
□ unei tinere îndrăgostite;
□ unui adult care iubeşte natura.
5. Ce sugerează folosirea adverbului acasă în structura dată: Şi-acasă la noi te-aş duce;
6. Identificaţi termenii lexicali ce desemnează muncile agricole;
7. Explicaţi înţelesul versurilor Şi te-aş da inimii mele/ Să se stâmpere de jele.
Anexa nr. 5

FIȘĂ- înţelegere a textului


Doina ,,Măi bădiţă, floare dulce“, culeasă şi publicată de Lucian Blaga

1. Indicaţi sinonimele din text ale următorilor termeni: a duce, a secera, milă, stog,
inima, jale.
2. Precizaţi antonimele cuvintelor: a răsădi, cu drag, cu milă, mărunt, jale.
3. Precizaţi sensurile cuvântului ,,dulce“ din enunţurile următoare şi alegeţi
sinonimele corespunzătoare din coloana alăturată:
a) Ceaiul era dulce. orice aliment
b) La bunica am băut lapte dulce. blând
c) Fântâna le dădea drumeţilor apă dulce şi limpede. îndulcit
d) Îi auzea glasul dulce în camera alăturată. liniştit
e) Copilul de adâncea într-un somn dulce. proaspăt
f) În timpul postului, nu mâncăm de dulce. potabilă
4. Bifaţi explicaţiile potrivite ale versurilor:
 ,,Floare dulce“ sugerează:
a) frumuseţea flăcăului;
b) gingăşia şi puritatea iubirii;
c) raritatea florii.
 ,,Unde te-aş găsi, te-aş smulge, / Şi-acasă la noi te-aş duce, / Şi te-aş răsădi-n
grădină“ înseamnă:
a) nu trebuie să tulburăm iubirea;
b) floarea iubirii nu trebuie ruptă, ci luată cu rădăcină cu tot;
c) iubirea merită să fie culeasă de oriunde şi răsădită în grădina sufletului.
 ,,Şi te-aş secera cu milă“, sugerează:
a) autorului i-ar fi milă să taie floarea;
b) fructul iubirii trebuie tăiat cu blândeţe, ca să nu moară planta;
c) s-ar bucura să o secere.
Anexa nr. 4

METODA CADRANELOR
Grupa 1 – Grupa 2 –
Interpretaţi în câteva rânduri Identificaţi imaginile
semnificaţia titlului din textul dat

Grupa 3 – Grupa 4 –
Precizaţi elementele de versificaţie ale Identificaţi mărcile eului liric
textului
Anexa nr. 6

ACVARIUL SENTIMENTELOR
Alege sentimentele pe care eul liric le transmite în mod direct prin intermediul figurilor de stil şi al imaginilor artistice.

DEZNĂDEJDE RECUNOŞTINŢĂ UIMIRE

NOSTALGIE PUSTIIRE ÎNGRIJORARE

RESEMNARE                   MULŢUMIRE NEDUMERIRE

REGRET DISPERARE DRAGOSTE

GROAZĂ ADMIRAŢIE BUCURIE


ÎMPLINIRE SURPRINDERE EXTAZ

STABILITATE ENTUZIASM MELANCOLIE

ÎNCÂNTARE                 TRISTEŢE              AMUZAMENT

SPERANŢĂ                 INDIFERENŢĂ DURERE


Oglinda tablei

Măi bădiţă, floare dulce

DOINA este o creație lirică, populară, în care sunt exprimate cele mai puternice sentimente
ale poporului nostru.
Titlul este format din:
- interjecţia măi, ce are rolul de a exprima, în mod direct, starea sufletească a eului liric, aceea
de apropiere dintre eul liric şi fiinţa invocată;
- diminutivul afectiv cald, mângâietor bădiţă;
- metafora floare, simbol al frumuseţii, al perfecţiunii, al împlinirii;
- epitetul dulce.
Titlul, ca în multe poezii populare, este primul vers.
Folosirea adverbului acasă sugerează dorinţa fetei de a fi în preajma iubitului.
Termenii lexicali ce desemnează muncile agricole sunt: aş smulge, aş răsădi, aş secera, aş
face stog, aş îmblăti, aş măcina, aş cerne, aş frământa.