Sunteți pe pagina 1din 4

Modulul: Economia întreprinderii Clasa..................................................

Nume-prenume elev:............................. Data:…………..

TEST DE VERIFICARE
Tema Organizarea procesuală a întreprinderii

Alegeţi varianta de răspuns corectă.


1. Funcțiunea resurse umane cuprinde activități de: 1 punct
a) Recrutare, salarizare, și normare a muncii;
b) Recrutare de personal și perfecționarea profesională;
c) Recrutare, selecție, evaluare,promovare, salarizare și protecție a resurselor umane;
d) Perfecționarea angajaților
2. Determinarea necesarului de resurse umane este o activitate specifică funcțiunii de: 1 punct
a) Producție;
b) Cercetare-dezvoltare;
c) Personal;
d) Financiar-contabilă.
3. Care din următoarele atribuţii aparţine funcţiunii comerciale: 1 punct
a) Studiul situaţiei concurenţiale de pe piaţă
b) Determinarea necesarului de aprovizionat
c) Determinarea necesarului de stocuri
d) Vânzarea propriu-zisă
4. Între funcțiile aprovizionării nu poate fi exclusă: 1 punct
a) Recepția mărfurilor;
b) Expedierea mărfurilor;
c) Determinarea necesarului de aprovizionat;
d) Primirea și recepția mărfurilor.
5. Cercetarea poate fi: 1 punct
a) Fundamentală
b) Operativă
c) Fundamentală şi operativă
d) Productivă şi organizatorică
6. Promovarea şi salarizarea personalului sunt activităţi ale funcţiunii: 1 punct
a) management
b) resurse umane
c) cercetare-dezvoltare
d) marketing
7. Studiul pieţei, a concurenţilor se realizează în cadrul activităţii de: 1 punct
a) marketing
b) comerţ
c) aprovizionare tehnico-materială
d) gestiune internă
8. Atribuţiile şi sarcinile specifice activităţii contabile sunt: 1 punct
e) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli
f) organizarea activităţii de control
g) organizarea inventarierii gestiunii
h) organizarea conducerii contabilităţii sintetice şi analitice
9. Funcţiunile întreprinderii se caracterizează prin: 1 punct
a) Asigură realizarea obiectivelor derivate de gradul I
b) Asigură realizarea obiectivelor derivate de gradul II
c) Se realizează de personal specializat într-un domeniu restrâns
d) Cupluri de activităţi eterogene

Notă: se acordă 1 punct din oficiu


Barem de corectare

1. c
2. c
3. d
4. d
5. c
6. b
7. a
8. d
9. a
Notă: pentru fiecare întrebare se acordă 1 punct, iar din oficiu 1 punct