Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CONTROL FINANCIAR
Curs ID/FR

ECATERINA NECSULESCU
LUCA IAMANDI
VASCEA GHEORGHE

Editura Universitară Danubius, Galaţi


2016
© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei
integrală sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de


Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
din Învăţământul Superior (cod 111/2006)

ISBN: 978-606-533-417-5

Tipografia Zigotto Galaţi


Tel.: 0236.477171

Control financiar 2
CUPRINS
1. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTROLULUI ECONOMICO-
FINANCIAR
1.1. Definirea conceptului de control financiar şi importanţa lui în conducerea
activităţilor economice............................................................................................................10
1.2. Evoluţia istorică a controlului economico-financiar.....................................................13
Rezumat...................................................................................................................................17
Teste de autoevaluare.............................................................................................................18
Bibliografie minimală.............................................................................................................19

2. FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI CLASIFICAREA FORMELOR DE


CONTROL FINANCIAR
2.1. Funcţiile de bază ale controlului economico-financiar.................................................21
2.2. Clasificarea formelor de control financiar....................................................................32
Rezumat:..................................................................................................................................36
Teste de autoevaluare.............................................................................................................37
Lucrare de verificare..............................................................................................................38
Bibliografie minimală.............................................................................................................38

3. STRUCTURI ADMINISTRATIVE CU ATRIBUŢII ŞICOMPETENŢE


ÎN DOMENIUL FINANCIAR FISCAL
3.1. Cadrul general de organizare a controlului financiar public......................................40
3.2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală...................................................................52
3.3. Controlul financiar al Curţii de Conturi a României...................................................70
3.4. Organizarea controlului financiar de gestiune propriu al agenţilor economici.........86
Rezumat...................................................................................................................................90
Teste de autoevaluare.............................................................................................................90
Bibliografie minimală.............................................................................................................92

Control financiar 3
4. CONTROLUL FINANCIAR PROPRIU AL INSTITUŢIILOR
PUBLICE ŞI AL AGENŢILOR ECONOMICI
4.1. Noţiunea de control propriu............................................................................................95
4.2. Inventarierea patrimoniului..........................................................................................102
4.3. Metodologia de executare a controlului financiar......................................................114
4.4. Controlul financiar şi evaziunea fiscală. Tehnici de ingestigare antifraudă............119
Teste de autoevaluare...........................................................................................................129
Lucrare de verificare............................................................................................................131
Bibliografie minimală...........................................................................................................131

Bibliografie (de elaborare a cursului)


Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare

Control financiar 4
Control financiar
5
INTRODUCERE
Cursul de Control financiar abordează problematica complexă
specifică conformităţilor şi neconformităţilor din economia de piaţă.
Controlul economico-financiar reprezintă o activitate de larg interes
social deosebit de utile şi necesare pentru practica economico-socială,
dar care ridică nenumărate probleme teoretice, organizatorice şi
metodologice.
Cursul de control financiar are ca obiect de cercetare viaţa economică
în ansamblul ei privită prin prisma corectitudinii operaţiunilor şi a
eficienţei cu care sunt gospodărite, utilizate sau cheltuite resursele
materiale financiare şi umane.
Acest curs cuprinde un ansamblu de cunoştinţe, metode şi tehnici
însumate într-un. sistem logic şi unitar care are capacitatea de a ne
călăuzi într-un domeniu particular al practicii economico-sociale.
Totodată cursul adaugă elemente de cunoaştere noi dar şi valorifică un
volum însemnat de cunoştinţe acumulate de studenţi Ia celelalte disci-
pline din planul de învăţământ, între care există legături strânse şi
raporturi de condiţionare reciprocă.
Controlul acţionează în direcţiile esenţiale ale cerinţelor sociale,
acordând atenţie problemelor economice şi financiare concrete, trecerii
de la faza de preocupări generale, de program la asigurarea activităţii
practice, eficiente.
Fiecare unitate de învăţare este un ansamblu de subcapitole ce conţin
secvenţe de învăţare care asigură învăţarea progresivă şi structurată.
Sarcinile de învăţare formulate pe parcurs sunt menite să fixeze noile
cunoştinţe şi să participe la formarea competenţelor asumate a fi
dobândite de către studenţi. Testele de evaluare şi de autoevaluare,
formulate la sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare, alături de rezumat şi
de bibliografie, participă la consolidarea cunoştinţelor şi a
competenţelor propuse.

Competenţele pe care le vei dobândi sunt următoarele:


 selectarea informaţiilor esenţiale din curs şi din bibliografie;
 corelarea cu informaţii din alte domenii (discipline) conexe şi
aplicarea acestora in mod eficient;
 asumarea noţiunilor fundamentale ale auditului financiar.

Conţinutul este structurat in urmatoarele unitati de invatare:

Control financiar
6
- Evoluţia istorică a controlului economico-financiar;
- Funcţiile de bază şi clasificarea formelor de control financiar;
- Structuri administrative cu atribuţii şi competenţe în domeniul
financiar fiscal;
- Controlul financiar propriu al instituţiilor publice şi al agenţilor
economici.
În prima unitate de învăţare, intitulată - Evoluţia istorică a controlului
economico-financiar, vei regăsi operationalizarea următoarelor
obiective specifice, care iti vor conferi capacitatea:
 să defineşti conceptul de control financiar;
 să utilizezi în mod adecvat noţiunea de control financiar;
 să interpretezi importanţa lui în conducerea activităţilor economice;
 să aplici principiile controlului financiar.
iar după ce se va studia continutul cursului şi vei parcurge bibliografia
recomandată, pentru aprofundare şi autoevaluare iti propun exercitii şi
teste adecvate.
După ce vei parcurge informatia esentială, în a doua unitate de învăţare
Funcţiile de bază şi clasificarea formelor de control financiar vei reusi
sa operationalizezi următoarelele obiective specifice:
La sfârşitul capitolului, vei avea capacitatea:
 să argumentezi necesitatea controlului economico-financiar;
 să explici funcţiile de bază ale controlului economico-financiar;
 să utilizezi în mod adecvat diferite forme de control financiar.
care îţi vor permite să rezolvi apoi testele propuse şi lucrarea de
verificare corespunzătoare primelor două unităţi de învăţare. Ca să îţi
evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva o lucrare de
evaluare pe care, după corectare, o vei primi cu observaţiile adecvate şi
cu strategia corectă de învăţare pentru modulele următoare.
În a treia unitate de învăţare, intitulată Structuri administrative cu
atribuţii şi competenţe în domeniul financiar fiscal, vei regăsi
operationalizarea următoarelor obiective specifice. Astfel vei avea
capacitatea:
 să explici cadrul general de organizare al controlului financiar
public;
 să cunoşti rolul şi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală;

Control financiar
7
 să identifici formele de control financiar exercitat de către Curtea
de Conturi a României;
 să argumentezi necesitatea organizării a controlului financiar de
gestiune propriu al agenţilor economici.
Ca să iti poti evalua gradul de însuşire a cunoştinţelor, vei rezolva
testele de evaluare.
După cea de-a patra unitate de învăţare intitulată Controlul financiar
propriu al instituţiilor publice şi al agenţilor economici, vei avea
capacitatea:
 să utilizezi în mod adecvat noţiunea de control propriu;
 să cunoşti modul de desfăţurare a inventarierii patrimoniului;
 să aplici metodologia de executare a controlului financiar;
 să identifici evaziunea fiscală şi tehnicile de ingestigare antifraudă.
Ca să îţi poţi evalua gradul de însusire a cunostinţelor, vei rezolva
testele de evaluare propuse.
Bibliografia recomandată te va ajuta să aprofundezi cunoştintele
dobândite prin studiu si exerciţii. Lucrarea de verificare pe care ţi-o
propun să o rezolvi, face parte din evaluarea ta pe parcurs şi va fi luată
în calcul pentru nota finală.
Vei primi, după fiecare două capitole parcurse, lucrări de verificare, cu
cerinţe clare, pe care le vei rezolva; în acest fel vei îndeplini obiectivele
pe care le-am formulat. Vei răspunde în scris la aceste cerinţe,
folosindu-te de suportul de curs şi de resursele suplimentare indicate.
Vei fi evaluat după gradul în care ai reuşit să operaţionalizezi
obiectivele. Se va ţine cont de acurateţea rezolvării, de modul de
prezentare şi de promptitudinea răspunsului. Pentru neclarităţi şi
informaţii suplimentare veţi apela la tutorele indicat.
N.B. Informaţia de specialitate oferită de curs este minimală. Se
impune în consecinţă, parcurgerea obligatorie a bibliografiei
recomandate si rezolvarea sarcinilor de lucru, a testelor şi lucrărilor de
verificare. Doar în acest fel vei putea fi evaluat cu o notă
corespunzătoare efortului de învăţare. 30 % din notă provine din
evaluarea continuă (cele două lucrări de verificare), 10 % din notă
provine din rezolvarea testelor pe parcursul semestrului şi 60% din
evaluarea finală.

Control financiar
8