Sunteți pe pagina 1din 5

ACORDĂ VIZA

PAŞAPORT
LITERAR

Se dă textul :
Într-o zi, vara, scoica ajunsese până aproape de mal: țărmul cu
nisipul cald o îmbia, valurile o îndemnau parcă să se deschid tot
mai mult spre soare, spre cer, spre viață.
Deodată, realiză că un fir de nisip îi pătrunsese în cochilia
ei. Iritată, se retrase în adâncurile oceanului. Apoi începu să sufere
și se luptă, iar se luptă, dar zadarnic...
foarte bine bine satisfăcător
firul de nisip i se înțepenise bine în carne și o făcea să sufere.
Resemnată, scoica acceptă că nisipul făcea parte din viața ei.
Și începu să-l transforme, încetul cu încetul, el deveni mărgăritar.
Abia atunci ea înțelese menirea nisipului.
Așa este și omul: prima reacție în fața greutăților este să le
alunge; se luptă fără rost să respingă o experiență care, abia atunci
când o acceptă, îl poate transforma într-un om mai înțelept.

(după O.M.Aivanhov)
Soluţii Nivelul sintactic

Nivelul fonetic

Nivelul lexical Nivelul ideatic

Nivelul morfologic
Cerințe:
NIVELUL FONETIC
1. Identificaţi în textul dat două cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi
un cuvânt care conţine hiat.
2. Cuvântul luptă poate fi pronunțat diferit. Numește fenomenul
gramatica și explică consecințele acestei situații.
Fişă de observaţii 3. Explică de ce nu se formează în cuvintele ocean și făcea diftong.
NIVELUL LEXICAL
1. Demonstraţi în expresii valoarea polisemntică a cuvântului a ajunge.
2. Derivează cu sufix diminutival cuvintele fir, cald, și explică rolul
expresiv al acestora.
3. Precizează cum s-au format cuvintele deodată, vara, greutate.
Urmăreşte atent intervenţiile colegilor. NIVELUL MORFOLOGIC
1. Precizaţi valoarea morfologică a verbului a fi din secvenţa era atât de
strălucitor. Ce alte valori mai cunoaşteţi? Exemplificați în enunțuri.
2. Precizează modurile și timpurile verbale utilizate în text.
Se implică în discuţii la momentul potrivit. 3. Precizează gradul de comparație al ultimului adjectiv din text.
NIVELUL SINTACTIC
1. Menţionaţi funcţia sintactică cuvintelor subliniate.
Se exprimă corect, clar şi coerent. 2. Selectează două complementele directe exprimate prin pronume
personal,formă neaccentuată.
3. Precizează funcția sintactică a substantivului scoica din text.
Convinge, argumentează şi se apără.
NIVELUL IDEATIC
1. Numește genul literar în care se încadrează acest text și motivează
răspunsul dat.
Caută soluţii şi respectă părerile celorlalţi. 2. Numește modul de expunere predominant și transcrie un enunț din text
pentru a exemplifica.
Este receptiv la noile achiziţii. 3. Transcrie din text un cuvânt/o structură de cuvinte care reprezintă un indice
spațial și un cuvânt/o structură de cuvinte care reprezintă un indice
temporal.
Transmite stări, sentimente şi idei. 4. Numește autorul, naratorul și personajul
5. Selectează din text două figuri de stil diferite și numește-le.
6. Găsește un titlu textului dat.

S-ar putea să vă placă și