Sunteți pe pagina 1din 4

Tomuleț Călin

Magistru în drept, lector universitar 


 

DATE DE CONTACT
Str. N. Testimițeanu, nr. 6, bloc. 6, bir. 108, MD-4027, Chişinău 
Tel: + 373 22 79 73 85 
E-mail: calin_tomulet@yahoo.com

EDUCAŢIE ŞI FORMARE ACADEMICĂ:

01/09/1997–22/06/2002 Licențiat în drept


Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
www.usm.md
01/09/2002–01/07/2003 Master în drept
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
www.usm.md

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:
01/09/2000 - 31/05/2001 Membru al Clinicii Juridice de pe lângă Facultatea de Drept a Universităţii de Stat
din Moldova
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
01/09/2002 - prezent Lector la Departamentul Științe Politice și Administrative
Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău
18/05/2006 - 01/02/2010 Jurist la SA “Moldcargo” SRL
19/06/2008 - prezent Arbitru la Curtea de Arbitraj Sportiv de pe lângă Federaţia Moldovenească de
Fotbal
19/12/2008 - prezent Mediator
01/02/2010 - 03/05/2010 Jurist principal la SA “Moldcargo” SRL
03/05/2010 - 15/11/2011 Şef secţie juridică la SA “Moldcargo” SRL
01/03/2012 - 15/05/2012 Director la BAR “Exclusiv Broker” SRL
17/05/2012 - 30/09/2014 Şef secţie Asigurări al CA “Klassika Asigurări” SA
01/10/2014 - 10/03/2015 Vice Director General al CA “Klassika Asigurări” SA
05/06/2015 - prezent membru al Comisiei de Certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei al Republicii
Moldova
01/02/2016 - prezent Director al Societăţii Comerciale “Agromidor” SRL
01/06/2016 - prezent Director General al Companiei “Intact Asigurări Generale” SA
10/03/2017 - prezent Membru al Comisiei Juridice şi de Conciliere a Comitetului Naţional Olimpic şi
Sportiv

DOMENII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ:

 Contenciosul administrativ
 Funcţia publica
 Judecătorul de instrucţie

PUBLICAŢII NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE
Locul editării. Oraşul, editura, Volumul,
Autor Titlul lucrării titlul revistei ştiinţifice, indicele coli de
ISBN autor
Tomuleţ Călin / Abordarea conceptului de Reforma administraţiei publice:
Zapşa Andrei „autoritate publică” din probleme şi perspecctive. Materiale
perspectiva contenciosului ale conferinţei ştiinţifice a cadrelor
administrativ didactice a Facultăţii Relaţii
Internaţionale Ştiinţe Politice şi 0,95
Administrative, Departamentul
"Ştiinţe Politice şi Administrative"
din 29 mai 2017. Chişinău 2017,
p.57-77. ISBN978-9975-71-916-2
Tomuleţ Călin / Identificarea statutului de pârât în Contribuţia tinerilor cercetători la
Iulia Vacarenco instanţa de contencios dezvoltarea administraţiei publice.
administrativ a persoanelor care Materialele conferinţei ştiinţifico-
prestează servicii notariale 0,35
practice internaţionale 24 februarie
2017. Chişinău 2017, p.271-276.
ISBN 978-9975-136-26-6
Tomuleţ Călin / Autoritatea publică ca pârât în Contribuţia tinerilor cercetători la
Maria litigiul de contencios administrativ dezvoltarea administraţiei publice.
Cernotinschi Materialele conferinţei ştiinţifico-
0,31
practice internaţionale 24 februarie
2017. Chişinău 2017, p.266-270.
ISBN 978-9975-136-26-6
Tomuleţ Călin / Analiza drepturilor functionarului Funcţia publică: statut, integritate,
Gutu Gheorghe public reglementate de legea cu administrare. Comunicările științifice
privire la funcţia publică şi statutul ale conferinței „ Funcția publică:
funcţionarului public a Republicii 0,46
Statut, Integritate, Administrare”, 21
Moldova octombrie 2016, Bucureşti 2017
ISBN 978-606-677-022-4
Tomuleţ Călin Managementul funcţiei publice şi Ştiinţa politică şi societatea în
al funcţionarilor publici în schimbare. Materialele conferinţei
contextul europenizării Republicii ştiinţifice internaţionale dedicate
Moldova celei de-a 20-a aniversări a Facultăţii
0,47
Internaţionale Ştiinţe Politice şi
Administrative. Chişinău 13
noiembrie 2015, pag.333-338. ISBN
978-9975-71-721-2
Ghid metodic la disciplina Funcţia Chișinău 2015. ISBN 978-9975-
Tomuleţ Călin 5,5
publică 3079-6-3
Chișinău 2015. ISBN 978-9975-
Tomuleţ Călin Funcţia publică. Suport de curs 14
3079-5-6
Tomuleţ Călin Analiza sistemului de contencios Culegerea comunicărilor
administrativ de tip francez participanţilor la Conferinţa
Ştiinţifică internaţională
"Interacţiunea dreptului intern cu
0,55
dreptul internaţional: provocări şi
soluţii" 14 noiembrie 2014. Chişinău,
2015, p.226-234. ISBN 978-9975-53-
557-1
Tomuleţ Călin Analiza formelor răspunderii Administraţia publică din Republica 0,95
funcţionarului public în Republica Moldova în contextul proceselor
Moldova integraţioniste din Europa şi
prevederile acordului de asociere cu
Uniunea Europeană. Materiale ale
conferinţei ştiinţifice a cadrelor
didactice din 01.06.2015. Chișinău
2015, p.152-172. ISBN 978-9975-71-
693-2
Tomuleţ Călin Analiza sistemului de contencios Administraţia publică din Republica
administrativ de tip mixt în unele Moldova în contextul proceselor
ţări ale Uniunii Europene integraţioniste din Europa şi
prevederile acordului de asociere cu
Uniunea Europeană. Materiale ale 0,81
conferinţei ştiinţifice a cadrelor
didactice din 01.06.2015. Chișinău
2015, p.27-44. ISBN 978-9975-71-
693-2
Tomuleţ Călin / Ghid metodic la disciplina Chișinău 2014. ISBN 978-9975- 9
Iulia Vacarenco Contenciosul administrativ 4188-4-3
Tomuleţ Călin / Contenciosul administrativ. Suport Chișinău 2014. ISBN 978-9975-71- 12
Iulia Vacarenco de curs pentru studenţi la 492-1
specialitatea „Administraţia
publică”.
Tomuleţ Călin / Poziţia nobilimii basarabene şi În: Basarabia în sistemul economic şi 1
Valentin Administraţiei de Stat Imperiale politic al imperiului rus (1812-1868).
Tomuleţ privind codificarea legislaţiei în Chişinău, 2012, p.518-531.
Basarabia (În baza raportului
secretarului de stat Urusov din 13
octombrie 1867).
Tomuleţ Călin / Ghidul judecătorului de instrucție. Chişinău, Cartier 2007. 1
Valeriu Zubco,
Valeria Şterbeţ,
Mihail Avram,
Tudor
Popovici,
Constantin
Gurschi.
Tomuleţ Călin Ajustarea statutului judecătorului Administrația publică în perspectiva 0,9
de instrucție la standardele integrării europene. Materialele
europene sesiunii de comunicări științifice, 27-
28 octombrie 2006. Chișinău 2007,
p.236-246.
Tomuleţ Călin Particularităţile activităţii Analele Științifice ale Universităţii 0,7
judecătorului de instrucţie în de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe
sistemul organelor de drept al socioumanistice”, vol. II. Chişinău,
Franţei, Belgiei şi Spaniei 2006, p.282-288.
Tomuleţ Călin / Colaborarea Republicii Moldova Analele ştiinţifice ale Universităţii de 1
Frunze Ion în domeniul asistenţei juridice Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe
internaţionale în materie penală socioumanistice”. Vol.II. Chişinău,
2004, p.70-80.
Tomuleţ Călin / Poziţia nobilimii basarabene şi Analele ştiinţifice ale Universităţii de 1
Valentin Administraţiei de Stat Imperiale Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe
Tomuleţ privind codificarea legislaţiei în socioumanistice”. Vol.III. Chişinău,
Basarabia (În baza raportului din 2003, p278-287.
13 octombrie 1867 a secretarului
de stat Urusov)
Tomuleţ Călin Judecătorul de instrucţie în Analele ştiinţifice ale Universităţii de 0,7
sistemul judiciar român Stat din Moldova. Seria “Ştiinţe
socioumanistice”. Vol.II. Chişinău,
2003, p.365-371.