Sunteți pe pagina 1din 56

NCM B.01.

04:2018

Cuprins
Introducere ………………………………………………………………………………………….. III

1 Domeniu de aplicare ……………………………………………………………………………….. 1

2 Referinţe normative ……………………………………………………………………………….. 1

3 Termeni şi definiţii ……………………………………………………………………………….. 2

4 Amplasarea zonelor industriale şi a întreprinderilor ……………………………………………. 3

5 Planul general al zonelor industriale a localităţilor rurale şi planurile generale ale


întreprinderilor agricole ……………………………………………………………………………… 6

6 Intrările, trecerile şi distanţele dintre clădiri şi construcţii …………………………………….. 11

7 Amenajarea şi sistematizarea teritoriului ……………………………………………………….. 12

8 Amplasarea reţelelor inginereşti ……………………………………………………………..….. 15

Anexa A (normativă). Indicii densităţii minime a construcţiilor pe teritoriul


întreprinderilor agricole ……………………………………………………………………………… 16

Bibliografie ……………………………………….…………………………………………….….. 23

Traducerea prezentului document normativ în limba rusă ……………………………………….. 25

II
NCM B.01.04:2018

Introducere

Prezentul normativ în construcţii este o variantă adaptată la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova
a documentului normativ interstatal MSN 2.04.03-2005 “Планировочная организация территории
сельскохозяйственных объектов“.

Utilizarea schemelor eficiente de organizare sistematizată a obiectelor agroindustriale în scopul unei


utilizări raţionale şi economic eficiente a terenurilor repartizate a servit ca bază pentru revizuirea
documentului normativ СНиП II-97-76* “Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий“.

Prezentul normativ în construcţii face parte din Sistemul naţional de documente normative în
construcţii pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova şi poate fi utilizat pornind de la scopurile şi
sarcinile generale de reglementare tehnică în domeniul construcţiilor.

Normativul în construcții este adus în conformitate cu cerinţele moderne şi armonizat cu prevederile


normelor europene. Sunt luate în considerare prevederile Eurocodurilor EN 1990 şi EN 1990-1-2, care
prevăd la proiectarea clădirilor respectarea cerinţelor care asigură durabilitatea, stabilitatea şi utilitatea
pentru utilizarea construcţiilor cu luarea în considerare a acţiunii exploziei şi incendiului asupra
acestora.

III
N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I
Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor
Planuri generale ale întreprinderilor agricole

Планирование территорий и поселений


Генеральные планы сельхозпредприятий

Planning territories and settlements


General plans of agricultural enterprises
Data punerii în aplicare: 2018 -03-09

1 Domeniu de aplicare
1.1 Prezentul normativ în construcţii (în continuare normativ) se aplică pentru elaborarea
proiectelor de sistematizare a terenurilor (în continuare – planurilor generale) întreprinderilor agricole
noi, celor supuse extinderii şi reconstrucţiei, precum şi la elaborarea schemelor de organizare a
sistematizării terenurilor zonelor de producţie ale localităţilor rurale în scopul asigurării cerinţelor
documentelor normative NCM E.03.01 NCM B.01.00, NCM B.01.03 şi legislaţiei Republicii Moldova.

1.2 În cazurile în care la întreprinderile agricole se utilizează forța de muncă a persoanelor cu


dizabilităţi, trebuie să se respecte cerinţele NCM C.01.06, CP C.01.02 şi [1].

1.3 Prevederile prezentului normativ trebuie să fie respectate la elaborarea planurilor generale ale
întreprinderile agricole, indiferent de forma de proprietate şi de forma organizatorico-juridică a
acestora.

2 Referinţe normative
În prezentul normativ se fac referinţe la următoarele documente normative:

NCM B.01.00:2014 Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale.


(MSN 3.01.01-2012)

NCM В.01.03:2015 Planuri generale ale întreprinderilor industriale

NCM C.01.06:2014 Cerinţe generale pentru clădiri şi construcții de securitate împotriva


accidentelor în utilizarea lor şi asigurarea accesabilității la mediu pentru
persoanele cu dizabilităţi

NCM C.01.11:2014 Construcţii civile. Norme de proiectare a remizelor de pompieri

NCM D.02.01:2014 Proiectare drumurilor publice

NCM E.03.02:2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi construcțiilor

NCM G.03.02:2015 Reţele şi înstalaţiiexterioare de alimentare cu apă

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

CP D.02.11 - 2014 Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane
şi rurale

CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru

1
NCM B.01.04:2018

persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale

СН 245 - 71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

GOST 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных


дорог колеи 1520 (1524) мм

GOST 9720 - 76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных


дорог колеи 750 мм

NOTĂ - La utilizarea acestui normativ se recomandă verificarea valabilității documentelor normative și clasificatoarelor de
referință la organul național de standardizare al Republicii Moldova. În cazul în care un document de referință este înlocuit
(modificat), atunci la utilizarea prezentului normativ se v-a de utiliza de documentul înlocuit (modificat). În cazul în care
documentul de referință este anulat, fără înlocuire, atunci prevederile în care se fac trimitere la acesta, se aplică parțial,
excluzând partea care face trimitere la acesta.

3 Termeni şi definiţii

În prezentul normativ sunt utilizaţi următorii termeni şi definiţiile lor:

3.1 Cimitir de animale: Teritoriu pentru înhumarea cadavrelor de animale decedate.

3.2 Clasa de pericol la incendiu a contsrucţiei: Performanţa de clasificare a clădirilor, structurilor


şi compartimentelor antifoc, determinată prin gradul de participare a elementelor de construcţii la
răspândirea incendiului şi formarea unor factori de risc la incendiu.

3.3 Construcţie: Totalitatea de clădiri şi construcţii (obiecte), construirea, extinderea sau


reconstrucţia cărora se desfăşoară conform unui set unic de documentaţie de proiect.

3.4 Construcţie nouă: Construcţia unui complex de edificii principale, auxiliare şi de serviciu ale
întreprinderilor nou înfiinţate, precum şi construcţia întreprinderilor pe un teren nou în locul celor
desfiinţate, utilizarea ulterioară a cărora virgulă reieşind din condiţiile tehnice, economice sau de
mediu este considerată iraţională.

3.5 Construcţie pe teritoriul întreprinderii: Modernizarea tehnică sau menţinerea capacităţii de


producţie a întreprinderii existente, construirea pe teritoriul acesteia a obiectelor auxiliare şi de
deservire, a gospodăriei reţelelor energetice şi de transport, comunicaţiilor, construcţiilor şi reţelelor
exterioare de alimentare cu apă, canalizare, încălzire şi alimentare cu gaze, care nu sunt incluse în
componenţa obiectivelor cu titlu (sau document ce îl înlocuieşte) al construcţiei.

3.6 Decalaj veterinar: Distanţa minimă dintre întreprinderile de creştere a animalelor, pentru a
putea preveni răspândirea epizootiei şi altor boli la animale.

3.7 Grad de rezistenţă la foc a clădirilor, construcţiilor şi compartimentelor antifoc:


Determinat prin limita de rezistenţă la foc a elementelor de construcţii, folosite pentru construcţia
acestor clădiri, edificii şi compartimente antifoc.

3.8 Întreprindere: Complex de obiecte principale, auxiliare şi de serviciu cu menite sa asigure


procesul tehnologic preconizat de producere.

3.9 Modernizarea tehnică a întreprinderilor existente: Un complex de măsuri privind


îmbunătăţirea nivelului tehnic şi economic al unor linii de producere distincte, sectoarelor întreprinderii
prin implementarea unor echipamente şi tehnologii avansate.

3.10 Obiect de construcţie: Clădiri, structuri, reţele de transport şi inginereşti, complexe industriale
şi alte tipuri de lucrări efectuate pe teritoriul întreprinderii de către o companie în construcţie.

3.11 Plan general: Schema organizării de sistematizare a terenului; tip de documentaţie în


construcţie care reglementează activităţile de construcţie în zonele rurale, care determină condiţiile de

2
NCM B.01.04:2018

securitate pentru habitatul populaţiei, asigură cerinţele igienico-sanitare necesare şi de mediu; este un
act juridic principal, aprobat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

3.12 Reconstrucţia întreprinderilor existente: Reutilarea obiectelor existente cu destinaţie de


bază, auxiliară şi de serviciu în scopul sporirii nivelului tehnic şi economic al producţiei.

3.13 Regenerare (recultivare): Reabilitarea teritoriului întreprinderii, deteriorat ca urmare a activităţii


agricole prin folosirea unor tehnologii speciale de reabilitare a solului, vegetaţiei şi a landşaftului.

3.14 Sistematizare pe verticală: Organizarea reliefului pe teritoriul întreprinderii cu luarea în


considerare a execuţiei celui mai mic volum de lucrări de terasament şi asigurarea drenării apelor de
suprafaţă.

3.15 Sistematizarea şi amenajarea întreprinderii: Amplasarea în conformitate cu procesul


tehnologic a clădirilor şi construcţiilor, asigurînd cea mai eficientă utilizare a teritoriului, cele mai scurte
căi de comunicaţie între clădiri, amplasarea raţională a reţelelor inginereşti, un grad înalt de
amenajare şi înverzire a teritoriului.

3.16 Zonă de protecţie sanitară: Zona de spaţiu şi vegetaţie, care asigură un nivel de siguranţă al
populaţiei la exploatarea întreprinderii în regim normal.

4 Amplasarea zonelor industriale şi a întreprinderilor


4.1 Întreprinderile agricole, clădirile şi edificiile proiectate trebuie amplasate în zonele industriale ale
localităţilor rurale, în baza planurilor de dezvoltare ale organizaţiilor existente şi specializarea
industrială a acestora, în conformitate cu proiectele planurilor generale ale localităţilor rurale, ţinîndu-
se cont de schemele de amplasare a obiectivelor agricole din Republica Moldova.

4.2 În zona industrială a localităţilor rurale trebuie amplasate întreprinderile de creștere a animalelor
domestice şi sălbatice, păsărilor si pestelui, depozitele pentru îngrăşăminte minerale solide și
amelioranţi, depozitele pentru produse agrochimice lichide şi pesticide, întreprinderile de creştere și
prelucrare a viermilor de mătase, depozitele pentru prelucrarea cerealelor şi seminţelor de diferite
culturi şi ierburi după recoltarea acestora, întreprinderile pentru depozitarea şi prelucrarea produselor
agricole, repararea, întreţinerea şi depozitarea maşinilor şi vehiculelor agricole, fabricarea
elementelor, componentelor şi articolelor de construcţii din materiale locale, staţiile de testare a
maşinilor, staţiile pentru maşini tehnologice, centrele de inovare, instituţiile veterinare, serele pentru
cultivarea legumelor şi materialului săditor, magazinele comerciale, depozitele pentru materiale,
obiectivele de transport, energie etc., legate de întreprinderea proiectată, precum şi comunicaţiile
pentru a asigurarea legăturii interne şi externe a sectorului de producţie.

NOTĂ - Amplasarea şi determinarea capacităţii de producere a întreprinderilor pentru creşterea animalelor domestice, păsărilor,
pestelui şi animalelor sălbatice trebuie să se bazeze pe disponibilitatea necesară de teren pentru utilizarea totală a
îngrăşămintelor organice, conţinute în deşeurile de producţie ale acestor întreprinderi sau aplicarea altor soluţii privind
gestionarea băligarului, coordonate cu autorităţile locale.

4.3 În conformitate cu [21] pentru amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor


trebuie selectate terenurile şi traseele pe pămînturi, inutilizabile pentru agricultură sau pe pămînturi cu
destinaţie agricolă de o calitate inferioară. Amplasarea acestor întreprinderi şi construcţii pe terenuri
forestiere este permisă în zone care nu sunt acoperite cu copaci sau sunt acoperite cu arbuşti şi puieţi
nevaloroşi. Se permite în cazuri excepţionale amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi
construcţiilor pe pășuni, terenuri irigate şi desecate, terenuri cu livezi şi viţă de vie, terenuri de
protecţie a apelor, pădurilor protejate şi alte fîşii forestiere din grupul unu, iar pe terenuri agricole de
calitate înaltă este interzisă.

4.4 La amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor trebuie stabilite distanţe


minime reieșind din prevederile normelor sanitar-veterinare şi de protecţie contra incendiului, normele
şi recomandările metodologice pentru proiectarea tehnologică, în conformitate cu [3] ÷ [19] şi
NCM B.01.03. Densitatea construcţiilor pe terenul întreprinderilor agricole trebuie să nu fie mai mică
decît cea specificată în anexa A.

3
NCM B.01.04:2018

4.5 Traseele liniilor electrice, de comunicaţii şi alte tipuri de construcţii liniare de importanţă locală
trebuie amplasate pe marginea cîmpurilor de culturi agricole, de-a lungul drumurilor, fîşiilor forestiere,
traseelor existente, astfel încît să fie asigurat accesul liber la aceste comunicaţii de pe terenurile
neocupate cu culturi agricole.

4.6 Se interzice amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor:

- pe terenurile fostelor poligoane de deşeuri menajere, instalaţii de tratare a apelor uzate, cimitire
pentru animale;

- pe terenurile cu zăcăminte minerale, fără coordonarea cu autorităţile de supraveghere ale subsolului;

- în zone periculoase a haldelor de steril al minelor;

- în zonele alunecărilor de teren;

- în zonele de protecţie sanitară a resurselor acvatice şi izvoare minerale din toate zonele sanitare,
sanatoriale şi staţiunilor balneare;

- pe terenurile zonelor verzi ale localităţilor;

- pe terenurile contaminate cu deşeuri organice şi radioactive înainte de termenul limită de


dezintegrare completă, stabilit de serviciul de supraveghere sanitară a Republicii Moldova;

- pe teritoriul rezervaţiilor;

- pe terenurile zonelor naturale protejate, inclusiv zonele de protecţie a patrimoniului cultural.

NOTE:

1. Se interzice amplasarea crescătoriilor de animale domestice şi sălbatice, de păsări, în zonele de protecţie ale rîurilor şi
lacurilor.

2 Se admite amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor, în a doua zonă de protecţie sanitară a resurselor de
alimentare cu apă pentru localităţi în conformitate cu СНиП 2.04.02.

3 Se interzice amplasarea fermelor de porcineşi fermelor avicole în a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de alimentare
cu apă pentru localităţi.

4 Se admite amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor în a treia zonă de protecţie sanitară a staţiunilor
balneare, în conformitate cu legislaţia privind teritoriile naturale protejate în mod special, în cazul în care nu sunt afectate
negativ mijloacele curative ale staţiunii, şi cu condiţia acordului de amplasare a obiectelor planificate [22].

5 Se admite amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor pe teritoriile protejate ale rezervaţiilor de stat,
parcurilor naţionale, în cazul în care construcţia obiectelor planificate sau exploatarea acestora nu v-a avea efect negativ asupra
rezervaţiilor şi parcurilor naţionale şi nu vor ameninţa integritatea acestora. Condiţiile de amplasare ale clădirilor prevăzute
trebuie să fie coordonate cu departamentele în gestiunea cărora se află aceste rezervaţii şi parcuri.

4.7 Schemele planurilor generale ale zonelor industriale din localităţile rurale trebuie elaborate pe o
durată de viaţă estimată de 20 de ani, cu amplasarea primei tranşe a construcţiei (până la 10 ani).

4.8 Selectarea terenului pentru construcţia întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor trebuie
să fie confirmată prin justificarea de investiţii în construcţii, în baza rezultatelor studiului variantelor
concurenţiale de amplasare a acestora, ţinîndu-se cont de utilizarea economă a pămînturilor şi
recuperarea pagubelor, cauzate de scoaterea din uz a terenurilor şi pierderea producţiei agricole.

4.9 Se admite rezervarea terenurilor pentru extinderea întreprinderilor sau obiectivelor agricole, din
contul terenurilor aflate în afara limitelor suprafeţelor întreprinderilor sau obiectelor indicate. În acest
scop, la alegerea terenului trebuie să se prevadă posibilitatea de repartizare suplimentară a loturilor
de teren în modul stabilit, ţinîndu-se cont de prevederile pct. 4.6 al prezentului normativ. Rezervarea
terenurilor de pămînt pe teritoriul întreprinderilor agricole este permisă numai în conformitate cu
temele de proiectare.

4.10 La amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor în zonele apropiate de rîuri sau
iazuri, cotele planificate ale terenului de construcţie trebuie să fie de minim 0,5 m deasupra nivelului

4
NCM B.01.04:2018

calculat al apei, cu luarea în calcul a elementelor de susţinere şi panta de scurgere, precum şi


înălţimea calculată a valurilor şi nivelul posibil de creştere a apelor.

Pentru întreprinderile, clădirile şi construcţiilor cu durata de exploatare mai mare de 10 de ani, în


calitate de orizont de calcul trebuie adoptat nivelul maxim al apei cu o probabilitate de repetare o dată
la 50 de ani, iar pentru durata de exploatare de până la 10 ani - o dată la 10 ani.

NOTE:

1 Se admite amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor în zonele cu o repetare frecventă a celui mai înalt
nivel de apă printr-o justificare corespunzătoare a investiţiilor în construcţie şi cu condiţia de edificare a unor construcţii de
protecţie împotriva inundaţiilor.

2 Prevederile prezentului alineat nu se aplică întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor care, conform condiţiilor de
exploatare pot fi supuse inundaţiilor pe termen scurt. În aceste condiţii trebuie să se respecte cerinţele de protecţie a bazinelor
de apă împotriva poluării, în conformitate cu [20].

4.11 La amplasarea întreprinderii agricole în apropierea unei surse de apă şi în limitele zonelor de
protecţie a apelor, în conformitate cu [20], în lipsa contactului direct al întreprinderii cu bazinele de
apă, pe malul acestuia trebuie prevăzută o fâşie de protecţie. Lăţimea fâşiei de protecţie se determină
în conformitate cu [20].

4.12 La amplasarea depozitelor pentru îngrăşăminte minerale solide, amelioranţi, depozitelor pentru
produse agrochimice lichide şi pesticide, fermelor de animale domestice şi sălbatice, păsări, trebuie să
se respecte măsuri necesare, care exclud pătrunderea substanţelor poluante, băligarului, găinaţului şi
fecalelor în apă. Depozitele pentru îngrășăminte minerale solide, amelioranţi, depozite pentru produse
agrochimice lichide şi pesticide trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 2 km de
întreprinderile piscicole. În cazuri speciale această distanţă poate fi redusă, sub rezerva unui acord cu
autorităţile responsabile de protecţia rezervelor de peşte.

4.13 La amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor în apropierea antenelor de


retranslare, întreprinderilor de producere a unor substanţe foarte toxice şi alte întreprinderi şi obiective
speciale, distanţa de la întreprinderile agricole proiectate faţă de aceste obiecte trebuie să fie adoptate
în conformitate cu normele relevante. Amplasarea întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor în
apropierea obiectivelor de fabricare şi depozitare a substanţelor explozive, materialelor şi produselor
în baza acestora, se realizează luîndu-se în considerare limitele zonelor (periculoase) de interzicere,
definite pe baza unor reglementări specifice, aprobate în modul corespunzător pe baza coordonării cu
organul de stat de supraveghere, ministerele şi departamentele în gestiunea cărora se află aceste
obiective.

4.14 Procedura de coordonare a amplasării întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor, şi a


altor obiecte în zonele aeroporturilor şi aerodromurilor existente şi noi proiectate, care pot ameninţa
siguranţa de exploatare a aeronavelor sau care interferează cu funcţionarea normală a mijloacelor de
radiocomunicaţii a aeroporturilor şi aerodromurilor, trebuie să se efectueze în conformitate cu
NCM B.01.00. În ceea ce privește nivelul admisibil de zgomot pentru amplasarea întreprinderilor,
clădirilor şi edificiilor pentru creșterea animalelor se coordonează în conformitate cu [22].

Coordonării se supune amplasarea clădirilor şi construcţiilor, liniilor electrice aeriene şi linii electrice de
tensiune înaltă, care vor fi construite la o distanţă de pînă la 10 km de la limitele teritoriului
aerodromului; clădirile şi construcţiile, liniile electrice aeriene şi liniile electrice de tensiune înaltă, cota
superioară absolută a cărora este mai sus decât cota absolută a aerodromului cu 50 m sau mai mult,
care urmează a fi construite la o distanţă de la 10 până la 30 km de la limitele teritoriului aerodromului;
întreprinderile agricole, clădirile şi construcţiile, care în timpul funcţionării elimină fum sau abur. Se
interzice amplasarea fermelor de animale sălbatice, abatoarelor şi altor obiective la o distanţă mai
mică de 15 km faţă de punctul de control al aerodromului, care pot atrage aglomeraţii de păsări.

4.15 Nu se admite amplasarea întreprinderilor agricole, care elimină în atmosferă cantităţi


semnificative de fum, praf şi substanţe cu miros neplăcut, în văi, canale, şi în alte regiuni care nu
dispun de ventilaţie naturală (curenţi naturali de aer). În cazul în care totuși aceste întreprinderi sunt
amplasate în regiuni, unde lipsește ventilaţia naturală, trebuie să se prevadă măsuri suplimentare,
care să asigure respectarea normelor concentraţiei maxime admisibile de poluanţi pe teritoriul
întreprinderii şi în aerul atmosferic a localităţilor populate.

5
NCM B.01.04:2018

4.16 Întreprinderile agricole, clădirile şi construcţiile cu procese tehnologice, care sunt surse de
degajare în mediul înconjurător a noxelor industriale, trebuie să fie separate de clădirile rezidenţiale şi
publice, prin zone de protecţie sanitară şi zone de întreruperi veterinare de întreprinderile de creștere
a animalelor [2] - [19] şi [25]. Dimensiunile zonelor de protecţie sanitară trebuie adoptate conform [23].
Zonele de protecţie sanitară nu pot fi scoase din teritoriul de folosinţă a pămîntului şi trebuie să fie
utilizate la maximum pentru necesităţile agricole.

4.17 Se permite amplasarea în zonele de protecţie sanitară a staţiilor de pompieri, halelor


(depozitelor) de cereale, fructe, legume şi cartofi, pepinierelor, precum şi a clădirilor şi construcţiilor
menţionate în [23].

4.18 La marginea zonelor de protecţie sanitară a întreprinderilor de creștere a animalelor domestice


şi sălbatice, păsărilor, cu lăţimea mai mare de 100 de metri faţă de zonele rezidenţiale trebuie să fie
amenajate fîşii forestiere de arbori şi arbuşti cu o lăţime minimă de 30 m, iar pentru o lăţime a zonei
de protecţie sanitară între 50 şi 100 m – fîşia forestieră trebuie să fie de cel puţin 10 m. Pentru
celelalte întreprinderi agricole trebuie să se prevadă măsuri de protecţie a localităţilor împotriva
expunerii la emisiile de substanţe nocive în aer, necesare pentru fiecare obiect proiectat de
construcţie capitală.

5 Planul general al zonelor industriale a localităţilor rurale și planurile


generale ale întreprinderilor agricole
5.1 La proiectarea planului general al zonelor industriale a localităţilor rurale şi planurile generale ale
întreprinderilor agricole trebuie prevăzute:

a) coordonarea sistematizării cu zona rezidenţială;

b) cooperarea oportună din punct de vedere economic a întreprinderilor agricole şi industriale pe


același teritoriu, precum şi organizarea comună a clădirilor auxiliare şi conexe, ţinîndu-se cont de
procesele tehnologice, normele igienico-sanitare şi anti-incendiu, modul de manipulare a mărfurilor şi
tipul transportului, precum şi cerinţele pct. 4.3 din prezentul normativ;

c) amplasarea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor, inclusiv şi a reţelelor inginerești, respectînd


distanţa minimă între ele;

d) îndeplinirea cerinţelor tehnologice şi inginereşti şi crearea unui ansamblu arhitectural unic, luînd în
considerare condiţiile natural-climatice, geologice şi alte condiţii locale;

e) intensitatea utilizării teritoriului, inclusiv a spaţiul subteran şi de suprafaţă;

f) amenajarea teritoriului;

g) protecţia terenului înconjurător împotriva eroziunii, înmlăştinirii, salinizării, poluării, protecţia apelor
subterane şi rezervoarelor deschise împotriva contaminării şi poluării cu ape reziduale şi deșeuri
industriale;

h) posibilitatea extinderii sectorului de producere a întreprinderilor agricole;

i) implementarea metodelor industriale la lucrările de construcţii şi instalare;

j) posibilitatea construcţiei şi dării în exploatare a întreprinderilor agricole în complexe, sau separat;

k) regenerarea (recultivarea) terenului distrus în timpul construcţiei, îndepărtarea şi acoperirea cu sol


fertil a terenurilor neproductive;

l) eficienţa tehnico-economică a sistematizării.

6
NCM B.01.04:2018

5.2 La proiectarea planurilor generale de reconstrucţie a zonelor industriale a localităţilor rurale şi


ale planurilor generale de reconstrucţie a întreprinderilor agricole, trebuie să se ţină cont de:

a) numărul de clădiri de producere pe un singur teritoriu conform cerinţelor din pct. 4.3 din prezentul
normativ;

b) sistematizarea şi dezvoltarea sectoarelor de producere, prin identificarea terenurilor pentru


extinderea întreprinderilor agricole reconstruite şi amplasarea întreprinderilor nou construite;

c) lichidarea căilor şi drumurilor de acces puţin utilizate;

d) lichidarea întreprinderilor şi clădirilor demolabile;

e) utilizarea maximă a teritoriului întreprinderilor, poziţionînd clădirile noi, după posibilitate, între
clădirile existente sau comasarea acestora;

f) ordonarea zonificării funcţionale de amplasare a reţelelor inginereşti şi a căilor de acces;

g) recultivarea (regenerarea) obligatorie a terenurilor întreprinderilor şi clădirilor lichidate;

h) amenajarea zonelor industriale, creșterea nivelului de dezvoltare arhitecturală;

i) amenajarea parcărilor pentru transportul rutier;

j) eficienţa tehnico-economică a sistematizării.

5.3 Pentru întreprinderile agricole reconstruite, a căror zonă de protecţie sanitară existentă este mai
mică decât cerinţele prevăzute în [22], este necesar să se utilizeze tehnologii de producere mai
avansate, instalaţii şi sisteme eficiente de captare şi de reciclare a deşeurilor industriale.

5.4 Teritoriile zonelor industriale, de regulă, nu trebuie să fie împărţit în sectoare separate de căile
ferate sau reţelele de drumuri publice, precum şi de albiile rîurilor. Pe sectoarele separate din zonele
industriale ale localităţilor rurale trebuie să fie amplasate întreprinderile şi obiectivele, zona de protecţie
sanitară a cărora depăşeşte 500 m.

5.5 Complexele şi fermele de creștere a păsărilor, animalelor domestice şi sălbatice, instituţiile


veterinare trebuie amplasate din partea bătută de vînt în raport cu alte obiective agricole şi zone
rezidenţiale. Depozitele de îngrăşăminte şi produse agro-chimice de protecţie a plantelor trebuie să fie
amplasate din partea bătută de vînt în raport cu clădirile publice, rezedenţiale şi industriale.

5.6 Întreprinderile agricole, clădirile şi construcţiile amplasate în zonele industriale ale localităţilor
rurale trebuie să fie integrate în conformitate cu cerinţele pct. 5.1 al prezentului normativ, totodată
organizând sectoare pentru:

a) întreprinderi;

b) obiective auxiliare comune de producere;

c) depozite.

5.7 Terenurile întreprinderilor agricole trebuie să fie împărţite în următoarele zone funcţionale:

a) de producere;

b) de depozitare şi pregătire a materiilor prime (furaje);

c) de depozitare, decontaminare şi reciclare a deşeurilor industriale;

d) zone auxiliare şi menajere.

7
NCM B.01.04:2018

Împărţirea în zonele menţionate trebuie specificată cu luarea în calcul a condiţiilor specifice de


construcţie.

5.8 Punctul principal de trecere al terenului întreprinderilor agricole trebuie să fie amplasat din partea
intrării sau accesului principal. Daca sunt mai multe puncte de intrare, acestea trebuie amplasate la o
distanţă nu mai mare de 1,5 km unul faţă de altul.

5.9 În faţa punctelor de acces este necesar de prevăzut spaţii de 0,15 m2 pentru fiecare muncitor (în
cel mai intens schimb), care intră prin acest punct de acces, dar nu mai mică de 25 m 2.
NOTĂ – Spaţiile de pe lîngă punctele principale de acces trebuie să fie dotate cu gazoane florale, felinare şi alte forme
arhitecturale mici.

5.10 Terenurile de parcare pentru vehiculele, care aparţin cetăţenilor, trebuie să includă: pentru prima
tranșă - 7 automobile, pentru termenul calculat de 17 automobile pentru 100 de angajaţi în două
schimburi consecutive. Dimensiunile sectoarelor de teren pentru spaţiile menţionate trebuie să fie în
conformitate cu NCM B.01.00. Parcările deschise cu capacitatea de până la 20 de maşini pot avea
intrarea şi ieşirea combinată cu o lăţime de cel puţin 6 m. Dacă capacitatea parcării este mai mare
atunci, intrarea şi ieşirea trebuie să fie separate.

5.11 Planurile generale ale clădirilor şi construcţiilor întreprinderilor agricole trebuie adoptate în
conformitate cu normele de proiectare tehnologică (recomandări metodologice privind proiectarea
tehnologică) [3] - [19].

5.12 Clădirile cu luminatoare şi trape de aerisire, clădirile cu deschideri în pereţi, folosite pentru
aerisirea încăperii, trebuie să fie orientate perpendicular pe axa longitudinală sau la un unghi de cel
puţin 45° faţă de direcţia vîntului dominant în timpul verii.

5.13 În zonele, unde iarna stratul de zăpada este mai mare de 50 de cm, trebuie prevăzută o
ventilare naturală ce străbate sectoarele întreprinderii. Pentru aceasta trecerile, axele longitudinale ale
clădirilor mari, construcţiilor şi luminătoarelor (cu excepţia celor de aerare) trebuie amplasate paralel
sau la un unghi de 45° faţă de direcţia vântului dominant în timpul iernii.

5.14 Instituţiile veterinare (cu excepţia camerelor de dezinsecţie veterinară), cazangeriile separate pe
bază de combustibil solid şi lichid, depozitele de tip deschis pentru bălegar trebuie să fie amplasate în
direcţia opusă vântului în raport cu clădirile şi construcţiile destinate creşterii animalelor şi păsărilor.

5.15 Serele, răsadniţele şi uscătoarele solare de tutun vor fi amplasate, de regulă, pe versantul sudic
sau sud-estic, cu nivelul maxim al apelor freatice de cel puţin 1,5 m de la suprafaţa pămîntului.

La sistematizarea terenului destinat serelor şi răsadniţelor trebuie să se respecte următoarele cerinţe:

- construcţiile principale trebuie să fie grupate conform scopului funcţional (sere, răsadniţe, suprafeţe
cu sol încălzit), în acest caz trebuie prevăzute căi de acces şi trotuare, care asigură condiţii necesare
pentru mecanizarea proceselor cu volum mare de muncă;

- în lipsa protecţiei naturale a serelor şi răsadniţelor contra de vînturilor de iarnă, trebuie prevăzute
sisteme de fîşii antivînt şi antizăpadă cu o lăţime de minim 10 m.

5.16 Depozitele şi magaziile pentru produse agricole, întreprinderile de creştere a viermilor de


mătase trebuie să fie amplasate pe terenuri bine aerisite, cu nivelul maxim al apelor freatice de cel
puţin 1,5 m de la suprafaţa pămîntului.

5.17 Clădirile şi contracţiile de categoria A, B şi C, destinate producerii trebuie să fie amplasate din
partea expusă la vînt (conform mediei anuale a rozei vînturilor), în raport cu clădirile şi construcţiile de
categoria D şi E destinate producerii.

NOTĂ – La proiectarea clădirilor destinate creșterii animalelor domestice, sălbatice şi păsărilor, amplasarea depozitelor furajere
trebuie să fie adoptate conform normelor de proiectare tehnologică (recomandări metodologice pentru proiectarea tehnologică).

8
NCM B.01.04:2018

5.18 Clădirile şi construcţiile trebuie sa fie de o formă simplă, oferind posibilitatea de aplicare largă a
metodelor industriale de construcţie.

5.19 Se admite utilizarea clădirilor, ce formează curţi semiînchise, în cazul în care alte soluţii de
sistematizare nu pot fi adoptate conform condiţiilor tehnologice sau celor de reconstrucţie. Curţile
semiînchise trebuie amplasate cu latura lungă pe direcţia predominantă a vântului sau cu o deviere de
pînă la 45°, în acest caz partea deschisă a curţii de forma U, trebuie fie orientată cu latura expusă
spre direcţia predominantă a vîntului. Lăţimea curţii semiînchise a clădirilor iluminate prin ferestre va fi
de cel puţin jumătate din înălţimile cornişelor clădirilor din parte opusă care formează curtea, dar nu
mai puţin de 12 m.

NOTE:

1. Curte semiînchisă se considerată un perimetru format din trei clădiri alăturate și a căror raport lungime-lăţime este mai mare
de unu.

2 Clădirile cu două sau mai multe nivele, care formează o curte semiînchisă, cu raportul lungime-lăţime mai mare de 3, unde
există riscul de acumulare în curte a substanţelor nocive în cantităţi ce depășesc concentraţia admisă de norme, trebui să aibă o
deschidere, cu lăţimea de cel puţin 4 m şi înălţimea de cel puţin 4,5 m, situată în partea opusă a părţii neconstruite.

3 În cazurile în care aria totală a clădirilor, ce formează curtea semiînchisă, nu depășește aria admisă a nivelului între pereţii
antifoc şi în absenţa intrărilor tehnologice, lăţimea curţii semiînchise poate fi redusă la valoarea distanţei de stingere a
incendiilor.

5.20 Este interzisă proiectarea anexelor la clădirile existente, precum şi a altor clădiri sau construcţii
separate în curţile închise sau semiînchise.

NOTĂ - în cazuri excepţionale, dacă există o justificare adecvată, se permite construcţia unor anexe de producere, care nu emit
substanţe nocive, și cu condiţia că acestea vor ocupa nu mai mult de 25% din lungimea peretelui, iar lăţimea curţii în locul unde
este construită anexa nu este mai mare decît înălţimea maximă a clădirii opuse, dar nu mai puţin decât distanţa de siguranţă la
foc.

Distanţele dintre clădirile şi construcţiile, iluminate prin ferestre, trebuie să nu fie mai mică decît
înălţimea maximă pînă la cota superioară a cornișelor clădirilor și edificiilor din parte opusă, dar nu
mai puţin decît cele indicate în tabelele 1 şi 2.

NOTE:

1 Dacă una din clădirile sau construcţiile amplasate din partea opusă a curţii, unde există o zonă cu o posibilă umbrire, nu are
deschideri de iluminare, atunci distanţa dintre acestea se determină doar de înălţimea clădirii sau a construcţiei fără deschideri
de iluminare.

2 Construcţiile înalte, care nu au deschideri de iluminare, (coșuri de fum, turnuri, etc.), pot fi amplasate lîngă pereţii clădirilor,
care dispun de deschideri de iluminare, la o distanţă de cel puţin un diametru sau o latură a construcţiei care este spre clădire.
Dacă în zona unei posibile umbriri ai clădirilor de la o construcţie înaltă care nu au deschideri de iluminare, atunci distanţele
dintre acestea nu sunt reglementate de prezentul normativ.

3 Pentru clădirile cu iluminatoare longitudinale, amplasate la mai puţin de 3 metri de faţada clădirii, înălţimea clădirii se
calculează pînă la cota superioară a cornișei iluminatoarelor.

4 Aceste distanţe pot fi reduse în cazul, când conform calculului, luîndu-se în considerare umbrirea ferestrelor de către clădirile
opuse, poate fi asigurat iluminatul natural sau combinat în ambele clădiri opuse, conform normelor stabilite.

9
NCM B.01.04:2018

Tabelul 1
Distanţa dintre clădiri, m
gradul III de rezistenţă la
Gradul de rezistenţă la foc şi Specială, gradul I şi II de foc de clasele C2 şi C3,
grad III de
clasa de pericol la incendiu rezistenţă la foc, gradul III şi gradul IV de rezistenţă la
rezistenţă la
IV de rezistenţă la foc de foc de clasele C1, C2 şi C3,
foc de clasa C1
clasa C0 gradul V de rezistenţă la
foc
Condiţii specifice, nu se normează pentru clădirile 9 12
gradul I şi II de rezistenţă la foc. din categoriile D şi E.
grad III şi IV de rezistenţă la fac 9 - pentru clădirile (edificiile) din
de clasa C0 categoriile A, B şi C
grad III de rezistenţă la foc de 9 12 15
clasa C1
gradul III de rezistenţă la foc de 12 15 18
clasele C2 şi C3, gradul IV de
rezistenţă la foc de clasele C1,
C2 şi C3, gradul V de rezistenţă
la foc

NOTE:

1 Distanţele dintre clădirile şi construcţiile specificate în tabelul 1, se adoptă ca distanţa în lumină dintre pereţii sau construcţiile
exterioare. Dacă există construcţii care ies din clădire mai mult de 1 m şi sunt din materiale inflamabile, distanţa se măsoară de
la aceste construcţii.

2 Distanţele dintre clădirile şi construcţiile de producţie nu se normează în cazul în care:

a) suma ariilor pardoselilor a două sau mai multe clădiri cu gradul III şi IV de rezistenţă la foc de clasele C1, C2 şi C3 nu
depăşeşte aria pardoselilor, admisă între pereţii de protecţie la foc, luînd în calcul gradul cel mai înalt de risc de incendiu, gradul
cel mai scăzut de rezistenţă la foc şi nivelul cel mai scăzut la pericol de incendiu al clădirii;

b) peretele unei clădiri sau construcţii înalte şi late, se extinde spre o altă clădire şi are rezistenţă la foc de tipul 10;

c) clădirile și construcţiile de gradul III de rezistenţă la foc, indiferent de pericolul de incendiu a încăperilor amplasate în acestea,
au pereţii-barieră antifoc de tip 2, cu umplerea trecerilor de tipul 2.

3 Distanţele specificate în tabelul 1 pentru clădirile cu gradul I şi II, precum şi de gradul III şi IV de rezistenţă la foc de clasa C0
din categoriile A, B şi C se reduce de la 9 la 6 m, cu respectarea următoarele condiţii:

- clădirile sunt echipate cu sisteme automate de stingere a incendiului;

- sarcina specifică la incendiu în clădirile de categoria B este mai mică sau egală cu 10 kg pe 1 m 2 de suprafaţă a nivelului.

4 Distanţele de la clădirile de producţie (indiferent de gradul lor de rezistenţă la foc) pînă la hotarul masivelor de păduri de
conifere trebuie adoptat de 100 m, păduri mixte - 50 m, păduri foioase - 20 m.

Tabelul 2
Distanta în metri, funcţie de gradul de rezistenţă la foc
şi clasa de inflamabilitate
Capacitatea de
Depozite III din clasele C2 şi C3,
depozitare, t Specială, I, II, III şi III din clasa
clasele C1, C 2 şi C 3,
IV din clasa С0 С1
V
1 Depozite deschise pentru fîn, paie, nu se 24 36 48
in, cînepă, cereale normează
2 Depozite deschise pentru tutun şi pînă la 25 15 15 24
coconi de mătase
NOTE:

1 La depozitarea materialelor sub pavilioane, distanţele indicate în tabelul 2 pînă la clădăriile şi construcţiile de gradul I şi II de
rezistenţă la foc, gradul III şi IV de rezistenţă la foc şi pentru cele de clasa C0 de pericol la incendiu, pot fi reduse la jumătate.

2 Distanţele, indicate în tabelul 2, se stabilesc de la hotarul suprafeţelor de depozitare a materialelor specificate.

3 Distanţele de la depozitele, indicate în tabelul 2, pînă la clădirile și construcţiile de categoriile A, B şi C se majorează cu 25%.

10
NCM B.01.04:2018

4 Distanţele de la depozitele, indicate în tabelul 2, pînă la depozitele cu alte materiale inflamabile trebuie adoptate ca şi pentru
clădirile sau construcţiile de gradul III de rezistenţă la foc şi clasele C2, C3 de pericol de incendiu, gradul IV de rezistenţă la foc
şi clasele C1, C2 şi C3 de pericol de incendiu, gradul V de rezistenţă la foc.

5 Distanţa de la depozitele deschise, indicate în tabelul 2, pînă la hotarul masivelor de păduri trebuie să fie de 100 m.

6 Distantele de la depozitele, indicate în tabelul 2, trebuie adoptate conform (NCM B.01.03).

5.21 Clădirile de producţie şi auxiliare ale întreprinderilor agricole trebuie comasate în clădiri mai
mari, în toate cazurile, în care o astfel de comasare este justificată din punct de vedere economic şi
corespunde cerinţelor tehnologice, de construcţie, igienico-sanitare, antifoc şi altor norme de
securitate şi siguranţă.

Substaţiile de transformatoare şi punctele de distribuţie cu tensiunea până la 20 kV, cazangeriile,


compresoarele de aer, punctele de întreţinere tehnică, camerele şi instalaţiile de ventilaţie, pompele
pentru pomparea lichidelor şi gazelor neinflamabile, depozitele intermediare de consum, cu excepţia
depozitelor pentru lichide şi gaze uşor inflamabile şi combustibile şi alte obiecte similare, de regulă,
sunt încorporate în clădirile de producţie sau anexate la acestea.

5.22 Laturile exterioare ale clădirilor opuse, amplasate pe teritoriul întreprinderii, de regulă trebuie să
corespundă.

5.23 Dimensiunile terenurilor remizelor şi posturilor de pompieri trebuie să fie în conformitate cu


NCM C.01.11, normele şi regulile în construcţie pentru proiectare planurilor generale ale
întreprinderilor industriale.

6 Intrările, trecerile şi distanţele dintre clădiri şi construcţii


6.1 Căile de comunicaţii exterioare pentru transportul de marfă şi călători ai zonei industriale trebuie
prevăzute în conformitate cu proiectul de sistematizare regională şi planul general al localităţii.
Reţeaua de drumuri trebuie să facă legătura dintre întreprinderile agricole cu zonă rezidenţială şi
reţeaua publică de drumuri.

6.2 Alegerea tipului de transport trebuie făcut în baza unei justificări tehnico-economice, de regulă,
fiind preferabil transportul fără şine.

6.3 Nu se permite amplasarea căilor ferate de acces la întreprinderi în zonele rezidenţiale ale
localităţilor rurale.

Clădirile şi construcţiile întreprinderilor agricole în raport cu axa căilor ferate a reţelei publice, trebui să
fie amplasată în conformitate cu normele tehnice de proiectare, dar nu mai puţin de:

- 40 m - de la clădirile şi construcţiile de gradul I şi II de rezistenţă la foc, gradul III şi IV de rezistenţă


la foc şi clasa C0 de pericol la incendiu a construcţiei;

- 50 m – de la clădirile şi construcţiile de gradul III de rezistenţă la foc şi clasa C1 de pericol la


incendiu a construcţiei;

- 60 m - de la clădirile şi construcţiile de gradul III de rezistenţă la foc şi clasa C2, C3 de pericol de


incendiu a construcţiei; gradul IV de rezistenţă la foc şi clasa C1, C2 şi C3 de pericol de incendiu a
construcţiei; gradul V de rezistenţă la foc.

6.4 Nu se admite intersectarea fluxului de circulaţie a produselor finite şi a furajelor cu circulaţia


deșeurilor organice (gunoi de grajd, găinaţ, bălegar).

6.5 Distanţa de la locurile de muncă în aer liber sau în spaţii neîncălzite pînă la încăperile sanitare
(cu excepţia closetului) nu trebuie să depăşească 500 m. La transportarea muncitorilor de la
încăperile sanitare pînă locul de muncă şi înapoi cu transport, distanţa de la locurile de muncă pînă la
încăperile menţionate nu este normată.

11
NCM B.01.04:2018

6.6 Lăţimea drumurilor de acces pe teritoriul întreprinderilor agricole trebuie adoptată ca minim
acceptabilă reieşind din condiţiile de amplasare compactă a căilor de circulaţie a vehiculelor şi a
pietonilor, reţelelor inginereşti, spaţiilor verzi, dar nu mai mică decît distanţa de protecţie împotriva
incendiului dintre clădirile şi construcţiile opuse.
NOTĂ - Lăţimea trecerii se consideră distanţa dintre pereţii exteriori ai clădirilor, care limitează accesul.

6.7 Drumurile şi trotuarele întreprinderilor agricole trebuie să fie proiectate în conformitate cu


СНиП 2.05.02.

6.8 Lăţimea porţilor pentru intrarea pe teritoriul întreprinderilor agricole trebuie să fie cu 1,5 m mai
mare decât lăţimea autovehiculelor sau mașinilor agricole, dar nu mai puţin de 4,5 m, iar lăţimea porţii
pentru căile feroviare: pentru ecartamentul de 1520 mm – în conformitate cu GOST 9238, pentru
ecartamentul 750 mm – în conformitate cu GOST 9720.

6.9 Distanţa de la clădiri şi construcţii pînă la axa căilor ferate de pe teritoriul întreprinderii, trebuie
să fie conformitate cu datele din tabelul 3.

Tabelul 3
Distanţa, m
Clădiri și edificii
ecartament 1520 mm ecartament 750 mm
1 Muchiile exterioare ai pereţilor sau părţilor proeminente
ale clădirilor - grinzi cu consolă, contraforturi, tambururi,
scări
а) în lipsa ieşirilor din clădire 3,1 2,3
b) în prezenţa ieşirilor din clădire 6 6
c) în prezenţa ieşirilor din clădire şi la amenajarea unor
bariere de protecţie (cu lungimea de minim 10 m),
amplasate între ieşirile din clădire şi şinele de cale ferată
paralel cu pereţii clădirii 4,1 3,5
2 Coloane independente, buncăre, estacade, etc.; În limita gabaritelor apropierii construcţiei de calea
dispozitive de încărcare, platforme, rampe, rezervoare, ferată / GOST 9238 şi GOST 9720
depozite de ambalaje, dispozitive de scurgere, locuri de
descărcare, etc.
3 Îngrădirile, coloanele viaducturilor, reţelele de contact, Idem
liniile aeriene de comunicaţii, semnalizare, centralizare şi
blovcare pentru transport feroviar, conducte aeriene
4 Idem, în condiţii de reconstrucţie la liniile curente şi staţii Idem
5 Depozit de buşteni cu o capacitate sub 10000 m3 5 4,5

6.10 Liniile căilor ferate în clădirile întreprinderilor agricole, de regulă trebuie să fie cu opritor de linie
fix. Se admit linii de cale ferată străpunse (de trecere) numai în baza unor justificări corespunzătoare.
În cazul liniilor de cale ferată în clădiri trebuie prevăzut în faţa porţilor o platformă orizontală dreaptă
cu o lungime nu mai mică de lungimea celui mai lung vagon sau a locomotivă. În condiţii de
reconstrucţie a întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor, lungimea acestei platforme poate fi
redusă pînă la 2 m, prevăzînd, acolo unde este cazul, extinderea porţii clădirii în vederea asigurării
gabaritelor garniturii de tren.

6.11 În cazul utilizării unui funicular, distanţa de la gabaritele garniturii de tren de la funicular pînă la
clădirile, construcţiile, marcajele de planificare a teritoriului trebuie să fie în conformitate cu normele de
proiectare a transportului industrial.

7 Amenajarea și sistematizarea teritoriului

7.1 Măsurile privind pregătirea tehnică a terenurilor întreprinderilor agricole trebuie să fie stabilite în
funcţie de condiţiile tehnico-geologice, precum şi de soluţiile de sistematizare spaţială a clădirilor şi
construcţiilor, amplasate pe teren.

12
NCM B.01.04:2018

7.2 La stabilirea cotelor de proiect a terenului întreprinderilor agricole, clădirilor şi construcţiilor


trebuie prevăzută păstrarea cît mai intactă a reliefului şi a spaţiilor verzi existente, diferenţa minimă
dintre denivelări, minimizarea lucrărilor de terasament, colectarea şi îndepărtarea apelor pluviale de
pe teritoriul întreprinderii.

7.3 Se admite o sistematizare continuă în cazul în care densitatea construcţiilor este mai mare de
25%. În restul cazurilor, trebuie prevăzută o sistematizare verticală selectivă şi efectuarea unor lucrări
de sistematizare numai pe sectoarele, unde sînt amplasate clădiri sau construcţii. Sistematizarea
verticală selectivă trebuie prevăzută, de asemenea, pe sectoarele unde sunt prezente soluri pietroase,
cînd apare necesitatea de a păstra pădurile şi spaţiile verzi, precum şi în cazul unor condiţii hidro-
geologice nefavorabile.

7.4 Pantele terenului întreprinderii trebuie adoptate de minim 0,003 şi nu mai mari pentru:

- soluri argiloase - 0,05;

- soluri nisipoase - 0,03;

- soluri ușor spălabile (loess, nisipuri fine) - 0,01.

Pe sectoarele cu sol tasabil de tipul II, pantele minime ale suprafeţei planificate trebuie adoptate de
0,005. La amplasarea întreprinderilor pe panta unui deal sau la poalele acestuia, în scopul de a
proteja teritoriul de inundaţii cu apa care se scurge de pe versant, trebuie prevăzute şanţuri de drenaj.
Secţiunea transversal a canalelor de drenaj şi numărul acestora se calculează în conformitate cu
СНиП 2.04.02.

7.5 Panta pentru ocoalele animalelor trebuie să fie de minim 0,02 şi nu mai mare de 0,06.

7.6 Nivelul pardoselii primului etaj în clădiri și construcţii, de regulă, trebuie să fie cu 15 cm
deasupra nivelului suprafeţelor învecinate.

7.7 Nivelul pardoselii subsolurilor sau a altor construcţii subterane trebuie să fie deasupra nivelului
apelor freatice cu cel puţin 0,5 m. Dacă aceste construcţii urmează a fi construite mai jos de nivelul
apelor freatice trebuie luate măsuri de hidroizolare a încăperilor sau scăderea nivelului apelor freatice,
luîndu-se în considerare riscul ridicării nivelul apei în perioada de exploatare a întreprinderii.

7.8 Nivelul capului de şină de cale ferată, montată în clădire, trebuie să fie la acelaşi nivel cu
pardoseala clădirii.

7.9 Evacuarea apelor de la suprafaţă trebuie să se efectueze concomitent pe întregul bazin, în


conformitate cu СНиП 2.04.03. Pe teritoriul întreprinderilor, de regulă, trebuie amenajată o reţea
deschisă de evacuare, cu dimensiunile minime a secţiunilor trapezoidale a șanţurilor şi rigolelor, m:
lăţimea laturii mici 0,3; adâncimea - 0,4.

7.10 Pe sectoarele, unde nu sunt construcţii şi acoperiri, precum şi pe perimetrul întreprinderii


trebuie prevăzute sectoare înverzite. Aria terenurilor, destinate pentru înverzire, nu trebuie să fie mai
mici de 15% din teritoriul întreprinderii agricole, iar la o densitate a construcţiilor mai mare de 50% - nu
mai puţin de 10%.

7.11 Pentru plantarea pe terenurile întreprinderilor agricole şi în zonele de protecţie sanitară trebuie
selectate specii locale de plante, ţinîndu-se cont de proprietăţile sanitare de protecţie şi decorative ale
acestora şi rezistenţa la emisiile industriale.

NOTE:

1 Pe terenul fermelor de creştere a animalelor şi păsărilor nu trebuie plantaţi arbori, care în timpul înfloririi produc fulgi, seminţe
fibroase şi mătăsoase.

2 Clădirile industriale, care necesită o protecţie antifonică, trebuie protejate cu fîşii forestiere de arbori şi arbuşti cu frunziş dens,
inclusiv plantarea în aceste fîşii a arborilor de conifere.

13
NCM B.01.04:2018

3 Nu se admite plantarea arborilor de conifere în limitele zonei de protecţie contra incendiului.

7.12 Întreprinderile, situate în zonele cu vînt cu o rată medie a vitezei de 10 m/s timp de trei luni,
trebuie să fie protejate din direcţia vanturilor predominante cu o fîşie forestieră din arbori a cărei lăţime
este de minim 30 m.

7.13 Distanţele de la clădiri şi construcţii pînă la axa arborilor şi arbuştilor trebuie să fie adoptate
conform datelor din tabelul 4.

Tabelul 4
Distanţa de la axă
Clădiri și construcţii
tulpinii arborilor, m arbuștilor, m
Muchiile exterioare ale pereţilor clădirilor şi construcţiilor 5 1,5
Marginea trotuarelor şi aleelor 0,7 0,5
Marginea acostamentului drumurilor sau marginea canalelor 2 1
Stîlpi de iluminat, coloane, galerii şi estacade 4 -
Gardurile terenurilor întreprinderilor 2 1
Talpa taluzurilor, teraselor, etc. 1 0,5
Muchiile exterioare ale tălpii pereţilor de sprijin 3 1
Bordura sau marginea consolidată a acostamentului drumului 2 1,2
Reţele subterane:
conducte de gaz, canalizare 1,5 -
reţeaua de termoficare (de la pereţii canalelor) 2 1
şi conductele reţelelor de termoficare la amplasarea
2 -
deschisă, canale de drenare
cabluri electrice de forţă şi de comunicaţii 2 0,7

NOTE:

1 Distanţa de la liniile electrice aeriene pînă la arbori trebuie să fie în conformitate cu cerinţele din [5].

2 Prezentele norme se referă la arbori cu coroana de pînă la 5 m şi trebuie mărite respectiv pentru arborii cu o coroana mai
mare.

7.14 Lăţimea fîşiilor verzi plantate trebuie adoptate nu mai mici decît cele indicate în tabelul 5.

Tabelul 5
Fîșie Lăţimea fîșiei, m
1 Gazon cu un rînd de arbori plantaţi în acelaşi rînd cu arbuşti:
а) într-un singur rînd 2
b) în două rînduri 5
2 Gazon cu arbuşti plantaţi într-un singur rînd, cu înălţimea, m:
а) mai mari de 1,8 1,2
b) de la 1,2 pînă la 1,8 1
c) pînă la 1,2 0,8
3 Gazon cu arbori plantaţi în grup 4,5
4 Gazon cu arbuşti plantaţi în grup 3
5 Gazon 1

NOTĂ – La plantarea arbuştilor în mai multe rînduri, mărimea fîşiilor indicate în tabelul 5 se măreşte cu 40 – 50% pentru fiecare
rînd plantat suplimentar.

14
NCM B.01.04:2018

7.15 La întreprinderile agricole trebuie amenajate sectoare deschise pentru odihna muncitorilor
reieșind din norma de 1 m2 pentru fiecare muncitor în cel mai numeros schimb.

7.16 Pe terenurile întreprinderilor agricole trebuie prevăzute măsuri de înlăturare a solului fertil în
locurile unde acesta poate fi distrus, impurificat, inundat sau acoperit cu apă în urma executării
lucrărilor de construcţii. Locurile şi condiţiile de depozitare provizorie, precum şi modul de utilizare a
solurilor îndepărtate sunt determinate de organele/autorităţile care au oferit spre gestionare aceste
terenuri.

7.17 Îngrădirea ocoalelor întreprinderilor pentru creşterea animalelor domestice şi sălbatice şi a


păsărilor trebuie efectuată în conformitate cu ghidurile de proiectare a gardurilor, conform normelor de
proiectare tehnologică (recomandări metodologice pentru proiectarea tehnologică).

8 Amplasarea reţelelor inginerești


8.1 Reţelele inginerești de pe teritoriul întreprinderilor agricole şi a zonelor industriale trebuie să fie
proiectate ca un sistem unic de comunicaţii inginereşti prevăzînd, de regulă, amplasarea simultană a
acestora.

8.2 La proiectarea reţelelor inginereşti trebuie respectate cerinţele codurilor practice cu privire la
proiectarea reţelelor inginereşti, precum şi cerinţele NCM B.01.03.

15
NCM B.01.04:2018

Anexa A
(normativă)

Tabelul A. Indicii densităţii minime a construcţiilor pe teritoriul întreprinderilor agricole


Densitatea minimă de
Tipul întreprinderii
construcţie, %
I Creșterea vitelor cornute mari
А. De comerţ, producţia de:
Lapte cu întreţinerea vacilor în ferme (boxuri)
pentru 400 şi 600 vaci 45; 51
pentru 800 şi 1200 vaci 52; 55
Lapte cu întreţinerea vacilor libere
pentru 400 şi 600 vaci 45; 51
pentru 800 şi 1200 vaci 52; 55
Carne cu reînnoirea totală a turmelor și animale de reproducere
pentru 400 şi 600 capete 45
pentru 800 şi 1200 capete 47
Creșterea juncilor
pentru 900 şi 1200 capete 51
pentru 2000 şi 3000 capete 52
pentru 4500 şi 6000 capete 53
Creșterea şi îngrăşarea bovinelor
pentru 3000 capete 38
pentru 6000 şi 12000 capete 40
Creșterea şi îngrăşarea viţeilor
pentru 3000 capete 38
pentru 6000 şi 12000 capete 42
Suprafeţe pentru hrănire
pentru 1000 capete 55
pentru 3000 capete 57
pentru 5000 capete 59
pentru 10000 capete 61
B. De rasă, producţia de:
Lapte
pentru 400 şi 600 vaci 46;52
pentru 800 vaci 53
Carne
pentru 400 şi 600 vaci 47
pentru 800 vaci 52
Creșterea juncilor
pentru 1000 şi 2000 capete 52
La depozitarea furajelor şi așternuturilor în stoguri de fîn indicatorii pot fi reduşi, dar nu mai mult de 10%.


Pentru fermele de vite cornute sunt prevăzuşi indicatori la depozitarea furajelor şi aşternuturilor în hambare şi grajduri.

16
NCM B.01.04:2018

Tabelul A (continuare)
Densitatea
Tipul întreprinderii minimă de
construcţie, %
II Creșterea porcinelor
А. De comerţ
Reproducere
pentru 6000 capete 35
pentru 12000 capete 36
pentru 24000 capete 38
Îngrășare (creştere)
pentru 6000 capete 38
pentru 12000 capete 40
pentru 24000 capete 42
Cu ciclu de producere complet
pentru 6000 şi 12000 capete 35
pentru 24000 şi 27000 capete 36
pentru 54000 şi 108000 capete 38; 39
B. De rasă
pentru 200 scroafe 45
pentru 300 scroafe 47
pentru 600 scroafe 49
De reproducere pentru creşterea scroafelor de întreţinere a complexelor
pentru 54000 şi 108000 scroafe 38; 39
III Vite cornute mici (ovine)
А. Amplasate pe un singur spaţiu de întreţinere
Specializate cu lînă fină şi lînă semifină
pentru 3000 şi 6000 oi 50; 56
pentru 9000, 12000 şi 15000 oi 62; 63; 65
pentru 3000, 6000 şi 9000 capete pentru înlocuire (miei) 50; 56; 62
pentru 12000 şi 15000 capete pentru înlocuire (miei) 63; 65
Specializate pentru blană, carne, lînă şi lapte
pentru 500, 1000 şi 2000 oi 40; 45;55
pentru 3000 şi 4000 oi 40; 41
pentru 1000, 2000 şi 3000 capete pentru înlocuire (miei) 52; 55; 56
Miei pentru îngrășare (creștere) şi capete adulte
pentru 1000 şi 2000 capete 53; 58
pentru 5000, 10000 şi 15000 capete 58; 60; 63
pentru 20000, 30000 şi 40000 capete 65; 67;70

17
NCM B.01.04:2018

Tabelul A (continuare)
Densitatea minimă
Tipul întreprinderii
de construcţie, %
B. Amplasate pe mai multe spaţii de întreţinere
Cu lînă fină şi lînă semifină la 6000, 9000 şi 12000 oi
pentru 3000 şi 6000 oi 59; 60
pentru 3000 capete pentru înlocuire (miei) 50
pentru 1000, 2000 şi 3000 berbeci 50; 53; 55
Blană, carne, lînă şi lapte la 1000, 2000 şi 3000 oi
pentru 1000 şi 2000 oi 50; 52
pentru 3000 oi 59
pentru 500 şi 1000 capete pentru înlocuire (miei) 55; 55
Terenuri pentru clădiri de deservire
pentru 6000 oi 45
pentru 9000 oi 50
pentru 12000 oi 52
C. Nespecializate, cu ciclu de producere complet al turmei
Lînă fină şi lînă semifină
pentru 3000 capete 50
pentru 6000 capete 56
pentru 9000 şi 12000 capete 60; 63
Blană, carne, lînă şi lapte
pentru 1000 şi 2000 capete 50; 52
pentru 3000 capete 55
pentru 4000 şi 6000 capete pentru îngrăşare (creştere) 56; 57
D. Locuri de iernare
pentru 500, 600, 700 şi 1000 oi 42; 44; 46; 48
pentru 1200 şi 1500 oi 45; 50
pentru 2000 şi 2400 oi 54; 56
pentru 3000 şi 4800 oi 58; 59
IV Vite cornute mici (caprine)
А. Pentru puf
pentru 2500 capete 55
pentru 3000 capete 57
B. Pentru lînă
pentru 3600 capete 59
V Cabaline 39
Pentru 50 de iepe 39
Pentru 100 de iepe

18
NCM B.01.04:2018

Tabelul A (continuare)
Densitatea minimă
Tipul întreprinderii
de construcţie, %
VI Creșterea păsărilor
А. Pentru ouă
pentru 300 mii găini ouătoare 25
pentru 400- 500 mii găini ouătoare
zona pentru găini de comerţ 28
zona pentru pui 30
zona pentru găini de înmulţire 31
zona incubatorului 25
pentru 600 mii găini ouătoare
zona pentru găini de comerţ 29
zona pentru pui 29
zona pentru găini de înmulţire 34
zona incubatorului 34
pentru 1 mln. găini ouătoare
zona pentru găini de comerţ 25
zona pentru pui 26
zona pentru găini de înmulţire 26
zona incubatorului 26
B. Pentru carne
Găini broiler
pentru 3 mln. găini broiler 28
pentru 6 şi 10 mln. găini broiler:
zona pentru cîrdul de comerţ 28
zona pentru pui 33
zona pentru găini de înmulţire 33
zona incubatorului 32
zona de sacrificare și prelucrare 23
De creștere a raţelor
pentru 500 mii raţe broiler:
zona pentru cîrdul de comerţ 28
zona pentru păsări adulte 29
zona pentru păsări mici (răţuște) 28
zona incubatorului 26
pentru 1 mln. rate broiler:
zona pentru cîrdul de comerţ 38
zona pentru păsări adulte 41
zona pentru păsări mici (răţuşte) 29
zona incubatorului 30


Indicatorii sunt prezentaţi pentru clădirile cu un singur nivel

19
NCM B.01.04:2018

Tabelul A (continuare)
Densitatea minimă
Tipul întreprinderii
de construcţie, %
pentru 5 mln. raţe:
zona pentru cîrdul de comerţ 39
zona pentru păsări adulte 41
zona pentru păsări mici (răţuşte) 30
zona incubatorului 31
De creștere a curcanilor
pentru 250 mii. curcani 22
pentru 500 mii curcani:
zona pentru cîrdul de comerţ 23
zona pentru păsări adulte 26
zona pentru păsări mici (pui) 25
zona incubatorului 21
В De rasă
Pentru ouă
fermă păsări de rasă 50 mii găini 24
fermă păsări de rasă 100 mii găini 25
fermă păsări de reproducere 100 mii găini 26
fermă păsări de reproducere 2000 mii găini 27
fermă păsări de reproducere 300 mii găini 28
Pentru carne
fermă păsări de rasă 50 şi 100 mii găini 27
fermă păsări de reproducere 200 mii găini
zona pentru păsări adulte 28
zona pentru păsări mici (pui) 29
VII Animale sălbatice (pentru blană) și iepuri
Creșterea animalelor sub şopron
animale sălbatice 22
iepuri 24
Creșterea animalelor în clădiri
nutrii 40
iepuri 45
VIII Sere
А. Sere cu multe deschideri, suprafaţa totală
pentru 6 ha 54
pentru 12 ha 56
pentru 18, 24 şi 30 ha 60
pentru 48 ha 64
B. Sere cu o singură deschidere
pentru suprafaţa totală pînă la 5 ha 42

20
NCM B.01.04:2018

Tabelul A (sfârşit)
Densitatea minimă
Tipul întreprinderii
de construcţie, %
C. Ateliere de altoire și creștere a viţei de vie
pentru 1 mln. buc. în an 30
pentru 2 mln. buc. în an 40
pentru 3 mln. buc. în an 45
pentru 5 mln. buc. în an 50
pentru 10 mln. buc. în an 55
IX Reparaţia tehnicii agricole
А. Ateliere centrale de reparaţii cu parc auto
pentru 25 tractoare 25
pentru 50 şi 75 tractoare 28
pentru 100 tractoare 31
pentru 150 şi 200 tractoare 35
B. Puncte de deservire tehnică a brigăzilor sau a sectorului de gospodărie
cu parc auto
pentru 10, 20 şi 30 tractoare 30
pentru 40 şi mai multe tractoare 38
X Depozite îngropate în sol pentru îngrășăminte minerale
pînă la 1600 t 27
de la 1600 pînă la 3200 t 32
de la 3200 pînă la 6400 t 33
mai mult de 6400 t 38
XI Alte întreprinderi
pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agricole 50
pentru furaje – asociaţii agricole 27
pentru păstrarea seminţelor şi cerealelor 28
pentru prelucrarea cerealelor pentru alimentaţie şi furaje 30
pentru creşterea şi prelucrarea viermilor de mătase 33
uscătorii de tutun 28
XII Gospodării ţărăneşti
pentru producerea laptelui 40
pentru creşterea vitelor cornute mari 35
pentru creşterea porcilor (cu ciclu închis de producere) 35
pentru creşterea oilor pentru carne, lînă şi lapte 40
pentru creşterea caprelor pentru lapte şi puf 54
pentru creşterea păsărilor pentru ouă 27
pentru creşterea păsărilor pentru carne 25

21
NCM B.01.04:2018

A.1 Se admite micşorarea densităţii minime a construcţiilor (cu justificarea adecvată a investiţiilor în
construcţii), dar nu mai mult de 1/10 din valoarea stabilită în prezenta anexă la construcţia
întreprinderilor agricole amplasate pe un teren cu pantă mai mare de 3%, soluri tasabile, în condiţii
geologice dificile, precum şi la extinderea şi reconstrucţia întreprinderii.

A.2 Indicatorii densităţii minime a construcţiilor sunt specificate pentru întreprinderile, al căror grad
de rezistenţă la foc a clădirilor şi construcţiilor nu sunt mai mici de gradul III de rezistenţă la foc de
clasa C1. La construcţia clădirilor şi construcţiilor de gradul III de rezistenţă la foc de clasele C2 şi C3,
gradul IV de rezistenţă la foc de clasele C1, C2 şi C3 şi gradul V de rezistenţă la foc, densitatea
minimă a construcţiilor se admite (dacă există o justificare tehnico-economică) de a fi micşorată, dar
nu mai mult de 1/10 de cea stabilită în prezenta anexă.

A.3 Densitatea construcţiilor de pe terenurile întreprinderilor agricole se definește ca un raport


procentual al ariilor construite ale întreprinderii la suprafaţa totală a întreprinderii. Calculul ariilor,
ocupate de clădiri şi construcţii, se face prin măsurarea perimetrului pereţilor exteriori la nivelul
terenului, fără calcularea lăţimii pereului pe perimetrul clădirii.

A.4 În aria terenurilor construite ale întreprinderii trebuie incluse suprafeţele ocupate de clădirile şi
construcţiile de toate tipurile, inclusiv şoproane, edificii tehnologice deschise, sanitare şi de alte tipuri,
rampe şi galerii, suprafeţele echipamentelor/dispozitivelor de manipulare, construcţii subterane
(rezervoare, beciuri, adăposturi, tunele, canalele reţelelor de comunicaţii deasupra cărora nu pot fi
amplasate clădiri şi construcţii), precum şi ocolurile pentru păsări, animale domestice şi sălbatice,
parcările pentru autovehicule, utilaje şi maşini agricole, depozite deschise pentru diferite scopuri, cu
condiţia că mărimea şi echipamentele ocolurilor, parcărilor şi depozitelor de tip deschis sunt conforme
normelor tehnologice de proiectare.

A.5 În aria terenurilor de construcţie, de asemenea, trebuie să fie incluse terenurile de rezervă de
pe teritoriul întreprinderii, menţionate în tema de proiectare, unde vor fi amplasate clădirile şi
construcţiile în a doua fază de construcţie (în limitele gabaritelor acestor clădiri şi construcţii).

A.6 La calcularea ariilor, ocupate de galerii şi estacade, în suprafaţa construcţiilor se includ proiecţia
pe planul orizontal numai a acelor terenuri ai obiectelor menţionate, sub gabaritele cărora, nu pot fi
amplasate alte clădiri sau construcţii, iar pentru celelalte suprafeţe supraterane se ia în calcul numai
suprafaţa ocupată de construcţii la nivelul cotelor terenului.

A.7 În aria terenurilor construite nu trebuie să fie incluse suprafeţele ocupate de pereurile din jurul
clădirilor, trotuarele, drumurile auto şi căile ferate, clădirile şi construcţiile provizorii, terenurile sportive
în aer liber, locurile de odihnă pentru muncitori, sectoarele înverzite, sectoarele deschise pentru
parcarea vehiculelor cetăţenilor, rigole şi canale deschise de evacuare a apelor, zidurile de sprijin,
construcţiile subterane sau părţi ale acestora, pe care pot fi amplasate alte clădiri şi construcţii.

22
NCM B.01.04:2018

Bibliografie
[1] СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов

[2] РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектированию


ферм и комплексов крупного рогатого скота

[3] РД-АПК 1.10.07.06-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию


ветеринарно-санитарных утилизационных заводов

[4] РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию


систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета

[5] НТП-АПК 1.10.03.001-00 Нормы технологического проектирования овцеводческих


предприятий

[6] НТП-АПК 1.10.03.002-02 Нормы технологического проектирования козоводческих объектов

[7] НТП-АПК 1.10.04.001-00 Нормы технологического проектирования коневодческих


предприятий

[8] НТП-АПК 1.10.04.002-02 Нормы технологического проектирования верблюдоводческих


предприятий

[9] НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных


комплексов

[10] НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческие


предприятий

[11] НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и


кролиководческих ферм

[12] НТП-АПК 1.10.07.001-02 Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов


для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств

[13] НТП-АПК 1.10.07.003-02 Нормы технологического проектирования станций и пунктов


искусственного осеменения животных

[14] НТП-АПК 1.10.11.001-00 Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и


сенажа

[15] НТП-АПК 1.10.16.001-02 Нормы технологического проектирования кормоцехов для


животноводческих ферм и комплексов

[16] НТП-АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных


предприятий по производству комбикормов

[17] ВНТП 2-96 Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих


предприятий

[18] НТП 10-95 Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для
выращивания овощей и рассады

[19] НТП 16-93 Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной


обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых культур и трав

[20] Legea apelor Nr. 272 din 23.12.2011 (Publicat : 26.04.2012 în Monitorul Oficial Nr. 81, art. Nr:
264. Data intrării în vigoare : 26.10.2013)

23
NCM B.01.04:2018

[21] Codul Funciar nr. 828 din 25.12.91, cu modificările ulterioare (Publicat: 04.09.2001 în Monitorul
Oficial Nr. 107, art. Nr: 817)

[22] Служба государственного надзора за общественным здоровьем. (постановление №384 от


12.05.2010 г)

[23] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация


предприятий, сооружений и иных объектов

[24] СО 153.34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок

[25] СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий

24
NCM B.01.04:2018

Traducerea prezentului document normativ în limba rusă

Начало перевода

1 Область применения
1.1 Настоящий норматив в строительстве (далее - норматив) распространяется на
разработку проектов планировочной организации территории (далее - генеральных планов)
новых, расширяемых и реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, а также на
разработку схем планировочной организации территорий производственных зон сельских
поселений в целях обеспечения законодательства Республики Молдова и соблюдения норм
согласно NCM E.03.02, NCM B.01.00, NCM B.01.03.

1.2 В случаях, когда на сельскохозяйственных предприятиях предусматривается


использование труда маломобильных групп населения, следует руководствоваться
NCM C.01.06, сводами правил CP C.01.02 и [1].

1.3 Положения настоящих норм следует соблюдать при разработке генеральных планов
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и различных
организационно-правовых форм.

2 Нормативные ссылки
В настоящем Нормативе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

NCM B.01.00:2014 Urbanism. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale.


(MSN 3.01.01-2012)

NCM В.01.03:2015 Planuri generale ale întreprinderilor industriale

NCM C.01.06:2014 Cerinţe generale pentru clădiri şi construcţii de securitate împotriva


accidentelor în utilizarea lor şi asigurarea accesabilităţii la mediu pentru
persoanele cu dizabilităţi

NCM C.01.11:2014 Construcţii civile. Norme de proiectare a remizelor de pompieri

NCM D.02.01:2014 Proiectare drumurilor publice

NCM E.03.02:2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi construcţiilor

NCM G.03.02:2015 Reţele şi înstalaţii exterioare de alimentare cu apă

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения

CP D.02.11 - 2014 Recomandări privind proiectarea străzilor şi drumurilor din localităţi urbane
şi rurale

CP C.01.02:2014 Proiectarea clădirilor şi construcţiilor cu considerarea accesibilităţii pentru


persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale

СН 245 - 71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

GOST 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных


дорог колеи 1520 (1524) мм

GOST 9720 - 76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных


дорог колеи 750 мм

25
NCM B.01.04:2018

ПРИМЕЧАНИЕ - При пользовании настоящим нормативом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и
классификаторов в национальном органе Республики Молдова по стандартизации. Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным)
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Понятия и их определения
В настоящем нормативе применены следующие термины и их определения:

3.1 Скотомогильник: Территория с захоронением в землю (могилами) трупов павших


сельскохозяйственных животных.

3.2 Класс конструктивной пожарной опасности: Классификационная характеристика


зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая степенью участия
строительных конструкций в развитии пожара и образования опасных факторов пожара.

3.3 Стройка: Совокупность зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение или


реконструкция которых осуществляется по единой проектной документации.

3.4 Новое строительство: Сооружение комплекса объектов основного, подсобного и


обслуживающего назначения вновь создаваемых предприятий, а также строительство на новой
площадке предприятий взамен ликвидируемых предприятий, дальнейшая эксплуатация
которых по техническим, экономическим или экологическим условиям признана
нецелесообразной.

3.5 Строительство в пределах предприятия: Техническое перевооружение или


поддержание мощности действующего предприятия, сооружение в его пределах объектов
подсобного и обслуживающего назначения, энергетического и транспортного хозяйства, связи,
наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения,
не включенных в состав объектов, осуществляемых по титулу (или заменяющему его
документу) стройки.

3.6 Зооветеринарный разрыв: Минимальное расстояние между животноводческими


предприятиями, препятствующее распространению эпизоотии и других заболеваний животных.

3.7 Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков:


Определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства
указанных зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков.

3.8 Предприятие: Комплекс объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения.

3.9 Техническое перевооружение действующих предприятий: Комплекс мероприятий по


повышению технико-экономического уровня отдельных производств, участков предприятия на
основе внедрения передовой техники и технологии.

3.10 Объект строительства: Здания, сооружения, транспортные и инженерные


коммуникации, производственные комплексы и другие виды работ, выполняемые в пределах
предприятия строительными организациями.

3.11 Генеральный план: Схема планировочной организации земельного участка; вид


строительной документации, регулирующий строительную деятельность в сельских
поселениях, определяющий условия безопасности проживания населения, обеспечение
необходимых санитарно-гигиенических, экологических требований; является основным
юридическим документом и утверждается в порядке, установленном законодательством
Республики Молдова.

26
NCM B.01.04:2018

3.12 Реконструкция действующих предприятий: Переустройство существующих объектов


основного, подсобного и обслуживающего назначения, связанное с повышением технико-
экономического уровня производства.

3.13 Рекультивация: Восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью


сельскохозяйственного предприятия территории с использованием специальных технологий,
направленных на восстановление почв, растительности и нередко ландшафта.

3.14 Вертикальная планировка: Организация рельефа на территории предприятия с учетом


выполнения наименьшего объема земляных работ и обеспечения отвода поверхностных вод.

3.15 Планировка и застройка предприятия: Размещение в соответствии с технологическим


процессом зданий и сооружений с обеспечением наиболее эффективного использования
территории, кратчайших транспортных связей между отдельными зданиями, рационального
расположения инженерных сетей, высокой степени благоустройства и озеленения территории.

3.16 Санитарно-защитная зона: Зона пространства и растительности, обеспечивающая


уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

4 Размещение производственных зон и предприятий


4.1 Проектируемые сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения следует
размещать в производственных зонах сельских поселений на основе планов развития
существующих организаций и их производственной специализации в соответствии с
утвержденными в установленном порядке проектами генеральных планов сельских поселений с
учетом схем размещения объектов сельского хозяйства Республики Молдова.

4.2 В производственной зоне сельских поселений следует размещать животноводческие,


птицеводческие, рыбные и звероводческие предприятия, склады твердых минеральных
удобрений и мелиорантов, склады жидких средств химизации и пестицидов, предприятия по
разведению и обработке тутового шелкопряда, послеуборочной обработки зерна и семян
различных культур и трав, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной
продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и
автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных
материалов, машиноиспытательные станции, машино-технологические станции,
инновационные центры, ветеринарные учреждения, тепличные комбинаты для выращивания
овощей и рассады, промысловые цехи, материальные склады, транспортные, энергетические и
другие объекты, связанные с проектируемыми предприятиями, а также коммуникации,
обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной зоны.

ПРИМЕЧАНИЕ - Размещать животноводческие, птицеводческие,рыбные и звероводческие предприятия и определять


их мощности следует с учетом наличия необходимого количества земель пригодных для полного использования
органических удобрений, содержащихся в отходах производства этих предприятий или применения других решений по
утилизации навоза, согласованных месными органами.

4.3 В соответствии с [21] для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и


сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, не пригодных для ведения
сельского хозяйства, либо на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества.
Размещение указанных предприятий и сооружений на землях лесного фонда допускается на
участках, не покрытых лесом или занятых кустарниками и малоценными насаждениями.
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на пашнях, на землях
орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями и виноградниками,
водо-охранными, защитными и другими лесами первой группы, допускается в исключительных
случаях, а на землях с высокими показателями земель запрещается.

4.4 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния


между ними следует назначать минимальными исходя из санитарных, ветеринарных и
противопожарных требований, норм технологического проектирования и методических
рекомендаций по технологическому проектированию, согласно [3] ÷ [19] и NCM В.01.03.

27
NCM B.01.04:2018

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее


указанной в приложении A.

4.5 Трассы линий электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения
следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих
трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с
территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

4.6 Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается:

- на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников;

- на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами надзора за


недрами;

- в опасных зонах отвалов породы шахт;

- в зонах оползней;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех


зонах округов санитарной, санаторий и курортов;

- на землях зеленых зон городов;

- на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до


истечения сроков, установленных службами санитарного надзора Республики Молдова;

- на землях заповедников;

- на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов


культурного наследия.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах


рек и озер.

2 Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны
источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии со СНиП 2.04.02.

3 Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной
охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

4 Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне округов санитарной охраны
курортов допускается в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях, если это не
оказывает отрицательного влияния на лечебные средства курорта, и при условии согласования размещения
намечаемых объектов с [22].

5 Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах государственных


заповедников, национальных парков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не
нарушит режим использования земель государственных заповедников и национальных парков и не будет угрожать их
сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с ведомствами, в ведении которых
находятся эти заповедники и парки.

4.7 Схемы генеральных планов производственных зон сельских населенных пунктов следует
разрабатывать на расчетный срок 20 лет, с размещением первой очереди строительства (до
10 лет).

4.8 Выбор площадок для строительства сельскохозяйственных предприятий, зданий и


сооружений должен быть подтвержден обоснованием инвестиций в строительство на
основании результатов рассмотрения конкурентоспособных вариантов их возможного
размещения, с учетом наиболее экономного использования земель и возмещения убытков,
причиняемых изъятием земельных участков, и потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий.

28
NCM B.01.04:2018

4.9 Резервирование земельных участков для расширения сельскохозяйственных


предприятий или объектов допускается за счет земель, находящихся за границами площадок
указанных предприятий или объектов. С этой целью при выборе площадок должна
предусматриваться возможность дополнительного отвода смежных земельных участков в
установленном порядке с учетом положений 4.6 настоящего нормативного документа.
Резервирование земельных участков на площадках сельскохозяйственных предприятий
допускается только в соответствии с заданиями на проектирование.

4.10 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на


прибрежных участках рек или водоемов планировочные отметки площадок, должны
приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с учетом подпора и
уклона водотока, а также расчетной высоты волны и ее нагона. Для предприятий, зданий и
сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за расчетный горизонт надлежит принимать
наивысший уровень воды с вероятностью его повторения один раз в 50 лет, а со сроком
эксплуатации до 10 лет - один раз в 10 лет.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Размещение предприятий, зданий и сооружений на участках с более частым повторением наивысшего уровня воды
допускается при соответствующем обосновании инвестиций в строительство и при условии возведения необходимых
сооружений по защите от затопления.

2 Требования настоящего пункта не распространяются на сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения,


которые по условиям эксплуатации могут подвергаться кратковременному затоплению. При этом необходимо
соблюдать требования по охране водоемов от загрязнения в соответствии [20].

4.11 При размещении сельскохозяйственного предприятия вблизи водного объекта и в


границах водоохранных зон в соответствии с законом [20]. при отсутствии непосредственной
связи предприятий с водными объектами, следует предусматривать прибрежную защитную
полосу. Ширина прибрежной защитной полосы определяется требованиями [20].

4.12 При размещении складов твердых минеральных удобрений, мелиорантов, складов


жидких средств химизации и пестицидов, животноводческих, птицеводческих предприятий и
звероводческих ферм должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание
вредных веществ, навоза, помета и кала в водоемы. Склады твердых минеральных удобрений,
мелиорантов, складов жидких средств химизации и пестицидов, следует располагать на
расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости
допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов, при
условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

4.13 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе


расположения радиостанций, предприятий по выпуску высокотоксичных веществ и других
предприятий и объектов специального назначения расстояние от проектируемых предприятий
до указанных объектов, следует принимать по соответствующим нормам. Размещение
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в районе расположения объектов по
изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе
осуществляется с учетом границ запретных (опасных) зон и районов, определяемых по
специальным нормативным документам, утвержденным в установленном порядке по
согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в чьем
ведении находятся эти объекты.

4.14 Порядок согласования размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и


сооружений, других объектов в районах существующих и вновь проектируемых аэропортов и
аэродромов, которые могут угрожать безопасности полета воздушных судов или создавать
помехи для нормальной работы радиотехнических средств аэродромов, следует осуществлять
в соответствии с NCM B.01.00. В части допустимого уровня шума размещение
животноводческих предприятий, зданий и сооружений допускается по согласованию с [22].

Согласованию подлежит размещение зданий и сооружений, воздушных линий связи и


высоковольтных линий электропередачи, подлежащих строительству на расстоянии до 10 км от
границ аэродрома; зданий и сооружений, воздушных линий связи и высоковольтных линий
электропередачи, абсолютная отметка верхней точки которых превышает абсолютную отметку

29
NCM B.01.04:2018

аэродрома на 50 м и более, подлежащих строительству на расстоянии от 10 до 30 км от границ


аэродрома; сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений с выбросом дыма или
пара. Запрещается размещать на расстоянии ближе 15 км от контрольной точки аэродрома
звероводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и
массовому скоплению птиц.

4.15 Сельскохозяйственные предприятия, выделяющие в атмосферу значительное количество


дыма, пыли или веществ с неприятным запахом, не допускается располагать в замкнутых
долинах, котловинах, и на других территориях, не обеспеченных естественным
проветриванием. При необходимости размещения указанных предприятий на территориях, не
обеспеченных естественным проветриванием, следует предусматривать дополнительные
мероприятия по соблюдению норм предельно допустимых концентраций вредных веществ на
площадках этих предприятий и в воздухе населенных пунктов.

4.16 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения с технологическими


процессами, являющимися источниками выделения в окружающую среду производственных
вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами от жилых и общественных
зданий и зооветеринарными разрывами от животноводческих предприятия [2] - [19] и [25].
Размеры санитарно-защитных зон надлежит принимать по [23]. Территория санитарно-
защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована
для нужд сельского хозяйства.

4.17 В санитарно-защитных зонах допускается размещать пожарные депо, склады


(хранилища) зерна, фруктов, овощей и картофеля, питомники растений, а также здания и
сооружения, указанные в [23].

4.18 На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и


звероводческих предприятий шириной более 100 м со стороны селитебной зоны должна
предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при
ширине зоны от 50 до 100 м - полоса шириной не менее 10 м. Для остальных
сельскохозяйственных предприятий должны предусматриваться мероприятия по защите
населения от воздействия выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, необходимые
для каждого проектируемого объекта капитального строительства.

5 Схемы генеральных планов производственных зон сельских


населенных пунктов и генеральные планы сельскохозяйственных
предприятий
5.1 При разработке схем генеральных планов производственных зон сельских населенных
пунктов и генеральных планов сельскохозяйственных предприятий следует предусматривать:

а) планировочную увязку с селитебной зоной;

b) экономически целесообразное кооперирование сельскохозяйственных и промышленных


предприятий на одном земельном участке и организацию общих объектов подсобного и
вспомогательного назначения с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и
противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта и требований 4.3 настоящих
правил;

c) размещение предприятий, зданий и сооружений, в том числе и инженерных сетей, соблюдая


соответствующие минимальные расстояния между ними;

d) выполнение технологических и инженерно-технических требований и создание единого


архитектурного ансамбля с учетом природно-климатических, геологических и других местных
условий;

e) интенсивное использование территорий, включая наземное и подземное пространство;

f) благоустройство территории;

30
NCM B.01.04:2018

g) защиту прилегающих земель от эрозии, заболачивания, засоления, загрязнения, а


подземных вод и открытых водоемов от засорения и загрязнения сточными водами и отходами
производства;

h) возможность расширения производственной зоны сельскохозяйственных предприятий;

i) осуществление строительных и монтажных работ индустриальными методами;

j) возможность строительства и ввода сельскохозяйственных предприятий в эксплуатацию


пусковыми комплексами или очередями;

k) восстановление (рекультивацию) земель, нарушенных при строительстве, снятие и


нанесение снимаемого плодородного слоя почвы на малопродуктивные земли;

l) технико-экономическую эффективность планировочных решений.

5.2 При разработке схем генеральных планов реконструируемых производственных зон


сельских населенных пунктов и генеральных планов реконструируемых сельскохозяйственных
предприятий следует предусматривать:

а) концентрацию производственных объектов на одном земельном участке с учетом требований

4.3 настоящих правил;

b) планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для


расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных предприятий;

c) ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

d) ликвидацию сносимых предприятий и объектов;

e) максимальное использование территории предприятий, располагая по возможности новые


объекты между существующими зданиями или объединяя их;

f) упорядочение функционального зонирования, размещения инженерных сетей и проездов;

g) обязательную рекультивацию земельных участков ликвидируемых предприятий и объектов;

h) благоустройство производственных территорий, повышение архитектурного уровня


застройки;

i) организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта;

j) технико-экономическую эффективность планировочных решений.

5.3 Для реконструируемых сельско-хозяйственных предприятий, существующая санитарно-


защитная зона котoрых менее предусматриваемой требованиями [22], необходимо
осуществлять внедрение более совершенной технологии производства, применение
эффективных средств и установок по улавливанию и утилизации производственных выбросов.

5.4 Территории производственных зон, как правило, не должны разделяться на


обособленные участки железными или автомобильными дорогами общей сети, а также реками.
На обособленных земельных участках производственных зон сельских населенных пунктов
следует размещать предприятия и объекты, санитарно-защитные зоны которых свыше 500 м.

5.5 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие комплексы и фермы,


ветеринарные учреждения следует располагать с подветренной стороны по отношению к
другим сельскохозяйственным объектам и селитебной зоне. Склады минеральных удобрений и

31
NCM B.01.04:2018

химических средств защиты растений следует располагать с подветренной стороны по


отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

5.6 Сельскохозяйственные предприятия, здания и сооружения, размещаемые в


производственных зонах сельских населенных пунктов следует объединять с учетом
требований 5.1 настоящих норм, организуя при этом участки:

а) площадок предприятий;

b) общих объектов подсобных производств;

c) складов.

5.7 Площадки сельскохозяйственных предприятий должны разделяться на следующие


функциональные зоны:

a) производственную;

b) хранения и подготовки сырья (кормов);

c) хранения, обеззараживания и переработки отходов производства;

d) вспомогательно-бытовую.

Деление на указанные зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий строительства.

5.8 Главный проходной пункт площадки сельскохозяйственных предприятий надлежит


предусматривать со стороны основного подхода или подъезда. При устройстве нескольких
проходных пунктов их следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга.

5.9 Перед проходными пунктами следует предусматривать площадки из расчета 0,15 м 2 на


одного работающего (в наибольшую смену), пользующегося этим пунктом, но не менее 25 м 2.

ПРИМЕЧАНИЕ - Площадки при главных проходных пунктах должны быть оформлены цветочными газонами,
светильниками и другими малыми архитектурными формами.

5.10 Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует


предусматривать: на первую очередь - 7 автомобилей, на расчетный срок - 17 автомобилей на
100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок
следует принимать согласно NCM B.01.00. Открытые площадки для стоянки автомобилей
вместимостью до 20 машиномест могут иметь совмещенные въезды и выезды шириной не
менее 6 м. При большей их вместимости должны предусматриваться раздельные въезды и
выезды.

5.11 Планировочные решения зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий


должны приниматься в соответствии с нормами технологического проектирования
(методическими рекомендациями по технологическому проектированию) [3] - [19].

5.12 Здания с продольными аэрационными фонарями и здания с проемами в стенах,


используемыми для аэрации помещения, следует ориентировать продольной осью
перпендикулярно или под углом не менее 45° к преобладающему направлению ветров в летний
период.

5.13 В районах со снеговым покровом более 50 см за зиму необходимо предусматривать


сквозное проветривание площадок предприятий. Для этого проезды, продольные оси крупных
зданий, сооружений и фонари (кроме аэрационных) следует располагать параллельно или под
углом не более 45° к преобладающему направлению ветров в зимний период.

5.14 Ветеринарные учреждения (за исключением ветсанпропускников), отдельностоящие


котельные на твердом и жидком топливе, навозохранилища открытого типа следует размещать

32
NCM B.01.04:2018

с подветренной стороны по отношению к животноводческим, птицеводческим и звероводческим


зданиям и сооружениям.

5.15 Теплицы, парники и солнечные табакосушилки следует располагать, как правило, на


южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от
поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие


требования:

- основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы,


парники, площадки с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система
проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких
процессов;

- при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует


предусматривать устройство снего- и ветро-защитных полос шириной 10 м.

5.16 Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции, предприятия по разведению


шелкопряда следует располагать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим
уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

5.17 Здания и сооружения с производствами категорий А, В и С следует располагать с


подветренной стороны (по среднегодовой розе ветров) по отношению к зданиям и сооружениям
с производствами категорий D и E.

ПРИМЕЧАНИЕ - при проектировании животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий размещение


кормоцехов и складов грубых кормов следует принимать по соответствующим нормам технологического
проектирования (методическим рекомендациям по технологическому проектированию).

5.18 Здания и сооружения должны быть простой формы, обеспечивающей возможность


широкого применения индустриальных методов строительства.

5.19 Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда
другие планировочные решения не могут быть приняты по условиям технологии, либо по
условиям реконструкции. Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной
параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 45°, при этом
открытая сторона двора зданий П-образной формы должна быть обращена на наветренную
сторону ветров преобладающего направления. Ширина полузамкнутого двора при зданиях,
освещаемых через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза
противостоящих зданий, образующих двор, но не менее 12 м.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Полузамкнутым считается двор, образованный тремя примыкающими друг к другу зданиями и имеющий отношение
глубины к ширине более единицы.

2 Здания в два этажа и более, образующие полузамкнутый двор с отношением глубины двора к ширине более 3, при
возможности скопления во дворе вредных веществ в количестве, превышающем допускаемую нормативную
концентрацию, должны иметь открытый проем шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м, расположенный против
незастроенной стороны двора.

3 В тех случаях, когда суммарная площадь этажей зданий, образующих полузамкнутый двор, не превышает
допускаемой площади этажа между противопожарными стенами и при отсутствии технологических въездов, ширину
полузамкнутого двора можно уменьшить до противопожарной величины.

5.20 В замкнутых и полузамкнутых дворах предусматривать пристройки к зданиям, а также


размещать отдельностоящие здания или сооружения, не допускается.
ПРИМЕЧАНИЕ - В исключительных случаях, при соответствующих обоснованиях, допускается устраивать в указанных
дворах пристройки с производствами, не выделяющими вредности, и при условии, что они будут занимать не более
25% длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее наибольшей высоты противостоящего здания,
но не менее противопожарного расстояния.

33
NCM B.01.04:2018

Расстояния между зданиями и сооружениями, освещаемыми через оконные проемы, должны


быть не менее наибольшей высоты до верха карниза противостоящих зданий и сооружений и
не менее величин, указанных в таблицах 1 и 2.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Если одно из противостоящих зданий или сооружений со стороны, обращенной к другому, в зоне возможного
затенения, не имеют световых проемов, то расстояния между ними определяются только высотой здания или
сооружения без световых проемов.

2 Высотные сооружения, не имеющие световых проемов (трубы, башни и т.п.), допускается размещать от стены здания
со световыми проемами на расстоянии не менее диаметра или стороны сооружения, обращенной к зданию. Если в зоне
возможного затенения от высотного сооружения в стене здания световые проемы отсутствуют, то расстояния между
ними настоящими нормами не нормируются.

3 Для зданий с продольными фонарями, расположенными менее чем на 3 м от фасада здания, за высоту здания
надлежит принимать высоту до верха карниза фонаря.

4 Указанные расстояния могут быть уменьшены в случае, когда по расчету с учетом затенения окон противостоящими
зданиями может быть обеспечено по нормам естественное или совмещенное освещение в обоих противостоящих
зданиях.

Таблица 1
Расстояние между зданиями, м,
Степень огнестойкости и Особая, I и II степени III степень огнестойкости
III степень
класс конструктивной огнестойкости, III и IV классов С2 и С3, IV степень
огнестойко-
пожарной опасности степени огнестойкости огнестойкости классов С1, С2
сти класса С1
класса СО и С3, V степень огнестойкости
Особая, Не нормируется для зданий 9 12
I и II степени огнестойкости. категорий D и E.9 - для
III и IV степени огнестойкости зданий (сооружений)
класса С0 категорий А, B и C
III степень огнестойкости 9 12 15
класса С1
III степень огнестойкости 12 15 18
классов С2 и С3, IV степень
огнестойкости классов C1, C2
и С3, V степень
огнестойкости

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Расстояния между зданиями и сооружениями, приведенные в таблице 1, принимаются в свету между наружными
стенами или конструкциями. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и
выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими конструкциями.

2 Расстояния между производственными зданиями и сооружениями не нормируются:

а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степеней огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает
площадь полов, допускаемую между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасной категории,
низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания;

b) если стена высокого и широкого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания, является
противопожарной 10-го типа;

c) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности размещаемых в них
помещений имеют противостоящие противопожарные стены 2-го типа с заполнением проемов 2-го типа.

3 Указанные в таблице расстояния для зданий I и II, а также III и IV степеней огнестойкости класса СО категорий А, B и
C уменьшаются с 9 до 6 м при соблюдении одного из следующих условий:

- здания оборудуются автоматическими системами пожаротушения;

- удельная пожарная нагрузка в зданиях категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.

4 Расстояния от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного


массива хвойных пород следует принимать 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.

34
NCM B.01.04:2018

Таблица 2
Расстояние, м, при степени огнестойкости и классе
Вместимость конструктивной пожарной опасности
Склады
складов, т Особая, I и II и III III класса III классов С2 и С3,
и IV класса С0 С1 классов C1, C2 и С3, V
1 Открытого хранения сена, Не 24 36 48
соломы, льна, конопли, нормируется
необмолоченного хлеба.
2 Открытого хранения До 25 15 15 24
табачного и коконов
ПРИМЕЧАНИЯ:

1 При складировании материалов под навесами указанные в таблице 2 расстояния до зданий и сооружений I и II
степеней огнестойкости, III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 могут быть
уменьшены в два раза.

2 Расстояния, указанные в таблице 2, следует определять от границы площадей, предназначенных для размещения
(складирования) указанных материалов.

3 Расстояния от складов указанного в таблице 2 назначения до зданий и сооружений с производствами категорий А, Б и


Г увеличиваются на 25%.
4 Расстояния от складов, указанные в таблице 2, до складов других сгораемых материалов следует принимать как до
зданий или сооружений III степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности С2 С3, IV степени
огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности C1, C2 и С3, V степени огнестойкости.

5 Расстояние от указанных в таблице 2 складов открытого хранения до границ лесного массива следует принимать
равным 100 м.

6 Расстояния от складов, указанные в таблице 2, следует принимать в соответствии c (NCM B.01.03).

5.21 Производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий


следует объединять в более крупные здания во всех случаях, когда такое объединение
экономически обосновано и допустимо по технологическим, строительным, санитарно-
гигиеническим, противопожарным и другим нормам, а также условиям безопасности.

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением до 20 кВ,


котельные, воздушные компрессорные, пункты технического обслуживания, вентиляционные
камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные
расходные склады, кроме складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, и
другие аналогичные объекты следует проектировать, как правило, встроенными в
производственные здания или пристроенными к ним.

5.22 Наружные грани противостоящих зданий, располагаемых на площадке предприятия, как


правило, должны совпадать.

5.23 Размеры земельных участков пожарных депо и постов следует принимать в соответствии
с NCM C.01.11, строительными нормами и правилами по проектированию генеральных планов
промышленных предприятий.

6 Въезды, проезды и расстояния между зданиями и сооружениями


6.1 Внешние грузовые и пассажирские транспортные связи производственной зоны следует
предусматривать в соответствии с проектом районной планировки и генеральным планом
населенного пункта. Сеть автомобильных дорог должна обеспечивать транспортные связи
сельскохозяйственных предприятий с селитебной зоной между собой и автомобильными
дорогами общей сети.

6.2 Выбор видов транспорта следует производить на основе технико-экономических


обоснований, предпочитая, как правило, безрельсовый транспорт.

6.3 Железнодорожные подъездные пути предприятий размещать в пределах селитебной


зоны сельских населенных пунктов не допускается.

35
NCM B.01.04:2018

Здания и сооружения сельскохозяйственных предприятий по отношению к оси


железнодорожного пути общей сети следует размещать по соответствующим нормам
технологического проектирования, но на расстоянии не менее, м:

- 40 - от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости, III и IV степеней огнестойкости и


класса конструктивной пожарной опасности С0;

- 50 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной


опасности С1;

- 60 - от зданий и сооружений III степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной


опасности С2, С3; IV степени огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности C1,
C2, С3; V степени огнестойкости.

6.4 Пересечение на транспортных потоках готовой продукции и кормов с транспортными


потоками органических отходов (навоза, помета, кала) не допускается.

6.5 Расстояние от рабочих мест на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях до


санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должно превышать 500 м. При
доставке рабочих от санитарно-бытовых помещений к месту работы и обратно транспортом
расстояния от рабочих мест до указанных помещений не нормируются.

6.6 Ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий надлежит принимать


минимально допустимой из условий наиболее компактного размещения транспортных и
пешеходных путей, инженерных сетей, зеленых насаждений, но не менее противопожарных
расстояний между противостоящими зданиями и сооружениями.

ПРИМЕЧАНИЕ - Шириной проезда считается расстояние между наружными стенами зданий, ограничивающих проезд.

6.7 Автомобильные дороги и тротуары сельскохозяйственных предприятий следует


проектировать в соответствии со СНиП 2.05.02

6.8 Ширину ворот для въездов на площадки сельскохозяйственных предприятий надлежит


принимать на 1,5 м более ширины, принятых для этих предприятий типов автомобилей или
сельскохозяйственных машин, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных
въездов принимать: для колеи 1520 мм - по GOST 9238, для колеи 750 мм - по GOST 9720.

6.9 Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных железнодорожных путей


следует принимать по таблице 3.

Таблица 3
Здания и сооружения Расстояние
колея 1520 мм колея 750 мм
1 Наружные грани стен или выступающих частей
здания - пилястр, контрфорсов, тамбуров, лестниц
а) при отсутствии выходов из зданий 3,1 2,3
b) при наличии выходов из зданий 6 6
c) при наличии выходов из зданий и устройстве 4,1 3,5
оградительных барьеров (длиной не менее 10 м),
расположенных между выходами из здании и
железнодорожными путями параллельно стенам
зданий
2 Отдельно стоящие колонны, бункера, эстакады и По габариту приближения строений к
т.п.; погрузочные сооружения, платформы, рампы, железнодорожным путям /
тарные хранилища, сливные устройства, ссыпные GOST 9238 и GOST 9720.
пункты и т.п.
3 Ограждения, опоры путепроводов, контактной сети, Тоже
воздушных линий связи, сигнализации,
централизации и блокировки (СЦБ) для
железнодорожного транспорта, воздушные
трубопроводы

36
NCM B.01.04:2018

Таблица 3 (продолжение)

Здания и сооружения Расстояние


колея 1520 мм колея 750 мм
4 То же, в условиях реконструкции на перегонах и Тоже
станциях
5 Склад круглого леса вместимостью менее 10000 м3 5 4,5

6.10 Вводы железнодорожных путей в здания сельскохозяйственных предприятий, как


правило, должны быть тупиковыми. Сквозные железнодорожные вводы допускаются только при
соответствующих обоснованиях. При вводе железнодорожных путей в здания необходимо
предусматривать перед воротами прямой горизонтальный участок длиной не менее длины
наиболее длинного вагона или локомотива. В условиях реконструкции сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооружений длину этого участка допускается уменьшить до 2 м,
предусматривая в необходимых случаях уширение ворот здания с учетом обеспечения
габарита приближения строения.

6.11 При применении канатных подвесных дорог расстояния от габаритов подвижного состава
канатной дороги до зданий, сооружений, планировочных отметок территории следует
принимать в соответствии нормами по проектированию промышленного транспорта.

7 Инженерная подготовка и благоустройство


7.1 Мероприятия по инженерной подготовке площадок сельскохозяйственных предприятий
следует устанавливать в зависимости от их инженерно-геологических условий, а также
объемно-планировочных решений зданий и сооружений, размещаемых на площадке.

7.2 При назначении проектных отметок площадок сельскохозяйственных предприятий,


зданий и сооружений следует предусматривать максимальное сохранение рельефа и
существующих зеленых насаждений, минимальную разность между объемами выемок и
насыпей, минимальное перемещение грунта в пределах участка, сбор и отвод атмосферных
вод с площадки предприятия.

7.3 Сплошную вертикальную планировку допускается применять при плотности застройки


более 25%. В остальных случаях следует предусматривать выборочную вертикальную
планировку и выполнение планировочных работ только на участках, где расположены здания
или сооружения. Выборочную вертикальную планировку следует предусматривать также при
наличии скальных грунтов, при необходимости сохранения леса или зеленых насаждений, а
также при наличии неблагоприятных гидрогеологических условий.

7.4 Уклоны площадки предприятия должны приниматься не менее 0,003 и не более:

- для грунтов глинистых - 0,05;

- песчаных - 0,03;

- легкоразмываемых (лесс, мелкие пески) - 0,01.

В условиях просадочных грунтов II типа минимальные уклоны планируемой поверхности


площадки следует принимать 0,005. При размещении предприятий на склоне или у его
подошвы в целях защиты территории подтопления водами с верховой стороны должны
предусматриваться нагорные канавы. Поперечное сечение канав и их количество должно
назначаться по расчету в соответствии со СНиП 2.04.02.

7.5 Уклоны выгульных площадок для животных должны приниматься не менее 0,02 и не
более 0,06.

7.6 Уровень чистого пола первого этажа в зданиях и сооружениях должен быть, как правило,
на 15 см выше планировочной отметки примыкающей площадки.

37
NCM B.01.04:2018

7.7 Отметка пола подвальных или иных заглубленных зданий и сооружений должна быть
выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м. При необходимости устройства указанных
помещений с отметкой пола ниже уровня грунтовых вод следует предусматривать
гидроизоляцию помещений или понижение уровня грунтовых вод, при этом необходимо
учитывать возможность подъема уровня грунтовых вод в период эксплуатации предприятия.

7.8 Отметка верха головки рельса железнодорожного пути, вводимого в здание, должна быть
на уровне отметки чистого пола здания.

7.9 Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна стока в соответствии
со СНиП 2.04.03. На площадках предприятий, как правило, следует предусматривать открытую
сеть водоотвода, при этом наименьшие размеры кюветов и канав трапецеидального сечения
следует принимать, м: ширина по дну 0,3; глубина - 0,4.

7.10 На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки


предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для
озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а
при плотности застройки более 50% - не менее 10%.

7.11 Для насаждений на площадках сельскохозяйственных предприятий и в санитарно-


защитных зонах следует подбирать местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и
декоративных свойств и устойчивости к воздействию производственных выбросов.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1 На площадках животноводческих и птицеводческих предприятий не следует применять для посадки древесные


насаждения, выделяющие при цветении хлопья, волокнистые и опушенные семена.

2 Производственные объекты, требующие защиты от шума, необходимо ограждать древесно-кустарниковыми


насаждениями с густой листвой, включая в эти насаждения деревья хвойных пород.
3 В пределах противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

7.12 Предприятия, расположенные в районах с ветрами со средней скоростью в течение трех


месяцев более 10 м/с, должны быть защищены со стороны ветров преобладающего
направления полосой древесных насаждений шириной не менее 30 м.

7.13 Расстояния от зданий и сооружений до оси деревьев и кустарников следует принимать по


таблице 4.
Таблица 4
Здания и сооружения Расстояние, м, от оси
ствола дерева кустарника
Наружные грани стен зданий и сооружений 5 1,5
Край тротуаров и дорожек 0,7 0,5
Край кромок укрепленных полос обочин дорог или
2 1
бровок канав
Мачты и опоры осветительной сети, колонны,
4 -
галереи и эстакады
Ограждения площадок предприятий 2 1
Подошвы откосов, террасы и др. 1 0,5
Наружные грани подошвы подпорных стенок 3 1
Бортовой камень или кромка укрепленной полосы
2 1,2
обочины дороги
Подземные сети:
газопроводов, канализации 1,5 -
тепловых сетей (от стенок канала) 2 1
и трубопроводов тепловых сетей при
бесканальной прокладке водопроводов, 2 -
дренажей
силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7

38
NCM B.01.04:2018

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует принимать в соответствии с правилами [5].

2 Приведенные нормы относятся к деревьям с кроной диаметром не более 5 м и должны быть соответственно
увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

7.14 Ширину полосы зеленых насаждений следует принимать не менее указанной в таблице 5.

Таблица 5
Полоса Ширина полосы, м
1 Газон с рядовой посадкой деревьев в одном ряду с кустарниками:
а) однорядная посадка 2
b) двухрядная посадка 5
2 Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м:
а) свыше 1,8 1,2
b) свыше 1,2 до 1,8 1
c) до 1,2 0,8
3 Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5
4 То же, кустарников 3
5 Газон 1

ПРИМЕЧАНИЕ - При многорядной посадке кустарников указанную в таблице 5 ширину полосы следует увеличивать на
40- 50% для каждого дополнительного ряда растений.

7.15 На сельскохозяйственных предприятиях необходимо предусматривать открытые


благоустроенные площадки для отдыха трудящихся из расчета 1 м 2 на одного работающего в
наиболее многочисленную смену.

7.16 На площадках сельскохозяйственных предприятий необходимо предусматривать снятие


плодородного слоя почвы в местах, где он может быть нарушен, загрязнен, подтоплен или
затоплен при производстве строительных работ. Места и условия временного хранения, а
также порядок использования снятого плодородного слоя почвы определяются органами,
предоставляющими в пользование земельные участки.

7.17 Ограждение площадок животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий


следует предусматривать в соответствии с указаниями по проектированию ограждений в
соответствующих нормах технологического проектирования (методических рекомендациях по
технологическому проектированию).

8 Размещение инженерных сетей


8.1 Инженерные сети на площадках сельскохозяйственных предприятий и производственных
зон надлежит проектировать как единую систему инженерных коммуникаций, предусматривая,
как правило, их совмещенную прокладку.

8.2 При проектировании инженерных сетей надлежит соблюдать требования


соответствующих нормативов в строительстве, относящихся к разрабатываемым проектам
инженерных сетей, а также требованиям NCM B.01.03.

39
NCM B.01.04:2018

Приложение A
(нормативное)

Таблица A. Показатели минимальной плотности застройки площадок


сельскохозяйственных предприятий
Минимальная
Предприятия плотность
застройки, %
I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА*
А. Товарные
Молочные при привязном содержании коров
на 400 и 600 коров 45; 51
на 800 и 1200 коров 52; 55
Молочные при беспривязном содержании коров
на 400 и 600 коров 45; 51
на 800 и 1200 коров 52; 55
Мясные с полным оборотом стада и репродукторные
на 400 и 600 скотомест 45
на 800 и 1200 скотомест 47
Выращивание нетелей
на 900 и 1200 скотомест 51
на 2000 и 3000 скотомест 52
на 4500 и 6000 скотомест 53
Доращивания и откорма крупного рогатого скота
на 3000 скотомест 38
на 6000 и 12000 скотомест 40
Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка
на 3000 скотомест 38
на 6000 и 12000 скотомест 42
Откормочные площадки
на 1000 скотомест 55
на 3000 скотомест 57
на 5000 скотомест 59
на 10000 скотомест 61
B. Племенные
Молочные
на 400 и 600 коров 46; 52
на 800 коров 53
Мясные
на 400 и 600 коров 47
на 800 коров 52
Выращивание нетелей
на 1000 и 2000 скотомест 52
При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на
10%.


Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под
навесами.

40
NCM B.01.04:2018

Таблица A (продолжение)

Минимальная
Предприятия плотность застройки,
%
II СВИНОВОДЧЕСКИЕ
А Товарные
Репродукторные 24 На 6000 голов 35
на 12000 голов 36
на 24000 голов 38
Откормочные 27
на 6000 голов 38
на 12000 голов 40
на 24000 голов 42
С законченным производственным циклом
на 6000 и 12000 голов 35
на 24000 и 27000 голов 36
на 54000 и 108000 голов 38; 39
B. Племенные
на 200 основных маток 45
на 300 основных маток 47
на 600 основных маток 49
Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов
на 54000 и 108000 свиней 38; 39
III ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ
А. Размещаемые на одной площадке
Специализированные тонкорунные и полутонкорунные
на 3000 и 6000 маток 50; 56
на 9000, 12000 и 15000 маток 62; 63; 65
на 3000, 6000 и 9000 голов ремонтного молодняка 50; 56; 62
на 12000 и 15000 голов ремонтного молодняка 63; 65
Специализированные шубные и мясо-шерстно-молочные
на 500, 1000 и 2000 маток 40; 45;55
на 3000 и 4000 маток 40; 41
на 1000, 2000 и 3000 голов ремонтного молодняка 52; 55; 56
Откормочные молодняка и взрослого поголовья
на 1000 и 2000 голов 53; 58
на 5000, 10000 и 15000 голов 58; 60; 63
на 20000, 30000 и 40000 голов 65; 67;70
B. Размещаемые на нескольких площадках
Тонкорунные и полутонкорунные на 6000, 9000 и 12000 маток
на 3000 и 6000 маток 59; 60
на 3000 голов ремонтного молодняка 50
на 1000, 2000 и 3000 валухов 50; 53; 55
Шубные и мясо-шерстно-молочные на 1000, 2000 и 3000 маток
на 1000 и 2000 маток 50; 52
на 3000 маток 59

41
NCM B.01.04:2018

Таблица A (продолжение)
Минимальная
Предприятия
плотность застройки, %
на 500 и 1000 голов ремонтного молодняка 55; 55
Площадки для общефермерских объектов обслуживающего назначения
на 6000 маток 45
на 9000 маток 50
на 12000 маток 52
C. Неспециализированные с законченным оборотом стада
Тонкорунные и полутонкорунные
на 3000 скотомест 50
на 6000 скотомест 56
на 9000 и 12000 скотомест 60; 63
Шубные и мясо-шерстно-молочные
на 1000 и 2000 скотомест 50; 52
на 3000 скотомест 55
на 4000 и 6000 голов откорма 56; 57
D. Пункты зимовки
на 500, 600, 700 и 1000 маток 42; 44; 46; 48
на 1200 и 1500 маток 45; 50
на 2000 и 2400 маток 54; 56
на 3000 и 4800 маток 58; 59
IV КОЗОВОДЧЕСКИЕ
А. Пуховые
на 2500 голов 55
на 3000 голов 57
B. Шерстные
на 3600 голов 59
V КОНЕВОДЧЕСКИЕ 39
На 50 кобылиц
39
На 100 кобылиц

VI ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ*
А Яичного направления
на 300 тыс. кур-несушек 25
на 400 - 500 тыс. кур-несушек:
зона прометала 28
зона ремонтного молодняка 30
зона родительского стада 31
зона инкубатория 25
на 600 тыс. кур-несушек:
зона промстада 29
зона ремонтного молодняка 29
зона родительского стада 34


Показатели приведены для одноэтажных зданий.

42
NCM B.01.04:2018

Таблица A (продолжение)
Минимальная
Предприятия плотность застройки,
%
зона инкубатория 34
на 1 млн. Кур-несушек:
зона промстада 25
зона ремонтного молодняка 26
зона родительского стада 26
зона инкубатория 26
B. Мясного направления
Куры-бройлеры
на 3 млн. бройлеров 28
на 6 и 10 млн. бройлеров:
зона промстада 28
зона ремонтного молодняка 33
зона родительского стада 33
зона инкубатория 32
зона убоя и переработки 23
Утководческие
на 500 тыс. утят-бройлеров:
зона промстада 28
зона взрослой птицы 29
зона ремонтного молодняка 28
зона инкубатория 26
на 1 млн. утят-бройлеров:
зона промстада 38
зона взрослой птицы 41
зона ремонтного молодняка 29
зона инкубатория 30
на 5 млн. утят-бройлеров:
зона промстада 39
зона взрослой птицы 41
зона ремонтного молодняка 30
зона инкубатория 31
Индейководческие
на 250 тыс. индюшат-бройлеров 22
на 500 тыс. индюшат-бройлеров:
зона промстада 23
зона родительского стада 26
зона ремонтного молодняка 25
зона инкубатория 21
C. Племенные
Яичного направления
племзавод на 50 тыс. кур 24
племзавод на 100 тыс. кур 25
племрепродуктор на 100 тыс. кур 26
племрепродуктор на 200 тыс. кур 27
племрепродуктор на 300 тыс. кур 28

43
NCM B.01.04:2018

Таблица A (продолжение)

Минимальная
Предприятия плотность застройки,
%
Мясного направления
племзавод на 50 и 100 тыс. кур 27
племрепродуктор на 200 тыс. кур:
зона взрослой птицы 28
зона ремонтного молодняка 29
VII ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ
Содержание животных в шедах
звероводческие 22
кролиководческие 24
Содержание животных в зданиях
нутриеводческие 40
кролиководческие 45
VIII ТЕПЛИЧНЫЕ
А. Многопролетные теплицы общей площадью
6 га 54
12 га 56
18, 24 и 30 га 60
48 га 64
B. Однопролетные (ангарные) теплицы
общей площадью до 5 га 42
C. Прививочные мастерские по производству виноградных
прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы
на 1 млн. в год 30
на 2 млн. в год 40
на 3 млн. в год 45
на 5 млн. в год 50
на 10 млн. в год 55
IX ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙТЕХНИКИ
А. Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком
на 25 тракторов 25
на 50 и 75 тракторов 28
на 100 тракторов 31
на 150 и 200 тракторов 35
B. Пункты технического обслуживания бригады или отделения
хозяйств с парком
на 10, 20 и 30 тракторов 30
на 40 и более тракторов 38

44
NCM B.01.04:2018

Таблица A (окончание )
Минимальная
Предприятия плотность застройки,
%
X ГЛУБИННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
до 1600 т 27
от 1600 т до 3200 т 32
от 3200 т до 6400 т 33
свыше 6400 т 38
XI ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции 50
комбикормовые - для сельскохозяйственных ассоциаций 27
по хранению семян и зерна 28
по обработке продовольственного и фуражного зерна 30
по разведению и обработке тутового шелкопряда 33
табакосушильные комплексы 28
XII ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА
по производству молока 40
по доращиванию и откорму крупного рогатого скота 35
по откорму свиней (с законченным производственным циклом) 35
овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений 40
козоводческие молочного и пухового направлений 54
птицеводческие яичного направления 27
птицеводческие мясного направления 25

A.1 Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих


обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной
настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с
уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а
также при расширении и реконструкциипредприятий.

A.2 Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень


огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При
строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени
огнестойкости классов C1, C2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность
застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не
более чем на 1/10 установленной настоящим приложением.

A.3 Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в


процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки
предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по
внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета
ширины отмосток.

A.4 В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и


сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические
и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств,
подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы
инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а

45
NCM B.01.04:2018

также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок автомобилей,
сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения при
условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов
открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

A.5 В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке


предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и
сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и
сооружений).

A.6 При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки


включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов,
под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для
остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор
на уровне планировочных отметок земли.

A.7 В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий
и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и
сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся,
зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств,
принадлежащих гражданам, открытыми водоотводами и другими каналами, подпорными
стенками, подземными сооружениями или их частями, над которыми могут быть размещены
другие здания и сооружения.

46
NCM B.01.04:2018

Библиография
[1] СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов

[2] РД-АПК 1.10.01.02-10 Методические рекомендации по технологическому проектированию


ферм и комплексов крупного рогатого скота

[3] РД-АПК 1.10.07.06-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию


ветеринарно-санитарных утилизационных заводов

[4] РД-АПК 1.10.15.02-08 Методические рекомендации по технологическому проектированию


систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета

[5] НТП-АПК 1.10.03.001-00 Нормы технологического проектирования овцеводческих


предприятий

[6] НТП-АПК 1.10.03.002-02 Нормы технологического проектирования козоводческих объектов

[7] НТП-АПК 1.10.04.001-00 Нормы технологического проектирования коневодческих


предприятий

[8] НТП-АПК 1.10.04.002-02 Нормы технологического проектирования верблюдоводческих


предприятий

[9] НТП-АПК 1.10.04.003-03 Нормы технологического проектирования конно-спортивных


комплексов

[10] НТП-АПК 1.10.05.001-01 Нормы технологического проектирования птицеводческие


предприятий

[11] НТП-АПК 1.10.06.001-00 Нормы технологического проектирования звероводческих и


кролиководческих ферм

[12] НТП-АПК 1.10.07.001-02 Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов


для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств

[13] НТП-АПК 1.10.07.003-02 Нормы технологического проектирования станций и пунктов


искусственного осеменения животных

[14] НТП-АПК 1.10.11.001-00 Нормы технологического проектирования хранилищ силоса и


сенажа

[15] НТП-АПК 1.10.16.001-02 Нормы технологического проектирования кормоцехов для


животноводческих ферм и комплексов

[16] НТП-АПК 1.10.16.002-03 Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных


предприятий по производству комбикормов
[17] ВНТП 2-96 Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих
предприятий

[18] НТП 10-95 Нормы технологического проектирования теплиц и тепличных комбинатов для
выращивания овощей и рассады

[19] НТП 16-93 Нормы технологического проектирования предприятий послеуборочной


обработки и хранения продовольственного фуражного зерна и семян зерновых культур и трав

[20] Закон о воде Nr. 272 от 23.12.2011 (Опубликован: 26.04.2012 в Monitorul Oficial Nr. 81,
статья №: 264. Дата вступления в силу: 26.10.2013)

47
NCM B.01.04:2018

[21] Земельный кодекс №.828 от 25.12.91 с последующими изменениями (Опубликован:


04.09.2001 в Monitorul Oficial Nr. 107, статья №: 817)

[22] Служба государственного надзора за общественным здоровьем. / постановление №384 от


12.05.2010г.

[23] СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация


предприятий, сооружений и иных объектов

[24] СО 153.34.47.44-2003 Правила устройства электроустановок

[25] СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий

48
NCM B.01.04:2018

Содержание
1 Область применения ……………………………………………………………………………….. 25

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………………………………….. 25

3 Понятия и их определения ……………………………………………………………………….. 26

4 Размещение производственных зон и предприятий …………………………………………. 27

5 Схемы генеральных планов производственных зон сельских населенных


пунктов и генеральные планы сельскохозяйственных предприятий ………..……………… 30

6 Въезды, проезды и расстояния между зданиями и сооружениями ……………………….. 35

7 Инженерная подготовка и благоустройство ………………………………………………….. 37

8 Размещение инженерных сетей ……………………………………………………………..….. 40

Приложение A (нормативное). Показатели минимальной плотности застройки площадок


сельскохозяйственных предприятий …………………………………………..………………… 40

Библиография ……………………………………….…………………………………………….….. 47

Конец перевода

49
NCM B.01.04:2018

Membrii Comitetului tehnic în construcţii CT-C 04 "Urbanism şi amenajarea teritoriului" care au


acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte:
Povar Iurie Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”
Secretar:
Serbinos Olga Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea
teritoriului MDRC al RM
Membrii:
Boldesco Alexandru Direcţia general arhitectură,urbanism şi relaţii gunciare, Consiliul
Municipal Chişinău
Viniciuc Anatol Direcţia salvatori şi pompieri. Serviciul PC şi SE.

Bocacev Vladimir Institutul Naţional de Cercetări şi Proiectări „URBANPROIECT”

Sireţeanu Dumitru Sănătatea Mediului. Centrul Naţional de Sănătate Publică.


Borozan Sergiu UTM, lector-superior, conf.univ. Catedra ”Arhitectura”

Eremciuc Vasile Serviciul de Stat privind Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi


Construcţiilor
Grozavu Nistor Viceprimar, mun. Chişinău
Isac Vasile ÎI “AC-Isac”
Pascal Ion Uniunea arhitecţilor
Cuculescu Andrei MTşi ID. Direcţia Dezvoltarea drumurilor.

Damaschin Igor Director-manajer SRL „Imoprpiect”.

Modîrca Vlad Architect emerit. SRL “Marhitrav”.

Gîncu Alexei MDRC. Secţia resurse umane.

50
NCM B.01.04:2018

Utilizatorii documentului normativ sînt responsabili de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor
amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în
publicaţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
construcţiilor, pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md),
precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

51
NCM B.01.04:2018

Ediţie oficială

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII
NCM B.01.04:2018 ”Planuri generale ale întreprinderilor agricole.”
Responsabil de ediţie ing. Curilina G.
Tiraj 100 ex. Comanda nr.

Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenţei 6/1
www.incercom.md

52

S-ar putea să vă placă și