Sunteți pe pagina 1din 70

R E P U B L I C A M O L D O V A

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I

C.01.02
CLĂDIRI ȘI FUNCȚIONALITATEA LOR

NCM C.01.02:2017

Clădiri civile
Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


CHIŞINĂU 2017
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII NCM C.01.02:2017
CSM 01.120

Clădiri civile
Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii

Cuvinte cheie: grădiniță de copii, educație, instituție preșcolară

Preambul

1 ELABORAT de către Institutul de Cercetări Științifice în Construcții ”INCERCOM” Î.S.:


ing. Tufar Octavian, arh. Rejep Veceaslav.

2 ACCEPTAT Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în Construcţii


CT-C 04 "Clădiri și funcționalitatea lor", procesul-verbal nr. 2
din 24.02.2017.

3 APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Con-


strucţiilor nr. 40 din 21.03.2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,
nr. 92-102, art. 629), cu aplicare din 03.04.2017.

4 ÎNLOCUIEȘTE NCM C.01.02-1999 Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

MDRC, 2017 EDIŢIE OFICIALĂ

II
NCM C.01.02:2017

Cuprins:

Introducere: .......................................................................................................................... IV

1 Domeniul de aplicare ................................................................................................. 1

2 Referinţe normative ................................................................................................... 1

3 Noțiuni și definiții ........................................................................................................ 3

4 Dispoziții generale ..................................................................................................... 4

5 Tipurile isntituțiilor de educație preșcolară ................................................................. 5

6 Amplasarea isntituțiilor de educație preșcolară. Organizarea sectorului de teren. ...... 6

7 Soluții arhitectural-planimetrice .................................................................................10

8 Rezistența și stabilitatea construcțiilor ......................................................................16

9 Siguranță în exploatare .............................................................................................16

10 Cerințe de siguranță la foc ........................................................................................17

10.1 Prevederi de bază ....................................................................................................17

10.2 Numărul de etaje, gradul de rezistență la foc al clădirilor și elementelor clădirilor .....17

10.3 Căi de evacuare........................................................................................................19

10.4 Semnalizarea de incendiu și anunțarea persoanelor despre incendiu .......................21

10.5 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor........................................................22

11 Igiena și sănătatea copiilor .......................................................................................22

12 Instalații tehnice ........................................................................................................24

13 Echipament electrotehnic ..........................................................................................26

14 Urmărirea comportării în timp a construcțiilor grădinițelor de copii ............................28

Bibliografie ...........................................................................................................................29

Traducerea prezentului document normativ în limba rusă ....................................................30

III
Introducere:

Prezentul document normativ face parte din grupa, care reglementează principiile generale
de proiectare a obiectelor de construcții civile, industriale și zootehnice. La elaborarea docu-
mentului normativ au fost puse la bază principiile, stabilite în Codul educației nr.152 din
17.07.2014 al Republicii Moldova, Legea Nr. 721 –XIII din 2 februarie 1996 Privind calitatea
în construcție, Legea Nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului și amena-
jării teritoriului.

La proiectarea grădinițelor de copii trebuie respectate cerințele Regulamentului sanitar pen-


tru instituțiile de educație antepreșcolară și preșcolară (este în curs de elaborare în cadrul
Organului administrației publice centrale de specialitate în domeniul Sănătății), privind condi-
țiile pentru construcții și rețele edilitare.

Capacitatea noilor grădinițe de copii și componența grupelor de copii se determină conform


documentului „Direcțiile și principiile de bază ale proiectării instituțiilor preșcolare din Repu-
blica Moldova, aprobate prin Ordinul Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor și al Minis-
terului Invătămîntului, Tineretului și Sportului nr. 235/96 din 5 iulie 1996”, și constituie între
50 și 160 copii, cu excepția grădinițelor de copii de tip familial și grădinițelor centrelor comu-
nitare, care pot avea un număr mai mic de copii. Capacitatea acestora se precizează în tema
de proiectare.

Numărul utilizatorilor grădinițe de copii se stabilește conform documentului „Direcțiile și prin-


cipiile de bază ale proiectării instituțiilor preșcolare din Republica Moldova, aprobate prin
Ordinul Departamentului Arhitecturii și Construcțiilor și al Ministerului Invătămîntului, Tinere-
tului și Sportului nr. 235/96 din 5 iulie 1996”.

Elaborarea normativului a survenit ca o necesitate de actualizare a normativului existent


NCM C.01.02-99 „Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii”, pe care-l va înlocui în
întregime.

În retrospectivă unele poziții normative privind grădinițele de copii au fost reglementate de


СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» și de СНиП II-64-80 «Детские
дошкольные учреждения».

În procesul elaborării au fost consultate surse din Rusia, România și Ucraina.

Documentul normativ conține norme de proiectare a instituțiilor educație preșcolară obișnui-


te, fără profil de specializare (sport, muzică, meserii etc.) și fără prevederea proceselor edu-
cative pentru persoanele cu dizabilități.

Se normează următorii parametri:


− amplasarea instituțiilor în localități;

− tipul, aria totală și capacitatea instituției;

− aria și amplasarea zonelor și sectoarelor;

− aria și amplasarea încăperilor;

IV
NCM C.01.02:2017

− cerințe de proiectare ale rețelelor și instalațiilor edilitare;

− cerințe de amplasare a instituțiilor în clădiri de altă destinație, inclusiv în clădirile șco-


lilor.

Interconexiunea normativului cu alte normative este largă, începînd de la documentele nor-


mative urbanistice (СНиП 2.07.01), de arhitectură (NCM C.01.08), de rezistență
(СНиП 2.01.07), de protecție antiincendiară (NCM E.03.02), rețele edilitare (NCM G.01.02,
NCM G.04.10, СНиП 2.04.05 și altele) și terminînd cu normativele din domeniul securității
(RT DSE 1.01), educației (COD nr.152 din 17.07.2014 Codul educației al Republicii Moldova)
și protecției sănătății (Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație antepreșcolară și
preșcolară), monitorizate de organele de stat respective.

În procesul elaborării a fost schimbată radical structura documentului normativ pentru aduce-
re în concordanță cu cerințele actuale.

Au fost actualizați termenii în conformitate cu COD nr.152 din 17.07.2014 Codul educației al
Republicii Moldova, precum și aduși în concordanță parametrii tehnici ai clădirilor cu docu-
mentele Ministerului Educației și Ministerului Sănătății.

A fost coordonat cu alte documentele normative din alte domenii, precum ar fi: al securității,
educației, sănătății, alimentării cu apă și canalizare, încălzirii și ventilării, alimentării cu ener-
gie electrică, iluminării, protecției împotriva incendiilor.

A fost admisă utilizarea gazului carburant în grădinițe, cu respectarea unui set de condiții de
siguranță.

Au fost prevăzute măsuri pentru asigurarea accesibilității în clădiri pentru persoane cu dizabi-
lități.

Pentru prima dată a fost introdusă un tip nou de obiecte – grădiniță de copii de tip familial.

V
NCM C.01.02:2017

N O R M A T I V Î N C O N S T R U C Ţ I I
Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii
Проектирование зданий детских садов
Design of the buildings for kindergartens
Data punerii în aplicare: 2017-04-03

1 Domeniul de aplicare

1.1 Prezentele norme și reguli în construcții (în continuare – Norme) se aplică la proiecta-
rea noilor clădiri și construcții și reconstrucția clădirilor existente de toate tipurile ale instituții-
lor de educație preșcolară, indifferent de forma de proprietate.

1.2 Prezentele norme și reguli stabilesc prevederi generale pentru proiectarea, sistemati-
zarea și echiparea ternurilor aferente, pentru amenajarea spațial-volumetrică, componența și
aria încăperilor, pentru iluminat, echipamentul rețelelor edilitare și mediului interior al clădiri-
lor instituțiilor de educație preșcolară.

Instituțiile de educație preșcolară, cu destinație vocativă (sportivă, muzicală, alte) și pentru


persoane (și copii) cu dizabilități se proiectează în baza unei teme speciale, coordonate cu
Organul administrației publice centrale de specialitate în domeniul educației.

Proiectarea instituțiilor de educație preșcolară cu destinație specială și sanatorială se efectu-


ează conform temei tehnice de proiectare, coordonate cu Organului administrației publice
centrale de specialitate în domeniul Educației și cu Organul administrației publice centrale de
specialitate în domeniul muncii, protecției sociale și familiei.

1.3 Cerințele prezentelor norme și reguli sunt recomandabile pentru lucrările de reparație,
reconstrucție, consolidare și de reamenajare a clădirilor existente, destinate pentru instituții-
lor de educație preșcolară.

1.4 Prevederile prezentelor norme și reguli sunt obligatorii pentru beneficiari (investori),
proiectanți, organizații de construcție și de antrepriză, organelor de putere publice, persoane
fizice și juridice, inclusiv și investorii din străinătate, care participă în proces de investire, pre-
cum și pentru organele abilitate cu funcția de efectuare a controalelor de stat.

2 Referinţe normative

În textul prezentului normativ se fac referințe la următoarele documente normative:

Examinarea elementelor de construcții portante și terenurilor


NCM A.09.02-2005
de fundațiia clădirilor și construcțiilor
NCM B.01.05:2016 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane
și rurale

1
NCM C.01.02:2017

Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construc-


NCM C.01.06-2014 ție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu
dizabilități
NCM C.01.08:2016 Blocuri locative
NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural și artificial
Fiabilitatea în construcții. Fiabilitatea elementelor de con-
NCM E.02.02:2016 strucții și terenurilor de fundații. Principii de bază.
NCM E.03.02-2014 (МСН Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor
21-01-2014)
Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de
NCM E.03.03-2003 semnalizare și stingere ale incendiilor
Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor.
NCM E.03.05-2004 Normativ pentru proiectare.

NCM E.04.02-2006 (МСН Protecția contra zgomotului


2.04-03-2005)

Proiectarea și montarea instalațiilor electricweîn clădirile


NCM G.01.02:2015
locative și sociale.
NCM G.03.03:2015 (MCH Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare.
4.01-02)
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republi-
Reglementarea tehnică RT ca Moldova. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159
DSE 1.01-2005
din 24.10.2007
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu considerarea acce-
CP C.01.02-2014
sibilității pentru persoane cu dizabilități. Prevederi generale.
ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах

ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок. Издание 7

Aprobat prin ordinul nr.


235/96 din 05.07.1996 a
Departamentului Arhitec- Direcțiile și principiile de bază ale proiectării instituțiilor
turii și Construcțiilor și preșcolare din Republica Moldova
Ministerului Invățămîntului,
Tineretului și Sportu-lui

2
NCM C.01.02:2017

3 Noțiuni și definiții
Pentru a interpreta corect prezentul Normativ, se aplică următorii termeni și definiții:

3.1 Bazin de joacă - Bazin acvatic cu adîncime minimă a stratului de apă, destinat jocuri-
lor copiilor în timp de vară.

3.2 Bazin de înot - Bazin acvatic cu adîncimea stratului de apă pînă la 0,6 m, destinat
activităților cu caracter competițional și sportiv, echipat cu instalații aferente.

3.3 Capacitatea grădiniței - Numărul total de copii care pot desfășura concomitent acti-
vități în grădinițe, exprimat în numărul de locuri pentru copii.

3.4 Dormitor - Încăpere destinată numai pentru somnul copiilor, cuprinde paturi și mobilă
pentru haine și lenjerie.

3.5 Foișor - Terasă deschisă, ridicată deasupra pămîntului, cu acoperișul susținut de


stîlpi sau coloane pentru formarea spațiului umbrit.

3.6 Grădiniță de copii cu destinație generală - Instituție de educație timpurie (preșcola-


ră) fără profil specializat (sportiv, muzical, de artă etc.), destinată copiilor fără dizabilități.

3.7 Grădinițele de copii de tip familial - Instituție de educație timpurie (preșcolară) des-
tinată copiilor fără dizabilități care pentru desfășurarea proceselor educaționale ale copiilor,
utilizează spațiul de locuit al unuia sau al mai multor apartamente și o parte din teritoriul adi-
acent al clădirii de locuit.

3.8 Grădiniță de copii cu regim obișnuit - Instituție de educație timpurie (preșcolară) în


care, cu scopul de ajutorare a părinților care lucrează, copii în vîrstă de 3, 4, 5, 6 și 7 ani,
primesc o educație în vederea dezvoltării lor psihofizice, sociale și morale și pregătirii acesto-
ra pentru școală, de regulă 9-12 ore pe zi.

3.9 Grădinița de copii cu regim redus - Instituție de educație timpurie (preșcolară) în


care, cu scopul de ajutorare a părinților care lucrează, copii în vîrstă de 3, 4, 5, 6 și 7 ani, se
află în grija personalului grădiniței pe o perioadă limitată, de regulă pînă la 6 ore, cu exercita-
rea funcțiilor de joacă și educație.

3.10 Grădinița de copii cu regim săptămînal - Instituție de educație timpurie (preșcolară)


în care, cu scopul de ajutorare a părinților care lucrează, copiii în vîrstă de 3, 4, 5, 6 și 7 ani,
primesc o educație în vederea dezvoltării lor psihofizice, cognitive, sociale și emoționale și
pregătirii acestora pentru școală, cu prezență acestora timp de 24 de ore.

3.11 Grupă de copii în grădiniță - Grupă de copii, încredințată temporar educatorilor pen-
tru realizarea, sub supravegherea acestora, a diverselor procese educaționale și didactice,
prevăzute de legislație. De regulă, în grupă se prevăd copii de aceeași vîrstă, cu număr de
maximum 20 copii.

Grupele de copii se organizează după criteriul de vîrstă:

mici – vîrsta de la 3 pînă la 4 ani;

medii – vîrsta de la 4 pînă la 5 ani;

3
NCM C.01.02:2017

mari – vîrsta de la 5 pînă la 7 ani.

3.12 Grupă mixtă - Grupă compusă din copii de categorii de vîrstă diferită. Se organizea-
ză în localitățile cu un număr redus de copii sau în cazul grădinițelor de tip familial.

3.13 Sală de joc și activități - Încăpere în grădiniță, în care se desfășoară activitatea de


educație, instruire și alimentare a copiilor; cuprinde mobilier adecvat taliei copiilor (măsuțe și
scăunașe). În cadrul acestei încăperi se amenajează o zonă în care se păstrează jucăriile și
materialul didactic.

3.14 Sală comasată - Încăpere în care se desfășoară activitatea de educație, instruire și


odihnă a copiilor, inclusiv somnul, cu amenajarea paturilor transformabile. Sala comasată se
prevede în cazul spațiului redus sau al grădinițelor de tip familial.

3.15 Spațiu propriu (încăperi proprii) grupei de copii – Set de încăperi în clădirea gră-
diniței, utilizate, de regulă, pentru activitatea unei anumite grupe de copii. Componența spa-
țiului propriu grupei de copii a se vedea pct. 7.

3.16 Zonă economică - Zonă pe teritoriul grădiniței, prevăzută pentru amplasarea obiec-
telor, care nu se utilizează nemijlocit în procesul de educație a copiilor, dar necesare pentru
asigurarea activității de gospodărire a grădiniței. Componența zonei economice a se vedea
pct. 6.20.

4 Dispoziții generale

4.1 Instituțiile de educație preșcolară prestează servicii pedagogice și medicale de edu-


cație, învățămînt, îngrijire și supraveghere a copiilor în vîrsta de la 3 pînă la 7 ani, precum și
ajutorul metodic părinților, persoanelor, care îi înlocuiesc, pe baza de programe educaționa-
le și de invățămînt, aprobate.

Toate tipurile instituțiilor de educație preșcolară tradițional se numesc „Grădiniță de copii”.


Această denumire poate fi aplicată ca noțuine oficială, adecvată noțiunii „Instituțiile de educa-
ție preșcolară”.

Instituțiile de educație preșcolară a sectorului de locuit, trebuie să constitue o rețea unică, ce


prezintă o deservire diversificată, complexă și apropieată de locuințe, în conformitate cu ne-
cesitățile și cererile familiilor cu copii de vîrstă preșcolară.

4.2 Prezentele norme stabilesc cerințe pentru proiectarea clădirilor de toate tipurile a in-
stituțiilor, de educație preșcolară în conformitate cu Codul educației al Republicii Moldova
nr.152 din 17.07.2014

4.3 Utilizatorii clădirilor pentru grădinițe de copii, proiectate și realizate conform prezentu-
lui normativ sînt copiii, educatorii și personalul administrativ și de serviciu, care participă,
organizează și desfășoară procesul educativ și de deservire.

4.4 Grădinițele de copii noi se proiectează în baza planului urbanistic general al localității,
notei de fundamentare a necesității, oportunității și capacității pentru fiecare obiect, care cu-
prinde situația bazei materiale a instituțiilor în localitatea sau cartierul în care se propune

4
NCM C.01.02:2017

amplasarea acestora, precum și alte elemente care vor justifica construirea unui nou obiect.
În nota de fundamentare se specifică capacitățile și starea fizică a clădirilor existente, desti-
nate pentru amenajarea grădinițelor de copii sau pentru modificarea acestora.

4.5 Regulile de proiectare pentru grădinițele de copii sînt cele valabile pentru clădirile
civile similare la care se adaugă prevederile specifice din prezentul normativ.

4.6 La determinarea numărului de locuri pentru copii în grădinițe se ține cont de numărul
copiilor cu vîrsta de 3, 4, 5 și 6 ani din localitatea sau cartierul, unde urmează să se constru-
iască noua grădiniță, conform datelor de recensămînt sau datelor furnizate de serviciul de
natalitate al autorității administrației publice locale. Datele obținute se compară cu numărul și
capacitățile grădinițelor de copii existente în localitate. Pentru amenajarea grădinițelor de
copii în spațiul urban, datele obținute se compară cu numărul și capacitățile instituțiilor exis-
tente în raza normată de deservire.

4.7 La proiectarea, construirea și exploatarea clădirilor pentru grădinițe de copii trebuie


respectate și alte cerințe ale normativelor și standardelor generale de stat conexe în vigoare,
precum și instrucțiunile producătorilor de echipament.

4.8 Pentru variantele solicitate de amplasare în teritoriu, sistematizare interioară și com-


ponență încăperilor, care nu se vor putea încadra în anumite prevederi ale prezentului nor-
mativ, investitorul se va adresa în organele respective, prezentînd fundamentarea necesară
a noilor propuneri, în vederea obținerii avizului.

4.9 Categoria de importanță a clădirilor grădinițelor de copii se stabilește de către proiec-


tant, de comun acord cu investitorul, conform NCM E.02.02.

4.10 Este interzisă folosirea clădirii și terenului grădiniței de copii în alte scopuri (amplasa-
rea întreprinderilor, oficiilor, depozitelor etc.) decît pentru educarea copiilor.

5 Tipurile isntituțiilor de educație preșcolară


5.1 Grădinițele de copii cu destinație generală se divizează în grădinițe cu complex inte-
gral de deservire și grădinițe familiale. Prevederile prezentului normativ privind numărul și
volumul necesar al încăperilor se referă la grădinițe cu complex integral de deservire.

5.2 Clădirile instituțiilor de educație preșcolară trebuie, de regulă, proiectate separat pe


sector de pămînt izolat.

La proiectarea construirii, reconstrucției instituțiilor de educație preșcolară pot fi proiectate în


mod de complexe de clădiri a instituțiilor de educație preșcolară, compuse din clădir ampla-
sate separat, amplasate separat și înglobate (înglobate-anexate) sau anexate la partea tran-
sversală a caselor de locuit.

Activitatea grădinițelor de tip familial se desfășoară într-un spațiu redus. Componența și mă-
rimea suprafețelor, necesare pentru acestea, se stabilesc în procesul avizării statutului insti-
tuției.

5.3 Grădinițele de copii cu destinație generală se specifică:

5
NCM C.01.02:2017

a) după numărul de copii deserviți pe instituții:

– de tip familial – cu numărul de grupe 1 (numărul de copii 5-10);

– mici – cu numărul de grupe 1-2 (numărul de copii 20-50);

– medii – cu numărul de grupe pînă la 3 (numărul de copii 70-80);

– mari – cu numărul de grupe de la 4 și mai multe (numărul de copii de la 90 și mai


mulți);

b) după regimul de lucru:

– cu regim redus;

– cu regim obișnuit;

– cu regim săptămînal;

5.4 Amplasarea grădinițelor de tip familial se execută în apartamente de locuit la parterul


clădirii, sau nu mai sus de etajul 1 (cu alte cuvinte – la nivelul 2, deasupra parterului) cu or-
ganizarea ieșirilor separate în exterior. În acest caz se utilizează normele de proiectare pen-
tru clădiri de locuit, conform NCM C.01.08. Spațiile pentru odihnă și somn ale copiilor pot fi
comasate sau separate.

5.5 În grădinițe de tip familial, procesul educațional se petrece în cadrul familiei, numărul
maximal este în funcție de spațiul rezervat.

6 Amplasarea isntituțiilor de educație preșcolară. Organizarea sectorului de


teren

6.1 Amplasarea grădinițelor de copii se efectuează cu luarea în considerație, a cerințelor


din NCM B.01.05 și în conformitate cu documentația de urbanism. Terenul de amplasare
trebuie să fie lipsit de nocivități și să aibă o zonă verde sau posibilitatea de amenajare a
acesteia, adoptînd minimum 50 % din terenul liber de construcții.

6.2 Nu se admite amplasarea grădinițelor de copii în zonele de protecție sanitară. Distan-


ța pe orizontală de la îngrădirea teritoriul grădiniței de copii pînă la obiectele staționare cu
emanări electromagnetice trebuie să fie minimum de: în cazul stațiilor de transformare a
energiei electrice – 20 m, în cazul antenelor de emisie și retransmisie, liniilor aeriene electri-
ce de tensiune înaltă etc. – 50 m.

6.3 Amplasamentul stabilit trebuie să aibă rețelele edilitare: de alimentare cu apă și de


canalizare, de gaze și de alimentare cu energie electrică, precum și surse de alimentare cu
energie termică pentru încălzirea și prepararea apei calde menajere. Se recomandă ca sur-
sele necesare să se asigure în cooperare cu alți consumatori din vecinătate.

6
NCM C.01.02:2017

Nu se admite trasarea pe teritoriul grădinițelor de copii a rețelelor magistrale edilitare noi


(apeduct, canalizare, rețele termice, rețele electrice etc.), destinate pentru deservirea altor
obiecte.

6.4 Grădinițele de copii în localitățile urbane se distanțează de rețeaua de circulație in-


tensă, întreprinderi etc., respectîndu-se zonele sanitare de protecție. In localitățile rurale dis-
tanța de la hotarul grădiniței de copii pînă la clădirile publice și pînă la locurile de întreținere a
animalelor, trebuie să fie de minimum 50 m.

6.5 Grădinițele de copii se amplasează, de regulă, în raza de deservire pînă la 500 m


astfel, încît traseele parcurse de utilizatori pentru frecventarea acestora să excludă traversa-
rea arterelor de circulație intensă.

6.6 Amplasamentul în localitățile urbane trebuie să aibă legătură cu rețeaua stradală de


circulație și cu mijloacele de transport urban.

6.7 Grădinița de copii trebuie asigurată cu minimum două căi de acces de pe străzi, pen-
tru o eventuală evacuare de urgență în caz de calamitate naturală sau tehnogenă. Amplasa-
rea și lățimea căilor de acces la clădire și din jurul clădirii, trebuie să corespundă cerințelor
de protecție împotriva incendiilor și să asigure accesul liber pentru unitățile de pompieri la
sălile de grupă. Toate căile de circulație trebuie pavate.

6.8 Se evită aprobarea terenurilor înguste pentru a permite orientarea laturii lungi a clădi-
rii grădiniței pe direcția Nord-Sud astfel, încît majoritatea sălilor de joc să aibă orientarea Est-
West, сu respectarea normelor de insolație și iluminat natural al încăperilor și terenurilor de
joacă.

6.9 Amplasarea teritorială a grădinițelor de copii (cu excepție pentru zonele istorice) se
execută în corespundere cu prevederile normativelor în vigoare, cu o retragere de minimum
25,0 m de la linia roșie a străzii.

6.10 Distanța de la clădirile grădiniței de copii pînă la alte clădiri trebuie adoptate conform
NCM C.01.08 și СНиП 2.07.01, să corespundă condițiilor de umbrire și cerințelor de protec-
ție contra zgomotului, evitînd influența reciprocă de zgomot, conform NCM E.04.02.

6.11 Grădinițele de copii se construiesc pe terenuri cu panta de pînă la 10%. Pe terenuri


cu panta mai mare ele pot fi amplasate numai în baza unui studiu tehnico-economic, iar pro-
iectele trebuie să conțină măsuri speciale pentru amenajarea teritoriului.

6.12 Aria totală a terenului necesar se stabilește în funcție de capacitatea grădiniței de


copii (exclusiv cele de tip familial) și trebuie să constituie pentru grădinițele de copii cu capa-
citatea:

– de pînă la 90 copii – minimum 40 m2 pentru un singur copil;

– mai mare de 90 de copii – minimum 35 m2 pentru un singur copul.

Aria terenului poate fi micșorată cu 25% în caz de reconstrucție sau de amplasare alături de
spații verzi (parc, parc-pădure) și cu 15% — la amplasarea pe teren în pantă.

7
NCM C.01.02:2017

6.13 În componența terenului se evidențiază zonele de joacă și economică cu divizarea


proceselor tehnologice respective.

Zona de joacă include terenuri pentru grupe, terenuri individuale pentru fiecare grupă de co-
pii, utilate cu șoproane, și teren comun pentru cultură fizică.

Terenul economic este alcătuit din teren pentru intoarcere în fața locului destinat pentru în-
cărcare a blocului de alimentare cu hrană și terenului pentru containere de acumulare a gu-
noiului.

Fîșia verde de protecție, prevăzută pe perimetrul sectorului (pct. 6.25 a prezentelor Norme),
în caz de alăturare a sectorului de teren la clădirea instituției de educație preșcolară anexate
la partea transversală a clădirii de locuit, de asemenea este prevăzută pe suprafața terenului
de-a lungul îngrădirii acestuia.

6.14 Aria terenurilor de joacă, numărul și echipamentul acestora se stabilește în tema de


proiectare conform Regulamentului [1]. Aria minimă se stabilește prin calcul și trebuie să
constituie minimum 9,0 m2 pentru un singur copil. Numărul terenurilor de joacă se adoptă
egal cu numărul grupelor de copii din instituție. Terenurile de joacă se acoperă cu gazon.

În condițiile urbane existente (densitatea înaltă a construcțiilor) se admite utilizarea unui sin-
gur teren de joacă, comun pentru 2 grupe, cu condiția stabilirii unui regim separat de aflare a
grupelor pe teren.

6.15 Terenurile de joacă pentru grupele de preșcolari din cadrul clădirii instituției de în-
văţămînt general trebuie să fie separate de terenurile de recreere a elevilor.

6.16 Pe teritoriul grădinițelor de copii, în corespundere cu tema de proiectare, pot fi am-


plasate bazine pentru joacă și bazinul acoperit pentru înot.

6.17 Terasele acoperite, pe lîngă fiecare teren pentru grupe a grădiniței de copii, destinate
pentru protecție de la soare, vînt și precipitații, pot fi îngrădite din trei părți. Concomitent înăl-
țimea îngrădirii trebuie să fie minim minim de 1,5 m de la suprafața pămîntului. În acest caz
pardoseala terasei trebuie să fie confecționată dein lemn , cu nivelul pardoselei de la supra-
fața pămîntului de 0,15 m. Pentru a proteja copiii de ploaie și de radiația solară excesivă,
care depășește normele igienice, în preajma terenurilor de joacă trebuie prevăzute foișoare
sau terase acoperite, fără închideri verticale, amenajate cu bariere de protecție. Aria acesto-
ra se stabilește în raport de minimum 2,0 m2 pentru un singur copil. Distanțarea foișoarelor și
terenurilor de joacă de la axele traseelor existente ale rețelelor tehnico-edilitare trebuie să
constituie minimum 3,0 m.

6.18 Aria terenului sportiv comun se stabilește în raport de minimum 3,0 m 2 pentru un sin-
gur copil.

Terenul sportiv trebuie prevăzut cu:

– pistă de alergări cu o lungime de minimum 30 m;

– teren pentru sărituri în lungime cu dimensiunile de 4,0 x 4,0 m;

8
NCM C.01.02:2017

– zonă amenajată pentru gimnastică;

– curtea cu nisip, balansoare, scrînciob, spaliere, tobogan etc.;

– elemente și instalații sportive suplimentare conform temei de proiectare.

6.19 În zona verde trebuie prevăzută plantarea copacilor și arbuștilor, gazoanelor de iarbă
și florilor.

6.20 Zona economică a grădiniței se amplasează din partea debarcaderului blocului ali-
mentar, se amenajează cu teren pavat și cu intrare separată. Nu se admite amplasarea zo-
nei economice alăturat de terenurile de joacă și sport. Aria zonei economice se stabilește
prin calcul și trebuie să constituie minimum VR 70 m2, dar nu mai puțin de VR 0,7 m2 pentru
unu singur copil.

În zona economică se amplasează (după necesitate): - terenul pavat pentru containerele de


colectare a deşeurilor solide și menajere; - terenul pentru uscarea lenjeriei şi curăţarea co-
voarelor; - cazangeria cu depozitul pentru combustibil; - fîntîna; - bucătăria separată (inclusiv
și în cazul utilizării gazelor carburante ); - atelierele, alte încăperi, terenuri și terase, care nu
se referă nemijlocit la procesele de educație a copiilor din grădiniță.

6.21 In mediul rural în zona economică se admite de proiectat cuptoare acoperite pentru
pregătirea bucatelor și încălzirea apei, terenuri pentru uscarea rufelor, closete conform
pct. 12.1.

6.22 Colectoarele de gunoi și deșeuri menajere solide, cu evacuarea lor zilnică, se ampla-
sează, de regulă, în limita incintei, numai în zone economice. Depozitarea lor se face pe plat-
forme pavate, protejate contra precipitațiilor atmosferice, soarelui și vîntului. Distanța minimă
dintre platformă și clădiri se adoptă cu luarea în considerare a cerinţelor NCM B.01.05, dar
nu mai mici de 15 m de la grădinițe și de 20 m de la spații locative.

6.23 Se prevede sistematizarea pe verticală a teritoriului pentru asigurarea scurgerii fără


obstacole a apelor pluviale. Pe relieful complicat a sectorului trebuie prevăzută devierea
cursului apelor de viitură și uzate pluviale, pentu evitarea inundației și murdăririi terenurilor
de joc pentru copii.

6.24 Teritoriul grădiniței de copii trebuie să aibă un sistem de iluminat artificial nocturn în
corespundere cu cerințele NCM C.04.02. Pe perioada de aflare a copiilor iluminarea noctur-
nă la nivelul solului trebuie să fie de minimum 10 lx.

6.25 Terenul grădiniței de copii trebuie îngrădit cu gard, cu înălțimea minimă de 2,0 m de
la suprafața terenului. Distanța între elementele verticale ale gardului nu trebuie să fie maxi-
mum de 10 cm.

6.26 Procentul de ocupare a terenului POT (aria construită în raport cu aria totală a tere-
nului) se referă la toate cele patru zone specificate în p. 6.13 și se recomandă să nu depă-
șească 82 %; terenul construit să nu depășească 25% din terenul aferent și să nu scadă sub
16%.

9
NCM C.01.02:2017

6.27 Aria și componența teritoriului aferent pentru grădinița de tip familial se stabilesc în
procesul avizării statutului instituției menționate, reieșind din situația existentă de amplasare.

7 Soluții arhitectural-planimetrice

7.1 Regimul de înălțime al clădirilor trebuie să fie, de regulă, cu parter și etaj, sau numai
cu parter, cu înălțimea încăperilor de 3,3 m între cotele superioare ale pardoselilor finite (cu
excepția spațiilor tehnice, amplasate la subsol sau la demisol).

Pe un teritoriu cu panta mai mare de 10%, clădirea poate fi în 3 nivele, cu condiția organizării
ieșirii a doua pe sol separată de la fiecare nivel. La nivelul 3 se recomandă să fie amplasate
încăperile comune, folosite provizoriu (sala de muzică, de sport etc.) sau încăperi destinate
personalului de educație și de îngrijire. Se admite amplasarea la nivelul 3 a încăperilor pen-
tru grupele de copii de 5 ÷ 7 ani.

7.2 Se recomandă sistematizarea planimetrică spațială a clădirilor grădinițelor de copii să


permită posibilitatea transformării spațiului interior pe parcursul exploatării, ceea ce va permi-
te modificarea și crearea diverselor zone funcționale, în dependență de necesitățile demo-
grafice și de condițiile localității.

In cadrul proiectării se ține cont de cerințele specifice, legate de educare pedagogică a copii-
lor.

7.3 De regulă grădinița de copii cuprinde patru categorii de spații:

– încăperi proprii fiecărei grupe de copii (săli de joc și activități, dormitoare, vestiare,
grupuri sanitare ale grupei de copii);

– încăperi comune folosite provizoriu de copii (spații de circulație, săli de activități


etc.);

– încăperi de serviciu pentru personalul administrativ și de educație (biroul conducăto-


rului grădiniței, cabinetul metodologic, cameră personal, încăperi medicale);

– încăperi pentru deservire (bloc alimentar cu bucătărie, depozite şi încăperi auxiliare;


spălătorie cu încăpere de călcat și depozite lenjerie; încăperi ale serviciului de pază; încăperi
ale serviciului de dereticare).

Pe lîngă încăperile specificate, grădinița mai poate avea încăperi pentru depozitare de inven-
tar, spații tehnice etc., amplasate, de regulă, la subsol.

7.4 Aria totală pentru încăperile unei grupe de copii trebuie să constituie minimum 5,6 m2
pentru un singur copil.

7.5 În componența unui spațiu propriu fiecărei grupe de copii se cuprind următoarele în-
căperi și spații:

– sală de primire a copiilor cu vestiar;

– sală de grupă cu loc pentru distribuirea bucatelor;

10
NCM C.01.02:2017

– dormitor (pentru instituțiile de educație preșcolară cu programul de activitate de pînă


la 6 ore prezența dormitorului nu este obligatorie);

– încăpere pentru grup sanitar.

7.6 Spațiile proprii fiecărei grupe de copii trebuie să fie izolate de spațiile proprii ale altor
grupe și să posede intrări de acces separate. Spațiul comun de acces în spațiile proprii gru-
pelor (holul comun sau casa scării) nu trebuie să aibă mai mult de patru intrări în spațiile
proprii grupelor.

7.7 Trebuie de asigurat accesibilitatea la parterul clădirilor grădiniței de copii pentru per-
soanele cu dizabilități, conform cerințelor normative în vigoare NCM C.01.06 și
CP C.01.02.

Intrarea în casa scării trebuie prevăzută cu vestibul de intrare (tambur) cu adîncimea de mi-
nimum 1,4 m.

7.8 În clădiri și pe sector se respectă principiul de izolare maximă a grupelor între ele și
de la încăperile administrative și de gospodărie.

7.9 Sala de primire reprezintă încăperea pentru vestiarul copiilor. Mobilierul sălii cuprinde
dulapuri închise pentru păstrarea hainelor, bănci cu înălțimea de 25 ÷ 30 cm, panouri pentru
anunțuri și reguli de comportare. Numărul dulapurilor trebuie să fie egal sau mai mare decît
numărul copiilor din grupă.

7.10 Sala de grupă reprezintă încăperea pentru jocuri colective și individuale, diverse acti-
vități, inclusiv educative, vizionarea spectacolelor și emisiunilor TV.

7.11 În fiecare sală de grupă trebuie prevăzută o zonă cu lavoar, cu aria de 3,0 m 2, desti-
nată pentru distribuirea bucatelor, cu acces direct la zona pentru servirea hranei. Spațiul
pentru servirea hranei se mobilează cu mese și scaune adecvat vîrstei.

7.12 Mobilierul și echipamentul se aranjează conform normelor ergonomice a copiilor,


luînd în considerare că activitatea lor se desfășoară la nivelul pardoselii și al meselor. Tipuri-
le de mobilier și de echipament utilizate în sala de grupă, după cum urmează:

– mobilier pentru păstrarea materialului didactic și a jucăriilor;

– mese și scaune cu posibilități multiple de utilizare;

– mobilier multifuncțional pentru jocuri, ședere etc;


Ca element pentru activitatea copiilor pot fi utilizate pervazurile ferestrelor cu lățime de
0,6 m, și înălțimea de 0,6 m de la pardoseală.

7.13 Pentru fiecare grupă se prevede dormitor, care se folosește numai pentru somn. Nu-
mărul de locuri pentru copii se stabilește conform temei de proiectare cu respectarea preve-
derilor pct. 11.2 al prezentului normativ.

11
NCM C.01.02:2017

7.14 În cazuri de spațiu redus, se admite comasarea camerei de dormit cu sala de grupă
cu condiția folosirii paturilor transformabile. În acest caz spațiul încăperii poate fi majorat.

În dormitor se prevede instalarea mobilierului:

– paturi individuale dotate cu saltea și garnitură impermeabilă;

– mobilier pentru păstrarea lenjeriei de pat și a hainelor.

Paturile se amplasează cu spații între ele, necesare pentru accesul liber al copiilor și al per-
sonalului, conform Regulamentului [1].

7.15 Grupul sanitar se compune din zone cu lavoare și closet. Intrarea în încăperile grupu-
lui sanitar se face din sala de grupă.

In grupe closetele pentru băieți și fetițe trebuie separate. Vasele de closet se amplasează în
cabine deschise cu dimensiunile 0,8 x 0,75 m. Cabinele se separă cu ecrane cu înălțimea de
1,2 m de la cota pardoselii, instalate la cota de 0,15 m de la pardoseală. Spațiul între frontul
cabinelor și peretele opus (pe care nu este instalat echipamentul sanitar) trebuie să aibă lăți-
mea minimă de 1,0 m.

7.16 Pereții încăperilor: medicale, administrației, personalului, bucătăriei, grupurilor sanita-


re, coridoarelor și scărilor trebuie să fie netezi, și să permită executarea dereticării umede.

7.17 Pereții încăperilor grupului sanitar, ai zonei de distribuire a bucatelor și deasupra tutu-
ror lavoarelor se finisează cu placaj ceramic sau din alte materiale cu proprietăți analogice la
înălțimea minimă de 1,5 m de la cota pardoselii.

7.18 Încăperile de uz comun ale grădiniței de copii trebuie să fie amplasate centralizat și
divizate în categorii aparte (pentru executarea procesului educațional al copiilor și pentru
servicii de deservire).

7.19 Aria sălilor separate de sport și muzică trebuie prevăzută: de 4,0 m² pentru un singur
copil pentru sala de sport și de 2,0 m² pentru sala de muzică.

În cazul grădinițelor de copii cu capacitatea de pînă la 100 copii se admite o sală mixtă poli-
valentă pentru ocupații muzicale și sportive cu aria de 4,0 m² pentru un singur copil.

7.20 Încăperile medicale se amplasează în cadrul încăperilor de serviciu, avînd un acces


suplimentar din exterior, și cuprind: saloanele pentru recepție, tratament (proceduri) și izola-
torul.
Se admite comasarea salonului pentru recepție cu salonul pentru proceduri medicale, care
se amplasează conex cu izolatorul. Intrarea în izolator trebuie să fie separată, din coridor. În
peretele despărțitor dintre salonul pentru recepție și izolator, trebuie prevăzută o fereastră la
înălțimea de 1,2 m de la cota pardoselii.

Aria totală a încăperilor medicale trebuie să fie de minimum 22,0 m2. Aria aparte a încăperilor
se stabilește în conformitate cu [1].

7.21 Izolatorul trebuie să cuprindă:

12
NCM C.01.02:2017

– încăpere pentru unul sau două paturi;

– grup sanitar cu vas de closet și lavoar pentru copii.

Numărul locurilor în izolator nu depășește 1,5% din numărul total de locuri pentru copii în
grădinița de copii. Nu se admite izolator tranzitoriu. Aria grupului sanitar în componența izola-
torului cu zonă pentru pregătirea materialelor dezinfectante trebuie să fie de minimum
6,0 m2.

7.22 Blocul încăperilor de serviciu cuprinde:

– birou pentru conducătorul grădiniței și cabinet metodologic;

– încăperi pentru personal;

– depozit – cămară, cămară pentru lenjerie curată și spălătorie;

– încăpere pentru serviciul pază;

– încăpere medicale.

Aria totală a blocului trebuie să fie de minimum 60,0 m2. Aria aparte a încăperilor se stabileș-
te în conformitate cu [1].

7.23 Spălătoria cuprinde încăperi pentru spălat și călcat, care pot fi comasate. Spălătoria
trebuie asigurată cu ieșire izolată direct în curte. Pereții spălătoriei se finisează cu placaj ce-
ramic sau din alte materiale cu proprietăți analogice pînă la cota de 1,5 m de la pardoseală.

Aria spălătoriei se adoptă de 0,2 m2 pentru un singur copil, sau minimum 12,0 m2.

7.24 Blocul alimentar cuprinde:


– bucătărie cu zonă de distribuire a bucatelor și spălătorie pentru veselă;
– secție pentru prelucrarea cărnii și peștelui și secție pentru prelucrarea legumelor;
– depozit pentru produse și depozit pentru legume și fructe;
– spațiu pentru păstrarea și tăierea pîinii.

Amplasarea relativă a încăperilor blocului se execută conform cerințelor tehnologice pentru


serviciile de alimentație publică.
Se interzice organizarea accesului la depozite prin bucătărie. Blocul alimentar trebuie asigu-
rat cu ieșire izolată direct în curte.

Aria blocului alimentar trebuie să fie de minimum 40,0 m2.

7.25 Bazinele de înot și de joacă se prevăd conform temei de proiectare.

7.26 Dimensiunile bazinului de înot se recomandă de 3x7 m și adîncimea de 0,4–0,8 m.


Pe perimetrul bazinului se instalează o bordură cu înălțimea de 0,15 m și lățimea de 0,3 m.
Pe perimetrul părții interioare a pereților bazinului se prevede un canal pentru scurgerea
apei.

13
NCM C.01.02:2017

Bazinul de înot se prevede cu 2 vestiare (fete și băieți) a cîte 6–12 locuri fiecare, cu aria de
0,72 m2 pentru un singur copil, dușuri (o sită de duș pentru 4 copii), chiuvete și vase de clo-
set, depozit pentru inventar – 6,0 m2. La ieșirea din camera de duș, în cadrul pavării, se in-
stalează căzi pentru spălarea picioarelor cu laturile de 0,8 m și adîncimea de 0,1 m. De
asemenea, se prevede o alee pavată de ocolire cu lățimea de 0,75 m.

Bazinul de înot, destinat numai pentru timp de vară, amplasat în exteriorul clădirii, trebuie să
fie prevăzut cu o acoperiș de protecție.

La bazinul de înot se prevăd încăperi suplimentare:

– cameră pentru antrenor cu bloc sanitar, cu aria comună minimum 8 m2;

– încăpere pentru efectuarea analizelor și prepararea apei pentru bazin, cu aria mini-
mum 5 m2. Se prevede în baza proiectului tehnologic, elaborat conform condițiilor tehnice.

7.27 Bazinul pentru joacă se execută de tip deschis, cu stratul de apă de circa 0,25 m, fără
spații auxiliare.

7.28 Soluțiile recomandate pentru combinarea încăperilor principale și auxiliare pentru


diferite tipuri de grădinițe, cu diferit regim de activitate, sînt prezentate în tabelului 1.

Tabelul 1

Tip grădinițe de copii


Regim de Instituții tip
activitate Instituții mici Instituții medii Instituții mari
familial
Săptămînal

Săptămînal

Săptămînal

Săptămînal
Obișnuit

Obișnuit

Obișnuit

Obișnuit
Redus

Redus

Redus

Redus
Încăpere

Vestiarul grupei + + + + + + +
Sală de grupă + + + + + + + + + + + +
Dormitor + + + + + + +
Sală de grupă-
+ + + + +
dormitor
Grup sanitar + + + + + + + + + + + +
Lavoar + + + + + + + + + + + +
Distribuirea bucatelor + + + + + + + +
Sală sportivă + + +
Sală de muzică + + +
Sală polivalentă O + + + + +
Cabinet medical + + + + + + + +
Izolator O O + + + + + +
Birou al conducătoru-
+ + + + + + + + +
lui grădiniței
Cabinet metodologic + + + + + +
Cameră personal + + + + + + + + +
Bucătărie + + + + + + + + + + + +
Depozit produse + + + + + + + +

14
NCM C.01.02:2017

Tabelul 1 (continuare)

Tip grădinițe de copii


Regim de Instituții tip
activitate Instituții mici Instituții medii Instituții mari
familial

Săptămînal

Săptămînal

Săptămînal

Săptămînal
Obișnuit

Obișnuit

Obișnuit

Obișnuit
Redus

Redus

Redus

Redus
Încăpere

Spălătorie + + + + + + + +
Depozit lenjerie + + + + + + + +
Camera pazei + + + + + + + +
Camera dereticătoarei + + + + + +
Teren de joacă + + + + + + + + + + + +
Foișoare + + + + + + + +
Teren sportiv + + + + + + + +
Spații verzi + + + + + + + + + + +
Bazin de joacă O O O O O O O O
Bazin de înot O O O O O O O O
Semne convenționale din tabel: + - cu caracter obligatoriu
O – opțional, la decizia beneficiarului

7.28 Dimensiunile bazinului de înot se recomandă de 3x7 m și adâncimea 0,4–0,8 m. Pe


perimetrul bazinului se instalează o bordură cu înălțimea 0,15 m și lățimea 0,3 m. Pe perime-
trul părții interioare a pereților bazinului se prevede un canal pentru scurgerea apei.

Bazinul de înot se prevede cu 2 vestiare (fete și băieți) a cîte 6–12 locuri fiecare, cu aria su-
prafeței 0,72 m2 pentru un copil, dușuri (o grilă de duș pentru 4 copii), chiuvete și vase de
closet, depozit pentru inventar – 6,0 m2. La ieșirea din încăperea de duș, în cadrul pavării, se
instalează căzi pentru spălarea picioarelor cu laturile de 0,8 m și adâncimea 0,1 m. De ase-
menea, se prevede o alee pavată de ocolire cu lățimea 0,75 m.

Bazinul de înot, destinat numai pentru timp de vară, amplasat în exteriorul clădirii, trebuie să
fie prevăzut cu un acoperiș de protecție.

La bazinul de înot se prevăd încăperi suplimentare:

− cameră pentru antrenor cu bloc sanitar, cu aria totală minimum 8 m2;

− încăpere pentru efectuarea analizelor și prepararea apei pentru bazin, cu aria mini-
mum 5 m2. Se prevede în baza proiectului tehnologic, elaborat conform condițiilor
tehnice.

7.29 Bazinul de joacă se execută de tip deschis, cu stratul de apă de circa 0,25 m, fără
încăperi auxiliare.

7.30 Soluțiile recomandate pentru combinarea încăperilor principale și auxiliare pentru


diferite tipuri de grădinițe, cu diferit regim de activitate, sînt prezentate în tabelului 1.

15
NCM C.01.02:2017

8 Rezistența și stabilitatea construcțiilor

8.1 Sistemele și schemele constructive ale grădinițelor trebuie adoptate în baza destina-
ției construcției, soluțiilor planimetrice, raionului de construcții, condiţiilor terenului (caracteris-
tica seismică, geologică etc.).

8.2 Construcțiile portante ale clădirilor și construcțiilor auxiliare (galerii de trecere, șo-
proane pentru derularea proceselor educaționale în grădinițe și altele) trebuie proiectate la
combinațiile sarcinilor permanente și temporare, precum și sarcinilor seismice, în corespun-
dere cu cerințele СНиП 2.01.07, СНиП II-7-81, NCM E.03.02.

8.3 Temeliile și fundațiile trebuie proiectate cu luarea în considerare a proprietăților fizice


și mecanice ale pămînturilor temeliei, prevăzute de СНиП 2.02.01 și СНиП 2.02.03, a gradu-
lui de agresiune a apelor subterane către materialul construcțiilor și rețelelor.

8.4 Proiectarea reconstrucțiilor, legate de modificarea destinației, soluțiilor planimetrice


ale clădirilor și de intervenții (modificări) în structura portantă trebuie executate în baza re-
comandărilor și propunerilor expertizei tehnice, precum și cerințelor capitolului.

9 Siguranță în exploatare

9.1 În cazul comasării grădiniței cu localul școlii primare sau a gimnaziului, este necesar
de prevăzut măsuri de protecție fonică în procesul de exploatare a ambelor instituții.

9.2 Se interzice în subsolurile și demisolurile clădirilor grădinițelor de copii amplasarea


încăperilor cu aflarea permanentă a persoanelor.

9.3 Pentru asigurarea evacuării din clădire, în cazuri excepționale, pe lîngă măsurile sti-
pulate în capitolul 10., se prevăd următoarele măsuri:

− la instalarea elementelor grele (de exemplu ornamentale) pe căile de evacuare din


clădire de prevăzut fixări rezistente la acțiuni seismice și incendiu;

− pe căile de evacuare nu se folosesc finisaje fragile.

9.4 În scopul respectării cerințelor de protecție a vieți și sănătății, pentru evitarea leziuni-
lor corporale, mobilierul se amplasează și se fixează contra căderii, lunecării și răsturnării.

Deplasarea copiilor de la o funcție la alta sau în cazul unei evacuări intensive, trebuie să se
desfășoare în condiții de siguranță maximă. Coridoarele de evacuare trebuie să aibă lățimea
de trecere minimă de 1,4 m cu respectarea cerințelor pct. 10.3.7.

9.5 Numărul caselor scărilor și distanțele maximal admisibile între acestea se adoptă
conform cerințelor NCM E.03.02.

9.6 Comunicațiile între nivele se asigură prin intermediul scărilor în două rampe. Lățimea
treptelor de 0,3 m, contratreptelor de 0,15 m.

9.7 Pentru exploatarea sigură a clădirilor grădinițelor de copii se cere îndeplinirea cerințe-
lor capitolului 10.3 și a următoarelor condiții:

16
NCM C.01.02:2017

− înălțimea minimă a balustradei de protecție a rampelor (inclusiv cu mînă curentă)


trebuie să fie de 0,9 m, a podestului superior – 1,2 m;

− pentru copii se amplasează mîna curentă suplimentară a scării la înălțimea de 0,6 m;

− căile de circulație și evacuare sînt luminate și ventilate natural;

− pardoselile se execută din materiale nealunecoase, durabile în timp și fără denivelări


în încăperi.

− nu se admit muchii ascuțite ale elementelor de construcții, finisare și utilaj;

− se interzice în căile de evacuare amplasarea mobilierului, care poate diminua lățimea


acestora.

9.8 Siguranța de intrusiune în incintă se va realiza prin următoarele măsuri:

− protecția perimetrală a teritoriului, asigurată prin gard înalt conform pct. 6.25, dublat
cu gard viu;

− accesul în grădiniță se asigură cu sisteme speciale de închidere și de iluminat pe


timp de noapte;

− în clădiri accesele principale și secundare se prevăd cu uși rezistente, echipate cu


sisteme sigure de închidere;

− ferestrele se dotează cu mecanisme sigure de închidere din interior; dacă este cazul
se vor prevedea și grilaje metalice de protecție, în special la parter.

10 Cerințe de siguranță la foc

10.1 Prevederi de bază

10.1.1 La proiectarea clădirilor trebuie să fie prevăzute soluții constructive, de sistematizare


spațială și și tehnico-inginereşti, menite să asigure aflarea în siguranță a persoanelor în inte-
riorul clădirii, precum și posibilitatea de evacuare pînă la apariția pericolului pentru viața și
sănătatea acestora din cauza acțiunii factorilor pericolului de incendiu. Includerea acestor
soluții în proiect se efectuează prin elaborarea compartimentului ”Măsuri de asigurare a sigu-
ranței la incendiu”.

10.2 Numărul de etaje, gradul de rezistență la foc al clădirilor și elementelor clădiri-


lor

10.2.1 Siguranța la foc a grădinițelor se prevede în corespundere cu cerințele prezentului


normativ, a normativului NCM E.03.02 pentru clădiri cu clasa de pericol de incendiu funcțio-
nal F1.1, precum și cu cerințele altor documente normative în domeniu protecției împotriva
incendiilor. În procesul de exploatare trebuie să fie respectate cerințele RT DSE 1.01.

17
NCM C.01.02:2017

10.2.2 Documentația de proiect precum și documentația de construcție a clădirilor, instalații-


lor, produselor și materialelor trebuie să conțină caracteristicile tehnico-incendiare ale aces-
tora reglementate de prezentul document normativ, precum și de NCM E.03.02. Materialele
utilizate pentru construcție și finisare trebuie să fie certificate.

10.2.3 Numărul maximal de locuri în clădire și numărul maximal de etaje în dependență de


gradul de rezistență la foc al clădirilor grădinițelor trebuie adoptat după tabelul 2.

Tabelul 2

Gradul de rezistență la foc al


Numărul de locuri în clădire Numărul de etaje
clădiri
Pînă la 50 IV, V 1
Pînă la 150 III 2
Pînă la 350 I, II 2

10.2.4 Gradul de rezistență la foc a clădirii trebuie adoptat după numărul total de locuri în
clădire, iar în cazul proiectării peretelui antifoc între grădiniță și instituția de învăţămînt gene-
ral - după numărul de locuri în fiecare din părțile clădirii.

10.2.6 Terasele pentru plimbare a grădiniței trebuie proiectate cu același grad de rezistență
la foc ca și clădirea principală.

10.2.7 În calitate de material termoizolant pentru pereții clădirilor grădinițelor trebuie utilizate
materiale neorganice.

Nu se admite termoizolarea și placarea exterioară a elementelor de închidere a clădirilor cu


materiale polimerice.

10.2.8 Încăperile grădiniței trebuie separate de încăperile instituției de învăţămînt general cu


perete despărțitor antifoc de tip 1 și cu planșeu de tip 3.

Încăperile proprii grupei trebuie separate de alte încăperi cu perete despărțitor antifoc de
tip 1 și cu planșeu antifoc de tip 3.

Ușile șurilor pentru păstrarea materialelor combustibile, atelierelor de prelucrare a materiale-


lor combustibile, încăperilor pentru panouri electrice, camerelor de ventilare și altor încăperi
tehnice, periculoase din punct de vedere al protecției împotriva incendiilor, precum și încăpe-
rilor pentru păstrarea și călcarea lenjeriei trebuie să aibă limita de rezistență la foc de mini-
mum EI-30.

10.2.9 Nu se admite amplasarea în nivelele de subsol și demisol a atelierelor, șurilor și altor


încăperi, destinate pentru păstrarea sau prelucrarea materialelor combustibile și trasarea
conductelor cu substanțe combustibile.

10.2.10 Construcțiile de închidere a trecerilor între clădiri (blocuri) trebuie să aibă limita de
rezistență la foc corespunzătoare limitei clădirii (blocului) principal. Pereții clădirilor în locurile
de joncțiune a trecerilor trebuie prevăzute din materiale incombustibile cu limita de rezistență
REI-120. Ușile în pereții care duc în aceste treceri trebuie să fie cu limita de rezistență EI-30.

18
NCM C.01.02:2017

10.2.11 Nu se admite utilizarea materialelor de construcție și finisare cu pericol de incendiu


mai mare decît următoarele:
С1 (slab combustibile);

In 1 (greu inflamabile);

PF 2 (slab propagă flacăra);

F 1 (cu capacitate fumigenă mică);

Т 1 (puțin periculoase din punct de vedere toxic).

10.2.12 Finisarea pereților și tavanelor sălilor muzicale și sportive și căilor de evacuare în


grădinițe trebuie prevăzute din materiale incombustibile C0, iar finisarea celorlalte încăperi în
clădirile indicate cu gradul de rezistență la foc I-IV – din materiale incombustibile C0 și slab
combustibile C1.

10.2.13 În grădinițe se admite de utilizat acoperiri în rulou din materiale slab combustibile C1,
cu capacitate fumigenă mică F1, puțin periculoase după toxicitate T1. Materialele în rulou
trebuie să fie lipite pe suport incombustibil.

10.3 Căi de evacuare

10.3.1 Protecția persoanelor pe căile de evacuare se asigură printr-un complex de măsuri


de sistematizare spațială, ergonomice, constructive, tehnico-inginereşti și organizatorice.

10.3.2 Minimum două ieșiri de evacuare trebuie să aibă etajele clădirilor grădinițelor. Sălile
de muzică și de sport, precum și încăperile proprii grupei trebuie să aibă minimum două ieșiri
de evacuare.

10.3.3 Distanța pe căile de evacuare de la ușile de ieșire din încăperile proprii grupei, din
sala de muzică și sala de sport pînă la ieșirea în exterior sau în casa scării trebuie să fie nu
mai mare decît cele indicate în tabelul 3. Capacitatea încăperilor, care ies în coridorul sau
holul orb, trebuie să fie de maximum 80 persoane.

Tabelul 3

Gradul de rezisten- Distanța de la încăperile, amplasate Distanța de la încăperile cu


ță la foc al clădirii între casele scărilor sau ieșirile din ieșiri în coridor sau hol fără
clădire (m) ieșire (m)
I - III 20 10

10.3.4 Coridoarele cu lungime mai mare de 60 m trebuie separate cu pereți despărțitori cu


uși cu autoînchidere, amplasate la o distanță de maximum 60 m una de alta și de capetele
coridorului.

19
NCM C.01.02:2017

10.3.5 În cazul amplasării într-o clădire a grădiniței și a instituției de învăţămînt primar încă-
perile grădiniței trebuie să aibă ieșiri separate în exterior. Căile de evacuare din încăperile cu
altă destinație nu trebuie să treacă prin încăperile grădiniței.

10.3.6 Ieșirile din nivelele subsol și demisol trebuie prevăzute nemijlocit în exterior, separate
de casele scărilor comune ale clădirii.

10.3.7 Lățimea sectoarelor orizontale ale căilor de evacuare și planelor înclinate trebuie să
fie de minimum 1,4 m. În cazul deschiderii ușilor din încăperi în coridoare, lățimea căii de
evacuare pe coridor se consideră mai mici cu:

a) jumătate de lățime a tăbliei ușii – în cazul amplasării unilaterale a ușilor;

b) o lățime întreagă a tăbliei ușii – în cazul amplasării bilaterale a ușilor.

10.3.8 În pardoseală pe căile de evacuare nu se admit proeminențe, cu excepția pragurilor


în golurile ușilor. În locul cu diferență de înălțime trebuie de prevăzut scări cu numărul de
trepte minimum trei sau plane înclinate cu înclinarea maximă de 1 : 6.

10.3.9 Lățimea în lumină a ieșirilor de evacuare din sălile de grupă, sălile de muzică și de
sport, precum și a căilor de evacuare trebuie să fie de minimum 1,2 m. Ieșirile nu se conside-
ră ieșiri de evacuare, dасă în golurile lor sînt montate uși sau porți glisante ре orizontală sau
verticală, porți pentru garniturile de tren, uși turnante sau turnichete.

10.3.10 Ușile ieșirilor de evacuare și alte uși pe căile de evacuare trebuie să se deschidă în
direcția ieșirii din clădire. Aceste uși nu trebuie să aibă zăvoare, се аr împiedica deschiderea
liberă а lor din interior, fără cheie.

10.3.11 Pe ușile vitrate ale grădinițelor se prevăd grile de protecție pînă la înălțimea de mi-
nimum 1,2 m sau utilizarea ușilor cu sticlă armată sau călită.

10.3.12 Lățimea rampei scării în clădirile grădinițelor (cu excepția celor de tip familiar) trebuie
să fie de minimum 1,35 m. Lățimea podestelor scărilor trebuie să fie nu mai mică decît lăți-
mea rampei. Distanța în lumină între rampe trebuie să fie minimum de 0,2 m.

10.3.13 Scările exterioare deschise cu înclinarea de maximum 45° în clădirile grădinițelor,


care se utilizează în calitate de a doua ieșire de evacuare din sala de grupă sau dormitor,
trebuie să fie calculate la numărul de persoane spre evacuare de maximum 50 – pentru clă-
diri cu gradul de rezistență la foc I-III.

Lățimea acestor scări trebuie să fie de minimum 0,8 m, iar lățimea treptelor pline – de mini-
mum 0,2 m. Podestul intermediar în rampa rectilinie (fără curburi și frîngeri) a scării trebuie
să aibă o adîncime de minimum 1 m.

10.3.14Ре căile de evacuare nu se admite executarea scărilor în spirală, scărilor deplin sau
parțial curbe în plan, precum și a treptelor mobile și curbe, treptelor cu diferită lățime și înăl-
țime în limitele rampei de scară și casei de scări.

10.3.15 Mîna curentă a scărilor și îngrădirile de la etaje în clădirile grădinițelor trebuie să


respecte următoarele cerințe:

20
NCM C.01.02:2017

– înălțimea îngrădirii scărilor, utilizate de către copii, trebuie să fie de minimum 1,2 m;

– pentru copii se instalează o mînă curentă suplimentară la înălțimea de 0,6 m;

– elementele verticale ale îngrădirilor scărilor trebuie să aibă distanța în lumină între ele
de maximum 0,1 m, fără elemente orizontale;

– înălțimea îngrădirii cerdacurilor cu diferența de nivel de trei și mai multe trepte trebuie
să fie de 0,9 m.

10.3.16 Casele scărilor trebuie să aibă uși cu dispozitive pentru autoînchidere și etanșare la
fum Lățimea ușilor exterioare ale caselor scărilor și a ușilor din casele scărilor în vestibul
trebuie să fie nu mai mică decît cea de calcul sau decît lățimea rampei scării.

10.4 Semnalizarea de incendiu și anunțarea persoanelor despre incendiu

10.4.1 Semnalizarea automată de incendiu trebuie executată în corespundere cu


NCM Е.03.03 și NCM Е.03.05.

10.4.2 Toate încăperile, independent de aria clădirilor grădinițelor, trebuie protejate cu insta-
lații automate de semnalizare de incendiu în afara următoarelor încăperi:

− cu procese umede (dușuri, grupuri sanitare, camere cu răcire, încăperi ale spălătorii-
lor, etc.);

− camere de ventilare, stații de pompare ale sistemului de alimentare cu apă, camere de


boilere etc.;

− case ale scărilor.

10.4.3 În clădirile grădinițelor semnalul de la aparatele semnalizării automate de incendiu


trebuie în mod automat să fie transmis în încăperea cu prezența în decurs de 24 ore a per-
sonalului de serviciu. Totodată semnalul trebuie în mod automat să fie transmis la Punctul
central de comunicație ”901” și/sau la cea mai apropiată unitate de pompieri (se stabilește de
către organele supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ale Republicii Moldova).
Formarea semnalului pentru transmitere trebuie să fie efectuată de la minimum două detec-
toare automate de incendiu.

10.4.4 Încăperile grădinițelor, cu excepția încăperilor de uz gospodăresc, se dotează cu de-


tectoare de fum.

10.4.5 Anunțul despre incendiu în grădinițe se efectuează prin difuzarea sonoră a textelor
despre necesitatea evacuării, căile de evacuare, direcțiile de deplasare și alte acțiuni, desti-
nate asigurării securității persoanelor, la fel și prin vizualizarea semnelor de evacuare sigură.

10.4.6 Sistemul de anunțare a persoanelor despre incendiu trebuie să asigure, în corespun-


dere cu planurile de evacuare transmiterea semnalelor concomitent prin toată clădirea (obi-
ectul), sau selectiv prin părțile aparte ale clădirii (etaje, secții etc.).

21
NCM C.01.02:2017

10.4.7 Sistemul de anunțare a persoanelor despre incendiu trebuie să funcționeze în decur-


sul unei perioade de timp, necesare pentru evacuarea totală a persoanelor din clădire.

10.4.8 Anunțătoarele sonore de perete trebuie să fie amplasate astfel, încît partea de sus
ale acestora să fie la o distanță de minimum 2,3 m de la nivelul pardoselii, totodată distanța
de la tavan pînă la partea de sus a anunțătorului trebuie să fie de minimum 150 mm. Anunță-
toarele nu trebuie să aibă regulatoare ale nivelului de sunet și trebuie să fie conectate la re-
țea, fără dispozitive de conectare.

10.4.9 Pentru asigurarea fiabilității în transmiterea textelor anunțurilor și dirijarea evacuării


se admite utilizarea rețelelor interioare de radio translare și alte rețele de anunțare, prezente
la obiect.

10.5 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

10.5.1 Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor a clădirilor grădinițelor se proiectează


în corespundere cu cerințele prezentului normativ, precum și normativele NCM G.03.03 și
СНиП 2.04.02.

10.5.2 Pentru clădirile grădinițelor, amplasate în localități rurale, unde lipsesc rețele exterioa-
re de alimentare cu apă, se prevăd rezervoare împotriva incendiilor. Volumul rezervoarelor
se stabilește prin calcul, reieșind din debitul normativ de apă și durata în timp de stingere a
incendiului. Necesitatea executării stației de pompe împotriva incendiilor, cu instalarea hi-
dranților de incendiu sau altor măsuri organizatorice, care ar asigura lichidarea rapidă a in-
cendiului, se determină de planul operativ de stingere a incendiului.

10.5.3 Trebuie să fie două rezervoare împotriva incendiilor, fiecare din ele cu minimum 50%
de apă, necesară pentru stingerea incendiului.

11 Igiena și sănătatea copiilor

11.1 Materialele de construcție și finisare interioară trebuie însoțite de certificate, care con-
firmă inofensivitatea materialelor din punct de vedere sanitar și ecologic.

11.2 Cerințele privind spațiul minim și echipamentul încăperilor sînt următoarele:

– sală de grupă (cameră de joc) pentru 20 de copii; aria utilă pentru un singur copil con-
form temei de proiectare cu respectarea p. 7. și [1], privind volumul de aer necesar, – 8 m3
pentru un singur copil.

– sală de grupă pentru dormitor cu 20 paturi; aria utilă 2,8 ÷ 3,0 m2 pentru un singur pat și
un volum de 8 m3/pat.

– grup sanitar diferențiat pe sexe, cuprinzînd 4 vase de closet, 4 lavoare, o pîlnie de duș.

Obiectele sanitare se montează la înălțimea corespunzătoare taliei copiilor; aria utilă a gru-
pului sanitar se adoptă de 12 ÷ 16 m2.

22
NCM C.01.02:2017

11.3 Pătrunderea soarelui în încăperi trebuie reglementată în conformitate cu


NCM B.01.05.

Amplasarea sălilor de grupă trebuie să asigure insolația încăperilor conform cerințelor de


igienă. Încăperile se consideră suficient de insolate în cazul în care durata de insolare per-
manentă în ziua de referință, primăvara (21 martie) și toamna (23 septembrie), este de mi-
nimum trei ore.

11.4 Ferestrele sălilor de grupă trebuie orientate în azimutul dintre 85 ÷ 275 grade, iar în
caz de orientare în azimutul dintre 200 ÷ 275 grade se prevede protecția încăperilor contra
supraîncălzirii solare.

Ferestrele în grupe se amplasează cu excluderea privirii directe în ferestrele bucătăriei sau


spălătoriei.

11.5 În camera de grupă se prevăd măsuri pentru obturarea luminii (draperii, jaluzele etc.)
în cazul vizionării televizoarelor (monitoarelor etc.).

În camerele de dormit se prevăd perdele pentru a asigura protecția de lumină în timpul odih-
nei.

În sala polivalentă, dacă este cazul, se asigură condiții pentru proiecții de filme sau imagini.

11.6 Calitatea aerului (puritatea, temperatura, umiditatea etc.) în încăperi trebuie să co-
respundă cerințelor de igienă, conform [1] și cerințelor pct. 12.5 ÷ 12.10.

11.7 Toate încăperile destinate copiilor trebuie să aibă ventilare naturală. Viteza curenților
de aer din încăperile destinate copiilor nu trebuie să depășească cerințele din [1].

Amplasarea sălilor de grupă trebuie să asigure ventilarea și aerisirea conform cerințelor [1].
Cel puțin jumătate din ferestre trebuie să fie echipate în partea superioară cu oberliht. Pentru
asigurarea unei ventilări naturale permanente oberlihturile trebuie să aibă o arie totală de
1/50 din aria pardoselii, cu deschidere a părții superioare spre interior.

11.8 Ventilarea mecanică se asigură la bucătărie cu anexele de preparare, la camerele


spălătoriei de rufe, uscătoriei și camerei de călcat.

11.9 Pentru încăperile de recepție, încăperile personalului și depozite se admite proiecta-


rea fără iluminat natural. Se admite iluminat natural indirect în grupuri sanitare pentru copii și
în spălătorii de veselă.

11.10 Nisipul pentru curțile de nisip trebuie adus din locuri special rezervate și susținut de
documente privind lipsa radio nuclizilor naturali și a sărurilor de metale grele (plumb, cad-
miu), altor factori periculoși și nocivi.

Schimbul nisipului trebuie executat pe măsura poluării, dar nu mai rar de o dată pe an (în
perioada primăverii). Pe timp de noapte curțile de nisip se acoperă cu rulou din materiale
impermeabile.

11.11 Se interzice amplasarea încăperilor cu utilaj care provoacă zgomot și vibrații, alăturat,
deasupra sau sub încăperile unde se află copiii.

23
NCM C.01.02:2017

Nivelul general de zgomot pe terenul grădiniței de copii se prevede conform cerințelor


NCM E.04.02; însă nu trebuie să depășească 60 dB.

11.12 Punctele termice, posturile de transformare și stațiile de pompare se amplasează, de


regulă, grupat în clădiri independente.

Amplasarea instalațiilor periculoase sau dăunătoare pentru viață și sănătate (provocări de


incendii, explozii, scurgeri de apă fierbinte sau de abur, eliminări toxice, etc.) se execută în
spații divizate constructiv și planimetric, îndepărtate de locurile de aflare a copiilor (de săli de
grupă, dormitoare, în spații de recreație, săli de activități și căi de evacuare).

12 Instalații tehnice

12.1 Clădirile destinate grădinițelor de copii se dotează cu următoarele instalații și echi-


pamente: de alimentare cu apă rece și caldă, canalizare, gaze, energie electrică și termică,
telecomunicații și sisteme de semnalizare, mijloace de informare în masă și computerizare.

12.2 Alimentarea cu apă rece și caldă se face de la rețelele exterioare sau de la o sursă
proprie, cu asigurarea potabilității, precum și a debitelor specifice și a presiunilor normale de
utilizare atît pentru scopuri menajere, cît și pentru stingerea incendiilor.

12.3 Rețelele interioare de evacuare a apelor menajere se racordează la rețelele exterioa-


re de canalizare sau la o instalație de epurare.

Scurgerile apelor pluviale se racordează preponderent la rețelele de canalizare pluvială. Se


admite scurgere liberă cu prevederea sistematizării terenului pe verticală.

12.4 La determinarea tipului sau numărului de echipamente pentru spălătorie se ține cont
de întreaga cantitate de rufe rezultată de la numărul de cazare a copiilor (așternuturi și lenje-
rie de corp), sala de mese, bucătărie și alte funcții.

12.5 Încălzirea și ventilarea în încăperi trebuie să corespundă prevederilor СНиП 2.04.05.


Paralel cu sistemul centralizat de încălzire, în proiect poate fi prevăzută încălzirea cu sobe
sau utilizarea metodelor alternative de încălzire autonomă, cu surse energetice recuperabile
(solară, eoliană etc.).

În localități rurale se admite încălzirea de la sobe cu combustibil solid numai în clădirile gră-
dinițelor de copii cu un singur nivel.

12.6 Temperatura maximă a agentului termic în sistemul de încălzire se stabilește conform


cerințelor СНиП 2.04.05, dar nu mai înaltă de 75 °C.

12.7 În încăperile copiilor dispozitivele de alimentare cu căldură trebuie protejate cu bare


de protecție, care nu diminuează cedarea de căldură și asigură posibilitatea de curățare a
acestora. Nu se admite protecția radiatoarelor cu ajutorul materialelor polimerice.

In sălile de grupă, în cazul instalării dispozitivelor de alimentare cu căldură sub ferestre, se


admite instalarea părții superioare a acestora la înălțimea maximă de 0,55 m de la cota par-

24
NCM C.01.02:2017

doselii. În asemenea cazuri se admite folosirea glafurilor cu lățime majorată în calitatea me-
selor de joacă.

12.8 Sălile de grupă amplasate la parter trebuie prevăzute cu izolare termică a pardoseli-
lor. Nu se admite utilizarea sistemelor de încălzire cu cablu electric.

12.9 Ventilarea încăperilor cu destinație medicală trebuie prevăzută în canale independen-


te. Trasarea conductei de ventilare din blocul alimentar nu se admite prin spațiile proprii gru-
pelor.

12.10 Temperatura de calcul a aerului și rata schimbului de aer trebuie stabilită conform
Tabelului 4.

Tabelul 4
Temperatura interi- Schimbul de aer, Schimbul de aer,
Nr.
Denumirea încăperii oară convențională de m3 pe oră – m3 pe oră – aspi-
crt.
calcul, °C refulare rație

Sala de joc și activități educa-


1 20 - 1,5
tive
2 Dormitor 20 - 1,5
3 Baie, duș 24 - 1,5
4 Closet 20 - 1,5
5 Vestibul, coridor 18 - 1,5
6 Vestiar 20 - 1,5
7 Izolator 22 - 1,5
8 Încăperi pentru personal 18 - 1,5
Încăpere pentru bazinul de Conform calculului, dar minimum
9 30
înot 50 m3 pentru un singur copil

12.11 Blocul alimentar se dotează cu echipament în baza energiei electrice. Echipament cu


combustibil gazos se admite prin argumentarea corespunzătoare în bloc alimentar, amplasat
aparte.

12.12 În bazinele de înot debitul de apă proaspătă trebuie să fie de minimum 20% pe oră
din volumul bazinului. Temperatura apei în bazin trebuie să fie 30 ÷ 32 °C conform [1]. Tem-
peratura la suprafața căilor de ocolire a bazinului trebuie să fie 26 ÷ 30 °C.

12.13 In localitățile unde lipsește sistemul de canalizare centralizat, clădirile grădinițelor se


amenajează cu closete cu hazna (pentru copii și personal aparte), amplasate la o distanță
normată de la blocul cu grupe.

La solicitarea beneficiarului, prin coordonare cu organele administrației publice locale, în


localitățile unde lipsește sistemul de canalizare centralizat, grupurile sanitare se recomandă
de proiectat în anexe, cu sisteme de încălzire, ventilare, utilaj sanitar și instalații de apă-
canalizare autonomă, cu stocarea deșeurilor menajere în groapa haznei.

In localitățile rurale, pentru clădirile conectate la sistem centralizat de canalizare, suplimentar


pot fi prevăzute closete pe teren cu hazna.

25
NCM C.01.02:2017

13 Echipament electrotehnic

13.1 În clădirile grădinițelor trebuie prevăzut echipament electric de putere, iluminare elec-
trică, sisteme electrice de comunicare și sistem de transmitere a informației, sistem automat
de semnalizare și anunțare incendiară și mijloace de dirijare a procesului de evacuare a per-
soanelor în caz de incendiu.

Soluțiile argumentate pentru fiecare caz concret se adoptă în dependență de numărul de


grupe și numărul de locuri pentru copii, precum și de regimul de lucru a grădiniței, reieșind
din cerințele arhitecturale, structurale, tehnologice și alte condiții de proiect. Totodată, priori-
tate se acordă raționalității și necesității de asigurare a siguranței depline a copiilor.

Alimentarea cu electricitate, echipamentul electric de putere și de iluminare a clădirilor și


iluminarea exterioară a teritoriului grădinițelor trebuie prevăzute în corespundere cu cerințele
NCM G.01.02, NCM С.04.02 și ПУЭ-7.

13.2 Nu se admit clădiri ale stațiilor de transformatoare înzidite și alipite la clădirile grădini-
țelor.

13.3 Rețelele exterioare trebuie executate în cabluri, plasate în pămînt.

Nu se admite plasarea liniilor de energie electrică aeriene pe teritoriul grădinițelor.

13.4 Instalațiile de racordare și distribuție se instalează în încăperile pentru panouri elec-


trice, amplasate la parterul clădirii.

13.5 În toate încăperile grădinițelor trebuie prevăzute conducte electrice ascunse. În bucă-
tării, șuri, încăperi ale grupurilor sanitare auxiliare și alte încăperi auxiliare se admit conducte
electrice deschise. Montarea conductelor electrice în țevi trebuie executate conform
ВСН 370.

13.6 Instalațiile electrice de forță (în spălătorie, bucătărie etc.) se conectează suplimentar
prin centură interioară la priza de pămînt.

13.7 În grădinițe trebuie prevăzute următoarele tipuri de iluminare: de lucru, de evacuare,


de securitate, de serviciu și, la necesitate, de reparație.

Iluminarea de securitate se prevede în cazurile, dacă la deconectarea iluminării de lucru poa-


te fi încălcat regimul de securitate al grădiniței.

Iluminarea de serviciu (nocturnă) se prevede în dormitoare, izolatoare și se conectează la


iluminarea de evacuare.Iluminarea de evacuare se prevede în încăperile cu zone de evacua-
re urgentă.

13.8 Nivelul de iluminare artificială în încăperi trebuie să corespundă cerințelor


NCM С.04.02.

13.9 La proiectarea instalațiilor de iluminat trebuie folosit coeficientul de rezervă 1,5 în


cazul lămpilor fluorescente și 1,3 în cazul lămpilor cu incandescență.

26
NCM C.01.02:2017

13.10 În grădinițe întrerupătoarele și prizele cu fișă în încăperile cu prezența copiilor trebuie


să fie instalate la o înălțime de 1,8 m de la pardoseală. În rețeaua electrică de putere a bucă-
tăriei prizele cu fișe trebuie, de regulă, instalate la o înălțime de 1,3 m, iar aparatele de porni-
re – la o înălțime de la 1,2 m pînă la 1,6 m de la pardoseală.

13.11 În clădirile grădinițelor trebuie prevăzute mijloace de informare în masă (radioficarea


etc.). Punctele de acces la mijloacele de informare în masă trebuie prevăzute în încăperile
personalului de administrare, de educație și de deservire, serviciului pază, la blocul alimen-
tar, în încăperile proprii ale grupelor.

13.12 Instalarea telefoanelor trebuie prevăzută în biroul conducătorului grădiniței, în biroul


medicului, în încăperea serviciului pază, în încăperea locțiitorului pe gospodărie, în cabinetul
metodic. Telefonizarea se prevede de la rețeaua exterioară de telefonie conform condițiilor
tehnice.

Aparate de televiziune se prevăd în sălile de grupă și în alte săli.

13.13 Semnalizarea automată de incendiu trebuie executată în corespundere cu punсtul


10.4.

13.14 Încăperile grădiniței, în care sînt stocate bunuri materiale, trebuie dotate cu semnali-
zare automată de pază la cererea beneficiarului. Semnalul se transmite în încăperea cu pre-
zența în decurs de 24 ore a personalului de serviciu.

13.15 Încăperile în grădinițele de copii trebuie prevăzute cu echipament tehnico-sanitar,


conform tabelului 5.

Tabelul 5

Încăpere Utilaj din încăpere Amplasarea utilajului


sala de grupă lavoar pentru adulți
locul pentru distribuirea buca-
lavoar-chiuvetă dublu
telor
lavoar cu robinet pentru copii —
0,5 m de la cota pardoselii
patru unități;
vas de closet pentru copii — patru
grup sanitar
unități;
cabină de duș adâncă cu furtun
0,6 m de la nivelul pardoselii
flexibil și suport pentru prosop
0,3 m de la nivelul pardoselii;
duș cu furtun flexibil, suport pen-
duș pentru copii 1,5 m între fundul cuvei și pâlnia
tru prosop
pentru duș
lavoar cu robinet pentru copii; 0,5 m de la cota pardoselii
vas de closet pentru copii;
cabină de duș cu grup sanitar 0,3 m de la nivelul pardoselii;
duș cu furtun flexibil — două uni-
în componența bazinului de 1,5 m între fundul căzii și pâlnia
tăți
înot pentru duș
căzi de baie pentru spălarea pici- în construcția pardoselii, con-
oarelor — două unități form pct.7.28
conform normelor generale de
încăpere medicală lavoar pentru adulți
proiectare

27
NCM C.01.02:2017

lavoar cu robinet pentru copii 0,5 m de la nivelul pardoselii


conform normelor generale de
lavoar pentru copii, scurgere
proiectare
vas de closet pentru copii — o
unitate
grup sanitar al izolatorului 0,3 m de la cota pardoselii;
duș cu furtun flexibil; 1,5 m între fundul cuvei și pîlnia de
duș
conform normelor generale de
suport pentru prosop încălzit
proiectare
conform normelor generale de
grup sanitar pentru personal lavoar pentru adulți, vas de closet
proiectare

14 Urmărirea comportării în timp a construcțiilor grădinițelor de copii

14.1 Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor grădinițelor de copii se efectu-


ează conform NCM A.09.03. Urmărirea comportării în exploatare a obiectelor de construcție
se face pe toată durata de existență a acestora și cuprinde ansamblul de activități privind
examinarea directă și investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice.

14.2 Toate problemele de exploatare, lucrările de reparație capitală, reechipare, reamena-


jare etc., se notează în cartea tehnică a construcției.

Executarea programului de urmărire în timp a comportării construcției se pune în sarcina


conducerii grădiniței de copii.

14.3 Se interzic reparațiile clădirii, încăperilor și rețelelor edilitare interioare în condițiile de


prezență a copiilor.

28
NCM C.01.02:2017

Bibliografie

Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație antepreșcolară și preșcolară (în


[1]
curs de elaborare în cadrul Organului administrației publice centrale de specialitate în
domeniul Sănătății).

29
NCM C.01.02:2017

Traducerea prezentului document normativ în limba rusă

Начало перевода

Введение

Настоящий нормативный документ является составной частью группы, которая регу-


лиру-ет общие принципы проектирования объектов строительства гражданских, про-
мышлен-ных и зоотехнических. В основу разрабоеки нормативного документа положе-
ны принципы уста-новленные Кодексом № 152 от 17.07.2014 г. об образовании, Зако-
ном № 721 от 02.02.1996 г. о качестве в строительстве, Законом № 835 от 17.05.1996 г.
об основах градостроительства и обустройстве территории.

При проектировании детских садиков, следует соблюдать Санитарный регламент для


школьных и дошкольных учреждений (находится в процессе разработки Центральным
органом публичной властив области здравоохранения) в отношении условий строи-
тельства и инженерных сетей.

Вместимость проектируемых детских садиков и состав групп ветей определяется в


соответствии с документом „Направления и основные принципы проектирования до-
школьных общеобразовательных учреждений в республике Молдова, утвержденные
приказом Департамента Архитектуры и строительства и Министерства Образования,
Молодежи и Спорта №235/96 от 05 юля 1996 года” и составляет 50 ÷ 160 детей, за ис-
ключением семейных детских садиков и садиков общинных центров, которые могут
включать меньшее количество детей. Вместимость последних уточняется в задании на
проектирование.

Разработка указанных Норм явилась необходимостью актуализации существующего


нормативного документа NCM C.01.02-99 „Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de
copii”, который будет заменен.

Обращаясь к прошлому, некоторые нормативные положения касающиеся детских са-


диков регулировались СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» și de
СНиП II-64-80 «Детские дошкольные учреждения».

В процессе разработки были использованы источники России, Румынии и Украины.

Нормативный документ содержит нормы проектирования для обычных учреждений


дошкольного воспитания, без специализированного профиля (спорт, музыка, ремесла
и т.д.) и без воспитательных процессов для маломобильных групп населения.

Нормируются следующие параметры:

- размещение учреждений в населенных пунктах;

- вид, общая площадь и вместимость учреждения;

30
NCM C.01.02:2017

- площадь и размещение зон и участков;

- площадь и размещение помещений;

- требования к инженерным сетям и к установкам благоустройства;

- требования к размещению учреждений в зданиях другого назначенияб включи-


тельно в зданиях школ.

Взаимодействие нормативного документа с другими нормами широкое, начиная с гра-


достроительных (СНиП 2.07.01), архитектурных (NCM C.01.08), по надежности
(СНиП 2.01.07), противопожарных (NCM E.03.02), по инженерным сетям (NCM G.01.02,
NCM G.04.10, СНиП 2.04.05 și altele) и завершая нормативными документами в области
безопасности (RT DSE 1.01), воспитания Кодексом № 152 от 17.07.2014 г. об образова-
нии в Республики Молдова, Законом № 721 от 02.02.1996 г. о качестве в строитель-
стве, Законом № 835 от 17.05.1996 г. об основах градостроительства и обустройстве
территории.

В процессе разработки, была значительно изменена структура нормативного докумен-


та с целью приведения его в соответствие с современными требованиями.

Актуализированы понятия в соответствии с Кодексом № 152 от 17.07.2014 г. об обра-


зовании в Республики Молдова, а также приведены в соответствие технические пара-
метры зданий с документами Министерства образования и Министерства Здравоохра-
нения.

Согласован с другими нормативными документами из других областей, таких как: без-


опасность, воспитание, здравоохранение, водоснабжение и канализация, отопление и
вентиляция, электроснабжение, освещение, противопожарная защита.

Согласовано использование природного газа в садиках, с соблюдением условий без-


опасности.

Предусмотрены меры по обеспечению доступности лиц с ограниченными возможно-


стями.

Впервые введен новый вид объектов – семейные детские садики.

31
NCM C.01.02:2017

1 Область применения

1.1 Настоящие строительные нормы и правила (в дальнейшем – Нормы) распро-


страня-ются на проектирование вновь строящихся и реконструкцию существующих
зданий всех видов дошкольных образовательных учреждений независимо от их форм
собственности.

1.2 Настоящие Нормы устанавливают основные положения по проектированию,


планировке и оборудованию участков территории, к объемно-планировочному реше-
нию, составу и площадям помещений, освещению, инженерному оборудованию и
внутренней среде зданий дошкольных образовательных учреждений.

Дошкольные образовательные учреждения специализированного назначения (спор-


тивного, музыкального и др.) и для детей, имеющих инвалидность, проектируются на
основании специального задания на проектирование, утвержденного Органом цен-
трального отраслевого публичного управления в области просвещения.

Проектирование дошкольных образовательных учреждений специального и санаторно-


го назначения осуществляется согласно заданию на проектирование, согласованного с
Органом центрального отраслевого публичного управления в области Просвещения и
с Органом центрального отраслевого публичного управления в области Труда, Соци-
альной Защиты и Семьи.

1.3 Требования настоящих Норм являются рекомендательными для работ по ре-


монту, реконструкции, усилению и обустройству существующих зданий, предназначен-
ных для дошкольных образовательных учреждений.

1.4 Положения настоящих Норм являются обязательными для заказчиков, проекти-


ровщиков, строительных, и подрядных организаций, органов публичной власти, физи-
ческих и юридических лиц, включая и зарубежных инвесторов, участвующих в инве-
стиционном процессе, а также для орканов уполнлмоченных осуществлять государ-
ственный контроль.

2 Нормативные ссылки

В тексте настоящих норм даны ссылки на следующие нормативные документы:

Examinarea elementelor de construcții portante și terenurilor


NCM A.09.02-2005
de fundațiia clădirilor și construcțiilor
NCM B.01.05:2016 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane
și rurale
Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construc-
NCM C.01.06-2014 ție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu
dizabilități
NCM C.01.08:2016 Blocuri locative
NCM C.04.02-2005 Iluminatul natural și artificial
Fiabilitatea în construcții. Fiabilitatea elementelor de con-
NCM E.02.02:2016 strucții și terenurilor de fundații. Principii de bază.

32
NCM C.01.02:2017

NCM E.03.02-2014 (МСН Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor


21-01-2014)
Dotarea clădirilor și instalațiilor cu sisteme automate de
NCM E.03.03-2003 semnalizare și stingere ale incendiilor
Instalații automate de stingere și semnalizare a incendiilor.
NCM E.03.05-2004 Normativ pentru proiectare.

NCM E.04.02-2006 (МСН Protecția contra zgomotului


2.04-03-2005)

Proiectarea și montarea instalațiilor electricweîn clădirile


NCM G.01.02:2015
locative și sociale.
NCM G.03.03:2015 (MCH Instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare.
4.01-02)
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republi-
Reglementarea tehnică RT ca Moldova. Aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1159
DSE 1.01-2005
din 24.10.2007
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах
Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu considerarea acce-
CP C.01.02-2014
sibilității pentru persoane cu dizabilități. Prevederi generale.
ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах

ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок. Издание 7

Aprobat prin ordinul nr.


235/96 din 05.07.1996 a
Departamentului Arhitec- Direcțiile și principiile de bază ale proiectării instituțiilor
turii și Construcțiilor și preșcolare din Republica Moldova
Ministerului Invățămîntului,
Tineretului și Sportu-lui

3 Понятия и их определения

В настоящем Нормах применяются следующие понятия и их определения:

3.1 Плескательный бассейн - Водный бассейн малой глубины воды, предназна-


ченный для детских игр в летнее время.

3.2 Плавательные бассейн - Водный бассейн, глубиной воды до 0,6 м, предназна-


ченный для деятельности соревновательного и спортивного характера с соответству-
ющим помещениями и оборудованием.

33
NCM C.01.02:2017

3.3 Вместимость детского сада - Общее число детей одновременно осуществля-


ющих деятельность в детском саду, выражаемое количеством мест для детей.

3.4 Спальня - Помещение предназначенное исключительно для сна детей, содер-


жит кровати и мебель для хранения одежды и белья.

3.5 Беседка - Открытая терраса, приподнятая над уровнем земли, с покрытием,


опирающимся на стойки или колонны с целью создания области тени.

3.6 Детский сад общего назначения - Учреждение раннего (дошкольного) воспи-


тания неспециализированного профиля (спортивного, музыкального, искусства, и т.п.)
предназначенного для детей, не имеющих инвалидности.

3.7 Детский сад семейного типа - Учреждение раннего (дошкольного) воспитания


предназначенного для детей, не имеющих инвалидности, использующие для проведе-
ния воспитательных процессов площадь одной или нескольких квартир и часть приле-
гающей территории жилого здания.

3.8 Детский сад обычного режима - Учреждение раннего (дошкольного) воспита-


ния в котором, с целью помощи работающим родителям, дети 3, 4, 5, 6 и 7-летнего
возраста содержатся и получают воспитание для своего психофизического, социально-
го и морального развития, а также подготовке к школе, как правило 9-12 часов в день.

3.9 Детский сад сокращенного режима - Учреждение раннего (дошкольного) вос-


питания в котором, с целью помощи работающим родителям, дети 3, 4, 5, 6 и 7-летнего
возраста находятся под присмотром персонала детского садика определенное время,
как правило до 6 часов, с проведением воспитательных и игровых процессов.

3.10 Детский сад недельного режима - Учреждение раннего (дошкольного) воспи-


тания в котором, с целью помощи работающим родителям, дети 3, 4, 5, 6 и 7-летнего
возраста содержатся и получают воспитание для своего психофизического, социально-
го и морального развития, а также подготовке к школе с их круглосуточным пребыва-
нием.

3.11 Группа в детском саду - Группа детей, временно вверенная воспитателям под
ответственность, с целью осуществления под их присмотром воспитательных и дидак-
тических процессов, предусмотренных законодательством. Как правило, в группе
предусматриваются дети одинакового возраста, числом до 20 детей.

Детские группы создаются по возрастному критерию:

младшие – возраст от 3 до 4 лет;

средние – возраст от 4 до 5 лет;

старшие – возраст от 5 до 7 года.

3.12 Группа смешанная – Группа состоящая из детей разных возрастных категорий.


Организуются в местностях со сниженным числом детей или в случае детских садов
семейного типа.

34
NCM C.01.02:2017

3.13 Помещение для занятий и игр - Помещение в составе детского сада в котором
проводится деятельность по воспитанию, обучению и питанию детей; содержит мебель
для детей соответствующего возраста (столы и стулья). В помещении обустраивается
зона, в которой хранятся игрушки и дидактический материал.

3.14 Объединенное помещение - Помещение в котором проводится деятельность


по воспитанию, обучению и отдыху детей, включая сон, с оборудованием раскладных
кроватей. Объединенное помещение предусматривается в случае недостатка места
или детских садов семейного типа.

3.15 Ячейка (помещений) групповая – Набор помещений в здании детского сада,


используемые, как правило, для деятельности определенной детской группы. Состав
групповой ячейки см. п. 7.5.

3.16 Экономическая зона - Зона на территории детского сада, предусмотренная


для размещения объектов, не использующихся напрямую в воспитательном процессе,
но являющихся необходимыми для обеспечения хозяйственной деятельности детского
сада. Состав экономической зоны см. п. 6.20.

4 Основные положения

4.1 Дошкольные воспитательные учреждения предоставляют педагогические и


медицинские услуги по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми от 3 до
7 лет, а также методическую помощь родителямили лицам, их замещающим, на осно-
ве утвержденных программ воспитания и обучения.

Все виды дошкольных воспитательных учреждений традиционно называются „Детский


сад”. Последнее название может применяться как официальное понятие, адекватное
понятию „Дошкольное воспитательное учреждение”.

Дошкольные воспитательные учреждения жилого района должны составлять единую


сеть, предоставляющую разнообразное комплексное и приближенное к жилью обслу-
живание, в соответствии с потребностями и спросом семей с детьми дошкольного воз-
раста.

4.2 Настоящими нормами и правилами устанавливаются требования к проектиро-


ванию зданий всех видов государственных и частных дошкольных воспитательных
учреждений, в соответствии с классификацией Кодекса об образовании РМ № 152 от
17.07.2014 года, перечисленных в пункте 5.2 настоящих норм.

4.3 Пользователями зданий детских садов, запроектированных и выполненных по


настоящему нормативу, являются дети, воспитатели, административный и обслужива-
ющий персонал, которые участвуют, организуют и осуществляют воспитательный и об-
служивающий процесс.

4.4 Новые детские сады проектируются на основе генерального градостроительно-


го плана населенного пункта, обоснования необходимости и вместимости для каждого
объекта, содержащего анализ ситуации материальной базы учреждений в данном

35
NCM C.01.02:2017

населенном пункте или микрорайоне, в котором предлагается их размещение, обосно-


вание строительства нового объекта. В обосновании указываются вместимость и фи-
зическое состояние существующих зданий, предназначенных для обустройства дет-
ских садов.

4.5 Для проектирования детских садов применяются те же положения, что и для


соответствующих гражданских зданий, к которым добавляются специфические требова-
ния данного норматива.

4.6 При определении количества мест для детей в детских садах учитывается число
детей в возрасте 3, 4, 5 и 6 лет в населенном пункте или квартале, где предусматрива-
ется строительство нового детского сада, согласно данным переписи населения или
данным учета населения местных органов администрации. Полученные данные сравни-
ваются с числом и вместимостями существующих детских садов в данном населенном
пункте. Для устройства детских садов в городском населенном пункте, полученные дан-
ные сравниваются с числом и вместимостями существующих детских садов в норматив-
ном радиусе обслуживания.

4.7 При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий детских садов необ-


ходимо также соблюдать другие требования действующих государственных нормати-
вов и стандартов, а также инструкций производителей оборудования.

4.8 При некоторых вариантах размещения на территории, внутренней планировки и


состава помещений, в случаях невозможности соблюдения отдельных положений
настоящего норматива, инвестор обращается в соответствующие органы, предоставив
необходимые обоснования для получения согласования.

4.9 Категория ответственности зданий детских садов устанавливается проектиров-


щиком совместно с заказчиком, согласно NCM E.01.02.

4.10 Запрещается использование здания и территории детского сада в других целях


(размещение предприятия, офисов, складов и т. п.) чем воспитание детей.

5 Виды дошкольных воспитательных учреждений

5.1 Дошкольные воспитательные учреждения общего назначения подразделяются


на детские сады с полным комплексом обслуживания и детские сады семейного типа.
Положения настоящих норм о необходимом количестве и объеме помещений относятся
к детским садам с полным комплексом обслуживания.

5.2 Здания дошкольных воспитательных учреждений следует, как правило, проек-


тировать отдельно стоящими на обособленном земельном участке.

При проектировании застройки или реконструкции, дошкольные воспитательные учре-


ждения могут проектироваться в виде комплексов зданий дошкольного воспитания,
состоящих из отдельно стоящих зданий, отдельно стоящих и встроенных (встроено-
пристроенных) или пристроенных к торцам домов.

36
NCM C.01.02:2017

Деятельность детских садов семейного типа проводится на ограниченной площади. Со-


став и площади, необходимые для них, определяются в процессе утверждения устава
учреждения.

5.3 Детские сады общего назначения подразделяются:

a) по числу обслуживаемых детей на:

− учреждения семейного типа – числом групп 1 (число детей 5-10);

− малые учреждения – числом групп 1-2 (число детей 20-50);

− средние учреждения – числом групп до 3 (число детей 70-80);

− большие учреждения – числом групп 4 и более (число детей от 90 и более);

b) по режиму работы:

− с сокращенным режимом;

− с обычным режимом;

− с недельным режимом.

5.4 Размещение детских садов семейного типа осуществляется в жилых квартирах


на уровне партера здания, или не выше первого этажа (другими словами – второго
этажа, над партером) с организацией отдельных выходов наружу. В данном случае
применяются нормы проектирования для жилых зданий, согласно NCM C.01.08. Пло-
щади для отдыха и сна детей могут быть совместными или отдельными.

5.5 В детских садах семейного типа воспитательные процессы осуществляются в


семье, максимальное число зависит от отведенной площади.

6 Размещение дошкольных воспитательных учреждений. Требование


к организации участка

6.1 Размещение детских садов осуществляется с учетом требований NCM B.01.05 и


в соответствии с градостроительной документацией. Площадка для размещения
должна быть свободной от вредных факторов и иметь зеленую зону или возможность
устройства таковой, исходя из минимального расчета 50% свободной от застройки
территории.

6.2 Не допускается размещение детских садов в пределах санитарных зон. Рассто-


яние по горизонтали от ограждения территории детского сада до стационарных объек-
тов с электромагнитным излучением должно быть не менее: от трансформаторных

37
NCM C.01.02:2017

станций – 20 м, от эмиссионных и ретрансляционных антенн, высоковольтных линий


электропередачи и т. п. – 50 м.

6.3 Выбранное место расположения должно иметь возможность обеспечения инже-


нерными сетями: водоснабжения и канализации, газификации и электроснабжения, а
также источниками снабжения тепловой энергией для отопления и приготовления теп-
лой воды для хозяйственных нужд. Рекомендуется совместное использование инже-
нерных сетей с другими пользователями по соседству.

Не допускается прокладка магистральных инженерных сетей городского назначения


(водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения) по территории
детских садов.

6.4 Детские сады в городских населенных пунктах должны быть отдалены от до-
рожных сетей с интенсивным движением транспорта, от предприятий и т. п., соблюдая
санитарные зоны защиты. В сельских населенных пунктах расстояние от территории
детского сада до общественных зданий и от мест содержания животных, должно быть
не менее 50 м.

6.5 Детские сады располагаются, как правило, в радиусе обслуживания 500 м таким
образом, чтобы путь пройденный пользователями для их посещения исключал пересе-
чение транспортных артерий с интенсивным движением транспорта.

6.6 Расположение в городских населенных пунктах должно иметь связь с сетью


улиц и с городским общественным транспортом.

6.7 Детский сад должен быть обеспечен путями доступа с улиц для возможной
необходимости срочной эвакуации в случаях природных и техногенных катастроф. Рас-
положение и ширина путей доступа к зданию и вокруг здания должны соответствовать
противопожарным требованиям и обеспечивать свободный доступ пожарных частей к
помещениям групп. Все пути движения должны быть выполнены с твердым покрытием.

6.8 Следует избегать выбора узких площадок, которые не позволяют ориентиро-


вать длинную сторону здания по направлению Север-Юг таким образом, чтобы боль-
шинство игровых помещений имело ориентацию Восток-Запад, с соблюдением норм
инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

6.9 Расположение детских садов на территории (за исключением исторических зон)


осуществляются в соответствии с положениями действующих нормативных докумен-
тов, с минимальным отступом 25,0 м от красной линии улицы.

6.10 Расстояние от здания детского сада до других зданий должны назначаться в


соответствии с NCM C.01.08 и NCM В.01.05, соответствовать условиям затенения и
требовани-ям по защите от шума, исключяющим взаимное шумовое влияние, согласно
NCM E.04.02.

6.11 Детские сады предусматриваются на площадках с уклоном до 10%. Pазмеще-


ние их на участках с бóльшим уклоном допускается на основе технико-экономического
обоснования, при этом проекты должны учитывать специальные меры благоустройства
территории.

38
NCM C.01.02:2017

6.12 Необходимая общая площадь зависит от вместимости детского сада (за исклю-
чением детских садов семейного типа) и должна составлять для детских садов вмести-
мостью:

− – до 90 детей – не менее 40 м2 на одного ребенка;

− – 90 и более детей – не менее 35 м2 на одного ребенка.

Площадь территории может быть сокращена на 25% в случае реконструкции или в


случае расположения рядом с озелененными зонами (парками, лесопарками), а также
на 15% при расположении на территории с уклоном.

6.13 В составе участка выделяются зоны игровая и хозяйственная, с разграничением


соответствующих технологических процессов.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой детской


группы, оснащенные теневыми навесами и общую физкультурную площадку.

Хозяйственная площадка состоит из площадки разворота перед загрузочной пищебло-


ка и контейнерной площадки для сбора мусора.

Защитная зеленая полоса, предусматриваемая по периметру участка (пункт 6.25


настоящих Норм), в случае примыкания участка территории к зданию дошкольного
воспитательного учреждения пристроенного к торцам жилых домов, также предусмат-
ривается на площади участка вдоль его ограждения.

6.14 Площади игровых площадок, их число и оборудование устанавливается в зада-


нии на проектирование согласно [1]. Минимальная площадь определяется расчетом и
должна составлять не менее 9,0 м2 для одного места. Число игровых площадок равня-
ется числу детских групп в учреждении. Покров игровых площадок должен быть тра-
вяным.

В условиях городского населенного пункта (повышенная плотность застройки) допус-


кается использование одной игровой площадки для 2 групп с условием установки гра-
фика отдельного пребывания групп на площадке.

6.15 Игровые площадки для детей в составе зданий дошкольных воспитательных


учреждений должны быть отделены от площадок отдыха школьников.

6.16 На территории детских садов, в соответствии с заданием на проектирование,


могут быть размещены плескательный бассейн и крытый плавательный бассейн.

6.17 Крытые террасы при каждой групповой площадки детского сада, предназначен-
ные для защиты от солнца, ветра и осадков, могут быть огорожены с трех сторон. При
этом высота ограждения должна быть не менее 1,5 м от поверхности земли. В этом
случае пол террасы должен быть деревянным, с отметкой пола по высоте от поверх-
ности земли 0, 15 м. Для защиты детей от дождя и солнечной радиации, превышаю-
щей гигиенические нормы, на игровых площадках предусматриваются беседки или
крытые террасы, без вертикальных ограждений. Площадь последних устанавливается

39
NCM C.01.02:2017

не менее 2,0 м2 для одного ребенка. Расстояние от беседок и террас до оси сетей инже-
нерных трасс должны быть не менее 3,0 м.

6.18 Площадь спортивной площадки устанавливается не менее 3,0 м2 для одного ре-
бенка. На спортивной площадке предусматривается:

– беговая дорожка длиной не менее 30 м;

– площадка для прыжков в длину размерами 4,0 x 4,0 м;

– обустроенная зона для гимнастики;

– песочница, качалка, качели, рукоходы, горки, и т. п.;

– дополнительные спортивные элементы и установки;

6.19 В зеленой зоне следует предусматривать посадку деревьев и кустарников, тра-


вяных газонов и цветов.

6.20 Хозяйственная зона детского сада располагается со стороны разгрузочной


площадки пищевого блока, обустраивается твердым покрытием и отдельным входом.
Не допускается расположение хозяйственной зоны рядом с площадками для игр и
спорта. Площадь хозяйственной зоны устанавливается расчетом, но не менее 70 м2 и
не менее 0,7 м2 для одного ребенка.

В хозяйственной зоне предусматривается (при необходимости) площадка с твердым


покрытием для мусоросборников твердого мусора и бытовых отходов; - площадка для
сушки белья и чистки ковров; - котельная со складом топлива; - колодец; - отдельно
стоящая столовая (в том числе при использовании в качестве топлива горючих газов); -
мастерские, другие помещения, площадки и крытые площадки, которые не относятся
непосредственно к воспитательным процессам в детском саду.

6.21 В сельской местности в хозяйственной зоне допускается предусматривать кры-


тые печи для приготовления блюд и нагревания воды, площадки для сушки белья, не-
канализированные туалеты согласно п.12.1.

6.22 Мусоросборники для твердого мусора и бытовых отходов при их ежедневном


вывозе следует располагать, как правило, на территории дошкольного воспитательно-
го учреждения, в пределах хозяйственной зоны, предусматривая для них отдельную
площадку. Размещение мусоросборников осуществляется на платформах, защищен-
ных от атмосферных осадков, солнца и ветра. Минимальное расстояние между плат-
формой и зданиями принимается в соответствии с требованиями NCM B.01.05, но не
менее 15 м, - для детских садов и 20 м для жилых зданий.

6.23 Предусматривается вертикальная планировка территории для обеспечения сто-


ка атмосферных осадков. На сложном рельефе участка следует предусматривать от-
вод паводковых и ливневых вод, для исключения затопления и загрязнения игровых
площадок для детей.

40
NCM C.01.02:2017

6.24 Территория детского сада должна иметь систему искусственного ночного осве-
щения в соответствии с требованиями NCM C.04.02. В период присутствия детей, ноч-
ное освещение на уровне территории должно составлять не менее 10 lx.

6.25 Территорию детского сада следует огораживать оградой высотой не менее


2,0 м и полосой зеленных насаждений, проходящей вдоль ограды с внутренней сторо-
ны участка. Расстояние между вертикальными элементами ограждения не должно
быть более 10 см.

6.26 Процент застройки территории ПЗТ (застроенная площадь по отношению к об-


щей площади территории) относится ко всем четырем зонам, указанным в пункт 6.13 и
рекомендуется не более 82%; застроенная территория не более 25% от прилежащей
территории и не менее 16%.

6.27 Площадь и состав прилегающей территории для детского сада семейного типа
устанавливаются в процессе утверждении устава данного учреждения, исходя из су-
ществующего расположения территории.

7 Объемно-планировочные решения

7.1 Высотный режим зданий должен быть, как правило, с партером и этажом, или
только с партером, высотой помещений 3,3 м между уровнями чистого пола (за исклю-
чением технических помещений, расположенных в подвалах или полуподвалах).

На территориях с уклоном более 10% допускается здание с 3-мя уровнями, с условием


обеспечения второго отдельного выхода на поверхность земли с каждого уровня. На 3-м
уровне рекомендуется размещение общих помещений, использованных временно (му-
зыкальный зал, спортзал и т. п.) или помещений для воспитателей и обслуживающего
персонала. Допускается размещение на 3-м уровне помещений для групп 5-7 лет.

7.2 Рекомендуется объемно-планировочные решения зданий детских садов преду-


смат-ривать с возможностью переделки внутренних площадей во время эксплуатации,
что позволит изменить планировку с созданием различных функциональных зон в за-
висимос-ти от демографических потребностей и условий населенного пункта.

В процессе проектирования учитываются специфические требования педагогического


воспитания детей.

7.3 Как правило, детский сад включает четыре категории помещений:

– помещения групповой ячейки (залы для игр и занятий, спальни, раздевалки,


санузлы групп);

– общие помещения временного использования (зоны для передвижения, по-


мещения для занятий и т.п.);

– служебные помещения для административного и воспитательного персонала


(кабинеты руководителя и методический, помещения персонала и медицинские);

41
NCM C.01.02:2017

– помещения для обслуживания (пищеблок с кухней, склады продуктов и вспо-


могательные помещения; прачечная с помещением для глажения и складами белья;
помещения службы охраны; помещения службы уборки).

Кроме указанных помещений, детский сад может иметь помещения для склада инвен-
таря, технические площади и др., расположенные как правило в подвале.

7.4 Минимальная общая площадь для помещений детской группы должна состав-
лять 5,6 м2 для одного ребенка.

7.5 В состав групповой ячейки входят следующие помещения и участки:

– помещение прихожей для детей с раздевалкой;

– помещение группы с местом для раздачи пищи;

– спальное помещение (для дошкольных воспитательных учреждений продолжи-


тель-ностью обслуживания до 6 часов, наличие спального помещения не обязатель-
но);

– помещение для санитарного узла.

7.6 Помещения групповой ячейки должны быть изолированы от помещений других


групповых ячеек, и иметь отдельные входы. Общее пространство для доступа в груп-
повые ячейки (общий холл или лестничная клетка) не должно содержать более четы-
рех входов в групповые ячейки.

7.7 Необходимо обеспечить доступ в помещения партера зданий детских садов


лицам имеющим инвалидность, согласно требованиям нормативных документов
NCM C.01.06 и CP C.01.02.

Вход в лестничную клетку следует предусматривать через входной вестибюль (там-


бур), глубиной не менее 1,4 м.

7.8 Внутри зданий и на прилегающей территории следует соблюдать максимальную


изоляцию групп, между собой и от административных и хозяйственных помещений.

7.9 В помещении прихожей осуществляется переодевание детей. Мебель включает


закрывающиеся шкафы для хранения одежды, скамейки высотой 25 ÷ 30 см, доски
для объявлений и правил поведения. Одежда для переодевания храниться в, состоит
из Число шкафов должно быть равным или бóльшим числу детей в группе.

7.10 В помещении группы осуществляются коллективные и индивидуальные игры,


различные виды деятельности, включая и воспитательную, просмотр спектаклей и те-
левизионных передач.

7.11 В каждом помещении группы следует предусматривать зона с мойкой, площа-


дью 3,0 м2, предназначенная для раздачи пищи; доступ к зоне приема пищи - прямой.
Зона для приема пищи мебилируется столами и стульями адекватно возрасту.

42
NCM C.01.02:2017

7.12 Мебель и оборудование расставляется согласно эргономическим нормам для


детей, с учетом того что их деятельность осуществляется на уровне пола и столов.
Виды используемого оборудования и мебели для помещения группы следующий:

– мебель для хранения дидактического материала;

– столы и стулья многоцелевого использования;

– полифункциональная мебель для игр, сидения и т. д.;

В качестве элемента для деятельности детей могут быть использованы подоконники


шириной 0,6 м и высотой 0,6 м от пола.

7.13 Для каждой группы следует предусматривать спальную, используемую для сна.
Число мест в группе указывается в задании на проектирование с соблюдением
пункта 11.2 настоящих Норм.

7.14 В случае стесненных условий площадей допускается объединение помещений


спальной и группы, при условии применения раскладных кроватей. В этом случае пло-
щадь помещения может быть увеличена.

В спальне предусматривается установка:

– индивидуальных кроватей с матрацем и с водонепроницаемой прокладкой;

– мебели для складирования постельного белья и одежды.

Кровати располагаются с интервалом, необходимым для свободного доступа детей и


персонала, согласно [1].

7.15 Санитарный узел состоит из зоны с умывальниками и туалета. Вход в помеще-


ния санитарного узла осуществляется из помещения группы.

В группах туалеты для мальчиков и девочек должны быть разделены. Унитазы распо-
лагаются в открытых кабинах размерами 0,8 x 0,75 м. Кабины разделяются экранами
высотой 1,2 м от уровня пола, низ которых на 0,15 м от пола. Расстояние от фронта
кабины до противоположной стены (на котором не установлено санитарное оборудо-
вание) должно составлять минимум 1,0 м.

7.16 Стены помещений: медицинских, администрации, персонала, кухни, санитарных


узлов, коридоров и лестниц должны быть гладкими и позволять выполнять влажной
уборки.

7.17 Стены помещений санитарного узла, зоны раздачи пищи и зоны над всеми мой-
ками облицовываются керамической плиткой или другими материалами с аналогичны-
ми свойствами на высоту минимум 1,5 м над уровнем пола.

43
NCM C.01.02:2017

7.18 Помещения общего использования детского сада должны быть расположены


централизованно и разделены на отдельные категории (для осуществления воспита-
тельных процессов и для обслуживания).

7.19 Площадь отдельных помещений для занятий следует предусматривать: 4,0 м2


для одного ребенка для спортивного помещения и 2,0 м2 для одного ребенка для му-
зыкального помещения.

В детских садах вместимостью до 100 мест, допускается совмещенное многофункцио-


нальное помещение для музыкальных и спортивных занятий площадью до 4,0 м2 для
одного ребенка.

7.20 Медицинские помещения размещаются в составе служебных помещений, име-


ют дополнительный вход с улицы и состоят из: приемной, процедурной и изоляторной.

Допускается совмещение помещения для приема и помещения для медицинских про-


цедур, расположенных рядом с изолятором. Вход в изолятор должен быть отдельным из
коридора. В перегородке между помещением для приема и изолятором необходимо
располагать передаточное окно на высоте 1,2 м от пола.

Минимальная общая площадь медицинских помещений должна быть 22,0 м2. Площадь
отдельных помещений назначается в соответствии с [1].

7.21 Изолятор должен включать: помещение для одной или двух кроватей, санитар-
ный узел с унитазом и умывальником, умывальником для детей.

Число мест в изоляторе не превышает 1,5% от числа мест для детей в детском саду.
Не допускается проходной изолятор. Площадь санитарного узла в составе изолятора с
зоной для подготовки дезинфицирующих материалов должна составлять не менее
6,0 м2.

7.22 Блок служебных помещений включает:

– кабинет руководителя и методический кабинет;

– помещения для персонала;

– склад-кладовую, кладовую для чистого белья и прачечную;

– помещение для службы охраны;

– медицинские помещения.

Общая площадь блока должна быть не менее 60,0 м2. Площадь отдельных помещений
назначается в соответствии с [1].

7.23 Прачечная включает помещения для стирки и глажения, которые допускается


совмещать. Прачечная должна быть снабжена отдельным выходом непосредственно

44
NCM C.01.02:2017

на улицу. Стены прачечной облицовываются керамической плиткой или другими мате-


риалами с аналогичными свойствами до отметки 1,5 м над уровнем пола.

Площадь прачечной назначается 0,2 м2 для одного ребенка, но не менее 12,0 м2.

7.24 Пищевой блок включает:

– кухню с зоной раздачи пищи и мойку для посуды;

– секцию для обработки мяса и рыбы и секцию для обработки овощей;

– склад для продуктов и склад для овощей и фруктов;

– место для хранения и нарезки хлеба.

Взаимное размещение помещений блока выполняется согласно технологических требо-


ваний для служб общественного питания.
Запрещается доступ в склады через кухню. Пищевой блок должен быть снабжен от-
дельным выходом непосредственно на улицу.
Площадь пищевого блока должна быть не менее 40,0 м2.
7.25 Плескательный и плавательный бассейны предусматриваются согласно зада-
ния на проектирование.

7.26 Размеры плавательного бассейна рекомендуются 3х7 м глубиной 0,4 ÷ 0,8 м. По


периметру бассейна выполняется бордюр высотой 0,15 м, шириной 0,3 м. По перимет-
ру внутренней стороны стен бассейна предусматривается канал для стока воды.

Плавательный бассейн предусматривается с 2-мя раздевалками (для девочек и маль-


чиков) по 6-12 мест каждая раздевалка, площадью 0,72 м2 для одного ребенка, душе-
выми (одно сито на 4-х детей), раковинами и унитазами, складом инвентаря – 6,0 м2.
На выходе из душевого помещения в конструкции мощения устанавливаются ванны
для мытья ног со сторонами 0,8 м и глубиной 0,1 м. Также предусматривается мощенная
обходная аллея, шириной 0,75 м.

Плавательный бассейн, предназначенный только для летнего периода, расположен-


ный вне здания, должен обустраиваться навесом.

К плавательному бассейну следует предусматривать дополнительно помещения:

− комната тренера с туалетом и душем, общей площадью 8 м2;

− помещение для анализов и подготовки воды для бассейна, общей площадью


8 м2.
7.27 Плескательный бассейн выполняется открытого типа, со слоем воды около
0,25 м, без вспомогательных помещений.

45
NCM C.01.02:2017

7.28 Рекомендуемые сочетания основных и вспомогательных помещений для раз-


ных типов детских садов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Режим Тип детского сада


деятельности
Учреждения
Малые учре- Средние Большие
семейного
ждения учреждения учреждения
типа

Недельный

Недельный

Недельный

Недельный
Сокращен-

Сокращен-

Сокращен-

Сокращен-
Обычный

Обычный

Обычный

Обычный
ный

ный

ный

ный
Помещения

Помещение приема
группы + + + + + + +

Помещение группы + + + + + + + + + + + +
Спальня + + + + + + +
Совмещенные поме-
щение группы и + + + + +
спальня
Санитарный узел + + + + + + + + + + + +
Умывальник + + + + + + + + + + + +
Помещение раздачи
+ + + + + + + +
пищи
Помещение для спор-
+ + +
тивных занятий
Помещение для музы-
+ + +
кальных занятий
Многофункциональное
помещение для заня- O + + + + +
тий
Медицинский кабинет + + + + + + + +
Изолятор O O + + + + + +
Кабинет руководителя
+ + + + + + + + +
детского сада
Методический кабинет + + + + + +
Помещения персона-
+ + + + + + + + +
ла
Кухня + + + + + + + + + + + +
Склад продуктов + + + + + + + +
Прачечная + + + + + + + +
Склад чистого белья + + + + + + + +
Помещение охраны + + + + + + + +
Помещение уборщиц + + + + + +
Площадка для игр + + + + + + + + + + + +
Навесы + + + + + + + +
Спортивная площадка + + + + + + + +
Зеленые зоны + + + + + + + + + + +
Плескательный бас-
O O O O O O O O
сейн
Плавательный бас-
O O O O O O O O
сейн
Условные обозначения:
+ - обязательного характера
O – по решению заказчика

46
NCM C.01.02:2017

8 Прочность и устойчивость конструкций

8.1 Здания детских садов проектируются и возводятся с соблюдением требований


прочности и устойчивости всех составных частей здания.

8.2 Конструктивные системы и конструктивные схемы дошкольных учреждений


следует принимать на основе назначения конструкций, объёмно-планировочных реше-
ний, района строительства, условий характеристик площадки (сейсмических, геологи-
ческих и т.п.).

8.3 Конструкции несущего остова здания и вспомогательных сооружений (переход-


ные галереи, навесы для проведения мероприятий в детских садах и др.) следует про-
ектировать на расчетные сочетания постоянных и временных нагрузок, а также сей-
смических воздействий, в соответствии с NCM В.01.05, СНиП II-7-81; NCM E.03.02.

8.4 Основания и фундаменты следует проектировать с учетом физико-


механических свойств грунтов площадки строительства, предусмотренных
СНиП 2.02.01 и СНиП 2.02.03, степени агрессивности подземных вод по отношению к
материалу фундаментов и подземным инженерным сетям.

8.5 Проектирование реконструкции, связанной с изменением назначения, объёмно-


планировочных решений здания и вмешательством (изменением) в несущую конструк-
тивную структуру, следует производить на основе рекомендаций и предложений тех-
нической экспертизы, а также требований раздела 15.

9 Эксплуатационная безопасность

9.1 В случае совмещения детского сада с начальной школой или гимназией, необ-
ходимо предусмотреть меры защиты от шума в процессе эксплуатации обеих учре-
ждений.

9.2 Запрещается в подвалах и полуподвалах зданий детских садов размещение


помещений для постоянного пребывания людей.

9.3 Для обеспечения эвакуации из здания в экстренных случаях, помимо мер,


предусмотренных в пункт, предусматриваются следующие меры:

– при установке тяжелых элементов (например, орнаментов) на путях эвакуации


из здания предусмотреть прочные крепления, выдерживающие сейсмические и пожар-
ные нагрузки;

– на путях эвакуации не используют хрупкие элементы для отделки.

9.4 С целью соблюдения требований защиты жизни и здоровья, во избежание те-


лесных травм, мебель при установке закрепляется от падения, скольжения и опроки-
дывания.

47
NCM C.01.02:2017

Перемещение детей от одной функции к другой или в случае интенсивной эвакуации,


должно происходить в условиях максимальной безопасности. Коридоры путей эвакуа-
ции должны иметь ширину не менее 1,4 м с соблюдением требований п. 10.3.7.

9.5 Количество и максимально допустимые расстояния между лестничными клет-


ками в здании назначаются с соблюдением требований NCM E.03.02.

9.6 Сообщение между уровнями обеспечиваются лестницами с двумя маршами.


Ширина ступеней назначается 0,3 m, высота – 0,15 m.

9.7 Для надежной эксплуатации зданий детских садов требуется выполнение усло-
вий главы, а также следующих условий:

– минимальная высота защитного ограждения марша (в том числе с поручнем)


должна быть 0,9 м, верхней площадки – 1,2 м;

– для детей устанавливается дополнительный поручень на высоте 0,6 м;

– пути передвижения и пути эвакуации должны иметь естественное освещение и


естественную вентиляцию;

– полы выполняются из нескользких, долговечных материалов, без перепадов по


высоте в пределах помещений;

– не допускаются острые грани строительных и отделочных элементов и обору-


дования;

– запрещается на путях эвакуации размещение мебели, сокращающей ширину


путей.

9.8 Защита от несанкционированного проникновения в здание осуществляется сле-


дующими мерами:

– защита территории по периметру, в виде высоких заборов согласно п. 6.25,


дублированных живой изгородью;

– доступ в детский сад обеспечивать с помощью специальных систем закрывания


и ночного освещения;

– главные и второстепенные пути доступа в здания закрываются прочными две-


рями, снабженными надежными системами закрывания;

– окна обеспечиваются надежными механизмами закрывания изнутри, в случае


необходимости предусматриваются металлические защитные решетки, особенно в пар-
тере.

48
NCM C.01.02:2017

10 Требования пожарной безопасности.

10.1 Основные положения

10.1.1 При проектировании зданий должны быть предусмотрены конструктивные, объ-


емно – планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие безопас-
ное нахождение людей в здании, а также возможность эвакуации до наступления угро-
зы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара. Внедре-
ние данных решений, в проекте обеспечивается разработкой раздела «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности».

10.2 Этажность, степень огнестойкости зданий и их элементов

10.2.1 Пожарная безопасность детских садов предусматривается в соответствии с


требованиями настоящего нормативного документа, норматива NCM E.03.02 для зда-
ний с функциональной пожарной опасностью F1.1, а также требованиями других дей-
ствующих норм и правил в области пожарной безопасности. В процессе эксплуатации
должны соблюдаться требования RT DSE 1.01.

10.2.2 Проектная и конструкторская документация на здания, сооружения, строитель-


ные изделия и материалы должна содержать их пожарно-технические характеристики,
регламентируемые настоящим нормативным документом, а также NCM E.03.02. Ис-
пользуемые при строительстве и отделке материалы должны быть сертифицированы.

10.2.3 Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени


огнестойкости зданий детских садов общего типа следует принимать по таблице 2.

Таблица 2

Число мест в здании Степень огнестойкости зда- Этажность


ния
До 50 IV, V 1
До 50 III 2
До 350 I, II 2

10.2.4 Степень огнестойкости здания следует принимать по общему числу мест в зда-
нии, а при устройстве противопожарной стены между детским садом и школой - по
числу мест в каждой части здания.

10.2.6 Пристроенные прогулочные веранды детских садов следует проектировать той


же степени огнестойкости, что и основное здание.

10.2.7 В качестве утеплителя стен зданий детских садов следует применять неоргани-
ческие материалы.

Не допускается утепление и отделка, наружных ограждающих конструкций зданий по-


лимерными материалами.

10.2.8 Помещения детского сада следует отделять от помещений школы противопо-


жарной перегородкой 1-го типа и перекрытием 3-го типа.

49
NCM C.01.02:2017

Помещения групповых ячеек следует отделять от других помещений противопожарной


перегородкой 1-го типа и перекрытием 3-го типа.

Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки го-
рючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных
технических помещений, а также кладовых для хранения и глажения белья должны
иметь предел огнестойкости не менее EI-30.

10.2.9 Не допускается размещение мастерских, кладовых и других помещений, пред-


назначенных для хранения или переработки горючих материалов, а также прокладка
трубопроводов с горючими веществами, в подвальных и цокольных этажах зданий
детских садов.

10.2.10 Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны


иметь пределы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Стены
зданий в местах примыкания к ним переходов следует предусматривать из негорючих
материалов с пределом огнестойкости REI-120. Двери в проемах этих стен, ведущие в
переходы, должны быть с пределом огнестойкости EI-30.

10.2.11 Не допускается применять строительные и отделочные материалы с более


высокой пожарной опасностью чем:

С1 (слабогорючие);

In 1 (трудновоспламеняемые);

PF 2 (слабораспространяющие);

F 1 (с малой дымообразующей способностью);

Т 1 (токсически малоопасные).

10.2.12 Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей


эвакуации детских садов должна быть из негорючих материалов C0, а отделка всех
остальных помещений в указанных зданиях I - IV степеней огнестойкости - из негорю-
чих C0 и трудногорючих C1 материалов.

10.2.12 В детских садах допускается применять ковровые покрытия из трудногорючих


С1 материалов с малой дымообразующей способностью F1 и малоопасных по токсич-
ности Т1. Ковровые покрытия должны быть наклеены на негорючее основание.

10.3 Пути эвакуации

10.3.1 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-


планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно - технических и организа-
ционных мероприятий.

50
NCM C.01.02:2017

10.3.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий детских
садов. Залы музыкальных и физкультурных занятий, а также каждая групповая ячейка
обеспечивается не менее чем двумя эвакуационными выходами.

10.3.3 Расстояние, по путям эвакуации, от дверей выхода из групповой ячейки, зала


музыкальных и физкультурных занятий до выхода наружу или на лестничную клетку
должно быть не более указанного в таблице 3. Вместимость помещений, выходящих в
тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел.

Таблица 3

Степень огнестойкости Расстояние между помещениями, Расстояние из помещений


здания расположенными между лестнич- с выходами в тупиковый
ными клетками или выходами из коридор или в холл (м)
здания (м)
I - III 20 10

10.3.4 Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с самоза-


крывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от
других и от торцов коридора.

10.3.5 При расположении в одном здании детского сада и начальной школы помеще-
ния детского сада должны иметь обособленные выходы наружу. Пути эвакуации из
помещений другого назначения не должны проходить через помещения детского сада.

10.3.6 Выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать непо-


средственно наружу, обособленными от общих лестничных клеток здания.

10.3.7 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не


менее 1,4 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эваку-
ационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

а) на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении


дверей;

b) на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.

10.3.8 В полу на путях эвакуации не допускаются выступы, за исключением порогов в


дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с чис-
лом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1 : 6.

10.3.9 Ширина эвакуационных выходов в свету из помещений групповых ячеек, залов


музыкальных и физкультурных занятий, а также путей эвакуации должна быть не ме-
нее 1,2 м. Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раз-
движные или подъемно - опускные двери, вращающиеся двери или турникеты.

10.3.10 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны от-
крываться по направлению выхода из здания. Эти двери не должны иметь запоров,
препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа.

51
NCM C.01.02:2017

10.3.11 На остекленных дверях в детских садах должны предусматриваться защитные


решетки до высоты не менее 1,2 м или применение дверей с армированным или ка-
ленным стеклом.

10.3.12 Ширина марша лестницы в детских садах (за исключением семейного типа)
должна быть не менее 1,35 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее
ширины марша. Ширина в свету между маршами должна быть не менее 0,2 м.

10.3.13 Наружные открытые лестницы с уклоном не более 45° в зданиях детских садов,
используемые в качестве второго эвакуационного выхода из помещения группы или
спального помещения, должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более 50
человек – для зданий I-III степеней огнестойкости.

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их
ступеней - не менее 0,2 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы долж-
на иметь глубину не менее 1 м.

10.3.14 На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц пол-


ностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных сту-
пеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высотой в пределах мар-
шей лестницы и всей лестничной клетки.

10.3.15 Поручни и ограждения в зданиях детских садов должны отвечать следующим


требованиям:

− высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее


1,2 м;

− для детей устанавливается дополнительный поручень на высоте 0,6 м;

− в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более


0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются);

− – высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна


быть 0,9 м.

10.3.16 Лестничные клетки должны иметь двери с приспособлениями для самозакры-


вания и с уплотнением в притворах. Ширина наружных дверей лестничных клеток и
дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или шири-
ны марша лестницы.

10.4 Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре

10.4.1 Автоматическую пожарную сигнализацию следует выполнять в соответствии с


NCM Е.03.03 и NCM Е.03.05.

10.4.2 Все помещения, независимо от площади зданий детских садов, следует защи-
щать автоматическими установками пожарной сигнализации, кроме помещений:

52
NCM C.01.02:2017

− с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.п.);

− венткамер, насосных станций водоснабжения, бойлерных и др.;

− лестничных клеток.

10.4.3 В зданиях детских садов сигнал от приборов автоматической пожарной сигна-


лизации должен автоматически передаваться в помещение с круглосуточным пребы-
ванием дежурного персонала. Одновременно сигнал должен автоматически переда-
ваться на Центральный пульт связи «901» и/или в ближайшую пожарную часть (уста-
навливается органами госнадзора по противопожарной защите). Формирование сигна-
ла для передачи, должно осуществляться не менее чем от двух автоматических по-
жарных извещателей.

10.4.4 Помещения детских садов, кроме хозяйственных помещений, оборудуются ды-


мовыми пожарными извещателями.

10.4.5 Оповещение о пожаре, в детских садах, производится путем трансляции тек-


стов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других
действиях, направленных на обеспечение безопасности людей, а также путем включе-
ния эвакуационных знаков безопасности. При пожаре оповещается только обслужива-
ющий персонал.

10.4.6 Система оповещения людей о пожаре должна обеспечивать, в соответствии с


планами эвакуации, передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию
(сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции и т.п.).

10.4.7 Система оповещения людей о пожаре должна функционировать в течение вре-


мени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.

10.4.8 Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы


их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от
потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. Оповещатели
не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться к сети без разъемных
устройств.

10.4.9 При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления


эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие
сети вещания, имеющиеся на объекте.

10.5 Противопожарное водоснабжение.

10.5.1 Противопожарное водоснабжение зданий детских садов проектируется в соот-


ветствии с требованиями данного нормативного документа, а также нормативов
NCM G.03.03 и СНиП 2.04.02.

10.5.2 Для зданий детских садов, расположенных в сельских населенных пунктах, где
отсутствуют наружные сети водоснабжения, следует предусматривать пожарные ре-
зервуары. Объем резервуаров устанавливается расчетом, исходя из нормативного

53
NCM C.01.02:2017

расхода воды и продолжительности тушения пожара. При этом необходимость устрой-


ства пожарной насосной станции, с установкой пожарных гидрантов или других меро-
приятий обеспечивающих ликвидацию пожара, определяется оперативным планом
пожаротушения.

10.5.3 Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каж-
дом из них должно храниться не менее 50 % объема воды на пожаротушение.

11 Гигиена и здоровье детей

11.1 Строительные и отделочные материалы должны сопровождаться сертификата-


ми, подтверждающими гигиеническую и экологическую безопасность материалов.

11.2 Требования по минимальной площади и оборудованию помещений следующие:

− помещение группы (комната для игр) на 20 детей; полезная площадь для одного
ребенка согласно задания на проектирование с соблюдением п. 7. и [1] о необ-
ходимом объеме воздуха, – 8 м3 на одного ребенка;

− помещение спальни, с 20-ю кроватями, полезная площадь 2,8…3,0 m2 для од-


ной кровати и объемом 8 м3/кровать.

− санитарный узел разделенный по половому признаку, содержит 4 унитаза, 4


раковины, одну душевую сетку.

Санитарное оборудование, монтируются на высоте соответствующей возрасту детей;


полезная площадь санитарного узла составит 12 ÷ 16 м2.

11.3 Попадание солнца в помещения следует предусматривать в соответствии с


NCM B.01.05 и [1].

Естественное и искусственное освещение помещений детских садиков следует


проектировать в соответствии с NCM C.04.05. Помещения считаются освещенными
достаточно, в случае длительности освещения солнцем не менее трех часов в расчет-
ный день, (весна, 21 марта и осень 23 сентября).

11.4 Окна помещения группы должны ориентироваться в азимуте 85 ÷ 275 градусов,


а в случае ориентации в азимуте 200 ÷ 275 градусов предусмотреть защиту помеще-
ний от солнечного перегрева.

Расположение окон в помещениях групп, должно исключать возможность прямой ви-


димости помещений кухни и прачечной, через окна этих помещений.

11.5 В помещении группы предусмотреть меры для затенения света (драпировка,


жалюзи и т.п.) для просмотра телевизоров (мониторов, и т.п.).

В спальне предусматриваются занавески для светозащиты во время отдыха.

54
NCM C.01.02:2017

В многофункциональном помещении, в случае необходимости, следует обеспечить


условия для просмотра фильмов или изображений.

11.6 Качество воздуха (чистота, температура, влажность и т.п.) в помещении должно


соответствовать гигиеническим требованиям [1] и положениям пунктов 12.5 ÷ 12.10.

11.7 Все помещения с пребыванием детей должны иметь естественную вентиляцию.


Средства вентиляции должны обеспечивать дебит воздуха не менее 13 объемов в час
в помещениях группы. Скорость потоков воздуха в помещения пребывания детей не
должна превышать значений указанных в [1].

Расположение помещений группы должно обеспечивать вентиляцию и проветривание


согласно [1]. Не менее чем половина количества окон должна быть обеспечена в
верхней части форточкой. Для обеспечения постоянной естественной вентиляции
форточки должны иметь общую площадь 1/50 от площади пола, с открыванием верх-
ней части вовнутрь.

11.8 Механическую вентиляцию предусмотреть в кухне с сопутствующими помеще-


ниями, в помещениях прачечной белья, сушилки и глажения.

11.9 Для помещений приема детей, помещений персонала и складов допускается


проектирование без естественного освещения. Допускается непрямое естественное
освещение в санитарных узлах и в помещениях мойки посуды.

11.10 Песок для песочниц необходимо доставлять из специально исследованных ка-


рьеров и снабженных документами об отсутствии радионуклидов и солей тяжелых ме-
таллов (свинец, кадмий), других опасных и вредных факторов.

Замену песка необходимо осуществлять по мере загрязнения, но не реже одного раза


в год (в весенний период). На ночь песочницы накрываются водонепроницаемыми ма-
териалами.

11.11 Запрещается расположение помещений с оборудованием производящим шум и


вибрацию рядом, над или под помещениями с пребыванием детей.

Уровень шума на территории детского сада предусматривается согласно положений


NCM E.04.02, но не должен превышать 60 дБ.

11.12 Тепловые пункты, трансформаторные точки и насосные станции располагаются,


как правило, в группе отдельно стоящих зданий.

Расположение оборудования опасного для жизни и здоровья (пожарная, взрывная,


утечка горячей воды, пара, токсические утечки и т.п.) осуществляется в местах, изоли-
рованных планиметрически и конструктивно, отдаленных от зон нахождения детей (от
помещений группы, спален, зон отдыха, помещений проведения мероприятий и от путей
эвакуации).

55
NCM C.01.02:2017

12 Требования к техническим установкам

12.1 В зданиях предназначенных для детских садов следует предусматривать сле-


дующие инженерные устройства и оборудование: установки холодного и горячего водо-
снабжения, канализация, газификация, электрификация, отопление и вентиляция, теле-
коммуникация и системы сигнализации, средств массовой информации и компьютериза-
ции.

12.2 Холодное и горячее водоснабжение осуществляются от внешних сетей или от


собственного источника, с обеспечением пригодности для питья, а также специфиче-
ских дебитов и нормального давления для применения как для хозяйственного исполь-
зования, так и для тушения пожаров, в соответствии с требованиями NCM G.03.03.

12.3 Выпуски стоков бытовой канализации подключаются к внешним сетям канали-


зации или к очистительной установке.

Отведение стоков от атмосферных осадков подключаются преимущественно к сетям


ливневой канализации. Допускается свободный сток на рельеф при условии осуществ-
ления вертикальной планировки территории.

12.4 При определении вида и количества оборудования для прачечной, учитывается


все количество белья от числа детей в детском саду (постельное и нательное белье),
от обеденных помещений, кухни и других служб.

12.5 Отопление и вентиляция в зданиях должны соответствовать требованиями


СНиП 2.04.05. Параллельно с централизованной системой отопления, может быть
предусматрено отопление с помощью печей или использованы альтернативные методы
отопления от возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровоой и т.п.).

В сельских населенных пунктах допускается устройство печей на твердом топливе


только в зданиях детских садов с одним уровнем.

12.6 Максимальная температура теплоносителя в системе отопления устанавлива-


ется согласно СНиП 2.04.05, но не более 75 °C.

12.7 В помещениях с пребыванием детей отопительные приборы должны быть за-


щище-ны ограждением, не препятствующим обмену тепла и обеспечивающим их
очистку. Не допускается применение защиты отопительных приборов из полимерных
материалов.

В помещении группы (для игр), в случае установки калориферов под окнами, допуска-
ется установка верха калорифера не выше чем на 0,55 м от уровня пола. В таком слу-
чае допускается использование подоконников с увеличенной шириной в качестве сто-
лов для игр.

12.8 В помещениях группы расположенных в партере должен предусматриваться


утепленный пол. Не допускается использование электрических систем обогрева полов.

56
NCM C.01.02:2017

12.9 Вентиляция медицинских помещений должно предусматриваться в отдельных


каналах. Прокладка вентиляционных каналов из пищеблока через помещения группо-
вой ячейки не допускается.

12.10 Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена принимается по


таблице 4.

Таблица 4

Внутренняя
Воздухооб- Воздухообмен,
№ Наименование поме- условная расчет-
мен, м3 в час м3 в час – вы-
п/п щения ная температура,
– приток тяжка
°C
Помещения для игр и
1 воспитательной дея- 20 - 1,5
тельности
2 Спальня 20 - 1,5
3 Умывальная, душевая 24 - 1,5
4 Туалет 20 - 1,5
5 Вестибюль, коридор 18 - 1,5
6 Раздевалка 20 - 1,5
7 Изолятор 22 - 1,5
Помещения для персо-
8 18 - 1,5
нала
Помещение для плава- По расчету, но не менее 50 m 3
9 30
тельного бассейна для одного ребенка

12.11 Пищеблок следует снабжать оборудованием на электрической энергии. Обору-


дование с применением газового топлива допускается при соответствующем технико-
экономическом обосновании.

12.12 В плавательных бассейнах дебит свежей воды должен быть не менее 20 %


объема
бассейна в час. Температура воды в бассейне должна быть 28 ÷ 32 °C согласно [1].
Температура на поверхностях обходных путей бассейна должна быть 26 ÷ 30 °C.

12.13 В населенных пунктах где отсутствует централизованная канализационная си-


стема, детские сады обустраиваются туалетами с выгребной ямой (отдельно для де-
тей и персонала), расположенными на нормированном расстоянии от блока с группа-
ми.

По просьбе заказчика, с разрешения органов местной администрации, в населенных


пунктах где отсутствует централизованная канализационная система, санитарные уз-
лы рекомендуется проектировать в пристройках, с системами отопления, вентиляции,
санитарным оборудованием и установками автономного водоснабжения и канализа-
ции, со сливом бытовых отходов в выгребную яму.

В населенных пунктах где есть централизованная канализационная система, здания


учреждения могут дополнительно обустраиваться наружными туалетами с выгребной
ямой.

57
NCM C.01.02:2017

13 Электротехнические устройства.

13.1 В зданиях детских садов общего назначения следует предусматривать силовое


электрооборудование, электрическое освещение, системы электросвязи и передачи
информации, автоматическую пожарную сигнализацию и оповещение, и средства
управления эвакуацией людей при пожаре.

Обоснованные решения в каждом конкретном случае по электротехническим устрой-


ствам следует принимать в зависимости от количества групп и числа мест для детей, а
также режима работы детского сада, исходя из решений архитектурно-строительной,
технологической и других частей проекта. При этом, на первом месте должна быть це-
лесообразность и необходимость обеспечения полной безопасности детей.

Электроснабжение, силовое и осветительное электрооборудование зданий и наружное


освещение территорий детских садов общего назначения следует предусматривать в
соответствии с требованиями NCM G.01.02, NCM С.04.02 и ПУЭ-7.

13.2 Не допускается сооружения встроенных и пристроенных трансформаторных


подстанций к зданиям детских садов.

13.3 Наружные электросети должны выполняться кабельными, проложенными в


земле.

Не допускается прохождение воздушных линий электропередачи по территориям дет-


ских садов общего назначения.

13.4 Вводно-распределительные устройства устанавливаются в электрощитовых


помещениях, расположенных на первом этаже здания.

13.5 Во всех помещениях зданий детских садов общего назначения должна преду-
сматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других под-
собных помещениях допускается открытая электропроводка. Монтаж электропроводок
в трубах следует выполнять в соответствии с ВСН 370-93.

13.6 Силовые электроустановки (в прачечной, кухне и т.п.) дополнительно подклю-


чаются к внутреннему контуру заземления.

13.7 В детских садах общего назначения следует предусматривать освещения: ра-


бочее, эвакуационное, дежурное, безопасности и, при необходимости, - ремонтное.

Освещение безопасности устраивается в тех случаях, когда при отключении рабочего


освещения может быть нарушен режим безопасности детского сада.

Дежурное (ночное) освещение устраивается в спальнях, палатах изолятора и подклю-


чается к эвакуационному освещению.

Эвакуационное освещение должно предусматриваться в помещениях с зонами для


экстренного передвижения.

58
NCM C.01.02:2017

13.8 Уровень искусственного освещения в помещениях должен соответствовать тре-


бо-ваниям NCM С.04.02.

13.9 При проектировании осветительных установок должны вводиться коэффициен-


ты запаса 1,5 при люминесцентных лампах и 1,3 - при лампах накаливания.

13.10 В детских садах общего назначения выключатели и штепсельные розетки в по-


мещениях для пребывания детей должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. В
силовой сети пищеблока штепсельные розетки следует, как правило, устанавливать на
высоте 1,3 м, а пусковые аппараты - на высоте от 1,2 м до 1,6 м от пола.

13.11 В детских садах общего назначения должна предусматриваться средства мас-


совой информации (радиофикация и т.п.). Точки доступа к средствам массовой ин-
формации должны предусматриваться в служебных помещениях для административ-
ного, воспитательного и обслуживающего персонала, службы охраны, в пищеблоке,
помещениях групп.

13.12 Телефоны должны устанавливаться в кабинете руководителя детского сада, в ме-


дицинском помещении, в помещении охраны, комнате завхоза и методическом кабинете.
Телефонизацию следует предусматривать от наружной телефонной сети по конкретным
техническим условиям.

Телевизоры предусматриваются в игровых помещениях групп и в залах.

13.13 Пожарную сигнализацию следует выполнять в соответствии с пунктом 10.4.

13.14 Помещения детских садов общего назначения, в которых сосредоточены мате-


риальные ценности, подлежат оборудованию автоматической охранной сигнализацией
по заданию заказчика. Сигнал выводится в помещение с круглосуточным пребыванием
дежурного персонала.

13.15 Помещения детского сада должны быть оборудованы санитарно-техническим обо-


рудованием, согласно таблице 5.
Таблица 5
Помещение Оборудование в помещении Расположение оборудования
помещение группы раковина для взрослых
место для раздачи
двойная раковина-мойка
пищи
раковина с краном для детей — че-
0,5 м от уровня пола
тыре единицы
санитарный узел
унитаз для детей — четыре единицы
группы
Глубокий душ с поддоном с гибким
0,6 м от уровня пола
шлангом и вешалкой для полотенец
0,3 м от уровня пола;
душ с поддоном с гибким шлангом и
душ для детей 1,5 м между дном поддона до лейки
вешалкой для полотенец
душа

59
NCM C.01.02:2017

Таблица 5 (продолжение)
Помещение Оборудование в помещении Расположение оборудования
раковина с краном для детей 0,5 м от уровня пола
унитаз для детей
душевая кабина с
0,3 м от уровня пола;
санитарным узлом в душ с поддоном с гибким шлангом —
1,5 м между дном поддона до лейки
составе бассейна две единицы
душа
ванны для мытья ног — две единицы в конструкции пола, согласно п.7.2
медицинское поме- раковина для детей, водослив по общим нормам проектирования
щение раковина с краном для детей 0,5 м от уровня пола
раковина для детей, водослив по общим нормам проектирования
унитаз для детей — одна единица
санитарный узел 0,3 м от уровня пола;
изолятора душ с поддоном с гибким шлангом 1,5 м между дном поддона до лейки
душа
полотенцесушитель по общим нормам проектирования
санитарный узел для
раковина для взрослых, унитаз по общим нормам проектирования
персонала

14 Наблюдение во времени за строитениями детских садов

14.1 Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданий детских садов осу-


ществляется согласно NCM A.09.03. Наблюдение за поведением строительных объек-
тов во время эксплуатации осуществляется в течении всего времени их существова-
ния и состоит из ряда мер по прямому наблюдению и обследованию с помощью техни-
ческих средств и специальных измерений.

14.2 Все вопросы по эксплуатации, работы по капитальному ремонту, переоборудо-


ванию, перепланировке и т.п. фиксируются в паспорте конструкции (cartea tehnică).

Ответственность за выполнение программы наблюдения во времени, за поведением


здания, возлагается на руководство детским садом.

14.3 Запрещен ремонт здания, помещений и внутренних инженерных сетей в присут-


ствии детей.

60
NCM C.01.02:2017

Библиография

Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație antepreșcolară și preșcolară (în


[1]
curs de elaborare în cadrul Organului administrației publice centrale de specialitate în
domeniul Sănătății).

61
NCM C.01.02:2017

Содержание

Traducerea prezentului document normativ în limba rusă ....................................................31

Введение .............................................................................................................................31

1 Область применения ..............................................................................................33

2 Нормативные ссылки ..............................................................................................33

3 Понятия и их определения .....................................................................................34

4 Основные положения..............................................................................................36

5 Виды дошкольных воспитательных учреждений ..................................................37

6 Размещение дошкольных воспитательных учреждений. Требование к


организации участка. ..............................................................................................38

7 Объемно-планировочные решения .......................................................................42

8 Прочность и устойчивость конструкций .................................................................48

9 Эксплуатационная безопасность ...........................................................................48

10 Требования пожарной безопасности. ....................................................................50

10.1 Основные положения..............................................................................................50

10.2 Этажность, степень огнестойкости зданий и их элементов ..................................50

10.3 Пути эвакуации........................................................................................................51

10.4 Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре .....................................53

10.5 Противопожарное водоснабжение. ........................................................................54

11 Гигиена и здоровье детей.......................................................................................55

12 Требования к техническим установкам .................................................................57

13 Электротехнические устройства. ...........................................................................59

14 Наблюдение во времени за строитениями детских садов ...................................61

Библиография.....................................................................................................................62

Конец перевода

62
NCM C.01.02:2017

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică și standardizare în construcții


CT-C C(01-04) „Clădiri și funcționalitatea lor",
care au acceptat proiectul documentului normativ:

Preşedinte Povar Iurie Inginer-arhitect

Secretar Eremeev Piotr Inginer-сonstructor-tehnolog

Membri Liunenco Iurie Inginer-сonstructor, dr. tehnic

Şevcenco Alexandru Inginer-constructor

Homa Stepan Inginer-arhitect

Popov Grigore Inginer-constructor

Zolotuhina Svetlana Inginer-constructor

Carlov Vladimir Inginer-constructor

Alcaz Vasile Inginer-fizician, dr. habilitat

Zolotcov Anatolie Inginer-constructor, dr.habilitat în științe tehni-


ce

Damaschin Igor Inginer-arhitect

Bunduchi Elena Medic-igienist

Reprezentant al Spasov Anatolii Consultant principal, Direcția arhitectură, pro-


MDRC iectări, urbanism și amenajarea teritoriului

63
NCM C.01.02:2017

Utilizatorii documentului normativ sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. Este important ca
utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amenda-
mentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate
în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova", Catalogul documentelor normative în construcţii, în publi-
caţii periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor,
pe Portalul Naţional "e-Documente normative în construcţii" (www.ednc.gov.md), precum şi în alte
publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu
prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

Indicativul amendamentului Publicat Punctele modificate

64
Ediție oficială

NORMATIV ÎN CONSTRUCȚII
NCM С.01.02:2017
Proiectarea construcțiilor pentru grădinițe de copii

Responsabil de ediție G. Curilina

Tiraj 100 ex. Comanda nr. ___

Tipărit ICȘC ”INCERCOM” Î.S.


Str. Independenței 6/1
www.incercom.md