Sunteți pe pagina 1din 5

CERTIFICAREA ŞI EXPERTIZAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

Noţiunea de „expertiză” provine de la cuvântul latinesc „experior” (a încerca/ a proba),


având semnificaţia de cercetare a unor probleme de către un specialist. Se poate defini ca fiind
cercetarea efectuată de către un expert la cererea unui organ de jurisdicţie, de urmărire penală
sau din administraţie. Este utilizată pentru cercetarea şi elucidarea unor aspecte controversate sau
litigioase.
În practică sunt folosiţi mai mulţi termeni legaţi de expertizare, astfel:
- Eşantionare sau prelevare - procedură folosită pentru extragerea sau constituirea unui
eşantion
- Eşantion – una sau mai multe unităţi de produs prelevate aleatoriu dintr-un lor
- Lot – grup de produse identice sau asemănătoare fabricate simultan sau succesiv sau
grup de produse identice sau asemănătoare, expediate în acelaşi timp sau sosite în
acelaşi timp, şi/sau depozitate în acelaşi loc sau spaţiu comercial
- Certificarea conformităţii – acţiune a unei terţe părţi, care dovedeşte existenţa
încrederii adecvate că un produs, proces sau serviciu, corespunzător identificat, este
în conformitate cu un anumit standard sau alt document normativ
- Certificat de conformitate de eşantion – document care dovedeşte existenţa încrederii
adecvate că eşantionul corespunzător identificat este conform cu un anumit standard
sau alt document normativ
- Raport de verificare – eşantionare – document în care sunt prezentate rezultatele
acţiunii de verificare – eşantionare
- Specificaţiile de calitate ale produsului – document în care sunt prezentate rezultatele
acţiunii de verificare – eşantionare.
- Raport de expertiză – document care conţine informaţii referitoare la rezultatele
expertizării şi la condiţiile în care s-a efectuat expertizarea.
- Încercarea - operaţie tehnică de determinare a uneia sau mai mult caracteristici ale
unui produs, proces, serviciu dat, în conformitate cu o procedură dată
- Verificare – confirmare prin examinare şi aducerea de dovezi tangibile că exigenţele
specifice au fost satisfăcute.

1
Certificarea de conformitate a unui eşantion de produs
Se procedează astfel: laboratorul, care trebuie să fie autorizat, primeşte comanda de
executare, eşantionul şi specificaţia de calitate a produsului şi dacă este cazul autorizaţia
eliberată de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Se efectuează asupra eşantionului investigaţiile de
laborator stabilite şi se compară rezultatele încercărilor efectuate cu specificaţia de calitate
pentru produs.

Certificarea de conformitate a lotului

Se efectuează verificarea lotului conform procedurii stabilite şi se prelevează eşantionul


ce va supus încercărilor. Constatările rezultate în urma acestei verificări se consemnează în
raportul de verificare – eşantionare care se depune împreună cu eşantionul prelevat la laboratorul
care urmează să efectueze investigaţiile. Rezultă că pentru a începe analizele trebuie să existe
următoarele documente: comanda de execuţie, eşantionul prelevat, specificaţia de calitate pentru
produs, raportul de verificare – eşantionare.

EXPERTIZAREA PRODUSELOR

Structura şi conţinutul unei expertize


Pentru efectuarea unei expertize în mod normal se parcurg următoarele etape:
- Acceptarea expertizei de către un expert sau instituţia/laboratorul solicitat;
- Pregătirea expertizei prin luarea la cunoştinţă a obiectivelor şi a altor elemente
privind expertiza,
- Efectuarea propriu-zisă a expertizei prin investigarea aspectelor ce fac obiectul
expertizei
- Întocmirea raportului de expertiză
În ceea ce priveşte raportul de expertiză, acesta ar trebui să conţină următoarele capitole
principale:
- Preambulul, care consemnează specialitatea, funcţia, locul de muncă, şi numărul
legitimaţiei de expert tehnic, precum şi denumirea organului sau persoanei
juridice/fizice care a solicitate expertiza;
- Obiectivele dosarului şi obiectivele expertizei, cu menţionarea efectuării sau
neefectuării a unei alte expertize în aceeaşi cauză,
- Metodele de investigare, unde se prezintă procedeele folosite pentru elucidarea
aspectelor care au cauzat apariţia litigiului,
- Conţinutul expertizei. Este cel mai important capitol care, pe baza rezultatelor de
laborator şi a altor probe, fundamentează ştiinţific rezoluţia expertizei
- Concluziile prin care se dă răspuns obiectivelor expertizei.

Expertizarea produselor alimentare

Expertizarea produselor alimentare urmăreşte protejarea consumatorilor faţă de consumul


de alimente de calitate şi salubritate necorespunzătoare şi prezentarea în faţa instanţelor de
judecată sau celor administrative, a realităţii faţă de o cauză în care este incriminat un aliment
sau un grup de produse alimentare. Expertizarea alimentelor implică investigaţii senzoriale,
fizico-chimice, microbiologice, toxicologice

Recoltarea probelor pentru analiză


Acestea se recoltează din întreprinderile producătoare, depozite, mijloace de transport,
reţeaua comercială şi de alimentaţie publică sau, în cazuri speciale, de la domiciliul
cumpărătorului sau producătorului.
Prelevarea probelor pentru expertiză constă în recoltarea unor eşantioane reprezentative
de produse din lotul suspectat de fraudare, poluare, etc.
După recoltare, fiecare probă se va individualiza prin etichetarea corectă, se va ambala
separat astfel încât să nu se deterioreze în timpul transportului, se va sigila pentru a împiedica
substituirea produsului.
La ridicarea probelor se încheie un proces verbal de recoltare care va fi semnat de
persoana care recoltează proba şi contrasemnat de un reprezentant al unităţii unde produsul se
află în gestiune sau proprietate.
Concomitent cu ridicarea probelor reprezentative se vor ridica şi contraprobe la probele
recoltate pentru expedierea la laborator. Contraprobele vor fi identice cu probele. Se recoltează,
ambalează şi sigilează la fel ca probele trimise la laborator şi se vor păstra în condiţii care să nu
ducă la modificarea lor.

Examenul de laborator
Examenul trebuie să înceapă la recepţionarea probelor.
Examenul microbiologic trebuie precedat totdeauna de examenul senzorial minuţios, care
în multe situaţii oferă indicii utile asupra calităţii momentane a alimentului şi a direcţiei de
investigare microbiologică.
Este necesar ca operaţiile de pregătire a probelor să se realizeze în timpul cel mai scurt
posibil pentru a evita pierderile de apă prin evaporare care pot influenţa rezultatele tuturor
analizelor fizico-chimice.
Examenul de laborator al alimentelor supuse expertizării sau suspecte de fraude sau de
deprecieri comportă 3 grupe principale de determinări: organoleptice, fizico-chimice şi
microbiologice.

Ancheta la faţa locului

Obiectivele urmărite în cadrul anchetei diferă în funcţie de felul infracţiunii, de modul de


derulare a acesteia, de factorii determinanţi sau favorizanţi, de gravitatea economică sau socială a
faptei declarată infracţiune.
Verificarea la faţa locului a modului în care se respectă normele igienice şi tehnologice şi
reţetele de fabricaţie a unor produse din carne oferă expertului elemente care îi permit să
formuleze opinii necesare constituirii probatorului judiciar

Consideraţii privind destinaţia alimentelor în funcţie de natura fraudei şi sau a


deprecierii
Principiile care stau la baza aplicării măsurilor restrictive şi sancţiunilor trebuie să aibă în
vedere în primul rând sănătatea umană şi în al doilea rând posibilitatea de verificare a
alimentelor investigate şi a celor care rezultă din acestea.
Cele mai importante reguli de care trebuie să se ţină seamă sunt:
- Alimentele nu trebui să dăuneze sănătăţii consumatorilor prin modificările suferite în
timpul vieţii animalelor de la care provin sau a modificărilor survenit după obţinerea
acestora (conservare, depozitare, transport).
- În urma expertizei tehnice rezultă alimente care se admite a fi folosite în consumul
uman şi alimente care se confiscă şi se industrializează tehnic
- Alimentele indigene destinate exportului vor fi supuse analizelor cerute de
reglementările oficiale ale ţării destinatare
- Analizele se vor efectua în laboratoare autorizate, iar decizia de acceptare sau
respingere se va stabilit pe baza rezultatelor buletinelor oficiale de analiză şi a
concluziilor rezultate din documente
- Alimentele cu termen de valabilitate expirat se confiscă şi se dirijează pentru utilizare
tehnică conform prevederilor legale
- Parametrii calitative pentru alimentele importante trebuie să fie cel puţin egali cu cei
prevăzuţi în standardele şi normele sanitare din ţara noastră.

S-ar putea să vă placă și