Sunteți pe pagina 1din 3

Ce servicii oferim?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului oferă:


 Servicii privind Protecţia Copilului
 Servicii de asistenţă socială oferite persoanelor adulte aflate în dificultate 
 
Departamentul Asistenta Socială pentru Copil şi Familie
1. Compartimentul pentru adopţii şi post-adopții
Atribuţiile generale ale Compartimentului pentru adopţii şi post-adopții vizează în principal
adopţia naţională.   În vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniul adopţiei, în cadrul
Compartimentului sunt evaluate şi soluţionate cererile de atestare ca persoana/familie
adoptatoare, cazurile de clarificare a situaţiei juridice pentru copiii al căror plan de protecţie
prevede adopţia.
Specialiştii din cadrul Compartimentului efectuează şi alte activităţi, printre care: întocmirea
de anchete sociale şi evaluări psihologice, propunând în consecinţă, la solicitarea Instanţei (în
cazuri în care soţul adopta copilul soţiei), consiliere psihologică în vederea pregătirii
minorilor pentru audiere în instanţă, evaluarea în vederea numirii ca tutore, evaluare în
vederea eliberării autorizaţiei în vederea căsătoriei (pentru minorii care au împlinit vârsta de
16 ani).
 
2. Serviciul pentru situaţii de urgenţă
 
Are ca obiectiv principal să asigure ajutorul adecvat pentru copilul abuzat/neglijat sau care a
săvârşit o fapt penală şi nu răspunde penal, prin reţeaua profesională a instituţiei, cât şi printr-
o reţea interinstituţională. Orice serviciu adus copilului abuzat/neglijat/traficat sau care a
săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal se oferă urmărind respectarea interesului superior
al copilului cât şi nevoile acestuia de dezvoltarea fizică, psihică şi morală. Intervenţia are un
caracter coercitiv pentru agresor dar şi de reabilitare a mediului socio - familial în care trăieşte
copilul.
 
3. Serviciul management de caz
 
În cadrul. Serviciului management de caz al DGASPC Iaşi funcţionează 5 compartimente prin
care se realizează coordonarea activităţilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei
copilului, după cum urmează:
 Compartimentul management de caz pentru asistenţi maternali profesionişti
 Compartimentul management de caz pentru copii în sistem rezidenţial
 Compartimentul management de caz pentru copii în asistenta maternală
 Compartimentul management de caz pentru plasamente familiale
 Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializată
 
Grupul ţintă al Serviciului Management de caz este format din:
- Copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a
măsurii de protecţie specială;
- Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie
specială;
- Familia/familia extinsă/familia substitutiva.
 
4. Serviciul de Evaluare Complexă
 
Serviciul de Evaluare Complexă realizează evaluarea complexă în vederea formulării sau
confirmării diagnozei complexe în vederea argumentării pertinente în faţa Comisiei pentru
Protecţia Copilului, a propunerilor referitoare la:
 încadrarea într-un grad de handicap,
 orientarea şcolară,
 planul de recuperare, şi, după caz,
 măsura de protecţie a copilului.
Serviciul de Evaluare Complexă monitorizează situaţia copilului, în vederea îndeplinirii
măsurilor cuprinse în planul de recuperare aprobat de comisie, în vederea includerii sociale a
copilului cu dizabilităţi.
 
 
5. Serviciul de evaluare iniţială
 
Serviciul Evaluare Iniţială (SEI) este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Iaşi. Serviciul Evaluare Iniţială constituie serviciul de preluare,
înregistrare, verificare şi repartizare/referire a cererilor către compartimentele din cadrul
DGASPC sau către alte servicii comunitare.
 
Departamentul Asistenta Socială Persoane Adulte
A. Servicii sociale de asistenţă socială oferite persoanelor adulte aflate în dificultate:
1. Servicii sociale cu caracter primar - ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii
de dificultate/vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea/excluziunea persoanelor adulte
aflate în dificultate, oferite în cadrul Serviciul Asistenta Socială Persoane Adulte aflate în
Dificultate;
2. Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei
3. Centrul de asistenta şi protecţie a victimelor traficului de persoane 
4. Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice Mirceşti
5. Servicii de Expertiză Medicală
6. Serviciul de evaluare complexă persoane adulte cu dizabilităţi 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoanele cu Handicap Cozmeşti 
 Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă a Persoanelor cu Handicap “REVIS”
Hârlău – componentă de zi 
 Centrul de Pregătire pentru o Viaţă Independentă a Persoanelor cu Handicap “REVIS”
Hârlău - locuinţe protejate –
 Locuinţele Protejate “REVIS” - A.P. 2 Hârlău 
 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Hârlău 
 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Hârlău 
 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Iaşi 
 Centrul social educativ pentru persoane cu dizabilităţi Galata 
 Centrul Social de tip Rezidenţial Galata 
 Locuințe Protejate Galata –
 Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Budăi 
 Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Budăi
 Locuințe Protejate Podu Ilioaiei –
 Centrul de Tip Hospice” Gulliver” 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) este
instituția publică din România aflată în subordinea consiliilor judetene respectiv in subordinea
consiliilor locale la nivel de sectoare in municipiul Bucuresti, care oferă asistență și sprijin
pentru copii, familie, persoane singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie,
abuzate, marginalizate sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie.

S-ar putea să vă placă și