Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a II-a A
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0-100 fără
trecere peste ordin
Subiectul lecţiei: Exersăm să nu uităm!
Tipul lecţiei: consolidare de cunoştinţe

Obiective de referinţă:
-să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 100
fără trecere şi cu trecere peste ordin
-să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare şi scădere
-să formuleze oral şi în scris exerciţii şi probleme cu numere, care se rezolvă
printr-o singură operaţie
-să exprime oral, în cuvinte proprii, etape ale rezolvării unei probleme
-să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor
-să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi
probleme

Obiective operaţionale:
a) cognitive :
O1- să efectueze exerciţii de adunare şi scădere cu numerele naturale în
concentrul 0-100 fără trecere peste ordin
O2- să utilizeze corect terminologia matematică
O3- să rezolve sarcinile didactice independent, pe grupe, în perechi
O4- să găsească răspunsul unor ghicitori matematice
O5- să compună exerciţii de adunare şi scădere cu numere date
O6- să afle termenul necunoscut
O7- să rezolve probleme cu două operaţii
O8- să compună probleme cu nr. date
O9- să compună probleme după un exerciţiu
b) afective
O10 - să participe cu interes la rezolvarea sarcinilor
O11- să colaboreze cu partenerii de echipă
c) psihomotorii
O12- să-şi controleze mişcările şi gesturile corespunzător activităţilor (joc,
calcul etc.)
O13 - să se organizeze în echipe/grupe păstrând ordinea

Modalităţi de organizare a elevilor: frontal, individual, pe grupe


Resurse
-umane: elevii clasei a II-a A
-procedurale: explicaţia , jocul didactic, exerciţiul, conversaţia de verificare,
conversaţia euristică, problematizarea, algoritmizarea, instructajul
-materiale: fişe de lucru, bileţele cu sarcini didactice, planşe cu jocuri, jetoane
cu numere, culegeri
-temporale: 1oră

Bibliografie: Programa şcolară pentru matematică, clasa a II-a , 2004,


Bucureşti,Ed. Didactic Press
Manual de matematică pentru clasa a II-a , 2006, Iaşi, Ed.
Euristica
Stăncioiu- Jipa Florentina, Stăncioiu Gheorghe, 2001, Metodica
predării matematicii în învăţământul primar, Bucureşti, Ed.
Humanitas
Acum înţeleg şi-mi place matematica, 2006, Braşov

Propunător: prof. înv. primar Popa Maria


Evenimentele Ob Activitatea Activitatea Resurse Forme de Modalităţi de Indice de
lecţiei . învăţătorului elevilor organizare evaluare performanţă
op. Temp. Materiale Procedurale

Moment Se asigură liniştea Pregătesc 1’ Caiete Instructajul Frontal


organizatoric şi ordinea. Se rechizitele Manuale
verifică dacă elevii pentru lecţie. Culegeri
au cele necesare Creioane
desfăşurării orei de
matematică.
Verificarea Verifică tema Citesc tema. 2’ Caietele Conversaţia Frontal Autoevaluare Autoevaluare
temei cantitativ şi elevilor de verificare
calitativ. Creioane
verzi
Captarea O4 Ghici câţi ani am! Elevii ghicesc 2’ Ghicitoarea Joc Individual Aprecieri Elevii
atenţiei Sunt cu 30 de ani vârsta calculând. matematică “Ghici câţi verbale ghicesc
mai mare decât nr. ani am!” răspunsul.
care reprezintă Conversaţia
nota cea mai mare euristică
când vei creşte
mare!

Reactualizarea Calcul mintal Calculează şi 7’ Exerciţiul Frontal Observarea Rezolvă prin


cunoştinţelor Verifică răspund. sistematică a calcul mintal
anterior deprinderile de comportamentu toate
dobândite O1 calcul mintal ale lui elevilor exerciţiile
elevilor. propuse.
6+4 18-8
8+2 13-10
19+1 16-3
Măriţi-l pe 15 cu 5.
Luaţi din nr. 24 pe
4.
Mă gândesc la un
nr., îl adun cu 6 şi
obţin18. La ce nr.
m-am gândit? etc.

O8 Compuneţi câte o Compun Cartonaşe cu


problemă probleme. numere
(adunare/scădere)
folosind nr. de pe
cartonaş(50, 25,
75).
Elevii de pe Fişe cu Jocul Frontal Folosesc
O2 Verifică însuşirea fiecare din cele termeni didactic corect
terminologiei trei rânduri, dau matematici “Indiciile” terminolo-
matematice. indicii colegilor gia
Dă elevilor din cu privire la matematică
bănci sarcina de a cuvintele scrise
da indicii pe spatele lor.
colegilor, cu (descăzut, sumă,
privire la cuvintele scăzător,
scrise pe spatele termen).
lor. Reprezentantul
rândului ghiceşte
cuvântul.
Anunţarea Anunţă subiectul 3’ Caietele Explicaţia Frontal
subiectului lecţiei “ Exersăm elevilor
lecţiei şi să nu uităm!”
enunţarea exerciţii şi
obiectivelor probleme cu
numere până la
100, fără trecere
peste ordin. Notează data şi
Notează data şi titlul lecţiei pe
titlul la tablă. caiete.
Dirijarea O3 Organizează clasa Rezolvă în 10 Bileţele cu Jocul Pe echipe Evaluare scrisă Elevii
învăţării O10 pe echipe cărora le echipă exerciţiile ’ exerciţii didactic (tema de lucru rezolvă
O11 distribuie diferite şi drept “Jocul prin joc) corect şi
bileţele cu sarcini recompensă bileţelelor” rapid
O12 de rezolvat. pentru exerciţiile.
O13 rezolvarea
corectă, citesc
glumele de pe
bileţele.
Raportorii
echipei vin la
tablă şi rezolvă
exerciţiile
propuse.

O6 Prezintă elevilor o Elevii rezolvă la Planşă cu Problemati- Individual Evaluare scrisă Află corect şi
planşă cu o căsuţă. tablă şi pe caiete casa zarea (tema de lucru rapid
Pe geamurile casei exerciţiile. Jocul prin joc) termenul
sunt scrise exerciţii 15+a=27 didactic necunoscut.
cu termeni d-18=61
necunoscuţi. 100-s=80
Pentru a deschide a-5-2=22
geamurile trebuie
să rezolvăm corect
exerciţiile.

O5 Compuneţi două Elevii desenează Culori Jocul Individual Aprecieri Compun


O8 probleme (adunăre pe caiete şi scriu Frontal verbale două
şi scădere) cu două adunări şi probleme
numerele de pe două scăderi cu observând
triunghiuri. numerele de pe legătura
40 16 56 triunghiuri. dintre
adunare şi
scădere.

Obţinerea O7 Propune elevilor Citesc problema 10 Culegerea Problemati- Individual Observarea Rezolvă
performanţei O9 rezolvarea unei şi scriu datele ’ zarea Frontal sistematică a problema la
probleme din problemei pe Conversaţia comportamen- tablă şi pe
culegere. caiete. euristică tului elevilor caiete.
Dana........37 ani Algoritmi-
Scrie datele Sara.........cu 13 zarea
problemei pe tablă. ani mai puţin
decât Dana şi cu
12 ani mai mult
decât Tina
? ani Tina

Propune elevilor Scriu problema


punerea problemei în exerciţiu.
în exerciţiu.

Ce altă întrebare s- Formulează oral


ar putea pune o întrebare.
problemei?

Organizează elevii Elevii rezolvă în Jetoane cu Jocul În perechi Rezolvă


în 3 echipe. perechi flori didactic corect şi
Pe fiecare rând se exerciţiile de pe Planşe cu 3 “Florile” rapid
va lucra în perechi. flori. pomi sarcinile în
Fiecare pereche 1. Micşoraţi cu 9 colaborare cu
primeşte un jeton suma numerelor perechile lor.
cu o floare pe care 13 şi 6.
sunt scrise sarcini 2.Micşoraţi-l cu
de lucru.: 6 pe
predecesorul lui
Lipeşte florile în 29.
O1 pomii desenaţi pe 3. Măriţi cu 6
O12 planşe. diferenţa
O13 numerelor 39 şi
Este declarat 7.
câştigător rândul 4. Măriţi-l cu 71
care are cele mai pe succesorul
multe flori cu numărului 7.
sarcini rezolvate
corect.
Asigurarea O Distribuie elevilor Rezolvă 4’ Fişe de Jocul Individual Evaluare scrisă Rezolvă
feed-back-ului fişe de muncă sarcinile din fişa muncă didactic (fişa de muncă corect şi
independentă. de muncă indepen- Exerciţiul independentă) rapid
independentă. dentă sarcinile.
Asigurarea Organizează elevii Formulează oral 4’ Fişe cu Problemati- Pe grupe Observarea Compun oral
retenţiei şi O9 pe grupe, fiecare probleme după exerciţii zarea sistematică a probleme
transferului O11 grupă având de exerciţiile date. comportamentu după
formulat o lui comunicativ exerciţiile
problemă după un al elevilor date.
exerciţiu.

Aprecieri. Face aprecieri Aplaudă. 2’


Sarcini pentru individuale şi Notează tema
acasă colective . pentru acasă.
Notează pe tablă
tema pentru acasă
(ex.22/p. 103
culegere)