Sunteți pe pagina 1din 48

Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în fața raportorului:

Alege un răspuns.
a. nu împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile;
b. amână cercetarea preliminară prealabilă până ce persoana cercetată acceptă să discute cu raportorul;
c. împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile.
Corect

Poate deveni membru titular:


Alege un răspuns.
a. persoana care a absolvit un curs în domeniul evaluării bunurilor care nu a fost aprobat de către Consiliul director;
b. persoana care a absolvit un curs de formare specific in domeniul evaluării, aprobat de Consiliul director;
c. numai acea persoană care a promovat examenul de finalizare a stagiaturii.
Corect

Calitatea de membru de onoare se probează cu:


Alege un răspuns.
a. autorizație;
b. diplomă;
c. legitimație.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:


Alege un răspuns.
a. aprobă raportul și programul de activitate ale Consiliului director;
b. aprobă raportul și programul de activitate ale Comitetului director;
c. aprobă organigrama și politica de personal.
Corect

Riscul de piață:
Alege un răspuns.
a. Poate fi diversificat. Se mai numește și risc nesistematic;
b. Nu poate fi diversificat. Se mai numește și risc sistematic;
c. Nu poate fi diversificat. Se mai numește și risc nesistematic.
Corect

Poate fi membru al comisiei de etică și disciplină, membrul titular care:


Alege un răspuns.
a. are o vechime de cel puțin trei ani în profesia de evaluator;
b. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani;
c. nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani.
Corect
Activitatea Uniunii se finanțează din:
Alege un răspuns.
a. cotizații anuale ale membrilor;
b. realizarea de rapoarte de evaluare;
c. realizarea de proiecte de fuziune și/sau divizare.
Corect

Printre sancțiunile disciplinare care se aplică evaluatorilor autorizați se află:


Alege un răspuns.
a. suspendarea calității de membru cu acțiune corectivă profesională;
b. mustrare scrisă cu acțiune corectivă profesională;
c. avertisment cu acțiune corectivă profesională.
Corect

Ce reprezintă o imobilizare necorporală?


Alege un răspuns.
a. un activ nemonetar care se manifestă prin proprietăţile lui economice;
b. un activ monetar care se manifestă prin proprietăţile lui legale;
c. un activ monetar care se manifestă prin proprietăţile lui fizice.
Corect

Valorile componentelor rezultate din procesul de alocare a valorii proprietăţii imobiliare pot fi prezentate ca fiind valori de
piaţă?
Alege un răspuns.
a. da;
b. nu;
c. doar în anumite situaţii.
Corect

În urma analizei întreprinderilor cotate la bursă sau a tranzacţiilor reale se calculează ratele de evaluare ce reprezintă :
Alege un răspuns.
a. preţul împărţit la unele forme de venit sau la active nete;
b. formule prescurtate de calcul a valorii întreprinderii subiect;
c. corecţii pentru diferenţele între participaţia subiect şi participaţiile la alte întreprinderi, referitoare la gradul de
control, la vandabilitatea sau la mărimea participaţiei.
Corect

Conceptul de Activ modern echivalent este folosit în relație cu:


Alege un răspuns.
a. costul de înlocuire;
b. costul de reproducere;
c. ambele.
Corect

Printre atribuțiile Consiliului director se află:


Alege un răspuns.
a. stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
b. propune spre aprobarea Conferinței naționale standardele de evaluare care devin obligatorii pentru desfășurarea
activității evaluatorilor autorizați;
c. aprobă raportul de activitate al Consiliului Director.
Corect

Radierea mențiunii din registrul antecedentelor disciplinare se propune de către:


Alege un răspuns.
a. persoana sancționată;
b. Consiliu director;
c. Comisia de etică și disciplină.
Corect

Care din activitățile de mai jos nu intră în atribuțiile Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România?
Alege un răspuns.
a. Apară prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele
specializate precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinatate;
b. Elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării;
c. Organizează acțiuni cu caracter social și umanitar.
Corect

Hotararile Consiliului Director vor fi publicate pe siteul Uniunii si vor fi comunicate persoanelor interesate de catre:
Alege un răspuns.
a. Secretarul general;
b. Presedinte;
c. Directorul general.
Corect

Membrii inactivi ai Uniunii care isi au domiciliul pe raza filialei:


Alege un răspuns.
a. nu au drept de vot la data Adunarii generale a filialei;
b. au drept de vot la data Adunarii generale a filialei;
c. pot fi desemnati reprezentanti la Conferinta nationala a Uniunii.
Corect

Ce reprezintă activitatea pieţei pentru un anumit activ?


Alege un răspuns.
a. numărul de oferte pe piaţa acelui tip de activ la data evaluării;
b. numărul de cereri pe piaţa acelui tip de activ la data evaluării;
c. o măsură a volumului de tranzacţii cu acel activ la un moment dat.
Corect

Metoda capitalizării directe a rentei/arendei funciare (chiriei) se aplică pentru evaluarea terenurilor:
Alege un răspuns.
a. cu folosinţă agricolă;
b. închiriate;
c. a şi b.
Corect

Durata mandatului membrilor Comisiei de etică și disciplină este de:


Alege un răspuns.
a. 2 ani;
b. 3 ani;
c. 4 ani.
Corect

Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător:
Alege un răspuns.
a. este identică cu cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
b. poate fi diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
c. este întotdeauna diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup.
Corect

În evaluarea pentru garantarea împrumutului dacă rezultatele abordărilor prezintă un interval de valori și se impune
reconcilierea acestora:
Alege un răspuns.
a. nu se va face niciodată o medie a rezultatelor obţinute prin diverse abordări;
b. se poate face media rezultatelor obţinute prin diverse abordări, cu condiția ca rezultatele să fie apropiate;
c. se recomandă mediana rezultatelor obţinute prin diverse abordări.
Corect

O credibilitate mai mare va fi acordată datelor de intrare asumate când:


Alege un răspuns.
a. atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață este confirmată de studii academice;
b. datele privind tranzacțiile comparabile sunt recente și verificate;
c. fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile viitoare.
Corect

În cadrul principiului etic "Integritate" se află:


Alege un răspuns.
a. evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că cei care își desfășoară activitatea de
evaluare sub coordonarea sa acționează în conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru membrii
Uniunii;
b. evaluatorii autorizați nu vor face afirmații compromițătoare cu privire la alți evaluatori autorizați sau la lucrările
efectuate de către aceștia;
c. evaluatorul autorizat nu va realiza cu bună știință un raport de evaluare care conține declarații sau informații care
sunt false, greșite ori întocmite în mod necorespunzător.
Corect

Valoarea proprietăţii imobiliare este ataşată mai degrabă:


Alege un răspuns.
a. terenului şi clădirilor;
b. terenului şi amenajărilor acestuia;
c. dreptului asupra proprietăţii.
Corect

Ce presupune conceptul de piaţă?


Alege un răspuns.
a. bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricţii între cumpărători şi vânzători;
b. existenţa unui număr mai mare de cereri decât cel de oferte pentru un bun sau serviciu;
c. raportul cerere/ofertă rămâne constant pe o anumită perioadă de timp.
Corect

Conform IVS 200, abordările valorii utilizate în evaluarea întreprinderilor sunt:


Alege un răspuns.
a. prin venit şi prin activul net corectat;
b. prin piaţă şi prin venit;
c. prin cost şi prin piaţă.
Corect

Valoarea reziduală a clădirii


Alege un răspuns.
a. este în general considerată zero în vederea recuperării integrale a capitalului investit;
b. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mare decât durata viaţă economică rămasă;
c. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mică decât durata viaţă economică rămasă.
Corect

Deciziile Consiliului Director de aplicare a sanctiunilor disciplinare sunt redactate de catre:


Alege un răspuns.
a. Directorul general;
b. Presedintele Comisiei de Etica si Disciplina;
c. Departamentul juridic al Uniunii.
Corect

Decizia că un bun este conform pentru garanție bancară trebuie să aparțină:


Alege un răspuns.
a. instituției de credit;
b. evaluatorului;
c. instituției de credit, dar numai la recomandarea evaluatorului.
Corect

În ce scop se declară conformitatea evaluării cu standardele IVSC în raportul de evaluare?


Alege un răspuns.
a. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat întocmai dorinţele beneficiarului;
b. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat cerinţele etice şi profesionale conţinute în standardele IVSC;
c. pentru a nu permite publicarea integrală sau parţială a raportului de evaluare.
Corect

Cuantumul cotizatiei pentru membrii inactivi in anul 2013 este:


Alege un răspuns.
a. 200 lei;
b. 0;
c. 500 lei.
Corect

Secțiunile din Tablou conțin următoarele categorii de membrii:


Alege un răspuns.
a. titulari, acreditați, corporativi, inactivi, suspendați;
b. titulari, acreditați, corporativi, inactivi;
c. titulari, acreditați, suspendați, inactivi.
Corect

La evaluarea terenurilor pot fi folosite preţurile cerute prin ofertele de vânzare sau cele oferite prin cererile de cumpărare?
Alege un răspuns.
a. nu, niciodată;
b. se folosesc doar tranzacţii la data evaluării;
c. da, atunci când tranzacţiile efectuate nu sunt credibile şi/sau nu pot fi verificate.
Corect

Organele de conducere ale Uniunii cuprind:


Alege un răspuns.
a. Adunarea națională;
b. Conferința națională;
c. Adunarea generală.
Corect

Inspectorii care efectueaza verificari de asigurare a calitatii si care se afla in una din situatiile de conflict de interese
prevazute de Codul Etic, in raport cu evaluatorul autorizat la care urmeaza sa efectueze inspectia calitatii:
Alege un răspuns.
a. trebuie sa declare existenta conflictului de interese;
b. nu trebuie sa declare existenta conflictului de interese;
c. pot efectua inspectia de calitate chiar daca sunt in conflict de interese.
Corect

Indicaţi care din următoarele reprezintă date de intrare reale:


Alege un răspuns.
a. atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață;
b. fluxul de numerar previzionat al activului;
c. fluxul de numerar efectiv generat de activ.
Corect

Specializările deținute de către evaluatorul autorizat:


Alege un răspuns.
a. sunt trecute pe parafă;
b. nu sunt trecute pe parafă;
c. este la latitudinea evaluatorului dacă sunt trecute sau nu pe parafă.
Corect

Abordarea prin cost se utilizează în evaluarea unei întreprinderi?


Alege un răspuns.
a. se recomandă să fie utilizată pentru orice tip de întreprindere;
b. nu se poate utiliza în evaluarea întreprinderilor;
c. numai în cazul întreprinderilor aflate în stare incipientă sau celor recent înfiinţate.
Corect

Metodele de evaluare a terenurilor:


Alege un răspuns.
a. sunt derivări ale celor trei abordări tradiţionale ale valorii;
b. se înscriu în abordarea prin venit;
c. se înscriu abordarea prin comparaţie.
Corect

Ce se înţelege prin participanţi pe piaţă?


Alege un răspuns.
a. anumite persoane sau companii implicate în tranzacţii curente sau care intenţionează să intre într-o tranzacţie cu
un anumit tip de activ;
b. toate persoanele, companiile sau alte entităţi implicate în tranzacţii curente cu un anumit tip de activ;
c. toate persoanele, companiile sau alte entităţi implicate în tranzacţii curente sau care intenţionează să intre într-o
tranzacţie cu un anumit tip de activ.
Corect
GE 2 Evaluarea proprietăţilor imobiliare generatoare de afaceri se aplică pentru:
Alege un răspuns.
a. evaluarea proprietăţilor imobiliare generatoare de afaceri în ansamblul lor;
b. alocarea valorii proprietăţilor imobiliare generatoare de afaceri pe componentele sale principale;
c. a şi b.
Corect

Ce reprezintă o imobilizare necorporală?


Alege un răspuns.
a. un activ nemonetar care se manifestă prin proprietăţile lui economice;
b. un activ monetar care se manifestă prin proprietăţile lui legale;
c. un activ monetar care se manifestă prin proprietăţile lui fizice.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:


Alege un răspuns.
a. hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului director;
b. aprobă regulamentul de atribuire a calității de membru stagiar;
c. hotărăște schimbarea sediului asociației.
Corect

Numărul de membri titulari care impune desființarea unei filiale este:


Alege un răspuns.
a. sub 500;
b. nu se desființează datorită nerespectării condiției de număr de membri;
c. sub 21.
Corect

Conform IVS 200, abordările valorii utilizate în evaluarea întreprinderilor sunt:


Alege un răspuns.
a. prin venit şi prin activul net corectat;
b. prin piaţă şi prin venit;
c. prin cost şi prin piaţă.
Corect

Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător:
Alege un răspuns.
a. este identică cu cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
b. poate fi diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
c. este întotdeauna diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup.
Corect
Metoda capitalizării directe a rentei/arendei funciare (chiriei) se aplică pentru evaluarea terenurilor:
Alege un răspuns.
a. cu folosinţă agricolă;
b. închiriate;
c. a şi b.
Corect

Numerele de legitimatie ale membrilor titulari:


Alege un răspuns.
a. sunt realocate dupa ce persoanele care le-au detinut nu mai sunt membre ale Uniunii;
b. nu sunt realocate chiar daca persoanele care le-au detinut nu mai sunt membre ale Uniunii;
c. sunt realocate numai daca persoanele care le-au detinut isi dau acordul in acest sens.
Corect

Calitatea de membru acreditat, până sa fie nevoie de susținerea unui examen de reacreditare, este acordată pentru:
Alege un răspuns.
a. 5 ani;
b. 4 ani;
c. 3 ani.
Corect

Una din cele două proceduri uzuale alternative de alocare fie a valorii totale, fie a preţului total plătit pentru o proprietate
imobiliară este:
Alege un răspuns.
a. scăderea valorii terenului din valoarea totală sau din preţul plătit pentru proprietatea imobiliară, la o dată
specificată, pentru a determina valoarea construcţiilor;
b. scăderea costului de înlocuire brut al construcţiilor din valoarea totală sau din preţul plătit pentru proprietatea
imobiliară, la o dată specificată, pentru a determina valoarea terenului;
c. a sau b.
Corect

Un exemplu de dată de intrare reală pentru evaluare este:


Alege un răspuns.
a. costul efectiv al unui activ modern echivalent;
b. fluxurile de numerar previzionate;
c. costul estimat al unui activ ipotetic.
Corect

Când plenul Comisiei de etică și disciplină constată că cercetarea disciplinară prealabilă nu este completă:
Alege un răspuns.
a. continuă deliberările pe baza informațiilor existente;
b. restituie cauza disciplinară raportorului în vederea completării;
c. clasează sesizarea pentru că exercitarea acțiunii disciplinare nu se justifică.
Corect

Este posibil ca imobilizările necorporale să aibă un impact asupra valorii imobilizărilor corporale mobile?
Alege un răspuns.
a. nu, în niciun caz;
b. da;
c. doar activele de tip brevete de invenţie.
Corect

Care din următoarele activități sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 24/2011?
Alege un răspuns.
a. Evaluări de personal;
b. Evaluări de întreprinderi
c. Verificări de devize pentru proiecte de construcții.
Corect

Când nu există posibilitatea de a se aplica metode de evaluare înscrise în toate cele trei abordări în evaluarea pentru
garantarea împrumutului:
Alege un răspuns.
a. se vor aplica două metode, dacă sunt singurele adecvate;
b. se va aplica doar o singură metodă, dacă e singura adecvată;
c. a sau b.
Corect

Printre organele de conducere ale Uniunii se află:


Alege un răspuns.
a. Comitetul director;
b. Consiliul director;
c. Comisia de directori.
Corect

Cele patru clase de active necorporale identificabile cuprind, între altele:


Alege un răspuns.
a. active de natură artistică;
b. active contribuitoare;
c. active financiare.
Corect

Filialele Uniunii se organizează:


Alege un răspuns.
a. în fiecare județ;
b. în principalele regiuni istorice ale României;
c. pot fi organizate în fiecare județ sau pot fi constituite filiale care cuprind membri din mai multe județe.
Corect

Un exemplu de ipoteză adițională uzuală pentru a descrie starea sau situația în care sunt evaluate activele în IVS 220 este:
Alege un răspuns.
a. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca un întreg, dezinstalate, separat de
întreprinderea care își continuă activitatea normală de exploatare;
b. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca un întreg, instalate/pe
amplasament, dar pe premisa că întreprinderea este închisă;
c. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca elemente separate, ce urmează să
rămână pe locația lor permanentă.
Corect

Perioada de stagiu are o durată de:


Alege un răspuns.
a. 2 ani de la finalizarea studiilor universitare;
b. 3 ani de la data atribuirii calității de membru stagiar;
c. maxim 2 ani de la atribuirea calității de membru stagiar.
Corect

Atunci când venitul sau fluxul de numerar previzionat se exprimă în preţuri curente, ratele utilizate sunt:
Alege un răspuns.
a. rate constante;
b. rate reale;
c. rate care conţin şi o componentă inflaţionistă.
Corect

Calitatea de membru stagiar se probează cu:


Alege un răspuns.
a. legitimație și parafă;
b. legitimație;
c. autorizație.
Corect

Obligația respectării principiului confidențialității:


Alege un răspuns.
a. este valabilă doar în perioada de valabilitate a contractului dintre evaluator și client;
b. continuă și după încheierea relației dintre evaluatorul autorizat, client sau angajator;
c. se întrerupe când evaluatorul autorizat încheie relația cu angajatorul.
Corect

În cazul în care documentele necesare elaborării raportului de evaluare, în scopul garantării unui împrumut, nu reflectă
situaţia constatată la inspecţie:
Alege un răspuns.
a. evaluatorul trebuie să facă măsurătorile cadastrale necesare;
b. se vor solicita documente suplimentare;
c. se refuză lucrarea de evaluare.
Corect

Printre atribuțiile Consiliului director se află:


Alege un răspuns.
a. aprobă incheierea de acte juridice;
b. stabilește strategia și obiectivele generale ale Uniunii;
c. decide dizolvarea Uniunii.
Corect

Norma de reprezentare la Conferința națională este de:


Alege un răspuns.
a. câte un reprezentant la 25 de membri titulari;
b. câte un reprezentant la 20 de membri corporativi;
c. câte un reprezentant la 20 de membri titulari.
Corect

Termenul "cumpărător hotărât" din definiţia valorii de piaţă se referă la:


Alege un răspuns.
a. un cumpărător hotărât să cumpere numai acea proprietate;
b. un cumpărător care nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preţ;
c. un cumpărător constrâns să cumpere din motive financiare.
Corect
O credibilitate mai mare va fi acordată datelor de intrare asumate când:
Alege un răspuns.
a. atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață este confirmată de studii academice;
b. datele privind tranzacțiile comparabile sunt recente și verificate;
c. fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile viitoare.
Corect

Când se utilizează abordarea prin cost?


Alege un răspuns.
a. când nu există nici o dovadă a preţurilor de tranzacţionare pentru proprietăţi similare;
b. când nu există niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic, care ar reveni titularului dreptului;
c. a şi b.
Corect

Puncte: 1
În raportarea rezultatelor verificării unei evaluări, evaluatorul verificator:
Alege un răspuns.
a. trebuie să formuleze o opinie asupra valorii definite în raportul verificat;
b. va lua în considerare informaţiile pe care le are la momentul verificării evaluării;
c. va formula o opinie referitoare la adecvarea metodelor şi tehnicilor folosite în evaluarea verificată.
Corect

Indicaţi definiţia corectă a valorii de investiţie, conform IVS 2011:


Alege un răspuns.
a. valoarea unui activ pentru proprietarul său, pentru o anumită investiţie sau în scopuri de exploatare;
b. valoarea unui activ pentru un proprietar sau pentru un proprietar potenţial, pentru o anumită investiţie sau în
scopuri de exploatare;
c. valoarea unui activ pentru un potenţial proprietar, pentru scopuri de exploatare.
Corect

Un exemplu de ipoteză adițională uzuală pentru a descrie starea sau situația în care sunt evaluate activele în IVS 220 este:
Alege un răspuns.
a. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca un întreg, dezinstalate, separat de
întreprinderea care își continuă activitatea normală de exploatare;
b. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca un întreg, instalate/pe
amplasament, dar pe premisa că întreprinderea este închisă;
c. aceea în care activele de natura imobilizărilor corporale mobile se evaluează ca elemente separate, ce urmează să
rămână pe locația lor permanentă.
Corect

Care este tipul de vot pentru alegerea auditorului statutar?


Alege un răspuns.
a. Vot deschis;
b. Vot secret;
c. Vot prin corespondență.
Corect

Indicaţi care din următoarele reprezintă date de intrare asumate:


Alege un răspuns.
a. preţurile obţinute din tranzacţii cu active similare;
b. fluxurile de numerar previzionate;
c. costul efectiv al activelor similare.
Corect

Ce presupune conceptul de piaţă?


Alege un răspuns.
a. bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricţii între cumpărători şi vânzători;
b. existenţa unui număr mai mare de cereri decât cel de oferte pentru un bun sau serviciu;
c. raportul cerere/ofertă rămâne constant pe o anumită perioadă de timp.
Corect
Concluzia raportului de verificare a unei evaluări:
Alege un răspuns.
a. vine în sprijinul concluziei din raportul de evaluare verificat;
b. combate concluzia din raportul de evaluare verificat;
c. a sau b.
Corect

În ce scop se declară conformitatea evaluării cu standardele IVSC în raportul de evaluare?


Alege un răspuns.
a. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat întocmai dorinţele beneficiarului;
b. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat cerinţele etice şi profesionale conţinute în standardele IVSC;
c. pentru a nu permite publicarea integrală sau parţială a raportului de evaluare.
Corect

Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala a membrilor Uniunii persoane juridice, este:
Alege un răspuns.
a. 10.000 EURO;
b. 15.000 EURO;
c. 50.000 EURO.
Corect

Indicaţi definiţia corectă a valorii întreprinderii, aşa cum este aceasta precizată în IVS 2011:
Alege un răspuns.
a. valoarea unei întreprinderi pentru acţionarii ei;
b. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare
de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii;
c. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de
dobânzi.
Corect

În cadrul metodei extracţiei de pe piaţă, valoarea terenului liber se determină:


Alege un răspuns.
a. folosind grila de piaţă cu informaţii despre proprietăţi comparabile;
b. ca diferenţă între preţul de vânzare al întregii proprietăţi imobiliare şi costul de înlocuire net al amenajărilor
terenului şi al clădirilor;
c. scăzând deprecierile din preţul curent de vânzare al întregii proprietăţi.
Corect

Rezultatul aplicării analizei fluxului de numerar actualizat (analiza parcelării şi dezvoltării) în evaluarea terenului este:
Alege un răspuns.
a. valoarea minimă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziţionarea unui teren
neamenajat;
b. valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziţionarea unui teren
neamenajat;
c. valoarea medie pe care un dezvoltator prudent ar putea să o plătească pentru achiziţionarea unui teren
neamenajat.
Corect

Valorile componentelor rezultate din procesul de alocare a valorii proprietăţii imobiliare pot fi prezentate ca fiind valori de
piaţă?
Alege un răspuns.
a. da;
b. nu;
c. doar în anumite situaţii.
Corect

Când nu există posibilitatea de a se aplica metode de evaluare înscrise în toate cele trei abordări în evaluarea pentru
garantarea împrumutului:
Alege un răspuns.
a. se vor aplica două metode, dacă sunt singurele adecvate;
b. se va aplica doar o singură metodă, dacă e singura adecvată;
c. a sau b.
Corect

Informațiile care se înscriu în Tablou pentru membrii corporativi sunt:


Alege un răspuns.
a. denumirea, județul în care își au sediul social, codul unic de indentificare, numărul de telefon și numărul
autorizației;
b. denumirea, județul în care își au sediul social, codul unic de indentificare și numărul autorizației;
c. denumirea, adresa la care își au sediul social, codul unic de indentificare și numărul autorizației.
Corect

Mandatul membrilor Consiliului director este de:


Alege un răspuns.
a. 1 an;
b. 2 ani;
c. 3 ani.
Corect

În cazul intervenirii cauzei de inactivitate sau de suspendare, membrii titulari au obligația de a preda însemnele la filiala din
care fac parte, în termen de:
Alege un răspuns.
a. 10 zile;
b. 20 de zile;
c. 30 de zile.
Corect

Sanctionarea disciplinara a unui membru al Consiliului Director atrage dupa sine:


Alege un răspuns.
a. suspendarea din calitatea de membru al Consiliului pe o perioada de 1 an;
b. incetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului;
c. nu are nici o influenta asupra calitatii de membru al Consiliului.
Corect

În abordarea prin venit, estimarea valorii întreprinderii prin aplicarea metodelor de capitalizare presupune luarea în
considerare a creşterii aşteptate a fluxului de numerar:
Alege un răspuns.
a. în mărimea ratei de actualizare estimate;
b. în nivelul fluxului de numerar estimat;
c. în mărimea ratei de capitalizare estimate.
Corect

Ce reprezintă activitatea pieţei pentru un anumit activ?


Alege un răspuns.
a. numărul de oferte pe piaţa acelui tip de activ la data evaluării;
b. numărul de cereri pe piaţa acelui tip de activ la data evaluării;
c. o măsură a volumului de tranzacţii cu acel activ la un moment dat.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nu se regăsesc:
Alege un răspuns.
a. Aprobarea regulamentului comisiei de cercetare și standarde;
b. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului director;
c. Aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii Uniunii.
Corect

Obligația respectării principiului confidențialității:


Alege un răspuns.
a. este valabilă doar în perioada de valabilitate a contractului dintre evaluator și client;
b. continuă și după încheierea relației dintre evaluatorul autorizat, client sau angajator;
c. se întrerupe când evaluatorul autorizat încheie relația cu angajatorul.
Corect

Termenul de reunire al Adunarii generale a filialei:


Alege un răspuns.
a. este de minim 15 zile de la data publicarii convocarii intr-un ziar de raspandire regionala in raza filialei;
b. nu poate fi stabilit mai devreme de 30 zile de la data publicarii convocarii intr-un ziar de raspandire nationala;
c. nu exista precizari privind termenul de reunire al Adunarii generale a filialei.
Corect
Printre atribuțiile Consiliului director se află:
Alege un răspuns.
a. alege membrii Consiliului director;
b. prezintă Conferinței naționale raportul de activitate;
c. aprobă codul de etică al profesiei.
Corect

Mandatul membrilor Comisiei de etică și disciplină încetează:


Alege un răspuns.
a. prin pierderea calității de membru al Consiliului director;
b. prin pierderea calității de membru acreditat;
c. prin pierderea calității de membru al Uniunii.
Corect

Care din activitățile de mai jos nu intră în atribuțiile Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România?
Alege un răspuns.
a. Acționează în nume propriu pe piața de capital;
b. Colaborează cu organisme profesionale din țară și din străinatate;
c. Editează publicații de specialitate.
Corect

Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător:
Alege un răspuns.
a. este identică cu cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
b. poate fi diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup;
c. este întotdeauna diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a unui grup.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:


Alege un răspuns.
a. propune spre aprobare standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității evaluatorilor autorizați;
b. aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului Director;
c. elaborează regulamentul Comisiei de etică și disciplină.
Corect

Factorii pe baza cărora se estimează informațiile financiare previzionate (IFP) cuprind:


Alege un răspuns.
a. acoperirea geografică, funcționalitatea și piețele accesate;
b. prețurile de vânzare, multiplii de evaluare și corecțiile aferente;
c. marjele istorice ale profitului realizate, precum şi orice variații de la marjele de profit anticipate, ţinând cont de
aşteptările pieţei.
Corect
Modificările în structura Tabloului care apar pe parcursul anului:
Alege un răspuns.
a. vor fi publicate în Monitorul Oficial Partea I în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării;
b. vor fi publicate doar în Monitorul Oficial Partea I la începutul anului următor;
c. vor fi afișate pe pagina web a Uniunii în termen de 10 zile de la data intervenirii modificării.
Corect

Printre atribuțiile Consiliului director al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania nu se regasesc:
Alege un răspuns.
a. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale;
b. Stabilește anual cuantumul taxelor, cotizațiilor și indemnizațiilor, precum și termenele de plată ale acestora;
c. Elaborează propuneri privind înființarea și desființarea filialelor.
Corect

Proiectul final al ordinii de zi:


Alege un răspuns.
a. contine doar acele puncte pentru care au fost transmise materialele
necesare in termenul stabilit;
b. contine toate punctele propuse in proiectul ordinii de zi indiferent daca au
fost transmise materialele necesare;
c. se aproba de catre Secretarul general.
Corect

În abordarea prin venit, estimarea valorii întreprinderii prin aplicarea metodelor de capitalizare presupune luarea în
considerare a creşterii aşteptate a fluxului de numerar:
Alege un răspuns.
a. în mărimea ratei de actualizare estimate;

b. în nivelul fluxului de numerar estimat;

c. în mărimea ratei de capitalizare estimate.


Corect

O imobilizare necorporală poate fi:


Alege un răspuns.
a. dependentă sau independentă;

b. identificabilă sau neidentificabilă;

c. mobilă sau fixă.


Corect
La finalul soluționării acțiunii disciplinare se întocmește o decizie de către:
Alege un răspuns.
a. Comisia de etică și disciplină;

b. Raportor;

c. Consiliul director sau Conferința națională, după caz.


Corect
Când Consiliul director sau Conferința națională, după caz, constatată că cercetarea disciplinară nu este completă:
Alege un răspuns.
a. aplică sancțiunile legale pe baza documentelor existente la Comisia de etică și
disciplină;
b. restituie cauza disciplinară Comisiei de etică și disciplină, în vederea completării
cercetării disiciplinare;
c. realizează o investigație proprie pentru completarea cercetării disciplinare.
Corect

Care este formularea corectă din IVS, Cadrul general:


Alege un răspuns.
a. este obligatorie folosirea celor trei abordări în evaluare;

b. este obligatorie folosirea cel puţin a două abordări în evaluare;

c. una sau mai multe abordări pot fi utilizate pentru obţinerea valorii definită
de tipul valorii adecvat.
Corect

Numarul de membri al Consiliului filialei este:


Alege un răspuns.
a. 9;

b. 10;

c. 11.
Corect

Calitatea de membru corporativ se probează cu:


Alege un răspuns.
a. autorizație și parafa de membru corporativ;

b. legitimație;

c. autorizație.
Corect

Valoarea reziduală a clădirii


Alege un răspuns.
a. este în general considerată zero în vederea recuperării integrale a capitalului
investit;
b. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mare decât durata viaţă
economică rămasă;
c. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mică decât durata viaţă
economică rămasă.
Corect

Numărul minim de membri titulari pentru înființarea unei filiale este de:
Alege un răspuns.
a. 21;

b. 500;

c. nu este precizat un anumit număr.


Corect

Valoarea de piaţă reprezintă:


Alege un răspuns.
a. suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data
evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere, atunci când cererea se întâlneşte
cu oferta de pe piaţă;
b. suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data
evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie
nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în
cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere;
c. suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) între un
cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un
marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză,
prudent şi fără constrângere.
Corect

Decizia de soluționare a acțiunii disciplinare se comunică persoanelor interesate în termen de:


Alege un răspuns.
a. 10 zile de la data emiterii;

b. 7 zile de la data ședinței Consiliului director sau a Conferinței naționale,


după caz;
c. 15 zile de la data emiterii.
Corect

Care este durata mandatului membrilor Consiliului director:


Alege un răspuns.
a. 2 ani;

b. 4 ani;

c. 5 ani.
Corect

Care este expresia corectă din definiţia cumpărătorului special, conform IVS 2011?
Alege un răspuns.
a. "un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare de investiţie
specială...";
b. "un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare de piaţă
specială...";
c. "un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare specială...".
Corect

Când nu există posibilitatea de a se aplica metode de evaluare înscrise în toate cele trei abordări în evaluarea pentru
garantarea împrumutului:
Alege un răspuns.
a. se vor aplica două metode, dacă sunt singurele adecvate;

b. se va aplica doar o singură metodă, dacă e singura adecvată;

c. a sau b.
Corect

Modificările în structura Tabloului care apar pe parcursul anului:


Alege un răspuns.
a. vor fi publicate în Monitorul Oficial Partea I în termen de 10 zile de la data
intervenirii modificării;
b. vor fi publicate doar în Monitorul Oficial Partea I la începutul anului
următor;
c. vor fi afișate pe pagina web a Uniunii în termen de 10 zile de la data
intervenirii modificării.
Corect

Elementele avute în vedere de către evaluator în cadrul procesului de reconciliere pentru fiecare abordare în parte sunt
următoarele:
Alege un răspuns.
a. cantitatea informaţiilor avute la dispoziţie, consistenţa informaţiilor, verificarea
informaţiilor;
b. tipul proprietăţii evaluate, interesele solicitantului creditului, scopul evaluării;

c. a și b.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:


Alege un răspuns.
a. propune spre aprobare standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea
activității evaluatorilor autorizați;
b. aprobă membrii de onoare, la propunerea Consiliului Director;

c. elaborează regulamentul Comisiei de etică și disciplină.


Corect

Sistemul de monitorizare a calitatii activitatii de evaluare include ca persoane supuse monitorizarii:


Alege un răspuns.
a. numai evaluatorii autorizati persoane fizice;

b. numai evaluatorii autorizati persoane juridice;

c. atat evaluatorii autorizati persoane fizice cat si evaluatorii autorizati


persoane juridice.
Corect

Metodele de evaluare a terenurilor:


Alege un răspuns.
a. sunt derivări ale celor trei abordări tradiţionale ale valorii;

b. se înscriu în abordarea prin venit;

c. se înscriu abordarea prin comparaţie.


Corect

Termenul limita pentru achitarea cotizatiei de membru titular pentru anul 2013 este:
Alege un răspuns.
a. 31 decembrie 2012;

b. 31 martie 2013;

c. 30 iunie 2013.
Corect

În ce scop se declară conformitatea evaluării cu standardele IVSC în raportul de evaluare?


Alege un răspuns.
a. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat întocmai dorinţele
beneficiarului;
b. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat cerinţele etice şi profesionale
conţinute în standardele IVSC;
c. pentru a nu permite publicarea integrală sau parţială a raportului de evaluare.
Corect

Care dintre condițiile de mai jos este obligatorie pentru o societate comercială pentru a deveni membru corporativ al Uniunii?
Alege un răspuns.
a. Să nu fi suferit condamnări penale;

b. Majoritatea acțiunilor sau părților sociale să fie deținute de către evaluatori


autorizați;
c. Să nu aibă datorii la buget mai vechi de 180 zile.
Corect

Cine conduce ședințele Consiliului director?


Alege un răspuns.
a. Președintele sau, în lipsa acestuia, primvicepreședintele;

b. Decanul de vârstă dintre membrii Consiliului director;

c. Membrul Consiliului director care se prezintă primul la ședință.


Corect

Ce reprezintă componentizarea?
Alege un răspuns.
a. alocarea valorii juste a unui activ corporal complex pe părţile sale;

b. alocarea valorii de piaţă pe componentele proprietăţii;

c. niciun răspuns corect.


Corect

Președintele Comisiei de etică și disciplină:


Alege un răspuns.
a. nu participă la ședințele Consiliului director;

b. nu participă la ședințele Comisiei de etică și disciplină;

c. participă la ședințele Consiliului director.


Corect

Minuta sedintei Consiliului Director este intocmita de catre:


Alege un răspuns.
a. Trezorier;

b. Secretarul general;

c. Directorul general.
Corect

Care este poziția președintelui Uniunii în Consiliul director?


Alege un răspuns.
a. Are statut de observator;

b. Este președintele Consiliului director;

c. Este membru de onoare în Consiliul director.


Corect

Termenul "cumpărător hotărât" din definiţia valorii de piaţă se referă la:


Alege un răspuns.
a. un cumpărător hotărât să cumpere numai acea proprietate;

b. un cumpărător care nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice


preţ;
c. un cumpărător constrâns să cumpere din motive financiare.
Corect

Cea mai bună utilizare a unui activ, evaluat ca fiind de sine stătător:
Alege un răspuns.
a. este identică cu cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a
unui grup;
b. poate fi diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta este parte a
unui grup;
c. este întotdeauna diferită de cea mai bună utilizare a activului, când acesta
este parte a unui grup.
Corect

Printre atribuțiile Consiliului director se află:


Alege un răspuns.
a. aprobă inființarea filialelor;

b. aprobă auditorul statutar;

c. aprobă afilierea la asociații și organisme de profil, naționale și internaționale.


Corect

Procedurile de alegeri pentru organele de conducere sunt aprobate de către:


Alege un răspuns.
a. Consiliul director;

b. Conferința națională;

c. Comisia de evidență membri.


Corect

Factorii pe baza cărora se estimează informațiile financiare previzionate (IFP) cuprind:


Alege un răspuns.
a. acoperirea geografică, funcționalitatea și piețele accesate;

b. prețurile de vânzare, multiplii de evaluare și corecțiile aferente;

c. marjele istorice ale profitului realizate, precum şi orice variații de la marjele de profit
anticipate, ţinând cont de aşteptările pieţei.
Corect

În cadrul principiului etic "Obiectivitate, independență, imparțialitate" se află:


Alege un răspuns.
a. evaluatorul autorizat nu va efectua o lucrare de evaluare pentru aceleași bunuri pentru
două sau mai multe parți implicate într-o tranzacție, fără acordul scris al părților;
b. evaluatorul autorizat trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor deținute cu
privire la client și la lucrările efectuate și trebuie să fie precaut și vigilent pentru a nu face
dezvăluiri neintenționate;
c. realizarea serviciilor profesionale în conformitate cu standardele de evaluare obligatorii
pentru membrii Uniunii.
Corect

Metoda capitalizării directe a rentei/arendei funciare (chiriei) se aplică pentru evaluarea terenurilor:
Alege un răspuns.
a. cu folosinţă agricolă;

b. închiriate;

c. a şi b.
Corect

Indicaţi principiul economic care stă la baza abordării prin cost:


Alege un răspuns.
a. un cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar
obţinerii unui activ cu aceeaşi utilitate;
b. un cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar
obţinerii unui activ cu aceeaşi formă;
c. un cumpărător nu va plăti pentru un activ mai mult decât costul necesar
obţinerii unui activ cu aceeaşi suprafaţă.
Corect

Ce reprezintă lichiditatea unui activ?


Alege un răspuns.
a. volumul de tranzacţii cu active asemănătoare pe piaţă la data evaluării;
b. o măsură a modului în care activul poate fi transferat rapid contra unei sume de bani;
c. numărul de participanţi pe piaţa acelui tip de activ la data evaluării.
Corect

Propunerile Comisiei de etică și disciplină din referatul întocmit la finalul cercetării disciplinare propriu-zise:
Alege un răspuns.
a. sunt obligatorii pentru Consiliul director;
b. nu sunt obligatorii pentru Consiliul director sau Conferința națională, după caz;
c. sunt obligatorii pentru Conferința națională.
Corect

Ce înţeles are termenul "într-o tranzacţie nepărtinitoare" din definiţia valorii de piaţă?
Alege un răspuns.
a. tranzacţie care are loc între părţi care nu au o relaţie anumită sau specială;
b. tranzacţie care are loc între părţi care au o relaţie anumită sau specială;
c. tranzacţie care are loc între părţi ce nu cunosc realitatea pieţei.
Corect

Clasificarea unui teren ca fiind în surplus sau excedentar este:


Alege un răspuns.
a. rezultatul raţionamentului profesional al analistului;
b. se bazează pe mai mulţi factori specifici proprietăţii imobiliare subiect, cum ar fi nevoia de spaţiu verde, protejarea
peisajului, prevederile documentaţiilor de urbanism, necesităţile unei extinderi viitoare a clădirii existente;
c. a și b.
Corect

Primvicepreședintele în calitate de membru al Consiliului director:


Alege un răspuns.
a. are atribuții stabilite de către Conferința națională;
b. devine președinte în termen de 2 ani de la alegerea sa în funcția de primvicepreședinte;
c. este președintele Comisiei de etică și disciplină.
Corect

Convocarea ședințelor Comisiei de etică și disciplină este facută de:


Alege un răspuns.
a. raportorii care au fost numiți în procedură;
b. Consiliul director;
c. președintele Comisiei de etică și disciplină.
Corect

Cuantumul cotizatiei pentru membrii corporativi in anul 2013 este de:


Alege un răspuns.
a. 500 lei;
b. 1500 lei;
c. 0.5% din cifra de afaceri obtinuta din activitatea de evaluare.
Corect

Calitatea de membru titular se probează cu:


Alege un răspuns.
a. legitimație de membru și parafa;
b. autorizație de membru și parafa;
c. doar cu parafa de evaluator autorizat.
Corect

Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:


Alege un răspuns.
a. aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor de specialitate altele decât Comisia de etică și
disciplină;
b. aprobă codul de etică al profesiei la propunerea Consiliului director;
c. stabilește anual termenul de plată al cotizațiilor.
Corect

Factorii pe baza cărora se estimează informațiile financiare previzionate (IFP) cuprind:


Alege un răspuns.
a. acoperirea geografică, funcționalitatea și piețele accesate;
b. prețurile de vânzare, multiplii de evaluare și corecțiile aferente;
c. marjele istorice ale profitului realizate, precum şi orice variații de la marjele de profit anticipate, ţinând cont de
aşteptările pieţei.
Corect

Care dintre condițiile de mai jos este obligatorie pentru o societate comercială pentru a deveni membru corporativ al Uniunii?
Alege un răspuns.
a. Să achite taxa de înscriere în Uniune în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
b. Să dovedeasca faptul că a fost membru corporativ ANEVAR;
c. Să aiba durata de activitate nelimitată, dovedită cu certificat emis de catre Oficiul Registrului Comerțului.
Corect

În ce scop se declară conformitatea evaluării cu standardele IVSC în raportul de evaluare?


Alege un răspuns.
a. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat întocmai dorinţele beneficiarului;
b. pentru atestarea faptului că evaluatorul a respectat cerinţele etice şi profesionale conţinute în standardele IVSC;
c. pentru a nu permite publicarea integrală sau parţială a raportului de evaluare.
Corect

O credibilitate mai mare va fi acordată datelor de intrare asumate când:


Alege un răspuns.
a. atitudinea percepută față de risc a participanților pe piață este confirmată de studii academice;
b. datele privind tranzacțiile comparabile sunt recente și verificate;
c. fluxurile de numerar istorice nu sunt indicative pentru fluxurile viitoare.
Corect
Concluzia raportului de verificare a unei evaluări:
Alege un răspuns.
a. vine în sprijinul concluziei din raportul de evaluare verificat;
b. combate concluzia din raportul de evaluare verificat;
c. a sau b.
Corect

Indicaţi definiţia corectă a valorii întreprinderii, aşa cum este aceasta precizată în IVS 2011:
Alege un răspuns.
a. valoarea unei întreprinderi pentru acţionarii ei;
b. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare
de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plăti acele datorii;
c. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtătoare de
dobânzi.
Corect

Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar este aprobat de către:
Alege un răspuns.
a. Comitetul director;
b. Comisia de calificare și atestare profesională;
c. Consiliul director.
Corect

Consiliul director al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România are printre atribuțiile sale:
Alege un răspuns.
a. Alege și revocă președintele și membrii Consiliului director;
b. Aprobă și revocă auditorul statutar;
c. Prezintă Conferinței naționale proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.
Corect

Numărul minim de membri titulari pentru înființarea unei filiale este de:
Alege un răspuns.
a. 21;
b. 500;
c. nu este precizat un anumit număr.
Corect

Dacă un activ este considerat că este activ specializat :


Alege un răspuns.
a. nu ar trebui în mod automat să se aplice abordarea prin cost;
b. în măsura în care este posibilă aplicarea abordării prin piaţă sau abordării prin venit, este necesar să se considere
că aceste abordări sunt fie metode de relevanţă primară, fie metode prin care se verifică opinia asupra valorii obţinută
din altă metodă;
c. ambele.
Corect

La evaluarea terenurilor pot fi folosite preţurile cerute prin ofertele de vânzare sau cele oferite prin cererile de cumpărare?
Alege un răspuns.
a. nu, niciodată;
b. se folosesc doar tranzacţii la data evaluării;
c. da, atunci când tranzacţiile efectuate nu sunt credibile şi/sau nu pot fi verificate.
Corect

Activele redundante (adică activele în afara exploatării) :


Alege un răspuns.
a. trebuie avute în vedere doar atunci când se calculează valoarea întreprinderii, nu şi a capitalurilor proprii;
b. sunt luate în considerare în cadrul abordării prin venit;
c. sunt luate în considerare doar în cadrul abordării prin cost.
Corect

Elementele avute în vedere de către evaluator în cadrul procesului de reconciliere pentru fiecare abordare în parte sunt
următoarele:
Alege un răspuns.
a. cantitatea informaţiilor avute la dispoziţie, consistenţa informaţiilor, verificarea informaţiilor;
b. tipul proprietăţii evaluate, interesele solicitantului creditului, scopul evaluării;
c. a și b.
Corect

Durata timpului de expunere pe piaţă a unui activ, conform principiului de "marketing adecvat" din definiţia valorii de piaţă,
este:
Alege un răspuns.
a. o perioadă cât mai lungă, stabilită de vânzător, pentru a putea capta atenţia cât mai multor cumpărători;
b. o perioadă ce va varia în funcţie de tipul activului şi de condiţiile pieţei;
c. o perioadă cât mai scurtă, stabilită de vânzător, în scopul licitării activului şi obţinerii unei preţ ridicat.
Corect

În abordarea prin piaţă, întreprinderile similare luate în considerare pentru a fi comparate cu întreprinderea subiect pot fi
reprezentate de:
Alege un răspuns.
a. orice întreprindere, indiferent de caracteristicile sale, cu condiţia să facă parte din acelaşi sector cu întreprinderea
subiect;
b. orice întreprindere, cu caracteristici cantitative şi calitative similare cu cele ale întreprinderii subiect , indiferent de
domeniul de activitate din care face parte;
c. orice întreprindere, cu caracteristici cantitative şi calitative similare cu cele ale întreprinderii subiect, dacă face parte
dintr-un domeniu de activitate influenţat de aceleaşi variabile economice.
Corect

În cadrul principiului etic "Integritate" se află:


Alege un răspuns.
a. evaluatorul autorizat va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că cei care își desfășoară activitatea de
evaluare sub coordonarea sa acționează în conformitate cu standardele de evaluare obligatorii pentru membrii
Uniunii;
b. evaluatorii autorizați nu vor face afirmații compromițătoare cu privire la alți evaluatori autorizați sau la lucrările
efectuate de către aceștia;
c. evaluatorul autorizat nu va realiza cu bună știință un raport de evaluare care conține declarații sau informații care
sunt false, greșite ori întocmite în mod necorespunzător.
Corect

Care este caracteristica comună a modelelor fluxului de numerar actualizat?


Alege un răspuns.
a. venitul net dintr-un an se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de capitalizare;
b. venitul net dintr-o perioadă viitoare definită se aduce la valoarea actualizată prin utilizarea unei rate de actualizare;
c. venitul net dintr-o perioadă viitoare definită se aduce la valoarea capitalizată prin utilizarea unei rate de capitalizare.
Corect

Care din următoarele surse nu constituie venituri ale Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din Romania?
Alege un răspuns.
a. Taxe de înscriere și examinare;
b. Cotizații anuale ale membrilor;
c. Cote defalcate din impozitul pe salarii.
Corect

Printre atribuțiile Consiliului director se află:


Alege un răspuns.
a. alege membrii Consiliului director;
b. prezintă Conferinței naționale raportul de activitate;
c. aprobă codul de etică al profesiei.
Corect

În evaluarea pentru garantarea împrumutului dacă rezultatele abordărilor prezintă un interval de valori și se impune
reconcilierea acestora:
Alege un răspuns.
a. nu se va face niciodată o medie a rezultatelor obţinute prin diverse abordări;
b. se poate face media rezultatelor obţinute prin diverse abordări, cu condiția ca rezultatele să fie apropiate;
c. se recomandă mediana rezultatelor obţinute prin diverse abordări.
Corect

Președintele Comisiei de etică și disciplină:


Alege un răspuns.
a. nu participă la ședințele Consiliului director;
b. nu participă la ședințele Comisiei de etică și disciplină;
c. participă la ședințele Consiliului director.
Corect

Indicaţi principiul economic care stă la baza abordării prin piaţă:


Alege un răspuns.
a. valoarea de piaţă se obţine atunci când cererea se întâlneşte cu oferta de pe piaţă;
b. trebuie să existe între 3 şi 10 comparabile pe piaţă pentru a putea aplica această abordare în evaluare;
c. compararea activului subiect cu active identice sau similare, al căror preţ se cunoaşte.
Corect

Ce reprezintă componentizarea?
Alege un răspuns.
a. alocarea valorii juste a unui activ corporal complex pe părţile sale;
b. alocarea valorii de piaţă pe componentele proprietăţii;
c. niciun răspuns corect.
Corect

Dați testul online


Recapitularea încercării 1
Închide testul

Început la joi, 3 octombrie 2013, 08:48

Încheiat la joi, 3 octombrie 2013, 09:23

Timp luat 34 mins 46 secunde

Notă 38 dintr-un maxim posibil de 40 (95%)

Question1
Puncte: 1
Valoarea reziduală a clădirii
Alege un răspuns.
a. este în general considerată zero în vederea recuperării
integrale a capitalului investit;
b. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mare decât
durata viaţă economică rămasă;
c. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mică decât
durata viaţă economică rămasă.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question2
Puncte: 1
Analiza situaţiilor financiare istorice ale întreprinderii subiect se utilizează deseori ca
un reper pentru :
Alege un răspuns.
a. identificarea structurii adecvate a creditelor şi capitalurilor proprii;

b. estimarea riscului inerent activităţii de exploatare a întreprinderii;

c. calculul ratelor dobânzii necesare în estimarea ratei adecvate de


actualizare.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question3
Puncte: 1
Printre atribuțiile Conferinței naționale a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați
din România nu se regăsesc:
Alege un răspuns.
a. Aprobarea regulamentului comisiei de cercetare și standarde;

b. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului


director;
c. Aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru membrii
Uniunii.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question4
Puncte: 1
Printre atribuțiile Conferinței naționale se află:
Alege un răspuns.
a. aprobă regulamentele de organizare și funcționare ale comisiilor
de specialitate altele decât Comisia de etică și disciplină;
b. aprobă codul de etică al profesiei la propunerea Consiliului
director;
c. stabilește anual termenul de plată al cotizațiilor.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question5
Puncte: 1
Membrii inactivi și suspendați:
Alege un răspuns.
a. primesc legitimațiile și parafele la începutul fiecărui an;

b. primesc legitimațiile și parafele la începutul fiecărui an cu


condiția achitării cotizației și a poliței de răspundere profesională
aferente anului pentru care sunt valabile aceste însemne;
c. nu primesc legitimațiile și parafele pe perioada inactivității
respectiv a suspendării.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question6
Puncte: 1
În evaluarea pentru garantarea împrumutului dacă rezultatele abordărilor prezintă un
interval de valori și se impune reconcilierea acestora:
Alege un răspuns.
a. nu se va face niciodată o medie a rezultatelor obţinute prin
diverse abordări;
b. se poate face media rezultatelor obţinute prin diverse
abordări, cu condiția ca rezultatele să fie apropiate;
c. se recomandă mediana rezultatelor obţinute prin diverse
abordări.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question7
Puncte: 1
In cazul vacantarii functiei de Presedinte:
Alege un răspuns.
a. se organizeaza alegeri pentru alegerea Presedintelui in maxim 90 de
zile de la data la care aceasta functie a devenit vacanta;
b. Prim-vicepresedintele devine Presedinte;

c. fostul presedinte asigura, prin cumul de functii, interimatul functiei


devenita vacanta.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question8
Puncte: 1
Comisia de etică și disciplină este compusă din:
Alege un răspuns.
a. 8 membri titulari;

b. 5 membri titulari si 3 membri supleanți;

c. 4 membri titulari si 3 membri supleanți.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question9
Puncte: 1
Decizia de soluționare a acțiunii disciplinare este legal comunicată prin fax sau email:
Alege un răspuns.
a. în oricare din situații fiind o modalitate legală de transmitere a
deciziilor de sancționare disciplinară;
b. numai dacă persoana cercetată a refuzat primirea scrisorii
recomandate cu confirmare de primire;
c. numai dacă firma de curierat nu are punct de lucru în localitatea
unde figurează ultima adresă de domiciliu a persoanei cercetate.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question10
Puncte: 1
Valoarea proprietăţii imobiliare este ataşată mai degrabă:
Alege un răspuns.
a. terenului şi clădirilor;

b. terenului şi amenajărilor acestuia;

c. dreptului asupra proprietăţii.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question11
Puncte: 1
Comisia de etică și disciplină se întrunește în plen:
Alege un răspuns.
a. o singură dată pe an;

b. de două ori pe an;

c. cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar la


convocarea președintelui ei sau a majorității absolute a membrilor
titulari ai acesteia.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question12
Puncte: 1
În cadrul metodei extracţiei de pe piaţă, valoarea terenului liber se determină:
Alege un răspuns.
a. folosind grila de piaţă cu informaţii despre proprietăţi
comparabile;
b. ca diferenţă între preţul de vânzare al întregii proprietăţi
imobiliare şi costul de înlocuire net al amenajărilor terenului şi al
clădirilor;
c. scăzând deprecierile din preţul curent de vânzare al întregii
proprietăţi.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question13
Puncte: 1
Când persoana cercetată disciplinar este un membru corporativ, toate actele de
procedură vor fi îndeplinite față de:
Alege un răspuns.
a. evaluatorul autorizat care a realizat raportul de evaluare;

b. reprezentantul legal al acesteia;

c. o persoana nominalizată de directorul general al membrului


corporativ.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question14
Puncte: 1
Printre atribuțiile Consiliului director se află:
Alege un răspuns.
a. aprobă inființarea filialelor;

b. aprobă auditorul statutar;

c. aprobă afilierea la asociații și organisme de profil, naționale și


internaționale.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question15
Puncte: 1
Printre atributiile Comisiei de verificare si monitorizare se afla:
Alege un răspuns.
a. stabileste ordinea de zi a sedintei Comisiei;

b. efectueaza toate lucrarile necesare desfasurarii in bune conditii a


monitorizarii si verificarii persoanelor fizice si persoanelor juridice,
membre ale Uniunii;
c. monitorizeaza respectarea principiilor deontologice care guverneaza
activitatea evaluatorilor membri ai Uniunii conform Codului de etica al
profesiei de evaluator autorizat.
Incorect
Nota pentru acest răspuns: 0/1.
Question16
Puncte: 1
Ce înţeles are termenul "într-o tranzacţie nepărtinitoare" din definiţia valorii de piaţă?
Alege un răspuns.
a. tranzacţie care are loc între părţi care nu au o relaţie anumită
sau specială;
b. tranzacţie care are loc între părţi care au o relaţie anumită sau
specială;
c. tranzacţie care are loc între părţi ce nu cunosc realitatea pieţei.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question17
Puncte: 1
Metoda evitării plăţii redevenţei calculează valoarea unui activ necorporal:
Alege un răspuns.
a. prin calculul valorii actualizate a fluxurilor de numerar atribuibile
activului necorporal subiect, după scăderea fluxurilor de numerar
care sunt atribuibile altor active;
b. prin compararea unor profituri sau fluxuri de numerar
previzionate care ar putea fi obţinute de o întreprindere care
utilizează activul necorporal, cu acelea care ar fi obţinute de o
întreprindere care nu utilizează acel activ;
c. prin referinţă la valoarea plăţilor de redevenţe ipotetice, care ar fi
economisite prin deţinerea activului.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question18
Puncte: 1
Care este expresia corectă din definiţia cumpărătorului special, conform IVS 2011?
Alege un răspuns.
a. "un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare de
investiţie specială...";
b. "un cumpărător pentru care un anumit activ are o valoare de
piaţă specială...";
c. "un anumit cumpărător pentru care un anumit activ are o
valoare specială...".
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question19
Puncte: 1
Organele de conducere ale Uniunii cuprind:
Alege un răspuns.
a. Adunarea națională;

b. Conferința națională;

c. Adunarea generală.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question20
Puncte: 1
Ce se înţelege prin participanţi pe piaţă?
Alege un răspuns.
a. anumite persoane sau companii implicate în tranzacţii curente
sau care intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un anumit tip de
activ;
b. toate persoanele, companiile sau alte entităţi implicate în
tranzacţii curente cu un anumit tip de activ;
c. toate persoanele, companiile sau alte entităţi implicate în
tranzacţii curente sau care intenţionează să intre într-o tranzacţie cu
un anumit tip de activ.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question21
Puncte: 1
În cazul imobilizărilor necorporale, abordarea prin cost este utilizată în special în
evaluarea:
Alege un răspuns.
a. imobilizărilor necorporale legate de client;

b. imobilizărilor necorporale generate intern;

c. imobilizărilor necorporale legate de marketing.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question22
Puncte: 1
Care dintre următoarele tipuri ale valorii nu este cerut de către standardele de
contabilitate să fie estimat pentru raportare financiară:
Alege un răspuns.
a. valoarea realizabilă netă;

b. valoarea recuperabilă;

c. valoarea contabilă a activelor pentru garantarea împrumuturilor.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question23
Puncte: 1
În situaţia că o proprietate imobiliară este foarte specializată şi nu poate fi evaluată în
mod credibil prin abordarea prin piaţă şi prin venit, în scop de garantare a unui credit
Alege un răspuns.
a. se va utiliza abordarea prin cost;
b. proprietatea imobiliară respectivă nu poate fi privită ca o garanţie
admisibilă;
c. se vor aplica prevederile codului fiscal de stabilire a valorii de
impozitare.
Incorect
Nota pentru acest răspuns: 0/1.
Question24
Puncte: 1
Rezultatul aplicării analizei fluxului de numerar actualizat (analiza parcelării şi
dezvoltării) în evaluarea terenului este:
Alege un răspuns.
a. valoarea minimă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o
plătească pentru achiziţionarea unui teren neamenajat;
b. valoarea maximă pe care un dezvoltator prudent ar putea să o
plătească pentru achiziţionarea unui teren neamenajat;
c. valoarea medie pe care un dezvoltator prudent ar putea să o
plătească pentru achiziţionarea unui teren neamenajat.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question25
Puncte: 1
La prima convocare a Adunarii generale a filialei, pentru validitatea deliberarilor:
Alege un răspuns.
a. este necesara prezenta a jumatate plus unu din numarul
evaluatorilor autorizati cu drept de vot din cadrul filialei;
b. nu exista cerinte de prezenta a evaluatorilor autorizati cu drept
de vot din cadrul filialei;
c. este necesara prezenta a 30% din numarul evaluatorilor
autorizati cu drept de vot din cadrul filialei.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question26
Puncte: 1
La evaluarea terenului prin metoda alocării, se utilizează:
Alege un răspuns.
a. un raport procentual normal între valoarea terenului şi
valoarea clădirii;
b. un raport procentual normal între valoarea terenului şi
valoarea întregii proprietăţi imobiliare;
c. un raport procentual normal între valoarea clădirii şi
suprafaţa terenului.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question27
Puncte: 1
Cele patru clase de active necorporale identificabile cuprind, între altele:
Alege un răspuns.
a. active de natură artistică;

b. active contribuitoare;

c. active financiare.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question28
Puncte: 1
Evaluatorul autorizat va comunica valorile rezultate în urma evaluării:
Alege un răspuns.
a. oricăror persoane interesate, activitatea acestuia fiind de utilitate
publică;
b. numai clientului său, destinatarului lucrării ori persoanelor
autorizate de către aceștia;
c. organelor de cercetare fără ca acestea să solicite acest lucru în
mod legal.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question29
Puncte: 1
Conferința națională a Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este:
Alege un răspuns.
a. Organ consultativ;

b. Organ executiv de conducere;

c. Organ reprezentativ de conducere.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question30
Puncte: 1
Ce presupune conceptul de piaţă?
Alege un răspuns.
a. bunurile sau serviciile se pot comercializa fără restricţii între
cumpărători şi vânzători;
b. existenţa unui număr mai mare de cereri decât cel de oferte
pentru un bun sau serviciu;
c. raportul cerere/ofertă rămâne constant pe o anumită perioadă de
timp.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question31
Puncte: 1
Filialele Uniunii sunt înființate de către:
Alege un răspuns.
a. Adunarea generală a filialelor;

b. Consiliul director;

c. Conferința națională la propunerea Consiliului director.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question32
Puncte: 1
Directorul general al Uniunii este numit și revocat din funcție de către:
Alege un răspuns.
a. Președinte;

b. Conferința națională;

c. Consiliul director.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question33
Puncte: 1
Limita minima a valorii politei de asigurare profesionala a membrilor Uniunii persoane
fizice, este:
Alege un răspuns.
a. 10.000 EURO;

b. 15.000 EURO;

c. 50.000 EURO.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question34
Puncte: 1
Etapele cercetării disciplinare sunt:
Alege un răspuns.
a. cercetarea disciplinară prealabilă, cercetarea propriu-zisă,
soluționarea acțiunii disciplinare;
b. cercetarea propriu-zisă și soluționarea acțiunii disciplinare;

c. cercetarea disciplinară prealabilă și cercetarea propriu-zisă.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question35
Puncte: 1
Când se utilizează abordarea prin cost?
Alege un răspuns.
a. când nu există nici o dovadă a preţurilor de tranzacţionare pentru
proprietăţi similare;
b. când nu există niciun flux de venit identificabil, real sau teoretic,
care ar reveni titularului dreptului;
c. a şi b.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question36
Puncte: 1
Consiliul director al Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România are
printre atribuțiile sale:
Alege un răspuns.
a. Aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama
Uniunii;
b. Numește și revocă membrii comisiei de etică și disciplină;

c. Aprobă membrii de onoare.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question37
Puncte: 1
La evaluarea pentru garantarea împrumutului, dacă în urma inspecţiei proprietăţii
apar diferenţe între situaţia faptică şi situaţia din documente, evaluatorul:
Alege un răspuns.
a. trebuie să urmeze instrucţiunile instituţiei de credit;

b. trebuie să urmeze instrucţiunile beneficiarului lucrării de evaluare;

c. trebuie să refuze lucrarea, din motive deontologice.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question38
Puncte: 1
Concluzia raportului de verificare a unei evaluări:
Alege un răspuns.
a. vine în sprijinul concluziei din raportul de evaluare verificat;

b. combate concluzia din raportul de evaluare verificat;

c. a sau b.
Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question39
Puncte: 1
Dintre atributiile Prim-vicepresedintelui face parte:
Alege un răspuns.
a. conduce sedintele Consiliului Director in prezenta Presedintelui;

b. conduce lucrarile Conferintei Nationale in lipsa Presedintelui;

c. incheie acte juridice in numele Uniunii.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.
Question40
Puncte: 1
O imobilizare necorporală poate fi:
Alege un răspuns.
a. dependentă sau independentă;

b. identificabilă sau neidentificabilă;

c. mobilă sau fixă.


Corect
Nota pentru acest răspuns: 1/1.

INTREBARI GRESITE
Printre atributiile Consiliului filialei se afla:
Alege un răspuns.
a. aproba organigrama filialei;
b. propune spre aprobarea Consiliului Director bugetul filialei;
c. alege delegatii care vor reprezenta filiala la Conferinta Nationala a Uniunii.
Incorect

Sanctionarea disciplinara a unui membru al Consiliului Director atrage dupa sine:


Alege un răspuns.
a. suspendarea din calitatea de membru al Consiliului pe o perioada de 1 an;
b. incetarea de drept a mandatului de membru al Consiliului;
c. nu are nici o influenta asupra calitatii de membru al Consiliului.
Incorect

Riscul de piață:
Alege un răspuns.
a. Poate fi diversificat. Se mai numește și risc nesistematic;
b. Nu poate fi diversificat. Se mai numește și risc sistematic;
c. Nu poate fi diversificat. Se mai numește și risc nesistematic.
Incorect
Decizia de soluționare a acțiunii disciplinare de către Consiliul director sau de către
Conferința națională, după caz, va fi redactată:
Alege un răspuns.
a. de către Comisia de etică și disciplină;
b. de către Directorul general;
c. prin grija secretariatului Consiliului director.
Incorect

La finalul soluționării acțiunii disciplinare se întocmește o decizie de către:


Alege un răspuns.
a. Comisia de etică și disciplină;
b. Raportor;
c. Consiliul director sau Conferința națională, după caz.
Incorect

Indicaţi definiţia corectă a valorii amortizabile:


Alege un răspuns.
a. costul unui activ sau altă valoare care înlocuieşte costul în situaţiile financiare minus
valoarea contabilă a activului;
b. costul unui activ sau altă valoare care înlocuieşte costul în situaţiile financiare minus
valoarea justă a activului;
c. costul unui activ sau altă valoare care înlocuieşte costul în situaţiile financiare minus
valoarea reziduală a activului.
Incorect

Asigurarea conducerii Uniunii intre sedintele Consiliului Director este o atributie a:


Alege un răspuns.
a. Prim-vicepresedintelui;
b. Directorului general;
c. Presedintelui.
Incorect

Indicaţi definiţia corectă a valorii întreprinderii, aşa cum este aceasta precizată în IVS 2011:
Alege un răspuns.
a. valoarea unei întreprinderi pentru acţionarii ei;
b. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor
sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi, minus orice numerar sau echivalente de
numerar disponibile pentru a plăti acele datorii;
c. valoarea totală a capitalurilor proprii ale unei întreprinderi plus valoarea creditelor
sale sau a datoriilor purtătoare de dobânzi.
Incorect

Președintele Comisiei de etică și disciplină:


Alege un răspuns.
a. participă la ședințele Consiliului director și prezintă referatele privind cercetarea
disciplinară a membrilor Consiliului director;
b. participă la ședințele Conferinței naționale și prezintă referatele privind cercetarea
disciplinară a membrilor Consiliului director;
c. participă la ședințele Conferinței naționale și prezintă toate referatele privind
cercetarea disciplinară aprobate de către Comisia de etică și disciplină.
Incorect

În evaluarea pentru garantarea împrumutului dacă rezultatele abordărilor prezintă un interval


de valori și se impune reconcilierea acestora:
Alege un răspuns.
a. nu se va face niciodată o medie a rezultatelor obţinute prin diverse abordări;
b. se poate face media rezultatelor obţinute prin diverse abordări, cu condiția ca
rezultatele să fie apropiate;
c. se recomandă mediana rezultatelor obţinute prin diverse abordări.

Incorect

Valoarea reziduală a clădirii


Alege un răspuns.
a. este în general considerată zero în vederea recuperării integrale a capitalului
investit;
b. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mare decât durata viaţă
economică rămasă;
c. este mai mare cu cât durata de viaţă utilă este mai mică decât durata viaţă
economică rămasă.
Toate metodele de evaluare a imobilizărilor necorporale necesită estimarea:
Alege un răspuns.
a. duratei de viaţă economică rămasă;
b. duratei de viaţă fizică rămasă;
c. duratei de viaţă utilă rămasă.
Incorect

Radierea mențiunii din registrul antecedentelor disciplinare se propune de către:


Alege un răspuns.
a. persoana sancționată;
b. Consiliu director;
c. Comisia de etică și disciplină.
Incorect

Procedura disciplinară va fi declanșată de către Comisia de etică și disciplină:


Alege un răspuns.
a. în cel mult 1 lună de la data săvârșirii faptei;
b. nu mai tarziu de 3 ani de la data înregistrării sesizării;
c. în cel mult 3 ani de la data săvârșirii faptei.
Incorect

Estimările fluxurilor de numerar previzionate se bazează pe ipoteze adecvate la:


Alege un răspuns.
a. riscul sistematic al fluxurilor;
b. previziunile unui investitor individual care reflectă anticipațiile participanților la piață;
c. scopul evaluării și tipul valorii cerut.
Incorect

Dupa primirea sesizării, președintele Comisiei de etică și disciplină:


Alege un răspuns.
a. numește o comisie formată din minim 2 raportori dintre membrii titulari, responsabili
pentru analiza preliminară a sesizării;
b. numește un raportor format dintre membrii supleanți ai Comisiei de etică și
disciplină, responsabil pentru analiza preliminară a sesizării;
c. numește un raportor format dintre membrii titulari ai Comisiei de etică și disciplină,
responsabil pentru analiza preliminară a sesizării.
Incorect

Care dintre urmatoarele este o conditie care trebuie indeplinita de catre inspectorii salariati ai
Uniunii in cadrul departamentului de verificare si monitorizare (DVM):
Alege un răspuns.
a. sa fie evaluatori autorizati membri acreditati;
b. sa aiba pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniul evaluarii;
c. sa aiba o vechime in activitatea de evaluare de minim 5 ani.
Incorect

Care dintre urmatorii are atributia de a asigura, prin cumul de functii, interimatul functiei
devenita vacanta in Consiliul Director, alta decat cea de Presedinte:
Alege un răspuns.
a. Presedintele in exercitiu;
b. Fostul presedinte;
c. Primvicepresedintele.
Incorect

În cazul imobilizărilor necorporale, abordarea prin cost este utilizată în special în evaluarea:
Alege un răspuns.
a. imobilizărilor necorporale legate de client;

b. imobilizărilor necorporale generate intern;

c. imobilizărilor necorporale legate de marketing.


Incorect

Indicaţi o metodă de evaluare a unei imobilizări necorporale, înscrisă în abordarea prin venit:
Alege un răspuns.
a. metoda economiei de impozit;

b. metoda supraprofiturilor economice;

c. metoda economiei venitului din redevenţă.


Incorect

Metoda DCF poate oferi o opinie mai bună asupra valorii decât alte metode, în cazul în care:
Alege un răspuns.
a. activul sau întreprinderea încă nu a ajuns la un stadiu de stabilitate
activităţii;
b. fluxurile de numerar sunt susceptibile să stagneze de la o
perioadă la alta, pe termen scurt;
c. activul are o durată de viaţă nelimitată, de exemplu, activele şi
întreprinderile din sectorul energetic şi al resurselor naturale.
Incorect

În cadrul abordării prin comparaţie, corecţiile se pot aplica asupra:


Alege un răspuns.
a. preţurilor totale ale terenurilor comparabile;

b. preţurilor unitare ale terenurilor comparabile;

c. a şi b.
Incorect

Dosarul sedintei de Consiliu Director este intocmit de catre:


Alege un răspuns.
a. Presedinte;
b. Directorul general;
c. Secretarul general.
Incorect

Pentru validitatea deliberarilor Consiliului Director este necesara prezenta a cel putin:
Alege un răspuns.
a. 6 membri;
b. 7 membri;
c. nu exista o asemenea cerinta.
Incorect

Înscrierea membrilor în Tablou se face:


Alege un răspuns.
a. în ordine alfabetică fară a se ține seama de județe;
b. pe județe în ordine alfabetică;
c. în ordinea numărului de legitimație respectiv autorizație, după caz.
Incorect

Care dintre următoarele tipuri ale valorii nu este cerut de către standardele de contabilitate
să fie estimat pentru raportare financiară:
Alege un răspuns.
a. valoarea realizabilă netă;
b. valoarea recuperabilă;
c. valoarea contabilă a activelor pentru garantarea împrumuturilor.
Incorect

Programul anual de monitorizare se refera la:


Alege un răspuns.
a. evaluatorii autorizati persoane fizice si juridice indiferent daca au desfasurat
activitati de evaluare in anul precedent;
b. evaluatorii autorizati persoane fizice sau juridice care au desfasurat activitati de
evaluare in anul precedent exclusiv pentru uzul intern;
c. evaluatorii autorizati persoane fizice sau juridice care au desfasurat activitati
de evaluare in anul precedent si care au emis rapoarte de evaluare semnate
catre terte parti.
Incorect

Analiza situaţiilor financiare istorice ale întreprinderii subiect se utilizează deseori ca un reper
pentru :
Alege un răspuns.
a. identificarea structurii adecvate a creditelor şi capitalurilor proprii;
b. estimarea riscului inerent activităţii de exploatare a întreprinderii;
c. calculul ratelor dobânzii necesare în estimarea ratei adecvate de actualizare.
Incorect

Radierea mențiunii din registrul antecedentelor disciplinare se constată prin:


Alege un răspuns.
a. hotărâre a Consiliului director;
b. hotărâre a Comisiei de etică și disciplină;
c. hotărâre a Conferinței Naționale.
Incorect

Care dintre urmatoarele este o atributie a filialei:


Alege un răspuns.
a. asigura promovarea pe plan local a standardelor de evaluare obligatorii
pentru membrii Uniunii, a principiilor, metodelor si tehnicilor de evaluare;
b. organizeaza seminariile de pregatire continua de pe raza filialei;
c. aproba bugetul Uniunii.
Incorect