Sunteți pe pagina 1din 30

gsgdfg

DOMENIU DE UTILIZAREA FISEI TEHNOLOGICE


Fişa tehnolgică a PD este elaborată la executarea scheletului monolit şi umpluturii de zidărie din
cărămidă, a suprastructurii:
<<Casă individuală tip S+P+E+M din orașul Chisinau.>>,
cu dimensiunile: 12600x18000mm, raionul climacteric III Б, adîncimea de fundare -3700mm, solul sub
fundaţie argilă nisipoasă.
Lucrările de executare a suprastructurii blocului locativ se îndeplinesc prin metoda fluxului desfăşurat
de către o brigadă specializată alcătuită din: tîmplari, fierari, betoniști, montori, muncitori, etc. în
conformitate cu proiectul de organizare și executare a lucrărilor ţinînd cont de cerințele fişei elaborate şi
aprobată, îndeplinind următoarele operaţii în succesivitatea tehnologică:
Executarea și asamblarea elementelor suprastructurii blocului:
-Descărcarea şi transportarea la locul de muncă a resurselor materiale.
-Cofrarea şi decofrarea scheletului monolit:
-stîlpi
-grinzi
-planşee și scări
-pereți de sprigin.
-Armarea scheletului monolit:
-stîlpi
-grinzi
-planşee și scări
-pereți de sprigin.
-Betonarea scheletului monolit:
-stîlpi
-grinzi
-planşee și scări
-pereți de sprigin.
-Asamblarea balustradei metalice și îngrădirii la balcoane.
-Sudarea barelor și plăcilor din oţel cu δ 8÷16mm.
-Protecţia anticorozivă a pieselor sudate.
-Montarea şi demontarea schelelor.
-Executarea zidăriei autoportante a pereţilor exteriori și interior din blocuri de calcar cu δ390mm,
sub tencuială cu prepararea mortarului.
-Executarea zidăriei pereţilor dispărțitori și gurilor de ventilare din cărămidă cu δ120mm, sub
tencuială.
-Executarea treptelor exterioare din beton.
Lucrările de executare a fișei tehnologice: schelet monolit şi umplutură din zidărie se îndeplinesc în
anul 2015-2016, temperatura aeruluii exterior 18-250 C, umeditatea relativă a aerului 50-60%. într-un
schimb. Executarea lucrărilor fișei tehnologice: schelet monolit şi umplutură din zidărie se îndeplinesc
cu scopul determinării: volumelor de lucru, consumului de manoperă, cheltuielilor de timp a
mecanismelor, duratei de îndeplinire a lucrărilor, resurselor tehnico-materiale şi indicilor tehnico-
economici.

Tehnologia, organizarea şi controlul calităţi lucrărilor de executare a fișei


tehnologice: schelet monolit şi umplutură din zidărie
Cofrarea scheletului monolit.
Cofrajele sunt nişte construcţii ajutătoare provizorii, ce asigură dimensiunile şi forma
elementului ce urmează a fi realizat, în care se toarnă amestecul de beton. Cofrajele trebuie să
îndeplinească următoarele cerinţe:

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Să fie etanşe – să asigure menţinerea compoziţiei betonului.
Să menţină forma elementului ce urmează a fi realizat – să reziste la sarcinile la care sânt solicitate pe
parcursul executării proceselor tehnologice pentru realizare elementului dat şi să nu se deformeze peste
limitele admisibile, sub influenţa acestora sau a variaţiilor de umeditate şi temperatură.
Să permită realizarea feţei aparente a betonului de calitate şi aspectul cerut pentru elementele
respective.
Suprafaţa lor să aibă suficientă rezistenţă pentru a nu se degrada în timpul operaţiilor de armare,
turnare, compactare.
Să nu atace betonul şi nici să nu fie atacate de acesta; să nu adere la masa betonului.
Să fie alcătuite astfel încât să permită o decofrare uşoară, fără lovituri şi zdruncinări care pot dauna
calităţii betonului în curs de întărire, sau chiar întărit.
Să poată fi folosite de cât mai multe ori, cu cât mai puţine modificări.
Cofrajele pentru stâlpi şi fundaţii: se realizează din panouri de scânduri cu grosimea δ=22;
24mm, prinse între ele cu chingi din scânduri; lăţimea panourilor aste egală pe o direcţie cu
dimensiunea stâlpului, iar pe direcţia normală, mai mare cu de două grosimi a scândurilor din care este
alcătuit panoul. Panourile de cofraje sânt solidarizate prin intermediul unor caloţi, alcătuiţi a câte doi
cleşti din scânduri, care prind între ei doi dulapi. Caloţii se montează la distanţa de 60...70cm (pentru
stâlpi) unul de altul şi sânt destinaţi să preia presiunea betonului transmise prin intermediul asterelei
panoului de cofraj.
Cofrajele de stâlp se montează după montarea carcaselor de armatură astâlpilor, iar cele pentru
fundaţii - după ce au fost montate plasele fundaţiilor pe plăcuţe confecţionate din beton sau mase
plastice, înălţimea plăcuţelor fiind egală cu stratul de protecţie a armaturii fundaţiilor prevăzut în
proiect (δ≥35mm).
Armarea scheletului monolit.
La executarea carcaselor elementelor monolite din beton armat, se foloseşte armatură cu profil
periodic(de ex. ø 22 AIII) şi cu profil neted cu suprafaţa mată (de ex. ø 6 AI). La livrarea armaturii de
către producător, ea este însoţită de certificate de calitate; însă dacă e necesar putem verifica calitatea
armaturii şi în condiţii de şantier, cu ajutorul dornului, care constă în îndoirea la 1800 a unei bare în
jurul unui dorn a cărui diametru diferă în funcţie de calitatea oţelului şi de diametrul barei încercate.
Rezultatul se consideră pozitiv dacă după încercare pe suprafaţa barei nu au apărut fisuri.
Armaturile fasonate trebuie ferite de umezeală, deoarece rugina groasă neaderentă este
periculoasă şi dacă aceasta totuşi a apărut pe armatură, ea trebuie îndepărtată cu perii de sârmă.
Prelucrarea armaturilor constă în prelucrarea oţelului, tăierea la lungime, fasonarea barelor şi
preasamblarea lor sub formă de carcase sau plase. Asamblarea armaturilor în carcase sau plase se face
prin legarea cu sârmă.
Carcasele pentru elementele liniare (grinzi, stâlpi) se asamblează la faza locului,pe capre.
Se aşează întâi barele longitudinale de pe faţa interioară a grindei, se montează etrierii repartizaţi
cu ajutorul unui şablon (riglă gradată) şi apoi se întoarce scheletul cu 1800, prinzându-se de etrieri
barele de pe feţele laterale şi apoi de la partea superioară, odată cu închiderea etrierilor. Barele se leagă
cu sârmă arsă cu ø1...2mm , utilizându-se câte două sârme la fiecare legătură.
Montarea carcaselor se face manual. În timpul transportării, elementele de armatură trebuie să fie
aşezate pe platforme care să le asigure păstrarea formei. Poziţia armaturilor planşeelor se asigură cu
ajutorul unor capre din oţel legate cu sârmă de armaturi şi care rămân înglobate în beton.
Distanţa între armaturi şi cofraj în grinzi, stâlpi ca şi în partea inferioară a plăcilor se menţine în
timpul turnării betonului, prin montarea pe barele de armatură a unor distanţiere. Distanţierele pot fi
executate din mortar de ciment (în formă de prisme), înălţimea cărora e egală cu grosimea stratului de
protecţie din beton a armaturii; pentru feţele verticale ale grinzilor şi stâlpilor distanţierele din mortar
au înglobate câte o sârmă cu care se leagă de armatură. Pot fi folosite şi distanţiere din mase plastice.
Se montează cel puţin câte trei distanţiere pentru fiecare metru pătrat de placă, un distanţier la fiecare
metru de grindă.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Înainte de a aplica protecţia anticorozivă pe armături şi îmbinările lor, ele se curăţă de pete de
grăsimi şi alte impurităţi ce pot micşora aderenţa dintre armatură şi soluţiile de protecţie anticorozivă,
cu ajutorul periilor electrice sau cu soluţii de acid sulfuric. Înainte de a aplica protecţia anticorozivă
suprafeţele se grunduiesc cu soluţii de mastic bituminos. Apoi se aplică stratul de lac, email cu
ajutorul periilor. Temperatura mediului în timpul aplicării protecţiei anticorozive nu trebuie să fie mai
mică de cît 10c. În caz când e necesar de a ridica rezistenţa mecanică a protecţiei anticorozive
aplicate, îmbinarea se armează cu pânză de fibre de sticlă.
Betonarea scheletului monolit.
Lucrările de betonare a elementelor cuprind operaţiunile prin care betonul se introduce în cofraje
şi se compactează.
Atât modul de turnare cât şi procesul de compactare depind de tipul
elementului de construcţie (stâlp, perete, placă, grindă etc.), de caracteristicile betonului proaspăt
(consistenţă şi lucrabilitate), ca şi de mijloacele de compactare.
Începerea turnării betonului trebuie să fie precedată de o serie de măsuri, prin care să se asigure
desfăşurarea lucrărilor fără întreruperi neprevăzute şi în condiţii care să garanteze obţinerea unei
calităţi cât mai bune; astfel de măsuri ca:
Verificarea sub aspectul dimensiunilor, rigidităţii fiecărui element şi a ansamblului, reazemului şi a
curăţeniei.
Verificarea armaturii sub aspectul formei şi dimensiunilor, a numărului de bare, a depărtării faţă de
cofraj, a posibilităţilor de menţinere a ei în poziţia din proiect în timpul turnării.
Montarea elementelor ce se înglobează în beton: dibluri, ancore pentru instalaţii etc.
Realizare amenajărilor necesare pentru transportul betonului şi verificarea existenţei tuturor mijloacelor
de transport, turnare şi compactare.
Lucrările de turnare trebuie astfel organizate, încât ritmurile de transport, turnare şi compactare a
betonului să asigure terminarea lor înainte de începerea prizei. Betonul trebuie să umple complet
formele în care este turnat, pătrunzând în toate colţurile şi nelăsând locuri goale; la elementele de beton
armat, betonul trebuie să acopere complet armăturile şi să umple spaţiile dintre ele.
Înălţimea de cădere liberă a betonului la turnare trebuie să fie cât mai redusă, în vederea evitării
segregării externe. Această înălţime nu trebuie să depăşească 2..3m.
Pentru ca să poată fi compactat, betonul se toarnă în toate elementele în straturi. Grosimea
straturilor de turnare se determină în funcţie de mijlocul cu care se face compactarea, astfel:
Pentru compactarea cu previbratoare grosimea straturilor de turnare a betonului este egală cu lungimea
capului vibrator, mai puţin cu 5...10cm, cât trebuie să pătrundă acesta în stratul turnat anterior.
Pentru compactarea betonului din stâlpi sau pereţi, cu vibratoare de cofraj, stratul de beton va avea
grosimea egală cu distanţa dintre caloţii pe care se fixează vibratoarele.
Pentru compactarea cu vibratoare de suprafaţă grosimea stratului de turnare va fi egală cu grosimea
elementului.
Turnarea betonului se face continuu (fără întreruperi tehnologice) între două rosturi tehnologice
de lucru, care sunt prevăzute de proiect; orice alte întreruperi se consideră accidentale.
Rosturile tehnologice de lucru sunt necesare pentru a se permite executarea în condiţii cât mai
bune din punct de vedere calitativ şi economic a lucrărilor de beton armat. La stabilirea poziţiei acestor
rosturi e necesar de a le amplasa în zonele de eforturi minime.
Compactarea amestecului de beton, se va efectua cu vibratorde
interior, care este alcătuit dintr-un transformator de energie 220/380V la 36V trifazat, portabil,
un motor electric, de asemenea portabil care transmite mişcarea de rotaţie imprimată de motor la capul
unui vibrator, în care este înglobat excentric care provoacă , vibraţia, precum şi cablurile electrice de
alimentare a transformatorului şi de legătură între acesta şi motor.
Compactarea betonului cu vibratoare de interior (previbratoarele) se face curespectarea strictă a
următoarelor reguli:
Previbratorul se introduce în amestecul de beton numai în poziţie verticală şi cât se poate de rapid.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Capătul previbratorului trebuie să pătrundă 5...10cm în stratul vibrat anterior, cu condiţia ca acesta să
nu aibă o vârstă mai mare de 2ore; în acest fel grosimea stratului de beton ce se toarnă şi se
compactează cu previbratoarele va avea o grosime egală aproximativ cu lungimea capului vibrator.
Previbratorul se menţine în beton 20...30s, această durată împreună cu timpul necesar introducerii şi
extragerii lui alcătuind timpul optim de vibrare; pervibratorul nu se menţine în beton în poziţie fixă, ci
se mişcă uşor în sus şi în jos.
Previbratorul se extrage din beton pe direcţia pe care a fost introdus, însă cu viteză mică, pentru a nu
rămâne în urma lui un gol.
Momentul terminării compactării betonului prin vibrare se poate stabili după câteva semne
exterioare cum ar fi: încetarea tasării vizibile a betonului, încetarea eliminării vizibile a bulelor de aer
şi apariţia mortarului de ciment la suprafaţa betonului, care capătă un aspect omogen. Dacă se continuă
vibrarea se produce o scurgere vizibilă a mortarului înspre elementul vibrator, în jurul căruia apare un
lichid aproape fără pietriş (lapte de ciment); acesta este deja un semn de segregare, care se datoreşte
prelungirii timpului de vibrare.
Stâlpii se vibrează cu vibratoare de cofraj; care se montează pe cofrajulelementului betonat şi
aste alcătuit din: transformator de alimentare cu energia de joasă tensiune (24V) şi din vibratorul
propriu-zis, care înglobează şi motorul, şi excentricele ce produc vibrarea; vibratorul este fixat rigid cu
pene pe o placă metalică prevăzută cu găuri prin care trec buloane cu ajutorul cărora aceasta se prinde
de elementele cofrajului.
Pardoselile se vibrează cu vibratoare de suprafaţă (placa vibratoare).
Placa vibratoare este alcătuită dintr-o tolă cu marginile întoarse în sus, care are fixat pe ea un
vibrator similar celui de cofraj: o tijă cu mâner permite deplasarea plăcii vibratoare pe suprafaţa
betonului. Se consideră că vibrarea s-a terminat, când încep să apară semne de împotmolire.
Protejarea betonului în timpul întăririi: Protejarea betonului împotriva evaporării apei se
realizează prin acoperire cu rogojini sau prin stropire. Nici una din aceste soluţii nu se pot realiza însă
pentru suprafeţele orizontale, atunci când betonul este foarte proaspăt. Această situaţie poate fi
soluţionată prin aplicarea emulsiilor sau soluţiilor de răşini, suficient de suple şi aderente la suprafaţa
betonului proaspăt, care se aplică sub forma unor pelicule foarte subţiri, aceste pelicule dispar prin
evaporarea răşinilor respective.
La fel elementele proaspăt betonate trebuie protejate în prima zi împotriva ploii,iar în primele
trei zile – împotriva şocurilor date de circulaţia oamenilor. Curgerea lentă a betonului sporeşte foarte
mult când betonul este încărcat prea devreme.
Decofrarea scheletului monolit.
Decofrarea este operaţia de demontare a cofrajelor şi se poate face atunci când acest lucru nu mai
prezintă pericol pentru beton. Termenele de decofrare se stabilesc în dependenţă de următoarele
criterii:
Părţile laterale (verticale) se decofrează atunci când betonul atinge o rezistenţă suficientă ca să nu se
degradeze în timpul operaţiei de decofrare.
Părţile portante (orizontale) se decofrează atunci când betonul poate să reziste, cu un coeficient de
siguranţă corespunzător, la încărcările ce-i revin din greutatea proprie şi eventuale sarcini utile din
perioada de realizare a celorlalte lucrări de construcţie.
Astfel, pentru elementele portante din beton armat rezistenţele la decofrare vortrebui să fie mai
mari decât 0,5R28 din marcă, în cazul deschiderilor sub 2m – mai mari de 0,7*R28, iar pentru
deschiderile mai mari de 2m – cel puţin 0,9R28 din marcă.
Decofrarea elementelor portante se face prin slăbirea penelor, după care urmează îndepărtarea
completă a cofrajelor, care se curăţă imediat de resturile de mortar. Însă pentru a reduce curgerea lentă,
care este mare la betoanele decofrate înainte de obţinerea mărcii, este necesar să se lase după decofrare
popi de siguranţă.
-Asamblarea gurilor de ventilare din beton armat și zidăria celor din cărămidă cu δ120mm, sub tencuială.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Inainte de montarea propriu zisa a gurilor de ventilare ele se aduc la santier se depozitează in depozit
in afara prizmei de prabusire a taluzului gropii de fundare. Gurilor de ventilare se monteaza una peste
alta cu macaraua. Agatarea gurilor de ventilare de cirligul macaralei se efectuiaza cu buclele cu 2
ramuri.

-Asamblarea balustradei metalice și îngrădirii la balcoane.


Balustrada metallica și îngrădirea la balcoane, se da cu macaraua la etajele blocului locative si se
regleaza manual.

-Sudarea barelor și plăcilor din oţel cu δ 8÷16mm.


Sudarea barelor și plăcilor din oţel se realizeaza cu ajutorul sudurii in baie si electrice.

-Protecţia anticorozivă a pieselor sudate.


Protecţia anticorozivă a pieselor súdate se realizeaza in scopul combaterii coroziunii rosturilor de
sudura.
-Montarea şi demontarea schelelor.
Se folosesc schele montabile-demontabile.

-Executarea zidăriei autoportante a pereţilor exteriori și interior din blocuri de calcar cu δ390mm,
sub tencuială cu prepararea mortarului.
Lucrările de realizare a pereţilor, de zidărie din blocuri de calcar, încep cu trasarea viitorului zid pe
suprafaţa de sprijin a planşeului, a conturului acestuia cu ajutorul unor sfori îmbibate într-un praf
colorat (cretă, negru de fum, etc.), care se întind între două puncte a căror poziţie a fost stabilită în
prealabil prin procedee topometrice, sfoara se ridică şi se lasă să cadă pe suprafaţa betonului pe care
lasă o urmă ce prezintă aliniamentul dorit. În acest mod se desenează pe fundaţii sau planşee
contururile tuturor zidurilor şi poziţiile golurilor.
La executarea lucrărilor de zidărie trebuie respectate următoarele cerinţe:
Blocurile de calcar trebuie să corespundă ca dimensiuni cu cele normate, abaterile de la acestea
rămânând în limitele toleranţelor prescrise de standarde.
La executarea zidurilor din blocuri de calcar aşezate pe muchie şi la zidirea spaţiilor dintre
goluri (ferestre, uşi), de lăţimea sub 11/2 blocuri, se folosesc numai blocuri de calcar întregi.
La zidurile de ½...1½ blocuri de calcar grosime se pot folosi spărturi în proporţie de 15% din volumul
zidăriei, uniform distribuite în masa ei; spărturile folosite nu trebuie să fie mai mici de ½ de bloc.
Când se execută ziduri (1/4...1/2 de blocuri de calcar), este obligatorie înmuierea blocuri în apă; de
asemenea când se folosesc blocuri de calcar poroase sau când se execută zidăria cu mortar de ciment.
Mortarul trebuie să aibă caracteristicile corespunzătoare tipului de zidărie ce se execută.
Vârsta mortarului de ciment în momentul punerii în operă nu trebuie să depăşească
1oră. blocuri de calcar se aşează în zidărie cu rosturile orizontale continui, iar rosturile
verticale ţesute, decalate la fiecare rând cu cel puţin ¼ de bloc, iar la zidurile subţiri cu cel puţin½ de
bloc.
Zidăria va fi armată cu plase, care vor fi executate din sârmă ø4BpI, cu pasul de 3 rânduri de
blocuri de calcar (pe înălţime).
La fel pereţii despărţitori executaţi din zidărie din blocuri de ipso-beton cu lungimile ce
depăşesc 3m, vor fi solidarizaţi de elementele portante sau auto-portante a carcasei şi prin intermediul
unor piese înglobate, pasul cărora va fi de 0,5*L – pe lungime şi
0,5*H – pe înălţime.
Rândurile de blocuri de calcar trebuie să fie efectiv orizontale, grosimea rosturilor uniformă, a
celor orizontale de 12mm, iar a celor verticale de 10mm.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Metodele de executare a zidăriei trebuie să asigure umplerea rosturilor cu mortar, cu excepţia
unei adâncimi de 1...1,5cm de la faţa zidului, care trebuie să rămână goală pentru a se realiza o legătură
bună a tencuielilor cu zidăria, sau pentru a se finisa prin rostuire.
Pentru ca în timpul executării să se poată verifica orizontalitatea rândurilor zidăriei,
verticalitatea muchiilor, planietatea suprafeţelor, grosimea rosturilor orizontale, etc., se folosesc
şabloane. Şabloanele sunt alcătuite din colţare ce sunt montate la colţuri şi între ele se întind sfori care
marchează nivelul superior al fiecărui rând de zidărie.

-Executarea zidăriei pereţilor dispărțitori și gurilor de ventilare din cărămidă cu δ120mm, sub
tencuială.
Zidăriei cu δ120mm se începe cu trasarea axelor, se curăţă suprafeţele unde urmează să fie executaţi
pereţii, se umezeşte cu apă se aplică mortarul si se aranjează cărămida. Se clădesc porţiuni deci pereţi
la colţuri şi la pereţii intermediare apoi se întinde sfoara după care zidesc şi locurile intermediare.
Zidăria se execută cu respectarea ţeserii rosturilor şi grosimea lor care trebuie să fie cele orizontale
15mm iar rosturile verticale 13mm. Cărămida se transportă la locul de lucru a zidarilor cu ajutorul
macaralei, iar mortarul se dă în lazi.

-Prepararea mortarului pentru zidarie.


Prepararea mortarului pentru zidarie se executa cu malaxorul.

-Executarea treptelor exterioare din beton. Treptele exterioare se executa din beton B15 in cofraj, fiind
armate cu bare de otel ø10 și 12 AIII și ø6AI.
Calculul volumelor de lucru
Înainte de-a începe calculul volumelor la elaborara fişei tehnologice, este necesar de studiat profud
parta arhitecturală a proiectului si de construcţii a proiectului, pentru a determina metoda optimlă de
organizare a LCM.
Calculul volumelor de lucru la executarea fişei tehnologice se redă în formă de tabelă.
Tabela Calculul volumelor de lucru
Volumul Меtode si formule
Nr Denumirea lucrărilor U/m
de lucru de calcul
1 2 3 4 5
Descărcarea şi transportarea
1 la locul de muncă a t 330,0 ∑Q= gc.+ ga.+ gb.+ gcăr.+ gsch.+ + gbal.+ gcal.
resurselor materiale (t)
Cofrarea şi decofrarea
2 scheletului monolit:
-stîlpi 281,42
-grinzi 375,84 Sc.=Lc.•Hc. (m2)
-planşee și scări m2 454,56
-pereți de sprigin. 56,38
Armarea scheletului
3 monolit:
-stîlpi 2082,60
-grinzi 6342,66 Conform proiectului
-planşee și scări kg 5375,24
-pereți de sprigin. 144,39
Betonarea scheletului
monolit:
4 -stîlpi 26,03

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
-grinzi 50,10 Vg.=Lg..•Bg.•Hg.(m3)
3
-planşee și scări m 69,27
-pereți de sprigin. 22,55
5 Asamblarea balustradei Conform proiectului
metalice și îngrădirea la kg 1407,41
balcoane
6 Sudarea barelor și plăcilor Lr.s.tot.=Lr.s.p.•Np.(ml).
din oţel cu δ 8÷16mm ml 164,50
7 Protecţia anticorozivă a Ap.a.=Lr.s.tot.•Bp.î.(m2).
2
pieselor sudate m 0,90
8 Montarea şi demontarea Asch.=Lsch.• Bsch.(m2 ).
2
schelelor m 384,0
9 Executarea zidăriei
autoportante a pereţilor
exteriori și interior din Conform proiectului
blocuri de calcar cu m3 113,54
δ390mm,
sub tencuială cu prepararea
mortarului.
10 Executarea zidăriei pereţilor
dispărțitori și gurilor de Ap.d.=Lp.d.· hp.d.-Agol.(m²).
ventilare din cărămidă cu m2 327,51
δ120mm, sub tencuială.
11 Executarea treptelor În dependență de lungimea
exterioare din beton ml 9,22 treptelor

Calculul consumului de manoperă şi cheltuielilor


de timp a mecanismelor
Înainte de-a începe calculul consumului de mamoperă şi cheltuielilor de timp a mecanismelor la
elaborara fişei tehnologice este necesar de studiat profud volumele de lucru şi „IND”, respectînd
cerinţele:
Manopera muncitorilor: W=Vl - Nt (hxom);
Cheltuieli de timp a mecanismelor: W=Vl - Nt (hxut).
Manopera şi cheltuielile de timp a mecanismelor se îndeplinesc în formă de tabelă.

Tabela Calculul consumului de manoperă şi cheltuielilor de timp a mecanismelor

Normativ de Manopera Cheltuieli Соmponenta


Denumirea Volum timp (zi-om) de timp echipei
U/m Argument
Nr lucrărilor de (zi-ut)
norme
lucru h-om h-ut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Descărcarea şi
1 transportarea la Muncitor
locul de muncă deservire
a resurselor t 330,0 TrB22D2 0,170 0,060 7,01 2,48 II-2
materiale

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Cofrarea şi
2 decofrarea
scheletului Dulgher
monolit: IV-3
-stîlpi 281,42 CB03F 1,3 0,022 Muncitor
-pereți de sprigin 56,38 CB03D 0,98 0,022 160,59 3,22 deservire
-grinzi m2 375,84 CB03E 1,04 0,022 II-3
-planşee și scări. 454,56 CB03E 1,04 0,022
Armarea
3 scheletului Fierar
monolit: IV-2
-stîlpi 2082,60 CC02L 0,07 0,001 Muncitor
-pereți de sprigin kg 144,39 CC02J 0,062 0,001 90,97 1,07 deservire
-grinzi 6342,66 CC02L 0,07 0,001 II-2
-planşee și scări. 5375,24 CC02F 0,024
Betonarea
scheletului Betonist
4 monolit: IV-3
-stîlpi 26,03 CA04D 5.40 0,937 Muncitor
-pereți de sprigin m3 22,55 CA05D 4,95 0,937 112,10 19,68 deservire
-grinzi 50,10 CA04D 5.40 0,937 II-3
-planşee și scări. 69,27 CA04D 5.40 0,937
5 Asamblarea Montator
balustradei IV-1
metalice și kg 1407,41 CL17B 0,2 35,19 Muncitor
îngrădirea la deservire
balcoane II-1
6 Sudarea barelor Sudor
și plăcilor din IV-1
oţel cu δ ml 164,50 CP18B 1,5 30,85 Muncitor
8÷16mm deservire
II-1
7 Protecţia Montator
anticorozivă a IV-1
pieselor sudate m2 0,90 CL41A 1,28 0,144 Muncitor
deservire
II-1
8 Montarea şi Dulgher
demontarea IV-1
schelelor m2 384,0 CB16A 0,85 40,80 Muncitor
deservire
II-1
9 Executarea
zidăriei
autoportante a
pereţilor exteriori
și interior din Zidar
blocuri de calcar IV-3
cu δ390mm, m3 113,54 CD64A 3,89 0,43 55,21 6,10 Muncitor
sub tencuială cu deservire
prepararea II-3
mortarului.
Executarea
10 zidăriei pereţilor Zidar
dispărțitori și IV-2
gurilor de Muncitor
ventilare din 100 3,2751 CD60C 172,47 5,03 70,61 2,06 deservire
cărămidă cu m2 II-2
δ120mm, sub

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
tencuială.
Executarea Betonist
treptelor IV-1
11 exterioare din ml 9,22 CH02A 5.8 6,69 Muncitor
beton. deservire
II-1

Graficul executarii lucrarilor


GEL se elaborează cu scopul determinării duratei de îndeplinire a procesului. Graficul se elaborează în
baza tabelei ,,Calculul manoperei şi cheltuielilor de timp a mecanismelor’’. GEL se compune din două
părţi:
Partea stîngă a graficului indică operaţiile procesului tehnologic de executare a procesului, unitatea de
măsură, volumul de lucru, consumul de manoperă a muncitorilor şi cheltuielilor de timp a
mecanismelor, componenţa echipei, numărul de muncitori în echipă, numărul de schimburi şi durata
lucrărilor.
Partea dreaptă a graficului reprezintă anul, luna şi zilele de executare a lucrărilor, precum şi vectori cu
linii pline şi întrerupte, care indică începutul, durata şi sfîrşitul executări lucrărilor.
Graficul elaborat corect serveşte ca bază pentru dirijarea zilnică a mersului îndepliniri lucrărilor, precum
şi determinării necesităţii în forţe de muncă, aprovizionării cu resurse tehnico materiale şi funcţionării
mecanismelor utilizate. GEL se redă pe coală.

Resurse tehnico-materiale
Determinarea necesităţii şantierului în resurse tehnico-materiale necesare la executarea lucrărilor
scheletului monolit şi umpluturii de zidărie din blocuri de calcar lacustru, a suprastructurii blocului
se determină în baza normativelor în vigoare,în următoarea componenţă:
Instrumente şi dispozitive
Aprecierea necesităţii în instrumente şi dispozitive necesare la elaborarea fişei tehnologice la executarea
suprastructurii se produce în conformitate cu norma complex şi tabela ,,Calculul volumului de lucru”
ţinănd cont de numărul muncitorilor ocupaţi la executarea lucrărilor.
Tabela Instrumente şi dispozitive

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
N. r Denumirea Unitatea
instrumentelor de Cantitatea Marca Destinația
şi dispozitivelor măsură
1 2 3 4 5 6
gsgdfg
1 Bene pentru beton buc 2 BPV-1 Pentru primirea şi
transportarea betonului
2 Trusă de com 4 m=5kg Pentru instalarea cofrajului
instrumente de
lăcătuş
3 Vas pentru emulsie buc 4 V=30L Pentru păstrarea emulsiei
4 Ladă pentru mortar buc 4 V=1m3 Pentru păstrarea mortarului
5 Popi telescopici buc 200 H=3-4m Pentru susţinerea
cofrajului scheletului
monolit
6 Scuturi de cofraj m2 1000 L= 2-6m Cofrarea elementelor
monolit
7 Schele com 8 L=3000mm Amplasarea muncitorilor
B=1000mm în timpul betonării,zidariei
8 Ciocan de buc 5 STAS-23. Pentru instalarea pieselor
lăcătuşărie 10–77 de armare şi scuturilor de
m = 0,8 kg cofraj
9 Lopată buc 10 ЛС
10 Rangă buc 2 ЛМ Curăţarea lazilor pentru
mortar
11 Baros buc 5 STAS–11402 -83
Executarea lucrărilor de
cofrare şi de montare
12 Topor buc 5 A -2 Lucrări de cofrare
13 Mistrie buc 10 KШ Lucrări de zidărie
14 Fir cu plumb buc 5 DT - 400 Verificarea verticalităţii
elementelor
15 Teodolit buc 1 2T - 30 Măsurări ale unghiurilor şi
verificarea verticalităţilor
16 Nivelă buc 1 HB - 3 Determinarea cotelor
punctelor
17 Miră de nivelment buc 1 PKC-4 Determinarea cotelor
punctelor
18 Determinarea lucrabilităţii
Con standard buc H = 300mm amestecului de beton,
2 D1 =100mm mortar
D2 = 200mm
19
buc STAS – 70 Verificarea dimensiunilor
Ruletă de metal 10
-02.8 trasarea axelor
20
Higrometru buc 1 Determinarea umedităţii
21
Găleată buc 30 V=10l
22
Dreptar buc 10 L=2000mm Verificarea planietăţii
23
buc STAS–24087
Cască de protecţie 40 Protecţia capului
– 84
24
Mănuşi şi haine
com 40 ─ Protecţia corpului
speciale Coala

Mod
25
Coala Echipament
Nr.document deSemnătura Data
ME-09-73220-2018-PC
protecţie cu Protecţia contra
com 40 M52-54
gsgdfg

Maşini şi mecanisme
Resursele materiale în formă de bucăţi utilizate la executarea scheletului monolit şi umpluturii din
zidărie sunt descărcate şi transportate la locul de muncă folosind macarale de montare.
Dispozitivele de agaţare utilizate la lucrările de zidărie se determină în baza normei complect.
Tabela Dispozitive de agăţare
Denumirea Înălţimea
Schema dispozitivului Masa dispozitivului
Nr. dispozitivului de dispozitivului de Anexă
de agaţare de agaţare (t)
agaţare agaţare (m)
1 2 3 4 5 6

Descarcarea
si
Bucle cu IV
1 0.01 2,0 transportarea
ramuri
resurselor
materiale

Determinarea macaralei la aprovizionarea cu resurse materiale utilizate la lucrările de executare a


scheletului monolit şi umpluturii din zidărie, se produce în baza calcului parametrilor de bază:
Capacitatea de ridicare a macaralei, se determină după relaţia:
Q  gb. p.  gd .a.  gb.  0.495  0.01  2.50  3.005t unde:
gb – masa betonului (t)
qd .a. – masa dispozitivului de agaţare (t)
qb. p. -masa benei (t)
Înălţimea de ridicare a cîrligului, se determină după relaţia:
Hc.  ho.  hs.l.  hel.  hd .a.  7.405  0.5  3.384  2  11 .29m unde:
ho. – diferenţa de nivel între cota de asamblare a elementului construcţiei şi baza de rezemare a
macaralei (m)
hs.l. – înnălţimea spaţiului liber ≈ 0,5 ÷ 1 (m)
hd .a. – înnălţimea dispozitivului de agaţare (m)
Deschiderea braţului
l.br  l.r  b / 2  e  c  h / tg  b / 2  e  c (m)=9.79/1.23+4.6/2+1,5+1,5=13.60(m)
e  c  1 - 1.5m.
h  ho  hsl  he  ha( m)  7.405  05  3.384  1.5  9.79(m)
b1  b / 2  e( m)  4.6 / 2  1.5  5.3( m)
h 9.79
tg  3 3  1.230
b1 5.30
lbr   lbr 2  d 2 (m)  13.60 2  0.4 2  13.61( m)

Tabela Parametrii tehnici a macaralei

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Tipul şi
Denumirea Caracteristicile parametrilor marca Caracteristicile parametrilor de calcul a
Nr. elementului de calcul a macaralei macaralei macaralei primite
montat căpătate MAB
senile:
Q(t) H(m) lbr.(m) MAB roţi: Q(t) H(m) lbr.(m) Lbr.(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MAB pe
senile
1 Beton cu
3,005 11.29 13.61 MKГ-25 4,1 24,5 20,0 25+5
bena papuc
МАВ pe
roti cu
pneuri
КС-5363 3,85 25,1 24,65 27+5
În baza macaralelor determinate, efectuăm calculul comparării variantelor. Determinarea cheltuielilor
de timp a macaralei se execută în conformitate cu: productivitatea de exploatare a macaralei şi calculul
duratei de funcţionare a macaralei pe şantier care se produce în conformitate cu condiţiile concrete de
lucru şi transportarea ei la şantier.
Productivitatea de exploatare a macaralei se determină după relaţia:
Pex.=(60m•Tsch. •Kc.•Kt. )/tc.(t/sch.), unde:
m–masa elementului montat (t)
Tsch.-durata schimbului (8,2 ore)
Kt.-coeficientul de utilizare a macaralei în timp 0,85–0,95
tc.-durata ciclului (h)
Kc. .-coeficientul de utilizare a capacităţii de ridicare a macaralei 0,95-1,0.
În fişa tehnologică eleborată, productivitatea de exploatare a macaralei în schimb se determină în baza
IND după relaţia:
Pex.=(m•Tsch.)/(Nt.•k).(t/sch.), unde:
Nt. –cheltuieli de timp a mecanismelor, din IND, (h-ut)
k -coeficientul ce ţine cont de tipul macaralei, pentru:
MAB pe şenile: k=1,08
MAB pe roţi cu pneuri: k=1,1
În baza formulei de calcul a productivităţii determinăm productivitatea de exploatare a macaralei.
MAB pe şenile:
Pex.=(m•Tsch.)/(Nt.•k).(t/sch.)=2,955x8,2/(0,06x1,08)=373.94(t/sch.)
MAB pe roţi cu pneuri:
Pex.=(m•Tsch.)/(Nt.•k).(t/sch.)=2,955x8,2/(0,06x1,1)=367.14(t/sch.)
Avînd la dispoziţie calculul productivităţii de exploatare a macaralei o determinăm durata reală de
funcţionare a macaralei pe şantier după relaţia:
Tr=Mt./Pex.(sch.), unde:
Mt.–masa totală a prefabricatelor (t).
În baza relaţiei de calcul a duratei de funcţionare a macaralei pe şantier determinăm timpul real de lucru.
MAB pe şenele:
Tr=Mt./Pex.(sch.)=330.0/373.94=0.88(sch.)
MAB pe roţi cu pneuri:
Tr=Mt./Pex.(sch.)=330.0/367.14=0.89(sch.)
Avînd la dispoziţie durata reală de funcţionare a macaralei pe şantier, calculăm durata totală de
funcţionare a macaralei la monatrea prefabricatelor, după relaţia:
Tr. tot.=Tr1+…+Tr n(sch.)
MAB pe şenile:
Tr. tot.=0.88(sch.)
MAB pe roţi cu pneuri:

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Tr. tot.=0.89(sch.
Concluzie:
În baza calculelor comparării variantelor am primit că durata totală reală minimă de funcţionare pe
şantier a macaralei MAB pe şinele, de marcă: MKГ-25.

Determinarea mijloacelor de transport la aprovizionarea cu resurse materiale la executarea


scheletului monolit şi umpluturii din zidărie.
Furnizarea şantierului cu materiale la executarea scheletului monolit şi umpluturii din zidărie se
execută cu ajutorul mijloacelor de transport  auto, ţinînd cont de distanţa transportării şi condiţiile
concrete de amplasare a şantierului.
În fişa tehnologică furnizarea materiale în formă de bucăţi se execută cu ajutorul transportului auto
folosind semiremorci speciale care sunt puse în mişcare de autocamioanele de tracţiune iar amestecul de
beton cu autobetoniere.
Determinarea mijloacelor de transport auto necesare pentru transportarea materialelor se i-au în
dependenţă de următorii parametri: forţa de tracţiune a autocamionului, capacitatea de încărcare a
autocamionului, masa totală a paletelor cu materiale în bucăţi încărcate pe semiremorcă, gabaritele lor şi
a amestecului de beton. Determinarea necesităţii în mijloace de transport la furnizarea şantierului cu
materiale în formă de bucăţi şi beton se redă în formă de tabelă.
Tabela:,,Calculul necesităţii în mijloace de transport la furnizarea şantierului cu materiale în formă de
bucăţi şi beton”.
Nr Denumirea Masa Dimensiunile Caracteristicile autocamionului
resurselor peletelor peletelor cu Cantitatea Masa totală Capaci- “K”de Tipil şi
materiale cu materiale de pelete a elemente- tatea de utizare marca
transportate materiale (mm) încărcate, lor sau încărca-re a capacită-ţii maşinei
şi a beton betonului (t) (t) maşinii
betonului (buc, m3)
(t)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Beton 2,50 8 17,6 20,0 1,0 ВООМ9
М429
2 Palete cu 1500x1200 9 11,475 12,00 0,95 MA3504
cărămidă 1,275 x1000 УПП37
ceramică
K–coeficient ce ţine cont de capacitatea de utilizare a maşinei:
0,5 <Q/G≤1
Q– masa elementelor încărcate pe semiremorcă (t)
G–capacitatea de încărcare a semiremorcii (t)
Determinăm numărul de autobetoniere, autocamioane de tracţiune şi semiremorci utlizate la
furnizarea şantierului cu beton si materiale în bucăţi utilizate la executarea zidăriei se produce calculînd
următorii parametri de bază:
»Timpul rutei autocamionului la transportarea betonului si paletelor cu materiale în bucăţi:
Tr(b)=tînc. +2L/Vmed.+tdes.+tman.+ taşt.înc.des.=0,06+0,75+0,06+0,05+0,05=0,97(h)
Tr(p)=tînc. +2L/Vmed.+tdes.+tman.+ taşt.înc.des.=1,275*0,06*9+1+1,275*0,06*9+0,05*2=2,477unde :
t inc – timpul încărcării paletelor cu materiale în bucăţi pe semiremorcă (ore)
tînc.=tdes.=qel..Nel..Nt(h).
qel – masa paletelor cu materiale încărcat pe semiremorcă (tone)
Nel – numărul de pelete încărcate pe semiremorcă ( buc)
Nt – normativ de timp la încărcarea şi descărcarea peletelor cu materiale, în maş-h, din tab. 2
L– distanţa transportării peletelor cu materiale de la fabrica de cărămidă pînă la şantier (km)
Vmed.- viteza medie de deplasare(km/h)

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Vmed  Vo  V max
2 ( km / h)
tdes.– timpul descărcarii peletelor cu materiale din semiremorcă (ore)
tman. -timpul manevrelor maşinii către încărcare şi descărcare, primit 1,5 ÷3 (min)
taşt.înc.des.– timpul aşteptării maşinii la FC sau şantier către încărcare şi descărcare,primit 1,5 ÷ 3 (min)
»Productivitatea de exploatare a autocamionului la transportarea cu beton si a paletelor cu materiale,
după relaţia:
Pex(b).=(G•Tsch.•Kî. •Kt.)/Tr.=(20,0•8,20•1•0,9)/0,97=152,17(t/sch.),
Pex.(p)=(G•Tsch.•Kî. •Kt.)/Tr.=(12,0•8,2•0,95•0,9)/2,477=33,96(t/sch.), unde:
G –capacitatea de încărcare a semiremorcii(t)
Ki –coeficient de utilizare a capacităţii de încărcare a autocamionului
Kt.–coeficient de utilizare a autocamionului în timp 0,85÷0,95
»Numărul de autocamioane de tracţiune la transportarea peletelor cu materiale în bucăţi, se determină
după relaţia:
N(b)=(Q/T)/Pex=2(aut.)
N(p)=(Q/T)/Pex=1(aut.), unde:
Q – masa totală a paletelor în bucăţi sau betonului(t)
T–durata de executare a zidăriei, betonării(zile)
Pex–productivitatea de exploatare a autocamionului (t/sch).
Concluzie:
În baza calculelor efectuate de determinare a numărului de mijloace de transpost la furnizarea şantierului
cu beton am primit două autobetoniere de marcă ВООМ9М429, iar a a materialelor în formă de bucăţi
un autocamion de marcă MAZ 504 și o semiremorcă УПП37.
Determinarea necesităţii în maşini şi mecanisme utilizate la executarea lucrarilor se produce în baza
operaţiilor mecanizate a procesului tehnologic de executare a LCM, ţinînd cont de unitatea de măsură,
cantitate şi marcă. Necesitatea totală în maşini şi mecanisme se redă în formă de tabelă.
Tabela Maşini şi mecanisme
Nr Denumirea maşinii Unitatea
sau mecanismului de Cantitatea Marca
măsură
1 2 3 4 5
Macara pe șenile R.D.K.300
1 buc 1
Autobasculantă MAZ 555102
2 buc 2
Autobasculanta MAZ 551605
3 buc 1
4
Autobetonieră Scania P124
buc 2
5
Agregat de sudat buc 2 ADD-350
6
Transformator coborîtor buc 2 I-36
7
Vibrator de adîncime buc 4 ENAR TAX3
8
Compactor de suprafaţă buc 2
9
Malaxor de mortar 1 MAX 20
buc

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
10
Autopompe de beton buc 1 MERCEDES MK
28.5

Forţe de muncă
Determinarea necesităţii şantierului în forţe de muncă la executarea lucrarilor se produce în
conformitate cu tabela ,,Graficul executării lucrărilor”, prin sumarea numărului de muncitori pe profesii
şi categorii aparte.
Determinăm lungimea frontuluii de lucru:
Lf.l. =(n·Tsch.·Kgol.·Кsup. nor )/(Nt.·бper.·hniv.)=(2·8,2·1,1·1,05)/(3.89·0,390·1,0)=12,49m.
Am primit 5 frontuluii de lucr, deci vim folosi 5echipe, respectiv=10 zidari.
Necesitatea totală în forţe de muncă se redă în formă de tabelă.
Tabela Forţe de muncă
Numărul
Nr. Profesia Categoria
muncitorilor
1 2 3 4
Macaragiu VI 1
1 Dulgher IV 4
2 Fierar IV 2
3 Betonist IV 4
4 Montator IV 2
5 Sudor IV 1
6 Zidar IV 5
7 Șofer C 1
8 Muncitor deservire II 20

Resurse materiale
Determinarea necesităţii şantierului în resurse materiale necesare la elaborarea fişei tehnologice la
executarea suprastructurii se produce baza tabelei ,,Calculul volumului de lucru” şi folosind IND,
ţinînd cont de operaţiile procesului tehnologic, luînd în consideraţie unitatea de măsură a fiecărui tip de
operaţie, precum şi norma de consum pentru fiecare material. Calculul consumului total de resurse
materiale constă în produsul volumului de lucru a fiecărei operaţii la normativul de consum a
resurselor materiale folosite la executarea operaţiei date.

Tabela: Resurse materiale F-29


Consumul
U/M

de materiale
Nr

Denumirea materialelor, Simbol


Cantitatea
constructiilor si semifabricatelor dupa IND unitate total
1 2 3 4 5 6 7
1 Cofrarea elementelor monolite m² 1168,20 CB03A
-panou de cofraj m² 0,11000 128,51
-scîndură răşinoase m³ 0,00100 1,168
-lemn rotund răşinoase m³ 0,00150 1,753
-dulapi răşinoase m³ 0,00100 1,168
-cuie cu cap conic kg 0,03000 35,05
-decofrol kg 0,12000 140,18
-scoabe de oţel kg 0,03000 35,05
-şuruburi uzuale pătrte buc 0,30000 350,46

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
-piuliţe buc 0,30000 350,46
-şaibe buc 0,00500 5,85
2 Armarea elementelor monolite kg 13944,89 CC01D
-oţel beton kg 1,02000 14223,78
-sîrmă de oţel kg 0,01000 139,45
-distanţieri buc 0,15000 2092,0
3 Betonarea elementelor monolite m³ 167,95 CA03E
-beton m³ 1,02500 172,15
Executarea zidăriei autoportante a
4 pereţilor exteriori și interior din m³ 113,54 CD64A
blocuri de calcar cu δ390mm
-blocuri de calcar m3 0,90000 102,19
-ciment kg 21,69000 2462,69
-var hidratat kg 19,76000 2243,56
-nisip m3 0,21100 23,96
-cherestea de rasinoase m3 0,00050 0,057
-apa m3 0,15200 17,26
-cărămidă buc 3,00000 341,0
Executarea zidăriei pereţilor 100
5 dispărțitori și gurilor de ventilare din m2 3,2751 CD60C  
cărămidă cu δ120mm
-cărămidă buc 5040,0 16507,0
-ciment kg 510,60 1672,27
-var hidratat kg 126,96 415,81
-nisip m3 2,780 9,10
-armatură AI kg 90,0 294,76
-piese forjate kg 2,30 7,54
-cherestea m³ 0,01600 0,053
-apă m³ 1,01300 3,32
6 Executerea schelelor exteriore m² 384,0 CB14А
-dulapi de răşinoase m³ 0,00060 0,231
-PFL dur de 6mm m³ 0,00012 0,046
-scînduri de răşinoase m³ 0,00010 0,0384
-cuie cu cap conic kg 0,00300 1,152
7 Sudarea barelor și plăcilor din oţel ml 164,50 CP18B  
-electrozi kg 1,35000 222,08
-energie electrică kw 2,40000 394,80
8 Protecţia anticorozivă m2 0,90 CL41A  
-hîrtie de şlifuit buc 0,200 0,18
-vopsea de zincare kg 0,25000 0,225
-bumbac kg 0,050 0,045
Executarea treptelor exterioare din
9 ml 9,22 CH02A  
beton
-ciment kg 11,45000 105,57
-pietriş ciuruit spalat m3 0,01600 0,093
-nisip sortat nespalat m3 0,03900 0,360
-apa m3 0,15000 1,383
-scindură de răşinoasă m3 0,00100 0,009

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
-piatra de frecat kg 0,21500 1,983
-hirtie de slefuire uscata buc 0,24000 2,212
-acitom kg 0,24000 2,212
-ipsos pentru constructii kg 0,48000 4,426
-aracet kg 0,10200 0,940
-clei de oase kg 0,00400 0,0369
-ciment alb kg 0,02500 0,231
-acid oxalic kg 0,01000 0,10
-trepte de granit de 4 cm m 1,03000 9,50
-contratreapta de granit 4 cm m 1,03000 9,50
Asamblarea balustradei metalice și
10 kg 1407,41 CL17B  
îngrădirea la balcoane
-confecţii metalice kg 1,00000 1407,41
-electrozi kg 0,00500 7,04
-energie electric kw/h 0,00800 11,26
-vopsea de plumb kg 0,01000 17,07
-ciment kg 0,02000 28,15
-huilă de forjă kg 0,02000 28,15

Controlul calităţii
În timpul elaborari fişei tehnologice la executarea scheletului monolit şi umpluturii de zidărie a
suprastructurii, o deosebită atenţie trebuie de atras calităţii produsului: în corespundere cu legislaţia în
vigoare: Calitatea lucrărilor de construcţii montaj se verifică în conformitate cu Legea RM N721-III
din 2.02.1999 cu pruvire la Calitatea în construcţii, NCM F.03.02-2005 ,,Proiectarea cladirilor cu
pereti din zidărie”, NCM A.02.02.-96 ,,Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii”,
CHuП III-3-76 ,,Priemca v expluataţii zdanii i soorujănii”. Calitatea construcţiei la executarea
lucrarilor depinde de calitatea proiectului, resurselor materile, executării, recepţiile petrecute de către
dirigintele de şantier, maistru şi beneficiar.
În timpul controlului, conducătorul de lucrări verifică calitatea producţiei şi întocmeşte procese
verbale la lucrările executate şi cele ascunse în baza CP A.08.01-96,,Instrucţiuni de verificare a
calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunseşi/sau în faze determinate la construcţii şi instalaţii
aferente”, apoi le anexează la Cartea tehnică a construcţiei.
Calitatea produsului depinde de calitatea producţiei, precum şi de resursele materiale folosite .
Controlul de primire, se îndeplineşte de către conducătorul de lucrări în timpul primirii resurselor
materiale la faţa locului prin verificarea stării lor conform proiectului prin metoda vizuală sau
instrumentală.
Autocontrolul, acest tip de control se îndeplineşte de către muncitor în timpul executării lucrărilor prin
verificarea calităţii producţiein ce o îndeplineşte să corespundă cu proiectul.
Controlul pe operţii, el se îndeplineşte de către conducătorul de lucrări pe măsura îndeplinirii sau
sfîrşitul lucrărilor prin verificarea calităţii produsului gata în corespundere cu proiectul, totodată
conducătorul de lucrări întocmeşte procese verbale la lucrările ascunse şi la cele executate, dacă sunt
unele abateri faţă de proiect ele trebue să fie admisibile şi datele lor se înregistrează în procesele
verbale şi totodată aceste date se înscriu în registru de executare a lucrărilor
Controlul de primire şi dare în exploatare, acest control se efectuează de către conducătorul de lucrări
şi reprezentantul organizaţiei beneficiare. Scopul controlului verificării calităţii producţiei gata
întocmite proceselor verbale în baza controlului petrecut cu indicarea abaterilor comisiei şi întocmirea
procesului verbal de primire şi dare în exploatare a produselor finite.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă cerintelor normative în vigoare.
Corespunderea marcii mortarului conform proiectului,tasarii conului,dimensiunile fractiilor de nisip, lipsa
particolelor de argila.
La receptia lucrărilor se prezintă caietul executării lucrărilor,procesele verbale de conformare a
analizelor şi încercărilor de laborator a materialelor de constructie utilizate şi procesele verbale la
recepţia lucrărilor ascunse.
Criteriile tehnice şi mijloacele de control sunt indicate în tabelul următor:

Tabela: Controlul calităţii lucrarilor


N/r Operatiile Obiectul de Metoda si Timpul Responsabil Criterii
supuse control instrumente controlului de control tehnici
controlului de control

1 2 3 4 5 6 7

Suprafata de In procesul Corespunderea


1 Descărcare depozitere a Vizual, descărcarii Diriginte de înclinației și
a şi resurselor ruleta şi şantier dimensiunilor
transportar materiale transportarea suprafeței de
ea la locul la locul de depozitare.
de muncă a muncă a
resurselor resurselor
materiale materiale

Corespunderea
In procesul
Devierea de la verticalitatii
cofrararii şi
verticală a Vizual, Diriginte de suprafeţelor
decofrarii
suprafeţelor nivela şantier şi muchiilor,
scheletului
şi muchiilor abateri ±2mm/m
monolit
÷ ±25mm/m
Corespunderea
In procesul
variaţiei
Variaţia cofrararii şi
Vizual, Diriginte de deschiderii faţă de
deschiderii faţă de decofrarii
nivela şantier proiect, abateri
proiect scheletului
Cofrarea şi ±20mm
monolit
decofrarea grinzi şi plăci
scheletului Corespunderea
monolit: deplasarii axelor
2 -stîlpi Deplasarea axelor Vizual,
Până la Dirigintele cofrajului faţă de
-grinzi cofrajului faţă de nivela,
betonare de şantier proiect, abateri,
-planşee și proiect ruleta, metru
la grinzi, pereţi
scări şi stâlpi
-pereți de Corespunderea
sprigin. In procesul
Abaterea abaterii
Vizual, cofrararii şi
dimensiunilor Diriginte de dimensiunilor
nivela, decofrarii
transversale faţă de şantier transversale faţă
metru scheletului
proiect de proiect,
monolit
abateri ±5mm
Rigiditatea Vizual In procesul Dirigintele Corespunderea

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
cofrararii şi rigiditatii
decofrarii cofrajului, nu se
cofrajului de şantier
scheletului admit deformaţii
monolit şi devieri
Corespunderea
Verificarea cotelor Vizual, După Dirigintele cotelor
cofrajului nivela cofrare de şantier cofrajului,
abateri ±5mm
Corespunderea
Vizual, poziţiei în plan
Poziţia în plan In procesul
fir cu vertical a
vertical a montării Dirigintele
plumb, carcaselor de
carcaselor de carcaselor de şantier
subler, armatură
armatură de armatură
metro pliant conform NCM,
abateri ±5mm
Armarea Corespunderea
scheletului poziţiei în plan
Poziţia în plan Vizual, In procesul
monolit: orizontal a
orizontal a nivela, montării
-stîlpi Dirigintele carcaselor de
carcaselor de subler, carcaselor
-grinzi de şantier armatură
armatură metro pliant de armatură
-planşee și conform NCM,
3 scări abateri ±10mm
-pereți de Corespunderea
sprigin. amplasarii
Vizual, Inainte de
Amplasarea etrierilor
metru, montarea
etrierilor carcaslor Dirigintele carcaslor de
subler, carcaselor
de armatură de şantier armatură
metro pliant de armatură
conform NCM,
abateri ±20mm
Corespunderea
Vizual, In procesul grosimii stratului
Grosimea stratului
metru, montării de protecţie a
de protecţie a
subler, carcaselor Dirigintele armaturii
armaturii
metro pliant de armatură de şantier conform NCM,
abateri ±2...3mm
Se verifică Conul Diriginte de Corespunderea
Pe parcursul
lucrabilitatea standard şantier; tasarii conului,
betonării
amestecului de beton (abrams) laborator (4-6cm)
Corespunderea
6-9 epruvete la
Clasa Presa clasei
20-40m3 de Laborator
Betonarea betonului hidraulică betonului,
beton
scheletului abateri 5B
monolit: Corespunderea
4 -stîlpi Verticalitatea Fir cu plumb; Imediat după Diriginte de verticalitatii
-grinzi pereţilor ruletă decofrare şantier pereţilor,
-planşee și abateri 15(mm)
scări Cotele suprafeţelor Nivela miră După betonare Corespunderea
-pereți de de sprijin după Diriginte de cotele
sprigin. betonare şantier suprafeţelor

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
de sprijin după
betonare,
abateri  4 mm
Verificarea agăţării
5 balustradei Corespunderea
Vizual, În timpul Diriginte de
Asamblarea metalice și agăţării, abateri
Fir cu plumb asamblării şantier
balustradei îngrădirea la ±5(mm)
metalice și balcoane
îngrădirea la Verticalitatea
balcoane balustradei Corespunderea
Vizual, În timpul Diriginte de
metalice și verticalitatii,
Fir cu plumb asamblării şantier
îngrădirea la abateri ±5(mm)
balcoane
Sudarea Verticalitatea Vizual În timpul Diriginte de Corespunderea
6 barelor și rostului de sudură sudării şantier conform NCM
plăcilor din
oţel cu δ
8÷16mm
Protecţia Verticalitatea Vizual În timpul Diriginte de Corespunderea
7 anticorozivă rostului de sudură sudării şantier protecţiei
a pieselor anticorozive
sudate conform NCM

Corespunderea
rigiditatii
schelelor,
grosimea podinei
Vizual, de lucru de peste
Suprafata fir cu In procesul 50mm prevazuta
Montarea şi si locul plumb, montarii si Diriginte de pentro o sarcina
8 demontarea de asamblare ruleta rigidizarii şantier de peste 130 kg.
schelelor a schelelor metalica, schelelor Distanta de la
dreptar. perete pina la
podina de lucru a
peretelui trebuie
sa fie de 50-
150mm.

Interzisă
Examinarea stării Înainte de Diriginte de folosirea celor
Vizual
suprafeţelor execuţie şantier acoperite cu praf
şi impurităţi

În timpul Diriginte de 1/2cărămidă în


Ţeserea rosturilor Vizual
Executarea execuţiei şantier lungul peretelui
zidăriei
autoportante Grosimea Metru Diriginte de Rostul orizontal
a pereţilor rosturilor şantier +5mm, rostul
9 exteriori și orizontale şi În timpul vertical-2mm
interior din verticale execuţiei

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
blocuri de
calcar cu În timpul
δ390mm, Dimensiunile execuţiei Diriginte de
Metru abateri ±20mm
sub tencuială golurilor şantier
cu
prepararea
mortarului. În timpul
execuţiei Diriginte de
Grosimea zidăriei Metru abateri ±10mm
şantier

Orizontalitatea Metru, În timpul Diriginte de


abateri 2mm/1m
rosturilor nivelă execuţiei şantier

În timpul abateri ±20mm


Verticalitatea Metru, fir cu execuţiei Diriginte de
pentru etaj, +50,
rosturilor plumb şantier
-20 pentru clăd.

În timpul
Verticalitatea Metru, fir cu execuţiei Diriginte de
abateri 3mm/1m
muchiilor plumb şantier

Corespunderea
conform NCM
F.03.02-2005
În timpul ,,Proiectarea
Planietatea Metru, execuţiei Diriginte de
cladirilor cu
suprafeţelor dreptar şantier
pereti din
zidărie”, abateri
±2...3mm
3mm/1m

Interzisă
Examinarea stării Înainte de Diriginte de folosirea celor
Vizual
suprafeţelor execuţie şantier acoperite cu praf
şi impurităţi

În timpul Diriginte de 1/2placă în


Ţeserea rosturilor Vizual
execuţiei şantier lungul peretelui

Grosimea În timpul Rostul orizontal


rosturilor execuţiei Diriginte de
Metru +5mm, rostul
orizontale şi şantier
Executarea vertical-2mm
verticale
zidăriei
pereţilor Dimensiunile În timpul Diriginte de
dispărțitori și Metru abateri ±20mm
golurilor execuţiei şantier

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
gurilor de
ventilare din
cărămidă cu
10 δ120mm, În timpul
sub execuţiei Diriginte de
Grosimea zidăriei Metru abateri ±5mm
tencuială. şantier

În timpul
Orizontalitatea Metru, execuţiei Diriginte de abateri 2 mm/
rosturilor nivelă şantier 1m

În timpul
Verticalitatea Metru, fir cu execuţiei Diriginte de abateri ±10mm
rosturilor plumb şantier pentru etaj1.

Verticalitatea abateri 2mm/1m


muchiilor
11 Executarea În timpul Corespunderea
treptelor Planietatea Metru, fir cu execuţiei Diriginte de conform NCM
exterioare suprafeţelor plumb şantier F.03.02-2005
din beton În timpul ,,Proiectarea
Amestecul de
Metru, execuţiei Diriginte de cladirilor cu
beton
dreptar şantier pereti din
zidărie”, abateri
±2...3mm
3mm/1m
12 Recepția Suprafata de lucru Vizual, In timpul Diriginte de Corespunderea
lucrărilor instrumentar executarii șantier scheletului
a, lucrarilor si conform
bolobocul, la sfirsitul proiectului și
teodolit, lor Legii RM N721-
mira, nivela XIII din
2.02.1996,
întocmirea
proceselor verbale
la lucrările
executate și cele
ascunse.

Indicii tehnico-economici
În timpul elaborării fişei tehnologice la executarea suprastructurii este necesar de calculat indicii
tehnico-economici cu scopul determinătii duratei de îndeplinire a lucrărilor, volumelor de lucru,
manopera muncitorilor, cheltuelile de timp la o unitate de măsură şi productivitatea muncii.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Tabela ,,Indicii tehnico-economici”.
Denumirea Unitatea Mărimea
Nr. indicilor de măsură indicilor
1 2 3 4
1 Durata lucrarilor zile 88.0
Volumul de lucru:
Cofrarea şi decofrarea scheletului monolit m2 1168,20
2 Armarea scheletului monolit kg 13944,89
Betonarea scheletului monolit m³ 167,95
Zidăria pereţilor exteriori și interior din calcar lacustru cu m³ 113,54
δ390mm
Zidăria pereţilor dispărțitori din cărămidă cu δ120mm m2 3,2751
3 Consumul de manopera a mincitorilor h-om 6024,57
4 Cheltuieli de timp a mecanizmelor h-ut 276,88
5 Cheltuieli de timp la o unitate de masura la o unitate de
măsură: 1m2cofaraj 1,099
1 kg armătură h-om 0,052
1m3 de beton 5,34
Productivitatea muncii: 7,27
Cofrarea şi decofrarea scheletului monolit m2 153,30
6 Armarea scheletului monolit kg 1,49
Betonarea scheletului monolit m³ 2,06
Zidăria pereţilor exteriori și interior din calcar lacustru cu m³
δ390mm 4,64
Zidăria pereţilor dispărțitori din cărămidă cu δ120mm m2

Securitatea şi sănătatea în muncă


LEGEA Nr. 186 din 10.07.2008 ,,SECURITATEA SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ”
Lucrări de transportare. La transportarea încărcăturilor de construcţie pe lângă cerinţele acestui
capitol, în dependenţă de tipul instalaţiilor de transport trebuie respectate Regulile de circulaţie,
aprobate de MAI, Regulile de exploatare tehnică a căilor ferate şi Regulile de protecţie a muncii în
transportul auto.Organizaţia posesoare a unităţilor de transport este obligată să asigure deservirea
tehnică şi reparaţia lor la timp, în conformitate cu instrucţia uzinei producătoare. Transportarea
încărcăturilor de mare tonaj, lungi sau de gabarite mari trebuie să se efectueze, de regulă, cu mijloace
speciale de transport. Transportarea încărcăturilor explozive, radioactive, toxice şi uşor inflamabile
trebuie efectuată cu mijloace de transport utilate în conformitate cu cerinţele regulilor şi instrucţiunilor
pentru această categorie de încărcături, încărcăturile periculoase ce necesită supraveghere la
transportare, trebuie transportate cu personal însoţitor, ce cunoaşte proprietăţile periculoase şi
dăunătoare ale încărcăturilor, precum şi procedeele de transportare a acestora.Pentru a evita deplasarea
sau căderea încărcăturilor acestea vor fi amplasate şi întărite pe unitatea de transport în conformitate cu
condiţiile tehnice de încărcare şi consolidare a încărcăturii date. Automobilele pentru transportarea
oamenilor trebuie să fie utilate în conformitate cu cerinţele Regulilor de circulaţie rutieră.În fişă de rută
eliberată şoferului automobilului destinat pentru transportarea oamenilor trebuie să fie nota unităţii
auto: "Bun de transportat oameni" şi indicat numărul maximal de pasageri. Fişa de rută trebuie să fie
semnată de persoana responsabilă de securitatea exploatării automobilului dat. La transportarea
oamenilor şoferului i se va aduce la cunoştinţă ruta şi sectoarele ei periculoase. Este interzisă
transportarea oamenilor în caroseria basculantelor, în remorci, în caroseria automobilelor neamenajate
special pentru aceasta. La conducerea camioanelor destinate transportării oamenilor se admit doar

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
şoferii, ce au învoire specială de la conducătorul gospodăriei auto. În locurile de urcare în mijloacele
de transport şi coborâre trebuie să fie amenajate podine speciale sau folosite alte dispozitive ce asigură
securitatea oamenilor. Înainte de pornire şoferul trebuie să se convingă de amplasarea corectă a
oamenilor şi să-i preîntâmpine despre începutul mişcării. La descărcarea autobasculantelor de pe
ramblee sau în excavaţii ele trebuie amplasate nu mai aproape de l m de la marginea taluzului natural,
iar la descărcarea de pe estacade acestea vor fi dotate cu reazeme sigure. Autobasculantele trebuie să
fie dotate cu reazeme speciale pentru menţinerea în caz de necesitate a caroseriei în poziţie ridicată.
Este interzisă deservirea autobasculantei cu caroseria ridicată fără instalarea sprijinului. Mişcarea cu
caroseria ridicată este interzisă. Mişcarea înapoi în zonele unde se execută lucrări, se va face doar la
comanda persoanelor ce participă la aceste lucrări.
Lucrări de sudare şi cu foc deschis. La executarea lucrărilor de sudare şi cu foc deschis pe lângă
regulile expuse mai jos vor fi respectate cerinţele standardelor GOST 12.3.003-86 "Работы
електросварочнные", GOST 12.3.036-84 "Газопламенная обработка металлов", GOST 12.1.013-
78 "Електробезопасность", precum şi cerinţele Regulilor sanitare la sudare, depunere şi tăierea
metalelor aprobate de organele ocrotirii sănătăţii.Locurile de executare a lucrărilor de sudare la
nivelul dat şi la cele de mai jos în lipsa podinei de protecţie acoperită cu material neinflamabil trebuie
eliberate de materialele inflamabile în raza de 5 m, iar de cele explozive -10 m. Nu se admite sudarea,
tăierea şi încălzirea cu foc deschis a aparatelor, vaselor şi conductelor cu lichide sau gaze sub
presiune, umplute cu substanţe inflamabile sau nocive fără coordonarea măsurilor de securitate cu
organizaţiile ce le exploatează. La executarea lucrărilor de sudare şi cu foc deschis în vase închise sau
cavităţile construcţiilor locurile de muncă trebuie asigurate cu ventilaţie aspirativă. Viteza mişcării
aerului trebuie să fie în limitele 0,3...1,5 m/s. În cazuri de executare a lucrărilor de sudare cu folosirea
gazelor lichefiate şi acidului carbonic ventilaţia aspirativă trebuie să posede aspirarea de jos.Înainte de
sudarea (tăierea) vaselor, în care s-au păstrat lichide inflamabile sau acizi ele trebuie curăţite, spălate,
uscate şi controlată lipsa concentraţiilor periculoase de substanţe nocive.Nu se admite executarea
concomitentă a sudării electrice şi lucrărilor cu foc deschis în vase închise. Iluminarea în timpul
lucrului se va face cu felinare din exterior sau cu lampe mobile cu tensiunea până la 12 V.
Transformatorul de sudare trebuie amplasat în afara vasului. Alimentarea cu curent a portelectrodului
trebuie efectuată cu cabluri flexibile, calculate lucrului sigur la sarcini electrice maximale cu
considerarea duratei ciclului de sudare, unite prin presare, sudare sau lipire, iar conectarea la utilajul
de sudare -cu ajutorul bornelor presate sau sudate. Distanţa de la cablurile de sudare până la
conductele fierbinţi şi buteliile cu oxigen trebuie să fie nu mai mică de 0,5 m, iar cu gaze inflamabile -
nu mai puţin de l m. În aparatele de sudare şi sursele de alimentare a lor trebuie să fie prevăzute şi
instalate împrejmuiri sigure a elementelor ce se află sub tensiune.Părţile metalice ale utilajului de
sudare ce nu se află sub tensiune, precum şi piesele sau construcţiile ce se sudează pe întreaga durată
de sudare vor fi legate la pământ, iar la transformator, pe lângă acestea, este necesar de unit bulonul de
legare la pământ cu borna bobinei secundare la care se conectează şi cablul invers. Executarea
lucrărilor de sudare pe timp de ploaie sau ninsoare în loc descoperit nu se admite. Acoperit va fi şi
utilajul de sudare. Locurile de lucru ale sudorilor în încăpere la sudarea cu arc deschis vor fi protejate
cu paravane la marginea superioară la înălţimea de 2 m şi ridicate de la podea la 0,2 m. Pe paravane se
va scrie "PERICOL DE ORBIRE ". Asemenea paravane vor fi folosite şi la sudarea la aer când alături
lucrează câţiva sudori sau pe sectoarele cu circulaţie intensă a oamenilor. În cabinele de lucru şi în
apropierea meselor de sudat în ateliere sau pe şantiere, nu este permisă prezenţa persoanelor străine.
La părăsirea locului de muncă sudorul este obligat să întrerupă alimentarea cu curent a agregatului sau
transformatorului, înainte de începerea lucrului sudorul este obligat să verifice starea cleştelui
portelectrod şi a cablurilor de sudare. Pentru executarea lucrărilor de sudare la înălţime vor fi
folosite echipamente speciale, centuri de siguranţă etc. Transportarea, păstrarea şi recepţionarea
buteliilor de gaze o pot face persoanele special instruite privind securitatea adresării cu asemenea
recipiente. Buteliile de gaze trebuie protejate de lovituri şi acţiunea directă a razelor solare. Distanţa

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
de la ele până la aparatele de încălzire va fi nu mai mică de l m.Buteliile de gaze trebuie păstrate în
încăperi speciale, uscate şi aerisite, amenajate în conformitate cu cerinţele. Regulilor de construcţie şi
exploatare nepericuloasă a vaselor ce lucrează sub presiune. Buteliile goale trebuie păstrate aparte de
cele pline cu gaze. La terminarea lucrului buteliile cu gaze se vor depozita în locuri ce exlud accesul
persoanelor străine, iar generatoarele de acetilenă vor fi eliberate de carbid, care se va păstra în locuri
speciale. La exploatarea, păstrarea şi transportarea buteliilor cu oxigen acestea vor fi ferite de
contactul cu materiale lubrifiante. Transportarea buteliilor se va efectua cu cărucioare speciale, în
containere sau alte dispozitive ce asigură poziţia lor stabilă. Este interzisă amplasarea generatoarelor
de acetilenă în treceri, locuri cu circulaţie intensă a oamenilor sau aglomerate, precum şi aproape de
locurile de captare a aerului de către compresoare sau sisteme de ventilare.
Securitatea lucrărilor de încărcare – descărcare. Lucrările de încărcare - descărcare se execută, de
regulă, mecanizat, în conformitate cu regulile şi normele de faţă, GOST 12.3.009-76 şi Regulile de
construcţie şi exploatare nepericuloasă a macaralelor. La executarea lucrărilor de încărcare-descărcare
cu utilizarea mijloacelor de transport feroviar sau auto, se vor respecta de asemenea Regulile de
tehnica securităţii şi sanitaria industrială la lucrările de încărcare-descărcare în transportul feroviar,
aprobate de Ministerul Căilor de Comunicaţie şi Regulile de tehnica securităţii pentru întreprinderile
transportului auto.Terenurile destinate lucrărilor de încărcare-descărcare trebuie să fie nivelate cu
înclinaţie nu mai mare de 5°. în locurile corespunzătoare se vor instala inscripţiile "Intrare ", "Ieşire ",
"întoarcere " ş. a.
Maşinile şi mecanismele de ridicat, dispozitivele de agăţare şi legare, ambalajele, folosite la executarea
lucrărilor de încărcare-descărcare, trebuie să corespundă cerinţelor standardelor sau normelor tehnice
corespunzătoare. Legarea sarcinii se va face doar cu dispozitive inventar sau special executate după
proiecte aprobate. Procedeele de legare trebuie să excludă posibilitatea căderii sau alunecării
încărcăturii în timpul manipulării. Amplasarea încărcăturilor pe mijloace de transport trebuie să
asigure poziţia lor stabilă la transportare şi descărcare. La executarea acestor lucrări nu se admite
legarea încărcăturii ce nu are o poziţie stabilă, precum şi permutarea dispozitivelor de legat sau
modificarea poziţiei lor când încărcătura este ridicată de la sol. La manipularea încărcăturilor în
ambalaje de sticlă - se vor lua măsuri de preîntâmpinare a loviturilor şi bruscărilor, înainte de
începerea lucrului fiecare ambalaj de sticlă trebuie atent examinat. Dacă se constată ambalaje avariate,
ele se vor manipula cu o atenţie deosebită. În apropierea locului de manipulare a substanţelor
dăunătoare şi chimicatelor trebuie să se găsească o gură de apă sau un rezervor cu apă pentru a putea fi
imediat spălate locurile atinse cu aceste produse. Vasele de sticlă trebuie să fie aşezate în lăzi de lemn
sau coşuri speciale prevăzute cu mânere şi căptuşite cu paie, talaj etc. în scopul protejării vasului de
spargere. Lucrările de încărcare şi descărcare a materialelor pulverulente (ciment, ipsos, var ş.a.)
trebuie executate prin procedee mecanizate. Ca exepţie se admite descărcarea manuală a cimentului,
dar temperatura lui nu trebuie să depăşească 40 °C. Înainte de încărcarea şi descărcarea elementelor
prefabricate se va verifica starea urechilor, se vor curăţa de mortar sau beton, se vor îndrepta, dacă este
cazul, fără a defecta construcţia. La încărcarea automobilelor cu excavatorul sau macaraua
conducătorul sau alte persoane se vor afla în afara cabinei, dacă aceasta nu are vizieră de protecţie. La
încărcare se va ţine cont, ca nivelul de sus a încărcăturii să nu depăşească gabaritele trecerilor sub
poduri, în tunel etc. încărcătura va fi îndreptată în caroserie cu cârlige sau prăjini de jos, la încărcarea
mecanizată. Lucrările de încărcare şi descărcare nemecanizate se admit doar la volume mici de
lucrări şi când masa încărcăturii transportate de o persoană nu depăşeşte:
Fete 16...18 ani ... 10kg, tineri 16...18 ani ... 16kg, femei > 18 ani ... 15kg, bărbaţi > 18 ani... 50kg.
La manipularea materialelor explozive sau uşor inflamabile zona de lucru va fi marcată cu plăci de
avertizare pe o rază de minimum 100 m. Aceste lucrări se efectuează cu întocmirea bonului de lucru.
Manipularea materialelor explozive trebuie executată doar în timpul zilei. Muncitorilor li se interzice a
avea ţigări, chibrituri, brichete etc. Manevrarea materialelor explozive se va face manual, iar
muncitorii vor purta încălţăminte specială fără cuie şi blacheuri.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
Securitatea şi sănătatea în muncă la lucrările de zidărie. Executarea lucrărilor de zidărie la
înălţime trebuie să se facă numai de pe schele reglementare, confecţionate după proiecte-tip şi
îngrădite cu parapete de 1m înălţime cu element de mijloc şi scândură de margine de cel puţin 150
mm înălţime. Se admite folosirea schelelor şi eşafodajelor neinventar în cazuri excepţionale cu
învoirea inginerului şef al organizaţiei, însă toate elementele lor vor fi calculate la rezistenţă, iar
construcţia în întregime la stabilitate. Înainte şi în timpul executării lucrărilor de zidărie sub nivelul
zero este necesar de controlat rezistenţa taluzurilor sau sprijinirilor. De-a lungul marginilor gropilor
sau altor excavaţii se va lăsa o fâşie liberă cu lăţimea de minimum 0,50 m. Coborârea materialelor
în şanţuri şi gropi se va face mecanizat sau prin jgheaburi portative, estacade şi planuri înclinate.
Coborârea muncitorilor se va face pe scări sau rampe de acces. Este interzisă coborârea materialelor
pe jgheab concomitent cu primirea lor la celălalt capăt. În cazul când în timpul execuţiei lucrărilor
se constată deplasări sau deformări ale construcţiei, se vor lua măsuri urgente pentru îndepărtatea
muncitorilor din zonă. Lucrările vor continua doar după luarea măsurilor de securitate. Pe măsura
executării fundaţiilor, spaţiul liber între fundaţii şi pereţii săpăturii se vor umple cu pământ bine
tasat. Transportarea materialelor la locul de muncă ce se află la înălţime se va face mecanizat cu
luarea de măsuri ce exclud căderea materialelor. La executarea pereţilor până la înălţimea de 0,7 m
de la nivelul podinei sau distanţa mai mare de 1,3 m după perete până la nivelul solului trebuie
folosite mijloace colective de protecţie sau centuri de siguranţă. Nu se admite executarea pereţilor
exteriori din poziţia stând pe perete dacă grosimea lor este mai mică de 0,7 m. La grosimi mai mari
acest lucru se admite doar cu folosirea centurilor de siguranţă.Nu se admite executarea zidăriei
nivelului următor fără montarea elementelor portante ale planşeului, precum şi a scărilor şi
panourilor în casa scării. La executarea zidăriilor mai înalte de 7 m, pe perimetrul clădirii se vor
monta viziere de protecţie cu lăţimea de 1,5 m, sub un unghi de 20° faţă de orizont calculate la
sarcina de la stratul de zăpadă pentru zona climaterică dată şi o sarcină concentrată de 1600 N (160
kgf) amplasată la mijlocul deschizăturii. Primul rând de viziere trebuie să aibă podină continuă, să
fie amplasat la înălţimea nu mai mare de 6 m şi se va păstra până la finalizarea lucrărilor de zidărie,
iar al doilea rând de viziere cu podină continuă sau din plasă cu pătratul 50x50 mm - se va instala la
6 - 7 m de la primul rând, apoi se va permuta peste fiecare 6 -7 m pe măsura înălţării zidăriei.
Muncitorii ocupaţi cu instalarea, curăţirea sau demontarea vizierelor trebuie să lucreze folosind
centurile de siguranţă. Nu se admite folosirea vizierelor în calitate de eşafodaje, circulaţia pe ele şi
depozitarea materialelor. Fără viziere se admite executarea pereţilor cu înălţimea până la 7 m cu
marcarea zonei periculoase pe tot perimetrul clădirii. La clădirea coşurilor de fum nu se admite
executarea lucrărilor la partea superioară în timpul furtunii sau la vânturi ce depăşesc viteza de 15
m/s. Locul de încărcare a dispozitivului de ridicat trebuie să fie protejat cu vizieră de protecţie dublă
executată din scânduri cu grosimea de cel puţin 40 mm şi instalate la înălţimea 2,5 - 5 m. În cazul
utilizării pentru ridicarea materialelor a unor mecanisme de mică mecanizare, personalul muncitor
ce le manevrează va respecta normele de protecţie a muncii pentru lucrul de pe schele şi la înălţime,
fiind dotat cu echipament de protecţie corespunzător şi autorizat. Şeful de lucrări sau maistrul sunt
obligaţi în permanenţă să controleze starea legării la pământ a utilajelor acţionate electric.
Securitatea şi sănătatea în muncă la lucrările de betonare şi executarea construcţiilor din
beton armat. Descolăcirea şi îndreptarea oţelului pentru armare trebuie făcută în locuri destinate
pentru acest scop şi corespunzătoare. La întinderea armăturii este necesar: de instalat în locurile de
trecere a muncitorilor îngrădituri de protecţie cu înălţimea nu mai mică de 1,8 m; de utilat
dispozitivele de întindere cu sisteme de semnalizare acţionate odată cu motorul dispozitivului de
întindere; de interzis aflarea oamenilor mai aproape de l m de barele ce se încălzesc cu curent
electric. La prepararea betoanelor cu utilizarea aditivilor (adaosuri) se vor lua măsuri
corespunzătoare pentru preîntâmpinarea arsurilor şi vătămarea ochilor muncitorilor. Buncărele şi
benele pentru transportarea betonului trebuie să corespundă cerinţelor standardului (GOST) 21807-
76. Manipularea lor se admite numai cu închizătorul, în poziţia închisă chiar dacă benele sunt goale.
Montarea, demontarea şi repararea conductelor de beton, precum şi înlăturarea blocărilor

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
(dopurilor) de beton se admite doar după căderea presiunii până la nivelul presiunii atmosferice, în
timpul curăţirii, probării sau suflării conductelor de beton cu aer comprimat, muncitorii care nu sunt
ocupaţi cu această operaţie nemijlocit, vor fi îndepărtaţi de conductă la o distanţă de cel puţin 10 m.
Zilnic, înainte de betonare este necesar de controlat starea ambalajelor, cofrajelor şi a mijloacelor de
eşafodaj. Defectele depistate vor fi imediat înlăturate. Dacă betonarea se efectuează cu ajutorul
tubului de descărcare înainte de începerea lucrului se va controla siguranţa legării secţiilor între ele
şi la cablul de siguranţă. La turnarea betonului din buncăre sau bene distanţa de la marginea de jos
şi betonul turnat anterior sau suprafaţa pe care se toarnă betonul trebuie să fie nu mai mare de l m,
dacă alte distanţe nu sunt prevăzute de proiectul de executare a lucrărilor. La tasarea betonului cu
vibratoarele electrice nu se admite permutarea lor de cablurile conductoare, iar în timpul pauzelor
sau trecerii de la un loc de muncă la altul vibratoarele electrice trebuie deconectate. Muncitorii
ocupaţi cu turnarea betonului pe suprafeţe cu înclinarea mai mare de 20°, trebuie, să se folosească
de centurile de siguranţă, legate la puncte sigure. Estacadele pentru descărcarea betonului din
autobasculante vor fi dotate cu piloţi-tampon. Intre pilotul-tampon şi îngrăditură trebuie să fie
prevăzute treceri cu lăţimea nu mai mică de 0,6 m. La încălzirea betonului cu curent electric
montarea utilajului electric şi unirea la reţeaua de alimentare trebuie să o execute doar montorii-
electricieni cu grupa de calificare privind tehnica securităţii nu mai joasă de III. În zona de încălzire
se vor utiliza doar cabluri flexibile izolate sau conductoare izolate în tuburi de protecţie. Această
zonă va fi împrejmuită cu îngrăditură de protecţie, dotată cu sistemă de semnalizare cu lumină şi
semne de securitate. Lămpile de semnalizare se vor conecta astfel ca la ieşirea din funcţie a lor să se
întrerupă alimentarea reţelei de încălzire. Zona încălzirii betonului cu curent electric trebuie să se
afle sub supravegherea permanentă a electricienilor ce au efectuat montarea reţelei electrice. Aflarea
oamenilor sau executarea lucrărilor pe aceste sectoare nu se admite, afară de lucrările executate de
personal ce posedă grupa a II de calificare privind electrosecuritatea cu folosirea mijloacelor
respective de protecţie. Armatura deschisă a construcţiilor, legată cu zona de încălzire trebuie să fie
legată la pământ sau la conductorul nul. După fiecare permutare a utilajului folosit la încălzire
vizual trebuie controlată starea izolaţiei, mijloacelor de protecţie, îngrăditurilor şi legăturii la
pământ.
Securitatea şi sănătatea în muncă la lucrările de montare. Pe sectoarele unde au loc lucrările
de montare nu se admite executarea altor lucrări şi aflarea persoanelor străine. La înălţarea clădirilor
şi instalaţiilor se interzice executarea lucrărilor ce ţin de aflarea oamenilor într-o secţie (raza de
acţiune, sectoare ) la etajele (nivelele), de asupra căror are loc transportarea, instalarea şi întărirea
provizorie a elementelor prefabricate sau utilajului. La înălţarea clădirilor sau edificiilor cu o
singură secţie executarea concomitentă a lucrărilor de montare şi altor lucrări de construcţie la
diferite nivele se admite doar la existenţa între ele a unor planşee sigure (confirmare prin calcule
corespunzătoare la acţiunea sarcinilor dinamice) conform dispoziţiei în scris a inginerului-şef, după
efectuarea măsurilor ce asigură securitatea executării lucrărilor şi, numirea şi prezenţa la locul de
executare a lucrărilor a unor persoane ce poartă răspundere de transportarea încărcăturilor cu
macaraua şi efectuarea controlului asupra respectării instrucţiunilor de protecţie a muncii de către
macaragiu, semnalizator şi muncitorul la săpane. Procedeele de agăţare a elementelor prefabricate
sau utilajului trebuie să asigure transportarea lor la locul de instalare în poziţie apropiată de poziţia
prevăzută de proiect. Se interzice ridicarea elementelor din beton armat fără urechi de montare sau
repere ce asigură agăţarea şi montarea lor corectă, precum şi a elementelor îngheţate la sol,
acoperite de zăpadă sau pământ. Agăţarea construcţiilor şi utilajului se va face cu dispozitive ce
asigură dezlegarea încărcăturii de la distanţă în cazuri când înălţimea până la ea depăşeşte 2 m.
Elementele sau utilajul ce se montează vor fi menţinute împotriva legănării sau rotirii cu ajutorul
cablurilor flexibile. Categoric este interzisă ridicarea oamenilor cu macaraua, în timpul pauzelor de
lucru nu se admite lăsarea elementelor ridicate în stare suspendată. Pentru trecerea montorilor de pe
un element pe altul se vor folosi scări de inventar, podeţe sau trape cu îngrăditură. Trecerea pe brâul
grinzii sau fermei se admite doar în cazul când montorul este legat cu funia centurii de siguranţă la

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg
un cablu întins de-a lungul elementului. Elementele instalate în poziţia prevăzută de proiect se vor
întări astfel ca să fie asigurată stabilitatea şi invariabilitatea geometrică a lor. Dezlegarea
elementelor de la cârligul macaralei se va face doar după întărirea lor sigură. După dezlegarea
elementelor este interzisă deplasarea lor, afară de cazurile prevăzute de proiectul de executare a
lucrărilor. Nu se admit lucrările de montare la înălţime în loc deschis la vânturi ce depăşesc viteza
de 15 m/s, gheţuş, furtună sau ceaţă, care înrăutăţeşte vizibilitatea în limita frontului lucrărilor, iar a
elementelor cu suprafeţe mari la vânturi cu viteza de 10 m/s şi mai mult. Nu se admite aflarea
oamenilor sub elementele construcţiilor sau utilaj până la instalarea lor în conformitate cu proiectul
şi întărire. Dacă acest lucru este necesar, se vor lua măsuri speciale pentru asigurarea securităţii
muncitorilor.
Securitatea lucrărilor de izolare. La executarea lucrărilor de izolare (hidro, termoizolare,
anticorozivă) cu folosirea materialelor inflamabile sau cu eliminări de substanţe nocive, trebuie
asigurată protecţia muncitorilor de influenţa noxelor, de arsuri termice sau chimice. La executarea
lucrărilor anticorozive pe lângă cerinţele expuse mai jos se vor respecta cerinţele standardului (GOST)
12.3.016-87. Aducerea bitumului topit la locurile de muncă trebuie să se efectueze, de regulă,
mecanizat prin conducte de bitum sau cu macarale. Transportul manual al bitumului topit la locurile de
muncă trebuie să se efectueze cu ajutorul unor rezervoare, care au forma unui trunchi de con cu partea
largă în jos, închise cu capac etanş şi umplute la 3/4 din capacitatea lor. Nu se admite folosirea în lucru
a masticurilor de bitum cu temperatura mai mare de 180 °C. Utilajele pentru topit trebuie să fie dotate
cu aparate pentru măsurat temperatura şi prevăzute cu capace etanşe rezistente la foc. Masa de bitum
ce se încarcă în cazan trebuie să fie spartă în prealabil şi uscată. Nu se admite nimerirea în cazan a
gheţii sau zăpezii. Lângă utilajul de topit bitum trebuie să fie materiale, scule şi dispozitive pentru
stingerea unui eventual incendiu. Nu se admite folosirea utilajelor de topit bitum cu foc deschis în
interiorul încăperilor. La executarea lucrărilor de izolare în cuve, rezervoare sau încăperi închise
trebuie să fie asigurată ventilarea lor şi iluminat electric local cu lămpi alimentate cu curent electric cu
tensiunea nu mai mare de 12 V în execuţie antigrizutoasă. Înainte de începerea lucrărilor de izolare în
aparate şi vase închise toate motoarele electrice trebuie deconectate, iar în locurile corespunzătoare se
vor atârna placajele sau inscripţii de avertizare, despre executarea lucrărilor în interiorul aparatelor. La
executarea lucrărilor cu bitum fierbinte de câteva echipe concomitent distanţa între ele trebuie să fie nu
mai mică de 10 m. Vata de sticlă sau zgură se va transporta la locurile de muncă în pachete sau
containere ce preîntâmpină împrăştierea. Pe suprafeţele construcţiilor sau utilajului după acoperirea cu
materiale termoizolatoare întărite cu sârmă cu scopul pregătirii pentru izolarea prin murire, nu trebuie
să fie capete în ieşitură. Lucrările de termoizolare la conducte sau utilaj tehnologic trebuie să se
execute în conformitate cu standardul (GOST) 12.3.038-85 şi, de regulă, până la instalarea lor sau
după întărirea definitivă în conformitate cu proiectul. În timpul executării lucrărilor de izolaţie cu
mastic fierbinte, personalul muncitor îşi va unge mâinile cu alifii speciale, pentru a fi ferit de iritaţia
pielii.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg

Bibliografia
N. Danilov “Tehnologia şi organizaţia stroitelinovo proizvodstva”, Moscova, 1988.
A. Gaevoi “Cursove i diplomnoe proiectirovanie”, Leningrad, 1987
I. Barci “Stroitelinîe cranî”, Kiev, 1974.
V. Bauman “Stroitelinîe maşinî”, tom I, Moscova, 1976.
M. Cuşnarov “Montaj sbornîh jelezobetonnîh construcţii promîşlennîh zdanii”, Kiev 1975.
N. Pruteanu “Tehnologia efectuării construcţiilor”, Chişinău, parteaII, 1997.
N. Zaharia “Protecţia muncii”, Bucureşti, 1992.
E. Olaru “Tehnica securităţii în construcţii”, Chişinău, 1998.
C. Stanciuc “Dicţionar de construcţii rus - român”, Chişinău, 1991.
Indicatoare de Norme de Deviz C, Iz.

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC
gsgdfg

Coala

Mod Coala Nr.document Semnătura Data


ME-09-73220-2018-PC

S-ar putea să vă placă și