Sunteți pe pagina 1din 5

(pОЧЭrЮă ЮЧă ЧЮm ră sЮПТМТОЧЭă НОă mКrОă НОă ЮЧТЭ Тă КХОă МШХОМЭТЯТЭ ТТ)

indicatorul VM d va tinde la Cn,2 .ă BКгКЭ ă pОă ЯКХШrТХОă sМКХОТă pОЧЭrЮă


Cn ,2 ,ă sМКrКă prШpЮs ă НОă ЯКХШrТă VM d pШКЭОă ПТă МКrКМЭОrТгКЭ ă prТЧă
Юrm ЭШКrОХОăЭТpЮrТăНОăpТО О:ăЧЮăs-a concentrat la VM d  0, 2; moderat
concentrat – 0, 2  VM d  0, 4; foarte concentrat – VM d  0, 4.
Referinţe:
1. T ,ă .ă .ă ă ă ă ă
ă .ă :ă ă У.ă С я:ă
С - ă , 2010,ă .ă10,ă .ă2,ă .ă103-111.

ANALIZA STRUCTURII SURSELORăDEăFINA AREă


ALEăORGANIГA IEIăNECOMERCIALE CONFORM
NOILORăREGLEMENT RIăCONTABILE

Nelea CHIRILOV
Academia de Studii Economice a Moldovei

ÎЧăМШЧЭОбЭЮХăТmpХОmОЧЭ rТТăЧШТХШrărОРХОmОЧЭ rТăМШЧЭКЛТХОăЧК ТШЧКХО,ă


ьЧă МКНrЮХă ШrРКЧТгК ТТХШră ЧОМШmОrМТКХО, КpКrОă ЧОМОsТЭКЭОКă prОгОЧЭ rТТă
ЮЧШrăТЧПШrmК ТТăЯОrТНТМОă ТăМШmpХОбОăprТЯТЧНăm rТmОКă ТăsЭrЮМЭЮrКăsЮr-
seХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШr,ăМООКăМОăТmpЮЧОăpОrПОМ ТШЧКrОКăКЧКХТгОТă
structurii acestuia.
DОă mОЧ ТШЧКЭă М ă pОЧЭrЮă rОКХТгКrОКă rОЮ ТЭ a analizei structurii
sЮrsОХШră НОă ПТЧКЧ КrО la orРКЧТгК ТТХОă ЧОМШmОrМТКХОă sОă ЯШră КpХТМКă
prОЯОНОrТХОă RОМШmКЧН rТХШră mОЭШНТМОă prТЯТЧНă ЭrКЧгТ ТКă ХКă ЧШТХОă
SЭКЧНКrНОă NК ТШЧКХОă НОă CШЧЭКЛТХТЭКЭОă (SNC)ă Тă IndicК ТТХШră mОЭШНТМОă
prТЯТЧНăpКrЭТМЮХКrТЭ ТХОăМШЧЭКЛТХТЭ ТТăьЧăШrРКЧТгК ТТХОăЧОМШmОrМТКХОăД1Ж.
AМОКsЭ ă НТrОМ ТОă НОă КЧКХТг ă sОă ОПОМЭЮОКг ă ОбМХЮsТЯă ьЧă ЛКгКă НКЭОХШră
rОПХОМЭКЭОă ьЧă pКsТЯЮХă ЛТХКЧ ЮХЮТ. ÎЧă ЛТХКЧ ă sЮrsОХОă НОă ПТЧКЧ КrОă КХОă
ШrРКЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХОăsЮЧЭăНТЯТгКЭОăьЧă[1]:
1) capital propriu – m rТmОКăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКПХКЭОăьЧăНТspo-
zi ТКă ШrРКЧТгК ТОТă ЧОМШmОrМТКХО,ă r mКsОă ьЧă КМЭТЯОХОăКМОsЭОТКă НЮp ă sМ -
derea datoriilor;
2) datorii – ШЛХТРК ТТăОбТsЭОЧЭОăКХОăШrРКЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХО,ăТЧМХЮ-
siv ПТЧКЧ rТХОă МЮă НОsЭТЧК ТОă spОМТКХ ,ă prШЯОЧТЭОă НТЧă ПКpЭОă ОМШnomice

194
ЭrОМЮЭОăКăМ rШrăsЭТЧРОrОăМШЧЭrТЛЮТОăХКăШărОНЮМОrОăКărОsЮrsОХШr,ăpЮrЭ ЭШКrОă
de beneficii economice. DОă rОmКrМКЭă М ьЧă ЛТХКЧ ă НКЭШrТТХОă sЮЧЭă
prОгОЧЭКЭОăьЧăПЮЧМ ТОăНОăРrКНЮХăОбТРТЛТХТЭ ТТ,ă ТăsОăьmpКrЭăьЧă[1]:
 datorii curente, care includ НКЭШrТТХОă МОă sОă К ЭОКpЭ ă s ă ПТОă
КМСТЭКЭОăsКЮăНОМШЧЭКЭОăьЧăЭОrmОЧăНОă12ăХЮЧТăНТЧăНКЭКărКpШrЭ rТТ;
 datorii pe termen lung, care cuprind toate celelalte datorii, cu
ОбМОp ТКăМОХШrăМЮrОЧЭО.
ÎЧăЭОШrТКă ТăprКМЭТМКăОМШЧШmТМ ăsОăКpХТМ ăНТЯОrsОămШНКХТЭ ТăЭОСЧТМОă
НОăОПОМЭЮКrОăКăКЧКХТгОТăsЭrЮМЭЮrКХОăКăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШr.ă
ÎЧă pКrЭТМЮХКr,ă rОМШmКЧН mă s ă sОă ЮЭТХТгОгОă ьЧă МКНrЮХă ШrРКЧТгК ТТХШră
necomerciale mОtoНКă НОă КnКliг ă pОă vОrtiМКl .ă EsОЧ Кă КМОsЭОТă mШНК-
ХТЭ Тă МШЧsЭ ă ьЧă МКХМЮХКrОКă pШЧНОrТТă ПТОМ rЮТă ОХОmОЧЭă МШmpШЧОЧЭă ьЧă
sЮmКăЭШЭКХ ăКăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШr.
PrТЧăЮrmКrО,ăьЧăTabelul 1 ЯКăПТăprОгОЧЭКЭ ăКЧКХТгКăsЭrЮМЭЮrТТăsЮrsОХШră
НОă ПТЧКЧ КrОă КХОă КМЭТЯОХШră НЮp ă ЧКЭЮr ,ă prТЧă mОЭШНКă ЯОrЭТМКХ ,ă ХКă
КsШМТК ТКă ШЛ ЭОКsМ ă „E-R”ă ьЧă КЧЮХă 2015.ă ÎЧă МКХТЭКЭОă НОă sЮrs ă
ТЧПШrmК ТШЧКХ ăsОrЯО ЭОăpКsТЯЮХăЛТХКЧ ЮХЮТ.
Tabelul 1
AЧКХТгКăsЭrЮМЭЮrТТăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШră
НЮp ăЧКЭЮr ăprТЧămОЭШНКăЯОrЭТМКХ
ÎЧМОЩutulăКЧuluТ SПâr ТtulăКЧuluТ
Grupe de active Suma, Suma,
Ponderea, % Ponderea, %
lei lei
1. Capital propriu 81490 32,99 63010 57,10
2. Datorii pe termen lung 87189 35,29 33276 30,15
3. Datorii curente 78395 31,72 14077 12,75
TШЭКХăsЮrsОăНОăПТЧКЧ КrО 247074 100 110363 100
Din datele Tabelului 1ărОгЮХЭ ăМ principalul component al surselor
НОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШrăХКăsПсr ТЭЮХăКЧЮХЮТăНОăРОsЭТЮЧОăКăПШsЭăМКpТЭКХЮХă
propriu.ăCКpТЭКХЮХăprШprТЮăНО ТЧОКăМШЭКăНОă32,99șăьЧăЭШЭКХЮХăpКsТЯОХШră
ХКăьЧМОpЮЭЮХăКЧЮХЮТămКУШrсЧНЮ-sОăpсЧ ăХКă57,10șăХКăsПсr ТЭЮХăКЧЮХЮТ.ăÎЧă
acОХК ТăЭТmpăsОăШЛsОrЯ ăМ ăpОăpКrМЮrsЮХăКЧЮХЮТăНОăРОsЭТЮЧОăs-a diminuat
ponderea datoriilor pe termen lung МЮă5,14ă(НОăХКă35,29șăХКăьЧМОpЮЭЮХă
pОrТШКНОТăХКă30,15șăХКăsПсr ТЭЮХ)ăpЮЧМЭОăprШМОЧЭЮКХОăьЧăЭШЭКХЮХăsЮrsОХШră
НОăПТЧКЧ КrО.ăDОăКsОmОЧОК,ăs-a redus ТăМШЭa datoriilor curente cu 18,97
(12,75%-31,72ș)ăpЮЧМЭОăprШМОЧЭЮКХОăьЧăЭШЭКХЮХăpКsТЯОХШr.
PОЧЭrЮă sЭЮНТОrОКă sЭrЮМЭЮrТТă sЮrsОХШră НОă ПТЧКЧ КrОă КХОă КМЭТЯОХШră ьЧă
ЭОШrТКă Тă prКМЭТМКă ОМШЧШmТМ ă pОă ХКrРă sОă ПШХШsО ЭОă metoda ratelor.

195
RКЭОХОăНОăsЭrЮМЭЮr ăКХОăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăpОrmТЭăКprОМТОrОКărКpТН ăКă
ЮЧШrămШНТПТМ rТăsЭrЮМЭЮrКХО,ăprОМЮmă ТăКУЮЭ ăХКăНТПОrТЭОăМШmpКrК ТТăьЧЭrОă
ШrРКЧТгК ТТХОăЧОМШmОrМТКХО.ă
ÎЧăМКНrЮХăКЧКХТгОТăsЭrЮМЭЮrКХОăКăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăШrРКЧТгК ТОТă
necomerciale pШЭă ПТă МКХМЮХКЭОă Тă ТЧЭОrprОЭКЭОă Юrm ЭШКrОХОă rКЭОă НОă
sЭrЮМЭЮr :
Capital propriu
1) Rata de autonomie =
Total pasive
 100

AМОКsЭ ărКЭ ărОПХОМЭ ,ăpОăНОăШăpКrЭО,ăМШЭКăМКpТЭКХЮХЮТăprШprТЮăьЧăsЮmКă


ЭШЭКХ ăКă sЮrsОХШră НОă ПТЧКЧ КrОă КХОă ШrРКЧТгК ТОТă ЧОМШmОrМТКХО, iar pe de
КХЭ ă pКrЭОă – ponderea patrimoniului format pe seama mijloacelor
prШprТТăьЧăsЮmКăЭШЭКХ ăКăКМЭТЯОХШrăШrРКЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХО. Nivelul de
sТРЮrКЧ ă КХă КМОsЭЮТă МШОПТМТОЧЭ,ă НЮp ă p rОrОКă prОpШЧНОrОЧЭ ă Кă
spОМТКХТ ЭТХШr,ă КХМ ЭЮТО ЭОă МОХă pЮ ТЧ 50ș.ă ÎЧă КМОsЭă МКгă patrimoniul
ШrРКЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХО,ăМКrОăОsЭОăПШrmКЭăНТЧăsЮrsОăprШprТТ,ăsОrЯО ЭОă
НrОpЭăРКrКЧ ТОăpОЧЭrЮăКМСТЭКrОКăЭЮЭЮrШrăНКЭШrТТХШr.

DКtoriiăpОătОrmОnălungă iă
2) Rata de concentrare
a datoriilor
= curente  100
Total pasive

Indicatorul nominalizat МКrКМЭОrТгОКг ă sЭrЮМЭЮrКă sЮrsОХШră НОă


ПТЧКЧ КrОă Кă КМЭТЯОХШră НТЧă pЮЧМЭЮХă НОă ЯОНОrОă КХă МШЭОТă sЮrsОХШră
ьmprЮmЮЭКЭО.ăDОămОЧ ТШЧКЭăМ ărКЭКăde concentrare a datoriilor sОăКПХ ă
ьЧăНОpОЧНОЧ КăШpЮs ăМЮărКЭКăde autonomie. ÎЧămШНăЧШrmКХ,ăКМОКsЭ ărКЭ ă
ЭrОЛЮТОăs ăШsМТХОгОăьЧăХТmТЭОХОă0-50%.
Datorii pe termen lung
3) Rata Лrut ăgОnОrКl ăНОă
ьnНКtorКrО
= i curente  100
Capital propriu

DЮp ă МШЧ ТЧЮЭЮХă ОМШЧШmТМă КМОКsЭ ă rКЭ ă m sШКr suma mijloacelor


КЭrКsОă rОЯОЧТЭ ă ХКă 1ă ХОЮă МКpТЭКХă prШprТЮ.ă CЮă МсЭă m rТmОКă КМОsЭОТă rКЭОă
ОsЭОă mКТă mКrО,ă МЮă КЭсЭă mКТă rТsМКЧЭ ă ОsЭОă sТЭЮК ТКă ПТЧКЧМТКr ă Кă orga-
ЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХО.ăNТЯОХЮХămТЧТmăКХărКЭОТăНОăМШrОХК ТОăОsЭОă100ș.
Total pasive
4) Rata solvКЛilit iiă
generale
= DКtoriiăpОătОrmОnălungă iă  100
curente

196
Rata rОПХОМЭ РrКНЮХă НОă КМШpОrТrОă Кă sЮrsОХШră ьmprЮmЮЭКЭОă МЮă
activele totale de care dispune ШrРКЧТгК ТКă ЧОМШmОrМТКХ .ă ÎЧă mШНă
ЧШrmКХ,ăЧТЯОХЮХăКМОsЭОТărКЭОăЭrОЛЮТОăs ăЧЮăПТОămКТămТМăНОă200ș.ă
5) Rata gОnОrКl ăНОăКМopОrirОăКă Total pasive
capitalului propriu
=  100
Capital propriu
RКЭКă РОЧОrКХ ă НОă КМШpОrТrОă Кă МКpТЭКХЮХЮТă prШprТЮă (rКЭКă pсrРСТОТă
ПТЧКЧМТКrО)ă КrКЭ ă М ă ХКă prТmОХОă 100%, activele ШrРКЧТгК ТОТă ЧОМШmer-
ciale sОăПТЧКЧ ОКг ăpОăsОКmКăsЮrsОХШrăprШprТТ,ăТar la celelalte procente –
prТЧă КЭrКРОrОКă mТУХШКМОХШră ьmprЮmЮЭКЭО.ă SpШrТrea acestui coeficient
peste 200șă rОПХОМЭ ă sТЭЮК ТКă НТПТМТХ ă ьЧă МКНrЮХă ШrРКЧТгК ТОТă
necomerciale privind independen КăПТЧКЧМТКr .
EsЭОăНОămОЧ ТШЧКЭăМ ăЮЭТХТгКrОКăsТmЮХЭКЧ ăКăМШОПТМТОЧ ТХШrăЧШmТЧКХТгК Тă
mКТăsЮsăХКăКЧКХТгКăsЭrЮМЭЮrТТăsЮrsОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăЧЮăsОăМШЧsТНОr ărК ТШЧКХ .ă
DО Тă НОЧЮmТrОК,ă ПШrmЮХКă НОă МКХМЮХ,ă sОЧsЮХă ОМШЧШmТМă Тă pКrКmОЭrТТă НОă
КprОМТОrОăКărКЭОХШrăНТПОr ,ărОгЮХЭКЭЮХăКprОМТОrТТăШăs ăПТОăКЛsШХЮЭăТНОЧЭТМ.
ÎЧă МОХОă МОă ЮrmОКг ,ă sОă ЯКăКЧКХТгКă rКЭОХОă НОă sЭrЮМЭЮr ăКă sЮrsОХШră НОă
ПТЧКЧ КrОă КХОă ШrРКЧТгК ТОТă ЧОМШmОrМТКХО.ă ÎЧă МКХТЭКЭОă НОă sЮrs ă
ТЧПШrmК ТШЧКХ ăsОrЯО ЭОăpКsТЯЮХăЛТХКЧ ЮХЮТ.
Tabelul 2
AЧКХТгКărКЭОХШrăНОăsЭrЮМЭЮr ăКăsЮrsОХШră
НОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШrăьЧăНТЧКmТМ
Nr. Sursa de ÎЧМОЩutulă SПâr Тtulă
Indicatori
d/o ТЧПШrЦК ТТ:ăBТlКЧ ul anului anului
Rata de rd.260  rd.400 
1. 32,99 57,10
autonomie, % 100
(rd.300+ rd.390) 
Rata de concentrare
2. 100 67,01 42,90
a datoriilor, %
rd.190
(rd.300+ rd.390) 
Rata ЛrЮЭ ăРОЧОrКХ ă
3. 100 203,20 75,15
НОăьЧНКЭШrКrО, %
rd.260
Rata sШХЯКЛТХТЭ ТТă rd.400  100
4. 149,21 233,06
generale, % rd.300+ rd.390
Rata РОЧОrКХ ăНОă
acoperire a rd.400  rd.260 
5. 303,20 175,15
capitalului 100
propriu, %

197
DТЧă КЧКХТгКă НКЭОХШră prОгОЧЭКЭОă ьЧă Tabelul 2ă МШЧsЭКЭ mă ХКă sПсr ТЭЮХă
anului ЧТЯОХЮХăНОsЭЮХăНОăьЧКХЭăКХăТЧНОpОЧНОЧ ОТăПТЧКЧМТКrОăКăШrРКЧТгК ТОТă
necomerciale de sursОХОăьmprЮmЮЭКЭОăКЭrКsО.ăAМОКsЭ ăМШЧМХЮгТОărОгЮХЭ ă
НТЧă ПКpЭЮХă М ăьЧă sЭrЮМЭЮrКă pКsТЯОХШră КЛsШХЮЭă prОЯКХОКг ă sЮrsОХОă prШprТТă
НОă ПТЧКЧ КrО.ă AМОКsЭКă sОă ОбpХТМ ă prТЧă ПКpЭЮХă М ă ХКăьЧМОpЮЭЮХă КЧЮХЮТă НОă
gestiune capitalul propriu a constituit 32,99%, ТКrăХКăsПсr ТЭul anului –
57,10șă НТЧă ЭШЭКХЮХă sЮrsОХШră НОă ПШrmКrОă Кă КМЭТЯОХШr.ă ÎЧă НТЧКmТМ ă sОă
ШЛsОrЯ ă mШНТПТМКrОКă prШpШr ТОТă ьЧă НТrОМ ТКă mТМ Шr rТă МШЭОТă sЮrsОХШră
ьmprЮmЮЭКЭО.ă DОă rОmКrМКЭă М aМООК Тă МШЧМХЮгТОă sОă НОsprТЧНОă Тă НТЧă
КЧКХТгКăМОХШrХКХЭОărКЭОăprОгОЧЭКЭОăьЧăЭКЛОХul 2.
DТЧă МОХОă ОбpЮsОă mКТă sЮs,ă pЮЭОmă mОЧ ТШЧКă М ă КЧКХТгКă structurii
sЮrsОХШră НОă ПТЧКЧ КrОă КХОă КМЭТЯОХШră prТЧă mОЭШНКă rКЭОХШră ЧЮă prОsЮpЮЧОă
ЧОКp rКЭăНОЭОrmТЧКrОКăЭЮЭЮrШrărКЭОХШrăprОгОЧЭКЭО.ăÎЧăЯТгТЮЧОКăКЮЭШrЮХЮТ,ă
pОЧЭrЮăНТПОrТ ТăЮЭТХТгКЭШrТăКТăТЧПШrmК ТОТ,ăpШt fi determinate diferite rate
ьЧă ПЮЧМ ТО НОă sМШpЮХă Юrm rТЭ,ă НОШКrОМОă ЧЮă ЧЮm rЮХă rКЭОХШră КpХТМКЭОă
НОЭОrmТЧ ăМКХТЭКЭОКăКЧКХТгОТ,ăМТărОprОгОЧЭКЭТЯТЭКЭОКărКЭОХШrăpОЧЭrЮăХЮКrОКă
НОМТгТТХШră КНОМЯКЭО.ă CШЧsТНОr mă М ă rОгЮХЭКЭЮХă ШЛ ТЧЮЭă ьЧă ЮrmКă
НОЭОrmТЧ rТТă ЮЧОТă rКЭОă ЧЮă ЭrОЛЮТОă КЛsШХЮЭТгКЭ,ă МТă ЭrОЛЮТОă ТЧЭОrprОЭКЭă ьЧă
sЭrсЧs ă ХОР ЭЮr ă МЮă ОЯШХЮ ТКă КХЭШră ТЧНТМКЭШrТă ОМШЧШmТМШ-financiari ai
ШrРКЧТгК ТОТăЧОМШmОrМТКХО.
ÎЧă ПТЧКХ,ă rОmКrМ mă ПКpЭЮХă М ă pОrПОМ ТШЧКrОКă КЧКХТгОТă structurii sur-
sОХШrăНОăПТЧКЧ КrОăКХОăКМЭТЯОХШr la orРКЧТгК ТТХОăЧОМШmОrМТКХО, preгТЧЭ ă
mЮХЭТpХОă КЯКЧЭКУОă Тă pШЭă МШЧЭrТЛЮТă ХКă ШЛ ТЧОrОКă ТЧПШrmК ТТХШră ЧОМОsКrОă
pОЧЭrЮăПЮЧНКmОЧЭКrОКăЮЧШrăНОМТгТТăОМШЧШmТМОăШpЭТmОă ТărК ТШЧКХО.
Referinţe:
1. IЧНТМК ТТă mОЭШНТМОă prТЯТЧНă pКrЭТМЮХКrТЭ ТХОă МШЧЭКЛТХТЭ ТТă ьЧă ШrРКЧТгК Тile
necomerciale. AprШЛКЭă prТЧă ШrНТЧЮХă mТЧТsЭrЮХЮТă ПТЧКЧ ОХШrnr.188 din 30
decembrie 2014.ă ÎЧ:ă Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.
11-21 (5053-5063).
2. SP TARU,ăL.ăAnaliza economico-ПinКnМiКr .ăInstrumОntăКlămКnКgОmentului
ьntrОprinНОrilor. Ed. a II-К.ăBЮМЮrО ЭТ:ăEd.EМШЧШmТМ ,ă2010.ă600ăp.
3. VÂLCEANU,ă GH.,ă ROBU,ă V.,ă GEORGESCU,ă N.ă AnКliг ă ОМonomiМo-
ПinКnМiКr .ăEНТ ТКăКă2-К.ăBЮМЮrО ЭТ:ăEd. EМШЧШmТМ ,ă2005.ă448ăp.

198

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)