Sunteți pe pagina 1din 6

ACCESUL ÎNTREPRINDERILOR MICI

ȘI MIJLOCII LA FINANȚARE

1. INTRODUCERE Există diferențe semnificative între țările


UE în ceea ce privește acordarea de
Accesul la finanțare este esențial pentru finanțare IMM-urilor.
creșterea și inovarea întreprinderilor mici
și mijlocii (IMM-uri). Această diversitate se reflectă în:

Potrivit unui sondaj efectuat la nivelul UE  dimensiunea relativă a diferitelor


și publicat la 30 noiembrie 2016, pentru surse de finanțare utilizate de
9 % din IMM-urile din UE, principalul întreprinderi;
motiv de îngrijorare este accesul la  nivelul de dezvoltare al diferitelor
finanțare. tipuri de instituții financiare, cum ar fi
băncile, fondurile de investiții,
În această privință, situația s-a societățile de asigurare și fondurile
îmbunătățit considerabil în ultimii ani, de pensii;
procentul IMM-urilor care și-au exprimat  nivelul de dezvoltare al diverselor
îngrijorarea cu privire la accesul la segmente ale pieței financiare, cum
finanțare scăzând de la 16 % în 2009 la ar fi bursa de valori, piața de
9 % în 2016. obligațiuni și piața securitizărilor.

Rezultatele diferă, totuși, de la o țară la Cele mai importante surse directe de


alta. Cel mai mare procentaj de IMM-uri finanțare externă pentru IMM-uri sunt
care consideră că accesul la finanțare liniile de credit, împrumuturile bancare și
este principala problemă cu care se leasingul.
confruntă se înregistrează în Grecia și în
Cipru (24 % în ambele țări). În schimb, pentru întreprinderile
inovatoare cu ritm de creștere ridicat și
Această problemă de finanțare este, de
pentru întreprinderile nou-înființate,
asemenea, raportată de către
finanțarea prin capitaluri proprii este
întreprinderile de foarte mici dimensiuni
esențială. Deși, ca volum total, nu este
(10 % din microîntreprinderi) și de
foarte ridicată, în comparație cu alte
întreprinderile nou-înființate cu o
surse de finanțare, finanțarea prin
creștere puternică (13 % din așa- capitaluri proprii prezintă un potențial
1
numitele „gazele”) . deosebit pentru creștere și ocuparea
forței de muncă, inclusiv datorită inovării
generate de întreprinderile beneficiare.
1
În cadrul sondajului, „gazelele” sunt definite
ca fiind întreprinderi înființate de mai puțin de
5 ani care au înregistrat o creștere medie
anuală de 20 % pe an în ultimii trei ani;
Comisia Europeană/Banca Centrală
Europeană, 2016, Sondaj privind accesul la
finanțare al întreprinderilor (SAFE),
http://ec.europa.eu/growth/safe.

Pagina 1 |
Figura 1 — Surse externe de finanțare relevante pentru IMM-uri

Linie de credit, descoperit de cont


Împrumuturi bancare
Leasing
Credite comerciale
Granturi sau împrumuturi bancare care fac …

Rezultatul reportat
Alte împrumuturi
Capital social
Factoring
Titluri de creanță
Alte surse

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sursa: Comisia Europeană/Banca Centrală Europeană, 2015, Sondaj privind accesul la finanțare al
întreprinderilor (SAFE),rezultatele din 2016 pentru IMM-urile din UE.

Statele membre au pus în aplicare Prin inițiativa privind uniunea piețelor de


diferite politici și programe menite să capital (CMU), Comisia urmărește să
înlăture diversele obstacole cu care se obțină o mai mare diversificare în ceea
confruntă IMM-urile atunci când încearcă ce privește finanțarea economiei, în
să acceseze diferite surse de finanțare. special pentru IMM-uri .
2

La nivelul UE, Comisia Europeană De asemenea, Comisia ajută țările UE să


colaborează cu instituțiile financiare facă schimb de bune politici pentru
pentru a îmbunătăți finanțarea îmbunătățirea accesului la finanțare,
disponibilă pentru IMM-uri. Comisia astfel încât fiecare să beneficieze de
realizează acest lucru prin stimularea experiența celorlalte. Accesul la finanțare
acordării de împrumuturi și de capital de este unul dintre principiile inițiativei
risc prin intermediul unor instrumente politice emblematice a UE menite să
financiare cum ar fi cele disponibile în sprijine IMM-urile – Inițiativa în favoarea
cadrul Programului pentru întreprinderilor mici („Small Business
competitivitatea întreprinderilor și a Act”) pentru Europa (SBA). În fiecare an,
IMM-urilor (COSME), al programului Comisia publică „fișele informative SBA”,
Orizont 2020, al fondurilor structurale și menite să asigure o mai bună înțelegere
de investiții europene și al Fondului a tendințelor recente și a politicilor
european pentru investiții strategice. În naționale care afectează IMM-urile.
plus, IMM-urile beneficiază de finanțare Accesul la finanțare este unul dintre
de la Banca Europeană de Investiții, în domeniile SBA care fac obiectul fișelor
principal prin intermediul unor bănci informative.
comerciale și a altor intermediari.

2 Comisia Europeană, 2015, Plan de acțiune


privind edificarea unei Uniuni a piețelor de
capital, COM(2015) 468; SWD(2015)183 și
evaluarea acestuia la jumătatea perioadei,
COM(2017) 292 final.

Pagina 2 |
Prezenta fișă informativă tematică din să prezinte pe scurt principalele
cadrul semestrului european își propune provocări de politică din acest domeniu și
4
să descrie câteva dintre instrumentele de Cele mai recente cifre permit gruparea
politică pe care statele membre le pun în țărilor UE în trei categorii:
aplicare pentru a răspunde acestor
provocări.  în linii mari, în media UE (deviație
standard de +/- 0,5 ): Luxemburg,
2. PROVOCĂRI LEGATE DE POLITICĂ: Bulgaria, Croația, Republica Cehă,
ACCESUL IMM-URILOR LA PIEȚELE Danemarca,Franța,Germania,
FINANCIARE DIN ȚĂRILE Ungaria, Irlanda, Lituania, România,
UE Slovacia și Slovenia;
 peste media UE: Belgia, Estonia,
2.1. Ecosistemul finanțării Finlanda, Letonia, Polonia, Suedia și
generale pentru IMM-uri Regatul Unit;
 sub media UE: Austria, Cipru, Grecia,
Țările UE au adoptat mai multe măsuri Italia, Țările de Jos, Polonia,
de politică menite să îmbunătățească Portugalia și Spania.
accesul IMM-urilor la finanțare, cu
rezultate diferite. Fondul european de investiții (FEI) a
propus, de asemenea, un nou indicator
În fișele informative SBA, Comisia sintetic pentru finanțarea IMM-urilor în
măsoară performanța fiecărei țări în ceea Europa. Acesta se bazează pe trei surse
ce privește accesul IMM-urilor la de finanțare pentru care există un volum
finanțare comparativ cu media UE. suficient de date de calitate disponibile:
împrumuturi, credite și leasing și
Comisia ia în calcul indicatori care finanțare prin capitaluri proprii. Este
reflectă disponibilitatea diferitelor surse inclus și un indicator care reflectă
3
de finanțare și alte condiții relevante . 5
condițiile macroeconomice . Rezultatele
pentru 2016, precum și cele din 2013,
2014 și 2015, sunt prezentate în graficul
de mai jos.

3 În fișele informative SBA, accesul IMM-


urilor la finanțare se numără printre cele 10
domenii monitorizate. Acesta cuprinde
următorii indicatori: investițiile de capital de
risc, soliditatea drepturilor prevăzute de lege,
calitatea informațiilor privind creditarea,
numărul total de zile până la primirea
finanțării, pierderile din creanțe
neperformante, costurile de creditare pentru
4
împrumuturile mici față de cele pentru Comisia Europeană, 2016, Fișa informativă
împrumuturile mari, cererile de împrumuturi SBA; pentru Malta nu există niciun rezultat
bancare care au fost refuzate și ofertele de din cauză că nu sunt disponibile date în acest
împrumuturi ale căror condiții au fost sens;
considerate inacceptabile, accesul la sprijin http://ec.europa.eu/growth/smes/business-
financiar public, inclusiv la garanții, friendly-environment/performance-
disponibilitatea băncilor de a acorda review_en.
împrumuturi, finanțarea prin capitaluri proprii 5
În total, au fost incluse 23 de serii
disponibilă pentru întreprinderile noi și aflate cronologice, grupate în patru subindici.
în plină dezvoltare, finanțarea acordată de Pentru mai multe detalii, a se consulta FEI,
investitorii providențiali profesionali 2017, Perspectivele financiare ale
întreprinderilor noi și aflate în expansiune, întreprinderilor mici din Europa, p. 7-9,
finanțarea acordată de creditori privați http://www.eif.org/news_centre/publications/
(finanțare participativă). eif_wp_43.pdf.

Pagina 3 |
Figura 2 — Rezultatul indicelui FEI de finanțare a IMM-urilor

Sursa: FEI, 2017, Perspectiva financiară a micilor întreprinderi din Europa, figura 8, p. 9.

În general, diferitele instituții financiare măsură mai mare, pe finanțarea prin


și piețe financiare joacă un rol important capitaluri proprii.
în crearea unui ecosistem de finanțare,
care este important pentru toate În plus, pentru întreprinderile inovatoare
6
întreprinderile . În cazul IMM-urilor, cu creștere rapidă, accesul la finanțare
chiar dacă nu oferă o opțiune de reprezintă, în general, un obstacol mai
finanțare directă, acestea sunt adesea un mare decât pentru alte tipuri de IMM-
7
punct de ieșire pentru investitori. uri . Deși, la nivelul UE, numărul absolut
de astfel de întreprinderi este relativ
În acest mod, investitorii vor putea să își scăzut, acestea reprezintă 18,8 % din
8
transfere investițiile, recuperând astfel totalul locurilor de muncă din UE . De
fonduri care pot fi reorientate către noi asemenea, aceste locuri de muncă sunt,
IMM-uri. Întrucât împrumuturile bancare în general, de mai lungă durată și
(a se vedea mai jos) rămân cea mai necesită mai multe cunoștințe în
importantă sursă de finanțare pentru
IMM-uri, întreprinderile inovatoare cu
creștere rapidă se bazează, într-o

7 Pe baza unor valuri succesive ale anchetei


6 O analiză mai detaliată a intermedierii comunitare privind inovarea, analizate în
financiare în țările UE este disponibilă în Hölzl, W., & Janger, J., 2013 Does the
Analiza economică din 2015 a Comisiei care analysis of innovation barriers perceived by
însoțește Planul de acțiune privind CMU, high growth firms provide information on
SWD(2015)183, în Analiza economică din innovation policy priorities?, Technological
2017 a Comisiei care însoțește Planul de Forecasting and Social Change, 80(8),
acțiune la jumătatea perioadei privind CMU, p. 1450-1468.
8
SWD(2017)224 final și în Raportul din 2016 Comisia Europeană, 2016, European
al Comisiei Europene privind stabilitatea și Innovation Scoreboard,
integrareafinanciarăeuropeană, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovat
SWD(2016)146, capitolul 2. ion/facts-figures/scoreboards_en.

Pagina 4 |
9 productivității și a activității de cercetare
domeniu . Aceste întreprinderi au, de
asemenea, o medie mai mare a creșterii și inovare, contribuind astfel la
îmbunătățirea competitivității și a garanțiile colaterale.
10
intensității cunoașterii economiilor UE .
Dificultățile legate de accesul la credite
2.2. Acordarea de bancare afectează mai ales
împrumuturi bancare întreprinderile mici și întreprinderile
inovatoare. Întrucât rata de respingere
În toate țările UE, băncile sunt cei mai cuprinde atât proiectele care sunt viabile
mari intermediari financiari, dar din punct de vedere economic, cât și
importanța lor relativă variază în mod proiectele care nu sunt viabile, pentru
semnificativ de la o țară la alta. fiecare țară, rata de respingere oferă un
Împrumuturile bancare reprezintă, de indicator aproximativ privind înăsprirea
obicei, cea mai mare parte a activelor, sau relaxarea condițiilor de creditare
însă majoritatea băncilor investesc și în aplicate de bănci pentru aprobarea de
piețele de capital. împrumuturi sau deschiderea unor linii
de credit. În plus, unele IMM-uri nici
În medie, în 2016, IMM-urile au perceput
măcar nu depun o cerere pentru a obține
o îmbunătățire atât în ceea ce privește
un împrumut bancar, deoarece se tem că
disponibilitatea finanțării bancare, cât și
cererea le va fi respinsă; acest fenomen
o reducere a ratelor dobânzii. IMM-urile
este cel mai des întâlnit în Grecia (26
au observat însă creșteri în ceea ce
11
privește alte costuri de finanțare decât % ).
rata dobânzii sau cerințele referitoare la

Graficul 3 – Împrumuturile bancare – IMM-urile care au solicitat un credit și au obținut


întreaga sumă solicitată (2016)

Sursa: SAFE (2016), ibid.

9 Ciriaci, D., Moncada-Paternò di Castello,


P., & Voigt, P., 2014, Does size of innovative
firms affect their growth persistence?
Brussels Economic Review, 57(3),
pp. 317-346.
10
Comisia Europeană, 2016, Science,
research and innovation performance of the
11
EU 2016, pp. 247-276. SAFE (2016), ibid.

Pagina 5 |