Sunteți pe pagina 1din 25

MTNTSTERULAGNCULTuil. p,[ouruLon il nzzroLr,Lat

RURALE

AGENTTANATTONALADEcoNSUr,rnNrAlcnrcor,A

Agenlia

NalionalS de Consullanta

Agr:coli

PROIECT TIP

Str.Doamneinr.17-19

Bucuresti.sector3

Tel:.+40-21-312.46.20

Fax:+40-21-312.46.43

E-mail:agentiaagricola@rdslink.ro

www.consultantaasricola.ro

PENTRa EXPLOATATTTAGRTCOLEirVOOmnNrut

CRE$TEMI ANIMALELOR

CRE$TEREA PUILOR DE CARNE

- Bucureqti2006 -

PROIECT TIP CRESTEREA PUILOR DE CARNE

1. GENERALITATI

in condiliile aderdriitdrii noastrela Uniunea Europeand,se impune ca o necesitateabsolutd,sd fie redus sistemulactual, al producfiei de subzistenfd,gi inlocuireaacestuiacu fermeleavicolededimensiunicaresdpermitdlivrareapepia!6 a produselorr ealizate. Un astfel de tip de ferm6, posibil de realizatdin punct de vederetehnico- organizatoric Ai cu mari qansede reugiti din punct de vedereeconomico-financiar, estecel pentrucregterearafionald,intemda puilor decame. Prezenfulstudiu iqi propune sd fi.rndamentezenecesitateagi oportunitatea realizdriiunei ferme pentrucre$tereapuilor de came,cu urmdtoarelecaracteristici:

- SuprafalaminimS-economicpentruo astfeidemicrofermdestede 500mp, cu posibilitateadubldrii acesteiala 1000mp, aceast6din urmd dimensiune fiind preferabilS,ca folosire a for,teide muncd Ei ca economicitate.Pe mdsura acumuldrii de profit, ferma poate fi dezvoltatdca volum de activitate;

- Sistemul de creqtereeste cel pe agtemut permanent,utilizAnd toate mijloaceleintensivefolositein aviculturaindustriald:hibrizi performanli, furaje de cea mai bunb calitate,condilii de cregteremodemein ceeace priveqtehrinirea,addparea,climatizarea 9i iiuminatul;

- Integrareafemei fie intr-un grup cooperatist,fie pe lAngdun integrator cares6-i asigurepuii de-ozi, furajeleqi asistenfatehnici qi s6-ipreiapuii rezultali pentru sacrificarein cadrul unui contract-cadtucare sd-i apere interesele;

- Posibilitateaexistenleiunorterenuriarabilein proprietateacrescitorilorde pdsdri,caresd-i asigurepa4ial cerealelede careau nevoie,pentruo bund calitategi un pre! convenabilal acestora.

2. CONSTRUIREA FERMEI

Conform reglementdriloractuale,ferma trebuie construiti la o distanldde minim 500m fafddeo localitatesaudeo alt6ferm6zootehnicd. Esteins6necesarcaviitoareafermdsi fie amplasatdin vecindtateaunei cdi de comunicatiecare sd permitd transportulvehiculelorin tot cursul anului, a retelei electrice,eventuala unei relele de distribuliea gazelor naturalegi a unei refelede aprovi?ionarecu aB4. In cazul in care acesteadoud din urmd lipsesc,se va alege solutia unei

incdlziri alternativea halei gi a folosirii unei fantdniproprii, pentrualimentareacu api a fermei. Terenulpe care urmeazda se construihala (ferma)trebuieimprejmuitdincd inainte de amplasaregi construirea halei gi a anexelor.constructiile anexevor fi reprezentatede:

-

-

-

gospoddriadeape;

postTRAFO penhualimentareacu energieelectricd;

mic grup administrativ,prevdzutcu un filtru sanitar,o camerdde lucru gi o magazie,amplasatla intrareain fermd; siloz pentru furaje combinate,

amplasatl6ngdhal6.

O

schi15a amplasdriiqi dimensiunileacestorclddiri in incinta fermei este

redatdin anexa1.

Hala propliu:zisL va aveaurmdtoarelecaracteristici:

- amplasareaacesteiava fi frcutd avdndin vedereca vdntul dominant,de iamd, si fie direclionatcdtrecoltul dintreperetelelongitudinalspateqi al pereteluilateralspate.

- Locul de amplasaretrebuiealespe un teren sdndtos,ugor ridicat falb de imprejmuiri,darnu expusin mod evidentfald devAntulrecede iarnd;

- Fundaliile din beton gi pardosealdtrebuie izolate hidric, pentru evitarea egrasiei;

- Perelii recomandabilidin panouri-sandvich,prefabricate,cu grosime de

cca10cm;

- Acoperigul,deasemeneareabzatdin panouricaresdasigureo bun6izolalie termicdqihidrica. studiul nu-$ipropunesddeadetaliiprivind materialelede constructii,acestea intrandin atribujiile investitorului,respectiva1constructorului.cu titlu informativ, prelul de ofefiA al unei hale de 1000mp, neechipatdestede cca 70 mii euro, dar realizatdin regieproprie,halapoatefi realizatd1aun prefmai mic. Este recomandabilca hala sd fie de tip inchis, adicd tard,ferestre,deci cu climatizaregi iluminatartificiale,care,aldturideo bundine4ietermicd,asigurdgi un consumminim de energieelectricd Ei termicd.

3. ECIIIPAREA HALEI

Pentrurealizareadeparametriitehnico-economiciridicali, echipareahalei are in vedere cele patru componenteale acesteia:hrdnire, addpare,climatizare qi iluminat.Le vom prezentape rdnd, treptato hald de 1000mp, populatbcu 16000 pui deo zt(anexa2).

3.l.Echipamentedehrinire

Pentruhrdnireapuilor de carnese va utiliza un sistemde hrdniretronconic, compusdin:

a)Buncdrexterior,cu o capacitatededepozitarepentrucca.3 zile:

16000puix 107g x 3 zile : cca.5,2tone

b) Sistemde extracliea furajelordin buncdrulexteriorgi introducereaacestuia

in buncdreleinterioare. c)Sistemde distribulie a nutre{urilor combinatede la buncSrulinterior 1a hrdnitoareletronconice.

d) hrdnitoaretronconice,de reguldunul pentrufiecare50 pui, adicdin total:

16000: 50 = 320hrdnitoare Echipamentelede hrdnire pentru cele 10 hale vor putea fi procuratede la

umdtoarelefirme, reprezentanlealeunorproducdtorideprestigiudepestehotare:

- Big Dutchman,Bucuregti,021/2327243,persoandde contact:DAN BOSOANCA -0744 530300

- LAE Anlagenbau - Bucureqti,persoandde contact:SILVIU POPESCU -

0722310004

- Sembodja Bucuregti,021/3174565,persoandde contact:CORNELIA PLESCA

- Schulz - Braqov, 02681415137,persoand de contact: CIPRIAN GHEORGHE -0745 675 515

- Avi Suin Teh - Carei, 02611861'741,persoandde contactCSOKOR zoLTAN - 0744703221

- Novasol - Bucuregti, 02112233458,persoand de contact RODICA ENACEANU _ 0722 31OOO1 in funclie de notila tehnicda.fumizorului, vor fi stabilitedetaliile necesare echipdriihalelorqi a regimuluidefunctionarea1acestora.

3.2.Echipamentedeadipare

Pentru addpareapuiior de came va fi preferatdo instalaliede addparecu picurdtori. De regulS,instalaliatrebuieprevdzutdcu urmdtoarelesecfiuni:

- sursade apd(foraj propriusauaprovizionaredin relea)

- reteadeaducliea apeidela sursdla bazinele - tampondin hal6

- conductede alimentarecu apda picurdtorilor La calcululnecesaruluide apd,addugdmcd de reguldseprevedeun picurdtor cu cupdderetenliea apeipentrufiecare10pui,la cei 16000pui fiind necesare1600 picurdtoarepe hala.AcesteasuntpoziJionatepe conductelede alimentarecu apd,cu distanfade 20 - 30 cm intre un picurdtorgi altul, in funclie de constructorqi de

opJiunilecump6rdtorului.

Dacd admitemo distanldde 25 cm ?ntre metru, sunt necesareconductede alimentarecu conductex 80m). Solulia finald va fi datd insd de firma recomandatesi 1asistemuldehrdnire.

picurdtoaresau 4 picurdtoarepe

apdde : 1600: 4:400

m (sau5

fumizoare. iar acesteasunt cele

3.3.ClinqtLizarea-balelqr

Are doudcomponente:

- sistemuldeincdlzire

- sistemuldeventilalie Pentru sistemul de tncdlzire, recomanddmemildtori de infraroqu sau incilzitoare cu radianli.Acegtiasuntreparliza{iuniform in hal6. Pentrusistemuldeventilatie,sevor folosiventilatoare,recomandabildecite 10.000 mc evacuarepe o16,introducereaaeruluiin hal6 realizdndu-seprin orificii de admisie. Pentruemilitorii de infrarogiirecomanddmfirma SBM PROMOTERM,care oferdradianti eglalqicillqbli iar pentruincdlzitoarelecu ceramicdpentlu emiterede razeinfrarogiifirma ALKE. Vd anexdmdocumentatiatehnicd -in sintezd-precumgimoduldecontactarea celordoudfirme. Cdt priveqteinstalaliade ventilalie,acesteapot fi procuratede la firmele Sembodja,Big Dutchman,LAE Anlagenbau,Avi SuinTeh, modul de contactare fiind acelagicuce1ardtatla "Sistemedefurajare". Aceste firme, din urmb, vd pot livra echipamentelede automalizarea sistemuluide climatizare,comandAndatdtincdlzirea,cAtqi ventilalia.Acestmod de control al climatizdrli va funcliona firi interven{ie uman6, elimindnd deci subiectivismul celui care contt'oleazdcu aparaturd(termometre,higrometre, aminometre)micloclimatuldin ad6posturi.

3.4.Prosramuldelumini:

TehnologiafiecdruihibridcrescutfacepreciziriplivindplograrrruldeluminS, caduratd,intensitateqimodificdriin funcliedevArstd.

Iluminatulhalelorseva facecu lSmpiflorescente,mai economice -ca necesar deenergie-comparatvcuceleincandescente. Pentruun iluminat uniform, lSmpileelectrice,amplasatesubtavan,vor avea distaniade maxim3 metri intre ele. La ldlimile de 12 m a halei vor fi necesare3 rAnduri de l6mpi, arazate alternativastfel,peaceastAdistan!5(dela un peretelateralla celdlalt):

1.5+3+3+3+1.5:12m.

Pelungime,cei84m ai halei,presupuncca28 limpi (8a : 3). Totaluildmpilorva fi deci:

3 rdnduriX 28 16mpi : total 84 ldmpi (in afardde anexegi exterior). Pentru realizarea unui program de lumind capabil sd satisfacd toate necesitSlilesevor aprovizionacu instalaliide stingerea automatAqi de stabilirea intensitdfi luminoase.

NOT,4;

Pentru instalalia de cdntdrire automatda puilor de carne, pe parcursul creSterii,sepoateapelalafirma SCHULZ,care livreazdastfelde instalalii. In anexa2 esteredatdechipareauneihalede 1000mp.

4. FLUXTEHNOLOGIC

PROPUS

in anexanr. 3 amintocmitfluxul tehnologic,cu urmdtoarelecaracteristici:

- mdrimeaciclului de produciieva fi de 8 sdptdmAni,din care6 s6pt6mAni creqterepui qi 2 sdptdmdnipentrudepopulare - curdlenie - dezinfeclie - repopulare;

- acestflux permite crestereaa cerc 6,5 cicluri anualede pui pe aceeagi suprafa!5(52 saptdmini: 8 sdptbm6ni). Aceasta este tehnologia folositd in prezent in RomAnia,cu tendinfa de reduceretreptatda vdrsteidecreqterepdndcdtre5 sbptdmdnigi scurtareaciclului la 7 sdptdmdni,condilii in careseva puteacreqtenumbrulciclurilor anuaiela 7 ,43 (52 :

7). Aceastdtehnologieesteinsl de domeniulviitorului qinu-l cuprindemsubaceastA formd in prezentulstudiu.Recomanddminsd cre$terea?ncontinuarea 6,5 cicluri pe an (sau 13 cicluri in doi ani succesivi),iar dacdse va reducevdrstade creqterein perioadaurmdtoarecu cdtevazile (39 - 40) se va mdri perioadade depopulare - curdfenie - dezinfeclie - repopulare,in scopulcre;terii mdsurilorde biosecuritateqi de menlinerea ritmului sdptdm6nalde livrare a puilor de carnecdtre abatorulde sacrificare - procesare. Rezultdastfelpopuliri echidistantein tot cursul anului din 8 in 8 siptdm6ni, iar derulareaacestuiaesteredatdin anexanr. 3.

5. PARAMETRII DE PRODUCTIE

5.1. SPORUL MEDIU ZILNIC:

Reprezintdcre$tereain greutatein ftecare

din cele 42 zile, cdt insumeazdperioadade cregterea puilor de carne, de la introducereacapui deo zi pitndia livrareapentrupui de came. In anul2005,spomlmediuzilnic,calculatpentrutoatesocietSlileavicoledin evidenlaUCPR, este de 50,05 grame,dar majoritateasocietdlilorinregistreazd sporurimedii zilnice de peste50 grame.De aceea,in prezentulstudiu,am prevlzLlt un spor mediu zilnic de 47,6 grame,adici o greutatemediede 2000 gramela livrareapuilor la vArstade 42 zile, fic6nd abstracliede greutateapuilor de o zi, in ideeacdaceastaestecontracaratddegreutateapuilor pierdugiprin morlalitate.

5.2.

CONSUMUL SPECIFIC DE

FURAJE (indicele de conversiea

furajelor):

Pe acelaqian 2005, societdlileavicole din evidenlanoastrdau realizat un consumspecific a1furajelor combinateconsumatede i,880 kg furaj pe kg spor. Pentruo oarecaresiguran!6,am prevdzutin studiu un consumspecificde i,9 kg furaj pe kg spor, considerdndcd micul crescdtorare o tehnicitateugor inferioard, situaliein careo rezervddefurajeestenecesar6.

5.3. PIERDERI PRIN MORTALITATE:

Pierderileprin mortaiitateIa pui

de carne,pe total UCPR in anul 2005 au fost de 5,45o/o,insd la majoritatea societdlilormari, performante,estemult mai mic: Bacdu4,45%o,Transavia4,66Yo, Cdldragi4,34Yo,Agrlsol3,27%, Buzdu2,69%o,Mixalim 4,630/o,acestegasesocietdli realizdnd,practic, jum6tate din produclia de pui de came din Romdnia. Este justificat agadarprocentulde pierderi,stabilitpentrunouafermdde pui de carne,de

5Yope an.

5.4.INDICE ECONOMIC EUROPEAN (IEE): secalculeaziastfel:

spor mediuzilnic x indicedepdstrare ,, iar nouafermdareurmitorul consumspecific furaje x 10

indice:47.6x 95/ 1"9x 10

in 2005,IEE a fost de251,65pentrutoatesocietdliledin UCPRcareproduc pui pentru came,ceeace demonstreazd.cd am prevdzutindicatori de performan{d

realigtipentrunouafermddepui de carne. SocietAlilefoarteperformantedin Jard rea\izeazdIEE de 300puncteqipeste.

:

238.

5.5.PRODUCTIA DE CARNE PE mp:

Populdndhalelecu 16pui/mpgi livrAnd15,2pui pe mp (procentdepdstrare 95%osau5% pierderiprin modalitate) 9i livr6ndu-i la 42 zile la greutateade 2000 grame(42 zile x 47,6g/zi), rezultdo greutatede :

15,2x 2000 : 30,4kg / mp,iarpe an'.30,4kg x 6.,5serii/an:198kg SunttotuEisocietdJiavicolecareproducpeste280kg / mp,adica:

19pui livralix 2300: 43,7kg / mp/ serie 43,7kg x 6,5seriiI an: 284kg I mpI an Noua fermd,pentrucare s-aprevAzuto densitateinferioardacestorcifre (16 capete/mpla populare),esteprevSzutdsd realizezerelativ modest6,datoriti cregterii puilordecamein condiliidetehnologiespecificeunuimic crescbtor. Sunteminsdsigurici acegtiparametripot fi substanliaiimbundtdfi{i. Considerlmcd cele30,4kg carne/mpcorespundnormelorUE, carein prezent

prevddcca.30kgimp.

6. PRODUCTTATOTALA DE CARNE iN VIU

in anexa3 am prezentattoate populdrile qi livrarile din doi ani succesiv, conformfluxului tehnologicprevlzutin studiu. Din insumareaacestorcifre rezultdurmdtoareleniveleanualedeproductie:

Anul

Nr. serii

Populdricu

Livrdri pdsiri vii

livrate

pui deo zi

capete

tone

I

o

112000

91200

182,4

2

7

96000

106400

2t2,8

x

I3

208000

797600

395,2

In anii urmdtori,realizdrileintre ani seschimb5,numdrulde cicluri anualede produclie(6,5 in medie),realizdndu-se,succesiv:6 cicluri finale intf-un an gi 7 cicluri ?n cealdlalt,realizdndu-se1a fiecare 2 ani aceastd,ciclicitate, conform tabeluluidemai sus,redatgi in anexanr. 3. Urmdtoarelereguli trebuie respectate,pentru ca producliile prevdzutein prezentulstudius6fie realizate:

- Hibridul folosit: este necesarsd se foloseascdacelaqihibrid in toate populirile fbcute, avdnd in vedere cd fiecare hibrid are caracteristicilesale productive, precum gi tehnologia proprie de cregtere.intruc6rtferma nu are reproduclieproprie,aceastaaretendintadea conspectapiagahibrizilor de carnede o zi gi de a se aproviziona de la fumizorul cel mai avantajos,ca pre!. Ar fi netehnologicsd ne ghid6m exclusiv dupd acestcriteriu, ci incheidndcontractede livrare pe termenlung, preferabilcu un furnizor autohton,atdtpentruconsiderente financiare,cat ti de biosecuritate.Este recomandabildcreqtereahibridului Hybro PG+, cu baza de producerea p6rinlilor de reproduclie rase grele la Avicola Tdrtdqeqtigi cu produceredepui de o zi pentrucarnela multe din societAtileavicole din RomAnia,care pot fi dispuses[ incheie contractepe termen lung, dacd sunt solicitate.

- Furaje de calitate: intrucdt ferma va folosi nutreluri combinate, aprovizionatede la combinatedin zoni, este foarte important si se controleze

elaborareareletelorfurajere,gi sd fie {dcuti in condilii de optimizarepe calculator pentru oblinereacelor mai performante,dar qi mai economicefuraje. Este de asemenea,necesarca furajele combinatesd fie granulate,iar echipamentelede furajaredin hald sdpermitdun bun acces1ahrdnitori,cu un front de hrdnireoptim, darcaresdeviterisipafurajelorin a$temut.

- Un sistemde adbpare,alimentatde ia o sursbigienicd,controlatdde apd, administratd,de asemenea,pentrua satisface,cantitativqi ca front, necesarulde apd al pdsdrilor,fbrdins[ a permitescurgeride apdin a$ternut,cu consecin{enefastein menlinereauneiigienegiunui microclimatoptim in halade cre$tere.

- Un sistemde climatizare(ventilalie+ incdizire)perfectadaptatnevoilor de

aer curat gi de temperaturi

automatizare.Nivelul gazelortoxice in addpostla nivelul cerinlelor inscrise in tehnologiadecregtere.

- Un iluminat uniform gi de o intensitateluminosdoptimd, realizatin baza unui program de duratd a ilumindrii gi de stabilire a perioadelortehnologicede lumindqiintuneric,in funcliedenevoilehibridului gi devdrstaacestuia.

- Un proqram de prevenire a morbiditdtilor, mortalitdtilor gi a deteriordrii performanlelortehnice,realizatprintr-unsistemdeprofilaxie - generaldgi specificS,

impus de organelesanitarveterinarecompetente,dar gi de condiliile locale gi de tehnologiasanitar - veterinardspecificdhibridului. Toateacestecoordonatetehnologicenu pot fi detaliatein prezentulstudiu,dar trebuie preluate din tehnologia generaldde creqtere,din ghidul tehnologic al

veterinar in uz gi din notilele' tehnice ale

echipamentelortehnologicea$acumacesteasuntstabiliteqi difrrzatedeproducitorul

si distribuitoruiacestora.

la nivelul puilor, realizat prin computerizare -

hibridului, din programul sanitar -

7. NECESAR CONSUM DE FURAJE

in anexanr. 3, esteredatdproducliaanualdde carnede pasdrein viu (197600 kg), pentru realizareacdreia este necesardurmdtoareacantitate de nutreluri combinate.

197600x 1,9kg /

kg spor : cca376tonenutreturicombinate.

In acestecondilii cantitAiilemedi caretrebuieaprovizionatelunar suntde cca 32 tone,iar sdptdmdnaledecca7,2 tone. Fiecarepui introdusla creqtereqi ajunsia livrare, consumdpentru cele2000

gramede spor,cantitateade2,0x

Ca dovadi a posibilitAllor practicede realizarea performanlelortehnicedin prezentulstudiu (spor in greutate,consumfuraje), reddmperformanlelehibridului ,,Hybro PG+", aqacum acesteasunt prevdzutede producdtorulpdrintelui Hybro, Avicola Tdrldqegti,pentruultimele3 siptim6ni decregtere.

1,9 =cca.3,8 kg nutreluricombinate.

Vdrsta

Greutatea

Spormediu

Consumfuraie

(zile)

(grame)

zllnic

pekg spor

pe zifurajatd

 

(grame.)

(ke)

(grame)

28

1318

50

1,46

73

3 5

1982

57

90

42

2583

62

1,72

107

Conform acestorindicatori,cifrele din studiu,comparativcu cele din ghidul hibriduluiHvbro PG+.suntutmAtoarele:I

Studiu

.

Spormediuzilnic

47,6

o

Greutatela42zlle

2000

.

Consum

specific

1 q

turaie (kg/kg spor)

. Consum furaje pe

perioada de cregtere

(ke)

1 R

PerformanteHybro PG+

62

2583

17t

4,44

Prezentdmacestedate in scopul prevederii unui consum total de furaje

suplimentatu

depagili,caurmarea aplicdriiuneitehnologiisuperioaredecregtere.

10%o,in cazulin careindicatoriide spor prevdzutiprin studiuvor fi

In acestecondilii necesarulsuplimentartotal caretrebuieprev6zutestede:

- preliminatprin studiu - 376tone

- posibildsuplimentareadatoritdcregteriiperformanlelor - 38 tone

- TOTAL -474tone

Totuqi,toatecosturilede la capitolul ,,Structura costurilorde producfie"vor pomi dela consumuldefurajeprevdzntin studiu(376tonenutrefuricombinate).

8. STRUCTURA COSTURILORDE

8.1.Cheltuielicu furaiarea:

PRODUCTIE

Cele376 tonefuraievor fi administrateastfel:

Starter (21-l) 20'Yo

Cre$tere -

finisare (21-2) 80%

TOTAL

Kg pepui

0,76

?04

3,80

tone pe fermd

76

300

376

Conforminformaliilor Nutreluri Combinate), Prelul

fuinizate de INFO ANP (Patronatul Producdtorilor de acestorapeperioadaactualdestede:

Reteta

2r-1

11

' )

Pre!mediu

21 - 1120o/o)

parlicipare

21 -2 (80%)

Pre! mediu ponderat

cuTVA

Pret (mii lei) I

13000

l0 000

2 600

8 000

10600

fdraTVA

10530

8100

2 106

6 480

8 580

Acesteprejuri suntde livrare din FNC, incluzAndcheltuieiilede fabricalie 9i

preluri

pe carele vom lua in calcul, cu precizareac[

vederevarialiiie depre{a1eingredientelorfurajere,atdt

Agadar,cheltuielilecu

furajarea,pe kg spor 9i pe total activitatevor fi:

adaosulcomeicial(profitul),

suntfoarlerelative,avandin

pe pialaintemd,cdtqi peceamondialS.

- pekg 'p" sPor:

- tJtui activitate376 tone x 76302lei = 6129552mii lei (sau 612955

1,9kgx 8580lei:

16302lei

RON)

8.2.Cheltuielicu aPa:

consumuldeapastrictpentruadapareapuilor estede 1,5ori fali de consumul

defuraje'deci:376x

tehnologice,etc.

1,5 = 564mcapbpean'

t) cantitatesimilari estenecesar6pentru sp61are,dezinfecliehale, pierderi

Rezultandun necesartotal de ap[ pe an de cca 1200mc sau un

consummediuzilnicde:1200:365 zl\e: 3,3mc apd' Necesarulzilnic este necesar qi pentru dimensionareasursei de api 9i a

capacitdtilordedepozitare. consumul maxim de

ap6pentruo ha16,in ultima s6ptlm6n6de cregtereeste:

16000puix 0.,251(vara) = 40001: 5 mc

Fe aceastdbazd,seva

de 24

calculacapacitateabazinelorinterioare - tampon,pentru

oreintr-o haldde pui de came,dacdacesteavor fi avutein

apanecesardtimp

vederede catreconstmctor.O utilizare a acestorain regim de 4 ori pe zi, necesitd bazine , tamponde 1000i, necesarconsumuluide apdpe 6 ore,ca1culu1informativ,

carepoatefi

luatin consideraliede cdtreconstructor'

Preluatadin relea,1apreful mediu actualqi de perspectivdde 15000lei/mc'

cheltuielilecu consumuldeapdva

fi:

- pe totalferm6:1200mc x 15000lei :

18 milioanelei vechi,sau1800

RON;

- pekg spor:18 mil : 197 ,'6 t:

cca.90 leivechipekg carnein viu'

t2

Nu suntcosturimari pentruconsumuldeapd.

8.3.Cheltuielilecu energiaelectrici si termicl:

Iluminathale:100lnmpielectricex 20 W:

2 kwh

2 kwh x 24 orelzi:48 kwh oezi

Indicedesimultaneitate;B0o,o -

38,4kwh

Ventilatie: 20 ventiiatoarex 0,4kw : 8 kwh 8kwhx 24 oreI zi:192kwh I zi Indicedesimultaneitate:40% - 76,8hwh

Instalaliihrdnire:2 instalaJiix 1,0kwh : 3 kwh 3 kwh x 24hlzi :72,0 kwh Indicedesimultaneitate:10% - 7,2kwh

12,0kwh

Indice de simultaneitate: 40% - 4.8 kwh

TOTAL : l27,2kwh Consumanual:.127,2kwh x 365zile:46,4 megawati/ord. PreJmediupe kwh, actualgi in perspectivd:40001ei

464x 4000: 185,6milioanelei 185,6mil. : 197,6 = 939leilkg

Notd. Asupra incdlzirii halei, solulia va fi luatd in

funclie

tle disponibilulde

agenlitermicidin zond: combustibillichid, solid,gazos,cu energieelectricdsaudin s,urseconvenlionale.Solulia aleasdnu trebuiesd depdseascdcosturide 1200lei pe

kg greutatevie.

8.4.Cheltuielilecu forta demuncd:

incadrareacu personala fermei:

Proprietarulfermeix 10mil. lei i lund = 120mil.

Contribuliila salariu(42%):50 mi1.1ei(sau5000RON) TOTAL : Salariu170mil. lei (sau17000RON)

lei / an(sau12000RON)

I70000mii : 197 ,6 kg : 860leiikg(sau8,6baniRON)

8.5.Cheltuielicu materialulbiologic

104000pui deo 2ix12000:

1248mil' lei

1248 mil : 197600 = 6316 lei&g Celelalteelementede cheltuieli,precumgi totalizareacosturilorde produclie,

suntcentralizatein anexanr. 4 la prezentulstudiu.

9. SISTEMEDEPROFTLAXTEGENERAL.I $r SpnCrnrcA

in ideea cd este mai ugor de prevenit dec0t de tratat, ferma trebuie sd

intreprindi incd de la infiinJareunelemdsuricaresd-i asigurebiosecuritatea,dintre careenumeram:

- inchidereacu gard de proteclie a fermei care si nu permitd intrarea necontrolatda oamenilorqi animalelorin incintafermei;

- punereain funcJiunea unui filtru sanitar,amplasatla intrareain f'ermd, care sd nu permitd intrareain fermd nedezinfectatsau fdrl material de protec{ie,a oricdruisalariatal fermeisauvizitator;

- pentru intrareavehiculelor de orice fel, va exista deasemeneaun filtru sanitar compus dintr-un dezinfector special, care sd poati dezinfecta intreagacircunferinlda rolilor, precumgi o instaiatiede dezinfectare prin putverlzare,acJionatde o persoaniautotizatdqi aplicattuturor vehiculelor

careauaccesin fermd;

- procurareade imbrdcdmintede protecJie:salopetd,qapcdqi cizme de cauciucpentru to{i salarialii fermei, cizme de cauciuc ai halate pentru vizitatori;

- punctsanitar-veterinarcompusdin urmdtoareleincdperigiechipamente:

o camerSpentru pdstrareamedicamentelorgi a vaccinurilor, prevdzutdcu spaliide frig ;

o camer[ pentru strdngereapuilor mor{i, efectuareanecropsiilor 9i realizarea de analizesimpledeiaborator,pentrustabilireadiagnosticului; o crematorpentruincinerareacadavrelor.

- mdsuri de profilaxie specificd, adicd realizarca operagiunilorsanitar- veterinareimpusede organismelesanitar-veterinarecentralegi locale,cu referirespecialbla programuldevaccindri;

- existenlaechipamentelornecesarepentru curSlareamecanicd,spllare cu detergenligi dezinfecliahalelor intre serii gi organizarea(cu aprobarea organelor sanitare gi de mediu) a platformelor tehnologice pentru depozitareagunoiuluirezultatdupddepopulareahalelor;

- o instalaJiede purificare-clorinarea apelor uzate,inainte de deversarea acestorain emisar;

- analizafizico-chimic[ qi bacteriologicda apeidestinateaddpdriipisdrilor, la surs6,inaintedepunereain funclionarea fermei.

Toateacesteconstrucliigi instalafii anexe,realizatepe parcursullucrdrilorde modernizarea fermei, vor asigura o bund biosecuritatea acesteia,precum gi slnAtateaefectivelor de pdsdri, condilii esentialepentru incadrareain indicii de perfomanjd avufiin vederela intocmireaprezentuluistudiu. Realizareacondiliilor normale de organizaregi funcfionarea fermei va fi posibild prin intocmireaunui grafic de lucrdri qi de punere in functiunea acestor capacitlli intr-un timp c6t mai scurt, cu recomandareaca prima popularesd fie frcutd in primdvard-vard,adicitintr-un anotimp favorabil creqteriipdsdrilor,chiar dacdaceastasefacein conditii industriale.

10.MOD

DE

INVESTITIEI

RIALIZARE,

SUPORTO*

$'

AMORTIZARE

A

Conform ofertelor existente,s-a convenitcd intregul cost al investifiei s-ar putearidica la urmdtoareiesume:

- Clddirehald70miieuro;

- Echipamente30mii euro:

- Cladirianexel0 mii euro;

TOTAL - 110mii euro

Din aceastbsumb,50% (55 mii euro)va fi oblinut din fonduri SApARD, iar 50% (55 mii euro) intrd in sarcinainvestitorului(1980 mil. lei vechi, sau 198000 RON). In cinci ani deproduclieserealizeazd988tonedecame(1976x 5 ani). Pentruca investifiasd se amortizezein cinci ani, trebuies6 serealizeze(din amortizment+ profit net). 1.980.000.000: 988.000kg : 2.004leikg. Conformanexeinr. 4 serealizeazd'.

- 620 let/kg amortizment;

- |.384lei/kedinbeneficiulnet.

i

l

l

i

o

q)

I il.

lll

llli

I

I

t,l ' ,

il

i

o

q

't

)G

t4

rG

a.

o

E

o

T

e

o

.T

o

(=

o

o

E

o

o

a

o

G

o

(!

t4

{ a.

G

!

't

a-

w0L

w zl.

w9l

w 0z'

w zl.

w

z0L

)G

trs

;

,(!.=G

E3X

H

st-g

X

6-.= 5

6$r

x €

\

o

N

coF

O

p

(!

tsol{

6.S Fx5 S s{Fu

s

E

fs;8

F

\\

c.t

1

o .

l<t

o

d

o

ut

{

=

12 m

il

s

+ +

o

a

a

a

O

a

a

a

o-O \ o

a

a

B =

a

a

o:l

a

o

o- N'

O0)

a

a

:t'

h

a

a

-\<

a

a

3 =:,

a

a

a

a

ct

a

a

$(

a

a

o

a

a

o'

a

o

a

a

a

a

a

a

FF

n.a

$s

dc'

ss

s\

-

5

s.q

(t

A

-

s

R '

s

x.

s

:'

a"a

I

.E.

.i.

.P.

.i.

.E.

I

I

.[.

I

.[.

I

.i.

.E.

t

.i.

o[.

.f. r

I

.la

.Fo

aL.

I

oi.

r

a'a

t-r

:

i

:

:

R

A

x R

N P

o

h

F i

:

i:b

N

!

S

s

!

S

a

EF]

n

N

*

\

p s

cr

xi

X

v

cta

aw

\

c.r

=

ri

\i

\.

trr

f!

=

>U \

cr

a\

frl

\t)
\

FFi

|*r

(!

q)

gE

l{

*l

FU

sH^

d u

o

O

!)

'o

c

\)

z

-

R

(o

ra)

N

(o

lro

lrt

lo

(o

ra)

rl

l-:

llr

lu

t \

: z

! l

i ;

E'i

t-i

7)

s

s

.\

s s

)o

s

s

s s

.Y

I.v l.\

isllslls

{ x

STRUCTURACOSTURILORDE LA O FERMADE PIJI DE

Anexanr. 4

PRODUCTTE

CARNE

CU CRE$TEREPE A$TERNUT PERMANENT

Elementul de pret cost:

1. CHELTUIELIMATERIALE

2. CHELTUIELICU FORTADE

A. TOTALCHELTUIELIDIRECTE

DobAnzigi credite lmpozite gi taxe

B. TOTALCHELTUIELIINDIRECTE

PROFITBRUTREALIZAT RATAPROFITULUI PROFIT NETREALIZAT

Leivechi

pe kg

I

I

Lei noi

pe kS

I EUROcenti

I

pe kS

mediuzilnic: 47.6 Consum specific de furai: 1.9 ko /

LISTA CU ABATOARE

> AGRICOLAINTERNATIONAL

CaleaMoldovei,nr. 94,Bacdrt

Jud.Bacdu,Cod600351

Tel:0234-577600

aeeind@rdslink.ro

>AVICOD $os. Codlea -

Jud.Braqov,Cod505100

Tel:0268-252829

Sibiu,Km2, Codlea

>AVIMAR

BAIA MARE

Bd.Bucureqti,nr.67-63,BaiaMare

Jud.Maramureq,Cod430013

Tel:0262-225547

info@avimar.ro

www.avimar.ro

>BONA AVIS Ianca,Jud.Briila, Cod815200

Tel:0239-668244

>CARVIL Nr. 110,Bujoreni,Jud.VAlcea,Cod'247065

Tel:0250-749540

!

>OPREA AVI COM

str.DealulViilor,nr.5

Crdiegti,Jud.Mureq,Cod547180

Tel:0265-427650

>OVICOM Str.MironCostin,Bl. 20A,Ap. 1

Slobozia,Jud.IalomiJa,Cod920086

Tel:0243-231709

20

LISTACUFURAJE,NUTRETURICOMBINATE

9t ADrTtVtFURAJERI

>ABO MIX - Str.Depozitelor,nr.31,SatuMare,Jud.SatuMare,Cod440199

Tel:0261-769306;0261

-769266; Fax:0261 - 769569;abomix@abomix.comwww.abomix.ro

>AGRICOLAINTERNATTONALBAGAU,

Bacdu,Cod600304; Tel:0234 - 573730i TettFax:0234 -

Departamentut2 SNC CateaRepubticii,nr.283,

573732

Str.t.C.Dumitragcu,nr.10,lneu,Jud.Arad,Cod315300

>AGRICOLAROM-ITAIMPEX -

fevFax:0257 -511047: hondea@rdstink.ro

>AGROCENTERTRANSTLVANTA

- gos.

Sibiu -Rusciori, Km.8,Rusciori,Jud.Sibiu,CodSS72Z1

Tel/Fax:0269 -21 3679:Mobil:0788303266;rlq@loqon.ro

> AGROAGENTUR - Bd.Unirii,nr.2,bt.8A,sc.1

TellFax021 -3367917 : 021

, ap.34, Sector4, Bucuresti,Cod040104

-337 3002;aoroaqentur@rdstink.ro

>AGROBANAT - Str.SubDeal,nr.1,Caransebeg;Jud.Cara$Severin,Cod325400 Tel.0255 -516 324;Mobil0724211641:Fax:0255 - 5,13096jagrobanat2mait.dntm.ro; www.agrobanat.ro

>AGROBIOTIC - Str.Divizia9 Cavalerie,nr.49,Timigoara,Jud.Timig,Cod300264

Tel/Fax:0256-211659

>ALTGOPROD - Str.Mintiului,nr.99,Gherta,Jud.Ctuj,Cod405300

TellFax:0264-243511;Mobil:0740835087

>AMfXSUPER - Str.MihailKogetniceanu,N.20-22,Arad,Jud.Arad,Cod310092 TellFax:0257 -254642; amix.sup@rdslink.ro

>ANADIN - Str.Eternitatii,nr.11',Breaza,Jud.

prahova, Cod105400

TellFax:0244 -340798; alexandruirimioiu@vahoo.com

>ANDAGRA - 9os. Arad -

Zdddrenlkm3;Arad,Jud.Arad

-216720

ret 0257 -216760i Fax:0257

>ANIMAX - Str.Fanului,nr.16,SfantuGheorghe;Jud.Covasna,Cod52OOZ4 Tel:0267 -31 5026;blaga@easynet.ro

>AVEIMPEX - Str.

$olmogeni, nr.32;SatuMare,Jud.SatuMare,Cod440111

Tel:0261-770227;0261

-770225;rellFax: 026i -7s7304i aveimpex@rdslink.ro;www.aveimpex-ro

>AVIANPROD -

I

$os.

lancutui,nr.29,BI.i05B,Sc.C,Ap.1t0,Sector2, Bucuresti,Cod021725

ellFax:021 -250351 7; Mobil:0741156456

>AVICOM - Str.Digului,nr.45,OdorheiuSecuiesc,Jud.Harghita,Cod535600 Tel/Fax:0266 -212955i Mobil:0744595343

>BANDRINOIMP -EXP-

FellFax:0267 -314340; bandrino@ptanet.ro

Str.GodriFerenc,nr.16,SfantuGheorghe,Jud.Covasna,Cod520023

>BILARDIPRODUCT - Str.Mocirei,nr.1,BaiaMare,Jud.Maramures.Cod430316

f ellFax:0262-220192;bilardi@atphanet.ro

>BLOMAR - Str.Oagului,nr.241,CluiNapoca,Jud.Cluj,Cod400645
Mobil:0745357195

>BlOMlN ROMANIA - Str.Justitiei,nr.24,Sibiu,Jud.Sibiu,Cod550004 Tel: 0269-214833,Fax:0269-243843;office@biomin.ro;www.biomin.ro

>BIOPLANT - Bd.decebal,nr.17,Craiova,Jud.Dolj,Cod200458 Tel: 0251-315799;TellFax:0251-591244

>BRENNTAGROMANIA - Bd.Timigoara,nr.80;sector6, Bucuregti,Cod061334

Mobil0741816500;dinu.oircioaqa@brenntaq.ro;www.brenntag.ro

>CERASIL - Sos. Borgului,nr.31,Oradea,JudBihor,Cod410605

Tel:0259-416140;Fax:0259427803;cerasil@rdslink.ro,www.cerasil.ro

>COMAN & CO - Str.VintilaMihailescu,nr.15,81.60,Sc.1,Ap. 3, Sector6, Bucureqti,Cod060394 Tel:02'1 -221 6508 - comanco@qo.ao;wwv.comanco.qo.ro

>COMB GORJ - Str.Ciocarlan,nr.7,TarguJiu;Cod210103

Tel.0253-226330;combgorj@k.ro

>coMBAvlPOR - Str. $tefan celMare,nr.9, Galali,Jud.Galati,Cod800198

f elFax: 0236-472896

>COMBIAL - Str.Garii,nr.33,Uziceni,Jud.lalomita,Cod925300

TellFax:0243-254043

>COMBIMAR - Str.Fabricii,nr.5, BaiaMare,Jud.MaramureQ,Cod430015 Tel: 0262-222441 ; smmbimarsa@vahoo.com

>COMBIPRA - Str.Targovistei,nr.2, Ploieqti;Jud.Prahova,Cod 100299 Tel: 0244-554451 ; combiora2000@vahoo.con

>COMBRIVA - Str.Cotegti,nr.1'16,Focgani,Jud.Vrancea,Cod620068 feVFax: 0237-221143

>CORNEX - Str.LiviuRebreanu,nr.54,Arad,Jud.Arad,Cod3'10047

f ellFax:0257 -253589; smaver@rdslink.ro;www.cornex.ro

> DANOPAN - Dumbreveni,Jud.Vrancea,Cod627105 Tel: 0237-255383

> DEVESTFARMATECH - Str.G6riinr.14Timisoara jud. Timis,cod300167 Tel: 0256499.080;fax 0256-247.435

>DIDFARM - Str.16 Decembrie1989nr.40SannicolauMare, jud Timis,cod305600 Tel: 0256 - 370.083tfax 0256-370.261:didfarm@yahoo.com

>EURONUTIMIX - Str.Gelunr4 Timisoara, jud Timis,cod300168

Telffax:0256

-296.667: mobtl0724.22O.33O

> FreeLand

Mobll 0722-573.1521fax 0242-642.761

Mariuta - Mariuta jud Calarasi,cod917014

> GradinaruRares - Sat lzvoare,DumbravaRosie, jud Neamt,cod6171B8 Tel. 0233-237.151 ; 0233-282.101, fax 0233-282.330

>

cuyomarc'H Romania - Str.Botaenunr.3Bet.3ap.gsect.1,Bucuresti,cod010027

f

el. 021-3102764,tax 021-3134504;office@quvomarch.ro;www.guyomarch.ro

> InterselfTrade $tei - StrUniriinr.8bl.8ap.6Stei, jud Bihor,cod415600 Tel.0259 - 332.582;luciabm@personal.ro

>lonic Service - Sos.Chilileinr.381sectl Bucuresti.cod012391

Tel.;021-668.73.93

> LNB RomaniaFeed - Bd.Victorieinr.43Sibiu, jud.Sibiu, cod550024

Tel.0269-213.380,fax0269-218.515,Inbromania@lnb.ro:www.lnb.ro

>Maregal - Str.StefancelMarenr.199ap.13Vaslui, jud Vaslui,cod730006

Tel/fax0335-410.615;0235-361.769;maresalltd@vahoo.com

>Mirovia - Str.ValeaViilor(fostaAvicolaBeclean)nr.2/2,Beclean, iud. BistritaNasaud,cod425100

Mobil0745-206554

>Mixabis - Str.Lebedeinr.33Baial\4are, jud Maramures.Cod430306

f el0262 - 223247 , mobt 0722 -729.97 0; dinuoop@zao0mobile.ro

> Mixalim - Frumusani, iud.Calarasi, cod917100

Tel:021-311.10.62Fax:021-312.60.80;mixalim@xnet.ro

> MorosanuPrest - Ferma83, GOC3, Satlzvoare,DumbravaRosie, jud.Neamt, cod6'17188

feyfax

0233-237.349

> Nadsallmpex - str.Principalanr.115,lvlureni,Jud.Mures,cod547638

Mobil0745.396.618,fax0265-777.432,muresan@oranqe-qsm.ro;www.nadsal.ro

> NaumofServ - Ciresu, jud Braila,Cod817035

lMobil:0744.691.568

> Nutribuz - Sahateni.Jud Buzau.cod 127535 Tel: 0238-545.721:fax 0238-545.701

>Nutricod - str Halchiuluinr.15Codlea, jud.Brasov, cod505100

Tel:0268-251.906;fax0268-251.807;nutricod@xnet.ro

>

Nutricom - Sos.Portuluinr.52,Oltenita, jud Calarasi,cod915400

f

el: 0242-515.430;fax021-313.16.00;office@nutricom.ro

> Nutrientul - Str.Campuluinr.1 , Palota, jud Bihor,cod417516 Tel : 0259471.811 : fax0259-415.695;nutrient@rdslink.ro

> Nutrimold - Str.Chisinauluinr.41 , lasi, iud lasi,cod700178

f el : 0232-233.'185:fax0233-233.405;snciasi@vahoo.com

> NutristarRomania - Str.TeodorSperantianr.130,b173,sc.1 , ap.B,sector3, Bucuresti,cod030942 Tel/fax021 -322.88.O8

>Oltchim FNC - CaleaTraiannr.176Babeni, jud.Valce, cod245100 Tel. 0250-735.750,fax 0250-735.751 , mdas@unet.ro

> OrginalProd FNC - Tinca, jud Bihor,cod417595

Tel.0259-310.166,fax0259-3'10.359,elenamonicaluca@vahoo.com

> Pacomb - PoartaAlba, jud. Constanta , cod 907245 Telffax:0241 -853.637; pacombcta2000@yahoo.com

>PET WORLD -

I elfiax 0267 -31 2.816;oetworld@vahoo.com

Str.Constructorilornr.7,SfantulGheorghe, jud Covasna,cod520077

>Polena - B-dulSocolanr.6,lasi, jud lasi,cod700194 Tel : O232-43Oj37:mobil0744.586.811

> Primivet - Sat Calomfiresti,Poroschia., jud Teleorman,cod 147280

f el | 0247 -318.828: fax0247-318.930; primivet@zappmobile.ro

> Premix - Str.Nicolaelorgab|.21-31sc.1ap.1 , Craiova, jud Dolj,cod200026 Tel : 025'l-596.422;tel/fax025'1-598.008;

> Probiotic - AleeaLD.Suciunr.6,ap.6,Timisoara, jud Timis,cod300093 Tel : 0256-432.306:

> Prodalis - Dumbraveni, jud Vrancea cod6271-5

,

Tel : 0237-255.383:

>Proserco CMI- Sos.Afumaiinf.'123,Voluntari, jud llfov,cod077190

I elltax: O21-27O.46.07; prosercocmv@vahoo.com

>Provident Prodcom - Str.l\ilateiCorvinnr.184,Oradea, jud Bihor,cod410144

f elftax: 0259-477.700; provident@rdslink.ro

>Ramnicom-Sos.Puiestinr.10,RamnicuSarai, jud Buzau,cod125300 Tel : 0238-565.885;fax0238-561.546;

> Reviva - Str.Libertatiinr.3F,Apahida, jud Cluj,cod407035

Telfiax0264-231.715:

>Secombi- Sir.Uniriinr.2,Segarcea, jud Dolj,cod205400

Telffax0251-210.618:

>Servet Valcea - SatLinea,Budesti, jud Vrancea,cod627101 Tel : 0250-760.608;fax0250-760.607;farmaciaoospodarilor@vahoo.com

>Societateacrescatorilorde Animaledin Transilvania(ScAT) - Sos.Sibiu,Rusciorikm.8,Rusciorijud

Sibiu.cod557271

Tel : 0269-213.6791

> Sotto - Sos.Bucurestikm.s,Giurgiu, jud Giurgiu,cod080301

fel . 0246-217.628,fax 0246-2'15.064;balauruqr@vahoo.com

> Tecas - P-taAlbalulianr.,bl.17,ap.13,sect.3,Bucufesti,cod031105 Tel : 021 -323.8676, fax021 -322. 1670;iecas@xnet.ro

>Tecomb - Str.MihailKogalnjceanunr.61,Tecuci, jud Galati,cod805300

Tel/fax0236-820.049:

>Transvet - Str.Dragalinanr.91,ap.4,Cluj-Napoca, jud Cluj,cod400024

Mobil0745.643.589;0745.653.269;fax0264-580.970;transvet@zaoomobile.ro

>Trouw NutritionHifeed - CaleaNaiionalanr.67,sc.b,ap.21,Botosani, jud Botosani,cod710006 Tel : 0788-305.920;tel/fax0231-529.992;boqdan.dascalescu@nutreco.com;www.trownutrition.net

>Verboon - Str.Independenteinr.'1,Bailesti, jud Dotj,cod205100 Tel: 0251-311.105;fax0251.311.309;

>Vetland Comimpex - Str.Republiciinr.67,Salonta, jud Bihor,cod415500

Telffax0259-433.685;orintea-valer@vahoo.com

>Vipromax-Str. preciziei nr.'19,Craiova, jud Dolj,cod2OO747 Tel : 0251-315.801;fax0251-315.302; phelqavipromax@vahoo.com

>Vipromin2000 - Sos.Araduluikm.75+300m,Salonta, jud Bihor,cod415500

Telfax0259-373.019;0259-373.021;fax0259-373.020;vip2000@rdslink.rowww.vipromin.com

>Yohanagroup - Str.Marenr.126,Lumina, jud Constanta,cod907176

f elftax0241-257.560;balkanoower@vahoo.com

>Zamur Targu Mures - Str.Baneasanr.2,TarguMures, jud l\,4ures,cod540199 Tel : 0265.269.918;0265-220.201 ; fax 0265.269.917 | zamurl 991@vahoo.com

>Zooprotein - Str.Ardealuluinr.20,Arad, jud Arad,cod310188 Telftax0257 -462.527; mobil0745.191.125;calinet@rdslink.ro

>Zoovet- B-dulUniriibl.U18sc.Cap.42,Slobozia, jud lalomita,cod920042

Tel : 0243-233.384jtellfax0243-236.123;mobil0722.502.688

) A

';'rl

,,{}

,:J

":.!

,J

i:i

t

g:.

,rl

4Fsg.1in-t,z- &S**SS. 4

zr

-

.-:

.7.$:

til

*