Sunteți pe pagina 1din 25

AGNCULTuil.

p,[ouruLon il nzzroLr,Lat RURALE


MTNTSTERUL

AGENTTA
NATTONALA
DEcoNSUr,rnNrAlcnrcor,A

Str.Doamneinr.17-19
Bucuresti.sector3
Tel:.+40-21-312.46.20
Fax:+40-21-312.46.43
Agenlia NalionalS de Consullanta Agr:coli E-mail:agentiaagricola@rdslink.ro
www.consultantaasricola.ro

PROIECT TIP

PENTRa EXPLOATATTT
AGRTCOLEirVOOmnNrut

CRE$TEMI ANIMALELOR

CRE$TEREA PUILOR DE CARNE

- Bucureqti2006-
PROIECT TIP
CRESTEREA PUILOR DE CARNE

1. GENERALITATI

in condiliile aderdrii tdrii noastre la Uniunea Europeand,se impune ca o


necesitateabsolutd,sd fie redus sistemul actual, al producfiei de subzistenfd,gi
inlocuireaacestuiacu fermeleavicolede dimensiunicaresdpermitdlivrareape pia!6
a produselorr ealizate.
Un astfel de tip de ferm6, posibil de realizat din punct de vedere tehnico-
organizatoricAi cu mari qansede reugiti din punct de vedereeconomico-financiar,
estecel pentrucregterearafionald,intemda puilor de came.
Prezenful studiu iqi propune sd fi.rndamenteze necesitateagi oportunitatea
realizdriiunei ferme pentrucre$terea puilor de came,cu urmdtoarelecaracteristici:

- SuprafalaminimS-economicpentru o astfeide microfermdestede 500 mp,


cu posibilitateadubldrii acesteiala 1000mp, aceast6din urmd dimensiune
fiind preferabilS,ca folosire a for,tei de muncd Ei ca economicitate.Pe
mdsura acumuldrii de profit, ferma poate fi dezvoltatd ca volum de
activitate;

- Sistemul de creqtere este cel pe agtemut permanent, utilizAnd toate


mijloacele intensivefolosite in avicultura industriald:hibrizi performanli,
furaje de cea mai bunb calitate,condilii de cregteremodeme in ceea ce
priveqtehrinirea, addparea,climatizarea9i iiuminatul;

- Integrareafemei fie intr-un grup cooperatist,fie pe lAngdun integrator


care s6-i asigurepuii de-o zi, furajele qi asistenfatehnici qi s6-i preia puii
rezultali pentru sacrificarein cadrul unui contract-cadtucare sd-i apere
interesele;

- Posibilitateaexistenleiunor terenuriarabilein proprietateacrescitorilor de


pdsdri,care sd-i asigurepa4ial cerealelede care au nevoie,pentru o bund
calitategi un pre! convenabilal acestora.
2. CONSTRUIREA FERMEI

Conform reglementdriloractuale,ferma trebuie construiti la o distanld de


minim 500 m fafd de o localitatesaude o alt6 ferm6zootehnicd.
Esteins6 necesarca viitoareafermd si fie amplasatdin vecindtateaunei cdi de
comunicatiecare sd permitd transportulvehiculelor in tot cursul anului, a retelei
electrice,eventuala unei relele de distribulie a gazelornaturalegi a unei refele de
aprovi?ionarecu aB4.
In cazul in care acesteadoud din urmd lipsesc, se va alege solutia unei
incdlziri alternativea halei gi a folosirii unei fantdni proprii, pentru alimentareacu
api a fermei.
Terenul pe care urmeazda se construihala (ferma) trebuie imprejmuitd incd
inainte de amplasaregi construirea halei gi a anexelor.constructiile anexevor fi
reprezentate de:
- gospoddriade ape;
- post TRAFO penhu alimentareacu energieelectricd;
- mic grup administrativ,prevdzutcu un filtru sanitar,o camerdde lucru gi o
magazie,amplasat la intrarea in fermd; siloz pentru furaje combinate,
amplasatl6ngdhal6.

O schi15a amplasdrii qi dimensiunileacestorclddiri in incinta fermei este


redatdin anexa1.

Hala propliu:zisL va aveaurmdtoarelecaracteristici:


- amplasareaacesteiava fi frcutd avdnd in vedere ca vdntul dominant,de
iamd, si fie direclionatcdtre coltul dintre peretelelongitudinal spateqi al
pereteluilateralspate.
- Locul de amplasaretrebuie ales pe un teren sdndtos,ugor ridicat falb de
imprejmuiri, dar nu expusin mod evidentfald de vAntulrecede iarnd;
- Fundaliile din beton gi pardosealdtrebuie izolate hidric, pentru evitarea
egrasiei;
- Perelii recomandabilidin panouri-sandvich,prefabricate,cu grosime de
cca 10cm;
- Acoperigul,deasemenea reabzatdin panouricaresd asigureo bun6 izolalie
termicq dihidrica.
studiul nu-$i propunesd dea detalii privind materialelede constructii,acestea
intrand in atribujiile investitorului,respectiva1constructorului.cu titlu informativ,
prelul de ofefiA al unei hale de 1000 mp, neechipatdeste de cca 70 mii euro, dar
realizatdin regieproprie,halapoatefi realizatd1aun pref mai mic.
Este recomandabilca hala sd fie de tip inchis, adicd tard,ferestre,deci cu
climatizaregi iluminat artificiale,care,aldturide o bundine4ie termicd,asigurdgi un
consumminim de energieelectricdEitermicd.
4
3. ECIIIPAREA HALEI

Pentrurealizareade parametriitehnico-economiciridicali, echipareahalei are


in vedere cele patru componenteale acesteia:hrdnire, addpare,climatizare qi
iluminat. Le vom prezentape rdnd, treptat o hald de 1000mp, populatbcu 16000
pui de o zt(anexa2).

3.l.Echipamentede hrinire

Pentru hrdnireapuilor de carne se va utiliza un sistemde hrdnire tronconic,


compusdin:
a) Buncdrexterior,cu o capacitatede depozitarepentrucca.3 zile:
16000pui x 107g x 3 zile : cca.5,2 tone
b) Sistemde extracliea furajelor din buncdrulexteriorgi introducereaacestuia
in buncdreleinterioare.
c)Sistem de distribulie a nutre{urilor combinatede la buncSrul interior 1a
hrdnitoareletronconice.
d) hrdnitoaretronconice,de reguld unul pentru fiecare 50 pui, adicd in total:
16000: 50 = 320hrdnitoare
Echipamentelede hrdnire pentru cele 10 hale vor putea fi procuratede la
umdtoarele firme, reprezentanle ale unor producdtoride prestigiude pestehotare:
- Big Dutchman, Bucuregti, 021/2327243,persoandde contact: DAN
BOSOANCA -0744 530300
- LAE Anlagenbau- Bucureqti,persoandde contact:SILVIU POPESCU-
0722310004
- Sembodja Bucuregti,021/3174565, persoandde contact:CORNELIA
PLESCA
- Schulz - Braqov, 02681415137,persoand de contact: CIPRIAN
GHEORGHE-0745 675 515
- Avi Suin Teh - Carei, 02611861'741, persoandde contact CSOKOR
-
zoLTAN 0744703221
- Novasol - Bucuregti, 02112233458,persoand de contact RODICA
ENACEANU _ 0722 31OOO1
in funclie de notila tehnicd a.fumizorului, vor fi stabilite detaliile necesare
echipdriihalelorqi a regimului de functionarea1acestora.

3.2.Echipamentede adipare

Pentru addpareapuiior de came va fi preferatdo instalalie de addparecu


picurdtori.
De regulS,instalaliatrebuieprevdzutdcu urmdtoarelesecfiuni:
- sursade apd(foraj propriu sauaprovizionaredin relea)
- reteade aducliea apei de la sursdla bazinele- tampondin hal6
- conductede alimentarecu apda picurdtorilor
La calculul necesaruluide apd,addugdmcd de reguld se prevedeun picurdtor
cu cupdde retenliea apeipentrufiecare10pui, la cei 16000pui fiind necesare 1600
picurdtoarepe hala.Acesteasunt poziJionatepe conductelede alimentarecu apd,cu
distanfade 20 - 30 cm intre un picurdtor gi altul, in funclie de constructorqi de
opJiunilecump6rdtorului.
Dacd admitem o distanld de 25 cm ?ntrepicurdtoaresau 4 picurdtoarepe
metru, sunt necesareconductede alimentarecu a p dd e : 1 6 0 0: 4 : 4 0 0 m ( s a u5
conductex 80 m).
Solulia finald va fi datd insd de firma fumizoare. iar acesteasunt cele
recomandate si 1asistemulde hrdnire.

3.3.ClinqtLizarea-balelqr

Are doudcomponente:
- s i s t e m udle i n c d l z i r e
- sistemulde ventilalie
Pentru sistemul de tncdlzire, recomanddm emildtori de infraroqu sau
incilzitoare cu radianli.Acegtiasuntreparliza{iuniform in hal6.
Pentrusistemulde ventilatie,sevor folosi ventilatoare, de cite 10.000
recomandabil
mc evacuarepe o16, introducereaaerului in hal6 realizdndu-se prin orificii de
admisie.
Pentruemilitorii de infrarogiirecomanddm firma SBM PROMOTERM,care
oferd radiantieglalqicillqbli iar pentruincdlzitoarelecu ceramicdpentlu emiterede
razeinfrarogiifirma ALKE.
Vd anexdmdocumentatia tehnicd-in sintezd-precumgi modulde contactare a
celordoudfirme.
Cdt priveqteinstalaliade ventilalie,acesteapot fi procuratede la firmele
Sembodja,Big Dutchman,LAE Anlagenbau,Avi Suin Teh, modul de contactare
fiind acelagicu ce1ardtatla "Sistemede furajare".
Aceste firme, din urmb, vd pot livra echipamentelede automalizarea
sistemuluide climatizare,comandAndatdtincdlzirea,cAt qi ventilalia.Acest mod de
control al climatizdrli va funcliona firi interven{ie uman6, elimindnd deci
subiectivismul celui care contt'oleazdcu aparaturd(termometre,higrometre,
aminometre) micloclimatuldin ad6posturi.

3.4.Prosramulde lumini:

Tehnologiafiecdruihibrid crescutfacepreciziri plivind plograrrrulde luminS,


qi modificdriin funcliede vArstd.
ca duratd,intensitate
6
Iluminatulhalelorseva facecu lSmpiflorescente, mai economice -ca necesar
de energie-comparatvcu celeincandescente.
Pentru un iluminat uniform, lSmpileelectrice,amplasatesub tavan, vor avea
distaniade maxim 3 metri intre ele.
La ldlimile de 12 m a halei vor fi necesare3 rAnduri de l6mpi, arazate
alternativastfel,pe aceastAdistan!5(de la un peretelateralla celdlalt):
1.5+3+3+3+1.5:12m.
Pe lungime,cei 84 m ai halei,presupuncca28 limpi (8a : 3).
Totaluildmpilorva fi deci:
3 rdnduriX 28 16mpi: total 84 ldmpi (in afardde anexegi exterior).
Pentru realizarea unui program de lumind capabil sd satisfacd toate
necesitSlilese vor aprovizionacu instalalii de stingerea automatAqi de stabilirea
intensitdfi luminoase.
NOT,4;
Pentru instalalia de cdntdrire automatd a puilor de carne, pe parcursul
creSterii,sepoate apela lafirma SCHULZ,care livreazdastfelde instalalii.
In anexa2 esteredatdechipareaunei hale de 1000mp.

4. FLUXTEHNOLOGIC PROPUS

in anexanr. 3 am intocmit fluxul tehnologic,cu urmdtoarelecaracteristici:


- mdrimeaciclului de produciie va fi de 8 sdptdmAni,din care 6 s6pt6mAni
creqterepui qi 2 sdptdmdnipentru depopulare- curdlenie- dezinfeclie-
repopulare;
- acest flux permite crestereaa cerc 6,5 cicluri anuale de pui pe aceeagi
suprafa!5 (52 saptdmini: 8 sdptbm6ni).
Aceasta este tehnologia folositd in prezent in RomAnia, cu tendinfa de
reduceretreptatda vdrsteide creqterepdndcdtre5 sbptdmdnigi scurtareaciclului la 7
sdptdmdni,condilii in care se va puteacreqtenumbrul ciclurilor anuaiela 7,43 (52 :
7). Aceastdtehnologieesteinsl de domeniulviitorului qi nu-l cuprindemsub aceastA
formd in prezentulstudiu.Recomanddminsd cre$terea?ncontinuarea 6,5 cicluri pe
an (sau 13 cicluri in doi ani succesivi),iar dacd se va reducevdrstade creqterein
perioadaurmdtoarecu cdtevazile (39 - 40) se va mdri perioadade depopulare-
curdfenie- dezinfeclie- repopulare,in scopulcre;terii mdsurilorde biosecuritateqi
de menlinerea ritmului sdptdm6nalde livrare a puilor de carne cdtre abatorul de
sacrificare- procesare.
Rezultdastfel populiri echidistantein tot cursul anului din 8 in 8 siptdm6ni,
iar derulareaacestuiaesteredatdin anexanr. 3.
5. PARAMETRII DE PRODUCTIE

5.1. SPORUL MEDIU ZILNIC: Reprezintdcre$tereain greutatein ftecare


din cele 42 zile, cdt insumeazdperioada de cregterea puilor de carne, de la
introducereaca pui de o zi pitndia livrareapentrupui de came.
In anul 2005,spomlmediuzilnic, calculatpentrutoatesocietSlile avicoledin
evidenlaUCPR, este de 50,05 grame, dar majoritateasocietdlilorinregistreazd
sporuri medii zilnice de peste50 grame.De aceea,in prezentulstudiu,am prevlzLlt
un spor mediu zilnic de 47,6 grame,adici o greutatemedie de 2000 grame la
livrarea puilor la vArstade 42 zile, fic6nd abstracliede greutateapuilor de o zi, in
ideeacd aceastaestecontracaratdde greutateapuilor pierdugiprin morlalitate.

5.2. CONSUMUL SPECIFIC DE FURAJE (indicele de conversiea


furajelor):
Pe acelaqian 2005, societdlile avicole din evidenla noastrd au realizat un
consum specific a1 furajelor combinateconsumatede i,880 kg furaj pe kg spor.
Pentru o oarecaresiguran!6,am prevdzutin studiu un consum specific de i,9 kg
furaj pe kg spor, considerdndcd micul crescdtorare o tehnicitateugor inferioard,
situaliein careo rezervdde furaje estenecesar6.

5.3. PIERDERI PRIN MORTALITATE: Pierderileprin mortaiitateIa pui


de carne,pe total UCPR in anul 2005 au fost de 5,45o/o, insd la majoritatea
societdlilormari, performante,estemult mai mic: Bacdu 4,45%o,Transavia4,66Yo,
Cdldragi4,34Yo,Agrlsol 3,27%, Buzdu 2,69%o, Mixalim 4,630/o,acestegasesocietdli
realizdnd, practic, jum6tate din produclia de pui de came din Romdnia. Este
justificat agadarprocentulde pierderi,stabilit pentrunoua fermd de pui de carne,de
5Yope an.

5.4.INDICE ECONOMIC EUROPEAN (IEE): secalculeaziastfel:


spor mediuzilnic x indice de pdstrare ,,iar nouafermdare urmitorul
consumspecificfuraje x 10
indice:47.6x 95 / 1"9x 10: 238.
in 2005,IEE a fost de251,65pentrutoatesocietdliledin UCPR careproduc
pui pentru came, ceeace demonstreazd. cd am prevdzut indicatori de performan{d
realigtipentrunouafermd de pui de carne.
SocietAlilefoarteperformantedin Jardrea\izeazdIEE de 300 puncteqi peste.

5.5.PRODUCTIA DE CARNE PE mp:

Populdndhalelecu 16 pui/mp gi livrAnd15,2pui pe mp (procentde pdstrare


95%osau5% pierderi prin modalitate) 9i livr6ndu-i la 42 zile la greutateade 2000
grame(42 zile x 47,6 g/zi), rezultdo greutatede :
8
15,2x 2000: 30,4kg / mp, iar pe an'.30,4kg x 6.,5serii/an: 198kg
avicolecareproducpeste280kg / mp, adica:
SunttotuEisocietdJi
19 pui livrali x 2300: 43,7kg / mp / serie
43,7kg x 6,5 seriiI an: 284kg I mp I an
Noua fermd, pentru care s-a prevAzuto densitateinferioard acestorcifre (16
capete/mpla populare),esteprevSzutdsd realizezerelativ modest6,datoriti cregterii
puilor de camein condiliide tehnologiespecificeunui mic crescbtor.
Sunteminsd siguri ci acegtiparametripot fi substanliaiimbundtdfi{i.
Considerlmcd cele30,4 kg carne/mpcorespundnormelorUE, carein prezent
prevddcca.30 kgimp.

6. PRODUCTTATOTALA DE CARNE iN VIU

in anexa 3 am prezentattoate populdrile qi livrarile din doi ani succesiv,


conformfluxului tehnologicprevlzut in studiu.
Din insumareaacestorcifre rezultdurmdtoarelenivele anualede productie:

Nr. serii Populdricu Livrdri pdsiri vii


Anul
livrate pui de o zi capete tone
I o 112000 91200 182,4
2 7 96000 106400 2t2,8
x I3 208000 797600 395,2

In anii urmdtori, realizdrileintre ani se schimb5,numdrulde cicluri anualede


produclie(6,5 in medie),realizdndu-se, succesiv:6 cicluri finale intf-un an gi 7
cicluri ?n cealdlalt, realizdndu-se1a fiecare 2 ani aceastd,ciclicitate, conform
tabeluluide mai sus,redatgi in anexanr. 3.
Urmdtoarele reguli trebuie respectate,pentru ca producliile prevdzute in
prezentulstudius6fie realizate:
- Hibridul folosit: este necesarsd se foloseascdacelaqihibrid in toate
populirile fbcute, avdnd in vedere cd fiecare hibrid are caracteristicile sale
productive, precum gi tehnologia proprie de cregtere. intruc6rt ferma nu are
reproduclieproprie,aceastaaretendintade a conspectapiagahibrizilor de carnede o
zi gi de a se aproviziona de la fumizorul cel mai avantajos, ca pre!. Ar fi
netehnologicsd ne ghid6m exclusiv dupd acestcriteriu, ci incheidnd contractede
livrare pe termen lung, preferabil cu un furnizor autohton,atdt pentru considerente
financiare,cat ti de biosecuritate.Este recomandabildcreqtereahibridului Hybro
PG+, cu baza de producere a p6rinlilor de reproduclie rase grele la Avicola
Tdrtdqeqtigi cu producerede pui de o zi pentrucarnela multe din societAtileavicole
din RomAnia,care pot fi dispuses[ incheie contractepe termen lung, dacd sunt
solicitate.
- Furaje de calitate: intrucdt ferma va folosi nutreluri combinate,
aprovizionatede la combinate din zoni, este foarte important si se controleze
elaborareareletelorfurajere,gi sd fie {dcuti in condilii de optimizarepe calculator
pentru oblinerea celor mai performante,dar qi mai economicefuraje. Este de
asemenea,necesarca furajele combinate sd fie granulate,iar echipamentelede
furajare din hald sd permitd un bun acces1ahrdnitori, cu un front de hrdnire optim,
dar caresdevite risipa furajelorin a$temut.
- Un sistem de adbpare,alimentat de ia o sursbigienicd, controlatdde apd,
administratd,de asemenea, pentrua satisface,cantitativ qi ca front, necesarulde apd
al pdsdrilor,fbrd ins[ a permite scurgeride apdin a$ternut,cu consecin{enefastein
menlinereaunei igiene gi unui microclimatoptim in hala de cre$tere.
- Un sistemde climatizare(ventilalie + incdizire) perfect adaptatnevoilor de
aer curat gi de temperaturi la nivelul puilor, realizat prin computerizare-
automatizare.Nivelul gazelor toxice in addpost la nivelul cerinlelor inscrise in
tehnologiade cregtere.
- Un iluminat uniform gi de o intensitateluminosd optimd, realizatin baza
unui program de duratd a ilumindrii gi de stabilire a perioadelortehnologicede
lumind qi intuneric,in funclie de nevoilehibridului gi de vdrstaacestuia.
- Un proqram de prevenire a morbiditdtilor, mortalitdtilor gi a deteriordrii
performanlelortehnice,realizatprintr-un sistemde profilaxie - generaldgi specificS,
impus de organelesanitarveterinarecompetente,dar gi de condiliile locale gi de
tehnologiasanitar- veterinardspecificdhibridului.
Toateacestecoordonatetehnologicenu pot fi detaliatein prezentulstudiu,dar
trebuie preluate din tehnologia generald de creqtere,din ghidul tehnologic al
hibridului, din programul sanitar - veterinar in uz gi din notilele' tehnice ale
echipamentelor tehnologicea$acum acesteasunt stabiliteqi difrrzatede producitorul
si distribuitoruiacestora.

7. NECESAR CONSUM DE FURAJE

in anexanr. 3, esteredatdproducliaanualdde carnede pasdrein viu (197600


kg), pentru realizarea cdreia este necesard urmdtoarea cantitate de nutreluri
combinate.
197600x 1,9kg / kg spor: cca376tonenutreturicombinate.
In acestecondilii cantitAiilemedi caretrebuieaprovizionatelunar sunt de cca
32 tone,iar sdptdmdnale de cca 7,2 tone.
Fiecarepui introdus la creqtereqi ajuns ia livrare, consumdpentru cele 2000
gramede spor,cantitateade 2,0 x 1,9=cca.3,8 kg nutreluri combinate.
Ca dovadi a posibilitAllor practicede realizarea performanlelortehnice din
prezentulstudiu (spor in greutate,consumfuraje), reddm performanlelehibridului
,,Hybro PG+", aqa cum acesteasunt prevdzutede producdtorulpdrintelui Hybro,
Avicola Tdrldqegti,pentruultimele 3 siptim6ni de cregtere.
10
Vdrsta Greutatea Spormediu Consumfuraie
(zile) (grame) zllnic pe kg spor pe zifurajatd
(grame.) (ke) (grame)
28 1318 50 1,46 73
35 1982 57 90
42 2583 62 1,72 107

Conform acestorindicatori, cifrele din studiu, comparativcu cele din ghidul


I
hibridului Hvbro PG+. suntutmAtoarele:
Studiu PerformanteHybro PG+
. Spormediu zilnic 47,6 62
o Greutatela42zlle 2000 2583
. Consum specific 1 q 17t
turaie (kg/kg spor)
. Consum furaje pe
perioada de cregtere 1 R 4,44
(ke)

Prezentdmaceste date in scopul prevederii unui consum total de furaje


suplimentatu 10%o, in cazul in care indicatorii de spor prevdzutiprin studiu vor fi
depagili,ca urmarea aplicdrii unei tehnologii superioarede cregtere.
In acestecondilii necesarulsuplimentartotal caretrebuieprev6zutestede:
- preliminatprin studiu - 376 tone
- posibild suplimentarea datoritdcregteriiperformanlelor - 38 tone
- TOTAL -474tone
Totuqi, toate costurile de la capitolul ,,Structuracosturilor de producfie" vor
pomi de la consumulde furaje prevdzntin studiu(376 tonenutrefuricombinate).

8. STRUCTURA COSTURILORDE PRODUCTIE

8.1.Cheltuielicu furaiarea:

Cele376 tone furaievor fi administrateastfel:

Kg pe pui tone pe fermd


Starter(21-l) 20'Yo 0,76 76
Cre$tere- finisare(21-2) 80% ?04 300
TOTAL 3,80 376

11
Conform informaliilor fuinizate de INFO ANP (PatronatulProducdtorilorde
Nutreluri Combinate),Prelulacestorape perioadaactualdestede:

Reteta Pret(mii lei)


cuTVA I fdraTVA
2r-1 1 30 0 0 1 05 3 0
11
')
l0 000 8100
Pre! mediu 21 - 1120o/o) 2 600 2 106
parlicipare 21 -2 (80%) 8 000 6 480
Pre! mediu ponderat 1 06 0 0 8 580

Acesteprejuri sunt de livrare din FNC, incluzAndcheltuieiile de fabricalie 9i


adaosulcomeicial (profitul), preluri pe care le vom lua in calcul, cu precizareac[
sunt foarle relative,avandin vederevarialiiie de pre{ a1eingredientelorfurajere,atdt
pe piala intemd,cdt qi pe ceamondialS.
Agadar,cheltuielilecu furajarea,pe kg spor9i pe total activitatevor fi:
'p" kg sPor: 1,9kg x 8580lei: 16302lei =
- pe
- tJtui activitate 376 tone x 76302 lei 6129552mii lei (sau 612955
RON)

8.2.Cheltuielicu aPa:

consumul de apastrict pentruadapareapuilor estede 1,5 ori fali de consumul


de furaje'deci:376x 1,5= 564mc apbpe an'
t) cantitate similari este necesar6pentru sp61are,dezinfeclie hale, pierderi
tehnologice,etc. Rezultandun necesartotal de ap[ pe an de cca 1200 mc sau un
consummediuzilnic de: 1200:365 zl\e: 3,3 mc apd'
Necesarul zilnic este necesarqi pentru dimensionareasursei de api 9i a
capacitdtilor de depozitare.
consumul maxim de ap6 pentru o ha16,in ultima s6ptlm6n6de cregtereeste:
16000pui x 0.,251(vara)= 40001: 5 mc
Fe aceastdbazd,seva calculacapacitatea bazinelorinterioare- tampon,pentru
apanecesardtimp de 24 ore intr-o hald de pui de came,dacdacesteavor fi avutein
vederede catre constmctor.O utilizare a acestorain regim de 4 ori pe zi, necesitd
bazine, tamponde 1000i, necesarconsumuluide apdpe 6 ore, ca1culu1 informativ,
carepoatefi luat in consideraliede cdtreconstructor'
Preluatadin relea, 1apreful mediu actual qi de perspectivdde 15000lei/mc'
cheltuielilecu consumulde apdva fi:
- pe total ferm6:1200mc x 15000lei : 18 milioanelei vechi,sau 1800
RON;
- pe kg spor:18 mil : 197,'6t: cca.90 lei vechipe kg carnein viu'

t2
Nu suntcosturimari pentruconsumulde apd.

8.3.Cheltuielilecu energiaelectrici si termicl:

Iluminathale:100lnmpi electricex 20 W: 2 kwh


2 kwh x 24 orelzi:48 kwh oe zi
- 38,4kwh
Indicede simultaneitate;B0o,o

Ventilatie: 20 ventiiatoarex 0,4 kw : 8 kwh


8 kwh x 24 oreI zi:192kwh I zi
Indice de simultaneitate:40% - 76,8hwh

Instalalii hrdnire:2 instalaJiix 1,0kwh : 3 kwh


3 kwh x 24 hlzi :72,0 kwh
Indice de simultaneitate:10% - 7,2kwh

12,0kwh
Indice de simultaneitate: 40% - 4.8 kwh

TOTAL : l27,2kwh
Consumanual:.127,2kwh x 365 zile:46,4 megawati/ord.
PreJmediupe kwh, actualgi in perspectivd:4000 1ei

464 x 4000: 185,6milioanelei


185,6mil. : 197,6 = 939leilkg

Notd. Asupra incdlzirii halei, solulia va fi luatd in funclie tle disponibilul de


agenli termici din zond: combustibillichid, solid, gazos,cu energieelectricdsau din
s,urseconvenlionale.Solulia aleasdnu trebuie sd depdseascdcosturi de 1200 lei pe
kg greutatevie.

8.4.Cheltuielilecu forta de muncd:

incadrareacu personala fermei:


Proprietarulfermeix 10mil. lei i lund= 120mil. lei / an (sau12000RON)
Contribuliila salariu(42%):50 mi1.1ei(sau5000RON)
TOTAL : Salariu170mil. lei (sau17000RON)

I 70 000 mii : 197,6 kg : 860leiikg (sau8,6baniRON)

l3
8.5.Cheltuielicu materialul biologic

104000 pui de o 2ix12000: 1248mil' lei


1248 mil : 197600 = 6316 lei&g
Celelalteelementede cheltuieli,precumgi totalizareacosturilorde produclie,
suntcentralizatein anexanr. 4 la prezentulstudiu.

GENERAL.I$r SpnCrnrcA
9. SISTEMEDE PROFTLAXTE

in ideea cd este mai ugor de prevenit dec0t de tratat, ferma trebuie sd


intreprindi incd de la infiinJareunele mdsuri care sd-i asigurebiosecuritatea,dintre
careenumeram:
- inchiderea cu gard de proteclie a fermei care si nu permitd intrarea
necontrolatda oamenilorqi animalelorin incinta fermei;
- punereain funcJiunea unui filtru sanitar,amplasatla intrareain f'ermd,
care sd nu permitd intrarea in fermd nedezinfectatsau fdrl material de
protec{ie,a oricdrui salariatal fermei sauvizitator;
- pentru intrarea vehiculelor de orice fel, va exista deasemeneaun filtru
sanitar compus dintr-un dezinfector special, care sd poati dezinfecta
intreagacircunferinlda rolilor, precum gi o instaiatiede dezinfectareprin
putverlzare,acJionatde o persoani autotizatdqi aplicattuturor vehiculelor
careau accesin fermd;
- procurareade imbrdcdminte de protecJie:salopetd,qapcd qi cizme de
cauciuc pentru to{i salarialii fermei, cizme de cauciuc ai halate pentru
vizitatori;
- punct sanitar-veterinar compusdin urmdtoareleincdperigi echipamente:
o camerSpentru pdstrareamedicamentelorgi a vaccinurilor, prevdzutdcu
spalii de frig ;
o camer[ pentru strdngereapuilor mor{i, efectuareanecropsiilor9i realizarea
de analizesimplede iaborator,pentrustabilireadiagnosticului;
o crematorpentruincinerareacadavrelor.
- mdsuri de profilaxie specificd, adicd realizarca operagiunilorsanitar-
veterinareimpuse de organismelesanitar-veterinare centralegi locale, cu
referire specialbla programulde vaccindri;
- existenlaechipamentelornecesarepentru curSlareamecanicd,spllare cu
detergenli gi dezinfeclia halelor intre serii gi organizarea(cu aprobarea
organelor sanitare gi de mediu) a platformelor tehnologice pentru
depozitareagunoiului rezultatdupddepopulareahalelor;
- o instalaJiede purificare-clorinarea apelor uzate, inainte de deversarea
acestorain emisar;
- analizafizico-chimic[ qi bacteriologicda apei destinateaddpdriipisdrilor,
la surs6,inainte de punereain funclionarea fermei.
l4
Toate acesteconstruclii gi instalafii anexe,realizatepe parcursullucrdrilor de
modernizare a fermei, vor asigura o bund biosecuritatea acesteia,precum gi
slnAtateaefectivelor de pdsdri, condilii esentialepentru incadrareain indicii de
perfomanjd avufi in vederela intocmireaprezentuluistudiu.
Realizareacondiliilor normale de organizaregi funcfionare a fermei va fi
posibild prin intocmirea unui grafic de lucrdri qi de punerein functiune a acestor
capacitlli intr-un timp c6t mai scurt, cu recomandareaca prima populare sd fie
frcutd in primdvard-vard,adicit intr-un anotimp favorabil creqteriipdsdrilor,chiar
dacdaceastasefacein conditii industriale.

10. MOD DE RIALIZARE, SUPORTO* $' AMORTIZARE A


INVESTITIEI

Conform ofertelor existente,s-a convenit cd intregul cost al investifiei s-ar


putearidica la urmdtoareiesume:
- Clddirehald70 mii euro;
- Echipamente 30 mii euro:
- Cladirianexel0 mii euro;

TOTAL - 110mii euro

Din aceastbsumb,50% (55 mii euro) va fi oblinut din fonduri SApARD, iar
50% (55 mii euro) intrd in sarcinainvestitorului (1980 mil. lei vechi, sau 198000
RON).
In cinci ani de producliese realizeazd988 tone de came(1976x 5 ani).
Pentruca investifia sd se amortizezein cinci ani, trebuie s6 se realizeze(din
amortizment+ profit net).
1.980.000.000 : 988.000kg : 2.004leikg.
Conform anexeinr. 4 serealizeazd'.
- 620 let/kg amortizment;
- |.384 lei/ke din beneficiulnet.

15
o
q)

w9l

w
w0L w zl. w0z' w zl. z0L )G

't
)G
t4
;t r
H X
s

rG
a. st-g, ( ! . = G
o E 3 X
E 6-.= 5
o 6$r
T
i e x€
l
l o
.T
p
i o (!

I il.(=
tsol{

i o s F x 5
o o E 6.SS
q s { F u
E
o \ o
fs;8
o N O
c o F
a
lll o F
\\
c.t 1..
o.
llli
I
G
o
(!
t4
l<t
o
I {
a. d
o
ut
G {
!
't
a-

',
t,l

il
: A

12 m
i xR
=
..
:: N
oF
P
il s R hi
: i:b
++ N EF]
o a a a a " a
I ! n *

s ps
O a . E . S N \
I
a a . i .
a a . P . ! cr xi
o-O
\ o S X
B= a a . i . a
c t a
v
o:l a o . E
I
. aw
o- N' a a . [ .
O 0 ) \
I
:t' h a a . [ .
-\< I
c.r
a a . i .
3 =:, a a . E .
=
ri
t
€ a a . i . \i

\.
ct a a o [ . trr
$( r
a a . f .
o I
a a . l a f!
o' =
a o . F o \
a a a L . >U
I cr
a a o i . a\
r
a a a ' a frl
\t)
\
FFi

|*r
(t

A
-

-
F F 5
n . a

$ s Rs '
dc' s
ss \s xs .
s.q :'

t-r
(o
(!
ra) s s s s
q)
s.\ s s s
)o

(o

.Y I.v l.\

gE
l{

! l
isllslls
- lro i ;

*l R lrt
E'i
FU t-i 7) {x

sH^
du
o

lo

(o

ra)

O
rl t \
'o!) \) l-:
llr
c z :z
lu
Anexanr. 4

STRUCTURACOSTURILOR DE PRODUCTTE
LA O FERMADE PIJI DE CARNE
CU CRE$TEREPE A$TERNUTPERMANENT

Elementul de pret cost: Leivechi I Lei noi I EUROcenti


pe kg I pe kS I pe kS
mediu zilnic : 47.6
Consum specific de furai: 1.9 ko /

1. CHELTUIELI MATERIALE

2. CHELTUIELI CU FORTA DE

A. TOTALCHELTUIELI DIRECTE
DobAnzi gi credite
lmpozite gi taxe
B. TOTALCHELTUIELI INDIRECTE

PROFITBRUT REALIZAT
RATAPROFITULUI
PROFIT NET REALIZAT
LISTA CU ABATOARE

> AGRICOLA INTERNATIONAL


CaleaMoldovei,nr. 94,Bacdrt
Jud.Bacdu,Cod600351
Tel:0234-577600
aeeind@rdslink.ro

>AVICOD
$os.Codlea- Sibiu,Km2, Codlea
Jud.Braqov,Cod505100
Tel:0268-252829

>AVIMAR BAIA MARE


Bd. Bucureqti,nr. 67-63,BaiaMare
Jud.Maramureq, Cod430013
Tel:0262-225547
info@avimar.ro
www.avimar.ro

>BONA AVIS
Ianca,Jud.Briila, Cod 815200
Tel:0239-668244

>CARVIL
Cod'247065
Nr. 110,Bujoreni,Jud.VAlcea,
Tel:0250-749540

>OPREA AVI COM


! str. DealulViilor, nr. 5
Jud.Mureq,Cod547180
Crdiegti,
Tel:0265-427650

>OVICOM
Str.Miron Costin,Bl. 20A,Ap. 1
Slobozia,Jud.IalomiJa,Cod 920086
Tel:0243-231709

20
LISTACU FURAJE,
NUTRETURI
COMBINATE
9t ADrTtVtFURAJERI
>ABO MIX- Str.Depozitelor,
nr.31,SatuMare,Jud.SatuMare,Cod440199
0261-769266;
Tel:0261-769306; Fax:0261- 769569;abomix@abomix.com
www.abomix.ro
>AGRICOLAINTERNATTONAL BAGAU, Departamentut 2 SNC CateaRepubticii,
nr.283,
Bacdu,Cod600304; Tel: 0234- 573730i TettFax:0234- 573732

>AGRICOLAROM-ITAIMPEX- Str.t.C.Dumitragcu,
nr.10,lneu,Jud.Arad,Cod315300
fevFax:0257-511047: hondea@rdstink.ro

>AGROCENTERTRANSTLVANTA - gos.Sibiu-Rusciori,Km.8, Rusciori,


Jud.Sibiu,CodSS72Z
1
-213679: Mobil:0788303266;
Tel/Fax:0269 rlq@loqon.ro
> AGROAGENTUR - Bd.Unirii,nr.2,bt.8A,sc. 1, ap.34, Sector4, Bucuresti,
Cod040104
TellFax021 -3367917
: 021 -3373002;aoroaqentur@rdstink.ro
>AGROBANAT- Str.SubDeal,nr. 1, Caransebeg;Jud.Cara$Severin,
Cod325400
Tel.0255-516324;Mobil0724211641:Fax:0255- 5,13096j
agrobanat2mait.dntm.ro;
www.agrobanat.ro

>AGROBIOTIC - Str.Divizia9 Cavalerie,


nr.49,Timigoara,
Jud.Timig,Cod300264
Tel/Fax:
0256-21
1659
>ALTGOPROD- Str.Mintiului, nr.99,Gherta,
Jud.Ctuj,Cod405300
TellFax:0264-24351
1; Mobil:0740835087
>AMfX SUPER- Str.MihailKogetniceanu,N.20-22,Arad,Jud.Arad,Cod310092
TellFax:0257-254642;amix.sup@rdslink.ro

>ANADIN- Str.Eternitatii,nr.11',Breaza,Jud.prahova,Cod105400
T ellFax:0244 -340798;alexandruirimioiu@vahoo.com

>ANDAGRA- 9os. Arad- Zdddrenlkm 3; Arad,Jud.Arad


ret 0257 -216760iFax:0257-216720

>ANIMAX- Str.Fanului,nr. 16,SfantuGheorghe;


Jud.Covasna,
Cod52OOZ4
Tel:0267-315026;blaga@easynet.ro

>AVE IMPEX- Str.$olmogeni,


nr.32;SatuMare,Jud.SatuMare,Cod440111
0261-770225;rellFax:
Tel:0261-770227; 026i-7s7304iaveimpex@rdslink.ro;
www.aveimpex-ro
>AVIANPROD- $os.lancutui, nr.29,BI.i05B,Sc.C, Ap.1t0,Sector2, Bucuresti,
Cod021725
I ellFax: 021-250351
7; Mobil:0741156456
>AVICOM- Str.Digului, nr.45,Odorheiu
Secuiesc,
Jud.Harghita,
Cod535600
Tel/Fax:0266 -212955iMobil:0744595343

>BANDRINOIMP-EXP - Str.GodriFerenc,nr. 16,SfantuGheorghe,


Jud.Covasna,
Cod520023
FellFax:0267-314340;bandrino@ptanet.
ro
>BILARDIPRODUCT - Str.Mocirei,
nr. 1, BaiaMare,Jud.Maramures.
Cod430316
f ellFax:0262-220192;
bilardi@atphanet.
ro
>BLOMAR- Str.Oagului,
nr.241,CluiNapoca,
Jud.Cluj,Cod400645
Mobil:
0745357195

2l
>BlOMlN ROMANIA- Str.Justitiei,nr. 24, Sibiu,Jud. Sibiu,Cod 550004
Tel: 0269-214833,Fax: 0269-243843;office@biomin.ro;www.biomin.ro

>BIOPLANT - Bd. decebal,nr. 17, Craiova,Jud. Dolj,Cod 200458


Tel: 0251-315799; TellFax: 0251-591244

>BRENNTAG ROMANIA- Bd. Timigoara,nr.80; sector 6, Bucuregti,


Cod 061334
www.brenntag.ro
Mobil0741816500;dinu.oircioaqa@brenntaq.ro;

>CERASIL - Sos. Borgului,nr. 31, Oradea,Jud Bihor,Cod 410605

www.cerasil.ro
Fax:0259427803;cerasil@rdslink.ro,
Tel: 0259-416140;

>COMAN & CO - Str.VintilaMihailescu,nr. 15, 81.60,Sc. 1, Ap. 3, Sector6, Bucureqti,


Cod 060394
Tel: 02'1-2216508 - comanco@qo.ao;
wwv.comanco.qo.ro

>COMB GORJ - Str. Ciocarlan,nr. 7, TarguJiu; Cod 210103


Tel. 0253-226330;
combgorj@k.ro

>coMBAvlPOR - Str. $tefancel Mare,nr.9, Galali,Jud. Galati,Cod 800198


f elFax: 0236-472896

>COMBIAL - Str. Garii,nr. 33, Uziceni,Jud. lalomita,Cod 925300


TellFax:0243-254043

>COMBIMAR - Str. Fabricii,nr.5, BaiaMare,Jud. MaramureQ,


Cod 430015
Tel: 0262-222441; smmbimarsa@vahoo.com

>COMBIPRA - Str.Targovistei, nr. 2, Ploieqti;Jud. Prahova,Cod 100299


Tel: 0244-554451; combiora2000@vahoo.con

>COMBRIVA - Str. Cotegti,nr. 1'16,Focgani,Jud.Vrancea,Cod 620068


feVFax: 0237-221143

>CORNEX - Str. LiviuRebreanu,nr.54, Arad,Jud.Arad,Cod 3'10047


f ellFax:0257-253589;smaver@rdslink.ro;www.cornex.ro

> DANO PAN - Dumbreveni,


Jud.Vrancea,Cod 627105
Tel: 0237-255383

> DEVESTFARMATECH- Str. G6riinr.14Timisoarajud. Timis,cod 300167


Tel: 0256499.080; fax 0256-247.435

>DIDFARM- Str. 16 Decembrie1989nr.40SannicolauMare,jud Timis,cod 305600


Tel: 0256 - 370.083tfax 0256-370.261:didfarm@yahoo.com

>EURONUTIMIX- Str. Gelu nr 4 Timisoara, jud Timis,cod 300168


Telffax:0256 -296.667: mobtl0724.22O.33O

> Free Land Mariuta- Mariutajud Calarasi,cod 917014


Mobll 0722-573.1521fax 0242-642.761

> GradinaruRares- Sat lzvoare,DumbravaRosie,jud Neamt,cod 6171B8


Tel. 0233-237.151; 0233-282.101, fax 0233-282.330

> cuyomarc'H Romania- Str. Botaenunr.3Bet.3ap.g sect.1,Bucuresti,cod 010027


f el. 021-3102764,tax 021-3134504;office@quvomarch.ro;
www.guyomarch.ro

> InterselfTrade $tei - Str Uniriinr.8 bl.8ap.6 Stei,jud Bihor,cod 415600


Tel. 0259- 332.582;luciabm@personal.ro

22
>lonic Service- Sos. Chilileinr.381sectl Bucuresti.cod 012391
Tel.;021-668.73.93

> LNB RomaniaFeed- Bd.Victorieinr.43Sibiu,jud.Sibiu,cod 550024


Tel. 0269-213.380,
fax 0269-218.515,
Inbromania@lnb.ro:www.lnb.ro

>Maregal - Str. Stefancel Mare nr.199ap.13Vaslui,jud Vaslui,cod 730006


Tel/fax0335-410.615; 0235-361.769; maresalltd@vahoo.com

>Mirovia - Str.ValeaViilor(fostaAvicolaBeclean)nr.2/2, Beclean,iud. BistritaNasaud,cod 425100


Mobil0745-206554

>Mixabis - Str. Lebedeinr.33Baia l\4are,


jud Maramures.Cod 430306
f el0262 - 223247, mobt 0722 -729.970; dinuoop@zao0mobile.ro

> Mixalim- Frumusani, iud.Calarasi, cod 917100


T e l :0 2 1 - 3 11 . 1 0 . 6 F
2 a x :0 2 1 - 3 1 2 . 6 0 . 8m
0 ;i x a l i m @ x n e t . r o

> Morosanu Prest - Ferma83, GOC 3, Sat lzvoare,DumbravaRosie,jud.Neamt,cod 6'17188


feyfax 0233-237.349

> Nadsal lmpex - str. Principalanr.115, lvlureni,


Jud. Mures,cod 547638
Mobil0745.396.618,fax 0265-777.432, muresan@oranqe-qsm.ro; www.nadsal.ro

> NaumofServ - Ciresu,jud Braila,Cod 817035


lMobil:0744.691.568

> Nutribuz - Sahateni.Jud Buzau. cod 127535


Tel: 0238-545.721:fax 0238-545.701

>Nutricod - str Halchiuluinr.15Codlea,jud.Brasov,cod 505100


Tel: 0268-251.906;fax0268-251 .807;nutricod@xnet.ro

> Nutricom - Sos. Portuluinr.52,Oltenita,jud Calarasi,cod 915400


f el: 0242-515.430; fax021-313.16.00;office@nutricom.ro

> Nutrientul- Str. Campuluinr.1, Palota,jud Bihor,cod 417516


Tel : 0259471.811: fax 0259-415.695;nutrient@rdslink.ro

> Nutrimold- Str. Chisinauluinr.41, lasi,iud lasi,cod 700178


f el : 0232-233.'185:
fax0233-233.405;snciasi@vahoo.com

> NutristarRomania- Str.TeodorSperantianr.130,b173,sc.1, ap.B,sector3, Bucuresti,cod 030942


T el/fax 021-322.88.O8

>Oltchim FNC- CaleaTraiannr.176Babeni,jud.Valce,cod 245100


Tel. 0250-735.750,fax 0250-735.751, mdas@unet.ro

> Orginal Prod FNC- Tinca,jud Bihor,cod 417595


Tel. 0259-310.166,fax 0259-3'10.359,
elenamonicaluca@vahoo.com

> Pacomb - PoartaAlba, jud. Constanta, cod 907245


Telffax: 0241-853.637;pacombcta2000@yahoo.com

>PET WORLD - Str. Constructorilor nr.7,SfantulGheorghe,jud Covasna,cod 520077


I elfiax 0267-312.816; oetworld@vahoo.com

>Polena - B-dulSocolanr.6,lasi,jud lasi,cod 700194


Tel : O232-43Oj37:mobil0744.586.811

> Primivet - Sat Calomfiresti,Poroschia.,jud Teleorman,cod 147280


f el | 0247-318.828:fax 0247-318.930;primivet@zappmobile.ro

> Premix - Str. Nicolaelorgab|.21-31sc.1 ap.1, Craiova,jud Dolj,cod 200026


Tel : 025'l-596.422;
tel/fax025'1-598.008;

23
> Probiotic- Aleea LD. Suciunr.6,ap.6,Timisoara,jud Timis,cod 300093
Tel : 0256-432.306:

> Prodalis- Dumbraveni,


jud Vrancea, cod 6271-5
Tel : 0237-255.383:

jud llfov,cod 077190


>Proserco CMI- Sos.Afumaiinf.'123,Voluntari,
I elltax: O21-27
O prosercocmv@vahoo.com
.46.07;

>Provident Prodcom - Str. l\ilateiCorvinnr.184,Oradea,jud Bihor,cod 410144


f elftax: 0259-477.700; provident@rdslink.ro

, a m n i c uS a r a ij,u d B u z a uc, o d 1 2 5 3 0 0
> R a m n i c o m - S o s . P u i e s tni r . 1 0 R
Tel : 0238-565.885; fax 0238-561.546;

> Reviva- Str. Libertatiinr.3F,Apahida,jud Cluj,cod 407035


Telfiax 0264-231.715:

>Secombi- Sir. Uniriinr.2,Segarcea,jud Dolj,cod 205400


Telffax0251-210.618:

>Servet Valcea- Sat Linea,Budesti,jud Vrancea,cod 627101


Tel : 0250-760.608; farmaciaoospodarilor@vahoo.com
fax 0250-760.607;

>Societatea crescatorilor de Animale din Transilvania(ScAT) - Sos. Sibiu,Rusciorikm.8,Rusciorijud


Sibiu.cod 557271
Tel : 0269-213.6791

> Sotto - Sos. Bucurestikm.s,Giurgiu,jud Giurgiu,cod 080301


fel . 0246-217.628,fax 0246-2'15.064;balauruqr@vahoo.com

> Tecas - P-taAlba lulianr.,bl.17,ap.13,sect.3,Bucufesti,cod 031105


Tel : 021-323.8676,fax 021-322.1670;iecas@xnet.ro

>Tecomb - Str.MihailKogalnjceanu
nr.61,Tecuci,jud Galati,cod 805300
Tel/fax0236-820.049:

>Transvet - Str. Dragalinanr.91,ap.4,Cluj-Napoca,


jud Cluj,cod 400024
Mobil0745.643.589; 0745.653.269; fax 0264-580.970;
transvet@zaoomobile.ro
>Trouw Nutrition Hifeed- CaleaNaiionalanr.67,sc.b,ap.21,Botosani,jud Botosani,cod 710006
Tel : 0788-305.920;
tel/fax0231-529.992; boqdan.dascalescu@nutreco.com;
www.trownutrition.net

>Verboon - Str. Independentei jud Dotj,cod 205100


nr.'1,Bailesti,
T e l : 0 2 5 1 - 3 1 . 1 0 5f;a x 0 2 5 1 . 31 . 3 0 9 ;

>Vetland Comimpex- Str. Republiciinr.67,Salonta,jud Bihor,cod 415500


Telffax 0259-433.685;orintea-valer@vahoo.com

>Vipromax-Str. precizieinr.'19,Craiova,jud Dolj,cod2OO747


Tel : 0251-315.801;
fax 0251-315.302; phelqavipromax@vahoo.com

>Vipromin2000- Sos.Araduluikm.75+300m, Salonta,jud Bihor,cod 415500


Telfax 0259-373.019; fax 0259-373.020;
0259-373.021; vip2000@rdslink.ro www.vipromin.com

>Yohanagroup - Str. Mare nr.126,Lumina,jud Constanta,cod 907176


f elftax 0241-257.560;balkanoower@vahoo.com

>Zamur Targu Mures - Str. Baneasanr.2,TarguMures,jud l\,4ures, cod 540199


Tel : 0265.269.918;0265-220.201; fax 0265.269.917| zamurl 991@vahoo.com

>Zooprotein - Str.Ardealuluinr.20,Arad,jud Arad,cod 310188


Telftax0257-462.527;mobil0745.191.125; calinet@rdslink.ro

>Zoovet- B-dulUniriibl.U18sc.Cap.42,Slobozia,jud lalomita,cod 920042


Tel : 0243-233.384jtellfax 0243-236.123;mobil 0722.502.688

)A
.-:

.7.$:
* til

';'rl
,,{}

,:J ,rl 4Fsg.1in-t,z-


":.! &S**SS.
4

,J
i:i
t
g:.

z r -