Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DISCIPLINEI1

Denumirea disciplinei PRACTICĂ


Anul de studiu II Semestrul 4 Tipul de evaluare finală (E/V) V
Regimul disciplinei DS DO Nr.de 3
credite
Total ore din planul de învăţământ 90 Total ore studiu individual 90
Titularul disciplinei Titular curs Titular proiect/lucrări practice
(grad didactic şi ştiinţific, conf. univ. dr. Anica Iancu
nume, prenume) conf.univ.dr. Luminita Popescu
Departament specialitate Management-Marketing-Administrarea Afacerilor

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ


Total C S LP
90 - - 90

1. cunoaşterea centrului de practică, a modului de organizare şi derulare a activităţii în


organizaţia unde se efectuează practica. În acest sens se solicită întocmirea unei scurte
prezentări şi a unei organigrame la nivelul centrului de practică;
2. identificarea competenţelor şi a activităţilor derulate în structurile funcţionale în care se
desfăşoară practica. În acest sens, se solicită realizarea unei diagrame de relaţii a structurii
respective cu celelalte structuri ale centrului de practică;
3. cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care vizează activitatea centrului de practică şi
pe baza cărora se desfăşoară operaţiunile specifice. În acest sens, masteranzii trebuie să-şi
Competenţe însuşească atât reglementările emise de autorităţile centrale, cât şi prevederile interne ale
generale centrului de practică respectiv (norme interne, regulamente etc.);
4. Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare,
antrenare şi control-evaluare (Recunoaşterea funcţiilor manageriale; Interpretarea
fenomenelor, situaţiilor şi proceselor organizaţionale din perspectiva funcţiilor managerial;
Aplicarea principiilor şi metodelor de bază pentru previzionare, organizare, coordonare,
antrenare şi control-evaluare în organizaţii; Evaluarea aplicării modalităţilor de
previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare; Realizarea de
studii/lucrări de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare î n
organizaţii);
5. identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Aprofundarea practică a cunoştinţelor dobândite la disciplinele de specialitate de către studenţii din


Competenţe anul al II-lea la programul de studiu Management, în vederea integrării cât mai rapide pe piaţa
specifice muncii.
disciplinei Obiectivele specifice (descriptorii) pe care studenţii trebuie să le realizeze în timpul activităţii de
practică sunt detaliate în programă, în funcţie de tipul organizaţiei.

________________________
1
Fişa se completează pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ corespunzător unui program de studii şi
pentru fiecare semestru în parte. Fişa va fi însoţită de programa analitică a disciplinei.
2
În toate cazurile în care sunt indicate exemple pe acest formular, acestea se vor elimina de pe fişa finală.
Cunoştinţe economice generale
1. Cunoaşterea legislaţiei şi a normelor în vigoare care reglementează funcţionarea
organizaţiei (centrul de practică).
2. Prezentarea generală a organizaţiei (centrul de practică), cunoaşterea structurii
organizatorice şi
a regulamentului de organizare şi funcţionare.
3. Procesul de recrutare, selecţie, angajare şi salarizare a personalului.
4. Prezentarea circuitului documentelor, inclusiv în cadrul aplicaţiei informatice.

Cunoştinţe economice de specialitate


A. Departamentul de management al proiectelor

Conţinutul 1. Studierea procedurii si a fazelor procesului de atragere a fondurilor din surse


practicii extrabugetare; identificarea documentele ce se întocmesc cu ocazia desfăşurării activităţilor
(descriptori) privind identificarea surselor de finanţare, întocmirea aplicaţiei şi depunerea acesteia pentru
obţinere de finanţare şi încheierea de parteneriate pentru accesarea de finanţări.
2. Studierea documentelor si reglementarilor aplicabile domeniilor de finantare
extrabugetara;
3. Studierea modalitatilor de incheiere de parteneriate pentru accesarea de finanţări;
4. Studierea responsabilitatilor si raspunderilor celor implicati in intocmirea si derularea
procedurii de obtinere a finantarilor extrabugetare;
5. Studierea procedurii prin care se asigura o implementare adecvată a proiectelor, cu
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, derulate de
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, printr-o monitorizare continuă a activităților
desfășurate;
6. Studierea reglementarilor aplicabile procedurii de implementare a proiectelor cu finantare
nerambursabila;
7. Studierea elaborarii Cererilor de rambursare si Rapoartelor de progres, conform ghidului
solicitantului proiectului pentru care se face finantarea;
8. Studierea mecanismului cererilor de plata, reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 si a
normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015 aprobate prin HG. Nr. 93/2016;
9. Studierea planificarii actiunilor si operatiunilor din cadrul procedurii de finantare
nerambursabila;
10. Studierea procedurii prin care să se asigure o post-implementare adecvată a proiectelor cu
finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, implementate
de UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin;
11. Studiul procedurii cu privire la managementul riscurilor in cadrul proeictelor cu finantare
extrabugetara: prin Procedura se urmăreşte asigurarea desfăşurării activităţilor de eliminare a
riscurilor in perioada de implementare a proiectelor î n conformitate cu contractele de
finanţare, fişele de post, ghidurile/instrucţiunile de implementare, legislaţia naţională în
vigoare, etc.
12. Studierea procedurii de creare a condiţiilor pentru asigurarea arhivării documentelor
legate de operatiunile de implementare ale proiectelor implementate de Serviciul
Dezvoltare Locala si Managementul Proiectelor , atât î n timpul cât şi după terminarea
finanţării, pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la închiderea oficială a programelor
operationale in cadrul carora se deruleaza.: Stabileşte modul de realizare a activităţii,
compartimentele şi persoanele implicate; asigură continuitatea activităţii, inclusiv în
condiţii de fluctuaţie a personalului;
13. Studierea procedurii care stabileşte modul de realizare a activităţilor de verificare si
supervizare, compartimentele şi persoanele implicate si asigurără existenţa documentaţiei
adecvate derulării activităţii: prin procedura se asigură continuitatea activităţilor, inclusiv
în condiţii de fluctuaţie a personalului si se sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate
în acţiuni de auditare şi/sau control;
14. Studiul procedurii de prevenire a conflictul de interese î n procesul de implementare a
proiectelor finanţate din Programele Operaționale 2014 – 2020, derulate de UAT Municipiul
Drobeta Turnu Severin și se aplică de către structurile instituției cu atribuții specifice.
Prin această procedură se urmărește instituirea unui mecanism de verificare din perspectiva
situațiilor care pot genera conflicte de interese in procesul de verificare a cererilor de finanțare si
de realizare a achizițiilor și este utilizată de către persoanele implicate in procesul de evaluare,
selecţie si achiziții.
Practica se efectuează în perioada planificată de Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor.
Pe toată durata practicii, studenţii sunt obligaţi să se încadreze în programul de 6 ore
n intervalul de timp fixat de conducerea centrului de practică.
pe zi, î
La cererea tutorelui de practică, studenţii pot executa lucrări curente specifice
activităţii centrului de practică cu condiţia ca acestea să se încadreze în conţinutul
Modul de
programei analitice de practică.
desfăşurare a
Activitatea desfăşurată de studenţi pe timpul practicii se va materializa în elaborarea
practicii
Raportului de practică din care să rezulte parcurgerea temelor de practică menţionate
anterior, precum şi concluziile studentului.
Conţinutul Raportului de practică, metodologia de elaborareşi de transmitere sunt
prevăzute în Ghidul de practică, care completează programa analitică şi vor fi
prezentate în prima zi de practică de către coordonatorul de practică în prezenţa
tutorelui de practică.

Activitatea practicii de specialitate este evaluată printr-o probă de verificare în faţa


unei comisii formată din coordonatorul de practică, un cadru didactic de specialitate şi
tutorele de practică şi va fi notată de la 1 la 10.
Evaluarea şi
Proba de verificare se va susţine conform programărilor şi calendarului de activităţi al
stabilirea notei finale
FEAA.
Metodologia de evaluare este prezentată detaliat în ghidul de practică, care
completează conţinutul programei analitice de practică.

Titular proiect/ lucrări practice: conf.univ.dr. Anica Iancu

Semnătura:

Director departament,

S-ar putea să vă placă și