Sunteți pe pagina 1din 48

Nr.

110-111 (7439-7440) · 30 aprilie 2020

Legi,
hotărâri, decrete,
dispoziții, tratate,
acte normative
ale organelor centrale
de specialitate ale administrației
publice, informații, anunțuri,
comunicate

· Anul XXVII
2020
30 aprilie
Nr. 110-111
Anul XXVII
(7439-7440)

MOLDPRES atenţionează că „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” este un


produs protejat legal. Orice formă de utilizare a acestuia în scopuri de multiplicare
şi difuzare, inclusiv prin transmiterea codului de acces la versiunea on-line, este
interzisă.
MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu
se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

EDITOR: Instituţia Publică Agenţia Informaţională de Stat “MOLDPRES”

Editorul şi redacţia: 2012, mun. Chişinău, str. Al. Puşkin 22, Casa Presei, et. 3.
Numărul de înregistrare 475. Certificatul de înregistrare al mărcii nr. 12578.
Abonamentele se pot contracta la orice oficiu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 2689.
Telefoane: editorul (022) 23-34-28, fax (022) 23-26-98; secretar de redacţie (022) 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.md
Redactori (022) 23-23-09.
Publicaţii ale agenţilor economici (022)23-35-14; avize pierderi de acte persoane fizice (022)23-43-82; comunicate informative
(022)23-35-86, tel./fax (022)23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md
IBAN MDL - MD55TRPCCC518430A01497AA la MF-TR Chişinău-bugetul de stat BIC: TREZMD2X
Instituţia Publică „Agenţia Informaţională de Stat „MOLDPRES”, MD-2012, Chişinău, str. Al. Puşkin 22.
Cod fiscal 1003600071952.
Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab 45, mun. Chişinău.
Comanda nr. 367.

“Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.

Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
30 aprilie 2020 Nr. 110-111 (7439-7440)

PARTEA I
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
12. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către
„Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni) (nr. 9, 28 februarie 2020). .................................................... 4
13. Hotărâre cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea
de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate (nr. 11,
25 martie 2020)................................................................................................................................................. 5
14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate
încheiate la 31 decembrie 2019 (nr. 12, 25 martie 2020). ................................................................................... 7

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
332. Hotărâre cu privire la rechemarea doamnei Oxana Domenti din funcția de Reprezentant Permanent al
Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii
Moldova în Confederaţia Elveţiană și prin cumul în Principatul Liechtenstein, cu reședința la Geneva (nr. 255,
29 aprilie 2020). ................................................................................................................................................ 9
333. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2020 (nr. 256,
29 aprilie 2020). ................................................................................................................................................ 9
334. Hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură în vederea implementării Proiectului
„Crearea unui mediu de politici favorabil pentru managementul integrat al resurselor naturale și implementarea
unei abordări integrate pentru atingerea neutralității degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF) (nr. 257,
29 aprilie 2020). ................................................................................................................................................ 11
335. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 258, 29 aprilie 2020). ............................................... 11
336. Hotărâre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 259, 29 aprilie 2020). ............................................... 12
337. Hotărâre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996 (nr. 260, 29 aprilie 2020). ................................................................ 15
338. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărâri de Guvern
(nr. 261, 29 aprilie 2020). .................................................................................................................................. 15
339. Hotărâre cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (nr. 262, 29 aprilie 2020)......................... 15
340. Dispoziţie cu privire eliberarea din funcţie a domnului Artiom JUCOV (nr. 83-d, 29 aprilie 2020). ............. 17
341. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Victor ZUBCU (nr. 84-d, 29 aprilie 2020). ............... 17
342. Dispoziţie cu privire la consemnarea, în anul 2020, a Zilei comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E.
Cernobâl și ale altor avarii nucleare (nr. 85-d, 29 aprilie 2020). ........................................................................... 17

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale
a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
398. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 52, 30 martie 2020). ................................................ 21
399. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor
necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare urmare a situației
epidemiologice (COVID-19) (nr. 58, 29 aprilie 2020). .......................................................................................... 21

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare


400. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/2,
28 aprilie 2020). ................................................................................................................................................ 28

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei


401. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de
rezoluție bancară (nr. 74, 20 martie 2020).......................................................................................................... 28
402. Hotărâre cu privire la măsuri temporare aferente cerințelor față de amortizorul de conservare a capitalului
(nr. 91, 3 aprilie 2020). ...................................................................................................................................... 32
403. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare de către entitățile raportoare a unor rapoarte (nr. 99,
10 aprilie 2020). ................................................................................................................................................ 32

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte

monitorul.gov.md 3
Nr. 110-111 (7439-7440) 30 aprilie 2020

PARTEA I
Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
12 HOTĂRÂRE
cu privire la Raportul auditului privind conformitatea
procurării și vânzării energiei electrice de către
„Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni)
Curtea de Conturi, în prezența dlui Ghenadie Țepordei, mentate, asigurând importul energiei electrice din Ucraina,
director general al Agenției Proprietății Publice; dlui Corneliu livrările de energie electrică din partea stângă a râului Nistru
Soltan, consilier al Agenției Proprietății Publice; dlui Andrian și furnizarea energiei electrice întreprinderilor electroe-
Pritula, director general interimar al „Energocom” S.A.; dnei nergetice. Această activitate se desfășoară pe principiile
Valentina Ganea, contabil-șef al „Energocom” S.A.; dlui activității antreprenoriale: din propria inițiativă, în numele
Eugeniu Boț, șef al Secției furnizare din cadrul „Energocom” entității, pe riscul propriu și cu răspunderea sa patrimonială.
S.A., călăuzindu-se de art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) lit.a) din În cadrul tranzacțiilor desfășurate se aplică o marjă
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi comercială. Marja comercială specifică a furnizorului central
a Republicii Moldova1, a examinat Raportul auditului privind se aplică la valoarea cheltuielilor de procurare a energiei
conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de electrice în cuantum fix de 0,5%, aprobat de Agenția
către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni). Națională pentru Reglementare în Energetică.
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin. Marja societății aferentă activității la prețuri neregle-
(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în mentate se include în prețul de vânzare a energiei electrice.
conformitate cu Programele activității de audit ale Curții Se aplică două mărimi ale marjei – de 0,0004 și de 0,0007
de Conturi pe anii 20192 și, respectiv, 20203, precum și dolari SUA, în funcție de faptul dacă cumpărătorul își
cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în desfășoară activitatea la prețuri reglementate de Agenția
aplicare de Curtea de Conturi4. Națională pentru Reglementare în Energetică sau la prețuri
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității procu- nereglementate.
rării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. Evaluând conformitatea procurării și vânzării energiei
în perioada 2018 și în 9 luni ale anului 2019 în raport cu electrice de către „Energocom” S.A., misiunea de audit a
prevederile cadrului regulator din domeniu. concluzionat că tranzacțiile cuprinse în aria de audit au fost
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum executate, sub toate aspectele semnificative, în confor-
și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente mitate cu cadrul de reglementare.
în ședința publică, Curtea de Conturi Totodată, fără a influența concluzia generală, auditul
A CONSTATAT: atenționează asupra reglementărilor interne lacunare,
Societatea pe Acțiuni „Energocom”, având ca scop precum și asupra incertitudinilor din cadrul metodologic
statutar asigurarea funcționării eficiente și transparente a privind modul de calculare a prețului reglementat la energia
pieței energiei electrice interne, deține un rol deosebit de electrică și termenele aplicate la aprobarea acestuia.
important în aprovizionarea cu energie electrică a consu- La fel, ca urmare a audierilor în cadrul ședinței publice,
matorilor din Republica Moldova. Activitatea de bază a Curtea de Conturi a atenționat asupra riscului pentru
entității constă în procurarea și vânzarea energiei electrice stabilitatea aprovizionării cu energie electrică a Republicii
la două tipuri de prețuri: reglementate, care sunt aprobate Moldova, generat de poziția dominantă a producătorului
de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, din partea stângă a râului Nistru care furnizează energia
și nereglementate, stabilite în condiții negociabile. electrică pe piața internă. De asemenea, s-a evidențiat și
Activitatea de procurare și vânzare a energiei electrice la riscul unui dezechilibru între beneficiile generate de cel mai
prețuri reglementate, stabilită expres prin lege, se rezumă mic preț pentru energia electrică oferit de către producă-
la exercitarea atribuțiilor de furnizor central de energie torul dominant pe piață, pe de o parte, și datoriile pentru
electrică. Acesta este desemnat de Guvern să procure resursele utilizate la producerea acestei energii electrice,
energie electrică de la centralele electrice care produc pe de altă parte. Riscurile notificate trebuie analizate și
din surse regenerabile de energie, precum și energie gestionate adecvat în raport cu eventualul impact social-
electrică produsă de centralele electrice de termoficare economic al acestora.
urbane, și să o furnizeze pe piața energiei electrice la Urmare a celor menționate, auditul public extern s-a axat
prețuri reglementate, aprobate de Agenția Națională pentru pe unele posibile soluții de remediere a situațiilor existente
Reglementare în Energetică. Totodată, activitatea la prețuri și a înaintat recomandările de rigoare.
reglementate urmărește și scopul de a promova producerea Reieșind din cele expuse, în temeiul art.14 alin.(2) și
energiei electrice din surse regenerabile, pentru a susține art.15 lit.d) din Legea nr.260 din 07.12.2017, Curtea de
dezvoltarea unui mediu sănătos și nepoluat. Conturi
De la fondarea sa, în anul 2004, „Energocom” S.A. HOTĂRĂȘTE:
desfășoară activitatea de aprovizionare a pieței interne a 1. Se aprobă Raportul auditului privind conformi-
Republicii Moldova cu energie electrică la prețuri neregle- tatea procurării și vânzării energiei electrice de către

1
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 (în continuare – Legea nr.260 din
07.12.2017).
2
Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018.
3
Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 77 din 27.12.2019.
4
Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

4 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA I Nr. 110-111 (7439-7440)

„Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni). utilizate la producerea energiei electrice. Gestionarea
2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit: riscurilor urmează să includă și posibilele scenarii pe termen
2.1. Societății pe Acțiuni „Energocom”, pentru mediu și lung ca răspuns de atenuare a eventualului impact
aprobarea unui plan de acțiuni și întreprinderea măsurilor ce nefast asupra datoriei publice.
se impun în vederea implementării recomandărilor expuse 2.5. Parlamentului și Consiliului Suprem de
în Raportul de audit; Securitate al Republicii Moldova, pentru informarea.
2.2. Consiliului de Administrație al ,,Energocom” 3. Se ia act că, pe parcursul misiunii de audit,
S.A., pentru luare de atitudine și examinarea rezultatelor „Energocom” S.A. a ajustat Politica de contabilitate în
auditului în cadrul unei ședințe; vigoare și a publicat pe pagina web clauzele standard ale
2.3. Agenției Naționale pentru Reglementare contractului de furnizare a energiei electrice.
în Energetică, pentru autosesizare și examinare a 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării
oportunității de revizuire și ajustare a cadrului normativ, în în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
scopul eliminării conflictului de norme și a incertitudinilor 5. Curtea de Conturi va fi informată în termen de 6 luni
unor prevederi ale acestuia, reflectate în paragrafele 4.1.2. din data publicării Hotărârii în Monitorul Oficial al Republicii
și 4.1.3. din Raportul de audit; Moldova despre acțiunile întreprinse pentru executarea
2.4. Guvernului, pentru informare și autosesizare subpunctelor 2.1. și 2.2. din Hotărâre.
privind realizarea unei cercetări analitice asupra identifi- 6. Hotărârea și Raportul auditului privind conformi-
cării și gestionării riscurilor generate de poziția dominantă tatea procurării și vânzării energiei electrice de către
a producătorului de energie electrică din partea stângă a „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni) se
râului Nistru, precum și de prețul livrărilor pe piața internă plasează pe site-ul oficial al Curții de Conturi (http://www.
raportat la situația achitărilor pentru resursele naturale ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95).
PREŞEDINTE Marian LUPU
Nr. 9. Chişinău, 28 februarie 2020.

13 HOTĂRÂRE
cu privire la Raportul auditului de conformitate
a gestionării fondurilor publice de către Unitatea
de Implementare și Administrare a Proiectului
Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate
Curtea de Conturi, fără prezența reprezentanților mentare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Alimentare, care s-a expus fără obiecții asupra conținutului
Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și acestuia, Curtea de Conturi
Integrării Europene, Unității de Implementare și Adminis- A CONSTATAT:
trare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, Agenției Modernizarea sectorului agricol presupune și aprovizio-
Proprietății Publice, Instituției Publice „Centrul Național narea adecvată a acestuia cu tehnică agricolă performantă,
de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”, în utilaje și echipamente. În acest scop, Guvernul Japoniei a
legătură cu instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul acordat Guvernului Republicii Moldova asistență tehnică
Republicii Moldova1, călăuzindu-se de art.3 alin.(1), art.5 sub formă de Grant în valoare totală de 445,0 mil.lei, care
alin.(1) lit.a) din Legea privind organizarea și funcționarea a fost gestionată prin intermediul Unității de Implementare
Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare.
07.12.20172, a examinat Raportul auditului de conformitate Astfel, în perioada anilor 2001-2018, Guvernul Japoniei
a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Imple- a acordat Guvernului Republicii Moldova un Grant în
mentare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției valoare totală de 445,0 mil.lei, inclusiv: i) 198,4 mil.lei –
Alimentare pe perioada de activitate. pentru implementarea Proiectului de Asistență Fermierilor
Misiunea de audit a fost realizată conform Programului Neprivilegiați (Programul de vânzări în rate 2 KR) ; ii)47,1
activității de audit a Curții de Conturi3, având drept scop mil.lei – pentru implementarea Proiectului de Îmbunătățire
evaluarea conformității gestionării fondurilor publice de a Echipamentului Centrului Național de Perfecționare în
către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Domeniul Mecanizării Agriculturii ; iii) 129,6 mil.lei – pentru
Creșterii Producției Alimentare, cu emiterea unei concluzii implementarea Proiectului de Utilizare Eficientă a Combus-
de audit. Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate tibilului Solid din Biomasă (procurarea cazanelor pe peleți,
cu Standardele de audit aplicate de Curtea de Conturi4. echipamentului pentru producerea peleților) ; iiii) 69,9 mil.
Auditul a fost efectuat la Unitatea de Implementare și lei – pentru implementarea Proiectului „Agricultura conser-
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, vativă - dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a
cu colectarea probelor relevante de la Ministerul Agricul- solurilor în Republica Moldova” (procurarea tractoarelor
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Finanțelor, Kubota) .
Instituția Publică „Centrul Național de Perfecționare Prin intermediul Unității de Implementare și Adminis-
în Domeniul Mecanizării Agriculturii”, precum și la unii trare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, în baza
Beneficiari. acordurilor cu alte organizații internaționale, au fost imple-
Examinând Raportul de audit prezentat în ședința mentate și alte proiecte, finanțate de către acestea. Astfel,
publică5, al cărui proiect a fost înaintat Unității de Imple- pe parcursul anilor 2001-2018, Unitatea de Implementare și

1
Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență din 17.03.2020.
2
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 (în continuare – Legea nr.260 din 07.12.2017).
3
Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
4
ISSAI 100, ISSAI 400, ISSAI 4000, aprobate spre aplicare în cadrul misiunilor de audit prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul
Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
5
Mediatizarea ședinței publice s-a efectuat prin intermediul paginilor Curții de Conturi: www.facebook.com și www.youtube.com.

monitorul.gov.md 5
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA I 30 aprilie 2020

Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare, și desfășurarea achizițiilor;


în calitate de Beneficiar, a administrat fonduri și din alte  neîntreprinderea de către factorii decizionali
proiecte, în baza acordurilor încheiate, în valoare de 119,4 (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,
mil. lei. Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului
În anii 2001-2018, Beneficiarii Programului de vânzări în Creșterii Producției Alimentare) a unor măsuri suficiente
rate 2 KR au achiziționat tehnică în rate, circa 8420 unități de și relevante de asigurare a funcționalității Centrului de
tehnică agricolă. Pentru instruirea acestora, a fost instituit procesare a biomasei agricole pentru producerea peleţilor;
Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Mecanizării  neasigurarea funcționalității a 11 cazane pe biomasă
Agriculturii, dotat cu utilajul necesar. În scopul eficientizării din 25 de astfel de cazane livrate de partenerii japonezi, prin
energiei din biomasă, a fost creat Centrul de procesare a neonorarea obligațiunilor de către părțile implicate (Unitatea
biomasei agricole pentru producerea peleţilor, precum și de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii
s-au livrat 25 de cazane pe peleti. Producției Alimentare și Administrațiile Publice Locale);
Misiunea de audit a atestat și unele neconformități în  neatribuirea statutului de instituție bugetară Unității
derularea procesului de gestionare/valorificare a fondurilor de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii
din Grant, și anume: Producției Alimentare, subordonată ministerului de ramură
 neasigurarea conformității procesului de creare (Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; Ministerul
a Unității de Implementare și Administrare a Proiectului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), ceea ce
Creșterii Producției Alimentare; a dus la neraportarea pe parcursul mai multor ani a
 raportarea netransparentă/nestructurată a mijloacelor indicatorilor aferenți executării bugetului de stat (venituri,
Fondului Partener pentru fiecare proiect în parte, deter- cheltuieli, credite acordate și rambursate) și creanțelor
minată de gestionarea resurselor prin intermediul unuia și pentru credite interne, astfel fiind afectate atât executarea
aceluiași cont bancar; bugetului ministerului de ramură, cât și executarea de casă
 plasarea de către Unitatea de Implementare și a bugetului de stat.
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare Reieșind din cele expuse, în temeiul art.14 alin.(2) și
a resurselor financiare în conturi de depozit în li psa unor art.15 lit.d) din Legea nr.260 din 07.12.2017, Curtea de
prevederi privind dispunerea/utilizarea mijloacelor finan- Conturi
ciare, inclusiv admițând situații de conflict de interese; HOTĂRĂȘTE:
 neasigurarea controlului corespunzător din partea 1. Se aprobă Raportul auditului de conformitate a gesti-
conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare onării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare
(actualmente Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare,
și Mediului) a determinat semnarea unor acte juridice anexat la prezenta Hotărâre.
privind implementarea proiectelor administrate de Unitatea 2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit:
de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii 2.1. Unității de Implementare și Administrare a
Producției Alimentare de către persoane fără împuterniciri; Proiectului Creșterii Producției Alimentare, pentru:
 neasigurarea de către Unitatea de Implementare și 2.1.1. întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare a implementării recomandărilor expuse în Raportul de
valorificării oportunităților oferite de partenerii japonezi, în audit, cu determinarea acțiunilor concrete de înlăturare
favoarea Beneficiarilor Programului de vânzări în rate 2 KR, a carențelor și neregulilor constatate, precum și pentru
privind procurarea mașinilor agricole la condiții avantajoase; stabilirea termenelor și a persoanelor responsabile de
 comercializarea tehnicii agricole costisitoare din li psa executarea acestora;
„Programelor de utilizare”, Unitatea de Implementare și 2.1.2. informarea Comitetului de Supraveghere al
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare Unității despre rezultatele auditului, cu înaintarea cerințelor
deviind de la princi piile agreate de donator; privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit;
 acceptarea de către Unitatea de Implementare și 2.2. Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare a și Mediului, în comun cu Ministerul Finanțelor, și se
solicitanților neeligibili în derularea procesului de selectare recomandă:
a Beneficiarilor Programului de vânzări în rate 2 KR, astfel 2.2.1. să completeze Clasificația bugetară
fiind limitat accesul potențialilor partici panți la Program; organizațională cu un cod nou (Org.2) și Clasificația progra-
 aplicarea diferențiată a cheltuielilor incluse în costul melor cu un cod nou (CBP) la activități destinate gestionării
tehnicii/echi pamentului agricol, fiind favorizați în acest de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiec-
sens unii Beneficiari ai Programului de vânzări în rate 2 KR; tului Creșterii Producției Alimentare a resurselor proiectului;
 din li psa procedurilor interne reglementate privind 2.2.2. să asigure includerea în bugetul de stat pentru
obligativitatea asigurării facultative, în cazul reeșalonării anul 2020 a tuturor veniturilor, cheltuielilor, creditelor
plăților restante, Unitatea de Implementare și Administrare a acordate și rambursate, precum și a soldului mijloacelor
Proiectului Creșterii Producției Alimentare ar putea suporta bănești la începutul și la sfârșitul anului;
cheltuieli suplimentare, ca rezultat al distrugerii sau deteri- 2.2.3. să asigure includerea în executarea bugetului
orării tehnicii/echi pamentului agricol; de stat a tranzacțiilor efectuate prin intermediul Unității
 neasigurarea de către Unitatea de Implementare și de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare a Producției Alimentare;
completării setului de acte cu oferta comercială, din li psa 2.3. Ministerului Finanțelor și se recomandă comple-
reglementărilor interne în acest sens; tarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar
 sporirea creanțelor/restanțelor cu termenul expirat și a Normelor metodologice privind evidența contabilă
mai mare de 1 an cu suma de 36,8 mil.lei, determinată de și raportarea financiară în sistemul bugetar cu un cont
insuficiența reglementărilor interne privind modul și procesul extrabilanțier separat destinat evidenței creanțelor pentru
de monitorizare a bunurilor vândute în rate Beneficiarilor creditele interne acordate;
Programului de vânzări în rate 2 KR; 2.4. Agenției Proprietății Publice, pentru luare de
 neasigurarea de către Unitatea de Implementare și atitudine conform competențelor în vederea întreprinderii
Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare a măsurilor ce se impun referitor la constatările expuse în
unor proceduri scrise bine formalizate privind organizarea punctul 4.4.1. din Raportul de audit, în special privind

6 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA I Nr. 110-111 (7439-7440)

delimitarea terenului cu suprafața de 9,22 ha; pentru documentare;


2.5. Autorității Naționale de Integritate, pentru luare 2.9. Președintelui Republicii Moldova, pentru
de atitudine conform competențelor în vederea întreprin- informare.
derii măsurilor ce se impun referitor la constatările expuse 3. Despre măsurile întreprinse pentru executarea
în punctele 4.1.2. și 4.4.1. din Raportul de audit, privind subpunctelor 2.1.-2.3. din prezenta Hotărâre se va informa
suspiciunile de conflict de interese; Curtea de Conturi în termen de 8 luni din data adoptării
2.6. Procuraturii Generale, pentru luare de atitudine Hotărârii și a Raportului de audit, cu raportare trimestrială.
conform competențelor în vederea întreprinderii măsurilor 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării
ce se impun referitor la punctele 4.1.2.; 4.2.; 4.3.; 4.4.1.; în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4.4.2. din Raportul de audit; 5. Hotărârea și Raportul de audit se publică pe site-ul
2.7. Guvernului Republicii Moldova, pentru oficial al Curții de Conturi (http://www.ccrm.md/hotariri-
documentare; si-rapoarte-1-95).
2.8. Parlamentului Republicii Moldova,
PREŞEDINTE Marian LUPU
Nr. 11. Chişinău, 25 martie 2020.

14 HOTĂRÂRE
cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor
financiare ale Autorității Naționale de Integritate
încheiate la 31 decembrie 2019
Curtea de Conturi, fără prezența reprezentanților HOTĂRĂŞTE:
Autorității Naționale de Integritate în legătură cu instituirea 1. Se aprobă Raportul auditului asupra rapoartelor
stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova1, financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate
călăuzindu-se de art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) lit.a) din la 31 decembrie 2019, anexat la prezenta Hotărâre.
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi 2. Prezenta Hotărâre și Raportul de audit se remit:
a Republicii Moldova2, a examinat Raportul auditului asupra 2.1. Autorității Naționale de Integritate, pentru luare
rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor,
încheiate la 31 decembrie 2019. după cum urmează:
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform 2.1.1. să înregistreze, în evidența contabilă, mijloacele
Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul fixe în componența grupului „Mașini și utilaje”, care au
20203, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile fost înregistrate necorespunzător în componența grupului
cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității „Clădiri”;
Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2019, 2.1.2. să acorde concediile anuale potrivit reglemen-
nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate tărilor în vigoare;
de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii. 2.1.3. să asigure descrierea, adoptarea și gestionarea
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate proceselor operaționale aferente reparațiilor și investițiilor
cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de capitale;
Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 2.1.4. să efectueze inventarierea bunurilor amplasate
și ISSAI 1003-1810)4. pe terenul aflat în gestiune, cu înregistrarea corespunză-
Examinând Raportul de audit, Curtea de Conturi toare a acestora în evidența contabilă;
A CONSTATAT: 2.2. Ministerului Finanțelor, pentru informare
rapoartele financiare ale Autorității Naționale de și revizuire a Normelor metodologice privind evidența
Integritate, ce cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind contabilă, aplicate în sistemul bugetar, aferente contabi-
veniturile și cheltuielile, Raportul privind fluxul mijloacelor lizării reparațiilor capitale a clădirilor, precum și contabili-
bănești, Raportul privind executarea bugetului, Raportul zării serviciilor TI, ținând cont de particularitățile expuse în
narativ privind executarea bugetului, pentru exercițiul Raportul de audit, în scopul asigurării aplicării uniforme a
încheiat la 31 decembrie 2019, cu excepția efectelor unor normelor respective;
aspecte, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine 2.3. Parlamentului Republicii Moldova, pentru
corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de informare.
contabilitate și de raportare financiară în sistemul bugetar 3. Se ia act că, pe parcursul desfășurării misiunii de
din Republica Moldova5. audit, Autoritatea Națională de Integritate a întreprins
Observațiile de audit au servit drept bază pentru exprimarea măsurile de rigoare privind remedierea unor deficiențe
opiniei cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale Autorității constatate, după cum urmează: a efectuat înregistrările
Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019. contabile de corectare privind contabilizarea corespunză-
Reieșind din cele expuse, în temeiul art.14 alin.(2), art.15 toare a activelor nemateriale în valoare de 920,0 mii MDL,
lit.d) și art.37 alin.(2) din Legea nr.260 din 07.12.2017, a mijloacelor fixe în valoare de 11,9 mii MDL și a reparațiilor
Curtea de Conturi capitale a clădirilor în valoare de 85,7 mii MDL; a finalizat

1
Hotărârea Parlamentului privind declararea stării de urgență din 17.03.2020.
2
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017 (în continuare – Legea nr.260 din 07.12.2017).
3
Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
4
Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI
100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor
Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
5
Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.6 din 10.01.2018 „Cu privire la aprobarea
termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe anul 2017”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea
Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.

monitorul.gov.md 7
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA I 30 aprilie 2020

întregul volum al lucrărilor de reparații capitale, achitate realizarea recomandărilor neincluse în subpunctul 2.1. din
în avans, în sumă totală de 374,2 mii MDL; a obținut (la prezenta Hotărâre.
solicitarea auditului public extern) o nouă Garanție bancară 6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării
de bună execuție a contractului de antrepriză, valabilă până în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
la 31 mai 2020. 7. Curtea de Conturi se va informa, în termen de 6
4. Dată fiind implementarea, la nivel de 86%, a luni din data intrării în vigoare a Hotărârii, despre acțiunile
recomandărilor aferente misiunii de audit precedente, întreprinse pentru executarea subpunctului 2.1. din prezenta
se exclude din regim de monitorizare Hotărârea Curții de Hotărâre și realizarea recomandărilor din Scrisoarea către
Conturi nr.29 din 23.04.2019 „Cu privire la Raportul auditului conducerea entității.
rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate 8. Hotărârea și Raportul auditului asupra rapoartelor
încheiate la 31 decembrie 2018”. financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate
5. Se împuternicește vicepreședintele Curții de Conturi la 31 decembrie 2019 se plasează pe site-ul oficial al Curții
să semneze Scrisoarea către conducerea Autorității de Conturi (http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95).
Naționale de Integritate, pentru luare de atitudine și
PREŞEDINTE Marian LUPU
Nr. 12. Chişinău, 25 martie 2020.

8 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

PARTEA II
Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova
332 HOTĂRÂRE
cu privire la rechemarea doamnei Oxana Domenti
din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii
Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova
în Confederaţia Elveţiană și prin cumul în Principatul
Liechtenstein, cu reședința la Geneva
În temeiul art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador
Moldova şi art. 10 alin. (6) din Legea nr. 761/2001 cu privire Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confe-
la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE: deraţia Elveţiană și prin cumul în Principatul Liechtenstein,
Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe cu reședința la Geneva, înaintând Președintelui Republicii
şi Integrării Europene privind rechemarea doamnei Oxana Moldova proiectul decretului respectiv.
Domenti din funcția de Reprezentant Permanent al Republicii
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Oleg Țulea
Nr. 255. Chişinău, 29 aprilie 2020.

333 HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Programului activităţilor
de reintegrare a ţării pentru anul 2020
În temeiul art. 3 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul de către beneficiarii mijloacelor financiare din Programul
2020 nr. 172/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nominalizat.
2019, nr. 393-399, art. 321), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 3. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale,
1. Se aprobă Programul activităţilor de reintegrare a ţării beneficiari ai mijloacelor financiare prevăzute în Programul
pentru anul 2020 (se anexează). activităţilor de reintegrare a ţării pentru anul 2020, vor între-
2. Ministerul Finanţelor va finanţa cheltuielile pentru prinde măsurile necesare în vederea realizării Programului
activităţile de reintegrare a ţării pentru anul 2020 în baza menţionat conform termenelor stabilite.
documentelor confirmative prezentate trezoreriilor regionale 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei Pușcuța
Nr. 256. Chişinău, 29 aprilie 2020.

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2020

PROGRAMUL
activită‫܊‬ilor de reintegrare a Ġării pentru anul 2020

Nr. Termenul-
Costul,
crt. Denumirea activităĠilor Beneficiarii alocaĠiilor limită de
mii lei
realizare
1 2 3 4 5
1. Dezvoltarea úi modernizarea instituĠiilor din sistemul educaĠional
1. Acordarea unui ajutor material unic în sumă de 100 mii lei, destinat dotării Ministerul EducaĠiei, Culturii ‫܈‬i Trimestrul IV 800,0
liceelor teoretice din oraúele Tiraspol, Bender, Grigoriopol, Dubăsari, RîbniĠa, Cercetării
Gimnaziului internat din oraúul Bender, gimnaziilor din satele Corjova úi
Roghi, raionul Dubăsari
2. Procurarea unei unită‫܊‬i de transport (autobuz pentru transportarea elevilor) Ministerul EducaĠiei, Culturii ‫܈‬i Trimestrul IV 515,0
pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, oraúul Dubăsari Cercetării
3. Repara‫܊‬ia capitală a acoperi‫܈‬ului sălii de festivită‫܊‬i ‫܈‬i sălii sport ale Liceului Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 500,0
Teoretic „Olimp” din oraúul Rezina
4. Crearea unor condi‫܊‬ii mai bune de studii ‫܈‬i crea‫܊‬ie pentru copiii din Grădini‫܊‬a- Primăria Teli‫܊‬a Trimestrul IV 234,1
gimnaziu Teli‫܊‬a, raionul Anenii Noi (repara‫܊‬ia sălilor institu‫܊‬iei)
5. „Copii de azi – viitorul de mâine” (construc‫܊‬ia unui gard de protec‫܊‬ie la Primăria Speia Trimestrul IV 737,6
Institu‫܊‬ia pre‫܈‬colară „Scufi‫܊‬a Ro‫܈‬ie” din satul Speia, raionul Anenii Noi)
6. Repara‫܊‬ia capitală ‫܈‬i termoizolarea acoperi‫܈‬ului Grădini‫܊‬ei de copii „Licurici” Primăria Plop-‫܇‬tiubei Trimestrul IV 500,0
(etapa I) din satul Plop-‫܇‬tiubei, raionul Cău‫܈‬eni
7. Termoizolarea pere‫܊‬ilor clădirii Grădini‫܊‬ei de copii „Izvora‫܈‬ul” din satul Primăria Copanca Trimestrul IV 350,0
Copanca, raionul Cău‫܈‬eni
8. Repara‫܊‬ia sălilor pentru grupele inferioare la Grădini‫܊‬a din satul Hagimus, Primăria Hagimus Trimestrul IV 580,0

monitorul.gov.md 9
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

1 2 3 4 5
raionul Cău‫܈‬eni
9. Repara‫܊‬ia capitală a sălii de festivită‫܊‬i a Gimnaziului Ursoaia, raionul Cău‫܈‬eni Consiliul raional Cău‫܈‬eni Trimestrul IV 269,1
10. Repara‫܊‬ia capitală a Gimnaziului „Anatol Codru” din comuna Molovata Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 92,0
Nouă, raionul Dubăsari
11. Amenajarea terenului aferent (construc‫܊‬ia pavilioanelor în aer liber) la Primăria Co‫܈‬ni‫܊‬a Trimestrul IV 450,0
Grădini‫܊‬a pentru copii nr. 2 din comuna Co‫܈‬ni‫܊‬a, raionul Dubăsari
Total pe compartiment 5027,8
2. ReparaĠia sau dotarea edificiilor administrative, institu‫܊‬iilor de cultură, sport ‫܈‬i medico-sanitare
12. Renovarea grupului sanitar ‫܈‬i de igienă personală amplasate în incinta Consiliul raional Rezina Trimestrul IV 158,5
Centrului multifunc‫܊‬ional Rezina
13. Repara‫܊‬ii curente în oficiile medicilor de familie Leuntea ‫܈‬i Grădini‫܊‬a din Consiliul raional Cău‫܈‬eni Trimestrul IV 377,0
cadrul Centrului de sănătate Copanca, raionul Cău‫܈‬eni
14. Crearea Centrului de tineret în satul Mălăie‫܈‬tii Noi, raionul Criuleni Primăria Bălăbăne‫܈‬ti Trimestrul IV 500,0
15. Modernizarea Oficiului medicilor de familie Cocieri, raionul Dubăsari Consiliul raional Dubăsari Trimestrul IV 180,0
(dotarea cu utilaj medical)
16. Asigurarea condi‫܊‬iilor sanitare în cadrul Căminului cultural din comuna Primăria Molovata Nouă Trimestrul IV 175,0
Molovata Nouă, raionul Dubăsari
17. Amenajarea stadionului multifunc‫܊‬ional din satul Holercani, raionul Primăria Holercani Trimestrul IV 100,0
Dubăsari
18. Repara‫܊‬ia capitală a acoperi‫܈‬ului ‫܈‬i lucrări exterioare la Oficiul administrativ Primăria Sănătăuca Trimestrul IV 400,0
din satul Sănătăuca, raionul Flore‫܈‬ti
19. Schimbarea sistemului de încălzire în sediul Inspectoratului de Poli‫܊‬ie Inspectoratul General al Poli‫܊‬iei Trimestrul IV 500,0
Bender
20. Schimbarea geamurilor ‫܈‬i u‫܈‬ilor în clădirea Statului Major al Batalionului nr.1 Ministerul Apărării Trimestrul IV 495,0
independent al For‫܊‬elor de men‫܊‬inere a păcii ale Republicii Moldova, amplasat
în comuna Cocieri, raionul Dubăsari
Total pe compartiment 2885,5
3. Iluminarea stradală úi reconstrucĠia apeductelor
21. Extinderea re‫܊‬elelor de iluminat stradal în satul Varni‫܊‬a, raionul Anenii Noi Primăria Varni‫܊‬a Trimestrul IV 695,5
22. Continuarea extinderii re‫܊‬elei de iluminare stradală prin utilizarea Primăria Trimestrul IV 873,0
tehnologiilor noi în satul Hîrbovă‫܊‬, raionul Anenii Noi Hârbovă‫܊‬
23. Repara‫܊‬ia capitală a sistemului de iluminat stradal în satul Ursoaia, raionul Primăria Ursoaia Trimestrul IV 284,0
Cău‫܈‬eni
24. Extinderea re‫܊‬elelor de iluminare stradală (etapa finală) în comuna Fîrlădeni, Primăria Fîrlădeni Trimestrul IV 400,0
raionul Cău‫܈‬eni
25. Iluminarea stradală (etapa finală) în satul Jevreni, raionul Criuleni Primăria Jevreni Trimestrul IV 190,0
26. Extinderea sistemului de iluminat public stradal prin instalarea plafoanelor Primăria Slobozia-Du‫܈‬ca Trimestrul IV 270,0
LED în comuna Slobozia-Du‫܈‬ca, raionul Criuleni
27. Renovarea iluminării stadionului din satul Oni‫܊‬cani, raionul Criuleni Primăria Oni‫܊‬cani Trimestrul IV 29,8
28. Renovarea re‫܊‬elelor electrice de iluminare stradală în comuna Bălăbăne‫܈‬ti, Primăria Bălăbăne‫܈‬ti Trimestrul IV 180,2
raionul Criuleni
29. Dezvoltarea durabilă a comunei Bo‫܈‬cana, raionul Criuleni, prin reabilitarea Primăria Bo‫܈‬cana Trimestrul IV 300,0
re‫܊‬elelor de iluminat public
30. Extinderea re‫܊‬elei de iluminare stradală în satul Doro‫܊‬caia, raionul Dubăsari Primăria Doro‫܊‬caia Trimestrul IV 200,0
31. Instalarea unui turn de apă potabilă în satul Doro‫܊‬caia, raionul Dubăsari Primăria Doro‫܊‬caia Trimestrul IV 300,0
32. Extinderea ‫܈‬i modernizarea sistemului public de iluminat stradal în satul Primăria Molovata Trimestrul IV 200,0
Molovata, raionul Dubăsari
33. Extinderea sistemului de iluminare stradală în comuna Pîrîta, raionul Primăria Pîrîta Trimestrul IV 326,6
Dubăsari
34. Extinderea iluminării stradale în comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari Primăria Molovata Nouă Trimestrul IV 200,0
35. Iluminarea stradală în comuna Cocieri, raionul Dubăsari Primăria Cocieri Trimestrul IV 700,0
36. Renovarea sistemului de iluminat public în comuna Vadul-Ra‫܈‬cov, raionul Primăria Vadul-Ra‫܈‬cov Trimestrul IV 183,6
‫܇‬oldăne‫܈‬ti
37. Sistem de iluminare pentru Tabăra de odihnă „Poiana-Nistru”, raionul Primăria Poiana Trimestrul IV 266,1
‫܇‬oldăne‫܈‬ti
38. Extinderea sistemului de iluminat în satul Cioburciu, raionul ‫܇‬tefan Vodă Primăria Cioburciu Trimestrul IV 175,3
39. Extinderea sistemului de iluminare publică în satul Talmaza, raionul ‫܇‬tefan Primăria Talmaza Trimestrul IV 220,4
Vodă
40. Modernizarea sistemului de iluminare stradală în satul Napadova, raionul Primăria Napadova Trimestrul IV 232,2
Flore‫܈‬ti
Total pe compartiment 6226,7
4. Alte activităĠi
41. Acordarea suportului financiar pentru asigurarea activităĠii delega‫܊‬iei Ministerul Apărării Trimestrul IV 200,0
Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control
42. Dotarea cu mobilier ‫܈‬i containere sanitare a unită‫܊‬ilor militare ale For‫܊‬elor de Ministerul Apărării Trimestrul IV 660,0
Men‫܊‬inere a Păcii ale Republicii Moldova amplasate în Zona de Securitate
Total pe compartiment 860,0
TOTAL 15 000,0

10 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

334 HOTĂRÂRE
cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea
semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură în vederea implementării Proiectului „Crearea
unui mediu de politici favorabil pentru managementul
integrat al resurselor naturale și implementarea
unei abordări integrate pentru atingerea neutralității
degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF)
În temeiul art. 7 și 81 din Legea nr. 595/1999 privind mentării Proiectului „Crearea unui mediu de politici favorabil
tratatele internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul pentru managementul integrat al resurselor naturale și imple-
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu mentarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF).
1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul 3. Se aprobă semnarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru Republicii Moldova și Organizația Națiunilor Unite pentru
Alimentație și Agricultură în vederea implementării Proiec- Alimentație și Agricultură în vederea implementării Proiec-
tului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru tului „Crearea unui mediu de politici favorabil pentru
managementul integrat al resurselor naturale și implemen- managementul integrat al resurselor naturale și implemen-
tarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității tarea unei abordări integrate pentru atingerea neutralității
degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF). degradării solurilor în Moldova” (GCP/MOL/006/GFF).
2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Acordului 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Națiunilor
Unite pentru Alimentație și Agricultură în vederea imple-
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei Pușcuța
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale
şi mediului Ion Perju
Ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Oleg Țulea
Nr. 257. Chişinău, 29 aprilie 2020.

335 HOTĂRÂRE
cu privire la transmiterea unor bunuri
În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu Poliției de Frontieră) în comun cu Consiliul sătesc Volintiri,
privire la proprietatea publică a unităților administrativ- raionul Ștefan Vodă, vor institui comisia de transmitere și vor
teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, asigura transmiterea, în termen de 90 de zile, a bunurilor
nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, și al art. 14 menționate în anexă în conformitate cu prevederile Regula-
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 121/2007 privind administrarea mentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor
și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modifi- 901/2015.
cările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 3. La poziția 3.66 din anexa nr. 18 la Hotărârea Guver-
1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul Consiliului nului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor
sătesc Volintiri, raionul Ștefan Vodă, din proprietatea imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor
statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
(gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), în 2005, nr. 129-131, art. 1072), cu modificările ulterioare,
proprietatea unității administrativ-teritoriale Volintiri, raionul subpozițiile unu–cinci, șapte și opt se exclud.
Ștefan Vodă, bunurile conform anexei. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
2. Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General al
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne Pavel Voicu
Nr. 258. Chişinău, 29 aprilie 2020.

monitorul.gov.md 11
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. 258/2020

LISTA
bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea
Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al
Poli‫܊‬iei de Frontieră), în proprietatea unită‫܊‬ii administrativ-teritoriale
Volintiri, raionul ‫܇‬tefan Vodă

1. Bunurile imobile
Nr. Denumirea bunului Numărul cadastral Suprafa‫܊‬a (m²)
crt.
1. Construc‫܊‬ie 8537201.103.01 133,2
2. Construc‫܊‬ie 8537201.103.02 214,9
3. Construc‫܊‬ie 8537201.103.03 20,3
4. Construc‫܊‬ie 8537201.103.04 70,0
5. Construc‫܊‬ie 8537201.103.05 91,4
6. Construc‫܊‬ie 8537201.103.07 28,7
7. Construc‫܊‬ie 8537201.103.08 115,2

2. Bunurile mobile
Nr. Denumirea Numărul Anul Unitatea PreĠul Cantitatea Suma Valoarea
crt. bunului de de (lei) (lei) uzurii
inventar/ măsură (lei)
codul
bunului
material
1. Contor de 31430152 2006 buc. 720,00 1 720,00 720,00
gaz 01
2. Contor de 31430153 2006 buc. 720,00 1 720,00 720,00
gaz 02
3. Contor 31430162 2006 buc. 925,07 1 925,07 925,07
electric 3 faz.
ZMR-111 02
4. Regulator de 90178071 2006 buc. 3583,33 1 3583,33
gaz
Total 5948,40 5948,40 2365,07

336 HOTĂRÂRE
cu privire la transmiterea unor bunuri
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea învățământ general din teritoriul administrat, bunurile
nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprie- menționate în anexă.
tăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 2. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în comun cu
nr. 90-93, art. 401), cu modificările ulterioare, Guvernul autoritățile administrației publice locale vor institui comisii
HOTĂRĂŞTE: de transmitere a bunurilor și vor asigura, în termen de 90
1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor de zile, transmiterea bunurilor menționate în conformitate
locale, din proprietatea statului, administrarea Ministerului cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de
Educaţiei, Culturii și Cercetării, în proprietatea unităților transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
administrativ-teritoriale, pentru repartizare copiilor din Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
familiile social vulnerabile încadrați în instituțiile de 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Ministrul educației,
culturii și cercetării Igor Șarov
Nr. 259. Chişinău, 29 aprilie 2020.

12 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. 259/2020

LISTA
bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educa‫܊‬iei,
Culturii ‫܈‬i Cercetării, în proprietatea unită‫܊‬ilor administrativ-teritoriale

Nr. Destinatar Denumirea bunurilor Pre‫ ܊‬unitar, Cantitatea, Valoarea


crt. distribuite lei kg totală, lei
1 2 3 4 5 6
1. Anenii Noi lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 527 10339,74
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
2. Basarabeasca lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 155 3041,10
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
3. BălĠi lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 539 10575,18
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
4. Briceni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 528 10359,36
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
5. Cahul lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 628 12321,36
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
6. Cantemir lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 555 10889,10
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
7. Călăraúi lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 511 10025,82
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
8. Căuúeni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 550 10791,00
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
9. Chiúinău lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 702 13773,24
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
10. Cimiúlia lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 359 7043,58
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
11. Criuleni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 535 10496,70
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
12. Donduúeni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 359 7043,58
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
13. Drochia lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 563 11046,06
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
14. Dubăsari lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 277 5434,74
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
15. EdineĠ lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 579 11359,98

monitorul.gov.md 13
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

1 2 3 4 5 6
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
16. Făleúti lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 578 11340,36
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
17. Floreúti lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 622 12203,64
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
18. Glodeni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 499 9790,38
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
19. Hînceúti lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 610 11968,20
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
20. Ialoveni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 554 10869,48
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
21. Leova lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 526 10320,12
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
22. Nisporeni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 523 10261,26
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
23. OcniĠa lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 483 9476,46
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
24. Orhei lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 699 13714,38
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
25. Rezina lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 500 9810,00
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
26. Rîúcani lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 557 10928,34
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
27. Sîngerei lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 587 11516,94
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
28. Soroca lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 662 12988,44
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
29. Străúeni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 547 10732,14
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
30. ùoldăneúti lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 467 9162,54
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
31. ùtefan Vodă lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 509 9986,58
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
32. Taraclia lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 288 5650,56
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
33. Teleneúti lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 552 10830,24
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
34. Ungheni lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 666 13066,92
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
35. UTA Găgăuzia lot de materiale ‫܈‬colare, 19,62 672 13184,64
caiete, caiete de desen,
carne‫܊‬ele de noti‫܊‬e
TOTAL 18468 362342,16

14 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

337 HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Avizului la proiectul
de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului nr. 797/1996
Guvernul HOTĂRĂŞTE: de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea Regula-
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul mentului Parlamentului nr. 797/1996.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi
Nr. 260. Chişinău, 29 aprilie 2020.

338 HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
şi abrogarea unei hotărâri de Guvern
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 2. La punctul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 99/2007 cu
1. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de
din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat, aprobat învăţământ profesional tehnic secundar, profesional tehnic
prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2007 (Monitorul Oficial al postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării
Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 89), cu modificările (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17,
ulterioare, se modifică după cum urmează: art.105), cu modificările ulterioare, textul „ , prin coordonare
1) punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins: prealabilă cu organul ierarhic superior” se exclude.
„3. Elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii 3. Punctul 123 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului
şi secundariaţii clinici familişti pot beneficia de spaţii de nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per
locuit în limitele locurilor disponibile în căminele instituţiei elev a instituțiilor publice de învăţământ profesional tehnic
în care își fac studiile, dar și în căminele altor instituții de (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.338-341,
învățământ. art.1180), cu modificările ulterioare, va avea următorul
4. Studenţii, masteranzii, doctoranzii, rezidenţii şi cuprins:
secundariaţii clinici străini, înmatriculaţi pe baza acordu- „123. Veniturile obținute de instituția de învăţământ
rilor bilaterale, beneficiază, la cerere, de loc în căminele profesional tehnic din prestarea contra plată a serviciilor
instituţiei în care au fost înmatriculaţi și în căminele altor educaționale se folosesc exclusiv pentru acoperirea cheltu-
instituții de învățământ.”; ielilor destinate prestării serviciilor respective și pentru
2) punctul 22 va avea următorul cuprins: dezvoltarea instituției.”
„22. Se permite cazarea altor persoane, elevi, studenţi, 4. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 125/2001 cu
masteranzi, doctoranzi, rezidenţi, secundariaţi clinici, auditori privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi
ai cursurilor de perfecţionare din alte instituții de învățământ elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de speci-
și alte categorii de personal din domeniul educației decât alitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract (Monitorul
cele indicate în pct.1 din prezentul Regulament, în cazul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 19-20, art. 165), cu
existenţei locurilor disponibile, în coordonare cu conducă- modificările ulterioare.
torul instituţiei de învăţământ. Cazarea elevilor şi studenţilor 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării,
din alte instituţii de învăţământ se face în baza acordului cu excepția punctului 4, care intră în vigoare începând cu
ambelor instituţii.” anul de studii 2020-2021.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei Pușcuța
Ministrul educației,
culturii și cercetării Igor Șarov
Nr. 261. Chişinău, 29 aprilie 2020.

339 HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului
În temeiul art. 20 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (5) din „28. Activitatea executivă a Agenției este condusă
Legea nr.98/2012 privind administrația publică centrală de de către director. Directorul este asistat de un director
specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, adjunct.”;
nr. 160-164, art. 537), cu modificările ulterioare, Guvernul 2) se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins:
HOTĂRĂŞTE: „281. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în
1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 760/2010 funcție și eliberați din funcție de către fondator.”
cu privire la Instituția publică „Agenția de Guvernare 2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 314/2017
Electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, privind constituirea Agenției Servicii Publice (Monitorul
nr. 150-152, art. 832), cu modificările ulterioare, se modifică Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 162-170, art. 396),
după cum urmează: cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) punctul 28 va avea următorul cuprins: 1) punctul 25 va avea următorul cuprins:

monitorul.gov.md 15
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

„25. Activitatea executivă a Agenției este condusă de 2) în anexa nr. 1:


către director. Directorul este asistat de un prim-director a) punctul 11 va avea următorul cuprins:
adjunct și doi directori adjuncți.”; „11. Directorul general este asistat de doi directori
2) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins: generali adjuncți, care sunt numiți în funcţie şi eliberați
„251. Directorul, prim-directorul adjunct și directorii sau destituiți din funcţie, în condiţiile actelor normative,
adjuncți sunt numiți în funcție și eliberați din funcție de de Guvern şi care se subordonează nemijlocit directorului
către fondator.”; general.”;
3) la punctul 27 subpunctul 81), cuvintele „directorilor b) la punctul 12 subpunctul 5) și la punctele 15, 16
adjuncți” se substituie cu cuvintele „prim-directorului și 20, cuvintele „director general adjunct”, la orice formă
adjunct și directorilor adjuncți”; gramaticală, se substituie cu cuvintele „directori generali
4) punctul 28 va avea următorul cuprins: adjuncți”, la forma gramaticală corespunzătoare;
„28. În lipsa directorului, atribuţiile acestuia sunt c) punctul 13 va avea următorul cuprins:
exercitate de către prim-directorul adjunct, unul dintre „13. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt
directorii adjuncți, în această consecutivitate, conform exercitate de către un director general adjunct, conform
ordinului emis de director.” ordinului emis de directorul general.”;
3. Hotărârea Guvernului nr. 322/2018 cu privire la 3) la anexa nr. 2:
organizarea și funcționarea Agenției de Investiții (Monitorul poziția „Director general adjunct” se substituie cu poziția
Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 126-132, art. 364), „Directori generali adjuncți”;
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: poziţia „Direcția promovarea imaginii țării pentru
1) la punctul 9 din hotărâre, cuvintele „un director atragerea investițiilor străine” se substituie cu poziţia
general adjunct” se substituie cu cuvintele „doi directori „Direcția promovarea imaginii de țară”;
generali adjuncți”; 4) anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

4. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2018 (Monitorul
cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395, art. 1026),
în sectorul public şi de raţionalizare a administrării siste- cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
melor informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii 1) punctul 7 va avea următorul cuprins:
Moldova, 2018, nr. 157-166, art. 474), cu modificările „7. Activitatea Direcției generale este condusă de către
ulterioare, se modifică după cum urmează: director. Directorul este asistat de doi directori adjuncți.”;
1) punctul 25 va avea următorul cuprins: 2) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
„25. Activitatea executivă a Serviciului este condusă „71. Directorul și directorii adjuncți sunt numiți în funcție
de către director. Directorul este asistat de un director și eliberați din funcție de către fondator.”
adjunct.”; 7. Statutul Instituției publice „Fondul de Investiții
2) se completează cu punctul 251 cu următorul cuprins: Sociale din Moldova”, aprobat prin Hotărârea Guvernului
„251. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în nr. 1188/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
funcție și eliberați din funcție de către fondator.” 2018, nr. 448-460, art. 1265), cu modificările ulterioare,
5. Statutul Instituției publice „Baza auto a Cancelariei se modifică după cum urmează:
de Stat”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2018 1) punctul 31 va avea următorul cuprins:
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-385, „31. Activitatea executivă a Fondului este condusă
art. 1023), cu modificările ulterioare, se modifică după cum de către director. Directorul este asistat de un director
urmează: adjunct.”;
1) punctul 7 va avea următorul cuprins: 2) se completează cu punctul 311 cu următorul cuprins:
„7. Activitatea Bazei auto este condusă de către „311. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în
director. Directorul este asistat de un director adjunct.”; funcție și eliberați din funcție de către fondator.”
2) se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins: 8. Statutul Instituției publice „Agenția Informațională
„71. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în funcție de Stat „Moldpres”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
și eliberați din funcție de către fondator.” 1208/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019,
6. Statutul Instituției publice „Direcția generală pentru nr. 6-12, art. 5), cu modificările ulterioare, se modifică
administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova”, după cum urmează:

16 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

1) punctul 22 va avea următorul cuprins: 2) se completează cu punctul 221 cu următorul cuprins:


„22. Activitatea executivă a Agenției „Moldpres” este „221. Directorul și directorul adjunct sunt numiți în
condusă de către director. Directorul este asistat de un funcție și eliberați din funcție de către fondator.”
director adjunct.”; 9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Nr. 262. Chişinău, 29 aprilie 2020.

340 DISPOZIŢIE
cu privire eliberarea din funcţie
a domnului Artiom JUCOV
În temeiul articolului 7 din Legea nr.185/2012 pentru de 24 aprilie 2020.
prevenirea și combaterea dopajului în sport și articolului 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Judecătoria
821 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, Chișinău (sediul Râșcani, str. Kiev, nr.3) în termen de 30
Guvernul DISPUNE: de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului
1. Se eliberează domnul Artiom JUCOV din funcţia de administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.
director general al Agenției Naționale Antidoping din data
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Nr. 83-d. Chişinău, 29 aprilie 2020.

341 DISPOZIŢIE
cu privire la numirea în funcție
a domnului Victor ZUBCU
În temeiul articolului 7 din Legea nr.185/2012 pentru de 30 aprilie 2020 pe un termen de 4 ani.
prevenirea și combaterea dopajului în sport, Guvernul 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată la Judecătoria
DISPUNE: Chișinău (sediul Râșcani, str. Kiev, nr.3) în termen de 30
1. Se numește domnul Victor ZUBCU în funcţia de de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului
director general al Agenției Naționale Antidoping din data administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Nr. 84-d. Chişinău, 29 aprilie 2020.

342 DISPOZIŢIE
cu privire la consemnarea, în anul 2020, a Zilei
comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl
și ale altor avarii nucleare
În scopul organizării şi desfăşurării în condiţii optime a 3. Realizarea acţiunilor incluse în Planul menţionat se
acţiunilor privind consemnarea Zilei comemorării victimelor va efectua din contul şi în limitele mijloacelor autorităţilor
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl şi ale altor avarii nucleare, implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.
Guvernul DISPUNE: 4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice
1. Se instituie Comitetul organizatoric pentru desfă- locale să identifice mijloacele financiare necesare pentru
şurarea acţiunilor privind consemnarea Zilei comemorării realizarea acţiunilor comemorative prevăzute în Planul
victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl şi ale altor avarii nominalizat.
nucleare și se aprobă componența nominală a acestuia, 5. Controlul asupra executării prezentei dispoziții se pune
conform anexei nr.1. în sarcina Comitetului organizatoric pentru desfășurarea
2. Se aprobă Planul de acţiuni privind consemnarea Zilei acţiunilor privind consemnarea Zilei comemorării victimelor
comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl şi catastrofei de la C.A.E. Cernobâl şi ale altor avarii nucleare.
ale altor avarii nucleare, conform anexei nr.2.
PRIM-MINISTRU Ion CHICU
Nr. 85-d. Chişinău, 29 aprilie 2020.

monitorul.gov.md 17
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

Anexa nr.1
la Dispoziţia Guvernului nr.85-d/2020

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea acţiunilor
privind consemnarea Zilei comemorării victimelor catastrofei
de la C.A.E. Cernobâl şi ale altor avarii nucleare
PÎNZARI Alexandru – ministru al apărării, preşedinte al POPESCU Djulieta – secretar de stat al Ministe-
Comitetului organizatoric rului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei
ROTARI Rostislav – secretar general al Ministerului Sociale
Apărării, vicepreşedinte al Comite- CHIRONDA Victor – viceprimar al municipiului
tului organizatoric Chişinău
COROPCEAN Ion – consilier în cabinetul Ministrului RUSU Viorel – reprezentant al Congresului
Apărării Autorităţilor Locale din Moldova
IVANICICHINA Tatiana – secretar de stat al Ministerului CEBOTARI Oleg – şef de direcţie, Ministerul Apărării
Finanţelor BORDEIANU Olga – preşedinte al Instituţiei publice
GRÎU Natalia – secretar de stat al Ministerului naţionale a audiovizualului Compania
Educaţiei, Culturii şi Cercetării „Teleradio-Moldova”
GOLOVACI Sergiu – secretar de stat al Ministerului CĂPĂŢINĂ Tudor – preşedinte al Asociaţiei Obşteşti
Afacerilor Interne „Uniunea Cernobâl din Moldova”

Anexa nr.2
la DispoziĠia Guvernului nr.85-d/2020

PLANUL
manifestărilor dedicate Zilei comemorării victimelor catastrofei
de la C.A.E. Cernobâl úi ale altor avarii nucleare

Termen
Nr. Responsabili de
Denumirea manifestărilor de
crt. executare
executare
1 2 3 4
1. Organizarea úi desfăúurarea în localităĠile Comitetul organizatoric; Decembrie
Ġării a unor acĠiuni privind consemnarea autorităĠile administraĠiei
Zilei comemorării victimelor catastrofei de publice locale; Ministerul
la C.A.E. Cernobâl úi ale altor avarii Apărării; Ministerul
nucleare. Organizarea meselor de Afacerilor Interne;
pomenire pentru participanĠii la lichidarea AsociaĠia Obútească
consecinĠelor catastrofei de la C.A.E. „Uniunea Cernobâl din
Cernobâl úi ale altor avarii nucleare Moldova”
2. Coordonarea deplasării tur-retur a AutorităĠile administraĠiei 14 decembrie
participanĠilor la lichidarea consecinĠelor publice locale; Ministerul
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl pentru Afacerilor Interne;
participare la activităĠile dedicate AsociaĠia Obútească
comemorării victimelor catastrofei de la „Uniunea Cernobâl din
C.A.E. Cernobâl úi ale altor avarii Moldova”
nucleare, organizate în municipiul
Chiúinău
3. Organizarea úi desfăúurarea acĠiunilor Ministerul Apărării; 14 decembrie
dedicate Zilei comemorării victimelor Ministerul Afacerilor
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale Interne;
altor avarii nucleare cu participarea Ministerul EducaĠiei,
conducerii statului úi a delegaĠiilor din Culturii úi Cercetării;
raioane (municipiul Chiúinău): Primăria municipiul
- depunerea de flori la Monumentul Chiúinău;
domnitorului ùtefan cel Mare úi Sfânt; AsociaĠia Obútească
- desfăúurarea mitingului de comemorare „Uniunea Cernobâl din
úi depunerea de flori la Memorialul Moldova”
victimelor catastrofei de la Cernobâl
4. Aplicarea măsurilor de protecĠie socială Ministerul SănătăĠii, Permanent
pentru participanĠii úi persoanele cu Muncii úi ProtecĠiei
dezabilită‫܊‬i, a căror dezabilitate este Sociale; AgenĠia
cauzată de participarea la lichidarea NaĠională AsistenĠă
consecinĠelor avariei de la C.A.E. Socială; autorităĠile
Cernobâl úi de la alte accidente nucleare, administraĠiei publice
garantate în baza normelor juridice locale
naĠionale úi internaĠionale la care
Republica Moldova este parte

18 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA II Nr. 110-111 (7439-7440)

1 2 3 4
5. Revizuirea proiectului construcĠiei Guvernul Republicii Aprilie–iunie
Memorialului victimelor catastrofei de la Moldova;
C.A.E. Cernobâl úi identificarea Primăria municipiului
mijloacelor pentru finanĠare Chiúinău

6. Implicarea tinerilor în activităĠi de AutorităĠile administraĠiei După ridicarea


voluntariat în scopul îngrijirii publice locale; stării de
monumentelor consacrate victimelor AsociaĠia Obútească urgen‫܊‬ă
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale „Uniunea Cernobâl din
altor avarii nucleare, precum úi a Moldova”
mormintelor participanĠilor decedaĠi
7. Organizarea unei decade educativ- Ministerul EducaĠiei, Septembrie–
patriotice în instituĠiile de învăĠământ, Culturii úi Cercetării; decembrie
dedicate comemorării victimelor AsociaĠia Obútească
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale „Uniunea Cernobâl din
altor avarii nucleare, precum úi eroismului Moldova”
băútinaúilor din Republica Moldova,
participanĠilor la lichidarea consecinĠelor
acestor catastrofe
8. Organizarea întâlnirilor participanĠilor la Ministerul Apărării; Septembrie–
lichidarea consecinĠelor catastrofei de la Ministerul Afacerilor decembrie
C.A.E. Cernobâl úi văduvelor cu efectivul Interne; AsociaĠia
Armatei NaĠionale úi al Ministerului Obútească „Uniunea
Afacerilor Interne Cernobâl din Moldova”
9. Organizarea vizitării în cadrul Centrului de Ministerul Apărării; După ridicarea
Cultură úi Istorie Militară a expoziĠiei AsociaĠia Obútească stării de
permanente, consacrate eroismului „Uniunea Cernobâl din urgen‫܊‬ă
participanĠilor la lichidarea consecinĠelor Moldova”
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale
altor avarii nucleare
10. Difuzarea reportajelor de la manifestările InstituĠia publică naĠională 14 decembrie
dedicate Zilei comemorării victimelor a audiovizualului
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale Compania „Teleradio-
altor avarii nucleare la posturile de radio úi Moldova”; AsociaĠia
televiziune naĠionale Obútească „Uniunea
Cernobâl din Moldova”
11. Difuzarea în cadrul emisiunilor InstituĠia publică naĠională Aprilie–mai
radiofonice úi TV „La datorie” úi „Scutul a audiovizualului
Patriei”, precum úi publicarea în revista Compania „Teleradio-
„Oastea Moldovei” a materialelor Moldova”;
consacrate faptelor eroice ale Ministerul Apărării;
participanĠilor la lichidarea consecinĠelor AsociaĠia Obútească
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale „Uniunea Cernobâl din
altor avarii nucleare Moldova”

monitorul.gov.md 19
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA II 30 aprilie 2020

1 2 3 4
12. Acordarea ajutorului material anual Ministerul SănătăĠii, Aprilie
persoanelor cu dezabilită‫܊‬i, a căror Muncii úi ProtecĠiei
dezabilitate este cauzată de participarea la Sociale;
lichidarea consecinĠelor avariei de la C.A.E. AgenĠia NaĠională
Cernobâl, persoanelor care s-au îmbolnăvit AsistenĠă Socială; Casa
de boala actinică sau au devenit cu NaĠională de Asigurări
dezabilită‫܊‬i în urma experienĠelor nucleare, Sociale; structurile
avariilor cu radiaĠie ionizantă úi a teritoriale de asisten‫܊‬ă
consecinĠelor acestora la obiectivele atomice socială
civile sau militare în timpul îndeplinirii
serviciului militar ori special ‫܈‬i familiilor
(soĠii, iar în cazul lipsei acestora, unul din
părinĠi) ale participanĠilor la lichidarea
consecinĠelor avariei de la C.A.E. Cernobâl
13. Acordarea asistenĠei medicale úi Ministerul SănătăĠii, Permanent
organizarea activităĠilor de recuperare a Muncii úi ProtecĠiei
participanĠilor la lichidarea consecinĠelor Sociale;
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale Casa NaĠională de
altor avarii nucleare, în conformitate cu Asigurări Sociale; AgenĠia
legislaĠia NaĠională AsistenĠă
Socială; AsociaĠia
Obútească „Uniunea
Cernobâl din Moldova”
14. Examinarea propunerilor de modificare a Ministerul SănătăĠii, Până la 14
legisla‫܊‬iei cu privire la statutul veteranilor Muncii úi ProtecĠiei decembrie
subdiviziunilor de risc deosebit Sociale; Ministerul
(participan‫܊‬ii la asigurarea experien‫܊‬elor Apărării; Ministerul
nucleare ‫܈‬i la lichidarea consecin‫܊‬elor Afacerilor Interne;
avariilor cu radia‫܊‬ie ionizantă la AsociaĠia Obútească
obiectivele atomice civile sau militare), „Uniunea Cernobâl din
membrilor familiilor celor deceda‫܊‬i Moldova”

15. Pregătirea úi editarea cărĠii consacrate Ministerul EducaĠiei, Până la 14


eroismului úi memoriei participanĠilor la Culturii úi Cercetării; decembrie
lichidarea consecinĠelor catastrofei de la AsociaĠia Obútească
C.A.E. Cernobâl úi ale altor avarii nucleare „Uniunea Cernobâl din
Moldova”

16. Organizarea úi desfăúurarea competiĠiilor Ministerul EducaĠiei, Pe parcursul


la diferite probe de sport în memoria Culturii úi Cercetării; anului, după
participanĠilor căzuĠi la lichidarea Ministerul Apărării; ridicarea stării
consecinĠelor catastrofei de la C.A.E. Ministerul Afacerilor de urgen‫܊‬ă
Cernobâl úi ale altor avarii nucleare Interne; autorităĠile
administraĠiei publice
locale; AsociaĠia
Obútească „Uniunea
Cernobâl din Moldova”
17. Organizarea úi desfăúurarea întâlnirilor Ministerul Apărării; Pe parcursul
reprezentanĠilor autorităĠilor administraĠiei Ministerul Afacerilor anului, după
publice centrale ‫܈‬i locale cu participanĠii úi Interne; autorităĠile ridicarea stării
văduvele celor decedaĠi în urma administraĠiei publice de urgen‫܊‬ă
participării la lichidarea consecinĠelor locale; AsociaĠia
catastrofei de la C.A.E. Cernobâl úi ale Obútească „Uniunea
altor avarii nucleare, identificarea úi Cernobâl din Moldova”
soluĠionarea problemelor cu care se
confruntă ace‫܈‬tia, acordarea ajutoarelor
umanitare

20 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA III Nr. 110-111 (7439-7440)

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
398 ORDIN
privind modificarea Clasificaţiei bugetare
În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și 142393 Taxa aeroportuară.”
responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul 2.2. Codul 142242 cu denumirea corespunzătoare se
reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor exclude.
indicatori bugetari, 3. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind
ORDON: aplicarea Clasificației economice”:
În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 3.1. Se completează cu coduri și descrieri noi în
2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele următoarea redacție:
modificări: „142392 Taxa de portabilitate a numerilor
1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din
Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea plata lunară de operare, administrare și întreținere a bazei
redacție: de date centralizate pentru implementarea și realizarea
„00501 Sprijin financiar șomerilor neasigurați; portabilității numerelor;
70303 Proiectul „Răspuns de urgență la COVID -19”; 142393 Taxa aeroportuară
70304 Proiectul „Suport de urgență pentru diminuarea Se reflectă mijloacele financiare în mărime de 50% din
consecințelor pandemiei de ”COVID -19””; taxa lunară pentru modernizarea aeroportului.”
70305 Proiectul „Poduri pentru creșterea încrederii între 3.2. Codul 142242 cu denumirea corespunzătoare se
poliție și cetățenii raionului Ialoveni și județul Iași””. exclude.
2. Anexa nr.11 „Clasificaţia economică”: 4. Prevederile punctului 1 intră în vigoare la data
2.1. Se completează cu coduri noi în următoarea semnării. Punctele 2 și 3 intră în vigoare la 1 iulie 2020.
redacție: Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii
„142392 Taxa de portabilitate a numerelor Moldova.
SECRETAR DE STAT Tatiana IVANICICHINA
Nr. 52. Chişinău, 30 martie 2020.

399 ORDIN
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
subvenționarea întreprinderilor și organizațiilor
necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova,
care au instituit șomaj tehnic și/sau staționare
urmare a situației epidemiologice (COVID-19)
În conformitate cu prevederile pct. 6 din Dispoziția nr. 16 conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.
din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale 2. Se aprobă modelul Cererii de achitare a subvenției
a Republicii Moldova, pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației
ORDON: în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, conform Anexei
1. Se aprobă Regulamentul privind subvenționarea nr.2 la prezentul ordin.
întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidente ale 3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Republicii Moldova, care au instituit șomaj tehnic și/sau Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
staționare urmare a situației epidemiologice (COVID-19),
VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR Serghei PUȘCUȚA
Nr. 58. Chişinău, 29 aprilie 2020.

monitorul.gov.md 21
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA III 30 aprilie 2020

Anexa nr 1
la Ordinul MF nr. 58 din 29.04.2020

Regulamentul privind subven‫܊‬ionarea întreprinderilor ‫܈‬i organiza‫܊‬iilor necomerciale,


rezidente ale Republicii Moldova, care au instituit ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionare în contextul
situa‫܊‬iei epidemiologice (COVID-19)

I. DISPOZI‫܉‬II GENERALE
1. Prezentul Regulament stabile‫܈‬te modul de acordare a subven‫܊‬iei în mărimea sumei achitate a
impozitului pe venit, a contribu‫܊‬iilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a
contribu‫܊‬iilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii úi a primelor de asigurări obligatorii
de asisten‫܊‬ă medicală în formă de contribu‫܊‬ie procentuală datorate de angajator úi angajat (în
continuare impozitului pe venit Юi alte plăаi obligatorii) aferent indemniza‫܊‬iei/salariului achitate
angaja‫܊‬ilor afla‫܊‬i în ‫܈‬omaj tehnic (conform art.80 din Codul muncii) úi/sau sta‫܊‬ionare (conform art.801
din Codul muncii), urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice (COVID-19).
2. SubiecĠii subvenĠiei sunt întreprinderile úi organizaĠiile necomerciale, rezidenĠi ai Republicii
Moldova, care au instituit úomaj tehnic úi/sau staĠionare, conform prevederilor art.80 úi 801 din Codul
muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.
3. Pentru subiec‫܊‬ii subven‫܊‬iei care au fost obliga‫܊‬i să-‫܈‬i sisteze total sau par‫܊‬ial activitatea
conform deciziilor Comisiei na‫܊‬ionale extraordinare de sănătate publică ‫܈‬i/sau dispozi‫܊‬iilor Comisiei
pentru Situa‫܊‬ii Excep‫܊‬ionale a Republicii Moldova, suma subven‫܊‬iei se acordă în mărime de 100%
din suma impozitului pe venit ‫܈‬i altor plă‫܊‬i obligatorii calculate ‫܈‬i achitate aferente plă‫܊‬ilor salariale
stabilite la pct. 1.
4. Pentru subiec‫܊‬ii subven‫܊‬iei care ‫܈‬i-au sistat total sau par‫܊‬ial activitatea, al‫܊‬ii decât cei
specifica‫܊‬i la pct.3, se acordă o subven‫܊‬ie în mărime de 60% din suma impozitului pe venit ‫܈‬i altor
plă‫܊‬i obligatorii calculate ‫܈‬i achitate aferente indemniza‫܊‬iei/salariului stabilite la pct. 1.
5. Subven‫܊‬ia se acordă pentru indemniza‫܊‬iile/salariile aferente ‫܈‬omajului tehnic úi/sau
sta‫܊‬ionării în perioada stării de urgen‫܊‬ă.
6. Dreptul la subven‫܊‬ionare se realizează în raport cu salaria‫܊‬ii afla‫܊‬i în ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau
sta‫܊‬ionare, angaja‫܊‬i până la data de 1 martie 2020.
7. Suma subven‫܊‬iei se calculează pentru un salariat per zi de ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionare.
8. Suma subven‫܊‬iei prevăzută la pct.3, calculată pentru un salariat per zi de ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau
sta‫܊‬ionare, nu va depă‫܈‬i suma calculată a impozitului pe venit ‫܈‬i altor plă‫܊‬i obligatorii aferente plă‫܊‬ilor
salariale pentru perioada fiscală februarie 2020, per zi lucrătoare pentru salariatul respectiv.
9. Suma subven‫܊‬iei prevăzută la pct. 4, calculată pentru un salariat per zi de ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau
sta‫܊‬ionare, nu va depă‫܈‬i 60% din suma calculată a impozitului pe venit ‫܈‬i altor plă‫܊‬i obligatorii
aferente plă‫܊‬ilor salariale, reflectată pentru perioada fiscală februarie 2020, per zi lucrătoare pentru
salariatul respectiv.

II. MODUL DE SOLICITARE A SUBVEN‫܉‬IEI


10. Solicitarea subven‫܊‬iei se efectuează prin depunerea unei cereri, conform modelului stabilit
în anexa nr.2 la prezentul Ordin (în continuare Cerere), la Direc‫܊‬ia generală de administrare fiscală de
la locul de deservire sau la Direc‫܊‬ia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de
Stat, după caz. Cererea se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau se transmite
la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice, la locul de deservire stabilit în anexa la
Regulament.
11. Cererea se completează pentru fiecare perioadă fiscală (lună calendaristică) separat, în care
se indică: perioada pentru care a fost sistată activitatea ca urmare a stabilirii ‫܈‬omajului tehnic úi/sau
sta‫܊‬ionării, suma subven‫܊‬iei solicitate, codul IBAN pentru primirea subven‫܊‬iei ‫܈‬i datele de contact.
12. Informa‫܊‬ia de determinare a subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de achitarea
salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării, urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice

22 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA III Nr. 110-111 (7439-7440)

a infec‫܊‬iei COVID-19 constituie parte componentă a Cererii ‫܈‬i, se autentifică prin semnătura
subiectului subven‫܊‬ionării. Informa‫܊‬ia se prezintă pe suport hîrtie cu aplicarea semnăturii olografe sau
se transmite la adresa de email cu aplicarea semnăturii electronice la locul de deservire stabilit în
anexa la Regulament. În cazul transmiterii la adresa de email informa‫܊‬ia se prezintă ‫܈‬i în format
”.xls” . Modul de completare a Informa‫܊‬iei este stabilit în anexa la Cerere.
13. Cererea se depune după prezentarea dării de seamă ‫܈‬i achitarea impozitului pe venit ‫܈‬i altor
plă‫܊‬i obligatorii aferente indemniza‫܊‬iei/salariului acordate salaria‫܊‬ilor afla‫܊‬i în ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau
sta‫܊‬ionare pentru perioada fiscală pentru care se solicită subven‫܊‬ionarea.
14. La cerere se anexează documentele specificate la pct. 16 din Regulament. În cazul în care,
documentele nu sunt anexate, acestea se prezintă în procesul controlului fiscal tematic.
15. Subven‫܊‬ionarea se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii,
dintre care 3 zile din acest termen sunt destinate pentru efectuarea controlului fiscal tematic ‫܈‬i
adoptarea deciziei de subven‫܊‬ionare, o zi este destinată întocmirii documentelor de plată ‫܈‬i
transmiterii acestora spre executare Direc‫܊‬iei Trezoreriei de Stat, iar o zi este destinată pentru
efectuarea subven‫܊‬ionării efective.

III. AC‫܉‬IUNILE BENEFICIARULUI SUBVEN‫܉‬IEI

16. Pentru confirmarea subven‫܊‬iei, se prezintă următoarele documente în copie:


a) ordinul privind stabilirea ‫܈‬omajului tehnic (conform art. 80 din Codul muncii) ‫܈‬i/sau
sta‫܊‬ionării (conform art. 801 din Codul muncii) cu reglementarea remunerării salaria‫܊‬ilor în condi‫܊‬iile
Codul muncii.
b) tabelul de eviden‫܊‬ă a timpului de lucru pentru angaja‫܊‬ii afla‫܊‬i în ‫܈‬omaj tehnic/sta‫܊‬ionare pentru
luna de gestiune pe întreprindere/organiza‫܊‬ie necomercială;
c) ordinul de plata cu suma totală a salariului/indemniza‫܊‬iei transferată pe contul salarial al
entită‫܊‬ii pentru luna de gestiune;
d) documentele de plată (după caz) ce confirmă achitarea impozitului pe venit ‫܈‬i alte plă‫܊‬i
obligatorii în cazul depunerii cererii în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data achitării
acestora.

IV. AC‫܉‬IUNILE SERVICIULUI FISCAL DE STAT

17. Cererea este supusă examinării doar în cazurile în care subiectul subven‫܊‬ionări a depus la
Serviciul Fiscal de Stat Darea de seamă - Forma IPC18 pentru perioada de gestiune pentru care se
solicită subven‫܊‬ionare ‫܈‬i a achitat impozitul pe venit ‫܈‬i alte plă‫܊‬i obligatorii aferente
indemniza‫܊‬iei/salariului.
18. În cadrul controlului fiscal tematic se va verifica corectitudinea calculării sumei pasibile
subven‫܊‬ionării aferente indemniza‫܊‬iei/salariului, în cazul sistării activită‫܊‬ii, determinată separat pentru
fiecare perioadă de gestiune (lună calendaristică) ‫܈‬i pentru fiecare salariat căruia i-a fost achitat
indemniza‫܊‬ie/salariu pentru perioada în care acesta nu a desfă‫܈‬urat activitatea.
19. Direc‫܊‬ia control fiscal post opera‫܊‬ional din cadrul Direc‫܊‬iei generale de administrare fiscală
sau, Direc‫܊‬ia generală administrarea contribuabililor mari după caz, în termen de 3 zile lucrătoare
efectuează controlul fiscal tematic ‫܈‬i adoptă Decizia de acordare a subven‫܊‬iei (în continuare Decizie).
Dacă în timpul controlului, se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării cererii de
solicitare a subven‫܊‬iei (nu este depusă Darea de seamă – Forma IPC18 ‫܈‬i/sau Darea de seamă con‫܊‬ine
informa‫܊‬ii úi date neveridice, nu sunt achitate obliga‫܊‬iile aferente plă‫܊‬ilor salariale ‫܈‬i/sau sunt achitate
la conturile necorespunzătoare), persoana responsabilă din cadrul SFS întocme‫܈‬te o notificare, care se
aduce la cuno‫܈‬tin‫܊‬a solicitantului prin adresa po‫܈‬tală ‫܈‬i/sau prin adresa electronică, în prima zi
lucrătoare de la data depunerii cererii, în care se indică motivele pentru care cererea respectivă nu
poate fi supusă examinării. În cazul în care solicitantul se conformează cerin‫܊‬elor din notificare,
acesta poate depune o cerere nouă care se examinează în terminii stabili‫܊‬i la pct. 15.

monitorul.gov.md 23
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA III 30 aprilie 2020

20. Pînă la finele zilei a 3-a, Direc‫܊‬ia control post opera‫܊‬ional remite în adresa Direc‫܊‬iei
Deservire Fiscală, conform razei de deservire a contribuabilului, copia scanată a Deciziei prin po‫܈‬ta
electronică cu indicarea în pozi‫܊‬ia Subject: ”Decizie de acordare a subvenаiei”.
21. Direc‫܊‬ia deservire fiscală din cadrul Direc‫܊‬iei generale de administrare fiscală sau, Direc‫܊‬ia
generală administrarea contribuabililor mari, după caz, pînă la finele zilei următoare adoptării
Deciziei, perfectează documentele de plată trezoreriale úi le remite Direc‫܊‬iei Trezorerie de Stat spre
executare.
22. Direc‫܊‬ia Trezoreria de Stat în termen de o zi de la data primirii documentelor de plată
prezentate de Serviciul Fiscal de Stat efectuează transferul subven‫܊‬iei la contul bancar al subiectului
subven‫܊‬ionării.

V. MODUL DE DETERMINARE A SUMEI SUBVEN‫܉‬IEI

23. Suma pasibilă subven‫܊‬ionării aferente impozitului pe venit ‫܈‬i altor plă‫܊‬i obligatorii se va
determina în conformitate cu informa‫܊‬ia privind determinarea subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate
de achitarea salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării, urmare a situa‫܊‬iei
epidemiologice a infec‫܊‬iei COVID-19, parte componentă a Cererii.
24. În cazul achitării par‫܊‬iale impozitului pe venit ‫܈‬i altor plă‫܊‬i obligatorii aferente plă‫܊‬ilor
salariale, subven‫܊‬ionarea se acordă în limita obliga‫܊‬iilor achitate cu aplicarea coeficientului
corespunzător.
25. În cazul solicitării subven‫܊‬ionării doar a impozitului pe venit sau a uneia din plă‫܊‬ile
obligatorii, suma subven‫܊‬iei nu va depă‫܈‬i suma calculată corespunzător a impozitului pe venit sau a
plă‫܊‬i obligatorii respective, aferente plă‫܊‬ilor salariale pentru luna februarie 2020.

V.I. DISPOZI‫܉‬II FINALE

26. Decizia emisă de către SFS aferent cererii de achitare a subven‫܊‬iei sau notificarea emisă
privind motivele de neexaminare a cererii, pot fi contestate în termen de 30 zile de la data
comunicării la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu Titlul V din Codul fiscal.

Anexa la
Regulamentul privind subven‫܊‬ionarea întreprinderilor
‫܈‬i organiza‫܊‬iilor necomerciale, rezidente ale Republicii Moldova,
care au instituit ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionare
în contextul situa‫܊‬iei epidemiologice (COVID-19)

Lista adreselor electronice


conform razei de deservire în cadrul SFS

Nr. Denumirea subdiviziunilor e-mail


crt. structurale
1. Direc‫܊‬ia generală administrare mail@sfs.md
contribuabili mari
2. Direc‫܊‬ia generală administrare chisinaudgaf@sfs.md
fiscală CHI‫܇‬INĂU
3. Direc‫܊‬ia generală administrare norddgaf@sfs.md
fiscală NORD
4. Direc‫܊‬ia generală administrare centrudgaf@sfs.md
fiscală CENTRU
5. Direc‫܊‬ia generală administrare suddgaf@sfs.md
fiscală SUD

24 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA III Nr. 110-111 (7439-7440)

Anexa nr. 2
la Ordinul MF nr. 58 din 29.04.2020
CERERE
de achitare a subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul
‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării, urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice a infec‫܊‬iei COVID-19

______________________________________________________
(denumirea subdiviziunii SFS)

Codul fiscal_________________________________________

Denumirea subiectului subven‫܊‬ionării _____________________________________________

________________________________________________________________________________

Informează că pentru perioada _______________________________ am sistat total sau


(data[dd.ll.aaaa]- data[dd.ll.aaaa])
par‫܊‬ial activitatea conform:

Ƒ conform deciziilor Comisiei na‫܊‬ionale extraordinare de sănătate publică ‫܈‬i/sau


dispozi‫܊‬iilor Comisiei pentru Situa‫܊‬ii Excep‫܊‬ionale a Republicii Moldova

Ƒ altor motive

‫܈‬i solicit subven‫܊‬ia în sumă de________________________________(lei), calculată în


conformitate cu informa‫܊‬ia de determinare a subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de achitarea
salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării, urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice
a infec‫܊‬iei COVID-19, parte componentă a prezentei cereri

la contul bancar (cod IBAN) MD___________________________________________________


(înregistrat în Registrul conturilor de plăаi Юi bancare)

Pentru perioada de gestiune luna _________anul _____

Date de contact email ___________________________________________________________

Telefon__________________________________________________________

Data ________________________

(funcаia) /semnătura/ (Nume, Prenume)

monitorul.gov.md 25
26
Informa‫܊‬ia
de determinare subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/îndemnizaĠiei în cazul úomajului tehnic ‫܈‬i/sau
staĠionării, urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice a infec‫܊‬iei COVID-19 pentru luna___________________
Prime Contrib
Contrib
calcula uĠii
Prime ContribuĠii uĠii
ContribuĠii Impoz te úi individ
calculate úi individuale de datorat
datorate de itul pe reĠinut uale de
Impozitul pe reĠinute de asigurări Plata e de
Număru Plă‫܊‬i salariale angajator Suma venit e de asigurăr
venit aferent către sociale îndemniz angajat Suma
l de total calculate impozitelor Plă‫܊‬i aferent către i Număr
plă‫܊‬ilor angajatori calculate a‫܊‬iei Numărul de or impozitel
identifi (calculate), ɚferent , salarial plă‫܊‬ilo angajat sociale ul de
N salariale total, aferent ɚferent /salariulu zile în calculat or,
Numel care inclusiv plă‫܊‬ilor contribu‫܊‬iil e pentru r ori calculat zile Coeficie
inclusiv plă‫܊‬ilor plă‫܊‬ilor i în ‫܈‬omaj ea contribu‫܊‬ Suma
r. e a îndemniza‫܊‬ii/s
indemniza‫܊‬ii/s salariale total, salariale total,
salariale total,
perioada tehnic/sta‫܊‬i
or ‫܈‬i luna salaria aferent e
ferent
lucrăto
iilor ‫܈‬i
ntul
subven
cr prenum persoan alariu în inclusiv primelor februari le plă‫܊‬ilor aferent are în subven‫܊‬i
alariu în inclusiv inclusiv ‫܈‬omajului onare în plă‫܊‬ilor primelor ‫܊‬iei
ele ei perioada îndemniza‫܊‬ii/s per zi de e achitat salarial plă‫܊‬ilor luna ei
t. perioada indemniza‫܊‬ii/s îndemniza‫܊‬ii/s tehnic perioada de salarial per zi
asigurat ‫܈‬omajului alariu în ‫܈‬omaj (calcula e e salarial februar
‫܈‬omajului alariu în alariu în ‫܈‬i/sau gestiune e luna
e tehnic ‫܈‬i/sau perioada tehnic/sta‫܊‬i te), pentru achitat e ie
tehnic ‫܈‬i/sau perioada perioada sta‫܊‬ionări achitate februarie
(IDNP) sta‫܊‬ionării ‫܈‬omajului onare luna e achitate
sta‫܊‬ionării ‫܈‬omajului ‫܈‬omajului i pentru
tehnic ‫܈‬i/sau februa pentru pentru
tehnic ‫܈‬i/sau tehnic ‫܈‬i/sau luna
sta‫܊‬ionării rie luna luna
sta‫܊‬ionării sta‫܊‬ionării februari
februar februari
e
ie e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
Nr. 110-111 (7439-7440)

3
4
5
......
Total

monitorul.gov.md
PARTEA III

(funcаia) /semnătura/ (Nume, Prenume)


30 aprilie 2020
30 aprilie 2020 PARTEA III Nr. 110-111 (7439-7440)

Anexa la CEREREA
de achitare a subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de achitarea
salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării,
urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice a infec‫܊‬iei COVID-19

Modul de completare a Informa‫܊‬iei


de determinare subven‫܊‬iei pentru cheltuielile legate de
achitarea salariului/indemniza‫܊‬iei în cazul ‫܈‬omajului tehnic sau sta‫܊‬ionării,
urmare a situa‫܊‬iei epidemiologice a infec‫܊‬iei COVID-19

1. Numele úi prenumele angajatului aflat în ‫܈‬omaj tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionare;


2. Codul fiscal al angajatului (IDNP);
3. Plă‫܊‬i salariale total (calculate), inclusiv indemniza‫܊‬ii/salariu în perioada ‫܈‬omajului tehnic
‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării se completează la valoarea brută în baza col. 8.2 din Fi‫܈‬a personală de eviden‫܊‬ă a
veniturilor sub formă de salariu úi a altor plă‫܊‬i efectuate de către patron în folosul angajatului, precum
úi a impozitului pe venit re‫܊‬inut din aceste plă‫܊‬i (în continuare FiЮa personală)
4. Impozitul pe venit aferent plă‫܊‬ilor salariale total, inclusiv indemniza‫܊‬ii/salariu în
perioada ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării se completează în baza col. 8.12 din Fiúa personală.
5. Prime calculate úi re‫܊‬inute de către angajatori aferent plă‫܊‬ilor salariale total, inclusiv
îndemniza‫܊‬ii/salariu în perioada ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării se determină prin înmul‫܊‬irea
cotei primelor de asigurare obligatorie de asisten‫܊‬ă medicală ( 9% ) la indicatorul indicat la col.3;
6. Contribu‫܊‬ii individuale de asigurări sociale calculate aferent plă‫܊‬ilor salariale total,
inclusiv indemniza‫܊‬ii/salariu în perioada ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării corespunde col. 11
din Tabelul 3 Declara‫܊‬iei privind calcularea ‫܈‬i utilizarea contribu‫܊‬iilor de asigurări sociale de stat
obligatorii ‫܈‬i informa‫܊‬ia privind evidenta nominală a asigura‫܊‬ilor în sistemul public de asigurări
sociale a dării de seamă forma IPC18 pentru perioada de gestiune;
7. Contribu‫܊‬ii datorate de angajator calculate aferent plă‫܊‬ilor salariale total, inclusiv
indemniza‫܊‬ii/salariu în perioada ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării corespunde col. 12 din
Tabelul 3 Declara‫܊‬iei privind calcularea ‫܈‬i utilizarea contribu‫܊‬iilor de asigurări sociale de stat
obligatorii ‫܈‬i informa‫܊‬ia privind evidenta nominală a asigura‫܊‬ilor în sistemul public de asigurări
sociale a dării de seamă forma IPC18 pentru perioada de gestiune;
8. Plata indemniza‫܊‬iei /salariului în perioada ‫܈‬omajului tehnic ‫܈‬i/sau sta‫܊‬ionării se indică
valoarea indemniza‫܊‬iei/salariului pentru ‫܈‬omaj tehnic úi/sau sta‫܊‬ionare;
9. Numărul de zile în ‫܈‬omaj tehnic/sta‫܊‬ionare în perioada de gestiune;
10. Suma impozitelor, contribu‫܊‬iilor ‫܈‬i primelor per zi de ‫܈‬omaj tehnic/sta‫܊‬ionare care se
determină ca rezultat al indicatorilor {[(col.4+col.5+col.6+col7)*col.8/col.3]/col.9}
11. Plă‫܊‬i salariale pentru luna februarie (calculate) se completează la valoarea brută în baza
col. 8.2 din Fi‫܈‬a personală;
12. Impozitul pe venit aferent plă‫܊‬ilor salariale achitate pentru luna februarie în baza col.
8.12 din Fi‫܈‬a personală;
13. Prime calculate úi re‫܊‬inute de către angajatori aferent plă‫܊‬ilor salariale achitate pentru
luna februarie se determină prin înmul‫܊‬irea cotei primelor de asigurare obligatorie de asisten‫܊‬ă
medicală ( 9%) la indicatorul indicat la col.11;
14. Contribu‫܊‬ii individuale de asigurări sociale calculate aferent plă‫܊‬ilor salariale achitate
pentru luna februarie corespunde col. 11 din Tabelul 3 Declara‫܊‬ie privind calcularea ‫܈‬i utilizarea
contribu‫܊‬iilor de asigurări sociale de stat obligatorii ‫܈‬i informa‫܊‬ia privind evidenta nominală a
asigura‫܊‬ilor în sistemul public de asigurări sociale a dării de seamă forma IPC18 pentru perioada lunii
februarie;
15. Contribu‫܊‬ii datorate de angajator calculate aferent plă‫܊‬ilor salariale achitate pentru
luna februarie corespunde col. 12 din Tabelul 3 Declara‫܊‬ie privind calcularea ‫܈‬i utilizarea
contribu‫܊‬iilor de asigurări sociale de stat obligatorii ‫܈‬i informa‫܊‬ia privind evidenta nominală a
asigura‫܊‬ilor în sistemul public de asigurări sociale a dării de seamă forma IPC18 pentru perioada lunii
februarie;
16. Numărul de zile lucrătoare în luna februarie;
17. Suma impozitelor, contribu‫܊‬iilor ‫܈‬i primelor per zi în luna februarie care se determină ca
rezultat al indicatorilor [(col.12+col.13+col14+ɫol15)/col.16];
18. Coeficientul subven‫܊‬iei constituie 100% pentru subiec‫܊‬ii subven‫܊‬ionării indica‫܊‬i la pct. 4 din
Regulament sau, 60% pentru subiec‫܊‬ii subven‫܊‬ionării indica‫܊‬i la pct. 5 din Regulament;
19. Suma subven‫܊‬iei se determină ca indicator de produs dintre valoarea minimă a col.17 sau
col.10 înmul‫܊‬ită cu indicatorii din col.9 ‫܈‬i col.18.

monitorul.gov.md 27
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA III 30 aprilie 2020

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare


400 HOTĂRÂRE
cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul
de stat al valorilor mobiliare
În temeiul Legii nr.1134/1997 privind societățile pe mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior
acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, de Societatea pe acțiuni „AUREOLA & LOMBARD” (IDNO
2008, nr.1-4, art.1), art.8 lit.m), art.20 alin.(1) și art.22 alin. 1002600036325) în număr de 1 191 882 acțiuni ordinare
(3) din Legea 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței nominative cu numărul înregistrării de stat MD14AURE2004
Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu
Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Instrucțiunii privind răspundere limitată.
etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a 2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de
valorilor mobiliare (Hotărârea CA nr.13/10 din 13.03.2018; contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.157-166, Râșcani (MD-2068, mun. Chișinău, str. Kiev 3), în termen
art.668), pct.8 sbp.5) și pct.15 din Regulamentul privind de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la
organizarea și funcționarea CNPF (Hotărârea CA nr.49/16 cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut
din 01.11.2018; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pentru soluționarea acesteia.
2018, nr.430-439, art.1694), 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării,
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE se comunică destinatarului conform legislației, se publică
HOTĂRĂȘTE: în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web
1. Se efectuează înscrierea în Registrul de stat al valorilor oficială a CNPF (www.cnpf.md).
PREȘEDINTELE COMISIEI
NAȚIONALE A PIEȚEI FINANCIARE Valeriu CHIȚAN
Nr.18/2. Chișinău, 28 aprilie 2020.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1555 din 6 aprilie 2020

401 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul
și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară
În temeiul art.27 alin.(1) lit. c) din Legea nr.548/1995 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în
cu privire la Banca Națională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, 3. Prin derogare de la pct.9 din Regulamentul privind
art.544), cu modificările ulterioare, art.298 alin.(1)-(3), modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de
art.299 alin.(4), art.304 alin.(1), art.306, art.310 alin.(1) din rezoluție bancară, calculul contribuțiilor anuale pentru anul
Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor 2020 va fi efectuat în baza informațiilor actualizate la ultima
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.343-346, dată gestionară a anului 2019.
art.707), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al 4. Prin derogare de la pct.11 din Regulamentul privind
Băncii Naționale a Moldovei modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de
HOTĂRĂŞTE: rezoluție bancară, termenul-limită de comunicare către
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de calcul și bănci și către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul
de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară (se bancar a cuantumurilor, termenelor și formei de plată a
anexează). contribuțiilor anuale pentru anul 2020 este 30 iunie 2020.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV Octavian ARMAȘU
Nr. 74. Chișinău, 20 martie 2020.

28 monitorul.gov.md
Aprobat
prin Hotărârea Comitetului executiv
al Băncii Naționale a Moldovei 9. Pentru calculul contribuțiilor anuale, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de
nr.74 din 20 martie 2020 rezoluție, utilizează următoarele:
1) Indicatori actualizați la situația din ultima dată gestionară a primului semestru a anului
REGULAMENT PRIVIND MODUL DE CALCUL ŞI DE PLATĂ precedent celui pentru care este calculată contribuția, raportați de către bănci în conformitate cu
A CONTRIBUŢIILOR LA FONDUL DE REZOLUȚIE BANCARĂ Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel
individual, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018, și
30 aprilie 2020

Capitolul I Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere,
DISPOZIŢII GENERALE aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018, și anume:
1. Prezentul regulament stabilește modul de calcul și de plată a contribuțiilor băncilor la fondul a) indicatorul Total datorii (raportul F 01.00 - BILANȚ, tabelul F 01.02 – Datorii, rândul 300,
de rezoluție bancară (în continuare - fond), constituit în temeiul art.296 din Legea nr.232/2016 privind
FINREP);
redresarea și rezoluția băncilor, precum și categoriile de active cu grad scăzut de risc în sensul Titlului V
b) indicatorul Fonduri proprii (raportul C 01.00 - FONDURI PROPRII (CA1), rândul 010,
din aceeași lege.
2. Prezentul regulament se aplică băncilor din Republica Moldova care sunt licențiate de către
COREP);
Banca Națională a Moldovei, denumite în continuare bănci. 2) Informația privind depozitele garantate, actualizată la situația din ultima dată gestionară a
3. Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament au semnificația celor prevăzute în primului semestru a anului precedent celui pentru care este calculată contribuția, prezentată de către
Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor și în Legea nr.202/2017 privind activitatea Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
băncilor. 3) Informația privind resursele fondului de rezoluție, actualizată la situația din ultima dată
gestionară a primului semestru a anului precedent celui pentru care este calculată contribuția, prezentată
Capitolul II de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
MECANISMELE ŞI CONDIȚIILE DE FINANȚARE A FONDULUI DE REZOLUȚIE 4) Scorurile O-SII ale băncilor, valabile la situația din ultima dată gestionară a primului semestru
BANCARĂ a anului precedent celui pentru care este calculată contribuția, determinate de Banca Națională a Moldovei
în conformitate cu Metodologia de identificare a societăților de importanță sistemică de tip O-SII din
PARTEA III

Secțiunea 1 Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei
Mecanismele de finanțare nr.192/2018;
4. Resursele fondului se constituie în lei moldovenești. 5) Scorurile SREP ale băncilor, valabile la situația din ultima dată gestionară a primului semestru
5. Fondul este alimentat din următoarele surse de finanțare: a anului precedent celui pentru care este calculată contribuția, determinate de Banca Națională a Moldovei
a) contribuții anuale – contribuții calculate anual de către Banca Națională a Moldovei, în în conformitate cu Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor, aprobată prin Hotărârea
calitate de autoritate de rezoluție, conform prezentului regulament și plătite de către fiecare bancă în Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.63/2019.
vederea atingerii nivelului-țintă stabilit la art.303 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția 10. Prin derogare de la pct.2 subpct.3 din anexa la prezentul regulament, în lipsa oricăror scoruri
băncilor;
valabile pentru indicatorii O-SII și/sau SREP, mărimea coeficientului multiplicatorul de ajustare la riscul
b) contribuții extraordinare – contribuții calculate de către Banca Națională a Moldovei, în
specific băncii (MRn), se stabilește în mărime egală cu „1” pentru toate băncile.
calitate de autoritate de rezoluție, și plătite de bănci suplimentar la contribuțiile anuale, în conformitate cu
art.310 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
11. Până la data de 31 octombrie a anului precedent celui pentru care este calculată contribuția
anuală, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, comunică fiecărei bănci și

monitorul.gov.md
c) împrumuturi și alte forme de finanțare, contractate de către Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar, în calitate de administrator al fondului de rezoluție, în conformitate cu Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cel puțin următoarele:
art.313 din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. 1) cuantumul contribuției anuale care urmează a fi plătită de fiecare bancă;
6. Resursele fondului de rezoluție bancară sunt administrate de către Fondul de garantare a 2) tranșele și termenele-limită de plată;
depozitelor în sistemul bancar, care are obligația să investească resursele financiare disponibile ale 3) forma de plată a contribuției anuale.
fondului în active cu grad scăzut de risc, într-o manieră suficient de diversificată. 12. Băncile plătesc contribuțiile anuale în cuantumul, tranșele, termenele și forma indicată în
7. În sensul art.299 alin.(4), activele cu grad scăzut de risc se consideră expunerile față de notificările recepționate de la Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție.
administrația centrală a Republicii Moldova exprimate și finanțate în lei moldovenești, cărora li se aplică 13. Băncile care au primit licența de activitate pe parcursul ultimelor 12 luni anterioare datei
Nr. 110-111 (7439-7440)

o pondere de risc de 0%, în conformitate cu Capitolul IV din Regulamentul cu privire la tratamentul gestionare, în baza căreia este calculată contribuția anuală, plătesc un cuantum proporțional cu numărul
riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, aprobat prin Hotărârea Comitetului de luni depline în care banca a deținut licența.
executiv al BNM nr.111/2018. 14. Prin derogare de la pct.9 și pct.11, în caz de necesitate, luând în considerare criteriile de la
Secțiunea 2 art.304 alin.(1) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor, Banca Națională a
Calculul și plata contribuțiilor anuale Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, poate utiliza pentru calculul contribuțiilor anuale informații
8. Contribuția anuală la fond se stabilește de către Banca Națională a Moldovei, în calitate de actualizate la alte date decât ultima dată gestionară a primului semestru a anului precedent celui pentru
autoritate de rezoluție, pentru fiecare bancă, conform metodologiei descrise în anexa la prezentul care este calculată contribuția, precum și de a extinde termenul limită de comunicare către bănci și către
regulament. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a cuantumului, termenelor-limită și formei de plată
1 a contribuțiilor anuale.

29
30
15. În cazul aplicării derogărilor prevăzute la pct.14, Banca Națională a Moldovei, în calitate de Anexă
autoritate de rezoluție, va informa despre acest fapt băncile și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul la Regulamentul privind modul de calcul şi de plată
bancar cel puțin cu 14 zile înainte de data prevăzută la pct.11, cu comunicarea indicatorilor de referință, a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară
care vor fi utilizați la calculul contribuțiilor, precum și a termenului-limită nou, stabilit pentru
comunicarea contribuțiilor spre plată în anul respectiv. Pentru a determina cuantumul contribuției anuale a fiecărei bănci la fond, Banca Națională a
Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, va parcurge următoarele etape:
Secțiunea 3 1. Stabilirea cuantumului contribuției anuale totale pentru întreg sistemul bancar (CAT),
Calculul și plata contribuțiilor extraordinare după următoarea formulă:
16. În cazul în care resursele financiare disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, ‫ ܂ۼ‬ൈ ۱‫܀‬۲ െ ‫܀‬۴
costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea fondului de rezoluție bancară, Banca Națională a ۱‫ ܂ۯ‬ൌ
‫ ۺ܂‬െ ‫ ܜ‬൅ ૚
Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, decide cu privire la plata de către bănci a unor contribuții unde:
extraordinare, suplimentare celor anuale, în conformitate cu art.310 din Legea nr.232/2016 privind NT – nivelul-țintă, suma care urmează a fi acumulată la fond în conformitate cu prevederile art.303
redresarea și rezoluția băncilor. alin. (1) și (2) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor. Acesta este egal cu suma
17. Cuantumul total al contribuției extraordinare pentru întreg sistemul bancar este stabilit de către depozitelor garantate a tuturor băncilor, înmulțită cu nivelul-țintă exprimat în procente, stabilit la art.303
Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, dar acesta nu poate fi mai mare decât alin.(1) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor.
triplul mediei contribuțiilor anuale plătite pentru toți anii precedenți în care au fost plătite contribuții la RF – resursele fondului conform situației la ultima dată gestionară a primului semestru a anului
fondul de rezoluție bancară. în baza căruia se efectuează calculul contribuției anuale;
18. Cota fiecărei bănci în cuantumul total al contribuției extraordinare se calculează de către t – anul calendaristic pentru care este calculată contribuția anuală totală la fond;
Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, conform metodologiei descrise la pct.2 TL – anul calendaristic care reprezintă termenul-limită stabilit pentru atingerea nivelului-țintă,
din anexa la prezentul regulament, în baza ultimilor indicatori actualizați, disponibili la data calculului. care:
19. Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, comunică fiecărei bănci și - până la atingerea NT pentru prima dată, este stabilit în conformitate cu prevederile art.303
Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar cel puțin următoarele: alin.(2) și art.304 alin.(2) din Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
1) cuantumul contribuției extraordinare care urmează a fi plătit de fiecare bancă; - după atingerea NT pentru prima dată, pentru menținerea NT, TL este stabilit de către BNM,
2) termenul-limită de plată a contribuției extraordinare; în calitate de autoritate de rezoluție, în funcție de raportul dintre nivelul mijloacelor fondului și nivelul-
3) forma de plată a contribuției extraordinare. țintă calculat. Astfel, se delimitează două situații:
20. Băncile plătesc contribuțiile extraordinare în cuantumul, termenele și forma indicată în ܽሻ În cazul în care resursele financiare ale fondului (RF) constituie mai puțin de două treimi din
Nr. 110-111 (7439-7440)

notificările recepționate de la Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție. noul nivel-ţintă calculat, TL este stabilit conform formulei:
ܶ‫ ܮ‬ൌ ܲ‫ ܣ‬൅ ͷǡ
Capitolul III unde,
DISPOZIŢII FINALE PA – primul an calendaristic în care vor fi plătite contribuțiile anuale în cadrul noului termen-
21. În cazul în care Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar notifică Banca Națională limită;
a Moldovei referitor la neachitarea de către bănci a contribuțiilor anuale/extraordinare în cuantumurile, ܾሻ În cazul în care resursele financiare ale fondului (RF) constituie mai mult de două treimi din
tranșele și termenele stabilite conform pct.12 și 20, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate noul nivel-ţintă calculat, TL este stabilit conform formulei:
de rezoluție, are competența de a aplica sancțiunile și măsurile prevăzute la art.316 din Legea nr.232/2016 ܶ‫ ܮ‬ൌ ܲ‫ ܣ‬൅ ݊ǡ

monitorul.gov.md
privind redresarea și rezoluția băncilor. unde,
22. În cazul în care informațiile utilizate pentru calculul contribuțiilor, specificate la pct.9, după PA – primul an calendaristic în care vor fi plătite contribuțiile anuale în cadrul noului termen-
caz pct.14, fac obiectul unor revizuiri, Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, limită;
ajustează contribuția anuală în conformitate cu informațiile actualizate, cu ocazia calculării contribuției
PARTEA III

n – valoarea cuprinsă între 0 și 4, valoarea exactă a n fiind stabilită de către Banca Națională a
anuale pentru următoarea perioadă de contribuție. Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, astfel încât să asigure o repartizare cât mai uniform posibilă
23. Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, va publica anual, după a contribuțiilor în timp.
notificarea băncilor conform pct.12, informația privind calculul cuantumului contribuției anuale totale CRD – coeficientul de ajustare la creșterea volumului depozitelor, care asigură corelarea
pentru anul respectiv. contribuției anuale totale cu creșterea anuală a sumei totale a depozitelor garantate, cu excepția creșterii
cauzate de modificarea eventuală a plafonului de garantare, a categoriilor de persoane garantate sau
metodologiei de calcul a depozitelor garantate.
Este calculat după formula:
۲۵‫ܖ‬
۱‫܀‬۲ ൌ
۲۵‫ܘ‬
unde:
DGn – suma depozitelor garantate, conform situației din ultima dată gestionară a primului
semestru a anului în baza căruia se efectuează calculul contribuției anuale, prezentată de către Fondul de
garantare a depozitelor în sistemul bancar;
30 aprilie 2020
Pentru calculul ICFn pentru fiecare bancă se vor parcurge următorii pași:
a) completarea datelor primare pentru indicatorii analizați: scorul O-SII și scorul SREP, care
DGp – suma depozitelor garantate, conform situației din ultima dată gestionară a primului corespund Pilonului 1 – „Importanța sistemică” și, respectiv, Pilonului 2 – „Profilul de risc”, conform
tabelului:
semestru a anului precedent celui în baza căruia se efectuează calculul contribuției anuale, prezentată de
către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Tabel
În cazul în care în unul din anii utilizați pentru calcul CRD au intervenit schimbări în ceea ce Valorile indicatorilor
privește plafonul de garantare, categoriile de persoane garantate sau a fost modificată metodologia de Pilon Ponderea pilonului Indicatorul
calcul a depozitelor garantate, pentru calculul coeficientului respectiv se vor utiliza cei mai recenți doi ani
30 aprilie 2020

Banca 1
Banca 2
Banca 3
Banca 4
Banca 5
Banca 6
Banca 7
Banca 8
Banca 9
Banca 10
Banca 11

consecutivi, în care suma depozitelor garantate a fost calculată în aceleași condiții.


Pilonul 1
2. Determinarea cotei fiecărei bănci în cuantumul contribuției anuale/extraordinare totale, 40% Scorul O-SII
Importanța sistemică
în modul următor: Pilonul 2
60% Scorul SREP
Profilul de risc
1) Determinarea bazei de calcul a fiecărei bănci (BCn), care se calculează ca valoarea totală a
datoriilor băncii, excluzând fondurile proprii şi depozitele garantate ale acesteia b) calculul indicatorilor recalibrați (IRn) pentru scara unificată 1 – 1000, conform formulei:
۰۱‫ ܖ‬ൌ ۲‫ ܖ܂‬െ ۴‫ ܖ۾‬െ ۲۵‫ܖ‬
unde: ‫ ܖ܄‬െ ‫ܖܑۻ‬૚
۷‫ ܖ܀‬ൌ ൈ ሺ૚૙૙૙ െ ૚ሻ ൅ ૚
DTn – valoarea totală a datoriilor băncii (conform FINREP: raportul F 01.00 - BILANȚ, tabelul ‫ܠ܉ۻ‬૚ െ ‫ܖܑۻ‬૚
F 01.02 – Datorii, rândul 300); unde:
FPn – fondurile proprii ale bănii (conform COREP: raportul C 01.00 - FONDURI PROPRII „1000” și „1” – valoarea maximă și minimă posibilă potrivit noii scări unificate;
Max1, Min1 – valorile maxime și minime posibile a fiecărui indicator potrivit scării originale.
(CA1), rândul 010); Acestea constituie pentru indicatorul „Scorul O-SII” – 10000 și, respectiv, 1, iar pentru indicatorul „Scorul
DGn – depozitele garantate ale băncii (conform informației prezentate de Fondul de garantare a SREP” – 4 și, respectiv, 1;
depozitelor în sistemul bancar). Vn – valoarea indicatorului specific băncii, pentru care se face recalibrarea;
2) Determinarea ponderii bazei de calcul a fiecărei bănci în baza de calcul a tuturor băncilor c) determinarea indicatorului de risc transformat (IRTn) pentru fiecare indicator recalibrat.
care contribuie la fond (Pn), exprimată sub formă de coeficient Această operațiune are scopul de a ajusta valoarea indicatorilor recalibrați în funcție de legătura dintre
PARTEA III

۰۱‫ ܖ‬ൈ ‫ܖۺۼ‬ mărimea acestuia și nivelul riscului asociat.


‫ ܖ۾‬ൌ Astfel, se delimitează următoarele două cazuri:
σሺ۰۱‫ ܖ‬ൈ ‫ܖۺۼ‬ሻ െ۷‫ ܖ܂܀‬ൌ ۷‫ܖ܀‬ǡdacă există o legătura invers proporțională între mărimea indicatorului recalibrat
unde: și nivelul riscului aferent acestuia, și
BCn – baza de calcul a băncii, determinată conform subpct.1); െ۷‫ ܖ܂܀‬ൌ ૚૙૙૚ െ ۷‫ܖ܀‬ǡdacă există o legătura direct proporțională între mărimea indicatorului
NLn – numărul de luni depline în care banca a deținut licența pe parcursul ultimelor 12 luni recalibrat și nivelul riscului aferent acestuia
anterioare datei gestionare, în baza căreia este calculată contribuția anuală; unde:
σሺ۰۱‫ ܖ‬ൈ ‫ܖۺۼ‬ሻ – suma produselor dintre baza de calcul a fiecărei bănci și numărul de luni depline IRn – indicatorul recalibrat al băncii, determinat conform lit.b);
d) calculul indicelui compozit (ICn) al fiecărei bănci, prin agregarea indicatorilor IRTn, obținuți
în care banca respectivă a deținut licența pe parcursul ultimelor 12 luni anterioare datei gestionare, în baza conform lit.c), calculați pentru ambii piloni ai băncii:
căreia este calculată contribuția anuală. ۷۱‫ ܖ‬ൌIRTn10,4 ൈ IRTn20,6
3) Ajustarea la risc a ponderii fiecărei bănci (PAn), care se calculează prin înmulțirea unde:

monitorul.gov.md
coeficientului specific băncii, obținut conform subpct.2), cu multiplicatorul de ajustare la riscul specific IRTn1, IRTn2 – indicatorii de risc transformați pentru Pilonul 1 și, respectiv, Pilonul 2, calculați
băncii conform lit.c);
‫ ܖۯ۾‬ൌ ‫ ܖ۾‬ൈ ‫ܖ܀ۻ‬ „0,4” și „0,6” – puterile aplicate pentru IRTn1 și, respectiv, IRTn2. Acestea reprezintă ponderile
corespunzătoare pilonilor 1 și, respectiv, 2, stabilite în tabel, coloana Ponderea pilonului, exprimate sub
unde: formă de coeficienți;
Pn – ponderea bazei de calcul a băncii în baza de calcul a tuturor băncilor care contribuie la fond, e) calculul indicelui compozit final (ICFn) al fiecărei bănci:
determinată conform subpct. 2); ۷۱۴‫ ܖ‬ൌ ૚૙૙૙ െ ۷۱‫ܖ‬
MRn – multiplicatorul de ajustare la riscul specific băncii. Acesta este evaluat de Banca Națională unde:
a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, în baza următorilor doi piloni de risc: ICn – indicele compozit al fiecărei bănci, determinat conform lit.d).
Nr. 110-111 (7439-7440)

- importanța sistemică, evaluată în baza scorului O-SII;


- profilul de risc, evaluat în baza scorului SREP. 4) Determinarea ponderii bazei de calcul a fiecărei bănci, ajustate la riscul specific băncii,
conform subpct.3, în baza de calcul ajustată la risc a tuturor băncilor, exprimată sub formă de coeficient
MRn este calculat conform formulei:
(PCn)
۷۱۴‫ ܖ‬െ ۷۱۴࢓࢏࢔ ‫ܖۯ۾‬
‫ ܖ܀ۻ‬ൌ ሺ૚ǡ ૛૞ െ ૙ǡ ૡሻ ൈ ൅ ૙ǡ ૡ ‫۾‬۱‫ ܖ‬ൌ
۷۱۴࢓ࢇ࢞ െ ۷۱۴࢓࢏࢔ σሺ‫ܖۯ۾‬ሻ
unde: unde:
„1,25” și „0,8”– valoarea maximă și minimă posibilă a multiplicatorului de ajustare la riscul PAn – ponderea ajustată a bazei de calcul a băncii în baza de calcul ajustată a tuturor băncilor
specific băncii; care contribuie la fond, exprimată sub formă de coeficient, calculată conform subpct.3);
ICFn – indicele compozit final al băncii pentru care este calculat multiplicatorul de risc, conform σሺ‫ܖۯ۾‬ሻ – suma ponderilor ajustate ale bazelor de calcul ale tuturor băncilor, calculate conform
metodei descrise în continuare; subpct.3).
3. Calculul cuantumului contribuției anuale pentru fiecare bancă (CAn)
ICFmax, ICFmin – indicele compozit final maxim și indicele compozit final minim, identificați
۱‫ ܖۯ‬ൌ ‫۾‬۱‫ ܖ‬ൈ ۱‫܂ۯ‬
din șirul ICFn calculați pentru toate băncile, conform metodei descrise în continuare. unde:
PCn – ponderea băncii în plata contribuției anuale, calculată conform pct.2 subpct.4);
CAT – contribuția anuală totală la Fond, calculată conform pct.1.

31
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA III 30 aprilie 2020

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1561 din 15 aprilie 2020

402 HOTĂRÂRE
cu privire la măsuri temporare aferente cerințelor
față de amortizorul de conservare a capitalului
În contextul situației epidemiologice din țară generată de 1. Se permite băncilor să utilizeze temporar, până la o
COVID-19 și cu scopul de a asigura stabilitatea sistemului dată ce va fi stabilită ulterior, fondurile proprii menținute
bancar prin menținerea intermedierii financiare și a funcțiilor pentru îndeplinirea amortizorului de conservare a capitalului,
critice ale băncilor, precum și de a atenua potențialele efecte care au fost constituite anterior conform pct.9 din Regula-
de încetinire a creșterii economice ca urmare a măsurilor de mentul cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor.
prevenție adoptate, în conformitate cu art.5 alin.(1) lit.d), art.11 2. Băncile urmează să continue să urmărească politici
alin.(1), art.27 alin.(1) lit.c) din Legea nr.548 din 21.07.1995 adecvate privind recunoașterea și acoperirea expunerilor
cu privire la Banca Națională a Moldovei, art. 63 alin. (2) și (6) neperformante și să efectueze o planificare solidă a capita-
din Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, lurilor și a lichidităților și un management robust al riscurilor.
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în
HOTĂRĂŞTE: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV Octavian ARMAȘU
Nr. 91. Chișinău, 3 aprilie 2020.

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr.1558 din 14 aprilie 2020

403 HOTĂRÂRE
cu privire la termenele de prezentare de către
entitățile raportoare a unor rapoarte
În legătură cu Hotărârea Parlamentului Republicii nr.203-205, art.1805), raportul „ORD 1.9A Raport privind
Moldova nr.55 din 17 martie 2020 privind declararea stării volumul operațiunilor de casă al băncii”, întocmit pentru
de urgență, în scopul asigurării condițiilor necesare pentru perioada gestionară care se finalizează la 30 aprilie 2020,
respectarea de către bănci a termenelor de prezentare a va fi prezentat la Banca Națională a Moldovei cel târziu pe
rapoartelor stabilite de actele normative ale Băncii Naționale data de 12 mai 2020;
a Moldovei, 4) pct. 11 din Instrucțiunea cu privire la modul de
În baza articolelor nr. 11 și 27 din Legea nr. 548/1995 întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în
cu privire la Banca Națională a Moldovei (Monitorul Oficial scopuri prudențiale, aprobată prin Hotărârea Consiliului
al Republicii Moldova, 1995, nr. 56-57, art. 624), Comitetul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din
executiv al Băncii Naționale a Moldovei 1 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
HOTĂRĂȘTE: 2011, nr. 216-2021, art. 2008):
1. Prin derogare de la prevederile: a) rapoartele lunare „ORD 3.3 Informația diversă” (anexa
1) pct. 16 subpct. 2) din Instrucțiunea privind modul nr.9) și „ORD 3.22 Informația privind ședințele consiliului
de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor băncii” (anexa nr.21) vor fi prezentate la BNM după cum
FINREP la nivel individual, aprobată prin Hotărârea Comite- urmează:
tului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.42/2018 pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.95-104, martie 2020 – cel târziu pe data de 28 aprilie 2020;
art.425), rapoartele trimestriale, întocmite pentru perioada pentru perioada gestionară care se finalizează la 30
gestionară care se finalizează la 31 martie 2020, vor fi aprilie 2020 – cel târziu pe data de 27 mai 2020;
prezentate la Banca Națională a Moldovei cel târziu pe data b) rapoartele lunare „ORD 3.15A Acționarii băncii,
de 23 aprilie 2020; informații generale”, „ORD 3.15B Acționarii și/sau grupurile
2) pct. 16 din Instrucțiunea privind modul de întocmire de persoane aflate în legătură care dețin o deținere în
si prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel capitalul social al băncii egală sau mai mare decât deținerea
consolidat, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al calificată”, „ORD 3.15D Înstrăinarea integrală a acțiunilor
Băncii Naționale a Moldovei nr.83/2019 (Monitorul Oficial al băncii” (anexa nr.10) vor fi prezentate la BNM după cum
Republicii Moldova, 2019, nr.119-131, art.667), rapoartele, urmează:
întocmite pentru perioada gestionară care se finalizează la pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
31 decembrie 2019, vor fi prezentate la Banca Națională a martie 2020 – cel târziu pe data de 17 aprilie 2020;
Moldovei cel târziu pe data de 15 iunie 2020; pentru perioada gestionară care se finalizează la 30
3) pct. 17 din Instrucțiunea cu privire la modul de aprilie 2020 – cel târziu pe data de 20 mai 2020;
întocmire de către băncile licențiate a Raportului privind c) rapoartele trimestriale „ORD 3.5 Persoane afiliate
volumul operațiunilor de casă, aprobată prin Hotărârea băncii” (anexa nr.14), „ORD 3.6 Portofoliul acreditivelor și
Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei garanțiilor eliberate” (anexa nr.15), „ORD 3.7 Imobilizările
nr.256/2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau

32 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA III Nr. 110-111 (7439-7440)

a datoriilor” (anexa nr.16), „ORD 3.16 Dețineri în capitalul de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al
persoanelor juridice” (anexa nr.11), „ORD 3.26 Informația Băncii Naționale a Moldovei nr.54/2016 (Monitorul Oficial
privind membrii organului de conducere al băncii și al al Republicii Moldova, 2016, nr.59-67, art.434), rapoartele
societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii respective vor fi prezentate la BNM după cum urmează:
sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin a) pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
funcții-cheie” (anexa nr.25), întocmite pentru perioada martie 2020 – cel târziu pe data de 23 aprilie 2020;
gestionară care se finalizează la 31 martie 2020, vor fi b) pentru perioada gestionară care se finalizează la 30
prezentate la Banca Națională a Moldovei cel târziu pe data aprilie 2020 – cel târziu pe data de 22 mai 2020;
de 29 aprilie 2020; 8) pct. 4 din Instrucțiunea cu privire la prezentarea
d) raportul trimestrial „ORD 3.8 Depozitele “mari”” de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supra-
(anexa nr.17), întocmit pentru perioada gestionară care veghere, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al
se finalizează la 31 martie 2020 va fi prezentat la Banca Băncii Naționale a Moldovei nr.117/2018 (Monitorul Oficial
Națională a Moldovei cel târziu pe data de 23 aprilie 2020; al Republicii Moldova, 2018, nr.183-194, art.907):
e) raportul trimestrial „ORD 3.15C Deținătorii indirecți, a) rapoartele „C 07.00 - Riscul de credit, riscul de
inclusiv beneficiarii efectivi ai deținerilor calificate în capitalul credit al contrapartidei și tranzacțiile incomplete: abordarea
social al băncii” (anexa nr.10), întocmit pentru perioada standardizată privind cerințele de capital (CR SA)” (anexa
gestionară care se finalizează la 31 martie 2020, va fi nr.2) și „C 11.00 – Riscul de decontare/livrare (CR SETT)”
prezentat la Banca Națională a Moldovei cel târziu pe data (anexa nr.3) vor fi prezentate la BNM după cum urmează:
de 23 aprilie 2020; pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
5) pct.6 din Modul de completare al raportului „ORD martie 2020 – cel târziu pe data de 17 aprilie 2020;
3.18 Situația financiară a debitorilor “mari””, anexa nr.18 din pentru perioada gestionară care se finalizează la 30
Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare aprilie 2020 – cel târziu pe data de 20 mai 2020;
de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, b) raportul „C 16.00 – Riscul operațional (OPR)” (anexa
aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al nr.4), pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
Băncii Naționale a Moldovei nr.279 din 1 decembrie 2011 martie 2020, va fi prezentat la BNM cel târziu pe data de
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2011, nr. 216-2021, 17 aprilie 2020;
art. 2008), raportul întocmit pentru perioada gestionară care c) rapoartele „C 18.00 - Riscul de piață: abordarea
se finalizează la 31 martie 2020, va fi prezentat la Banca standardizată pentru riscurile de poziție aferente instrumen-
Națională a Moldovei cel târziu pe data de 15 mai 2020; telor de datorie tranzacționate (MKR SA TDI)” (anexa nr.6),
6) pct. 10 din Instrucțiunea cu privire la raportarea unor „C 20.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată pentru
operațiuni valutare de către băncile licențiate, aprobată prin riscul specific în cazul pozițiilor alocate portofoliului de
Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale tranzacționare pe bază de corelație (MKR SA CTP)” (anexa
a Moldovei nr.11/2009 (Monitorul Oficial al Republicii nr.7), „C 21.00 - Riscul de piață: abordarea standardizată
Moldova, 2009, nr.47-48, art.178): pentru riscul de poziție aferent titlurilor de capital (MKR SA
a) rapoartele „ORD 4.2 Împrumuturile și creditele EQU)” (anexa nr.8), „C 22.00 - Riscul de piață: abordări
valutare ale băncii licențiate (toate tabelele)” (anexa nr.3), standardizate pentru riscul valutar (MKR SA FX)” (anexa
„ORD 4.4 Operațiunile conform contractelor de împru- nr.9) și „C 23.00 - Riscul de piață: abordări standardizate
muturi/credite externe primite de către banca licențiată pentru riscul de marfă (MKR SA COM)” (anexa nr.10) vor
(toate tabelele)” (anexa nr.8) și „ORD 4.5 Valorile mobiliare fi prezentate la BNM după cum urmează:
străine ale băncii licențiate” (anexa nr.9) vor fi prezentate pentru perioada gestionară care se finalizează la 31
la BNM după cum urmează: martie 2020 – cel târziu pe data de 28 aprilie 2020;
pentru perioada gestionară care se finalizează la 31 pentru perioada gestionară care se finalizează la 30
martie 2020 – cel târziu pe data de 24 aprilie 2020; aprilie 2020 – cel târziu pe data de 27 mai 2020;
pentru perioada gestionară care se finalizează la 30 9) pct.388, pct.389 și pct.390 din Regulamentul privind
aprilie 2020 – cel târziu pe data de 25 mai 2020; cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat
b) raportul „ORD 4.3 Împrumuturile/creditele aferente prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale
investițiilor directe în Republica Moldova primite de către a Moldovei nr.322/2018 (Monitorul Oficial al Republicii
banca licențiată” (anexa nr.7), întocmit pentru perioada Moldova, 2019, nr.1-5, art.56), Raportul referitor la procesul
gestionară care se finalizează la 31 martie 2020, va fi intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri ICAAP,
prezentat la Banca Națională a Moldovei cel târziu pe data Raportul privind măsurile luate pe linia administrării riscurilor
de 24 aprilie 2020; semnificative la care este expusă aceasta, Informațiile cu
7) pct. 13 din Modul de completare al raportului „ORD privire la rezultatele simulărilor de criză derulate şi despre
3.17A Raportul cu privire la persoanele afiliate debitorilor măsurile luate de către organul de conducere, Raportul
mari” (anexa nr. 2) și pct. 22 din Modul de completare al asupra condițiilor în care este desfășurat controlul intern
raportului „ORD 3.17B Raportul cu privire la gaj pentru al băncii vor fi transmite Băncii Naționale a Moldovei, în
debitorii mari” (anexa nr. 3) din Instrucțiunea privind modul termen de până la 31 mai 2020.
de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în
primare în vederea identificării și supravegherii riscului Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV Octavian ARMAȘU
Nr. 99. Chișinău, 10 aprilie 2020.

monitorul.gov.md 33
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Primăria com. Pleşeni, r-nul Cantemir, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de
secretar al Consiliului comunal. Documentele pentru participare la concurs se vor depune la primăria comunei în termen
de 20 de zile calendaristice din data publicării anunțului. Informații la tel.: 027374236; 027374225.

Publicaţii ale agenţilor economici


1514. Gospodăria Țărănească „FLOREAN ALEXANDRU” (nr. înregistrării de stat 503466129) aduce la cunoștință
pierderea ștampilei principale rotunde metal R40.
1515. „TAN-TRANS COMPANY” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1019600009068) aduce la cunoștință pierderea
autorizației de transport Ucraina cu seria AE nr. 242052 valabilă pînă la 31.01.2021.
1516. „CONVIS PRO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1016600035763) aduce la cunoștință pierderea facturilor
fiscale seria IV nr, 6338110-6338113, seria IV nr. 6338093-6338099, seria IV nr. 6338089-6338092, seria IV nr. 6338128-
6338114.
1517. „SANTER GRUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003600051776) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: MD-3701, str. Gh. Asachi 19, ap. 1, or. Strășeni, pe: MD-2032, str. Grădina Botanică 14/3, of. 307, mun.
Chişinău. Relaţii la adresa juridică nouă.
1518. O.C.N. „PRIME CAPITAL 2” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600039937) aduce la cunoştinţă reducerea
capitalului social cu 10 000 000: de la 36 312 000 lei pînă la 26 312 000 lei. Creanţele creditorilor se vor depune în
decurs de două luni la adresa juridică: MD-2009, str. V. Alecsandri 63/1, mun. Chişinău.
1519. S.C. „CAMFOR” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1004600073975) aduce la cunoștință pierderea contractului
de vînzare-cumpărare imobil cu nr. 992 din 02.03.2005.
1520. „KIV TECHNOLOGY GROUP” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600020543) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: MD-2008, str. E. Coca 15, mun. Chişinău, pe: MD-2004, str. Mihai Viteazul 15A, mun. Chişinău.
Relaţii la adresa juridică nouă.
1521. „OPTIM ENERGO” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1010600023766) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: MD-6801, str. Alexandru cel Bun 47, or. Ialoveni, pe: MD-6522, s. Geamăna, r-nul Anenii Noi. Relaţii la
adresa juridică nouă.
1522. „TIK TAK BOOM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1018600029524) îşi schimbă denumirea în „PRO REAL
SERVICE” S.R.L. Relaţii la adresa juridică: MD-2045, str. Miron Costin 11/4, ap. 92, mun. Chişinău.
1523. „PROVALD-COM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1010600038463) îşi schimbă denumirea în „STABIL-
NATUR” S.R.L. Relaţii la adresa juridică: MD-4233, str. Kirov 253, s. Slobozia, r-nul Ștefan-Vodă.
1524. „BABII-NORD” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1003602002864 ) aduce la cunoştinţă reducerea capitalului
social de la 3 109 400 lei pînă la 5400 lei. Relaţii la adresa juridică: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 65/1.
1525. S.C. „ANGHEREANU” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1005603006302) aduce la cunoștință pierderea stampilei
rotunde.
1526. „FINTECH LAB” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1017600012413) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: MD-2005, str. Constantin Tănase 6, ap. 424, mun. Chişinău, pe: str. N. Dimo 1, mun. Chişinău. Relaţii la
adresa juridică nouă.
1527. „NORDPOL-COM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600028445) aduce la cunoştinţă schimbarea adresei
juridice din: MD-2001, str. 31 August 1989, nr. 62B, mun. Chişinău, pe: șos. Hîncești 78/6, mun. Chişinău. Relaţii la
adresa juridică nouă.
1528. „NORDPOL-COM” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1008600028445) îşi schimbă denumirea în „ZEOSOLUȚII”
S.R.L. Relaţii la adresa juridică: șos. Hîncești 78/6, mun. Chişinău.
1529. S.R.L. „FAMILYTURCOMPANY” (nr. înregistrării de stat 1018602008862) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: MD-5601, str. Gavriil Musicescu 15, or. Rîșcani, r-nul Rîșcani, pe: or. Rîşcani, str. Petru Rareş 59.
Relaţii la adresa juridică nouă.
1530. S.C. „NICONALEX-TRANS” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1007602006583) aduce la cunoștință pierderea
autorizației de transport Rusia nr. 0473262, autorizației Rusia nr. 0475734, autorizației Ucraina seria AE nr. 231865.
1531. „PALATUL SĂRBĂTORII” S.R.L. (nr. înregistrării de stat 1015600008063) aduce la cunoştinţă schimbarea
adresei juridice din: MD-2008, str. Ghioceilor 1, mun. Chişinău, pe: str. Toma Ciorbă 32/2, bl. B, ap. 27, mun. Chişinău.
Relaţii la adresa juridică nouă.

34 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

Executorul judecătoresc Anatolie Bănărescu anunţă debitorul Garabajiu Diana Piotr, a.n. 22.01.1976, c/p
0971811099658, despre faptul că pe data de 11.05.2020, ora 14.00, vor avea loc acţiuni de aplicare a sechestrului şi
evaluare a 1.0 cotă-parte din bunurile imobile, identificate prin nr. cad. 5526103.375, 5526103.375.01 - 5526103.375.04,
situate pe adresa: r-nul Ialoveni, s. Puhoi, extravilan, intabulate cu drept de proprietate pe numele Garabajiu Gheorghii
Mihail, d.n. 19.10.1972, c/p 0961405015092, în condiţiile art. 115, 116 din C. ex. al RM.
În contextul celor expuse, solicit a asigura prezenţa debitorului sau, după caz, a unui reprezentant împuternicit,
pentru desfăşurarea acţiunilor necesare în acest sens, întru executarea operativă a documentului executoriu sus-indicat.

Executorul judecătoresc Bodrug Augustin, în baza art.67 alin.(4) din Codul de executare al R.M., înștiințează
debitorul Cigolea Vladislav, a.n. 13.06.1994, despre intentarea procedurii de executare în temeiul încheierii nr.178s-
36/2019 din 20.02.2019, pe documentul executoriu nr.MAI04489724 din 19.09.2018, emis de Inspectoratul General de
Poliție, privitor la încasarea amenzii de 600 lei și acordarea termenului de executare de 15 zile. Debitorul este invitat pe
adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 24, bir.5, pentru a lua cunoştinţă de materialele procedurii de executare.

Executorul judecătoresc Bodrug Augustin, în baza art.67 alin.(4) din Codul de executare al R.M., înștiințează
debitorul Bradarskaia Iulia Mihail, a.n.03.07.1982, despre intentarea procedurii de executare în temeiul încheierii nr.178-
737/2019 din 23.12.2019, pe titlul executoriu nr.2-7949/2019 din 07.10.2019, emis de Judecătoria Chișinău, sediul Centru,
privitor la încasarea datoriei de 34 132 lei 08 bani și acordarea termenului de executare de 15 zile. Debitorul este invitat
pe adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 24, bir.5, pentru a lua cunoştinţă de materialele procedurii de executare.

Executorul judecătoresc Bodrug Augustin, în baza art.67 alin.(4) din Codul de executare al R.M., înștiințează
debitorul Clonina Taisia Mihail, a.n.29.05.1941, și Clonina Anastasia Nicolai, a.n.11.02.1974, despre intentarea procedurii
de executare în temeiul încheierii nr.178-25-26/2020 din 11.01.2020, pe titlul executoriu nr.2-8678/2019 din 18.10.2019,
emis de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privitor la încasarea datoriei de 21 489 lei 05 bani și acordarea termenului
de executare de 15 zile. Debitorul este invitat pe adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 24, bir.5, pentru a lua
cunoştinţă de materialele procedurii de executare.

Executorul judecătoresc Bodrug Augustin, în baza art.67 alin.(4) din Codul de executare al R.M., înștiințează
debitorul Gladun Valentina, a.n.12.01.1949, despre intentarea procedurii de executare în temeiul încheierii nr.178-14/2020
din 11.01.2020, pe titlul executoriu nr.2-4758/2019 din 12.11.2019, emis de Judecătoria Chișinău, sediul Centru, privitor
la încasarea datoriei de 60 065 lei 09 bani și acordarea termenului de executare de 15 zile. Debitorul este invitat pe
adresa: mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu 24, bir.5, pentru a lua cunoştinţă de materialele procedurii de executare.

În atenția STM „Actvant”, c.f.1003609005093


În temeiul executării documentului executoriu nr.2-75/14 din 29.10.2014, emis de Judecătoria Ungheni, privind
încasarea de la STM „Activant” în beneficiul B.C. „ProCerditBank” S.A. a datoriei în sumă de 114 588,82 usd, execu-
torul judecătoresc Nicolae Pașa anunță pentru data de 19.05.2020, ora 11.30, licitația publică ce se va desfășura
în incinta biroului executorului judecătoresc Nicolae Pașa din str. N. Zelinski 1, mun. Chişinău, în vederea vînzării
bunurilor imobile situate în r-nul Ungheni, s. Boghenii Noii, ce constau din construcție agroindustrială cu teren aferent,
nr. cad. 9217204.328 și 9217204.328.01, prețul inițial 59 358,74 lei; depozit cu teren aferent, nr. cad. 9217204.326 și
9217204.326.03, prețul inițial 43 859, 23 lei; teren pentru construcții, nr. cad. 9217204.329, prețul inițial 20 600, 56 lei.
Prețul total al bunurilor constituie 123 818, 53 lei.
Doritorii de a participa la licitație prezintă următoarele documente:
1. Cererea de participare la licitație, cu indicarea prețului propus pentru bunul scos la licitație.
2. Copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunului cu nr. cad. 9217204.328
și 9217204.328.01, ce constituie 2 967, 93 lei, nr. cad. 9217204.326 și 9217204.326.03, ce constitue 2 192, 96 lei și
nr. cad. 9217204.329, ce constituie 1 030, 02 lei și dovada de achitare a taxei de participare la licitație în mărime de
60 lei la contul executorului judecătoresc, IDNO 43244012, cont curent special nr. MD59ML000000000225191944 la
B.C. „Moldindconbank” S.A., filiala Onest, MOLDMD2X319, Chişinău.
3. Copia documentului de identitate.
4. Declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor pentru participare la licitaţie, potrivit art. 131 din C. ex. al RM.
Depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documentelor se încheie pe data de 18.05.2020, cu o zi înainte
de data desfășurării licitaţiei.
Termenul-limită de înregistrare a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare este data de 19.05.2020, ora 11.00.
Informaţii suplimentare la tel.: 0(22)811492; 069365797 - Nicolae PAŞA.

Executorul judecătoresc Romah Oleg anunţă desfășurarea licitaţiei privind realizarea bunurilor imobile seches-
trate, şi anume:
- teren, nr. cadastral 7815104302, modul de folosință agricol, suprafața 0,7122 ha, situat în r-nul Soroca, s. Căinarii
Vechi, va fi expus la licitaţie la prețul de 14 800 lei;
- teren, nr. cadastral 7815104187, modul de folosință agricol, suprafața 0,8045 ha, situat în r-nul Soroca, s. Căinarii
Vechi, va fi expus la licitaţie la prețul de 16 800 lei;
- teren, nr. cadastral 7815105.368, modul de folosință agricol, suprafața 0,1949 ha, situat în r-nul Soroca, s. Căinarii
Vechi, va fi expus la licitaţie la prețul de 4000 lei și care aparțin cu drept de proprietate debitorului Marinescu Ion Toma.
Licitaţia este stabilită pentru data de 19.05.2020, ora 10.00, şi se va desfășura pe adresa: mun. Bălţi, str. Păcii 38,
et. 4, bir. 6.
Pentru participare la licitaţie este necesar de a depune cererea de participare la licitaţie pînă pe data de
18.05.2020 şi de achitat la contul bancar al executorului judecătoresc taxa pentru participare la licitaţie în

monitorul.gov.md 35
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

mărime de 60 lei, plus acontul pentru participare la licitaţie în mărime de 5% din costul bunului imobil care
urmează a fi procurat.
După informaţii adăugătoare vă puteţi adresa: mun. Bălţi, str. Păcii 38, et. 4, bir. 6, sau la tel. (0231) 2-64-89.

În atenţia cet. Parfene Veronica, a.n. 05.05.1967, şi Parfene Vitalie, a.n. 20.08.1966
În temeiul executării dcumentului executoriu privind încasarea datoriei, aflat în procedură de executare, executorul
judecătoresc Nicolae Pașa anunţă pentru data de 18 mai 2020, ora 11.30, licitaţia publică ce se va desfășura în incinta
biroului executorului judecătoresc Nicolae PAŞA din str. N. Zelinski 1, mun. Chişinău, în vederea vînzării bunului imobil
ce constă din încăpere locativă - apartamentul nr.79, S=110,8 m.p., situat: str. M. Lomonosov 49/1, mun. Chişinău,
nr. cadastral 0100213.143.01.079, ce aparţine cu drept de proprietate debitorului Parfene Veronica, a.n.05.05.1967 şi
Parfene Vitalie, a.n. 20/08/1966. Preţul iniţial al bunului imobil constituie 850484,80 lei. Doritorii de a participa la licitaţie
prezintă următoarele documente: cererea de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la
licitaţie; copia documentului de plată care confirmă depunerea acontului de 5% din valoarea bunului imobil, ceea ce
constituie 42 524,24 lei şi dovada de achitare a taxei de participare la licitaţie în mărime de 60 lei la contul executorului
judecătoresc, IDNO 43244012, cont curent special nr. MD59ML000000000225191944, B.C. „Moldindconbank” S.A.,
sucursala Onest, MOLDMD2X319, Chişinău; copia documentului de identitate; declaraţia referitoare la lipsa interdicţiilor
pentru participare la licitaţie conform art. 131 din C. ex. al RM. Depunerea cererilor de participare la licitaţie şi a documen-
telor se încheie pe data de 15 mai 2020, cu o zi înainte de data desfășurării licitaţiei. Termenul-limită de înregistrare
a prezenţei şi de ridicare a biletului de participare este data de 18 mai 2020, ora 11.15. Informaţii suplimentare la tel.:
0(22)811-492; 069365797 – Nicolae Pașa.

La executorul judecătoresc Ciuchitu Radu a parvenit spre executare titlul executoriu nr. 2- 434/15 din 23.09.2015,
emis de Judecătoria Ciocana, prin care s-a dispus: „Se încasează de la Sîrbu Serghei, a.n. 1989, în beneficiul Liliei
Sîrbu pensia pentru întreţinere a copilului minor Sîrbu Timur, în sumă bănească fixă în mărime de 751,50 lei pe lună,
începînd cu data de 16.02.2015 pînă la majoratul copilului”.
Prin încheierea nr. 073p-49r/20 din 01.04.2020, debitorului i-a fost calculată restanţa pensiei alimentare în mărime
de 37 174, 20 lei.
Sîrbu Serghei, vă informăm că sînteţi obligat pe data de 19.05.2020, ora 11.00, să vă prezentaţi la executorul judecă-
toresc Ciuchitu Radu, pe adresa: mun. Chişinău, str. Meșterul Manole 1, pentru a vă comunica drepturile şi obligaţiile, în
conformitate cu art. 44 din Codul de executare al RM, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare
a modalității de executare și/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului.

Primăria com. Cotul Morii, r-nul Hînceşti, anunţă pentru data de 18.05.2020, ora 10.00, în incinta primăriei, desfă-
şurarea licitaţiei de dare în arendă a terenurilor agricole din extravilan: suprafaţa 8,4158 ha, nr. cadastral 5327210397,
preţul iniţial 8500 lei; suprafața 3,7478 ha, nr. cadastral 5327210396, prețul inițial 3900 lei; suprafața 24,4055 ha, nr.
cadastral 5327105090, prețul inițial 25 000 lei. Cererile de participare la licitaţie se vor depune pînă pe data de 15.05.2020.
Taxa de participare -1200 lei. Acontul - 10% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie. Informaţii suplimentare la tel.
026977538.

În atenţia creditorilor S.R.L. „Dami-MB”, în proces de faliment. Pentru data de 12.05.2020, ora 12.00, pe adresa:
mun. Chişinău,str. Tighina 49, se convoacă şedinţa adunării creditorilor cu ordinea de zi: Examinarea proceselor-verbale
a negocierilor directe de vînzare a masei debitoare.

Banca Comercială ”EXIMBANK” S.A. anunță că adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru 24
aprilie 2020 nu a avut loc.

În atenţia acţionarilor „FinComBank” S.A.


În conformitate cu art.53 din Legea privind societățile pe acțiuni și art. 54 din Legea privind activitatea băncilor,
Consiliul băncii din 09.03.2020 a convocat pentru data de 14 mai 2020 Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor
„Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Ca urmare a declarării, prin hotărîrea Parlamentului RM nr.55 din 17.03.2020, a stării excepționale în legătură cu
Covid-19, prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr.14 din 06.04.2020 (pct.7) pînă la data de 29.05.2020
a fost interzisă desfăşurarea adunărilor acționarilor.
Reieșind din cele expuse, prin hotărîrea Consiliului băncii din 23.04.2020, suplimentar, a fost determinată data
desfășurării adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii pentru data de 16 iunie 2020, ora 15.00, în oficiul
Central al băncii, sala de şedinţe nr.301, pe adresa: mun. Chişinău, str. Al. Puşkin 26,cu următoarea ordine de zi:
1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2019:
- Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
- Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2019.
3. Cu privire la confirmarea societății pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al băncii pentru anul 2020 și
aprobarea retribuției serviciilor prestate.
4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului „Băncii de Finanţe şi
Comerţ” S.A.
5. Cu privire la aprobarea Regulamentului adunării generale a acționarilor „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. în
redacție nouă.
6. Cu privire la aprobarea Politicii de repartizare a capitalului „Băncii de Finanțe și Comerț” S.A.

36 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

7. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.


Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală este întocmită de către Depozitarul
Central Unic potrivit situației la data de 31 martie 2020.
Înregistrarea participanţilor Adunării generale ordinare anuale se va efectua pe data de 16 iunie 2020, de la ora14.00
pînă la ora14.50.
Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau
paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor şi o procură, perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul
de stat al persoanelor juridice: pentru conducătorii acționarilor - persoane juridice.
De materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale puteți lua cunoștință la oficiul central
al băncii, bir.315 (mun. Chișinău, str. Al. Puskin nr.26) începînd cu data de 5 iunie 2020, în zilele de lucru, între orele
10.00 şi 17.00.
Informații suplimentare la tel.: 022 269-809, 022 269-940.

În atenţia acţionarilor „FinComBank” S.A.


În conformitate cu art. 53 din Legea privind societățile pe acțiuni și art. 54 din Legea privind activitatea băncilor, la
cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale băncii, prin hotărîrea Consiliului băncii din
6 aprilie 2020, a fost convocată pentru data de 22 mai 2020 Adunarea generală extraordinară a acţionarilor „Băncii de
Finanţe şi Comerţ” S.A.
Ca urmare a declarării, prin hotărîrea Parlamentului RM nr.55 din 17.03.2020, a stării excepționale în legătură cu
Covid-19, prin decizia Comisiei pentru Situații Excepționale a RM nr.14 din 06.04.2020 (pct.7) pînă la data de 29 mai
2020 a fost interzisă desfăşurarea adunărilor acționarilor.
Pornind de la cele expuse, Consiliul băncii, suplimentar, la data de 23 aprilie 2020, a adoptat hotărîrile privind
convocarea, la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 25% din acţiunile cu drept de vot ale băncii, Adunării generale
extraordinare a acționarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A., cu prezenţa acţionarilor, pentru data de 26 iunie 2020,
ora 15.00, în oficiul central al băncii, bir.301, pe adresa: mun. Chișinău str. Al. Puskin nr.26, cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la încetarea împuternicirilor membrilor Consiliului băncii și realegerea membrilor Consiliului societății.
2. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul societății.
3. Cu privire la autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală extraordinară este întocmită de Depozitarul Central
Unic potrivit situației la data de 10 aprilie 2020.
Acționarii, care au inițiat convocarea Adunării generale extraordinare, sînt obligați să prezinte Consiliului băncii toate
materialele pentru chestiunile din ordinea de zi, care au fost propuse de ei, pînă la data de 25 mai 2020.
Propunerile candidaților în componența nouă a Consiliului pot fi depuse de acționarii, care deţin singuri sau împreună
cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale băncii, pînă la data de 25 mai 2020.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală extraordinară se va efectua pe data de 26 iunie 2020, de la ora
14.00 pînă la ora 14.50.
Pentru participare la Adunarea generală extraordinară acţionarii vor prezenta documentele de identitate (buletin sau
paşaport), iar reprezentanţii acţionarilor şi o procură, perfectată în modul stabilit de legislaţie, sau extrasul din Registrul
de stat al persoanelor juridice: pentru conducătorii acționarilor - persoane juridice.
De materialele referitoare la ordinea de zi a Adunării generale extraordinare puteți lua cunostință la oficiul central
al băncii, bir.315 (mun. Chișinău, str. Al. Puskin nr.26), începînd cu data de 16 iunie 2020, în zilele de lucru, între orele
10.00 şi 17.00.
Informații suplimentare la tel.: 022 269-809, 022 269-940.

Consiliul Societăţii pe Acţiuni „C.I.E. „Moldexpo” anunţă convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor
pe data de 15 mai 2020, la sediul Agenţiei Proprietăţii Publice (mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, bir. 357).
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la examinarea raportului de activitate a directorului general interimar pe tr. IV al anului 2019.
2. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni „C.I.E.
„Moldexpo” şi ai Comisiei de cenzori.
3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii membrilor Consiliului Societăţii pe Acţiuni „C.I.E. „Moldexpo”,
ai Comisiei de cenzori şi reprezentantului statului.
4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societăţii şi ai Comisiei de cenzori.
Începutul înregistrării: ora 13.00. Începutul adunării: ora 14.00.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele de pe agendă, începînd cu 10 mai, prin corespondenţă.

Administratorul procesului de insolvabilitate al S.R.L. „Norelit Investgrup”, în procedură de insolvabilitate, în


conformitate cu prevederile art. 55- art.57 şi art.199 din Legea insolvabilităţii nr.149/2012, aduce la cunoștință convo-
carea repetată a Adunării creditorilor pe data de 07.05.2020, ora 15.00, cu următoarea ordine de zi: examinarea şi
votarea planului procedurii de restructurare a debitorului S.R.L. „Norelit Investgrup”, cu consecinţele prevăzute de Legea
insolvabilităţii nr.149/2012.
Adunarea creditorilor va avea loc prin corespondenţă, iar buletinele de vot trebuie prezentate administratorului insol-
vabilităţii pînă pe data de 07.05.2020, ora 14.00, prin orice mijloc neinterzis de lege sau pe adresa: mun. Chişinău, str.
I. Zaichin 60, cutia poştală 5, sau la oficiul debitorului: mun. Chişinău, str. Academician Andrei Saharov 1. Buletinele de
vot vor fi expediate fiecărui creditor prin poşta electronică şi/sau Poşta Moldovei. Votul poate fi exprimat şi prin scrisoare
autentificată notarial. La buletinul de vot creditorul este obligat să anexeze procura perfectată în modul stabilit de lege,
buletinul de identitate (copia), extrasul A.S.P. (copie) creditorului. Buletinele de vot pot fi solicitate de la administrator.
Supravegherea colectării buletinelor de vot şi numărarea voturilor date prin corespondenţă se efectuează de către
persoana care a convocat adunarea. Informații suplimentare la tel. 069224903 sau e-mail: nat_giim@mail.ru.

monitorul.gov.md 37
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

În atenția acționarilor „Viorica-Cosmetic” S.A.


Organul executiv „Viorica Cosmetic” S.A., în baza deciziei Consiliului societăţii din 21.04.2020, anunţa convocarea
adunării generale ordinare a acţionarilor, cu prezenţa acţionarilor, care va avea loc la 3 iunie 2020, pe adresa: str.
Mesager 1, mun. Chişinău.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societăţii privind totalurile activităţii pentru anul 2019.
2. Examinarea dării de seamă financiare anuale a societăţii conform totalurilor activităţii pentru anul 2019.
3. Aprobarea dării de seamă al Comisiei de cenzori pentru anul 2019.
4. Cu privire la repartizarea profitului net obţinut pentru anul 2019. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului
net în anul 2020.
5. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor organelor de conducere şi control.
6. Alegerea membrilor Consiliului societății.
7. Aprobarea modificărilor si completărilor la Statutul societății.
8. Aprobarea codului de Guvernanță corporativă.
9. Aprobarea contractul cu compania de audit şi cuantumului retribuirii serviciilor ei.
10. Autentificarea semnăturilor preşedintelui şi secretarului adunării generale a acţionarilor de către comisia de cenzori.
Începerea adunării – ora 11.00, timpul înregistrării – ora 10.00-10.45,
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 22.04 2020. De materialele
pentru ţinerea adunării, acţionarii pot lua cunoştinţa, începînd cu 22.05 2020, la adresa: str. Mesager 1, mun. Chişinău, în
zilele de lucru de la ora 16.00, pînă la ora 17.00. Acţionarii sunt obligaţi să dețină asupra lor paşaportul sau buletinul de
identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot – și procura autentificată în modul stabilit de legislaţia în vigoare a RM.
Organul executiv

Pe data de 15.05.2020, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Strişcă 8/2, of. 121, „Andimplus” S.R.L.,
în proces de insolvabilitate, va desfăşura licitaţia „cu strigare” a bunurilor, situate în r-nul Sîngerei, com. Alexăndreni,
şi anume: lot 1 - construcţii de producţie (fermă) cu nr. cad. 7411108.381.01-06, Stot. - 6225 m2, teren cu S-2,8866 ha,
nr. cad. 7411108.381, preţul iniţial - 2 915 075,00 lei; lot 2 - teren cu S-2,1034 ha, nr. cad. 7411108.382, preţul iniţial
- 385 819,00 lei. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră pe data de 12.05.2020, ora 12.00.
Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea, buletinul de identitate p/u persoanele fizice, extrasul
întreprinderii p/u persoanele juridice, dovada achitării acontului de 5 %, care se achită în prealabil depunerii cererii la
contul IBAN: MD59EC000000225177162725, c/b: ECBMMD2X, BC „EuroCreditBank” SA. Informaţii la tel. 022835385.

Pe data de 12.05.2020, ora 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 20/1, et. 1, bir. 105, va avea loc
licitaţia „cu reducere”, a bunurilor S.A. „API” din Orhei, în procedură de faliment, la care se expun loturile:
AB-017, utilaj vitivinicol (pentru prelucrarea strugurilor), prețul inițial – 2 493 180,00 lei.
Pentru a participa la licitaţie trebuie de prezentat: cererea, documentul de identitate (pentru persoanele juridice –
copia adeverinţei de înregistrare a întreprinderii, extrasul şi procura pentru a efectua afacerea), documentul de plată
care confirmă transferul în sumă de 3% din preţul iniţial al lotului și plata biletului de participare organizatorului licitaţiei
pe c/d MD38EX0000002238600186MD, BC „Eximbank” SA, sucursala nr. 23, c/f 1003606007236. Cererile de parti-
cipare se depun pînă pe data de 8 mai 2020, ora 17.0 . Biletul de participant pentru persoanele fizice - 100 lei; pentru
persoanele juridice - 500 lei. Informații la tel. 079575573.

Pe data de 15.05.2020, ora 15.30, pe adresa: mun. Chişinău, str. Doctor Tudor Strişcă 8/2 of. 121, S.R.L. „Ara”,
în proces de insolvabilitate, IDNO: 1002600012509, va desfăşura licitaţia „cu strigare”. Pentru vînzare se expune lotul
unic: complex unic de producere a safeurilor, dulapurilor ș. a., prețul inițial de exp. - 1 640 250 lei. Termenul-limită de
depunere a cererilor de procurare expiră la data de 12.05.2020, ora 15.30. Pentru participare la licitaţie este necesar de
a prezenta: cererea, buletinul de identitate, extrasul întreprinderii, dovada achitării acontului în mărime de 10%, care va
fi achitat în lei la contul de acumulare IBAN: MD72EC000000225197162727, BC „EuroCreditBank” SA, c/b: ECBMMD2X.
Informaţii suplimentare la tel.: (0694)34005; (022)835385.

Pe data de 15.05.2020, ora 11.00, pe adresa: r-nul Floreşti, s. Prajila (sediul SRL „Demeder-Com”) se va desfăşura
licitaţia „cu reducere” a bunurilor incluse în masa debitoare a S.R.L. „Demeder-Com”, în procedura falimentului, la
preţurile inițiale de exp., după cum urmează: 1.11/10 agregate JRB uzate, 3 buc. - 1320 lei per.1 buc.; 2.3/49 dispozitive
de preluare a cerealelor p/u combine, 2 buc. - 3762 lei per.1 buc.; 3.4/50 dispozitiv de preluare a cerealelor p/u combine,
1 buc. - 3308 lei; 4.8/203 lăzi uzate din faneră, 1000 buc. - 2326 lei; 5.10/213 floarea- soarelui măşcată, 2017 kg - 4690
lei; 6.11/219 soia, 2409 kg - 9866 lei; 7.12/221 brus, 2 m3 - 2520 lei; 8.13/222 scîndură, 4 m3 - 5039 lei; 9.14/23 butoi
din stejar, 300 litri, 1 buc. - 2697 lei; 10.17/42 borcane din sticlă de 10 litri, 7 buc. - 273 lei; 11.18/44 anvelope 265/60
R18, 4 buc. - 1510 lei; 12.19/45 anvelope 215/60 R16, 4 buc. - 756 lei; 13.21/47 parbriz Mercedes-Benz, 1 buc. - 293
lei; 14.29/50 „podborşcic” pentru NIVA, 4 buc. - 3876 lei per. 1 buc.; 15) semănătoare Multicorn 12, a.p. 2006, nr.
204-941 -11 435 lei; 16) semănătoare Multicorn 12, a.p. 2006, nr. 943 - 11 435 lei. Preţurile includ TVA. Pentru a participa
la licitaţie este necesar de prezentat pînă la data de 12.05.2020 inclusiv, ora 17.00, următoarele acte: cererea, actul
ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului, documentul bancar care confirmă depunerea
acontului de 10% din preţul iniţial de vînzare al bunului. Costul biletului de participare – 100 lei pentru persoanele fizice
şi 200 lei pentru persoanele juridice. Organizatorul licitaţiei – lichidatorul. Informații la tel.: 069931880, 078572299.

Pe data de 15.05.2020, ora 17.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Doctor Tudor Strişcă 8/2, of. 121, „Gherafam”
S.R.L., în proces de insolvabilitate, c.f: 1002600003480, va desfăşura licitaţia „cu strigare”, la care se expune: lotul
nr. 2 – bunuri mobile şi mărfuri de mică valoare, preţul iniţial - 437 400,00 lei. Acontul de participare constituie 10%.

38 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

Termenul de depunere a cererilor de procurare expiră la data de 12.05.2020, ora 17.00. Pentru participare la licitaţie,
este necesar de prezentat: cererea, buletinul de identitate, extrasul întreprinderii, dovada achitării acontului la contul
IBAN: MD57CM000225154980001520, la BC „Comertbank” SA. Informaţii la tel: 069434005; 022835385.

Pe data de 18.05.2020, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.1, of. 822, va avea loc licitația
„cu strigare” privind vinderea bunurilor grevate cu garanții a S.R.L. „GLORINAL IMOBIL”, în proces de lichidare. La
licitație se expun încăperi locative, amplasate în blocul locativ de pe str. M. Sadoveanu 15/1, mun. Chișinău, și anume:
garsoniere: nr.9, suprafața - 27,2 m2, prețul inițial - 14 960,00 euro; nr.39, suprafața - 27,4 m2, prețul inițial - 15 070,00
euro; nr.46, suprafața - 29,5 m2, prețul inițial - 16 225,00 euro; nr.51, suprafața - 27,6 m2, prețul inițial - 15 180,00
euro; nr.57, suprafața - 27,5 m2, prețul inițial - 15 125,00 euro; nr.58, suprafața - 29,6 m2, prețul inițial - 16 280,00
euro; nr.63, suprafața - 26,9 m2, prețul inițial - 14 795,00 euro; nr.64, suprafața - 29,0 m2, prețul inițial - 15 950,00
euro; nr.69, suprafața - 26,9 m2, prețul inițial - 14 795,00 euro; nr.70, suprafața - 28,9 m2, prețul inițial - 15 895,00
euro; nr.75, suprafața - 26,9 m2, prețul inițial - 14 795,00 euro; nr.76, suprafața - 29,0 m2, prețul inițial - 15 950,00
euro; nr.82, suprafața - 29,0 m2, prețul inițial - 15 950,00 euro; nr.87, suprafața - 26,8 m2, prețul inițial - 14 740,00
euro; nr.93, suprafața - 26,9 m2, prețul inițial - 14 795,00 euro; nr.99, suprafața - 26,9 m2, prețul inițial - 14 795,00
euro; nr.100, suprafața - 28,8 m2, prețul inițial - 15 840,00 euro; nr.105, suprafața - 27,0 m2, prețul inițial - 14 850,00
euro; nr.106, suprafața - 29,0 m2, prețul inițial - 15 950,00 euro; nr.112, suprafața - 29,2 m2, prețul inițial - 16 060,00
euro; Apartamente cu o cameră: nr.65, suprafața - 48,6 m2, prețul inițial - 29 160,00 euro; nr.74, suprafața - 48,9 m2,
prețul inițial - 29 340,00 euro; nr.77, suprafața - 49,0 m2, prețul inițial - 29 400,00 euro; nr.83, suprafața - 49,0 m2,
prețul inițial - 29 400,00 euro; nr.89, suprafața - 49,1 m2, prețul inițial - 29 460,00 euro; nr.92, suprafața - 48,8 m2,
prețul inițial - 29 280,00 euro; nr.95, suprafața - 49,1 m2, prețul inițial - 29 460,00 euro; nr.98, suprafața - 49,0 m2,
prețul inițial - 29 400,00 euro; nr.101, suprafața - 49,1 m2, prețul inițial - 29 460,00 euro; nr.104, suprafața - 51,1 m2,
prețul inițial - 30 660,00 euro; nr.107, suprafața - 50,9 m2, prețul inițial - 30 540,00 euro; nr.110, suprafața - 51,3 m2,
prețul inițial - 30 780,00 euro; nr.113, suprafața - 51,0 m2, prețul inițial - 30 600,00 euro; apartament cu două camere
- nr.103, suprafața - 71,9 m2, prețul inițial - 43 140,00 euro. Achitarea va fi efectuată în lei la cursul oficial de schimb
al BNM la data plății. Bunurile pot fi licitate fiecare în parte, cît și în loturi, în dependență de cererea depusă de parti-
cipant. Doritorii de a participa la licitație vor prezenta lichidatorului: cererea; buletinul de identitate (pentru persoanele
fizice); copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura după caz; dovada achitării
acontului în mărime de 10% din prețul inițial al lotului, care se depune la BC „Moldindconbank” SA, Chişinău, suc. V.
Alecsandri, cod bancar MOLDMD2X367, cont bancar MD26ML000000000022755672, beneficiar SRL ”Glorinal Imobil”
în proces de lichidare, cod fiscal 1003600014625. În cazul în care partici pantul intenționează să partici pe la licitarea mai
multor bunuri, acesta va achita acontul pentru fiecare dintre ele. Depunerea cererilor se încheie la data de 15.05.2020,
ora 16.00, pe adresa: MD-2009, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 822. Informații suplimentare la tel. 069326743.

Pe data de 19.05.2020, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.1, of. 822, va avea loc licitația
„cu strigare” privind vinderea bunurilor din masa debitoare a S.R.L. ”GLORINAL IMOBIL”, în proces de lichidare.
La licitație se expun: 1) macaraua pe șinele MKГ-25-БР, cu capacitate de ridicare de 10 tone la înălțimea de 10 m,
prețul inițial – 81 000,00 lei; 2) autoturismul Dacia Logan MCV, anul producerii 2010, capacitatea cilindrică - 1461 cm2,
motorină, cutia de viteze - mecanică, tip tracțiune - din față, culoarea - albastru-gri, geamuri cu deschidere automată,
lacăt centralizat, climat control, prețul de pornire - 2700,00 euro, care va fi achitat în lei la cursul oficial de schimb al
BNM la data plății. Doritorii de a participa la licitație vor prezentat lichidatorului: cererea; buletinul de identitate (pentru
persoanele fizice); copia certificatului de înregistrare a întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura după caz; dovada
achitării acontului în mărime de 10% din prețul inițial al lotului, care se depune la BC „Moldindconbank” SA, Chişinău,
suc. V. Alecsandri, cod bancar MOLDMD2X367, cont bancar MD26ML000000000022755672, beneficiar: SRL „Glorinal
Imobil”, în proces de lichidare, cod fiscal 1003600014625. Depunerea cererilor se încheie la data de 15.05.2020,
ora 16.00, pe adresa: MD-2009, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 1, of. 822. Informații suplimentare la tel. 069326743.

Judecătoria Bălți anunță pentru data de 18.05.2020, ora 10.00, în incinta Judecătoriei Bălți (sediul Central), cu
sediul în mun. Bălți, str. Hotinului 43, et. II, bir. 10, desfășurarea licitaţiei publice „cu strigare”, la care va fi expus spre
vînzare automobilul de model „GAZ 31029”, a.f. 1996, cu caroserie de ti p sedan, la prețul inițial de 11 000,00 lei.
Înregistrarea depunerii cererilor, documentelor și acontului de 10 % din prețul inițial al bunului propus la licitație, se încheie
la data de 14.05.2020, ora 17.00. Înregistrarea prezenței se încheie cu 10 minute înainte de începerea licitației. Cuantumul
taxei de participare la licitație pentru fiecare participant este de 600,00 lei pentru persoanele fizice, inclusiv străine şi apatrizi, și
1200,00 lei pentru persoanele juridice, inclusiv străine. Acontul se va achita pe contul: Judecătoria Bălți, Ministerul Finanțelor –
Trezoreria de Stat, IBAN: MD64TRPCAH518410A01559AA, telefon de contact: 023160621, 0231222212.

Î.S. „Moldelectrica” anunţă iniţierea licitației restrînse pentru achiziția bateriilor de acumulatoare (3 buc.) şi a
lucrărilor de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Dondușeni-110 kV, SE Bălți-330 kV şi SE Vulcănești-400
kV (№6/01-20(10)).
Informaţia necesară pentru participare este plasată pe site-ul oficial al întreprinderii: www.moldelectrica.md/achiziţii
şi finanţe. Propunerile de participare la licitaţie se vor depune în plic sigilat, fiind însoţit de o scrisoare aparte, pînă pe
data de 08.05.2020, ora 17.00, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. (037322) 253559,
fax: (037322) 253142.

S.R.L. „Pricomtax-Com” anunţă pentru data 11.05.2020, ora 10.00, licitaţia „cu reducere” a masei debitoare -
utilajul uzinei de prelucrare a cărnii (50 de poziţii) din or. Ungheni, str. Bernardazzi 19 (ZEL Ungheni), preţul total
inițial - 429 914,26 lei. Valoarea impozitelor nu este inclusă. Biletul de participant - 100 lei. Acontul – 10%. Se va face
cunoștință cu actele de evaluare, preţurile iniţiale, depunerea cererilor de participare - la locul petrecerii licitaţiei, pe
adresa: mun. Chişinău, str. C. Tănase 9, bir. 6. Tel. 079454325.

monitorul.gov.md 39
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

Pe data de 11 mai 2020, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, S.A. „Romănești” (în
procedura de realizare a planului de restructurare) se va desfăşura licitaţia „cu strigare”. Pentru vînzare se expun
următoarele loturi, formate din bunuri imobile și mobile, și anume:
Lot. 1. Divin „Царский Стандарт”, 3*ani – 2350,78 dal, prețul iniț. de exp. - 853 651,42 lei;
Lot. 2. Divin. „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal, prețul iniț. de exp. - 9 420 398,34 lei;
Lot. 3. Alcool etilic (din vin) – 1720 dal, prețul iniț. de exp. – 1 153 094,54 lei;
Lot. 4. Distilat de divin învechit 2012 – 698 dal, prețul iniț. de exp. – 396 775,70 lei;
Lot. 5. Distilat de divin învechit 2014 – 11353,13 dal, prețul iniț. de exp. – 5 327 825,34 lei;
Lot. 6. Distilat de divin învechit 2016 – 7906.41 dal prețul iniț. de exp.4328731,02 lei;
Lot. 7. Distilat de divin învechit, a.r. 2015 – 11076.8 dal, prețul iniț. de exp. – 4 826 851,94 lei;
Lot. 8. Distilat de divin învechit, a.r. 2013 - 544.33 dal, prețul iniț. de exp. – 283 954,07 lei;
Lot. 9. Divin „Букет Бeссарабии”, 5 ani – 23 516.92 dal, prețul iniț. de exp. – 10 247 795,34 lei;
Lot. 10. Divin „Букет Бeссарабии”, 3 ani - 2960.57 dal, prețul iniț. de exp. – 1 025 468,30 lei;
Lot. 11. Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal, prețul iniț. de exp. – 1 383 297,80 lei;
Lot. 12. Divin „Букет Бeссарабии”, DVM - 2920.66 dal, prețul iniț. de exp. – 1 468 516,04 lei;
Lot. 13. Divin „Наше Собрание”, 3 ani cup. - 2508.38 dal, prețul iniț. de exp. – 910 881,56 lei;
Lot. 14. Divin „Наше Собрание”, 5 ani cup. - 536.24 dal, prețul iniț. de exp. – 239 664,90 lei;
Lot. 15. Divin „Русское Собрание”, 3 ani cup. - 1680.94 dal, prețul iniț. de exp. – 610 408,67 lei;
Lot. 16. Divin „Букет Бассарабии”, 4 ani - 1500.92 dal, prețul iniț. de exp. – 654 044,61 lei;
Lot. 17. Divin „Царский Стандарт”, 5 ani cup. - 1691.97 dal, prețul iniț. de exp. – 756 202,08 lei;
Lot. 18. Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal, prețul iniț. de exp. – 1 592 209,04 lei;
Lot. 19. Distilat de divin 2010 - 429.03 dal, prețul iniț. de exp. – 340 354,30 lei;
Lot. 20. Distilat de divin 2011 - 624.1 dal, prețul iniț. de exp. – 394 864,06 lei;
Lot. 21. Distilat de divin 2013 - 628.81 dal, prețul iniț. de exp. – 328 024,00 lei;
Lot. 22. Distilat de divin 2014 - 694.63 dal, prețul iniț. de exp. – 325 977,81 lei;
Lot. 23. Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal, prețul iniț. de exp. – 1 060 101,16 lei;
Lot. 24. Divin „Царский Стандарт”, 3 ani - 1370.8 dal, prețul iniț. de exp. – 497 786,00 lei;
Lot. 25. Stație de purificare, prețul iniț. de exp. – 259 013,30 lei;
Lot. 26. Stație peco și cisterne, prețul iniț. de exp. 65 594,45 lei;
Lot. 27. Aparat pentru astupare a sticlelor (șampanie), prețul iniț. de exp. – 1292,62 lei;
Lot. 28. Aparat pentru astupare a sticlelor (șampanie), prețul iniț. de exp. - 1138,99 lei;
Lot. 29. Aparat p/u filtrare a vinului SEIIS, prețul iniț. de exp. 44 444,98 lei;
Lot. 30. Aparat p/u filtrare a vinului SAIZ 400*400, prețul iniț. de exp. – 23 955,07 lei;
Lot. 31. Pompă, vol. rot. Menestrina, prețul iniț. de exp. - 7542,04 lei;
Lot. 32. Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps, pasteur,) GMVS27.09.07, prețul iniț. de exp. 1 202 407,91 lei;
Lot. 33. Aparat p/u producerea frigului cu compresie, prețul iniț. de exp. – 163 227,97 lei;
Lot. 34. Autoturism VAZ-21150, prețul iniț. de exp. – 26 885,99 lei;
Lot. 35. Contor ZMG 310 CR3X-240/415V5-100A, prețul iniț. de exp. - 928,79 lei;
Lot. 36. Electropompă CD 80/32, prețul iniț. de exp. - 2734,54 lei;
Lot. 37. Fundament sub cisterne, prețul iniț. de exp. – 110 080,30 lei;
Lot. 38. Mașini de altoire - 4 buc., prețul iniț. de exp. - 9778,12 lei;
Lot. 39. Mersedes ST AX 951, prețul iniț. de exp. – 12 290,74 lei;
Lot. 40. Pompă ATV 6-10-140, prețul iniț. de exp. 2653,68 lei;
Lot. 41. Turn de răcire a apei GMV-100H – 2 buc., prețul iniț. de exp. – 41 201,90 lei;
Lot. 42. Turn de răcire a apei GMV-60H - 2 buc., prețul iniț. de exp. – 31 961,06 lei;
Lot. 43. „Автомобиль поливочная ПН-130 Panfil”, prețul iniț. de exp. - 15 363,42 lei;
Lot. 44. „Спиртовые ёмкости” - 3 buc., prețul iniț. de exp. - 55 723,13 lei;
Lot. 45. „Станок сверлильный 2А- 175А”, prețul iniț. de exp. - 1454,64 lei;
Lot. 46. „Транспортер” - 13м, prețul iniț. de exp. – 13 611,99 lei;
Lot. 47. „Транспортер” - 15м, prețul iniț. de exp. – 13 418,55 lei;
Lot. 48. „Транспортер” - 25м, prețul iniț. de exp. – 20 076,50 lei;
Lot. 49. „Транспортер” – 29, prețul iniț. de exp. – 22 739,96 lei;
Lot. 50. „Транспортер” - 3м – 60, prețul iniț. de exp. - 6446,60 lei;
Lot. 51. „Транспортер” - 6м, prețul iniț. de exp. - 8130,74 lei;
Lot. 52. „Транспортер” - 9м, prețul iniț. de exp. – 10 479,95 lei;
Lot. 53. „Центрифуга ОГШ-321 К”, prețul iniț. de exp. - 7856,30 lei.
Prețul nu include accizul și taxa pe valoare adăugată. Pentru a participa la licitaţie, este necesar de prezentat:
cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), extrasul întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura
pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial al
bunului. Sumele menţionate se transferă pe contul bancar de acumulare c/d – IBAN: MD35MO2224ASV90835697100,
deschis în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, cod bancă: MOBBMD22, beneficiar „GHERMAN ANDREI”,
administrator autorizat, cod fiscal 44269016. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie la data de
08.05.2020, ora 17.00. Informații suplimentare la tel./fax: 023760350, 069258452, 069295192, email: romanesti-sa@
mail.ru sau insolvmd@yahoo.com.

S.R.L. „TENADRIA”, în procedură de faliment, organizează pentru data de 12.05.2020, pe adresa: mun. Chişinău,
str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100, vînzarea următoarelor loturi:
- ora 13.00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului - rezervor apă, S=51,90 m.p., situat în încaperea nelocativă

40 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

cu suprafata totală de 8,439.8 m.p., nr. cad. 0100414.401.01.058, amplasată în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu
3, la prețul inițial de 72 900,00 lei;
- ora 14.00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a lotului: încăpere nelocativă, S=924,70 m.p., nr. cad.
0100414.401.08.003, pretul inițial 1 525 000,00 lei, amplasată în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 9;
- ora 15.00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a loturilor: locuri de parcare subterană (nr. cadastral 0100414.401.04.211),
S=319,90 m.p., suprafața parcărilor - 163,40 m.p; locuri de parcare subterană, (nr. cadastral 0100414.401.05.099),
S=723,00 m.p., suprafața parcărilor - 357,40 m.p; locuri de parcare subterană (nr. cadastral 0100414.401.08.004),
S=1020,40 m.p., suprafața parcărilor - 533,70 m.p, din blocul locativ, situat în mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu 9;
- ora 16.00, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a loturilor: locuri de parcare subterană, amplasate în subsolul parcării
cu (nr. cadastral 0100414.401.01.058) nivelurile I şi II al blocului locativ din mun. Chişinău, str. Acad. S. Rădăuţanu
3. Prețurile de participare al loturilor sunt indicate pe site-ul SA „Banca de Economii” www.bem.md, compartimentul
„Comercializare, gaj/Licitații, debitori insolvabili”. Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, dovada transferării
acontului în mărime de 2% la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se
depunt pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei
zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel.: 069072200, 079080482.

Pe data de 15.05.2020, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tudor Strișcă 8/2, of. 121, Î.S. „Uzina de Bijuterii
Giuvaier”, în proces de insolvabilitate, IDNO: 1002600012668, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” de vînzare, a
următoarelor loturi: lot nr. 1, format din producţie finită „bijuterii” - 3464 unităţi, preţul iniţial de exp. - 301 700,00
lei, inclusiv TVA; lot nr. 2, format din „Modele pentru bijuterii din alamă şi argint” - 2384 unităţi, preţul iniţial de exp.
- 1 554 800,00 lei inclusiv TVA; lot nr. 3, format din ”Materie primă - corund, obsidian, „beriuza”, „neofrit”, rodonit,
„iaşma”, lazurit, amazonit, „marion”, diverse - 584,648 kg, preţul iniţial de exp. - 500 350,00 lei, inclusiv TVA; lot nr.
4, format din „Modele de pietre preţioase/semipreţioase, cu diametru, formă, mărime diversificată” - 509 852 bucăţi,
preţul iniţial de exp. - 1 952 900,00 lei, inclusiv TVA; lot nr. 5, format din „Diverse tipuri de metale preţioase”, preţul
iniţial de exp. - 56 710,00 lei, inclusiv TVA; lot nr. 6, format din „Pietre smarald” - 4095 bucăți, 857,03 g, preţul iniţial de
exp. - 648 500,00 lei, inclusiv TVA; lot nr. 7, format din „Pietre sapfir” - 12 bucăți, cu greutatea 0,48 g, preţul iniţial de
exp. - 800,00 lei, inclusiv TVA. Termenul-limită de depunere a cererilor de procurare expiră pe data de 12.05.2020, ora
16.00. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea de participare a licitației, buletinul de identitate,
extrasul întreprinderii, dovada achitării acontului în mărime de 10% la contul IBAN: MD83EC000000225107162728, la
BC „EuroCreditBank” SA, c/b: ECBMMD2X. Informaţii suplimentare la tel.: 069434005; 022835385.

Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. TOFAN Dumitru, domiciliat în or. Drochia, str.
Independenței 36/A, ap. 8, despre întocmirea proceselor-verbale cu privire la contravenţie nr. 338/20, 339/20, 340/20
din 10.03.2020 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenţie cu răspundere contravenţională
prin aplicarea sancţiunii conform art. 287 alin. (8) din Codul contravenţional al RM.

Biroul vamal Nord (mun. Bălţi, str. Cicicalo 1) informează cet. PASCARI Victor, domiciliat în or. Drochia, str.
Mihai Eminescu 53, despre întocmirea procesului-verbal contravențional și emiterea deciziei agentului constatator nr.
373/2020 din 12.03.2020, pentru contravenția prevăzută la art. 287 alin. (8) din Codul contravenţional al RM.

Biroul vamal Centru informează cet. Ciloci Mihail, domiciliat în r-nul Dubăsari, s. Ustia, despre întocmirea proce-
sului-verbal cu privire la contravenţie nr. 490/20 din 31.01.2020 şi emiterea deciziei.

Biroul vamal Centru informează cet. Cantea Emanoil, domiciliat în mun. Orhei, str. Petrodava 24, despre întocmirea
procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 638/20 din 10.02.2020 şi emiterea deciziei.

Biroul vamal Centru informează cet. Şeptelici Vitalie, domiciliat în or. Nisporeni, str. Victoriei 44, despre întocmirea
procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 758/20 din 18.02.2020 şi emiterea deciziei.

Biroul vamal Centru informează cet. Varban Alexei, domiciliat în mun. Chişinău, bd Moscova 2, ap. 108, despre
întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 975/20, 976/20 din 28.02.2020 şi emiterea deciziei.

Biroul vamal Centru informează cet. Slupeţchii Vitalii, domiciliat în mun. Străşeni, str. Veronica Micle 34, ap. 8,
despre întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 1099/20 din 09.03.2020 şi emiterea deciziei.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Ciobanu Iurie, domiciliat în mun. Chişinău, str. Alba-
Iulia, bl. 184, ap. 75, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 712/19 din
16.08.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Rotari Andrei, domiciliat în mun. Comrat, str.
Gheologov 12, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 595/19 din
22.07.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Chelban Florin Ion, domiciliat în r-nul Cahul, s.
Văleni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 636/19 din 31.07.2019 și
adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

monitorul.gov.md 41
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Spătaru Gabriel, domiciliat în r-nul Rîşcani, s.
Corlăteni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 584/19 din 18.07.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(10) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează Sîrbu Nicolae Nicolae, domiciliat în mun. Cahul, str.
Tolstoi 10, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 569/19 din 16.07.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Cuzmenco Ivan Ivan, domiciliat în mun. Cahul, str.
31 August 23, ap. 62, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 776/19 din
05.09.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Ignat Sergiu Alexei, domiciliat în mun. Chişinău,
str. N. Dimo 17, bloc 4, ap. 52, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr.
869/19 din 03.10.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii
conform art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Frunză Alexandru, domiciliat în mun. Chişinău, or.
Durleşti, str. Vovinţeni 15, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 861/19
din 30.09.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Niculii Ruvim Stelian, domiciliat în r-nul Cahul,
s. Slobozia Mare, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 281/19 din
17.04.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Capsamun Gheorghi Gheorghi, domiciliat în r-nul
Ceadîr-Lunga, s. Copceac, str. Dimitrov 32, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la
contravenție nr. 428/19 din 04.06.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin
aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Burcă Georgel Ion, domiciliat în r-nul Cahul, s.
Văleni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 412/19 din 28.05.2019 și
adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Caltacci Vitali Ivan, domiciliat în or. Taraclia, str.
M. Serebreak 128, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 495/19 din
24.06.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (10) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Zgherea Olga Emanuil, domiciliată în r-nul Cahul,
s. Văleni, despre întocmirea în privința acesteia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 322/19 din 26.04.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Grosu Pavel, domiciliat în or. Teleneşti, str. Hajdeu
18, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 318/19 din 26.04.2019 și
adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Parmacli Ruslan Valeriu, domiciliat în mun. Cahul,
str. Fraţii Jderi 8, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 752/19 din
30.08.2019 și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform
art. 287 alin. (8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Mariceanu Cristian Dumitru, domiciliat în r-nul Cahul,
s. Văleni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 711/19 din 16.08.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Buga Dmitri Pavel, domiciliat în r-nul Criuleni, s.
Coşerniţa, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 500/19 din 25.06.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

42 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Proţenco Andrei, domiciliat în r-nul Ialoveni, s.
Suruceni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 050/19 din 28.01.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Petrici Stanislav, domiciliat în r-nul Hînceşti, s.
Căţăleni, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 360/19 din 15.05.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

Biroul vamal Sud (mun. Cahul, șos. Prieteniei 1) informează cet. Zlotescu Roman Vasile, domiciliat în r-nul Cimişlia,
s. Sagaidac, despre întocmirea în privința acestuia a procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 683/19 din 13.08.2019
și adoptarea deciziei agentului constatator asupra cazului de contravenție prin aplicarea sancțiunii conform art. 287 alin.
(8) din Codul contravențional al RM.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist TICU Alexandru, domiciliat în r-nul Călărași, s. Sipoteni, să se prezinte
pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru primirea avizului de executare a dreptului
de gaj a automobilul Toyota YEK 905.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist TICU Alexandru, domiciliat în r-nul Călărași, s. Sipoteni, să se
prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. 1, în termen de 10 zile, pentru achitarea datoriei, în caz contrar
automobilul Toyota YEK 905 va fi vîndut.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist SECRIERU Timotei, domiciliat în mun. Chișinău, str. Calea Orheiului
115, bl. l, ap. 75, să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru achitarea
datoriei, în caz contrar automobilul Lexus QMK 653 va fi vîndut.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist ONICA Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Călărași 67, ap. 47, să
se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru primirea avizului de executare
a dreptului de gaj a automobilului Mercedes KYT 1.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist ONICA Sergiu, domiciliat în mun. Chișinău, str. Călărași 67, ap. 47,
să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru achitarea datoriei, în caz
contrar automobilul Mercedes KYT 1 va fi vîndut.

„CREDIT AUTO” S.R.L. anunţă debitorul gajist LAZARI Ruslan, domiciliat în mun. Chișinău, str. Iurie Grosu 5, ap.
30, să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru achitarea datoriei, în
caz contrar automobilul Mercedes AICI 197 va fi ridicat si expus vînzării.

„CREDIT AUTO” S.R.L., anunţă debitorul gajist OBOROC Vădim, domiciliat în r-nul Anenii Noi, s. Floreni, str.
Chișinăului 7, ap. 31, să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari, 2/7, of. l, în termen de 10 zile, pentru
achitarea creditului, în caz contrar automobilul Heima ZZK 934 va fi vîndut.

„CREDIT AUTO” S.R.L., anunţă debitorul gajist HARUNJEN Artur, domiciliat în mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev
3, ap. 58, să se prezinte pe adresa: mun. Chişinău, str. Ceucari 2/7, of. l, în termen de 15 zile, pentru primirea avizului
de executare a dreptului de gaj Volvo KVL 302.

S.R.L. „ENERGO PETROL” preîntîmpină fidejusorul Aurel Cozma, care a garantat executarea obligațiilor de către
S.R.L. „Cozmalex” că, în cazul în care nu va achita datoria în valoare de 145 203,00 lei și penalitatea în valoare de
80 000,00 lei și/sau nu va fi încheiată o tranzacție pentru soluționarea litigiului respectiv, în termen de 3 zile din data
publicării prezentului anunț, urmează să fie depusă o cerere în judecată pentru apărarea drepturilor patrimoniale ale
întreprinderii.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. Î.C.S. „EXPRESS LEASING & MICRO-
CREDIT” S.R.L. solicită prezența debitorului gajist Ciolan Pavel, domiciliat în r-nul Fălești, s. Ilenuța, în termen de 15
zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 20, pentru a primi avizul de executare a gajului
nr. 1055 din 09.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. Î.C.S. „EXPRESS LEASING & MICRO-
CREDIT” S.R.L. solicită prezența debitorului gajist Nicu Alexandru, domiciliat în mun. Chișinău, str. N. Zelinski 33/2,
ap. 80, și a fidejusorului Gheorghieș Doina, domiciliată în or. Șoldănești, str. Regiei 61, în termen de 15 zile din data
publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 20, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 1142 din
16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. Î.C.S. „EXPRESS LEASING & MICRO-
CREDIT” S.R.L. solicită prezența debitorului gajist Garabajiu Igor, domiciliat în r-nul Rezina, s. Cinișeuți, în termen
de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 20, pentru a primi avizul de executare a
gajului nr. 1141 din 16.03.2020.

monitorul.gov.md 43
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA IV 30 aprilie 2020

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. Î.C.S. „EXPRESS LEASING & MICRO-
CREDIT” S.R.L. solicită prezența debitorului gajist Hîncu Stanislav, domiciliat în r-nul Călărași, s. Meleșeni, în termen
de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Moscova 20, pentru a primi avizul de executare a
gajului nr. 1057 din 09.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Afatarli Victor, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 111-DC din 20.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Apostu Serghei, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 80-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Atamaniuc Oleg, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 02-DC din 02.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Balanuta Anatoli, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 99-DC din 20.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Boitu Ruslan, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 77-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Chiperi Ghennadi, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd
Cuza-Vodă 20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 82-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Condratiuc Alexei, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd
Cuza-Vodă 20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 113-DC din 21.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Erhan Leonid, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 63-DC din 04.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Leuca Sergiu, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 76-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Loscinin Iurie, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 94-DC din 18.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Lozovan Stefan, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 19-DC din 02.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Mazur Alexei, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 62-DC din 04.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Mihuta Vasile, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 61-DC din 04.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Morarescu Iurii, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 87-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Muntean Liudmila, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd
Cuza-Vodă 20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 81-DC din 16.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Murzac Vladimir, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 116-DC din 21.03.2020.

44 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA IV Nr. 110-111 (7439-7440)

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Nedealcov Dmitri, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd
Cuza-Vodă 20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 64-DC din 04.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Palii Gheorghe, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 105-DC din 20.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Popa Grigore, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 28-DC din 02.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Rusu Viorel, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 66-DC din 04.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Savca Anatolie, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 95-DC din 18.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Suiu Radu, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 104-DC din 20.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Taucci Harlampi, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 222-DC din 06.04.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Topciu Oleg, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentAru a primi avizul de executare a gajului nr. 110-DC din 20.03.2020.

În temeiul art. 752 alin. (6) din Codul civil al RM, creditorul gajist O.C.N. „MOGO LOANS” S.R.L. solicită prezența
debitorului gajist Zatic Dmitrii, în termen de 15 zile din data publicării avizului, pe adresa: mun. Chișinău, bd Cuza-Vodă
20/A, pentru a primi avizul de executare a gajului nr. 108-DC din 20.03.2020.

Creditorul ipotecar B.C. „MOLDOVA AGROINDBANK” S.A. informează debitorii ipotecari Barbaroș Vitalie, a.
n. 08.06.1974, și Barbaroș Aurelia, a. n. 13.03.1978, despre posibilitatea primirii avizelor de executare a ipotecii nr.
S489/E00563 din 07.10.2019 privind intenția de executare a dreptului de ipotecă, în termen de 15 zile din data publicării
prezentului anunț, pe adresa: mun. Chișinău, str. Columna 104/1.

O.C.N. „OPTIM-CAPITAL” S.R.L. anunță debitorul ipotecar Gherasim Ghennadi despre intenția de a iniția execu-
tarea dreptului de ipotecă și invită persoana indicată în termen de 15 zile din data publicării prezentului anunț, la sediul
companiei din mun. Bălți, str. Kiev 128, pentru înmînarea notificării privind exercitarea dreptului de ipotecă.

Compania „ROAD BRIDGE TUNNEL CONSTRUCTION” S.R.L., IDNO 1019600013931, adresa juridică: MD-2001,
str. Mihail Kogălniceanu 17, mun. Chișinău, Republica Moldova, solicită autorizația pentru folosirea specială a apei din
rîul Prut, pentru necesitățile de construcție a drumului M-3 Chișinău-Giurgiulești.

În atenția creditorilor S.R.L. „Cenar”, c/f 1002600010251


Pe data de 27 mai 2020, ora 13.30, în incinta Judecătoriei Chișinău, sediul Central, adresa: mun. Chișinău, str.
N. Zelinski 13, bir. 1, judecător Nicolae Șova, va avea loc ședința specială de validare a creanțelor Î.S. „Calea Ferată
din Moldova”.

monitorul.gov.md 45
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA V 30 aprilie 2020

PARTEA V
Avize pierderi de acte
3001. CHIȚAN Valentina, domiciliată în s. Copăceni, r-nul Sîngerei, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 7429304631, 7429304544, pe numele Chițan Nicolai.
3002. CHEPTEA Viorica, domiciliată în s. Budești, mun. Chișinău, aduce la cunoştinţă pierderea titlului de autenti-
ficare a dreptului deţinătorului de teren nr. 2539106060, pe numele Cheptea Alexandru.
3003. TOMA Iurie, domiciliat în mun. Chișinău, str. Constantin Brâncuși, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
de moștenitor legal nr. 10856 din 04.07.2000, pe numele Toma Alexandr.
3004. ȘIPITKO Anna, domiciliată în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan, aduce la cunoştinţă pierderea certificatului
cu privire la determinarea cotei-părţi din proprietatea comună nr. 3790 din 30.10.2004 și a certificatului de moștenitor
nr. 4048 din 15.11.2004, pe numele Șipitca Andrei.
3005. CERVATIUC Galina, domiciliată în mun. Edineț, aduce la cunoştinţă pierderea Actului din 13.05.1974 de dare
în exploatare a casei de locuit situată în or. Edineț, str. Alexandru cel Bun 174, pe numele Cervatiuc Nicolai.
3006. RUSU Iurie, domiciliat în s. Coșernița, r-nul Florești, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de autentificare
a dreptului deţinătorului de teren nr. 4522111241, 4522103064, 4522108037, pe numele Rusu Glicheria.
3007. CIOBANU Rodica, domiciliată în s. Andrușul de Sus, r-nul Cahul, aduce la cunoştinţă pierderea titlurilor de
autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 1711206312, 1711206313, 1711206314, 1711206315.
3008. VOLÎNEȚ Victor, domiciliat în or. Criuleni, aduce la cunoştinţă pierderea contractului de donație nr. 11/3177
din 12.12.2005.

NOTARUL SLUTU Veaceslav anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. LITVINOV Vladislav,
a.n. 11.03.1979, IDNP 0981507423115, ultimul donicilu mun. Chișinău, str. Aeroport 7, ap. 40, decedat la 30.05.2019.
Certificatul de moștenitor va fi eliberat după 30 de zile din data publicării avizului. Persoanele interesate se pot adresa:
str. Al. Pușkin 56, mun. Chișinău.
NOTARUL MANOLE Corina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BEZMAN Parascovia,
a.n. 19.12.1935, decedată la 20.05.2005. După expirarea termenului de o lună din data publicării avizului vor fi eliberate
certificatul de moștenitor. Persoanele interesate se pot adresa la biroul notarului: Prospectul Republicii 20/1, mun. Cahul.
NOTARUL GOINIC Cristina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZAHARCIUC Feodosia,
decedată la 14.01.2020. Persoanele interesate se pot adresa: str. Gării 3, nr. 5, or. Floreşti.
NOTARUL GOINIC Cristina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. BOTNARIUC Victor,
decedat la 28.07.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Gării 3, nr. 5, or. Floreşti.
NOTARUL GULIAN Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. MAGHER Evghenii,
a.n. 01.07.1949, decedat la 21.09.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Mihai Eminescu 33, mun. Strășeni.
NOTARUL GULIAN Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. ZIDRAȘCO Valentina,
a.n. 01.01.1952, decedată la 15.10.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Mihai Eminescu 33, mun. Strășeni.
NOTARUL GULIAN Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SCHIMBATORI
Gheorgheta, a.n. 04.03.1942, decedată la 27.05.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Mihai Eminescu 33,
mun. Strășeni.
NOTARUL GULIAN Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. SÎRGHI Nina, a.n.
02.05.1955, decedată la 04.09.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Mihai Eminescu 33, mun. Strășeni.
NOTARUL GULIAN Irina anunţă deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet. VOLENTIR Sergiu,
a.n. 02.02.1958, decedat la 27.10.2019. Persoanele interesate se pot adresa: str. Mihai Eminescu 33, mun. Strășeni.

CITAŢII ÎN JUDECATĂ
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 407, mun. Chișinău), solicită
prezentarea cet. CHETREANU Denis, domiciliat în mun. Chișinău, str. V. Cheltuială 7, ap. 34, este invitat în termen
de 30 de zile din data publicării prezentului aviz, la ședința judiciară în calitate de pîrît, pentru a-i fi înmînată cererea de
chemare în judecată și actele anexate în cauza civilă examinată în procedura cererilor cu valoarea redusă nr. 2-4048/20,
intentată la cererea reclamantului S.R.L. „Volta” privind încasarea datoriei.
Judecător Vladislav HOLBAN
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 7, bir. 706, mun. Chișinău), în
conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. SIDORENCO Maxim, pentru data de
26.05.2020, ora 11.30, pentru examinarea cererii de chemare în judecată, intentată la cererea cet. Savva Leonid prin
intermediul avocatului Ctitor Natalia, contra cet. Sidorenco Maxim pirivind încasarea sumei și compensarea cheltuielilor
de judecată.
Judecător Irina ȚONOV
JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 8, bir. 810, mun. Chișinău), în
conformitate cu prevederile art. 108 din CPC al RM, solicită prezentarea cet. RENIȚA Igor, domiciliat în mun. Chișinău,
or. Durlești, str. Tudor Vladimirescu 5, ap. 69A, la ședința judiciară, pentru data de 14.05.2020, ora 11.30, în calitate
de pîrît pe cauza civilă intentată la cererea cet. Nastas Andrei pirivind încasarea datoriei, dobînzii de întîrziere și a
cheltuielilor de judecată.
Judecător Sergiu SUVAC
JUDECĂTORIA CĂUȘENI, sediul ȘTEFAN-VODĂ (str. Grigore Vieru 6, bir. 2, or. Ștefan-Vodă), solicită prezentarea
cet. MEȘTEȘUG Natalia, a.n. 23.04.1989, domiciliată în s. Antonești, r-nul Ștefan-Vodă, pentru data de 25.05.2020,
ora 16.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-67/2020, la cererea O.C.N. „Profi Credit” S.R.L. privind încasarea
datoriei. Prezența este obligatorie. În caz de neprezentare, cauza va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător D. DUBCOVEȚCHI

46 monitorul.gov.md
30 aprilie 2020 PARTEA V Nr. 110-111 (7439-7440)

JUDECĂTORIA CHIȘINĂU, sediul CENTRU (bd Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir. 309, mun. Chișinău), solicită prezen-
tarea cet. ȘCERBAN Svetlana, domiciliată în mun. Chișinău, str. N. Titulescu 47, ap. 101, pentru data de 05.05.2020,
ora 12.00, la ședința judiciară pe cauza civilă nr. 2-24524/19, la cererea cet. Beșliu Boris pirivind desfacerea căsătoriei.
Judecător Alina BRĂGARU
JUDECĂTORIA ANENII NOI, sediul CENTRAL (str. Mărțișor 15, or. Anenii Noi, solicită prezentarea cet. LEPIOȘCHIN
Pavel, domiciliat în s. Bulboaca, str. Livezilor 11, r-nul Anenii Noi, pentru data de 20.05.2020, ora 13.30, în calitate de
pîrît pe cauza civilă înaintată de cet. MELNICIUC Angela, privind desfacerea casatoriei. În caz de neprezentare, cauza
va fi examinată în lipsa D-voastră.
Judecător Andrei MOCANU

monitorul.gov.md 47
Nr. 110-111 (7439-7440) PARTEA V 30 aprilie 2020

48 monitorul.gov.md