Sunteți pe pagina 1din 7

Educatoare: Anușca Bianca Gabriela

An școlar 2018-2019

Planificare Domeniul Științe

Categoria de activitate: Matematică

Grupa mijlocie (mixtă)


Nr. COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE
Crt.
1. Identificarea unor relații, 1.1. Identificarea elementelor caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat
operații și deducții logice în 1.2. Compararea de experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat
mediul apropiat 1.3. Construirea unor noi experienţe pornind de la experienţe trecute
1.4. Identificarea unor posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii- problemă şi provocări din viaţa proprie
şi a grupului de colegi
1.5. Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare a mediului, folosind instrumente şi metode
specifice

2. Utilizarea unor cunoștințe și 2.1 Familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia


deprinderi elementare 2.2. Familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
matematice pentru rezolvarea de 2.3. Identificarea şi numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător
probleme și cunoașterea
2.4. Efectuarea operaţiilor de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
mediului apropiat
2.5. Rezolvarea de situații-problemă pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date
3. Formularea unor explicații 3.1. Evidenţierea caracteristicilor unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător
simple privind caracteristicile 3.2. Identificarea și valorificarea unor caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului
1
structurale și funcționale ale 3.3. Descrierea unor caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului
lumii înconjurătoare 3.4. Evidențierea poziției omului ca parte a lumii vii şi ca fiinţă socială

Nr. Unități de învățare Conținuturi Tema Mijloc de realizare


Săpt.
1. Forme geometrice Recunoașterea și denumirea „Ce este și la ce folosește?” Joc didactic
formelor geometrice: cerc,
pătrat, triunghi.
2. Grupe de obiecte Gruparea, după un criteriu dat „Grupează și numără obiectele” Joc didactic
(forma, culoare, mărime);
Perceperea și observarea
diferențelor de mărime, culoare,
formă; Construirea unei structure
simple după un model dat.
3. Mulțimi Conceptul de mulțimi; Construirea de mulțimi de obiecte Joc didactic: „Frunze mari, frunze
Constituire de mulțimi; Relația după criteriii oarecare și mici” – joc didactic
de apartenență. identificarea insușirii comune
după care au fost grupate
elementele.

4. Mulțimi Constituire de mulțimi după Recunoașterea, denumirea și Joc didactic: ,,Coșul cu fructe” -
criteriul formă, culoare formarea de mulțimi după grupare după criteriul formei, culorii
criteriul formă, culoare

5. Mulțimi Constituire de mulțimi după Recunoașterea, denumirea și Joc didactic: ,,Aşază morcovii în şir de
2
criteriul formă formarea de mulțimi după la cel mai subţire la cel mai gros şi
criteriul formă invers”

6. Mulțimi Constituire de mulțimi după Recunoașterea, denumirea și Joc didactic: ,,Flori perechi!”
criteriul formă formarea de mulțimi după
criteriul formă

7. Mulțimi Constituire de mulțimi după Recunoașterea, denumirea și ,,Formează grupe de obiecte după
criteriul formă, culoare și formarea de mulțimi după formă, culoare şi mărime!”
mărime criteriul formă, culoare și mărime

VACANŢĂ - 27.10 - 04.11.2018

8. Poziții spatiale Perceperea și indicarea verbala a Perceperea, indicarea și Joc didactic: ,,Unde se află?”
pozițiilor spațiale (sus/ jos, exprimarea verbală a pozițiilor
aproape/ departe, pe/ sub). spațiale.

9. Mulțimi-relații cantitative Aprecierera globală a cantității Aprecierea globală a cantității Joc didactic: “Unde sunt mai mulți
prin separarea mulțimilor: multe - frați?”
puține

10. Mulțimi-relații cantitative Aprecierea globală a cantității Compararea cantitativă a două Joc didactic: ,,Unde sunt prietenii
prin formare de perechi mulțimi prin punere în mei?” (Sortează dupa formă si
corespomdență a elementelor lor marime)

(formare de perechi)

3
11. Mulțimi Constituirea de mulțimi după Perceperea diferenței de grosime ,,Tabloul pieselor” (mici-subţiri, mari-
criteriul grosimii dintre obiecte și constituirea de groase) - Joc logico matematic
mulțimi după criteriul grosime;
exprimarea corecta a insușirilor
,,gros”, ,,subțire”

12. Mulțimi-relații cantitative Aprecierea cantitativă și Compararea și exprimarea Activitate cu material individual “ Ce
exprimarea adecvată a adecvată a rezultatelor comparării poti spune despre multimea ta?”
rezultatelor comparației formare a două mulțimi prin expresiile
de perechi „mai multe”, „tot atatea”, „mai
puține” și precizarea referinței
„decât”

13. Ordonări Aprecierea globală a cantităţii Ordonarea elementelor unei ,,Un fulg de zăpadă, mai mulţi fulgi de
prin separarea mulţimii cu puţine mulțimi în șiruri crescătoare și zăpadă”: Joc didactic
elemente, faţă de cea cu multe descrescătoare după mărime
elemente

14. Ordonări Ordonarea obiectelor dintr-o Realizarea șirului crescător și Activitate cu material individual
grupa în șir crescător și descrescător prin ordonarea
Joc didactic: „Ordonează bețisoarele
descrescător după grosime. elementelor unei mulțimi, după
de la cel mai subțire, la cel mai gros”
grosime; exprimarea verbală
adecvată.

24.12.2018-11.01.2019
4
(VACANȚA DE IARNĂ)
15. Ordonari Ordonarea elementelor unei Perceperea diferenței de mărime „Te rog să dai fiecărui copil câte un
mulțimi în șiruri crescătoare și dintre obiecte și ordonarea în șir bulgăr de zăpadă!”- joc didactic
descrescătoare după mărime crescător și descrescător a
elementelor unei mulțimi după
criteriul mărimii

16. Ordonari Ordonarea elementelor unei Perceperea diferenței de lungime Joc didactic: ,, Aşează-mă la lădiţa
mulțimi de aceeași formă, dar dintre elementele unei mulțimi și mea”
de lungime diferită, în șiruri ordonarea în șir crescător și
crescătoare și descrescătoare descrescător a elementelor după
după mărime criteriul „lungime”

17. Ordonari Ordonarea obiectelor dintr-o Formare de grupe de obiecte după Joc didactic: „Răspunde repede şi
grupă în șir crescător și un criteriu dat, poziţii spaţiale, bine!”
descrescător după grosime. apreciere cantitativă şi globală)

Vacanță - 27.10 - 04.11.2018

18. Numerația Numerele naturale 1-3 Repetarea numerației în limitele Joc didactic: „Numără animalele din
1-3 (constituire de mulțimi, ogradă”
numerare, raportarea numărului la
cantitate)

5
19. Numerația Numărul și cifra 4 Învățarea numărului 4 în Joc didactic: ,,Ghiocei și mărțișoare
comparație cu o grupă de 3 am să dau la fiecare!”
elemente

20. Numerația Numărul și cifra 4 Raportarea numarului 4 la „Să facem un buchet de ghiocei pentru
cantitate si invers; operare cu mama”
multimi, numere, cifre;
21. Numerația Numărul și cifra 5 Învățarea numărului 5 ca vecin cu ,,Crenguța fermecată”
o unitate mai mare decât numărul
4
22. Numerația Numărul și cifra 5 Raportarea numarului 5 la ,,Al câtelea fluturaș a zburat?” - joc
cantitate si invers; operare cu didactic
multimi, numere, cifre;
23. Numerația Șirul numeric crescător Formarea sirului numeric ,,Câte legume sunt în coș? ”-
crescător Numerația în concentrul 1-5
24. Numeratia Șirul numeric descrescator Formarea sirului numeric „Aranjam grupe de flori in sir
descrescator descrescator”
25. Numerația Raportarea cantității la număr și Raportare cantitate- cifră „Să fie «tot atâtea» ouă”
a numărului la cantitate

26. Numerația Consolidare numerație în Numără, spune și arată câte „Te rog sa-mi dai cinci obiecte (de
intervalul 1-5 obiecte are fiecare grupă acelasi fel)!”
27. „Scoala altfel- Sa stii mai multe, sa fii mai bun”
Vacanță (22.04 – 03.05.2019)
28. Forme geometrice Forma- identificare și numire- Recunoașterea și denumirea „Ce piesă nu cunoaştem?” - joc logic

6
figuri geometrice formelor geometrice: triunghi, (recunoaşterea şi denumirea formei
cerc, pătrat geometrice de triunghi)

29. Forme geometrice Consolidarea capacității formării Formarea mulțimilor după citeriul Joc didactic: ,,La magazin”
mulțimilor după un anumit mărimii și al culorii
criteriu
30. Forme geometrice Forma, identificare, denumire Recunoaşterea şi denumirea „Activitate matematică: „Aşază-mă la
formelor geometrice de cerc, căsuţa mea!” - joc logic
pătrat, triunghi

31. Forme geometrice Sesizarea celor patru atribute Forme geometrice „Flori pentru copiii lumii”
(forma, marime, culoare,
grosime) si clasificarea pieselor
în funcție de acestea- consolidare
32. Numerația Construirea de către copii a unor Verificare numerație și calcul 1-5 Joc didactic
grupe de obiecte (după o însușire
comună) și așezarea acestora în
diferite locuri în clasă.
33. Numerația Construirea de către copii a unor „Cine aranjeaza mai frumos!” Joc didactic
grupe de obiecte (după o însușire
comună) și așezarea acestora în
diferite locuri în clasă.