Sunteți pe pagina 1din 14

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/299599728

Introducere in psihoterapie

Book · October 2013


DOI: 10.5682/9786065918276

CITATIONS READS

6 3,332

1 author:

Steliana Rizeanu
Hyperion University, Bucharest, Romania
91 PUBLICATIONS   187 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Gambling addiction View project

All content following this page was uploaded by Steliana Rizeanu on 09 December 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Publicatie sponsorizată de
ISBN 978-606-591-827-6
STELIANA RIZEANU (PINTILIE)

INTRODUCERE ÎN
PSIHOTERAPIE

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti, 2013

3
Colecþia

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Ameluþa Viºan
Coperta: Angelica Mãlãescu

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã de Consiliul


Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în categoria
editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poate
fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2013
Editura Universitarã
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE


comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

4
CUPRINS

INTRODUCERE .................................................................................... 9

CAPITOLUL I
CE ESTE PSIHOTERAPIA ................................................................... 13
1. Definiþiile psihoterapiei ...................................................................... 13
2. Psihoterapie-psihiatrie ........................................................................ 15
3. Psihoterapie - consiliere psihologicã - dezvoltare personalã .............. 17
4. Obiectivele psihoterapiei .................................................................... 21
5. Etapele metodologice ale consilierii psihologice ºi psihoterapiei ...... 22
6. Prinicipalele orientãri terapeutice ....................................................... 34
7. Tipuri de consiliere psihologicã, psihoterapie ºi dezvoltare personalã 38

CAPITOLUL II
PROFESIA DE PSIHOTERAPEUT ...................................................... 40
1. A fi terapeut ........................................................................................ 40
2. Obstacole care stau în calea unei terapii eficiente .............................. 44
3. Calitãþile terapeutului ......................................................................... 47
4. Cum ne alegem terapeutul .................................................................. 52
5. Formarea pentru psihoterapie ............................................................. 53
6. Competenþele terapeutului ºi ale consilierului psihologic .................. 61

CAPITOLUL III
PSIHOTERAPIA DE GRUP .................................................................. 66
1. Definirea ºi clasificarea psihoterapiilor de grup ................................. 66
2. Factorii terapeutici .............................................................................. 69

5
3. Functionarea grupului terapeutic ........................................................ 73
4. Rolul terapeutului în coordonarea grupului ........................................ 75

CAPITOLUL IV
PSIHANALIZA ......................................................................................
1. Istoric ºi concepte de bazã .................................................................. 77
2. Stadiile dezvoltãrii personalitãþii umane ............................................ 79
3. Mecanismele de apãrare ..................................................................... 81
4. Tehnicile utilizate în cadrul procesului terapeutic .............................. 84

CAPITOLUL V
PSIHOTERAPIA ADLERIANÃ ªI ANALITICÃ ................................ 91
1. Psihoterapia adlerianã ......................................................................... 91
1.1 Specific ºi concepte de bazã ....................................................... 91
1.2 Principii ºi tehnici utilizate în terapia adlerianã .......................... 94
2. Psihoterapia analiticã .......................................................................... 96
2.1 Specificul terapiei analitice ......................................................... 96
2.2 Arhetipurile .................................................................................. 97

CAPITOLUL VI
PSIHOTERAPIILE SCURTE ................................................................ 101
1. Definiþie ºi caracteristici ..................................................................... 101
2. Terapia centratã pe obiective ºi soluþii ............................................... 103

CAPITOLUL VII
HIPNOZA ªI APLICAÞIILE EI ÎN HIPNOTERAPIE ......................... 106
1. Hipnoza ºi hipnoterapia ...................................................................... 106
2. Caracteristicile stãrii de transã ............................................................ 110
3. Hipnoza eriksonianã ........................................................................... 112
4. Aplicaþiile hipnozei............................................................................. 113

6
CAPITOLUL VIII
TERAPIA GESTALT............................................................................. 116
1. Definiþie ºi idei de bazã ...................................................................... 116
2. Principiile terapiei Gestaltiste ............................................................. 119
3. Tehnici utilizate în terapia Gestalt ...................................................... 121

CAPITOLUL IX
PSIHOTERAPIA EXPERIENÞIALÃ ................................................... 126
1. Fundamente ........................................................................................ 126
2. Psihoterapia rogersianã ....................................................................... 129
3. Psihoterapia experienþialã unificatoare ............................................... 135

CAPITOLUL X
PSIHOTERAPII COMPORTAMENTALE ........................................... 137
1. Istoricul psihoterapiei comportamentale ............................................ 137
2. Caracteristicile terapiei comportamentale .......................................... 140
3. Strategii ºi tehnici utilizate în terapia comportamentalã .................... 143

CAPITOLUL XI
PSIHOTERAPII COGNITIVE ªI COMPORTAMENTALE ................ 144
1. Caracteristicile principale ................................................................... 144
2. Modelul ABC cognitiv ....................................................................... 145
3. Asumpþiile terapiilor cognitive ........................................................... 149
4. Proceduri ºi tehnici de terapie cognitiv-comportamentalã ................. 151
5. Prototipul unui demers terapeutic ....................................................... 156
6. Training de asertivitate ....................................................................... 159
7. Sfaturi pentru o viaþã raþionalã ºi fericitã ........................................... 163

CAPITOLUL XII
ANALIZA TRANZACÞIONALÃ ......................................................... 165
1. Ce este analiza tranzacþionalã ............................................................. 165

7
2. Modelul stadiilor eului ....................................................................... 166
3. Scenariile de viaþã ............................................................................... 167
4. Strategii ºi tehnici terapeutice ............................................................. 169

CAPITOLUL XIII
PSIHOTERAPIA INTEGRATIVÃ ........................................................ 171
1. Specificul psihoterapiei integrative .................................................... 171
2. Concepte de bazã ................................................................................ 174
2. Metodele utilizate de psihoterapia integrativã .................................... 176

CAPITOLUL XIV
PSIHOTERAPIA TRANSPERSONALÃ .............................................. 182
1. Specificul psihologiei transpersonale ................................................. 182
2. Perspectiva transpersonalã a lui Stanislav Grof ................................. 183
3. Respiraþia holotropicã ......................................................................... 185

CAPITOLUL XV
REZILIENÞA ASISTATÃ ..................................................................... 187
1. Definirea rezilienþei asistate ............................................................... 187
2. Caracteristicile rezilienþei asistate ...................................................... 189
3. Psihoterapia bazatã pe punctele forte ................................................. 191
4. Programe de rezilienþã asistatã ........................................................... 192

CAPITOLUL XVI
ASPECTE DEONTOLOGICE ALE PROFESIEI DE PSIHOLOG ...... 195
1. Misiunea psihologului. Scopul ºi rolul profesiei de psiholog ............ 195
2. Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog ............ 196

Bibliografie ............................................................................................. 210

8
BIBLIOGRAFIE

Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”. (1998). DEX,


Dicţionarul exlicativ al limbii române. Bucureşti: Univers
Enciclopedic.
Andrieş, A. M. (2010). Testarea psihologică. Aptitudinile şi inteligenţa.
Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine.
Barret-Kruse, C. (1994). Brief counselling: A user’s guide for traditionally
trained counsellors. International Jornal for Advancement of
Councelling. 17, 109-115.
Bandura, A. (1974). Behavior theory and the models of man. American
Psychologist, Vol 29(12).
Barber, T.X. (1979). Suggested hipnotic behavior: The trance paradigm
versus an alternative paradigme. In E. Fromm & R. E. Shor (eds.)
Hypnosis: Developments in research and new perspectives. New
York: Aldine.
Corey, G. (2001). Theory and Practice of Counselling and Psychotherapy,
Brooks-Cole, Themson Learning.
Cottraux, J. (2003). Terapiile cognitive. Iaşi: Polirom.
Chiriac, G. (2010). Ce este psihoterapia integrativă.
www.psihoterapieintegrativa.ro
Dafinoiu, I., Vargha, J-L. (2005). Psihoterapii scurte. Strategii, metode,
tehnici. Iaşi: Polirom.
Dafinoiu, I. (2001). Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi: Polirom.
Dafinoiu, I., Varga, J-L. (2003). Hipnoza clinică. Tehnici de inducţie.
Strategii terapeutice. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Iaşi: Polirom.
David, D. (2006). Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Iaşi:
Polirom.
David, D. coord. (2000). Psihoterapie şi hipnoterapie cognitiv-
comportamentală. Cluj Napoca: Risoprint.

210
Dryden, W., DiGiuseppe, R. (2003). Ghid de terapie raţional-emotivă şi
comportamentală. Cluj: ASCR.
Dryden, W., DiGiuseppe, R., Neenan, M. (2003). A primer on rational
emotive behavior therapy. London: Research Press.
Edmonston, W. E. (1991). Anesis. In S. J. Lynn & J. W. Rhue (Eds.),
Theories of hypnosis: Current models and perspectives (pp. 197-
237). New York: Guilford.
Ellis, A., Harper, R. (2007). Ghid pentru o viaţă raţională. Cluj: RTS.
Enăchescu, C. (2001). Tratat de psihopatologie. Bucureşti: Tehnică.
Erskine, R. G., & Moursund, J. P. (1988). Integrative psychotherapy in
action. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Erskine, R., G. (1982). Supervision of Psychotherapy: models of
professional development. Transactional Analysis Journal. 12, p.4.
Evans, K. R., Gilbert, M. C. (2010). Introducere în psihoterapia integrativă.
Craiova: Liber Mundi.
Freeman, A., & McCloskey, R. D. (2003). Impediments to effective
psychotherapy. In R. L. Leahy (Ed.), Roadblocks in cognitive
behavioral therapy (pp. 24-48). New York: Guilford.
Freud, A. (2002). Normal şi patologic la copil. Evaluări ale dezvoltării.
Bucureşti: Editura Fundaţiei Generaţia.
Geller, J. D., Norcross, J. C., Orlinsky, D.E. (2008). Formarea pentru
psihoterapie. Bucureşti: Trei.
Gerson, G. (2004). Object Relations Psychoanalysis as Political Theory.
Political Psychology. Vol. 25, issue 5.
Gibson, H. B., Heap, M. (1991). Hypnosis in Therapy. American Journal of
Clinical Hypnosis. Volume 36, issue 2.
Golu, M. (1993). Dinamica personalităţii. Bucureşti: Editura Geneze.
Hartland, J. (1979). Medical and Dental Hypnosis and its Clinical
Applications, London: Bailliere Tindall.
Holdevici, I. (2009). Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală.
Bucureşti: Trei.
Holdevici, I. (2002). Psihoterapii scurte. Să ne rezolvăm problemele de
viaţă rapid şi eficient. Bucureşti: Ceres.
Holdevici, I. (2000). Ameliorarea performanţelor individuale prin tehnici de
psihoterapie. Bucureşti: Orizonturi.
Holdevici, I. (2000). Hipnoterapia. În David (coord). Psihoterapie si
hipnoterapie cognitiv-comportamentala, Cluj: RISOPRINT.
Holdevici, I. (1996). Elemente de psihoterapie. Bucureşti: ALL.
Huber, W., (1997). Psihoterapiile. Terapia potrivită fiecărui pacient.
Bucureşti: Ştiinţă şi tehnică.
Ionescu, G. (1990). Psihoterapie. Bucureşti: Ştiinţifică.

211
Ionescu, S. coord. (2013). Tratat de rezilienţă asistată. Bucureşti: Trei.
Ionescu, C.J., Ionescu, S., Bouteyre, E., Roth, M., Methot, L., Vasile, D.
(2013). Rezilienţa asistată şi evenimente survenite pe parcursul
copilăriei: maltratare, boală, divorţ, decesul părinţilor şi tulburări
psihiatrice ale părinţilor. În Ionescu (coord.) Tratat de rezilienţă
asistată. Bucureşti: Trei.
Kallay, E., Macavei, B., Lemeni, G. în Lemeni, Miclea (2008).Consiliere şi
orientare. Ghid de educaţie pentru carieră. Cluj Napoca: ASCR.
Karasu, T. B. (1980). Psychotherapy with Psysically III Patients, in
Specialized Techniques in Individual Psychotherapy. New York:
Brunner-Mazel.
Koss, M.P., & Butcher, J.N. (1986). Research on brief psychotherapy, in
Garfield, S.L., Begin, A.E. (eds.), Handbook of Psychotherapy and
Behavior Change, 3rd ed. New York: Wiley.
Kottler, J. (2011). În culisele psihoterapiei. Bucureşti: Trei.
Kottler, J., Carlson, J. (2008). Când terapeuţii ratează. Maeştrii
psihoterapeuţi vorbesc de cele mai mari eşecuri din cariera lor.
Bucureşti: Trei.
Lemeni, G., Miclea, M. coord. (2008). Consiliere şi orientare - Ghid de
educaţie pentru carieră. Cluj-Napoca: ASCR.
Lucanu, L. (2008). Ce este analiza tranzacţională.
http://aquamarin.ro/articole-psihoterapie/Ce-este-analiza-
tranzactionala_78.html
Ludwig, A. M., Levine, J. (1965). A controlled comparison of five brief
treatment techniques employing LSD, hypnosis and psychotherapy.
Am. J. Psychotherapy, 1965, 19, 417.
Lupu, V. (2009). Introducere în hipnoterapia şi în psihoterapia cognitiv-
comportamentală a copilului şi adolescentului. Cluj: ASCR.
Mann, D. (2013). Terapia GESTALT. 100 de teme şi tehnici fundamentale.
Bucureşti: Trei.
Marinoiu, D. (2009). Hipnoza şi aplicaţiile ei în psihoterapie.
http://aquamarin.ro/articole-psihoterapie/Hipnoza-si-aplicatiile-ei-in-
terapie_80.html
Maton, K.I., Dodgen, D.B., Leadbeater, B.J., Sandler, I.N., Schellenbach,
C.J., Solarz, A.L. (2004). Investing in children, youth, families and
communities. Strengths-based research and policy.Washington:
American Psychological Association.
Mânzat, I. (2007). Istoria psihologiei universale. Bucureşti: Univers
Enciclopedic.
Mânzat, I., Craiovan, M.P. (1996). Psihologia simbolului arhetipal.
Bucureşti: INI.

212
Mearns, D., Thorne, B. (2010). Consilierea centrată pe persoana în acţiune.
Bucureşti: Trei.
Mitrofan, I. (2008). Psihoterapie (Repere teoretice, metodologice şi
aplicative). Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. (2005). Orientarea experenţială în psihoterapie; Dezvoltare
personală, interpersonală, transpersonală. Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. (2004). Terapia unificării. Abordare holistică a dezvoltării şi a
transformării umane. Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. coord. (2001). Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea
copilului. Bucureşti: SPER.
Mitrofan, I. (1999). Psihoterapia experienţială. Bucureşti: Infomedica.
Mitrofan, I, Nuţă, A. (2005). Consilierea psihologică. Cine, ce şi cum?
Bucureşti: SPER.
Mitrofan, L. (1999). De la dezvoltare personală la dezvoltare
transpersonală. în Mitrofan (coord.) Psihoterapia experienţială.
Bucureşti: Infomedica.
Mitrofan, N. (2009). Testarea psihologică. Aspecte teoretice şi practice.
Bucureşti: Polirom.
Moreau, A. (2007). Psihoterapie. Metode şi tehnici. Bucureşti: Trei.
Moreau, A. (2006). Ca să trăieşti mai bine în prezent, împacă-te cu trecutul.
Bucureşti: Trei.
Moreau, A. (2005). Viaţa mea, aici şi acum. Gestalt-terapia, drumul vieţii.
Bucureşti: Trei.
Munteanu, A. coord. (2001). Experienţa Atlantis. Din jurnalul unui grup
creativ. Timişoara: Augusta.
Neacşu, V. (2012). Introducere în psihoterapie. Bucureşti: Reinassance.
Norcross, J.C., Strausser-Kirtland, D., Missar, C.D. (1998). The process and
outcomes of psychotherapist’s personal treatments experience.
Psychotherapy, 25.
O’Connell, B. (1998). Solution-Focused Therapy. London: Sage
Publication.
O’Hanlon, W., Weiner-Davis, M. (1995). L’orientation vers les solutions.
Une approche nouvelle en psychotherapi. Bruxelles: SATAS.
Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (1951). Gestalt Therapy.
Excitement and Growth in the Human Personality. London: Sage
Publication.
Peseschkian, N. (2007). Psihoterapie pozitivă. Teorie şi practică. Bucureşti:
Trei.
Potkay, C. & Allen, B.P. (1986). Personality: Theory, Research and
Applications. Monterey, California.

213
Răşcanu, R. (2007). Introducere în Psihodiagnoza clinică. Bucureşti:
Editura Universităţii din Bucureşti.
Riemann, F. (2008). Astrologie şi psihoterapie. Bucureşti: Trei.
Rizeanu, S. (2013). Psihoterapia jocului de şansă patologic. Bucureşti:
Universitară.
Rizeanu, S. (2013). Psihodiagnoza şi evaluarea clinică a copilului şi
adolescentului. Note de curs. Bucureşti: Universitară.
Rizeanu, S. (2012). Proposal for a Cognitive Model to the Treatment of
Pathological Gambling. Procedia - Social and Behavioral Sciences –
Elsevier. Vol 33, 2012, pp 742–746.
Rizeanu, S. (2012). Dependenţa de jocuri de noroc. Ghid de ajutor pentru
jucătorii patologici de noroc şi familiile acestora. Bucureşti:
Universitară.
Rizeanu, S. (2007). Terapia raţional emotivă şi comportamentală.
TopSanatate. http://www.topsanatate.ro/articol/terapia-rational-
emotiva-si-comportamentala-23351.html
Rizeanu, S. (2007). Terapia holistică. TopSanatate.
http://www.topsanatate.ro/articol/terapia-holistica-24128.html
Rizeanu, S. (2006). De ce să apelezi la psihoterapie.
http://www.aquamarin.ro/articole-psihoterapie/De-ce-sa-apelezi-la-
psihoterapie_82.html
Rizeanu, S. (2006). Cum să devii asertiv. TopSanatate.
http://www.topsanatate.ro/articol/cum-sa-devii-asertiv-22411-all-
post.html
Rizeanu, S. (2003). Reprezentarea socială a profesiei de psiholog. Lucrare
de licenţă.
Rogers, C. R. (2008). A deveni o persoană. Perspectiva unui psihoterapeut.
Bucureşti: Trei.
Rutter, M. (1966). Children of sick parents: An environmental and
psychiatric study. London: University Press.
Sadock, B. J. (1985). Group Psychotherapy. in Comprehensive Textbook of
Psychiatry/IV (H.I. Kaplan, B.J. Sadock, eds). London: Williams
Wilkins.
Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention and
positive therapy. in Synder, C.R., Lopez, S.J. (coord) Handbook of
positive psychology. New York: Oxford University Press.
Spiegel, H., Spiegel, D. (1997). Trance and treatment: Clinical uses of
Hypnosis. Amer Psychiatric Pub; 2 edition (April 30, 2004)
Spiegler, M. D., Guevremont, D. C. (1998). Contemporary Behavior
Therapy. Pacific Grove.

214
Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. New York: Basic
Books.
Stomff, M. (2013). Psihologia dezvoltării. Bucureşti: Standardizarea.
Traube, P. (2001). Incursiune în psihoterapie. Cum să ne alegem
psihoterapeutul. Iaşi: Polirom.
Tudose, F. (2000). O abordare modernă a psihologiei medicale. Bucureşti:
Infomedica.
Tudose, F., Tudose, C., Dobranici, L. (2002). Psihopatologie şi psihiatrie
pentru psihologi. Bucureşti: Infomedica.
Yalom, I. D., Lesczcz, M. (2008). Tratat de psihoterapie de grup. Teorie şi
practică. Bucureşti: Trei.
Yapco, M. D. (1995). Essential of hipnosis. New York: Brunner/Mazel.
Yontef, G. (1999). Awareness, Dialog and Process: preface to the 1998
German Edition “The Gestalt Journal” XXII (1): 9-20.
Wagnild, G.M., Young, H.M. (1993). Development and psychometric
evaluation of the Resilience Scale. Journal of Nursing Measurments.
Vol 1, nr.2 .
Walton, H., J. (1983). Group Psychotherapy. In Companion to Psychiatric
Studies (R.E. Kendell, A.K. Zealley, eds). London: Churchill
Livingstone.
Watson, R. I. (1963). The Great Psychologists: From Aristotle to Freud.
Philadelphia: J. B. Lippincott.
Zamfirescu, V. D. (2003). Introducere în psihanaliza freudiană şi
postfreudiană. Bucureşti: Trei.

215

View publication stats