Sunteți pe pagina 1din 4

PARTICULARITĂŢI ALE SUPRAVEGHERII MEDICALE ALE

ADOLESCENŢILOR. STRESUL PROFESIONAL

Ioan RĂDULESCU
(ITM Bihor, România, ioan.radulescu@itmbihor.ro)

PARTICULARS OF MEDICAL SUPERVISION OF ADOLESCENCE. PROFESSIONAL STRESS


RESUME: Stress at work is in progress to become one of the most important risk factors for the workforce. In the
European Union it is estimated that over 41 million Europeans are affected by stress at work.This risk factor is
responsible for millions of working days unused each year.Although the figures are significant , many businesses do
not realize how much stress can affect performance and productivity.

CUVINTE CHEIE: securitatea muncii, examen medical, adolescenți, stres profesional, stresori.

1. GENERALITĂȚI contraindicaţii de orientare spre anume domenii de


pregătire.
În accepţia cea mai generală, securitatea Aceste examinări, împreună cu observaţiile
muncii are ca obiectiv cunoaşterea şi înlăturarea psihologului şi ale altor specialişti urmăresc
tuturor perturbaţiilor ce pot apărea în procesul de evidenţierea unui eventual handicap care ar
muncă, susceptibile să provoace accidente şi face din tânărul respectiv o ţintă vulnerabilă la
îmbolnăviri profesionale. agresiunile locului de muncă pentru care optează.
Pentru a-şi putea atinge scopul – securitatea Examenul medical periodic poate depista
omului în procesul de muncă, securitatea muncii eventualele anomalii în dezvoltarea normală a
implică existenţa şi funcţionarea unui sistem, adolescentului precum şi unele afecţiuni
multidisciplinar fundamentat, de concepte specifice care trebuiesc diagnosticate în faza lor
teoretice, acte legislative, măsuri şi mijloace incipientă.
tehnice, social – economice, organizatorice, de Atât examenul medical la angajare cât şi cel
igienă şi medicina muncii. periodic urmăresc în mod special unele aparate şi
Examenul medical constituie o importantă sisteme ale organismului care în această perioadă,
măsură de prevenire, contribuind la eliminarea suferă transformări importante.
acelor cauze ale accidentelor de muncă şi bolilor Adolescenţa este şi perioada maturaţiei psihice
profesionale care au ca substrat lipsa, insuficienţa care produce o serie de tulburări psihologice
sau deficienţele unor însuşiri fizice şi psihice ale cunoscute ca şi „crize juvenile“ şi care asociate cu
executantului, respectiv starea anormală a sănătăţii stresul profesional pot agrava tulburările
acestuia. psihologice.
Adolescenţii reprezintă o categorie specială a În Uniunea Europeană, stresul în muncă
forţei de muncă, la nivel naţional, care necesită o reprezintă a doua problemă de sănătate legată de
supraveghere medicală continuă până la atingerea activitatea profesională, după afecţiunile dorsale.
stadiului de maturizare. Acesta afectează 28% dintre angajaţii din
Examenul medical în vederea orientării şi cadrul Uniunii Europene. Stresul legat de
selecţiei profesionale presupune parcurgerea activitatea profesională apare atunci când
obligatorie a unor etape şi anume: o anamneză solicitările mediului de muncă depăşesc
amănunţită care intenţionează să deceleze condiţii capacitatea angajaţilor de a le face faţă sau de a le
favorizante pentru o vulnerabilitate crescută la menţine sub control.
anumite condiţii de muncă, condiţionată de La locul de muncă, stresul apare atunci când
antecedentele patologice; investigaţii exigenţele profesionale depăşesc resursele de care
somatoscopice, somatometrice şi eventual de dispune fiinţa umană.
electrofiziologie care să aprecieze dezvoltarea Este important de amintit că stresul nu este
fizică şi coordonarea kinetică; examenul clinic pe numai rezultatul unor evenimente majore negative
aparate şi sisteme inclusiv cu examinări de ci şi al unor tensiuni şi presiuni zilnice.
specialitate şi de laborator. Acestea din urmă, prin frecvenţa lor, au un rol
Concluziile examenului medical se formuleză important in mediul profesional şi afectează mai
de o manieră integrativă, relevând posibilităţile de mult individul.
care dispune adolescentul pe linia pregătirii
profesionale şi formularea eventualelor
2. STRESUL PROFESIONAL Uneori, stresul profesional este considerat ca
un element pozitiv, cu efect benefic asupra
2.1. Ce este stresul performanţelor.
Aceasta se referă Ia „EUSTRES" care se
2.1.1 stare intensă şi neplăcută care, pe termen traduce prin activarea, mobilizarea resurselor
lung are efecte negative asupra sănătăţii, individuale.
performanţelor şi productivităţii; Este important să se facă distincţie între
2.1.2 reacţie individuală şi rezultatul ineracţiunii „eustres" şi „distres", ca o stare de stres cu efecte
dintre exigenţele mediului pe de o parte şi benefice, respectiv cu efecte negative asupra
resursele, capacităţile şi posibilităţile individului sănătăţii.
pe de altă parte; În condiţiile în care o exigenţă a mediului
2.1.3 Hans Selye în anul 1950 defineşte stresul ca profesional este motivantă pentru individ, aceasta
„sindrom general de adaptare“, care comportă trei acţionează ca un factor de stres pozitiv.
stadii: de alarmă, de rezistenţă şi de epuizare; În acelaşi timp, dacă o constrângere este
2.1.4 Mihai Golu, stresul psihic este „o stare de percepută ca neplăcută, dificilă şi se manifestă
tensiune, încordare şi disconfort determinată de permanent, ea poate conduce la stres („distres") și
agenţi afectogeni cu semnificaţie negativă, de la efectele sale negative.
frustrarea sau reprimarea unor stări de motivaţie Stresul se caracterizează prin modificări
(trebuinţe, dorimţe aspiraţii), de dificultatea sau hormonale intense, secreţie masivă de adrenalină.
imposibilitatea rezolvării unor probleme”; Se produc de asemenea modificări morbide
2.1.5 Paul Popescu Neveanu, în „Dicţionar de (hipertensiune, ulcere gastrice etc.).
Psihologie”, Editura Albatros, Bucureşti, 1978, Stresul psihologic este provocat de emoţii
atribuie termenului de stres două accepţiuni: prelungite datorate în primul rând frustraţiei,
a. situaţie, stimul, ce pune organismul într-o stare conflictelor, anxietăţii.
de tensiune; Există stres de suprasolicitare dar şi stres de
b. însăşi starea de tensiune deosebită a subsolicitare.
organismului prin care acesta îşi mobilizează toate Un stres moderat antrenează şi stimulează
resursele sale de apărare pentru a face faţă unei vitalitatea organismului.
agresiuni fizice sau psihice. Caracterul nociv al stresului apare atunci când
degradările produse sunt prea ample,depăşind
capacităţile adaptative.
2.2. Clasificarea stresorilor Stresul este reacţia pe care oamenii o pot avea
atunci când simt ca nu se pot adapta solicitărilor şi
2.2.1 Catastrofe: dezastre naturale; evenimente presiunilor cărora trebuie să le facă faţă în viaţa de
cauzate de om (coflagraţii, accidente etc.). familie, personală sau la locul de muncă.
2.2.2 Modificări majore de viaţă: decesul unui Solicitările nu conduc neapărat la stres.
membru de familie; divorţul; închisoarea; şomajul. Ele pot stimula succesul care conduce la
2.2.3 Stres zilnic – exemple: ambianţă satisfacţia în muncă.
zgomotoasă; trafic intens în drum spre locul de Problemele apar atunci când solicitările sunt
muncă; colegi antipatici la locul de muncă; timpi prea mari şi pe termen lung sau acţionează din mai
morţi, de aşteptare de exemplu la banda rulantă; multe direcţii; unele persoane işi pot pierde
distrugerea unor lucruri. controlul ceea ce poate conduce la stres; altele se
Luaţi individual, aceşti ultimi factori nu sunt pot adapta mai bine la agenţii stresori, altele mai
importanţi, dar când acţionează împreună, devin puţin, în funcţie de personalitate şi circumstanţe.
agenţi stresori. Factorii de stres care acţionează în viaţa de
La locul de muncă, stresul apare atunci când familie sau în viaţa personală pot afecta
exigenţele profesionale depăşesc resursele de care comportamentul la locul de muncă sau se pot
dispune fiinţa umană. cumula, cu cei de la locul de muncă, rezultând
Stresul nu este numai rezultatul unor probleme de sănătate.
evenimente majore negative ci de asemenea al
unor tensiuni şi presiuni zilnice.
2.3. Factori de stres la locul de muncă
Acestea din urmă, prin frecvenţa lor, au un rol
important în mediul profesional şi afectează
mai mult individul, decât evenimentele negative 2.3.1 Stilul de conducere: lipsa unor obiective
majore, dar mai rare. clare; slaba comunicare şi lipsa de informare în
cadrul organizaţiei; neconsultarea şi neimplicarea
angajaţilor în schimbările şi modificările de la
locul de muncă; lipsa sprijinului din partea Un grup de cercetători au abordat subiectul din
conducerii. diferite perspective şi au stabilit un cadru
2.3.2 Statutul, rolul în organizaţie: statut neclar în conceptual de bază pentru definirea şi soluţionarea
organizaţie; obiective şi priorităţi contradictorii; stresului la locul de muncă.
nivel înalt de responsabilitate la locul de muncă. Pentru început au fost stabiliţi factorii din
2.3.3 Cariera: incertitudine în evoluţia carierei; mediul de muncă care pot cauza stresul
frustrări în dezvoltarea carierei; statut incert şi angajaţilor.
lipsa recunoaşterii; nesiguranţa locului de muncă; În mare, aceşti factori pot fi clasificaţi în două
insuficienţa programelor de instruire; modificarea categorii:
statutului în cadrul organizaţiei. a) factori fizici (biologici, bio-mecanici, chimici şi
2.3.4 Decizie şi control: slaba participare la luarea radiologici);
deciziilor; lipsa controlului asupra propriei munci. b) factori psihosociali.
2.3.5 Relaţiile la locul de muncă: izolare fizică Astfel, stresul în muncă poate fi cauzat de
sau socială; legături slabe cu superiorii, lipsa de riscuri psihosociale cum sunt proiectarea
comunicare; conflicte interpersonale; diferite activităţilor, organizarea şi managementul muncii,
tipuri de hărţuire (agresivitate verbală, hărţuire de exemplu: solicitări profesionale deosebite şi
sexuală etc.). posibilităţi reduse de control asupra propriei
2.3.6 Proiectarea locului de muncă: sarcini de activităţi sau probleme cum ar fi violenţa şi
muncă repetitive şi monotone; riscuri hărţuirea la locul de muncă.
semnificative de accidentare şi îmbolnăvire Unele riscuri fizice cum sunt zgomotul şi
profesională la temperatura din mediul de muncă pot, de
locul de muncă (tehnologii cu riscuri de asemenea, să cauzeze stresul în muncă.
accidentare, zgomot, noxe chimice etc.); teama de Agenţia Europeană pentru Sănătatea şi
tehnologie în raport cu responsabilitatea; lipsa de Securitatea în Muncă din Bilbao - Spania, a
competenţă. elaborat un studiu pilot asupra situaţiei securităţii
2.3.7 Sarcina de muncă şi ritmul de muncă: lipsa şi sănătăţii în muncă în UE, studiu care ilustrează
controlului asupra ritmului de muncă; sarcini de măsura în care stresul afectează populaţia
muncă supra sau subîncărcate; lipsa prioritizării implicată în procesul de muncă. În continuare este
activităţilor. prezentat un indicator de expunere specific în
2.3.8 Programul de lucru: program de lucru industria construcţiilor.
inflexibil;
apariţia imprevizibilă a unor supraîncărcări ale Tabelul 1. Indicator de expunere - Munca în ritm
sarcinii de muncă; ore de lucru suplimentare accelerat.
neplanificate; lucrul în schimburi; lucrul
suplimentar excesiv. Efecte potenţiale Munca în ritm
Atunci când solicitările depăşesc capacităţile asupra sănătăţii accelerat, datorită
individului, stresul poate avea efecte fizice, stresului, poate duce
intelectuale, comportamentale şi/sau intelectuale la diverse afecţiuni, la
asupra persoanei respective. creşterea tendinţei de
2.3.8.1 Efectele fizice includ: dureri de cap, a face erori umane,
palpitaţii, hipertensiune arterială, dureri lucru care conduce la
musculare, indigestie, boli cardiovasculare. accidente de muncă
2.3.8.2 Efectele mentale includ: oboseală, Statistică europeană 56% din angajaţii
anxietate, iritabilitate/ agresivitate, dificultăţi de intervievaţi au
concentrare, apatie, insomnie etc. menţionat că sunt
2.3.8.3 Efectele intelectuale includ: reducerea obligaţi să lucreze în
creativităţii şi flexibilităţii, luarea de decizii ritm accelerat pe
pripite, incapacitatea de a rezolva unele probleme. parcursul a cel puţin
Efectele stresului nu se răsfrâng numai asupra 25% din timpul de
individului, ci poate avea repercusiuni şi asupra muncă
întregii organizaţii. Sectoare de activitate Industria
Astfel factorii care pot afecta producţia şi expuse la risc construcţiilor
costurile, datorită stresului, sunt: incidente şi erori, Categorii Muncitori calificaţi şi
conflicte şi dezacorduri, incapacitatea de muncă profesionale necalificaţi din
(accidente de muncă) şi concediile de boală, expuse industria onstrucţiilor,
fluctuaţia de personal, lipsa de competenţă etc. manageri, funcţionari
din sistemul De exemplu:
administrativ, şoferi, implementarea
operatori procedurilor de
organizare a muncii;
Tabelul 2. Rezultatul - Stres la locul de muncă. promovarea
participării angajaţilor
Efecte potenţiale Stresul la locul de la luarea de decizii;
asupra sănătăţii muncă poate cauza rotirea personalului,
oboseală, anxietate, acordarea de pauze
emoţii, panică. Poate regulate; instruirea /
duce la dificultăţi în informarea angajaţilor
relaxare, lipsa de asupra tehnicilor de
concentrare, relaxare în vederea
somnolenţă. reducerii stresului la
Unele persoane pot locul de muncă.
deveni agresive, pot
suferi depresii. 3. CONCLUZIE
Stresul creşte Stresul la locul de muncă este în curs de a deveni
susceptibilitatea de a unul din factorii de risc cei mai importanţi pentru
face ulcer, boli forţa de muncă.
mentale, boli În cadrul Uniunii Europene se estimează că peste
cardiovasculare şi 41 de milioane de europeni sunt afectaţi de stres la
unele afecţiuni de locul de muncă.
piele. Acest factor de risc este responsabil pentru
Statistică europeană 28% din angajaţi au milioane de zile lucrătoare neutilizate, în fiecare
menţionat că sunt an.
afectaţi de stres la Deşi cifrele sunt semnificative, multe întreprinderi
locul de muncă. nu realizează cât de mult poate afecta stresul
Sectoare de activitate Sectorul performanţa şi productivitatea.
expuse la risc construcţiilor,
Sectorul sanitar,
Asistenţă socială; 5. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
Sectorul educaţional;
Administraţia publică. [1] Facts – European Agency for Safety and
Categorii Muncitori calificaţi şi Health at Work, Bilbao.
profesionale necalificaţi din [2] Magazine 5 / 2002, ”Working on stress” –
expuse industria European Agency for Safety and Health at
construcţiilor, Work, Bilbao.
asistenţi [3] Research on work-related stress – European
sociali,medici, Agency for Safety and Health at Work, Bilbao.
profesori, funcţionari, [4] How to tackle psychosocial issues and
cercetători. reduce work-related stress – European Agency
Acţiuni Stresul se poate datora for Safety and Health at Work, Bilbao.
preventive şi condiţiilor de [5] Comprehensive Network Programmes
muncă (ex. zgomot, (CNP) on stress at work – ISPESL.
noxe chimice, pulberi,
microclimat cald) sau
şi muncii în
schimburi.
Sunt o mulţime de
măsuri care pot fi
adoptate şi
implementate pentru a
reduce riscul datorat
stresului la locul de
muncă.

S-ar putea să vă placă și