Sunteți pe pagina 1din 3

SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

COMBATEREA STRESULUI LA LOCUL DE MUNCĂ

Liliana Moldovan și Gavrilă Rodilă


Liliana Moldovan (ITM BN, România, liliana.moldovan@itmbistrita.ro)
Gavrilă Rodilă (ITM BN, România, gavrila.rodila@itmbistrita.ro)
REZUMAT: The issue of occupational stress has been extensively studied primarily as a result of the
negative effects it has on the organization and employees. Some organizations have programs designed
to help the physical and mental health workers to prevent problems caused by stress and help them
"make do" with work-related stress. Combat stress is an important part of maintaining good physical
and emotional health and healthy relationships with others. In Romania stress management programs
do not know a great success, the reason being particularly mentality. Occupational stress problem in
Romania is still an open question, waiting to be solved.

CUVINTE CHEIE: stres ocupațional, metode și strategii.

1. STRESUL LA LOCUL DE MUNCĂ recrutare și selecție alegând persoane


Nu exista om să nu fi suferit din cauza capabile să facă față nivelului de stres
stresului la locul de muncă și nu trebuie să aferent pozițiilor respective, la programele
existe om care să nu se înarmeze împotriva de training și dezvoltare prin care se
acestuia. Oamenii răspund la stres diferit, achiziționează cunoștințe și abilibități în
nu exista "o mărime se potrivească tuturor" măsură să le permită o mai buna adaptare la
și nici o soluție exacta și sigură pentru cerințele postului și de a face față stresului
gestionarea stresului. Atunci când simțim că profesional, la procesul de comunicare în
stresul din viața noastră scapă de sub organizație menit să elimine orice
control, este timpul să luăm măsuri. ambiguități iscate.
Capacitatea oamenilor de a se mobiliza La nivel organizațional sunt prezentate trei
pentru a face față, cu succes sau nu, tipuri de strategii antistres:
factorilor de stres a fost denumită (din
engleză) în studii publicate în limba română, 1. Strategiile primare, radicale - presupun
sub termenul de coping, ajustare la stres, o reorganizare profundă în scopul reducerii
automobilizare sau management al stresului. insatisfacției în muncă, recurgându-se la
Managementul stresului se referă, la rearanjarea interioarelor, izolare fonică,
mijloacele utilizate pentru contracararea adaptarea iluminatului și climatului termo-
unei situații stresante obiectiv sau subiectiv ambiental, ergonomizarea spațiilor și
percepute de catre individ. mobilierului, disponibilitatea pentru un
2. STRATEGII DE COMBATERE A service prompt și eficient.
STRESULUI 2. Strategiile secundare - urmăresc
Strategiile antistres presupun costuri destul reducerea la minimum a nivelului de stres
de mari, dar au beneficii mari, care pot fi din organizație prin accesul tuturor
măsurate atât financiar, cât și prin angajaților la săli de sport, diete și
îmbunatațirea moralului lucrătorilor. Unele tratamente speciale.
organizații au programe concepute să-i ajute 3. Strategiile terțiare - urmăresc sprijinirea
pe lucrătorii sănatoși fizic și mental să persoanelor cu manifestări clare de stres
prevină probleme cauzate de stres și să-i prin programe de relaxare, antifumat și
ajute "să se descurce" cu stresul legat de antialcool, și prin consilierea gratuită a
activitatea profesională. persoanelor care sufera de pe urma stresului
Cea mai buna soluție este cea cu menținerea totală a confidențialității.
preventivă, aici ne referim la procesul de

1
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

Dintre tehnicile individuale de control a - prin definirea postului – prin stabilirea de


stresului evidențiem urmatoarele: sarcini precise, prin reducerea elementului
de pericol generat de caracterul ambiguu și
a) Conduite antistres (evitarea distresului,
conflictual al funcției și prin acordarea unei
provocarea de distresuri controlate,
autonomii mai mari angajaților în
limitarea, înlaturarea consecințelor)
îndeplinirea atribuțiilor lor, în limitele unei
b) Conduite pro-eustres (cultivarea structuri organizatorice bine definite;
eustresului, procurarea de eustresuri)
- prin obiective și standarde de
c) Conduite sanogenetice (deprinderi zilnice performanță fixate - stabilirea unor
de igienă, de hrănire, activitate fizică, obiective normale și realizabile, de natura
conduite preventive față de accidente, să-i mobilizeze pe oameni, dar fără a-i
evitarea unor excese, examene medicale împovara cu sarcini absurde;
periodice).
- prin modul de repartizare a sarcinilor
d) Conduite care vizează cresterea eficientei -încadrarea atenta a oamenilor în posturi
filtrelor antistres, care vizeaza modelarea care să fie pe măsura capacității fiecaruia;
sistemelor de convingeri (pozitivarea,
- prin modul de dezvoltare a carierei
adecvarea lor la realitate) și combaterea
-evoluția și promovarea în muncă trebuie să
unor modalitati de adaptare la stres pentru
aiba la bază aptitudinile profesionale, fără a
individ.
supraestima sau subestima lucrătorul;
Ca strategie individuală de ajustare a
- prin managementul performanței -
stresului, detaliăm, cea denumita coping,
trebuie să faciliteze dialogul dintre manager
care este o strategie multidimensională de
și lucrători în legatură cu munca
control, a carei finalitate este schimbarea,
desfășurată, problemele și aspirațiile
fie a situației, fie a aprecierii subiective.
acestora;
Conceptul de „coping” a fost elaborat de
Lazarus și Launtier în anul 1978, iar S. - prin acordarea de consultanță - crearea
Kobasa în anul 1982 descria copingul ca un de condiții pentru ca lucrătorii să poată
simț al controlului personal, o dispoziție de discuta despre problemele lor cu cineva din
personalitate care reduce stresul în viață. cadrul serviciului de resurse umane, cu
cadrele sanitare ale companiei sau în cadrul
Ca strategie de relaționare cu stresul,
unui program de asistență pentru salariați;
copingul, poate modela conduita afectivă a
individului în diferite feluri: modificând - prin instruirea managerilor în legatură cu
sensul orientării atenției (prin evitare sau metodele de analiză a performanței și
cresterea vigilenței), modificând tehnicile de consiliere, precum și în ceea ce
semnificația subiectivă a evenimentului privește modalitățile de atenuare a stresului
(exagerarea, subevaluarea, sau reevaluarea care îi afectează pe ei, dar și pe ceilalti;
evenimentului, evidențierea umorului) și
- prin asigurarea unui echilibru între
modificând termenii momentali ai relației
obligațiile de serviciu și obligațiile sociale
individ - eveniment (înfruntarea situatiei
-adoptarea de politici care să țină cont de
-problemă în scopul rezolvării acesteia prin
responsabilitațile angajaților în calitate de
planuri de acțiune). Aceste trei modalități
părinți, soți sau tutori legali, aprobându-le
de orientare a conduitei de adaptare la stres
înlesnirile cuvenite, spre exemplu concedii
determină modificarea modului de
speciale și programe de lucru flexibile.
percepere a situației, la reevaluarea
potențialului stresant. Strategiile organizaționale de prevenire a
stresului ocupațional sunt destul de simple,
Organizatia poate să țină stresul sub control
ele constând în realizarea unui mediu de
apelând la urmatoarele mijloace:
2
SAPTAMANA EUROPEANA 2015 – STRESUL SUB CONTROL – CLUJ NAPOCA, ROMÂNIA

muncă adecvat din punct de vedere al destinate renunțării la fumat si alcool,


caracteristicilor muncii, al relatiilor de slabirii si dietei sanatoase, programe de
muncă, al structurii organizaționale și exercitii fizice. Unul din programele de
realizarea unei culturi organizaționale acest gen este cel elaborat de Institutul de
sănătoase. Designul muncii trebuie să sănătate Weimar din California și intitulat
îndeplineasca anumite conditii pentru a crea NEW START. Initialele desemnează factorii
un climat organizațional pozitiv, fără stres. adorabili de către subiecăii dornici să-și
Climatul organizațional pozitiv trebuie să controleze modul de viata într-o direcție de
permită utilizarea abilităților și libertății pregatire a organismului capabil să permită
lucrătorului; sarcinile de muncă să fie o diminuare a stresurilor multiple zilnice.
suficient de variate și provocatoare pentru a Aceste initiale însemna: N - nutrition
menține interesul angajatului; să se asigure (alimentația); E - exercise (efortul fizic
că sarcinile nu vin în contradicție cu pentru “limpezirea mintii”); W - water
interesele personale și ca ele asigură o (consumul zilnic de apa mai mult de 2 litri);
desfasurare coerenta a muncii; să primească S - sun (soare, expunere judicioasă la lumina
feed-back asupra performanțelor obținute; solara); T - temperance (cumpătarea,
să permită exercitarea responsabilității de inclusiv reglarea perioadelor de
către angajat; să permită individului să muncă/relaxare); A - air (aer curat); R - rest
participe la deciziile care-i privesc propria (odihna, repausul, inclusiv somnul și
muncă; să permita învățarea profesională și relaxarea la sfârșit de saptamână) și T - trust
să se asigure scopuri clare, care nu vin în (suportul social, încredere în cineva).
contradicție cu scopurile altora.
Cu rare excepții, în România programele de
Măsurile de reducere a stresului management al stresului nu cunosc un succes
organizațional sunt măsuri cu caracter deosebit, motivele ținând în special de
general și consultanță profesională pentru mentalitate. Patronii români sunt încă
lucrători. adeptii teoriei care considera că: “oamenii
prin natura lor sunt leneși și trebuie fortați
Măsurile cu caracter general de reducere a
să muncească, controlaăi atent și sancționați
stresului la locul de muncă se referă la
prompt”. Pe de alta parte, în unele
activități ca de exemplu: reducerea
companii multinaționale se constată un alt
activităților de muncă a individului până la
fenomen: este normal să lucrezi peste
implementarea unui program de schimbare;
program, să fii permanent ocupat, mereu în
simplificarea procedurilor și a sarcinilor
acțiune, grăbit, mereu în criză de timp.
secundare ale activităților; oferirea
Problema stresului ocupational în România
posibilității exprimării sentimentelor față de
este înca o problema deschisă, ce așteaptă
starea neplacută în care individul se află.
sa fie rezolvata.
Consultanta profesională pusă la dispoziția 3. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
angajaților, inclusiv a membrilor echipei
► Bianca Simona Băican, Stresul psihic si
manageriale, are un efect deosebit în strategii de coping, București, 2011
reducerea efectelor stresului la locul de
► Legeron, P, Cum să te aperi de stres?,
muncă. Editura Trei, Bucureşti, 2003.
Companiile au constatat utilitatea ► Mihaela Stoica, Florin Buicu
programelor antistres în reducerea Managementul în sănătate, XIV/2/2010
cheltuielilor medicale pentru angajați. Cele pag. 8-10
mai recente programe de acest fel sunt așa
numitele “wellnes programs”, care vizează
atât aspectul fizic, cât și cel psihic al
persoanei. Ele pot conține seminarii
3

S-ar putea să vă placă și