Sunteți pe pagina 1din 2
ROMANIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA ORDINUL COMANDANTULU! ACTIUNII Secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta nr. 79 596 din 24/0F/2020 privind coordonarea si conducerea, la nivel national, a actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgent determinate de manifestarea noului coronavirus SARS-CoV-2 Luand in considerare situatia epidemiologic’ la nivel european generata de coronavirusul SARS-CoV-2, precum si evolutia rapid’, in timp scurt, a infectiilor pe teritoriul Romaniei, care a generat cresterea exponentiald a numarului de persoane pentru care se impune masura carantinarii, Avand acordul telefonic al Ministrului Afacerilor Interne si al Ministrului Sanatatii, ‘in temeiul art. 5, alin. 1 din Decretul Presedintelui Romdniei nr. 195 / 16.03.2020 privind instituirea stérii de urgenté coroborat cu art. 14 alin. 1 din H.G. 557 / 03.08.2016 privind managementul tipurilor de risc si a prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 11 din 04.02.2020 privind stocurile de urgenté medicalé, precum si unele mdsuri aferente instituirii carantinei, cu modificarile si completarile ulterioare din Legea nr. 20 / 17.03.2020 pentru aprobarea O.U.G. nr. 11 / 04.02.2020, Secretarul de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgentd emite urmatorul ORDIN: Art. 1 in contextul obligatiei instituita prin art. 5 din Ordonanta Militara nr. 3 din 24.03.2020, in situatia epuizirii locurilor deja identificate pentru. carantinarea persoanelor care vin din zonele cu transmitere comunitar extinsd afectate de CoVID-19 (zona rosie), se vor face demersuri pentru contractarea unor spatii noi, iar in cazul Tel. O21 312.25.47 ~ Fax 021 313 71 55 - e-mail: dsu@mai.gov.ro Bucuresti, Piata Revolutie! Nr. 1A, Sector 1, Cod postal 010086 refuzului proprietarilor / administratorilor spatiilor respective, se va proceda la rechizitionarea acestora, conform legii. Art. 2 in cazul in care solutia de la art. 1 nu este posibil’, se va trece la identificarea unor locuri de carantinare in judetele limitrofe, in colaborare cu Institutiile Prefectului din judetele respective. Art. 3 (1) In situatia in care variantele de la art. 1 si art. 2 nu pot fi aplicate, se va stabili ca spatiu de carantind locatia declaraté de catre persoana veniti din zonele cu transmitere comunitara extinsd afectate de CoVID-19 (zona rosie), la intrarea in tar’, aceasta fiind monitorizata si controlata zilnic cu privire la respectarea masurii prevazuta de legislatia incident, de cétre institutiile abilitate. (2) Prevederile alin. (1) se aplic& si in situatia initierii procedurilor de rechizitie a unor clidiri / spatii de cazare destinate carantinarii. Art. 4 Persoanele care locuiesc la aceeasi adres cu persoana carantinata vor avea obligatia sé se carantineze in locatie respectiva pe o perioad’ de 14 zile de la data stabilirii masurii, Art.5 Prevederile Ordinului nr. 414/2020 privind instituirea masurii de caranting pentru persoanele aflate in situatia de urgenté de sénatate publicé internationalé determinatd de infectia cu COVID-19 si stabilirea unor mdsuri in vederea prevenirii si limitdril efectelor epidemiei, cu modificdrile si completarile ulterioare se aplica si in cazul dispozitiilor art. 3 si art. 4. Art. 6 Nerespectarea masurilor prevazute la articolele anterioare atrage raspunderea disciplinara, civil sau penala, in conformitate cu prevederile legale incidente. COMANDAN ACTIUNIL SECRETS estar, SEF AL DEPARTAMENTULUI ITUATII DE URGENTA mi Tel. 021 312.25.47 ~ Fax 021 313 71 55 ~ e-mail: dsu@mai.gov.0 Bucuresti, Piata Revolutiei Nr. 1A, Sector 1, Cod postal 010086

S-ar putea să vă placă și