Sunteți pe pagina 1din 72

Cofinanțat

 prin  
programul  Erasmus+  
 al  Uniunii  Europene  

Lucrarea de cercetare
”Impactul voluntariatului și al mediului
organizațional în procesul de formare a
tânărului”
Toate drepturile acestei versiuni aparțin MTS.
Reproducerea parțială sau integrală a conținutului acestei
broșuri (text, grafice, tabele) este interzisă fără acordul
scris al MTS și va fi pedepsită conform legilor.
Notă:  
                       "Sprijinul  Comisiei  Europene  pentru  producerea  acestei  publicații  nu  cons:tuie  o  aprobare  
a  conținutului,  acesta  reflectând  doar  punctul  de  vedere  al  autorilor,  iar  Comisia  nu  poate  fi  
considerată  responsabilă  pentru  orice  eventuală  u:lizare  a  informațiilor  conținute  în  această  
publicație."  

                   Acest  studiu  reprezintă  cofinanțarea  Ministerului  Tineretului  și  Sportului  la  proiectul  Erasmus+  
“Support  to  the  Be>er  Knowledge  in  the  Youth  Policy”  –  „Sprijin  pentru  o  mai  bună  cunoaștere  
în  domeniul  PoliKcii  de  Tineret”  pe  anul  2016.  
 
Cuprins  

Metodologie  

Concluzii  

Prezentarea  datelor    

Socio-­‐demografice  
Metodologie  
§ Femei  și  Bărbați  cu  vârste  între  14-­‐35  ani  
Populația    
țintă   § EșanCon  reprezentaCv  la  nivel  național  

§ 1200  respondenți;
§ Marja  de  eroare=  +/-­‐  2.8%  
Eșan:on  
§   EșanCon  mulCstraCficat  probabilist  
§   Metoda  de  colectare  –  telefonică  

§ Realizarea  metodologiei  de  cercetare  


§ Realizarea  eșanConului  
 
Ac:vități   §   Realizarea  instrumentului  de  cercetare  
§ Colectarea  datelor  
§ Realizarea  raportului  final  de  cercetare  
§   Datele  au  fost  colectate  în  perioada  5-­‐16  decembrie  2016  
Concluzii  
1.  Concluzii    –  Par:ciparea  la  ac:vități  de  voluntariat  și  apartenența  la  ONG-­‐uri  
   1.1.  Gradul  de  apartenență  al  Cnerilor  la  ONG-­‐uri  este  unul  scăzut.  AproximaCv  5%  dintre  
Cnerii   cu   vârsta   cuprinsă   între   14   și   35   de   ani   fac   parte   dintr-­‐o   organizație  
neguvernamentală.  Disponibilitatea  de  parCcipare  la  acțiuni  de  voluntariat  ca  membri  sau  
voluntari  constanți  este  și  ea  una  scăzută.  Doar  unul  din  zece  :neri  intervievați  (9%)  ar  
dori  să  se  înscrie  într-­‐o  asociație/  organizație  neguvernamentală  în  următorii  doi  ani,  în  
Cmp  ce  aproximaCv  două  treimi  dintre  Cneri  (70%)  nu  manifestă  această  intenție.    
    1.2.   Majoritatea   celor   care   declară   că   fac   parte   dintr-­‐o   organizație   susțin   că   profilul  
acesteia   este   de   elevi/   studenți   (27%),   de   formare   profesională   (20%)   sau   umanitară  
(11%).   Majoritatea   celor   care   declară   că   ar   vrea   să   facă   parte   dintr-­‐o   asociație/  
organizație  în  următorii  doi  ani  ar  opta  pentru  o  organizație  în  domeniul  educației  sau  al  
formării  profesionale  (26%),  organizație  de  elevi  (18%)  sau  organizație  umanitară  (17%).    
 1.3.   Majoritatea   respondenților   sunt   în   foarte   mare   măsură   de   acord   cu   faptul   că  
voluntarii   sunt   importanți   în   societate   (69%),   apreciind   că   aceșCa   ar   trebui   moCvați  
financiar   de   către   stat   cât   mai   des   (59%).   În   același   Cmp,   respondenții   încurajează  
persoanele  din  jurul  lor  să  facă  voluntariat  (59%),  datorită  faptului  că  și  cetățenii,  nu  doar  
statul,  trebuie  să  contribuie  la  buna  desfășurare  a  lucrurilor  (72%).    
   
1.  Concluzii    –  Par:ciparea  la  ac:vități  de  voluntariat  și  apartenența  la  ONG-­‐uri  
   1.4.  Gradul  de  interes  al  Cnerilor  pentru  problemele  curente  din  regiune/  oraș  și  din  țară  
este   unul   ridicat   la   nivel   declaraCv   deoarece   72%   dintre   respondenți   au   manifestat   acord  
total  cu  privire  la  afirmația  „Este  și  responsabilitatea  cetățenilor    de  a  parCcipa  la  buna  
desfășurare  a  lucrurilor  în  societate,  nu  doar  a  statului”.  Față  de  afirmația  “Voluntarii  sunt  
foarte   importanți   în   societate”   au   manifestat   acord   total   69%   dintre   persoanele  
intervievate,  dar  doar  5%  dintre  Cneri  fac  parte  dintr-­‐o  organizație  nonguvernamentală.    
Tinerii   care   realizează   acCvități   de   voluntariat   au   declarat   că   cele   mai   frecvente   Cpuri   de  
implicare   civică   pe   care   le-­‐au   manifestat   în   ulCmul   an   au   fost:   dezbateri   informare   (cu  
prieteni,   familie)   –   41%,   parCciparea   la   seminarii,   prezentări   –   28%   și   conferințe   sau  
dezbateri  într-­‐un  cadru  formal  –  21%.    
Tinerii   care   fac   voluntariat   au   declarat   în   foarte   mare   măsură   și   mare   măsură   că   această  
acCvitate   i-­‐a   ajutat   să   dobândească   competențe   de   comunicare   (79%)   și   competențe  
inter-­‐personale  și  civice  (78%).  
 
 
2.  Concluzii    –  Tipuri  de  ac:vități  de  voluntariat  și  metode  de  a  face  :nerii  
să  se  implice  
  2.1.  Gradul  de  parCcipare  la  nivel  declaraCv  al  Cnerilor  la  acCvități  de  voluntariat  este  de  29%.  Dintre  cei  
care   au   declarat   că   au   realizat   acCvități   de   voluntariat   în   ulCmul   an,   42%   au   realizat   aceste   acCvități   în  
cadrul  unui  ONG  iar  58%  într-­‐o  insCtuție  publică  (spital,  cămin  public,  ambulanță  etc).  Disponibilitatea  de  
parCcipare  la  acțiuni  de  voluntariat  ca  membri  sau  voluntari  constanți  este  de  aproximaCv  9%.    
  2.2.   Principalele   Cpuri   de   acCvități   de   voluntariat   în   care   sunt   implicați   Cnerii   sunt   în   sfera   acCvităților  
realizate  de  organizațiile  de  elevi/studenți  (27%)  și  în  a  celor  de  educație/  formare    profesională  (20%).  
  2.3.  Din  punctul  de  vedere  al  Cnerilor,  cele  mai  eficiente  metode  pe  care  mediul  asociaCv  le  poate  folosi  
pentru  a  atrage  Cnerii  să  parCcipe  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  alte  acCvități  organizate  de  ONG  sunt:  
37%  -­‐  Recunoașterea  acCvității  de  voluntariat  ca  vechime  în  muncă,  indiferent  dacă  acesta  este  sau  nu  în  
domeniul   studiilor   absolvite   de   către   voluntar;   31%   -­‐   O   mai   bună   promovare   a   posibilităților   de  
voluntariat;  25%  -­‐  Promovarea  beneficiilor  pe  care  voluntariatul  le  are;  20%  -­‐  Acordarea  de  recompense  
materiale   (bani,   excursii   etc.);   18%   -­‐   Sensibilizarea   Cnerilor   la   problemele   comunității;   15%   -­‐   Acordarea   de  
recompense  non-­‐  materiale  (diplome,  premii,  cursuri  etc).    
       Respondenții  la  acest  studiu  consideră  cele  mai  bune  metode  de  recrutare  a  Cnerilor  pentru  acCvități  de  
voluntariat   sunt:   Deplasarea   membrilor   unor   ONG-­‐uri   în   licee,   facultăți   sau   firme   cu   scopul   de   a   face  
recrutări  –  45%,  campanii  informaCve  asupra  acCvităților  desfășurate  –  26%,  prin  prezentarea  public  ă  a  
rezultatelor   acCvității,   asiel   încât   Cnerii   să   dorească   să   parCciple   și   ei   –   25%.   Mai   mult   de   jumătate   dintre  
persoanele  intervievate  (59%)  consideră  că  voluntarii  ar  trebui  moCvați  financiar  de  către  stat  cât  mai  des.    
   
2.  Concluzii    –  Tipuri  de  ac:vități  de  voluntariat  și  metode  de  a  face  :nerii  
să  se  implice  
 2.4.   Gradul   în   care   Cnerii   folosesc   abilitățile   dezvoltate   prin   acCvități   de   voluntariat   și   prin  
parCciparea   la   alte   acCvități   ale   ONG-­‐urilor   în   sistemul   de   educație   formală   este   de   62%  
(aceasta  este  proporția  celor  care  realizează  acCvități  de  voluntariat  și  care  au  considerat  că  
voluntariatul  i-­‐a  ajutat  la  școală  pentru  formarea  de  apCtudini  și  deprinderi).  
 2.5.   Gradul   în   care   Cnerii   folosesc   abilitățile   dezvoltate   prin   acCvități   de   voluntariat   și   prin  
parCciparea   la   alte   acCvități   ale   ONG-­‐urilor   în   muncă   este   de   42%   (aceasta   este   proporția  
celor  care  realizează  acCvități  de  voluntariat  și  care  au  considerat  că  voluntariatul  i-­‐a  ajutat  la  
locul  de  muncă  pentru  formarea  de  apCtudini  și  deprinderi).  
 2.6.  Efectele  voluntariatului  asupra  spațiului  public  au  fost  resimțite  în  mod  deosebit  de  către  
copii  și  vârstnici  deoarece  73%  dintre  respondenții  care  fac  voluntariat  au  declarat  că  aceste  
categorii   de   persoane   sunt   cei   care   au   beneficiat   de   pe   urma   acCvității   lor.   AproximaCv   o  
cincime  (22%)  au  declarat  că  beneficiarii  acCvității  lor  de  voluntariat  sunt  persoanele  aflate  în  
risc  de  sărăcie  extremă.      
       Trei  sferturi  dintre  respondenți  (75%)  au  exprimat  acord  total  cu  afirmația:  “Voluntariatul  îi  
face  pe  oameni  să  devină  mai  sociabili  (să  aibă  capacități  mai  mari  de  relaționare).”  
   
3.  Concluzii    –  asocierea  dintre  par:ciparea  la  ac:vități  de  voluntariat  și  
diferite  aspecte  ale  acestora  
   3.1.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
pregăCrea   și   performanțele   școlare   ale   Cnerilor   este   una   poziCvă.   Mai   mult   de  
jumătate   (62%)     dintre   Cnerii   care   fac   voluntariat   consideră   că   această   acCvitate   că   i-­‐a  
ajutat  la  școală  pentru  dobândirea  de  apCtudini,  deprinderi  sau  adeverințe.    
   3.2.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
pregăCrea   profesională   a   Cnerilor   este   și   ea   una   poziCvă.   Aproape   jumătate   (42%)    
dintre  Cnerii  care  fac  voluntariat  consideră  că  această  acCvitate  că  i-­‐a  ajutat  la  locul  de  
muncă  pentru    formarea  de  apCtudini.  
   3.3.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
competențele  non-­‐cogniCve,  sociale  și  emoționale  ale  Cnerilor  a  fost  o  altă  dimensiune  
studiată.   Mai   mult   de   jumătate   (58%)   dintre   cei   care   fac   voluntariat     au   declarat   că   au  
un   senCment   de   SaCsfacție   atunci   când   realizează   această   acCvitate,   16%   simt  
Determinare   și   13%   Compasiune.   Trei   sferturi   dintre   respondenți   (75%)   au   exprimat  
acord   total   cu   afirmația:   “Voluntariatul   îi   face   pe   oameni   să   devină   mai   sociabili   (să  
aibă  capacități  mai  mari  de  relaționare).”  
 
3.  Concluzii    –  asocierea  dintre  par:ciparea  la  ac:vități  de  voluntariat  și  
diferite  aspecte  ale  acestora  
   3.4.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
competențele   antreprenoriale   și   interesul   pentru   antreprenoriat   în   rândul   Cnerilor  
este  una  poziCvă  din  punctul  de  vedere  al  respondenților.  Mai  mult  de  jumătate  (55%  
=   32%   în   foarte   mare   măsură   +   23%   în   mare   măsură)   dintre   respondenți   au   spus   că  
voluntariatul    ajută  la  creșterea  competențelor  antreprenoriale.  
   3.5.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
interesul  Cnerilor  pentru  problemele  din  comunitatea  lor  și  din  țară  este  una  directă  
deoarece   69%   dintre   respondenți   au   exprimat   acord   total   față   de   afirmația   ”Făcând  
voluntariat,  oamenii  devin  mai  responsabili.”    
 3.6.  Asocierea  dintre  parCciparea  la  acCvități  de  voluntariat  și  la  acCvități  ale  ONG  și  
competențele  civice  ale  Cnerilor  și  parCciparea  publică  și  civică  efecCvă  a  Cnerilor  este  
și  ea  una  directă  deoarece  mai  mult  de  jumătate  din  respondenți  au  manifestat  acord  
total   cu   următoarele   afirmații:   “Este   și   responsabilitatea   cetățenilor   de   a   parCcipa   la  
buna  desfășurare  a  lucrurilor  în  societate,  nu  doar  a  statului”  –  72%,  “Voluntarii  sunt  
foarte   importanți   în   societate   ”   –   69%,   și   “Îi   încurajez   pe   cei   din   jurul   meu   să   fie  
voluntari,  chiar  și  ocazional”  –  59%  .    
 
Prezentarea datelor cercetării  
F2.  În  prezent,  faceți  parte  din  vreo  asociație/  organizație  neguvernamentală?    

Da  
5%  

Nu  
95%  
F3.  Ce  profil  are  asociația/  organizația  din  care  faceți  parte?    

Organizaţie  de  elevi/studenţi   27%  


Organizaţii  de  educaţie/formare  profesională   20%  
Organizaţie  de  voluntariat   11%  
Organizaţie  umanitară   11%  
Asociaţie/club  turisCc   9%  
Organizaţie  cultural-­‐arCsCcă   7%  
Organizaţie  civică   7%  
Organizaţie  religioasă   7%  
Asociaţie/club  sporCv   7%  
Organizaţie  poliCcă  de  Cneret   7%  
Organizaţie  ecologică   5%  
Procente calculate din numărul tinerilor
Organizaţie  profesională  sau  patronală  sau  sindicat   5%   care fac parte dintr-o organizație (N=60).
Întrebare cu răspuns multiplu.
Organizaţie  cu  caracter  etnic   0%  
F4.  Intenționați  să  vă  înscrieți  într-­‐o  asociație/  organizație  neguvernamentală  
în  următorii  2  ani?  

Da  
9%  
Nu  ș:u  
21%  

Nu  
70%  
F5.  Dacă  v-­‐ați  înscrie  într-­‐o  organizație  neguvernamentală,  care  dintre  
următoarele  domenii  sunt  de  interes  pentru  dvs.?    

Organizaţie  de  educaţie/formare  profesională   26%  


Organizaţie  de  elevi/studenţi   18%  
Organizaţie  umanitară   17%  
Asociaţie/club  sporCv   15%  
Organizaţie  poliCcă  de  Cneret   14%  
Organizaţie  de  voluntariat   13%  
Organizaţie  ecologică   13%  
Asociaţie/club  turisCc   11%  
Organizaţie  profesională  sau  patronală  sau  sindicat   8%  
Organizaţie  civică   6%  
Organizaţie  cultural-­‐arCsCcă   4%  
Procente calculate din numărul tinerilor
Organizaţie  religioasă   4%   care intenționează să se înscrie într-o
organizație (N=108).
Organizaţie  cu  caracter  etnic   1%  
Întrebare cu răspuns multiplu.
V1.  Ș:ți  ce  înseamnă  termenul  „voluntariat”?    

Da  
84%  
Nu  ș:u  
2%  

Nu,  dar  aș  


vrea  să  aflu  
14%  
V2.  Ați  fi  dispus/ă  să  realizați  ac:vități  de  voluntariat  în  următorul  an?    

Da,  în  domeniul  protecției  mediului  și  a  


20%  
animalelor  

Da,  în  domeniul  drepturilor  omului  (grupuri  


17%  
defavorizate,  minorități  etc)  

Da,  în  domeniul  poli:cilor  publice  (sănătate,  


9%  
educație,  economie  etc)  

Da,  în  domeniul  culturii,  artei  sporturilor   8%  

Nu   35%  

NȘ/  NR   11%  


V3.  Principalele  mo:ve  pentru  care  nu  sunteți  dispus/ă  să  faceți  voluntariat  
sunt:  
Nu  am  Cmp  să  fac  voluntariat   79%  

Pur  și  simplu  nu  vreau  să  fiu  voluntar   11%  

Nu  am  nicio  garanție  că  banii  pe  care  îi  donez  ajung  la  persoanele  
care  au  nevoie   9%  

Nu  îmi  permit  financiar  să  fiu  voluntar   8%  

Nu  am  găsit  încă  o  cauză  căreia  să  mă  dedic   6%  

Este  de  datoria  statului,  nu  a  cetățenilor,  să  asigure  binele  public   5%  

Consider  că  orice  acCvitate  trebuie  plăCtă   4%  


Procente calculate din numărul tinerilor
Sunt  o  persoană  sensibilă  și  cred  că  m-­‐ar  afecta  emoțional  dacă  aș  fi   care nu intenționează să facă voluntariat
pe  termen  lung  în  prezența  unor  oameni  nevoiași   3%   (N=420).
Întrebare cu răspuns multiplu.
V4.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații:  
Total  dezacord   Dezacord   Nici  de  acord,  nici  în  dezacord   Acord  parţial   Acord  total  
Este  și  responsabilitatea  cetățenilor  de  a   3%  
parCcipa  la  buna  desfășurare  a  lucrurilor  în   3%   8%   15%   72%  
societate,  nu  doar  a  statului  
2%  
Voluntarii  sunt  foarte  importanți  în  societate     3%   9%   16%   69%  

Aș  fi  dispus/ă  să  ajut  periodic  un  ONG  prin  


donarea  de  haine,  alimente,  rechizite  sau  alte   7%   3%   13%   18%   61%  
obiecte  necesare    
Îi  încurajez  pe  cei  din  jurul  meu  să  fie  voluntari,  
chiar  și  ocazional   6%   6%   13%   15%   59%  

Mi-­‐aș  dori  ca  voluntarii  să  primească  alocații/  


bonusuri  din  când  în  când  din  partea  statului   12%   6%   12%   10%   59%  
pentru  a-­‐i  moCva  să-­‐și  conCnue  acCvitatea  

Cunosc  persoane  care  fac  voluntariat   30%   6%   5%   6%   53%  

Cunosc  persoane  care  au  fost  ajutate  de  


voluntari   37%   6%   8%   7%   43%  

Aș  fi  dispus/ă  să  contribui  lunar  cu  o  anumită  


sumă  pentru  a  sprijini  un  ONG   20%   13%   24%   14%   28%  
V5.  Cum  considerați  că  ar  fi  mai  bine  ca  ONG-­‐urile  să  recruteze  voluntari:    

Prin  deplasarea  unor  membrii  ai  ONG-­‐urilor  în  licee,  


45%  
facultăți,  firme  

Prin  campanii  informa:ve  asupra  ac:vităților  


26%  
desfășurate  (la  tv,  pe  internet,  prin  broșuri  etc)  

Prin  prezentarea  publică  a    rezultatelor  ac:vității,  


25%  
asgel  încât  :nerii  să  dorească  să  par:cipe  și  ei  

NȘ/NR   4%  
V6.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații:  
Dezacord  total   Dezacord   Nici  de  acord,  nici  în  dezacord   Acord  parţial   Acord  total  

Voluntariatul  îi  face  pe  oameni  să  devină  mai   2%  


sociabili  (să  aibă  capacități  mai  mari  de   2%   7%   14%   75%  
relaționare)  

3%  
Făcând  voluntariat,  oamenii  devin  mai   2%  
responsabili   8%   18%   69%  

Voluntariatul  poate  fi  făcut  de  orice  persoană,  


indiferent  de  vârstă,  venit  sau  mediu  de   5%   3%  11%   13%   68%  
rezidență  (sat-­‐oraș)  

Făcând  voluntariat,  oamenii  devin  mai  moCvați   3%  3%   13%   19%   61%  

Voluntariatul  formează  apCtudini  importante  


pentru  un  viitor  loc  de  muncă  
4%  4%   13%   19%   59%  

Voluntariatul  crește  competențele  


antreprenoriale  ale  voluntarilor     5%  4%   17%   24%   50%  
V7.  În  ul:mii  2  ani  ați  desfășurat  ac:vități  de  voluntariat?    

V7a. În ce organizație ați


fost voluntar?

Da   Într-­‐o  organizație  
42%  
29%   neguvernamentală  

Nu  
70%   Într-­‐o  ins:tuție  publică  
(spital,  cămin  public,   58%  
ambulanță  etc)  
Nu  ș:u  
1%   Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).

Tinerii care au fost voluntari în ultimii ani, au activat în


această calitate, în medie, timp de 11 luni.
V8.  În  cadrul  cărui  :p  de  ins:tuție/  organizație  ați  făcut  voluntariat?      

Școală/liceu,  facultate   17%  


Sănătate   14%  
Ajutor  umanitar   12%  
Protec:a  copiilor   11%  
Ecologie   9%  
Ins:tuții  publice   6%  
Educa:e   6%  
Biserica   5%  
Cultură   5%  
Altele   15%  
Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
La categoria altele au fost incluse domenii precum: Întrebare cu răspuns deschis
bătrâni, protecția animalelor, donații, tineret, dizabilități,
agricultură, minorități.
V10.  Care  este  sen:mentul  pe  care  îl  aveți  cel  mai  frecvent  când  
desfășurați  ac:vități  de  voluntariat?    

Sa:sfacție   58%  

Determinare   16%  

Compasiune   13%  

Tristețe   5%  

Bucurie  (spontan)   4%  

Altele   4%   Procente calculate din numărul tinerilor


care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
V11.  Care  sunt  categoriile  de  persoane  sau  domenii  care  sunt/  au  fost  
beneficiarii  ac:vității  de  voluntariat?  

Copii,  vârstnici     73%  

Persoane  aflate  în  risc  de  sărăcie  extremă   22%  

Protecția  mediului&  animalelor-­‐  intervenție/  reciclare   17%  

Persoane  fără  adăpost/  migranți   16%  

Protecția  mediului&  animalelor-­‐  informare   14%  

Minorități  etnice,  sexuale   9%  

Consumatori  de  droguri,  alcool   9%  

Vic:me  ale  violenței  domes:ce/  persoane  traficate   7%  

Obiecte  de  patrimoniu/  spectacole   6%   Procente calculate din numărul tinerilor


care au fost voluntari într-o organizație în
Persoane  private  de  libertate/  în  probațiune   4%   ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V12.  În  ul:mul  an  ați  avut  vreuna  dintre  următoarele  :puri  de  implicare  
civică  referitoare  la  temele  amin:te  anterior?  

Dezbateri  informale  (cu  prieteni,  familie)     41%  

Seminarii,  prezentări   28%  

Conferințe/  dezbateri  într-­‐un  cadru  formal,  


21%  
organizat  

Schimb  de  experiență  (în  țară  sau  în  


19%  
străinătate)  

Procente calculate din numărul tinerilor


care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V13.  Ce  măsuri  credeți  că  ar  trebui  luate  pentru  încurajarea  par:cipării  
:nerilor  la  ac:vități  de  voluntariat?    
Recunoașterea  ac:vității  de  voluntariat  ca  
vechime  în  muncă,  indiferent  dacă  acesta  este   37%  
sau  nu  în  domeniul  studiilor  absolvite  de  către  

O  mai  bună  promovare  a  posibilităților  de  


voluntariat   31%  

Promovarea  beneficiilor  pe  care  voluntariatul  le  


are   25%  

Acordarea  de  recompense  materiale  (bani,  


excursii  etc)   20%  

Sensibilizarea  :nerilor  la  problemele  


comunității   18%  

Acordarea  de  recompense  non-­‐  materiale  


(diplome,  premii,  cursuri  etc)    
15%  
Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V14.Care  sunt  principalele  competențe  pe  care  le-­‐ați  dobândit  prin  
ac:vitatea  de  voluntariat?  
Nedobândită   În  foarte  mică  măsură   În  mică  măsură   În  mare  măsură   În  foarte  mare  măsură  
3%  
Comunicare   2%   15%   22%   57%  

Competențe  inter-­‐personale  și  civice   6%  4%   13%   28%   50%  

Competențe  de  învățare  (ați  învățat  să  învățați)   14%   4%   17%   21%   44%  

Spirit  antreprenorial   16%   10%   19%   23%   32%  

Limbi  străine   43%   13%   19%   9%   16%  

Competențe  digitale  (IT&C)   50%   12%   16%   10%   12%  

Competențe  matemaCce   55%   15%   14%   11%   6%  


V15.  Care  este  ocupația  d-­‐voastră  actuală?    
42%  

29%  

14%  

5%   5%  
2%   2%  

Şomer/ă   Independent  (liber   Casnic/ă,  fără   Elev/ă,  student/ă   Ocupaţie  cu  studii   Ocupaţie  cu  studii   Muncitor  necalificat  
profesionist,  patron)   ocupaţie   superioare   medii  

Procente calculate din numărul tinerilor


care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V16.  În ce măsură considerați că voluntariatul v-a ajutat la școală
(aptitudini, deprinderi, adeverințe etc)  

Deloc/  în  foarte  mică  măsură   6%  

În  mică  măsură   12%  

Nici  în  mare,  nici  în  mică  măsură   18%  

În  mare  măsură   46%  

În  foarte  mare  măsură   16%  

NŞ/NR   1%  
Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani și care sunt elevi (N=99).
V17.  În ce măsură considerați că voluntariatul v-a ajutat să faceți
față la locul de muncă (aptitudini, deprinderi etc)  

Deloc/  în  foarte  mică  măsură   12%  

În  mică  măsură   16%  

Nici  în  mare,  nici  în  mică  măsură   29%  

În  mare  măsură   29%  

În  foarte  mare  măsură   13%  

NŞ/NR   1%  
Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani și care sunt ocupați (N=213).
Structura  demografică  a  eșan:onului  

Gen  
Vârstă

14-­‐19  ani   15%  


Feminin  
45%  
20-­‐24  ani   19%  

25-­‐29  ani   30%  

Masculin   30-­‐35  ani   36%  


55%  
Structura  socio-­‐demografică  a  eșan:onului  
Mediu  
Starea civilă

Necăsătorit/ă   39%  

Rural  
36%   Uniune  consensuală   23%  

Căsătorit/ă   36%  

Urban  
Divorțat/ă   2%  
64%  
Structura  socio-­‐economică  a  eșan:onului  
Educație  
Venitul gospodăriei

Sub  1000  lei   11%  

Studii  
Studii   1001-­‐2000  lei   28%  
superioare  
medii  
38%   2001-­‐4000  lei   25%  
37%  

Peste  4000  lei   21%  

Nu  ș:u/Nu  răspund   15%  


Studii  sub  
medie  
24%  
Anexe
Analiză încrucișată a întrebărilor după variabilele
demografice  
Concluzii analiză secundară  
Anexe
Concluzii  analiză  secundară  

 Tinerii între 20-24 de ani sunt cei care fac cel mai mult voluntariat (7%)
comparativ cu alte categorii de vârstă (de ex, cei din categoria 30-35 ani fac
voluntariat doar în proporție de 3%).  

 Organizațiile pentru elevi și studenți sunt organizațiile non-profit care atrag


cei mai mulți voluntari (27%), Organizaţie de educaţie, formare profesională
- 20%, Organizaţie politică de tineret – 7%, Asociaţie, club sportiv – 7%,
Organizaţie profesională sau patronală de sindicat – 5%.  

 Femeile (9%) și tinerii între 14-19 (17%) ani au declarat într-o proporție mai
mare decât bărbații (7%) că doresc să se înscrie într-o organizație non-profit
în următorii 2 ani.  

 Semnificația termenului de voluntariat este mai cunoscută persoanelor care


au mediul de rezidență în urban (91%) decât celor din rural (72%).
F2.  În  prezent,  faceți  parte  din  vreo  asociație/  organizație  
neguvernamentală?    

Da   Nu  
Masculin   5%   95%  
Feminin   6%   94%  
Rural   4%   96%  
Urban   6%   94%  
14-­‐19  ani   6%   94%  
20-­‐24  ani   7%   93%  
25-­‐29  ani   6%   94%  
30-­‐35  ani   3%   97%  
TOTAL   5%   95%  
% rând
F3.  Ce  profil  are  asociația/  organizația  din  care  faceți  parte?(1)    
  Organizaţie  de  elevi,  
Organizaţie  de  
Organizaţie  poli:că  
Organizaţie  
Asociaţie,  
educaţie,  formare   profesională  sau  
studenţi  
profesională  
de  :neret  
patronală  de  sindicat   club  spor:v  

Masculin   27%   21%   18%   12%   12%  


Feminin   28%   21%   10%   0%   3%  
Rural   18%   0%   29%   6%   6%  
Urban   31%   27%   9%   7%   9%  
14-­‐19  ani   46%   27%   9%   0%   0%  
20-­‐24  ani   56%   19%   13%   0%   6%  
25-­‐29  ani   13%   23%   14%   0%   18%  
30-­‐35  ani   0%   14%   21%   9%   0%  
TOTAL   27%   20%   7%   5%   7%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor
care fac parte dintr-o organizație (N=60).
Întrebare cu răspuns multiplu.
F3.  Ce  profil  are  asociația/  organizația  din  care  faceți  parte?(2)  
Organizaţie   Organizaţie  cu   Organizaţie  
Asociaţie,  club  turis:c   Organizaţie  civică  
religioasă   caracter  etnic   umanitară  

Masculin   12%   6%   0%   3%   6%  
Feminin   3%   7%   0%   7%   14%  
Rural   12%   0%   0%   0%   17%  
Urban   7%   9%   0%   7%   7%  
14-­‐19  ani   9%   0%   0%   0%   27%  
20-­‐24  ani   0%   0%   0%   6%   6%  
25-­‐29  ani   18%   18%   0%   5%   5%  
30-­‐35  ani   0%   0%   0%   7%   7%  
TOTAL   9%   7%   0%   7%   11%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor
care fac parte dintr-o organizație (N=60).
Întrebare cu răspuns multiplu.
F3.  Ce  profil  are  asociația/  organizația  din  care  faceți  parte?(3)  

Organizaţie  cultural  -­‐   Organizaţie  de  


Organizaţie  ecologică  
ar:s:că   voluntariat  

Masculin   6%   6%   6%  
Feminin   3%   3%   14%  
Rural   0%   0%   6%  
Urban   7%   7%   11%  
14-­‐19  ani   0%   0%   18%  
20-­‐24  ani   0%   6%   0%  
25-­‐29  ani   13%   9%   14%  
30-­‐35  ani   0%   0%   7%  
TOTAL   5%   7%   11%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor
care fac parte dintr-o organizație (N=60).
Întrebare cu răspuns multiplu.
F4.  Intenționați  să  vă  înscrieți  într-­‐o  asociație/  organizație  
neguvernamentală  în  următorii  2  ani?  

Da   Nu   NŞ  
Masculin   9%   72%   19%  
Feminin   11%   73%   16%  
Rural   11%   73%   16%  
Urban   9%   72%   19%  
14-­‐19  ani   17%   62%   21%  
20-­‐24  ani   13%   68%   18%  
25-­‐29  ani   7%   77%   16%  
30-­‐35  ani   8%   75%   16%  
TOTAL   9%   70%   21%  
% rând
F5.  Dacă  v-­‐ați  înscrie  într-­‐o  organizație  neguvernamentală,  care  dintre  
următoarele  domenii  sunt  de  interes  pentru  dvs.?  (1)
  Organizaţie  de  elevi,  
Organizaţie  de  
Organizaţie  poli:că  
Organizaţie  
Asociaţie,  
educaţie,  formare   profesională  sau  
studenţi  
profesională  
de  :neret  
patronală  de  sindicat   club  spor:v  

Masculin   16%   14%   18%   11%   19%  


Feminin   23%   28%   15%   2%   6%  
Rural   27%   20%   16%   5%   16%  
Urban   14%   22%   17%   8%   11%  
14-­‐19  ani   33%   15%   19%   11%   15%  
20-­‐24  ani   21%   21%   25%   7%   11%  
25-­‐29  ani   18%   46%   14%   5%   18%  
30-­‐35  ani   6%   9%   9%   3%   9%  
TOTAL   18%   26%   14%   8%   15%  
Procente calculate din numărul tinerilor care
Procente calculate pe rând intenționează să se înscrie într-o organizație (N=108).
Întrebare cu răspuns multiplu.
F5.  Dacă  v-­‐ați  înscrie  într-­‐o  organizație  neguvernamentală,  care  dintre  
următoarele  domenii  sunt  de  interes  pentru  dvs.?  (2)  
Organizaţie   Organizaţie  cu   Organizaţie  
Asociaţie,  club  turis:c   Organizaţie  civică  
religioasă   caracter  etnic   umanitară  

Masculin   7%   2%   0%   11%   14%  


Feminin   9%   4%   2%   2%   23%  
Rural   5%   2%   0%   5%   5%  
Urban   11%   3%   2%   8%   28%  
14-­‐19  ani   7%   0%   0%   11%   11%  
20-­‐24  ani   7%   4%   0%   0%   11%  
25-­‐29  ani   14%   0%   5%   9%   36%  
30-­‐35  ani   6%   6%   0%   6%   19%  
TOTAL   11%   4%   1%   6%   17%  
Procente calculate din numărul tinerilor care intenționează să se
Procente calculate pe rând înscrie într-o organizație (N=108).
Întrebare cu răspuns multiplu.
F5.  Dacă  v-­‐ați  înscrie  într-­‐o  organizație  neguvernamentală,  care  dintre  
următoarele  domenii  sunt  de  interes  pentru  dvs.?  (3)  
Organizaţie   Organizaţie   Organizaţie  de  
Nu  ş:u  
ecologică   cultural  -­‐  ar:s:că   voluntariat  

Masculin   18%   2%   9%   11%  


Feminin   9%   6%   23%   2%  
Rural   11%   5%   14%   11%  
Urban   16%   3%   16%   3%  
14-­‐19  ani   4%   0%   15%   4%  
20-­‐24  ani   14%   7%   7%   11%  
25-­‐29  ani   5%   9%   27%   0%  
30-­‐35  ani   28%   0%   16%   9%  
TOTAL   13%   4%   13%   6%  
Procente calculate pe rând
Procente calculate din numărul tinerilor care intenționează să se
înscrie într-o organizație (N=108).
Întrebare cu răspuns multiplu.
V1.  Ș:ți  ce  înseamnă  termenul  „voluntariat”?    
 

Nu,  dar  aş  


Da   Nu  
vrea  să  aflu  
Masculin   85%   1%   19%  
Feminin   83%   1%   16%  
Rural   72%   1%   27%  
Urban   91%   1%   9%  
14-­‐19  ani   75%   2%   23%  
20-­‐24  ani   83%   1%   16%  
25-­‐29  ani   83%   1%   16%  
30-­‐35  ani   89%   75%   11%  
TOTAL   84%   2%   14%  
% rând
V2.  Ați  fi  dispus/ă  să  realizați  ac:vități  de  voluntariat  în  următorul  an?    
 
Da,  în  domeniul  
Da,  în  domeniul   Da,  în  domeniul  
Da,  în  domeniul   protecţiei  
drepturilor  omului   mediului  şi  
poli:cilor   culturii,  artei,   Nu   NŞ  
publice   sportului  
animalelor  

Masculin   13%   20%   8%   11%   38%   10%  


Feminin   20%   19%   12%   5%   34%   10%  
Rural   18%   16%   9%   7%   37%   13%  
Urban   16%   22%   10%   10%   33%   9%  
14-­‐19  ani   13%   21%   11%   12%   28%   15%  
20-­‐24  ani   12%   17%   13%   12%   35%   11%  
25-­‐29  ani   17%   19%   8%   8%   39%   9%  
30-­‐35  ani   20%   20%   9%   7%   35%   9%  
TOTAL   20%   17%   9%   8%   35%   11%  
% rând
V3.  Principalele  mo:ve  pentru  care  nu  sunteți  dispus/ă  să  faceți  voluntariat  
sunt  (1):
  Este  de  datoria  statuşui,  nu  a  
Consider  că  orice  ac:vitate  
Nu  am  nicio  garanţie  că  banii  
cetăţenilor,  să  asigure  binele   pe  care  îi  donez  ajung  la  
trebuie  plă:tă  
public   persoanele  care  au  nevoie  

Masculin   5%   5%   11%  
Feminin   3%   3%   4%  
Rural   4%   2%   6%  
Urban   5%   5%   10%  
14-­‐19  ani   2%   0%   4%  
20-­‐24  ani   7%   4%   11%  
25-­‐29  ani   5%   4%   8%  
30-­‐35  ani   4%   5%   8%  
TOTAL   5%   4%   9%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor care nu intenționează
să facă voluntariat (N=420).
Întrebare cu răspuns multiplu.
V3.  Principalele  mo:ve  pentru  care  nu  sunteți  dispus/ă  să  faceți  voluntariat  
sunt  (2):  
 
Sunt  o  persoană  sensibilă  şi   Nu  îmi  permit  financiar  să  fiu  
Nu  am  :mp  să  fac  voluntariat  
m-­‐ar  afecta  emoţional   voluntar  

Masculin   76%   3%   7%  
Feminin   82%   1%   9%  
Rural   76%   3%   12%  
Urban   79%   2%   6%  
14-­‐19  ani   71%   4%   8%  
20-­‐24  ani   78%   4%   9%  
25-­‐29  ani   78%   2%   7%  
30-­‐35  ani   81%   1%   8%  
TOTAL   79%   3%   8%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor care nu
intenționează să facă voluntariat (N=420).
Întrebare cu răspuns multiplu.
V3.  Principalele  mo:ve  pentru  care  nu  sunteți  dispus/ă  să  faceți  voluntariat  
sunt  (3):  
 
Nu  am  găsit  încă  o  cauză  căreia   Pur  şi  simplu  nu  vreau  să  fiu  
să  mă  dedic   voluntar  

Masculin   76%   3%  
Feminin   82%   1%  
Rural   76%   3%  
Urban   79%   2%  
14-­‐19  ani   71%   4%  
20-­‐24  ani   78%   4%  
25-­‐29  ani   78%   2%  
30-­‐35  ani   81%   1%  
TOTAL   6%   11%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor care nu intenționează să facă
voluntariat (N=420).
Întrebare cu răspuns multiplu.
V4.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații  (1)  -­‐  medii:
  Este  şi  responsabilitatea  
Aş  fi  dispus  să  contribui  lunar  
cetăţenilor  de  a  par:cipa  la   Aş  fi  dispus  să  ajut  periodic  un  
cu  o  anumită  sumă  pentru  a  
buna  desfăşurare  a  lucrurilor,   ONG  prin  donaţii  de  lucruri  
sprijini  un  ONG  
nu  doar  a  statului  

Masculin   4.43   3.10   4.2  


Feminin   4.56   3.32   4.38  
Rural   4.29   3.22   4.12  
Urban   4.60   3.19   4.33  
14-­‐19  ani   4.34   3.08   4.03  
20-­‐24  ani   4.49   3.04   4.17  
25-­‐29  ani   4.54   3.34   4.31  
30-­‐35  ani   4.51   3.21   4.33  
TOTAL   4.49   3.20   4.25  
V4.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații  (2)  -­‐  medii:  
Voluntarii  sunt  foarte   Cunosc  persoane  care  au  fost   Cunosc  persoane  care  fac  
importanţi  în  societate   ajutate  de  voluntari   voluntariat  

Masculin   4.35   3.07   3.41  


Feminin   4.63   3.20   3.45  
Rural   4.47   2.93   2.82  
Urban   4.47   3.23   3.76  
14-­‐19  ani   4.54   3.11   3.29  
20-­‐24  ani   4.43   3.10   3.57  
25-­‐29  ani   4.38   3.12   3.26  
30-­‐35  ani   4.55   3.15   3.55  
TOTAL   4.47   3.12   3.43  
V4.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații  (3)  -­‐  medii:  
Mi-­‐aş  dori  ca  voluntarii  să  primească  
Îi  încurajez  pe  cei  din  jurul  meu  să  fie  
alocaţii  sau  bonusuri  din  când  în  când  din  
voluntari,  chiar  şi  ocazionlai  
partea  statului  

Masculin   3.88   4.02  


Feminin   4.17   4.39  
Rural   4.18   4.30  
Urban   3.91   4.11  
14-­‐19  ani   4.06   4.30  
20-­‐24  ani   3.94   4.04  
25-­‐29  ani   4.02   4.17  
30-­‐35  ani   4.02   4.21  
TOTAL   4.01   4.18  
V5.  Cum  considerați  că  ar  fi  mai  bine  ca  ONG-­‐urile  să  recruteze  voluntari:  
 
Da,  în  domeniul  
Da,  în  domeniul   Da,  în  domeniul  
drepturilor  omului  
protecţiei  mediului  şi  
poli:cilor  publice   NŞ  
animalelor  

Masculin   25%   27%   45%   3%  


Feminin   29%   24%   44%   3%  
Rural   36%   23%   47%   4%  
Urban   27%   28%   43%   2%  
14-­‐19  ani   27%   17%   52%   4%  
20-­‐24  ani   28%   28%   42%   2%  
25-­‐29  ani   29%   26%   41%   4%  
30-­‐35  ani   24%   29%   44%   3%  
TOTAL   45%   26%   25%   4%  
% rând
V6.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații  (1):  
Voluntariatul  formează  
Făcând  voluntariat,  oamenii   Făcând  voluntariat,  oamenii   ap:tudini  importante  
devin  mai  responsabili   devin  mai  mo:vaţi   pentru  un  viitor  loc  de  
muncă  

Masculin   4.11   3.94   3.96  


Feminin   4.60   4.36   4.29  
Rural   4.35   4.16   4.09  
Urban   4.28   4.09   4.11  
14-­‐19  ani   4.64   4.40   4.37  
20-­‐24  ani   4.16   4.07   3.88  
25-­‐29  ani   4.27   3.97   4.09  
30-­‐35  ani   4.31   4.17   4.11  
TOTAL   4.31   4.11   4.09  
V6.  Vă  rugăm  să  precizați  dacă  sunteți  sau  nu  de  acord  cu  următoarele  
afirmații  (2):  
Voluntariatul  îi  face  pe  
Voluntariatul  creşte   Voluntariatul  poate  fi  făcut  
oameni  să  devină  mai  
competenţele  antreprenoriale   de  orice  persoană  
sociabili  

Masculin   3.84   4.34   4.02  


Feminin   4.15   4.66   4.50  
Rural   4.01   4.48   4.13  
Urban   3.95   4.47   4.25  
14-­‐19  ani   4.02   4.48   4.17  
20-­‐24  ani   3.75   4.47   4.13  
25-­‐29  ani   3.97   4.42   4.26  
30-­‐35  ani   4.06   4.51   4.22  
TOTAL   3.96   4.47   4.21  
V7.  În  ul:mii  2  ani  ați  desfășurat  ac:vități  de  voluntariat?    
 

Da   Nu  
Masculin   27%   73%  
Feminin   31%   68%  
Rural   23%   77%  
Urban   33%   67%  
14-­‐19  ani   37%   63%  
20-­‐24  ani   34%   66%  
25-­‐29  ani   25%   76%  
30-­‐35  ani   27%   73%  
TOTAL   29%   71%  
% rând
V7a.  În  ce  organizație  ați  fost  voluntar?  
 

Da   Nu  
Masculin   48%   52%  
Feminin   37%   63%  
Rural   27%   78%  
Urban   48%   52%  
14-­‐19  ani   37%   63%  
20-­‐24  ani   41%   59%  
25-­‐29  ani   43%   57%  
30-­‐35  ani   47%   53%  
TOTAL   43%   57%  
% rând Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
V10.  Care  este  sen:mentul  pe  care  îl  aveți  cel  mai  frecvent  când  desfășurați  
ac:vități  de  voluntariat?    
Sa:sfacție   Compasiune   Tristețe   Determinare   Altele  

Masculin   61%   9%   8%   20%   2%  


Feminin   58%   18%   5%   16%   3%  
Rural   65%   11%   9%   13%   2%  
Urban   58%   14%   6%   20%   2%  
14-­‐19  ani   65%   13%   5%   17%   0%  
20-­‐24  ani   55%   16%   7%   22%   0%  
25-­‐29  ani   62%   14%   6%   16%   2%  
30-­‐35  ani   59%   11%   8%   19%   3%  
TOTAL   59%   13%   7%   18%   3%  
% rând
Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
V11.  Care  sunt  categoriile  de  persoane  sau  domenii  care  sunt/  au  fost  
beneficiarii  ac:vității  de  voluntariat?  (1)  
Persoane  fără   Vic:me  ale  violenţei  
Copii,   Minorităţi  etnice,   Protecţia  mediului,  
adăpost,   domes:ce,  persoane  
vârstnici   sexuale   animalelor-­‐intervenţie  
migranţi   traficate  

Masculin   69%   19%   7%   11%   22%  


Feminin   81%   12%   7%   5%   11%  
Rural   82%   16%   3%   5%   17%  
Urban   77%   15%   9%   9%   16%  
14-­‐19  ani   22%   14%   10%   8%   21%  
20-­‐24  ani   28%   9%   2%   4%   6%  
25-­‐29  ani   25%   17%   6%   7%   16%  
30-­‐35  ani   25%   19%   10%   11%   21%  
TOTAL   73%   16%   7%   9%   17%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V11.  Care  sunt  categoriile  de  persoane  sau  domenii  care  sunt/  au  fost  
beneficiarii  ac:vității  de  voluntariat?  (2)  
Persoane  private  de   Persoane  în  risc  
Consumatori  de   Obiecte  de  patrimoniu,   Protecţia  mediului  şi  
libertate,  în   de  sărăcie  
droguri,  alcool   spectacole   animalelor  -­‐  informare  
probaţiune   extremă  

Masculin   6%   10%   24%   7%   15%  


Feminin   3%   7%   18%   3%   11%  
Rural   4%   5%   16%   4%   11%  
Urban   4%   10%   23%   6%   14%  
14-­‐19  ani   5%   11%   16%   3%   13%  
20-­‐24  ani   4%   5%   12%   4%   10%  
25-­‐29  ani   3%   12%   25%   7%   15%  
30-­‐35  ani   5%   7%   28%   6%   14%  
TOTAL   4%   9%   22%   6%   14%  
Procente calculate pe rând Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V12.  În  ul:mul  an  ați  avut  vreuna  dintre  următoarele  :puri  de  implicare  
civică  referitoare  la  temele  amin:te  anterior?  (răspuns  mul:plu)
  Conferinţe/dezbateri  
într-­‐un  cadru  formal  
Schimb  de  
experienţă  (în  ţară  
Dezbateri  
informale(cu   Seminarii,  prezentări  
Nu  e  cazul,  
nu  am  
sau  străinătate)   prieteni,  familie)   par:cipat  

Masculin   5%   5%   11%   8%   10%  


Feminin   6%   5%   10%   9%   12%  
Rural   3%   4%   6%   5%   11%  
Urban   8%   6%   13%   10%   11%  
14-­‐19  ani   6%   6%   13%   9%   13%  
20-­‐24  ani   6%   6%   10%   12%   14%  
25-­‐29  ani   6%   5%   8%   8%   9%  
30-­‐35  ani   6%   2%   13%   6%   11%  
TOTAL   20%   17%   37%   28%   39%  
%rând Procente calculate din numărul tinerilor
care au fost voluntari într-o organizație în
ultimii 2 ani. (N=348).
V13.  Ce  măsuri  credeți  că  ar  trebui  luate  pentru  încurajarea  par:cipării  
:nerilor  la  ac:vități  de  voluntariat?  (1)  
Acordarea  de  
O  mai  bună  promovare  a   Promovarea  
recompense   Acordarea  de  recompense  
posibilităţilor  de   beneficiilor  pe  care  
materiale  (bani,   non-­‐materiale  
voluntariat   voluntariatul  le  are  
excursii  etc)  

Masculin   6%   10%   24%   7%  


Feminin   3%   7%   18%   3%  
Rural   4%   5%   16%   4%  
Urban   4%   10%   23%   6%  
14-­‐19  ani   5%   11%   16%   3%  
20-­‐24  ani   4%   5%   12%   4%  
25-­‐29  ani   3%   12%   25%   7%  
30-­‐35  ani   5%   7%   28%   6%  
TOTAL   4%   9%   22%   6%  
Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în ultimii
% rând 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V13.  Ce  măsuri  credeți  că  ar  trebui  luate  pentru  încurajarea  par:cipării  
:nerilor  la  ac:vități  de  voluntariat?  (2)  
Recunoaşterea  ac:vităţii  de  
Sensibilzarea  :nerilor  la  problemele  
voluntariat  ca  vechime  în  
comunităţii  
muncă  

Masculin   21%   40%  


Feminin   19%   40%  
Rural   17%   39%  
Urban   21%   40%  
14-­‐19  ani   19%   37%  
20-­‐24  ani   19%   44%  
25-­‐29  ani   17%   40%  
30-­‐35  ani   23%   39%  
TOTAL   4%   9%  
Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în ultimii
Procente calculate pe rând 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V14.Care  sunt  principalele  competențe  pe  care  le-­‐ați  dobândit  prin  
ac:vitatea  de  voluntariat?  (1)  -­‐  medii  
  Voluntariatul  formează  
ap:tudini  importante  
Comunicare   Limbi  străine   Competenţe  matema:ce  
pentru  un  viitor  loc  de  
muncă  

Masculin   4.27   4.24   2.34   2.01  


Feminin   4.55   4.40   2.44   1.97  
Rural   4.46   4.32   2.29   1.99  
Urban   4.38   4.32   2.43   2.00  
14-­‐19  ani   4.37   4.48   2.57   2.05  
20-­‐24  ani   4.42   4.37   2.61   2.05  
25-­‐29  ani   4.39   4.41   2.23   1.85  
30-­‐35  ani   4.42   4.12   2.23   2.03  
TOTAL   4.40   4.32   2.39   1.99  
Medii calculate pe numărul tinerilor care au fost voluntari într-o
organizație în ultimii 2 ani și care sunt ocupați (N=213).
V14.Care  sunt  principalele  competențe  pe  care  le-­‐ați  dobândit  prin  
ac:vitatea  de  voluntariat?  (2)  -­‐  medii  
 
Competenţe   Spirit  
Competenţe  digitale   Competenţe  de  învăţare  
interpersonale   antreprenorial  

Masculin   2.30   3.71   4.09   3.42  


Feminin   2.30   3.84   4.03   3.59  
Rural   2.30   3.74   3.83   3.45  
Urban   2.31   3.79   4.15   3.53  
14-­‐19  ani   2.37   3.85   3.70   3.61  
20-­‐24  ani   2.43   3.90   4.14   3.58  
25-­‐29  ani   2.24   3.72   4.08   3.31  
30-­‐35  ani   2.23   3.68   4.19   3.53  
TOTAL   2.30   3.77   4.06   3.50  
Medii calculate pe numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație
în ultimii 2 ani și care sunt ocupați (N=213).
V15.  Care  este  ocupația  d-­‐voastră  actuală?  (1)  
 
Ocupaţie  cu  studii   Ocupaţie  cu  studii  
Muncitor  necalificat   Elev,student  
medii   superioare  

Masculin   2%   18%   40%   26%  


Feminin   3%   10%   42%   34%  
Rural   7%   21%   20%   35%  
Urban   1%   12%   50%   27%  
14-­‐19  ani   2%   2%   0%   94%  
20-­‐24  ani   3%   16%   21%   51%  
25-­‐29  ani   2%   16%   70%   1%  
30-­‐35  ani   3%   19%   56%   1%  
TOTAL   20%   17%   37%   28%  
Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în ultimii
Procente calculate pe rând 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V15.  Care  este  ocupația  d-­‐voastră  actuală?  (2)  

Independent  liber  
Pensionar   Casnic,  fără  ocupaţie   Şomer  
profesionist,  patron  

Masculin   1%   2%   9%   2%  
Feminin   1%   9%   1%   2%  
Rural   1%   10%   6%   1%  
Urban   1%   3%   5%   2%  
14-­‐19  ani   0%   0%   2%   2%  
20-­‐24  ani   0%   5%   1%   4%  
25-­‐29  ani   1%   4%   5%   1%  
30-­‐35  ani   2%   9%   10%   1%  
TOTAL   20%   17%   37%   28%  
Procente calculate din numărul tinerilor care au fost voluntari într-o organizație în ultimii
Procente calculate pe rând 2 ani. (N=348).
Întrebare cu răspuns multiplu
V16.  În  ce  măsură  considerați  că  voluntariatul  v-­‐a  ajutat  la  școală  
(ap:tudini,  deprinderi,  adeverințe  etc)  
 
Masculin   3.47  
Feminin   3.72  
Rural   3.39  
Urban   3.70  
14-­‐19  ani   3.52  
20-­‐24  ani   3.71  
25-­‐29  ani   5  
30-­‐35  ani   5  
TOTAL   3.60  

Medii calculate pe numărul tinerilor care


au fost voluntari într-o organizație în ultimii
2 ani și care sunt elevi (N=99).
V17.  În  ce  măsură  considerați  că  voluntariatul  v-­‐a  ajutat  să  faceți  față  la  
locul  de  muncă  (ap:tudini,  deprinderi  etc)  

Masculin   3.00  
Feminin   3.49  
Rural   3.52  
Urban   3.12  
14-­‐19  ani   4.00  
20-­‐24  ani   3.39  
25-­‐29  ani   3.13  
30-­‐35  ani   3.18  
TOTAL   3.20  
Medii calculate pe numărul tinerilor care
au fost voluntari într-o organizație în ultimii
2 ani și care sunt ocupați (N=213).
CULT MARKET RESEARCH
www.cult-research.ro
office@cult-research.ro