Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRALIZAREA ELECTROMECANICA (CEM)

 Elemente componente

De la aparatul de manevră, instalat la cabină, acarul manevrează macazurile, saboţii de deraiere şi


semnalele cu ajutorul unor pârghii şi al transmisiilor mecanice.
În stare normală pârghiile semnalelor sunt blocate; pârghiile macazurilor sunt însă libere pentru
ca acestea să poată fi manevrate după necesitati.
În biroul de mişcare se instalează aparatul de comandă.
Dependenţele dintre aparatul de comandă si aparatele de manevră se realizează prin intermediul
câmpurilor electrice de bloc. Semnalele de intrare sunt prevăzute cu palete prevestitoare pentru
semnalele de ieşire. Sunt prevăzute semnale de ieşire la fiecare linie. Dispozitivele de şină izolată
sesizează trecerea trenului; datorită lor deszăvorârea macazurilor şi deci manevrarea lor este posibilă
numai după deszăvorârea lor de către tren.

 Condiţii de siguranţă

Conform "Regulamentului de exploatare tehnică", orice tip de instalaţie de centralizare trebuie să


asigure înzăvorârea reciprocă a macazurilor si semnalelor astfel încât să nu permită:
punerea pe liber a semnalului corespunzător parcursului comandat dacă macazurile care intră în
acest parcurs precum şi macazurile de acoperire a parcursului nu sunt aşezate şi înzăvorâte în poziţie
corectă, iar semnalele de acoperire ale parcursurilor incompatibile nu sunt blocate pe oprire;
manevrarea macazurilor care intră în parcursul comandat precum şi a macazurilor de acoperire
a parcursului sau punerea pe liber a semnalului unui parcurs incompatibil, atunci când semnalul care
acoperă parcursul comandat este pus pe liber;
deszăvorârea macazurilor din parcurs, înainte de a fi depăşite de tren, chiar dacă semnalul care
acomandat parcursul a fost readus pe oprire.

În afara acestor condiţii generale, instalaţiile CEM trebuie să îndeplinească şi următoarele


condiţii specifice:
să asigure talonarea pârghiei de macaz, în cazul atacării false (talonării macazului);

CURS 2 10 03.2008 1/5


să excludă posibilitatea manevrării pârghiei macazului talonat, până la efectuarea remedierilor
ce se impun;
să blocheze macazul în una din poziţiile lui extreme, în cazul ruperii transmisiei macazului şi să
readucă semnalele pe oprire, în cazul ruperii transmisiei.

 Acţionarea mecanică a macazurilor

Mecanismele de manevrare şi de înzăvorâre a macazurilor centralizate trebuie să îndeplinească


următoarele condiţii:
să asigure, în poziţiile extreme ale macazului, lipirea acului de contraac;
să nu permită înzăvorârea macazului în cazul când între acul lipit şi contraacul său există un joc
mai mare de 4 mm;
să asigure îndepărtarea acului de contraac la cel puţin 125 mm.
Fixătorul de vârf este un dispozitiv care serveşte la manevrarea şi la înzăvorârea acelor macazului.
În instalaţiile CEM se folosesc de regulă fixătoare de vârf cu paralelogram.
Macazurile sunt manevrate manual, de la distanţă (max. 250 m), acţionând pârghiile de macaz.

 Dispozitivul de şină izolată

Şina izolată propriu zisă se obţine prin izolarea electrică a unui singur fir al căii pe o lungime de
15 – 30 m. Vagoanele cu ampatamentul cel mai mare nu trebuie să o încalece. Se folosesc joante
izolante.
Pe secţiunea izolată, sub una din şine, se instalează o pedală de greutate. Aceasta are un piston
care acţionează într-o cameră de presiune diferenţială atunci când şina se deformează sub acţiunea
greutăţii vagonului. Deplasarea mercurului din tubul în formă de U duce la stabilirea unui contact
electric.

 Aparatul de comandă

Pentru staţia de laluată ca exemplu, aparatul de comandă se prezintă ca în figură.


Pe panoul superior sunt amplasate, pentru fiecare aparat de manevră, câte o sonerie (SX şi SY),
câte un buton de sonerie (BX şi BY) şi câte un buton de despiedicare (sigilat).În cutia electrică se află
câte un câmp de intrare (IX şi IY, normal deblocate), câte un câmp de ieşire (EX şi EY, normal
deblocate) şi câte un câmp de despiedicare (DX si DY, normal blocate) pentru fiecare
direcţie; Is este inductorul.
Prin blocarea câmpului de intrare IDM permite acarului să pună pe liber semaforul de intrare, iar
prin blocarea câmpului de ieşire - semaforul de ieşire.
Prin blocarea câmpului de despiedicare IDM permite acarului să manevreze macazurile, după
trecerea trenului şi readucerea pe oprire a semnalului.
Pe un panou oblic se găsesc nişte ferestre (indicatoare de linie ocupată - ILO), câte una pentru
fiecare linie, în dreptul cărora apare culoarea albă sau roşie a unui indicator, după cum linia este liberă
sau ocupată. ILO limitează posibilităţile de greşeală dar nu le exclude. Nu există un control al ocupării
CURS 2 10 03.2008 2/5
reale a liniei ci numai o semnalizare dacă a fost comandat sau nu un parcurs la linia respectivă. IDM
trebuie să se convingă personal pe teren că linia este liberă.
Cutia mecanică are manete de parcurs (MPIX şi MPIY pentru intrări, respectiv MPEX şi MPEY
pentru ieşiri). Fiecare manetă poate comanda, prin înclinare spre stânga sau spre dreapta, două
parcursuri.
În cutia mecanică se realizează dependenţele între poziţiile manetelor de parcurs şi câmpurile
electrice de bloc. Dependenţele între manetele de parcurs sunt realizate în conformitate cu tabloul de
parcursuri simultane.

 Aparatul de manevră
Pe panoul superior se află o sonerie S şi un buton de sonerie cu ajutorul căruia acarul poate
trimite apel la staţie.
În cutia electrică se găsesc următoarele câmpuri:
câmpul de asigurare (A), normal deblocat şi conjugat cu câmpul DX;
câmpul de intrare (I), normal blocat şi conjugat cu IX;
câmpul de ieşire (E), normal blocat şi conjugat cu EX;
câmpul de şină izolată (Si), normal deblocat; este un câmp electric de curent continuu.
PP sunt pârghiile de parcurs, câte una la fiecare două linii.
Registrul mecanic realizează dependenţele între câmpuri, pârghiliile de parcurs, pârghiile de
macaz şi pârghiile de semnal.
În poziţie normală, pârghiile de macaz sunt libere iar cele de semnal sunt înzăvorâte.
IL sunt indicatoare de linie. Atunci când IDM comandă un parcurs, acţionează maneta de parcurs,
apasă BX si acţionează Is. Ca urmare va fi acţionat un electromagnet care va modifica poziţia unei
clapete la IL indicând astfel linia la care trebuie efectuat parcursul.

CURS 2 10 03.2008 3/5


 Executarea comenzilor

Luăm ca exemplu un parcurs de intrare din direcţia X la linia 1.


IDM dă comanda. Pentru aceasta, înclină MPIX (a liniilor 1 si II) spre stânga, apasă BX şi
acţioneazăIs. La aparatul de manevră sună soneria şi cade IL 1.
Acarul, după ce se convinge că linia 1 este liberă, manevrează macazul 1 pe minus acţionând
pârghia şi îl înzăvorăşte deplasând PP1 în jos. Apoi înzăvorăşte PP prin blocarea câmpului A (apasă
butonul câmpului A si învârteşte Ic). La aparatul de comandă se deblochează câmpul DX indicând IDM
că macazurile au fost zăvorâte şi că poate autoriza punerea pe liber a semnalului de intrare.
IDM blochează câmpul IX apăsând butonul acestuia şi acţionând Is. La cabină se deblochează
câmpul I indicând acarului că este autorizat să pună pe liber semnalul de intrare.
Acarul blochează câmpul Si. Câmpul I în stare deblocată împreună cu câmpul Si în stare blocată
şi cu PP acţionată corespunzător liniei 1 deszăvorăsc (pe cale mecanică) pârghia de manevrare pe liber cu
două braţe (abatere) a semnalului de intrare.
Acarul pune pe liber semnalul de intrare şi apoi pe cel prevestitor. Instalaţia nu permite punerea
pe liber a semnalului prevestitor inainte de punerea pe liber a semnalului de intrare.
După sosirea trenului, pentru readucerea aparatelor la normal, opertaţiile se execută în ordine
inversă.
Si este deblocat prin trecerea trenului. De remarcat că fiecare operaţie înzăvorăşte operaţia
anterioară şi o deszăvorăşte pe următoarea.

 Semnalizarea în staţiile CEM

O particularitate a staţiilor CEM este aceea că indicaţia semaforului de ieşire este prevestită de la
semnalul de intrare. Pentru aceasta semnalul de intrare este echipat cu un semnal mecanic prevestitor al
CURS 2 10 03.2008 4/5
semnalului de ieşire (paletă galbenă).
Paleta prevestitoare este cuplată cu paleta superioară a semnalului şi se manevrează odată cu
aceasta dacă semnalul de ieşire este pe liber. Ea revine automat în poziţie normală (prevesteşte oprirea)
după readucerea pe oprire a semnalului de ieşire sau a celui de intrare.
Pentru o trecere fără oprire se comandă mai întâi parcursul de ieşire şi apoi cel de intrare.

Semaforul de intrare cu două braţe şi paletă prevestitoare poate da următoarele indicaţii:

O altă particularitate a staţiilor CEM este aceea că semnalul este readus automat pe oprire, după
depăşirea lui de către tren. În felul acesta pe baza unei comenzi poate trece numai un singur tren.
Pentru aceasta se foloseşte un mecanism, denumit electrocuplaj, care este acţionat de un electromagnet
alimentat prin schema electrică a instalaţiei. Electrocuplajul stabileşte sau întrerupe cuplarea mecanică
între roata camă şi paleta sau braţul semnalului, după cum prin electromagnetul său circulă sau nu curent.
După trecerea trenului câmpul Si se deblochează şi printr-un contact al său taie alimentarea
electromagnetului ceea ce duce la trecerea automată pe oprire a semnalului.

CURS 2 10 03.2008 5/5

S-ar putea să vă placă și