Sunteți pe pagina 1din 45

Raport de practică

Economie și afaceri internaționale


Cuprins

Capitolul 1: Prezentarea generala a organizatiei............................................................................4


1.1. Date de identificare..............................................................................................................4
1.2. Aspecte generare BRD - Groupe Société Générale.............................................................4
1.2.1. Istoric BRD - Groupe Société Générale......................................................................4
1.3. Structura organizatorică a BRD. Organigramă....................................................................6
1.3.1.Conducerea şi administrarea băncii..............................................................................6
1.3.2. Organigrama unei sucursale BRD...............................................................................8
1.4.Gestiunea produselor și serviciilor.......................................................................................8
1.5 Grupul Société Générale....................................................................................................12
1.6 Resurse materiale................................................................................................................13
1.7 Activitatea generala a organizatiei :...................................................................................13
1.7.1. Structura sistemului bancar în funcție de cota de piaţă și activele deținute............13
1.7.2. Evolutia retelei...........................................................................................................14
1.8.Mediul apropiat de afaceri..................................................................................................16
1.8.1.Concurența din sectorul bancar..................................................................................16
1.8.2. Furnizorii...................................................................................................................16
1.8.3.Intermediarii - Filialele BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.............................17
Capitolul 2. Descrierea și analiza activității internațilonale..........................................................21
2.1.Activitatea internaținală......................................................................................................21
2.2.Tipuri de operatiuni efectuate:............................................................................................22
2.3. Transferuri nationale si internationale...............................................................................25
2.3. Competitori . Clienți . Furnizori .......................................................................................28
2.3.1. Competitori................................................................................................................28
2.3.2.Clienții........................................................................................................................28
2.3.3. Furnizori....................................................................................................................31
2.4.Performanțele financiare.....................................................................................................32
2.4.1.Poziția finanicară – ACTIVE.....................................................................................32
2.4.2 Pozitia financiara – PASIVE......................................................................................34
2.4.3.Capitaluri proprii........................................................................................................35

1
2.4.4.REZULTATE FINANCIARE 2015...........................................................................36
2.4.5 CONCLUZII 2015 SI PERSPECTIVE 2016 . CIFRE CHEIE..................................38
2.5. Promovarea produselor și serviciilor “BRD- Groupe Société Générale"..........................39
Capitopul 3.Perspectiva dezvoltării internaționale........................................................................40
Capitolul 4.Concluzii.....................................................................................................................42
Capitolul 5. Referinte bibliografice:..............................................................................................44

2
Prin acest proiect am urmărit valorificarea cunoștintelor acumulate până în
prezent și transpunerea lor din sfera abordării teoretice, abstracte, într-o
dimensiune practică, concretă.

În acest sens, am ales pentru efectuarea stagiului de practică sucursala "Ion


Creangă" din Iași . M-am decis să fac practica în cadrul BRD din dorința de a
vedea cum este să lucrezi într-o bancă, cu un program strict, ce trebuie respectat,
și care este atmosfera într-un colectiv cu care petreci o perioadă mare de timp.

Preznta lucrare urmărește efectuarea unei analize din punct de vedere


teoretic, și în special practic a activității pe plan intern, dar mai ales pe plan
internațional al activității BRD.

Proiectul conține, pe lângă rezumatul executiv și concluzii, trei mari


capitole: primul –„Prezentarea generală a organizației”, al doilea – „Descrierea
și analiza activității internaționale” și al treilea – „Perspectivele dezvoltării
internaționale” .

3
Capitolul 1: Prezentarea generală a organizației

1.1. Date de identificare

BRD - Groupe Société Générale se situează pe locul doi în funcție de activele bancare şi
deține a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. Aceasta dispune de 937 de agenţi în toate
judeţele României. La 31 decembrie 2010, erau înregistrați 2,5 milioane clienţi activi individuali
şi corporativi şi peste 2 milioane de carduri incluse în sistemul 3D Secure. Acţionarul principal al
BRD este Société Générale.

Se identifică cu urmatoarele elemente:

o Adresa : b-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector1, București


o Tel: +4021.301.61.00 Fax:+4021.301.66.36
o CIF 361579, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/608/1991
o Înregistrată în Registrul Instituțiilor de credit cu numărul RB-PJR-40-007/18.02.1999
o Codul de înregistrare în scopuri de TVA: RO 361579
o Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr.
PJR01CR/400008

Emblema BRD- Groupe Société Général

1.2. Aspecte generale BRD - Groupe Société Générale

1.2.1. Istoric BRD - Groupe Société Générale

1923 - Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul


deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de

4
particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă
modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării
sectorului industrial din România.

1948 - După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea
Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.

1957 - După reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine
monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor
industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În
toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt
derulate prin Banca de Investiţii.

1990 - Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este
suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de
societate pe acţiuni, și preia activele și pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de
funcţionare generală.

1998 - În decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société


Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile
statului, 7 contracte prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de
acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.

1999 - Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din
capitalul social al BRD.

2001 - BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp
una din cele mai tranzacţionate societăţi.

2003 - În urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD -
Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai
vizibilă identitatea Grupului - mamă.

2004 - Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul
BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

5
De când BRD - Groupe Société Générale s-a privatizat, aceasta s-a bucurat de numeroase
distincţii şi premii acordate de publicaţii specializate internaţionale :

• Euromoney : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 1999, 2000, 2001, 2002,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 .

• The Banker : « Cea mai bună bancă din România », acordat în 2003, 2006, 2007, 2008 ,
2010 .

• Global Finance : "Cea mai bună bancă din România", acordat în 1999, 2000, 2001, 2002,
2007, 2008, 2010, 2011.

1.3. Structura organizatorică a BRD. Organigramă.

1.3.1.Conducerea şi administrarea băncii

A. Adunarea generală a acţionarilor - reprezintă totalitatea acţionarilor Băncii.

Aceasta are următoarele atribuţii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza raportului

administratorilor şi al auditorului financiar, şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă pe administratori;

c) să fixeze remuneraţia administratorilor cuvenită pentru exerciţiul în curs;

d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;

e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul

financiar următor.

B. Consiliul de administraţie -este format din 11 membrii, persoane fizice, aleşi de către
Adunarea Generală.

Consiliul de Administraţie are următoarele atribuţii :

a) convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor Băncii

6
b) stabileşte data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în

Adunarea Generală;

c) aprobă planul de investiţii pe anul următor;

d) aprobă şi revizuieşte periodic, cel puţin anual, strategiile generale şi politicile

privitoare la activitatea Băncii;

e) numeşte auditorul financiar al Băncii;

f) aprobă Norma de Funcţionare Internă a Băncii, principiile tuturor documentelor ce

formează regulamentul de funcţionare al Băncii şi regulile de aprobare a acestora ;

g) desemnează şi stabileşte atribuţiile:

- Comitetului de Remunerare

- Comitetului de Audit

h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege sau delegate de adunarea generală a acţionarilor

C. Comitetul de direcţie al băncii - este format din persoane fizice, salariaţi ai Băncii, alese de
către Consiliul de Administraţie, şi anume: Directorul General, Directorii Generali Adjuncţi şi,
eventual, Directorul General Delegat, Comitetul de Direcţie este condus de Directorul General.

Atributiile sale sunt următoarele :

a) aprobă, în principal: normele şi directivele interne ale Băncii şi modificările acestora , politica
de dobânzi practicate la resursele şi plasamentele Băncii ,tarifele şi comisioanele, în lei şi în
valută ,politica anuală de creditare , programul anual de control ,regimul de salarizare şi alte
forme de remunerare a personalului ,programul de pregătire şi perfecţionare a personalului ,
infiinţarea şi desfiinţarea de noi unităţi în ţară şi în străinătate;

b) analizează şi propune Consiliului de Administraţie toate problemele de competenţa acestuia;

c) exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau în documentele normative interne ale Băncii .

D. Conducerea curentă

7
1.3.2. Organigrama unei sucursale BRD

Fig.1 Organigrama unei sucursale BRD

1.4.Gestiunea produselor și serviciilor

Banca îşi desfășoară activitatea pe 3 pieţe: banca persoanelor fizice , banca întreprinderilor ,
banca de investiții.

a. Banca persoanelor fizice

1.Operaţiuni curente

o Oferta completă de carduri: debit/credit, în RON sau în valute, cu utilizare naţională


şi/sau internaţională, standard / gold; .
o Servicii asociate cardurilor: servicii de asistenţă şi asigurare

8
o Servicii de bancă la distanţă: BRD-Net (banca prin internet) ,Mobilis (conectare
permanentă cu banca prin telefon mobil), Vocalis (servicii prin telefon) , E-
Commerce(plata securizată prin internet) ;
o Simplis facturi: plată facturilor (telefonie, apă, electricitate, etc..) la ghişee (cash sau prin
ordin de plată), ATM, POS, Debit Direct, Robo BRD .
o Alte operaţiiuni curente: servicii de schimb valutar , transferuri de bani (WU, La-Caiaxa,
ITransfert) , cecuri de călătorie ;
o Oferta specială pentru tineri / studenți : Pachet STUDENT , Cardul 10 si Cardul BRD-
ISIC , Cardul A LA CARTE , Cardul Instant ;

2. Credite

o Expresso pentru nevoi personale nominalizate sau nenominalizate


o Credit auto - ofertă specială pentru achiziţionarea autovehiculelor Dacia/Renault/Nissan
o Credite imobiliare (Habitat/Habitat +) şi ipotecare (Habitat ipotecar, Habitat Extra,
Habitat ipotecar pentru romanii din străinătate) si Crediul Prima Casă
o Ofertă specială pentru tineri: Creditul 10 (pentru nevoi personale ), Creditul StudentPlus (
pentru finanţarea studiilor post universitare ) , Creditul work & travel
o Credite pentru bunuri de întrebuinţa îndelungată– credite acordate la locul de vânzare,
prin intermediul filialei specializate BRD Finance IFN
o Achiziţionarea de bunuri prin leasing financiar

3. Economii şi plasamente

o Depozite la termen
o Certificate de depozit
o Atucont – cont de economii în lichid
o Progresso – depozite în valuta cu dobânda progresivă
o Simfonia – fond de investiții monetare
o Concerto – fond de investiții diversificat

4.Pensii private şi asigurări de viaţă

5.Pachete de servicii

9
Pachetele de produse și servicii oferite de bancă reprezintă grupări de produse și servicii
bancare și extrabancare care au la bază un cont suport (cont curent deschis de client).

Comisioanele și costurile aferente pachetului de produse și servicii se prelevează


automat din contul suport al pachetului ( comisionul de gestiune pachet, comisioane
carduri,comisionul de închidere pachet) .

Prin alegerea unui pachet din cele 3: Pachet BRD Clasic, Select sau Premium, clienții
beneficiează de reduceri și gratuități pentru o gamă largă de produse și servicii.

b.Banca întreprinderilor

1. Operațiuni curente:

o Administrare cont (lei/valută) şi operaţii escrow/agency agreements


o Administrare flux trezorerie : Depozite , Fonduri mutuale , Administrare numerar
(consultarea contului, semnatură electronică transferuri RON şi valută, operaţiuni de
schimb)
o Debit direct

2. Operațiuni internaționale:

o Transferuri de fonduri
o Partener Western Union
o Efecte de comerţ (cecuri, bilete la ordin, cambii )
o Remiteri documentare de import / export
o Credite documentare de import / export , stand by
o Garanţii bancare directe sau indirecte
o Avalizarea efectelor de comerț
o Cash Management ( Multix, Sogecash International InfoSwift, Sogecash International
Orders Received )
o Promoţii comerciale

10
3.Operațiuni de plată:

 Operațiuni de schimb valutar:


o Tranzacţii spot
o Hedging de schimb valutar pe baza de derivate: forward si swap
o NDF: non-deliverable forward transactions
 Operațiuni pe piața monetară:
o Certificate de depozit cu dobândă fixă
o Intermedierea achiziţiilor de instrumente negociabile pe piaţa primară
o Tranzacţii cu instrumente negociabile pe piaţa secundară
o Repos şi reverse repos
o Hedging de rata dobânzii pe baza de derivate : forward rate agreement (FRA) şi
interest rate swap (IRS)
 Finanțare:
o Termen scurt: Linie de trezorerie, împrumuturi sezoniere
o Termen mediu/lung – 7 ani si mai mult
o Acreditive Factoring extern şi intern: lider pe piaţa din România
o Cooperare în cadrul unor programe internaţionale: BEI, BERD, UE (în special
pentru IMM)
o Consiliere pentru obţinerea de Fonduri Europene şi finanţare (Programul Euro
BRD)
o Programe speciale dedicate microîntreprinderilor (parteneriatul cu Fondul
Romano-German)
o Gamele Ristretto şi Simplis, Master pentru IMM
o Creditele pentru micro întreprinderi şi persoane fizice autorizate (credite expert,
imoexpert)

c.Banca de investiţii

1. Finanțări :

11
o Sindicalizări
o Finanţarea exporturilor
o Finanţări structurate
o Emisiuni de obligaţiuni
o Cooperare cu departamentele specializate ale Grupului Société Générale

2. Servicii de brokerage BRD - oferă servicii pentru persoane fizice şi juridice pe piaţa valorilor
mobiliare

3. Gestiunea activelor :

 BRD ASSET MANAGEMENT


 ECS International Romania - leasing echipamente
 IT SOGEPROM - promovare si dezvoltare imobiliară
 BRD Asigurări de Viaţă

1.5 Grupul Société Générale

BRD are în prezent peste 157.000 angajaţi , de 128 de naționalități diferite din 83 de
țări .Dintre aceştia:72% sunt femei, iar 28% sunt bărbaţi. Vârsta medie a angajaţilor BRD este
de 36 de ani. În cadrul grupului BRD din România sunt angajate 9.500 persoane.

Accesul femeilor la funcţiile de conducere este bine văzut, drept urmare70% dintre
managerii băncii sunt femei.

BRD este cel mai mare angajator din sistemul bancar. În ultimii 4 ani au recrutat peste
6.000 de angajaţi, cifra care a dus la dublarea numarului de salariaţi.

Angajamente :

o Prezenţa în principalii indicatori de dezvoltare durabilă: ASPI, DJSI, Ethibel,


FTSE4Good, Climate disclosure leadership index
o Investiţii pe termen lung în comunitate: solidaritate, rugby, arta contemporană şi muzica

12
Valori: profesionalism, spirit de echipă şi inovaţie.

1.6 Resurse materiale

Resursele materiale necesare derulării activiăților bancare se rezuma la : dotări (clădiri,


echipamente, tehnologii,informaţii, infrastructură, etc.) , terenuri şi alte resurse naturale care
stau la baza proceselor de producţie şi prestaţie, disponibilităţile băneşti (în numerar şi aflate în
cont) şi personalul cu structurile sale (vârstă, pregătire, specializare, etc.).

Directia Imobiliara definește și pune în practică politica imobiliară a băncii, derulează


proiectele de investiții imobiliare și reparații și administrează cladirile băncii, asigură
functionarea optimă a imobilelor băncii și gestiunea fizică a mijloacelor fixe la nivelul magaziei.

Departamentul Logistica este echipa care se ocupa de aprovizionarea centralizată a


băncii, gestionează parcul auto, arhiva generală, registratura-curierat, transporturile de persoane
și bunuri, tehnica de casierie (achiziție și mentenanță), echipamente birotică (achiziție) precum
și deplasările profesionale, interne și externe, ale personalului băncii.

1.7 Activitatea generală a organizației :

1.7.1. Structura sistemului bancar în funcție de cota de piaţă și activele deținute

Dintre băncile mari, au pierdut cotă de piaţă anul trecut BCR, BRD, Volksbank şi
Bancpost, dar toate şi-au păstrat locurile în clasament.

13
Fig.2 Clasamentul băncilor în funcție de activele deținute în perioada 2014-2013

BRD şi-a păstrat locul al doilea în sistem, detinând 12% din activele bancare însă acesta
este ameninţat de Banca Transilvania care este în plină ascensiune.

1.7.2. Evoluția rețelei

În 2016 BRD- Groupe Société Général a înregistrat venituri în crestere cu 3% față de


2015, de 647 milioane lei și și-a redus rata creditelor neperformante de la 20,3% la 16,4%.
Totodată, BRD a înregistrat o crestere de 12% a creditelor noi acordate persoanelor fizice față de
martie 2015.

Venituri și cheltuieli înregistrate de BRD

Venitul net bancar al Grupului BRD a ajuns la 647 milioane lei, cu 3,0% mai mare față
de trimestrul I 2015, pe fondul creșterii veniturilor nete din dobanzi (+7,2%) grație efectului
pozitiv de rată de dobândă cât și celui de volum, și datorită veniturilor nete din comisioane mai

14
mari (+4,8%) în contextul creșterii veniturilor din activitatea de carduri. Excluzând elementele
nerecurente (câștiguri din vânzarea instrumentelor disponibile pentru vânzare înregistrate în
trimestrul I 2015), venitul net bancar a crescut cu 6,2%.

Ținerea costurilor sub control a rămas o prioritate: cheltuielile operationale au fost reduse
cu 1,8% până la 405 milioane lei, în principal ca urmare a economiilor realizate pe costuri
imobiliare și cheltuieli diverse. Indicatorul cost/venit a fost de 62,5%, cu 3,0 puncte procentuale
mai mic față de trimestrul I 2015.

Rata creditelor neperformante (inclusiv creanțe nete din leasing financiar) și-a continuat
tendința descendentă ca urmare a operațiunilor de ștergere de creante depreciate, scăzând de la
20,3% la 31 martie 2015 până la 16,4% la 31 martie 2016. Gradul de acoperire a creditelor
neperformante cu provizioane IFRS a crescut de la 72,8% la 31 martie 2015 la 81,5% la 31
martie 2016. Costul riscului a fost de 195 puncte de bază față de 147 puncte de bază în trimestrul
I 2015, în special ca urmare a unor ajustari privind provizionarea expunerilor performante.

Cresterea creditelor și a depozitelor

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD a înregistrat un plus de 1,1% față de 31 martie
2015 grație creșterii creditelor de consum fară ipotecă și a creditelor imobiliare, precum și
intensificării activitâții comerciale pe segmentul marilor clienți corporativi.

Pe segmentul persoane fizice, soldul creditelor nete a crescut cu 4,9% datorită plusului de
12% înregistrat pe volumul de credite nou-acordate pana la 1,1 miliarde lei. Volumele noi au
provenit în special din credite de consum fara ipotecă (cu 23% peste valoarea din trimestrul I
2015) care au reprezentat 70% din creditele nou-acordate. BRD a continuat să se concentreze pe
procesul de digitalizare bancară: stocul de contracte de internet banking și mobile banking
(MyBRD Net si MyBRD Mobile) a crescut cu 38% pana la peste 900.000 de contracte.

Soldul creditelor nete pentru marii clienti corporativi a crescut cu 8,5% față de 31 martie
2015, acest segment inregistrand in continuare o performanta solida intr-un context caracterizat
de îmbunătățirea situației macroeconomice cât și de presiuni concurențiale ridicate.

15
Baza de depozite s-a mărit atât pe segmentul retail cât și pe non-retail, crescând cu 6,9%
față de 31 martie 2015, datorită disponibilităților în conturi curente (+39% față de 31 martie
2015). În acest context, cota de piață pe depozitele persoanelor fizice a crescut la 13,9%, cu 0,4
puncte procentuale față de 31 martie 2015, conform calculelor interne ale Bancii. Totodată,
activele gestionate de BRD AM au crescut cu 8,9% ajungând la 2,8 miliarde lei la 31 martie
2016.

Indicatorul credite nete/depozite (inclusiv creanțele nete din leasing financiar) a fost de
71,3% (mai mic cu 4,0 puncte procentuale față de 31 martie 2015).

1.8.Mediul apropiat de afaceri

1.8.1.Concurența din sectorul bancar

Printre principalii concurenţi ai BRD se numără Banca Comercială Română,Banca


Transilvania, Reiffeisen BanK,HVB, Volksbank, Banca Românească.

Datorită principalilor concurenţi, BRD trebuie să dezvolte o strategie defensivă care să se


bazeze pe o analiză sistematică a punctelor tari şi slabe ale concurenţei.

Cu cât numărul concurenţilor este mai ridicat şi poziţia pe piaţă a acestora este mai

puternică, cu atât scade profitabilitatea ce poate fi obţinută în cadrul sectorului.

1.8.2. Furnizori

BRD are puțini furnizori deoarece se bazează pe sursele proprii de a oferi clienţiilor săi
calitatea maximă a produselor şi serviciilor oferite, dar şi angajaţilor un mediu de lucru
profesionist incluzând tehnologia adecvată acestui mediu bancar.

Printre cei mai importanți furnizori se află :

 BRD – Groupe Societe Generale - furnizor de resurse băneşti ;

16
 TotalSoft - furnizorul de software , soluţii de management al activităţii de resurse umane
şi salarizare ;

 VISA - furnizor important ce emite carduri care primit efecuarea plăților în 300 de ţări
şi teritorii ;

Principalii furnizori de forţă de muncă pentru BRD sunt universităţile care au facultăţi cu
profil economic (Facultatea de ecomonie și administrare a afacerilor – Iași ,Academia de Studii
Economice - București ,Institutele de Studii Economice din Cluj și Braşov etc. ), oficiile de forţă
de muncă, angajaţii celorlalte bănci care nu sunt mulţumiţi de locul actual de muncă şi sunt atraşi
de BRD.

1.8.3.Intermediari - Filialele BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

1. BRD Pensii: pensii private


2. BRD Sogelease: leasing
3. ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule
4. BRD Finance : credite de consum ,carduri de credit și credite auto
5. BRD Asigurari de Viață: asigurari de viață
6. BRD Asset Management: gestiunea activelor

1. BRD Pensii

Structura capitalului :

BRD - Groupe Société Générale: 49%


SOGECAP: 51 %

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. este filiala


specializată în pensii a Grupului BRD care are ca activitate principală administrarea fondurilor
de pensii private, pilonul II si pilonul III.

Fondurile de pensii administrate de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de


Pensii Private S.A. sunt promovate și distribuite prin intermediul retelei BRD - Groupe Société
Générale.

17
2. BRD Sogelease: leasing

Structura capitalului :

BRD - Groupe Société Générale: 99,98%

BRD Sogelease este un “full-liner” care finanțează în leasing un spectru larg de bunuri.
Compania are un portofoliu echilibrat: echipamente de construcţii și echipamente industriale,
autovehicule comerciale usoare și grele, autoturisme, real estate, IT&office, echipamente
medicale.

Înființată în 2001, BRD Sogelease IFN S.A. este subsidiara de leasing a BRD-Groupe
Société Générale. Folosind avantajul experienței și expertizei generate de apartenență la Grupul
Société Générale, BRD Sogelease IFN S.A. a avut o evoluție rapidă pe piața internă de leasing,
fiind în topul primelor cinci societati de leasing din România afiliate unui grup bancar.

3.ALD-Automotive

Structura capitalului :

BRD-Groupe Société Générale: 20%


ALD International Gmbh: 80%

Leasing operațional cu o gamă completă de servicii de gestionare a flotei de


autovehicule: mentenanta, asigurare, asistență tehnică pentru autovehicul și pentru sofer,
autovehicul de înlocuire, managementul anvelopelor, reporting și consultanță pentru
managementul flotei.

Leasing-ul operațional cu servicii incluse permite unei companii să utilizeze autovehicule


pentru o perioadă cuprinsă între 12 și 45 de luni și un kilometraj prestabilit, în schimbul unei rate
lunare.

ALD Automotive este una dintre primele companii ce ofera acest serviciu pe piața
românească, fiind înființată la inceputul anului 2005. Ea beneficiază de experienta de peste 40 de
ani, în 37 de țări, a filialei Société Générale, ALD Automotive, unul dintre liderii pieţei de
închiriere de flote pe termen lung din Europa.

18
4.BRD Finance

Structura capitalului :

BRD - Groupe Société Générale : 49%


SG Consumer Finance : 51 %

BRD Finance administrează o gamă diversificată de servicii financiare, astfel încat


clienții să poată obține simplu și rapid produsele pe care le doresc. Oferta include credite de
consum, carduri de credit și credite auto.

Prezentă pe piaţa românească din aprilie 2004, BRD Finance a devenit rapid unul dintre
liderii pieței creditelor de consum. Strategiile de dezvoltare au susținut creșterea puternică a
companiei și au determinat crearea și consolidarea de parteneriate cu firme importante din
domenii precum: hipermarketuri (Carrefour, Real ), DIY (Praktiker, Dedeman), PVC (Aplast), IT
(eMAG), electronice si electrocasnice (Altex, MediaGalaxy, Daniel, Rombiz), mobilă (Staer,
Elvila), auto (Renault, Dacia, Citroen, Hyunday, Chevrolet), publicistică (Reader's Digest).

5.BRD Asigurări de viață

Structura capitalului :

BRD - Groupe Société Générale: 49%


SOGECAP: 51 %

BRD Asigurări de viată este filiala specializată în asigurari de viață a BRD - Groupe
Société Générale. Prezentă pe piață din 2009, compania oferă o gamă complexă de produse de
asigurari de viață destinate atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Creșterea accelerată a
volumului de afaceri a dus BRD Asigurări de viață în topul celor mai importanți asiguratori din
România.

19
6. BRD Asset Management

Structura capitalului :

BRD - Groupe Société Générale: 99,97%

BRD Asset Management administrează 6 fonduri de investiții:

o Simfonia 1 - fond deschis de investiții specializat în plasamente monetare și


instrumente cu venit fix;
o BRD Obligațiuni - fond deschis de investiții specializat preponderent în obligațiuni;
o Diverso Europa Regional - fond de investiții diversificat
o Actiuni Europa Regional - fond de investiții cu plasamente în acțiuni
o BRD Euro Fond - fond de investiții cu plasamente în instrumente monetare și cu venit
fix,
o BRD Index Europa Regional – investiții pe piața de obligaținui de tip Index Tracker .

BRD Asset Management SAI se numară printre cele mai importante societați de acest tip
din România. Cu o ofertă diversificată de produse de investiții, BRD Asset Management acopera
cerințele unei game largi de investitori.

20
Capitolul 2. Descrierea și analiza activității internațilonale

2.1.Activitatea internaținală

BRD face parte din rețeaua internațională a Société Générale, gestionată de Divizia
internațională de retail și servicii financiare (IBFS), o structură creată în 2013 cu scopul de a
oferi o gamă largă de produse și servicii către 25 milioane de clienți, cuprinzând persoane fizice,
profesii liberale și companii.

Dezvoltarea sa globală se bazează pe:

‐ Banca universală internațională și rețeaua de credit de consum, organizată în jurul a trei


regiuni Europa, Rusia și Africa / Asia / Bazinul mediteraneean & Teritoriile franceze;

‐ Trei linii de activitate specializate, lideri pe piețele de asigurări, închirierea și


administrarea flotelor de autovehicule, echipamante și vendor finance.

Revista americana "Global finance" a publicat în numarul său pe luna noiembrie 2014 ,
topul celor mai sigure bănci din lume . Potrivit clasamentului ,BRD Groupe Société Générale
este cea mai sigură bancă din România .Este cea de-a doua distincție pe care BRD o primește în
anul 2014 din partea Global Finace , dupa permiul" Best FX Provider" care îi desemează pe cei
mai buni furnizori de lichditate pe piețele valutare locale și internaționale .

BRD-Groupe Société Générale a fost declarată de organizația Factors Chain


International pe locul 3 în lume la categoria "Cel mai bun factor de export si de import". Aceasta
performanță reprezintă recunoașterea internațională a calității serviciilor oferite de bancă ,aceasta
având operațiuni de factoring de 918 milioane euro în 2013 și este considerat liderul pieței de
factoring din România.

21
Poziționarea pe locul 3 în topul Factors Chain International, organizație cu 242 de
membri din 64 de țări, situează BRD în elita factoringului internațional, înaintea unor jucatori cu
experiență îndelungată, din piețe cu tradiție în factoring.

Concomitent cu optimizarea serviciilor sale de factoring, banca s-a preocupat de


diversificarea portofoliului de produse pe acest business line, dispunând în prezent de oferta cea
mai completă din pița locală, adaptată exigentelor clienților săi, indiferent dacă aceștia sunt
exportatori sau importatori, societăți comerciale mici, medii sau mari.

2.2.Tipuri de operațiuni efectuate:

Prin profesionalism și experiență BRD Groupe Generale Societe se implică în derularea


următoarelor operațiuni internaționale :

 decontarea tranzacțiilor internaționale : incasso documentar

Incasso-ul este cea mai simplă modalitate de plată care se bazează numai pe prevederile
contractului comercial și nu angajează nici un fel bancile participante la derularea plății.

Documentele vehiculate de bănci sunt de doua feluri :

 Comerciale ( factură , documente de transport , de proprietate)


 Financiare( bilet la ordin , cambii ,cecuri , chitanțe)

 securizarea tranzacțiilor internaționale :

a. acreditivul documentar

Acreditivul documentar este un angajament de plată, contra documente, asumat de bancă,


pentru buna derulare a relației companiei cu terții.

În cazul importurilor, BRD va asigura primirea mărfurilor și/sau prestarea serviciilor în


conformitate cu documentele solicitate în cadrul acreditivului. Iar în cazul exporturilor, BRD va

22
garanta încasarea contravalorii mărfurilor livrate/ serviciilor prestate în conformitate cu
documentele solicitate în cadrul acreditivului.

b. acreditivul stand-by

Acreditivul stand-by este o garanție bancară emisă sub forma unei scrisori de credit,
pentru a garanta executarea unei obligații contractuale.

Banca emitentă se angajează să despăgubească financiar beneficiarul, în cazul în care


ordonatorul nu își îndeplineste obligațiile asumate prin contract .

La import, acreditivul stand-by de returnare a avansului asigură restituirea avansului de


către exportator, în cazul neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale. Iar în cazul exporturilor,
acreditivul stand-by de bună plată garantează plata contravalorii marfurilor livrate/ serviciilor
prestate, daca importatorul nu plateste.

c. garanțiile bancare internaționale

Cu ajutorul scrisorilor de garanție emise de BRD, conferiți încredere partenerilor de


afaceri. Scrisorile se emit individual sau în cadrul unor plafoane de garantare, în cazul în care
solicitările de garantare sunt multiple și recurente.

Scrisorile se pot emite letric sau prin canal SWIFT, în lei sau în valută. Valabilitatea unei
garanții este corelată cu prevederile contractuale încheiate între companie și partener.

Garanțiile solicitate la eliberarea scrisorilor de garanție bancară pot fi depozite, ipoteci pe


bunuri mobile și imobile, garanții emise de fonduri de garantare etc.

Banca vă oferă urmatoarele tipuri de garanții:

 Scrisoare de garanție bancară de participare la licitație


 Scrisoare de garanție bancară de returnare a avansului
 Scrisoare de garanție bancară de bună execuție
 Scrisoare de garanție bancară de bună plată

 finanțarea activității de export :

23
a. scontarea efectelor de comerț

Permite acceptarea plății la termen din partea partenerului extern, oferind o modalitate
rapidă și eficientă de finanțare pe termen scurt, prin care se plăteste în avans valoarea neta a
creanțelor.

b. scontarea acreditivelor de export

Optând pentru acreditivul irevocabil cu plata la termen, BRD finanteaza creantele prin
scontarea acreditivului pe baza documentelor de livrare conforme.

c. factoring de export

d. creditul de export

 operațiunile de schimb valutar : schimbul la termen ( tranzactii SPOT, FORWARD


si SWAP),

Specialiștii BRD studiază împreună cu clienții cele mai bune soluții de acoperire a
cursului de schimb. Optând pentru o tranzacție la termen, clientul va cunoaște exact cursul la
care va cumpara sau vinde valuta respectivă cu decontarea operațiunii la o dată ulterioară,
putând realiza diferite previziuni economice, analize financiare.

BRD propune o gamă diversă de strategii de acoperire a riscurilor de schimb cu ajutorul


cărora clientul își va păstra marja comercială, oricare ar fi evoluția viitoare a cursului de
schimb.

 banca la distanță : Cash Management Internațional

Fiind parte a unui mare grup bancar internațional, BRD are capacitatea de a oferi servicii
internaționale de Cash Management, pe baza contractelor încheiate atât cu Société Générale, cât
și cu alte bănci importante la nivel internațional.

Prin serviciile dedicate se pot recepționa și efectua următoarele tranzacții:

 Situația soldurilor, tranzacțiilor, extraselor pentru toate conturile deschise


la BRD, de la propriul sediu din străinătat
 Extrasele de cont BRD în format unic, internațional: SWIFT
 Extrasele de cont la adresa băncii indicate

24
 Transferuri și obtinerea extraselor de cont BRD de la/ către orice bancă
din lume în formatul unic, internațional: SWIFT
 Operațiuni bancare (viramente) pentru toate conturile deschise la BRD, de
la un sediu din afara țării

 promovarea comercială

BRD îsi ajută clienții să-și identifice partenerii viabili pentru afaceri prin corespondenții
săi bancari și își recomandă clienții ca potențiali parteneri de afaceri.

2.3. Transferuri naționale si internaționale

Simplis facturi – prin acest serviciu clientul poate plăti direct cu cardul BRD sau în
numerar facturile proprii sau a apropiaților .Clientul poate opta pentru una dintre soluțiile simple
de plată a facuturilor: la bancomatele BRD , terminalele POS de la magazinul preferat ,pe
MyBRD NET, MyBRD Mobile sau prin MyBRD Contact , La ROBO BRD cu cardul sau în
numerar .

Simplis debit – prin acest serviciu banca debitează automat la scadență contravaloarea
facturilor din contul curent al clientului .

Plăti programate - prin serviciul plăți programate clientul efectuează mult mai simplu
atât transferuri în sumă constantă , ca avans cât și transferul de sold. Astfel se evită grija
termenelor de plată dar și eliminarea necesității deplasării până la bancă .

Clientul care aderă la servicul de plată programată oferit de BRD poate realiza
transferuri periodice în conturile curente ale BRD, indiferent de moneda contului , astfel:

 Transferul unei sume constante


 Transferul integral al soldului unui cont curent

25
 Transferul excedentului față de o anumită limită a soldului unui cont curent

Procedura de transfer poate fi făcută : zilnic , săptămânal , bilunar și lunar .

La - Caixa - prin acest serviciu are loc tranferul de bani din Spania spre România acesta
se bazează pe un parteneriat cu banca spaniolă "La Caixa" , astfel banii trimiși din Spania ajung
în aceiași zi în conturile clienților BRD.

I-Transfer – BRD oferă un serviciu avantajos al operațiunii de tranfer în cadrul căreia


banii trimiși dintr-un cont deschis la Société Générale în Franța , pot ajunge direct în contul
curent în EURO al clientului în numai 2 zile lucrătoare , în urma unui apel telefonic. Optând
pentru un card MasterCard Standard în euro , clientul nu va fi nevoit să se deplaseze la bancă
pentru a intra în posesia banilor .

Western Union – un serviciu rapid , sigur , eficient și disponibil oricarei persoane fizice
din România. Banii primi pot fi ridicati în Lei , USD și EUR .Folosind serviciul Western Union
este la fel de simplu pentru oricine să trimită bani ca și atunci când primești bani din străinatate.

Pentru a trimite bani , clientul trebuie sa meargă la cea mai apropiată agenție BRD.
Pentru a realiza transferul, este necesar a cunoaște: numele și prenumele persoanei care primește
banii, țara de destinație și să aibă un act de identitate valabil. La suma pe care clientul dorește să
o trimită se adaugă și comisionul dedicat operațiunii.

Operatorul BRD completează în aplicație datele necesare realizării transferului (suma de


transferat, numele destinatarului și al expeditorului, etc) și va înmana chitanța ce conține
numarul de control (MTCN - Money Transfer Control Number ).

Pentru a recepționa suma, destinatarul trebuie să cunoască numele expeditorului, țara de


unde s-au trimis banii, suma și numarul de control al transferului (MTCN).

Pentru a primi bani destinatarul trebuie să cunoască numărul de control al transferului -


MTCN (acest element este obligatoriu),să cunoască numele şi prenumele persoanei care a trimis
banii,să cunoască suma transferată, precum şi originea transferului (ţara de unde s-a efectuat
transferul) ,să comunice operatorului, verbal elementele necesare procesării tranzacţiei, îşi va
menţiona numele complet pe chitanţa ACR şi pe termenii si condițiile în care se furnizează

26
Serviciul Western Union, va semna cele două documente, după care poate încasa suma
transferată în USD, EURO sau RON.

Western Union - ATM – prin intermediul acestui serviciu, clienții vor putea primi banii
trimiși prin Western Union, având posibilitatea să efectueze tranzacția direct la unul din cele
1.500 de bancomate din rețeaua BRD din intreaga țară. Banii primiți vor fi creditați direct în
contul BRD cu card atașat al destinatarului. Banii pot fi trimiși de expeditor din întreaga rețea
globală a Western Union de aproximativ 520.000 de locații , din 200 de țări și teritorii sau din
România. Serviciul de transfer de bani Western Union direct la ATM-urile din rețeaua BRD
permite primirea banilor în Lei, Euro și USD.

La nivel global, transferurile de bani Western Union account-based pe canalele


electronice în cadrul băncilor au cunoscut o creștere de peste 50% în 2012

Acest serviciu este o alternativă pentru operațiunile de transfer de bani efectuate la


ghișeu. Accesul la acest serviciu direct de la bancomat 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamană,
transparența și evitarea timpului pierdut la cozi reprezintă principalele sale avantaje pentru
clienții BRD și Western Union.

Clienții pot primi bani realizând tranzacția direct la un bancomat BRD prin câțiva pași
simpli. După demararea unei tranzacții clasice la bancomat, clientul trebuie să opteze pentru
”Western Union” și să introducă în secțiunea aferentă de pe ecranul bancomatului detaliile
tranzacției, așa cum i-au fost transmise de către expeditor: numarul de control al transferului de
bani (MTCN), valuta și suma de bani. Apoi, banii sunt virați direct în contul clientului. În cazul
în care banii primiți sunt în altă valută decât cea a contului, suma va fi convertită în valuta
contului. .

Pentru a intra în posesia unui transfer de bani utilizând noul serviciu Western Union de
Transfer de Bani la ATM, clientii trebuie să detină un cont în Lei, Euro sau USD deschis la BRD
– Groupe Société Générale cu un card valid atașat.

27
2.3. Competitori . Clienți . Furnizori .

2.3.1. Competitori

Sistemul bancar din românia este bine dezvoltat ceea ce face ca concurenții BRD să fie
într-un număr destul de mare . Principalii concurenți sunt BCR, UniCredit, Raiffeisen,
INGBank, Banca Transilvania , Alpha Bank , CEC Bank , Volksbank , Bancpost .

Competitorul cel mai important al BRD este BCR , rivalitatea dintre cele două bănci fiind
bine cunoscută de-a lungul a mai multor ani .Cele două bănci reprezintă vârful aisbergului
bancar , BCR detinând 16.2 % din cota de piata pe când BRD este subclasată acesteia și detinde
doar 12,4%.

Cel mai de temut adversar al BRD – Groupe Société Générale îl reprezintă banca
Transilvania care are cota de piață de 9,8% și un grad ridicat de evoluție de 11%.

2.3.2.Clienți

BRD – Groupe Société Générale atrage prin produsele și serviciile oferite o gamă mare
de clienți , aceștia pot fi persoane fizice sau juridice , atât tineri de 18 ani cât și bătrâni .

La 31 decembrie 2013, Grupul avea 883 agenții, care asigura distribuția produselor sale
pe întreg teritoriul țării.

În 2013, BRD a continuat să dețină o bază solidă de clienți, în ciuda unei tendințe de
scădere a numărului de clienți activi. Lansarea noii aplicații de mobile banking a fost un success,
produsul fiind subscris de peste 30.000 de clienți în mai puțin de două luni, generand o crestere
de 15% a numarului utilizatorilor de mobile banking la nivel național.

Gradul de echipare (număr de produse/client) s-a îmbunătățit comparativ cu 2012, atât


pentru clienții persoane fizice, cât și pentru companii, în primul rând datorită soluțiilor de bancă
la distanță, dar și conturilor de economii și creditelor imobiliare.

28
Fig.3 Numarul de client activi

În continuare, BRD este a doua bancă din România, după total active, deținând
următoarele cote de piață:

Fig.4 Ponderea activelor detinute de BRD perioada 2014-2015

BRD deținea o cotă de piață de 12,95% din total active la sfârșitul lui iunie 2015,
conform ultimelor informații disponibile de la Banca Națională a României.

Structura creditelor nete acordate clientelei la nivel de Grup a evoluat după cum urmează:

29
Soldul net al creditelor pe clasa retail a crescut atât față de sfârsitul anului trecut
căt și în dinamica anuală, în principal datorită creditelor acordate persoanelor fizice care
se îmbunătățesc constant. Soldul net al creditelor acordate persoanelor fizice s-a apreciat
cu circa 3% în comparație cu 31 decembrie 2014 si 30 septembrie 2014, datorită
portfoliului de credite pentru locuințe.

Performanța clasei non-retail a fost influențată în sens negativ de evoluția


creditelor pentru IMM (-25% fata de 30 septembrie 2014, aplicând o segmentare
constantă a clientelei), care a fost compesată parțial de creditele acordate marilor clienți
corporativi. Portfoliul de credite nete către marii clienți corporativi a inregistrat un avans
de circa 7% față de 30 septembrie 2014 (+3% aplicănd o segmentare constantă a
clientelei), dață fiind creșterea soldului creditelor acordate în RON.

Structura depozitelor clientelei la nivel de Group a evoluat după cum urmează:

Depozitele au continuat să crescă puternic și peste rata de creștere a pieței, înregistrându-


se o evoluție foarte bună pe conturi curente, atât pe retail cât și non-retail. Depozitele au crescut
cu circa 13% în comparație cu 30 septembrie 2014 și cu 6% față de 31 decembrie 2014 în pofida
dobânzilor scăzute. Cota de piață pe segmentul persoanelor fizice a crescut la 13,9% la 30
septembrie 2015 de la 13,2% la 30 septembrie 2014.

30
2.3.3. Furnizori

BRD are puțini furnizori deoarece se bazează pe sursele proprii de a oferi clienţiilor săi
calitatea maximă a produselor şi serviciilor oferite, dar şi angajaţilor un mediu de lucru
profesionist incluzând tehnologia adecvată acestui mediu bancar.

Printre cei mai importanți furnizori se află :

BRD – Groupe Societe Generale – este furnizorul de bază al resurselo băneşti și deține
un aport la capitalul social de 60.1683% respectiv 419.313.688 lei.

TotalSoft este un creator global de soluții software de afaceri. De peste 20 de ani și pe


baza a peste 120 de aptitudini tehnologice, TotalSoft sprijină companii din întreaga lume să
atingă cea mai înaltă performanță în domeniul lor.

După 7 ani de servicii de calcul salarial oferite grupului BRD, compania TotalSoft a fost
aleasă pentru a furniza o soluție de management al resurselor umane capabilă să susțină
provocările care derivă din numărul mare de angajați precum și din nevoi complexe de rapoarte.
Banca a ales Charisma HCM pentru a gestiona datele angajaților, prezența, pontajul,
compensațiile și beneficiile destinate angajaților, accesul acestora la datele personale (self
service), precum și analizele de tip Business Intelligence.

În urma înlocuirii platformei standard de grup prin care își administrează cei 8.800 de
angajați cu sistemul Charisma HCM de la TotalSof , BRD Groupe Société Générale a primit
distincția “Client of the year” în cadrul Galei ANIS, fiind considerată cel mai reprezentativ client
al industriei de IT în anul 2015.

VISA este un furnizor important ce emite carduri care primit efecuarea plăților în 300
de ţări şi teritorii. În urma unui parteneriat cu RD Groupe Société Générale , Visa a pus la
dispoziția clienților următoarele tipuri de carduri : Cardul Standard MasterCard/Visa ,
Maestro/Visa Electron ,Cardul Gold MasterCard/Visa .

Avantajele acetor carduri sunt :

 Utilizarea cardurilor visa este sigură și facilă


 Plata cu cardul este foarte ușoară

31
 La orice plată cu cardul visa ai comision 0%
 Cardurile visa sunt acceptate peste tot în milioane de locații din România sau în
străinătate , atât în mediul fizic cât și online
 Plătești modern și rapid cu cardul visa prin apropierea de cititorul contactless
 Plățile online sunt foarte singure cu cardul Visa datorită platformei 3D Secure

2.4.Performanțele financiare

În conformitate cu Ordinul BNR 9/2010, începând cu 1 ianuarie 2012, Banca aplică


Standardele Internaționale de Raportare Financiară ca bază a contabilității și, în consecința,
analiza financiară de mai jos este realizată, atât pentru situațiile financiare individuale, cât și
pentru cele consolidate, astfel pregătite pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2015, cât și
pentru perioadele comparative.

2.4.1.Poziția finanicară – ACTIVE

Totalul activelor a crescut la 31 decembrie 2015 cu aproximativ 9% față de 31 decembrie


2014, atât în cazul Băncii cât și al Grupului. Acestea au avut următoarea structură:

32
Credite și avansuri către clienți

Soldul creditelor nete acordate clientele a fost aproape neschimbat datorită creșterilor
susținute ale creditelor pentru persoane fizice și mari clienți corporativi.

Disponibilități, conturi curente la Banca Centrală și credite și avansuri către instituțiile de


credit

Cele mai lichide active ale Băncii – disponibilitățile, conturile curente la banca centrală
și credite și avansuri către instituțiile de credit, au crescut cu 32% față de 31 decembrie 2014 atât
la nivelul Băncii cât și al Grupului.

Componenta cea mai importantă a acestui element o reprezintă rezervele minime


obligatorii pastrate la Banca Nationala a României (4.275 milioane RON la decembrie 2015 față
de 4.566 milioane RON la decembrie 2014).

Alte instrumente financiare

Alte instrumente financiare reprezintă în special titluri de stat emise de Guvernul


Romaniei care sunt contabilizate ca instrumente disponibile pentru vânzare și instrumente de
tranzacționare, cât și instrumente derivate. Acest agregat a reprezentat ca 21% din totalul
activelor și a înregistrat o creștere de aproximativ 17% în comparație cu 31 decembrie 2014.
Cresterea portofoliului de titluri de stat a fost factorul determinant al acestei evoluții.

Imobilizari corporale si necorporale

Imobilizarile corporale și necorporale reprezintă circa 2% din total active. Partea cea mai
importantă este reprezentată de terenuri și clădiri, care au reprezentat 69% din totalul activelor
tangibile și intangibile la nivelul Bancii și al Grupului. Investițiile de capital realizate în 2015 au
fost de aproximativ 92 milioane RON pentru Bancă și 96 milioane RON pentru Grup, în
comparatie cu 87 milioane RON pentru Banca și 89 milioane RON pentru Grup in 2014, fiind în
principal în zona IT.

33
2.4.2 Pozitia financiara – PASIVE

Situația comparativă a elementelor de pasiv pentru perioada 2013 – 2015 este


următoarea:

Datorii privind clientela

La 31 decembrie 2015, ponderea în total a datorii a depozitelor clientelei a crescut față


de 31 decembrie 2014, la aproximativ 95% la nivelul Băncii (un plus de 5 puncte procentuale) și
94% la nivelul Grupului (un plus de 4 puncte procentuale), ceea ce demonstrează o autonomie
financiară ridicată.

Datorii privind instituțiile de credit

Sumele datorate instituțiilor de credit cuprind, în principal, împrumuturi primite de la


Instituțiile Financiare Internaționale și de la societatea mamă, și reprezintă circa 2% din totalul
pasivelor Băncii, și respectiv circa 4% din cele ale Grupului.

În a doua jumatate a lui 2015, Banca a plătit datoria subordonată de circa 100 milioane
Euro și linia de credit de circa 320 milioane Euro. În consecință, la sfârsitul anului,
împrumuturile de la societatea mamă cumulau 0,1 miliarde RON (0,3% din totalul datoriilor
Băncii). Imprumuturile Grupului BRD de la Société Générale totalizau circa 0,8 miliarde RON
(2% din total datorii).

34
2.4.3.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au crescut cu circa 9% față de 31 decembrie 2014 pentru Bancă și


Grup, datorită rezultatului înregistrat în anul curent și rezervelor mai mari din reevaluarea
instrumentelor disponibile pentru vânzare.

Structura capitalurilor proprii a evoluat după cum urmează:

Poziția de lichiditate

Atât Banca, cât și Grupul și-au menținut o structură echilibrată a resurselor și


plasamentelor și un nivel confortabil de lichiditate în 2015. Indicatorul credite nete/depozite a
atins 64,0% la 31 decembrie 2015 (de la 73,4% la 31 decembrie 2014) pentru Bancă și 66,4% (de
la 76,0% la 31 decembrie 2014) la nivel de Grup, fiind incluse și creantele din leasing financiar.

35
2.4.4.REZULTATE FINANCIARE 2015

Situația comparativă de profit sau pierdere a Băncii pentru perioada 2013 - 2015 este
prezentată mai jos:

Situația comparativă de profit sau pierdere a Grupului pentru perioada 2013 - 2015 este
prezentată mai jos:

Venitul net bancar al Grupului BRD a scăzut cu circa 4% în 2015 față de 2014 pe fondul
ratelor de dobândă foarte scăzute și anulării sau reducerii unor comisioane pentru clienți -
persoane fizice. Însă în prima parte a anului a fost atins un punct de inflexiune, prin prisma
faptului că evoluția trimestrială a veniturilor s-a înscris pe o tendință ascendentă începând din

36
trimestrul al II-lea 2015 (fluxul de venituri a crescut cu circa 2% în fiecare trimestru) grație
reducerii costului de finanțare și creșterii portfoliului de credite retail.

Grupul BRD a continuat să se concentreze pe eficiența operațională în 2015. Cheltuielile


operaționale au fost reduse cu 2% la nivel de Grup, înregistrându-se economii pe costurile
imobiliare, cu servicii de consultanță și pe cele cu personalul. Cheltuielile operaționale au scazut
pe segmentul retail și au fost aproape neschimbate pe segmentul non-retail. Grupul a înregistrat
un raport cost/venit de 51,7% (50,6% în 2014).

Costul net al riscului a scăzut cu 46% față de 2014 la nivel de Grup, atât pe segmentul
retail cât și cel non-retail. Ca urmare a operațiunilor de ștergere de creanțe depreciate, rata
creditelor neperformante a scăzut până la 17,1% la 31 decembrie 2015 în comparatâție cu 20,3%
la 31 decembrie 2014. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizioane IFRS s-a
îmbunatățit la 76,6% la 31 decembrie 2015 de la 71,1% la finalul anului precedent (la nivel de
Grup, inclusiv leasing).

Astfel, profitul net al BRD Grup a crescut până la 467 milioane RON în 2015 în
comparație cu 68 milioane RON anul precedent având ca rezultat o rentabilitate a capitalurilor
proprii de 7,8% (de la 1,2% in 2014) și o rentabilitate a activelor totale de 1,0% (de la 0,1% în
2014). Banca a înregistrat tendințe similare care au dus la un rezultat net de 445 milioane RON,
în creștere de la 43 milioane RON în 2014.

Nici veniturile Băncii, nici cele ale Grupului nu depind de un singur client sau de un grup
de clienți legați, neexistând astfel riscul ca pierderea unui client să afecteze în mod semnificativ
nivelul veniturilor.

37
2.4.5 CONCLUZII 2015 SI PERSPECTIVE 2016 . CIFRE CHEIE.

În 2015, BRD a înregistrat o creștere substanțială a profitabilității, extinderea bazei de


clienți - persoane fizice şi dezvoltare susținută pe segmente strategice şi solvabile – persoane
fizice și mari clienți corporativi.

În anul 2016, BRD este pregatită să profite de cererea îmbunătățită de credite, contând pe
baza sa largă de depozite, solvabilitatea confortabilă, rețeaua puternică și capacitatea de inovare.

38
2.5. Promovarea produselor și serviciilor “BRD- Groupe Société Générale"

Activitatea de promovare capătă dimensiuni deosebite în cadrul băncilor care

trebuie să-și promoveze activ serviciile lor și imaginea solidă a firmei pentru a-și asigura

prezența și expansiunea pe piață.

Principalele medii folosite pentru a transmite mesajul clienților potențiali a băncii

“BRD- Groupe Société Générale”sunt :

 Presa- care este cel mai important mediu pentru publicitate ,


 Televiziunea și radioul,
 Publicitatea exterioară prin : afișe, panouri, însemne luminoase.
 Tipariturile prin editarea de cataloage, pliante, prospecte, broșuri, agende și calendare,
fluturași și afișe.

Orice mesaj publicitar al băncii “BRD- Groupe Société Générale” este realizat în maniera
comunicării promoționale, să sugereze avantajele pe care le prezintă colaborarea cu banca,
aspecte care particularizează banca sau produsele sale.

Sponsorizarea este o altă cale de promovare a activității bancare BRD dar prin ea se

promovează numai imaginea băncii, nu și unele produse și servicii oferite.

BRD - Groupe Société Générale este un actor important al vieții din comunitate, prin
sponsorizările acordate diferitelor domenii din viața socială, culturală și sportivă românească.
Banca s-a implicat în viața socială prin sponsorizarea anumitor fundații a căror activitate
principală o reprezintă ajutorarea copiilor aflați în aceste instituții (ASCHF, UNICEF ,SERA
România ) sau celor cu rezultate școlare excepționale, provenind din familii defavorizate
( Fundația Solidaritatea ).

Alte forme de promovare a imaginii și a serviciilor băncii “BRD- Groupe Société


Générale” sunt distribuirea gratuită clientilor băncii, băncilor corespondente cât si salariaților
bancii de : agende, calendare, pixuri, pungi, alte materiale de protocol cu cel puțin sigla băncii.

39
Capitopul 3.Perspectiva dezvoltării internaționale

Acționând pe baza unor strategii și politici flexibile cu prudență impusă de evoluția


mediului economic, BRD reușeste să se adapteze cerințlor economiei de piață acruale ,
concomitent cu dezvoltarea sa permanentă sub aspect organizațional , patrimonial și financiar .

Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comert pe piață , în cadrul unei
strategii de parteneriat pe termen lung cu clienții săi .

Stragegia de dezvoltare durabilă este fondată pe 3 valori comune tuturor entităților din
Grupul BRD – profesionalism , inovație și spirit de echipă .

Principalele obiective ale dezvoltării BRD sunt :

o Adaptarea organizării și a metodelor la atragerea clientilor


o Creșterea selectivă a activelor
o Inovația
o Reducerea coeficientului de exploatare
o Rentabilitate durabilă

Strategia comercială prevede modificări și îmbunătățiri în sectorul retail și non-retail .

Sectorul Retail - Persoane fizice

o Evoluția modelului de afaceri de la o „banca de tranzacții” la o „banca relațională”


o Definirea şi dezvoltarea unui plan de acţiune care vizează creșterea satisfacției clienților
și reducerea ratei de pierdere a clienților
o Consolidarea poziţiei pe piaţa economiilor
o Continuarea promovării creditelor imobiliare și susţinerea producţiei de credite de
consum prin campanii specifice
o Intensificarea promovarii soluțiilor de bancă la distanță recent modernizate, în scopul
accelerării transferului tranzacțiilor internaționale
o Focus pe acțiuni vizând îmbunătățirea calității serviciilor

40
Sectorul Retail - Small businesses

o Orientarea către satisfacerea eficientă a nevoilor zilnice ale clienților cu produse de


calitate foarte bună, vizând astfel creșterea volumului de tranzacții atrase
o Abordare prudentă a creditării pe acest segment.

Sectorul Non retail- Companii

o Dezvoltarea unei strategii sectoriale în concordanță cu oportunitățile pieței, vizând cu


prioritate sectoarele de energie, agricultură/agro-industriale, infrastructură, mari
comercianți și mari exportatori
o A fi partenerul bancar de referință în cadrul programelor de dezvoltare naționale și
europene
o Focus pe valoarea adaugată a produselor

41
Capitolul 4.Concluzii

Pentru a creea o imagine cât mai clară a Grupului BRD se face apel la
analiza SWOT .

PUNCTE TARI

• Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 930 de
agenţii.

• BRD oferă servicii de calitate prin intermediul a 9.500 de angajați profesioniști.

• Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare
din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.

• Rețeaua de bancomate BRD acopera intreg teritoriul țării.

• Oferta de produse și servicii ale bancii este foarte diversificată (produse de finanțare , produse
de economisire, servicii de investiții financiare, servicii de brokeraj, sevicii custodie, depozitare
s.a.)

• BRD dezvoltă o politică de responsabilitatea socială prin care se dorește contribuirea la


dezvoltarea unei societăți romanești durabile si performante.

PUNCTE SLABE

• Vulnerabilitatea datelor la atacurile informatice.

• Eficiența muncii angajaților în anumite cazuri.

• Limitarea libertății de acțune prin politica Băncii Naționale și a organelor legislative.

• Vulnerabilitate la acțiunile concurenței

42
OPORTUNITĂȚI

• Deschiderea de noi sucursale, bancomate.

• Colaborarea și sponsorizarea anumitor evenimente pentru promovarea imaginii băncii.


(evenimente sportive, campanii sociale)

• Îmbunătățirea serviciilor oferite.

• Specularea anumitor situații favorabile aparute în piață.

• Abordarea unor noi segmente de piață sau a unor noi piețe (creșterea numărului de clienți)

• Dezvoltarea unor produe și programe inovatoare , alternative ale operațiunilor bancare clasice
(internet banking, dezvoltarea rețelei EPOS)

AMENINȚĂRI

• Vulnerabilitatea sistemului informatic la eventualele atacuri cibernetice.

• Anumite acțiuni venite din partea concurenților.

• Politică restricivă a organelor abilitate în domeniu (BNR)

• Amenințări venite din partea Statului (marirea cotelor de impozitare s.a.)

• Amenințări rezultate din contextul economic (criză economică)

43
Capitolul 5. Referințe bibliografice:
Wall Street , http://www.wall-street.ro/

BRD – Group Société Générale , www.brd.ro

TotalSoft , http://www.totalsoft.ro/

44