Sunteți pe pagina 1din 1

2.18.

Amenajarea locală şi regională


Amenajarea teritoriului semnifică ansamblul măsurilor Cuvinte cheie
de ordin administrativ, legislativ şi tehnic de punere în valoare
a unui teritoriu. ¾ amenajarea teritoriului
Aceasta se referă la crearea de noi structuri teritoriale ¾ amenajarea locală
(drumuri, locuinţe, industrii, canale, sisteme de irigaţii, sisteme
¾ regiunea de dezvoltare
hidroenergetice, aeroporturi, staţiuni turistice etc.) precum şi la
corectarea unor structuri teritoriale stânjenitoare (împădurirea ¾ amenajarea regională
terenurilor defrişate, combaterea eroziunii solului, demolarea
cartierelor insalubre, asanarea de mlaştini etc.).
Amenajarea locală şi cea regională se realizează într-o Abordarea problemelor de amenajare a
strânsă legătură, amenajarea regională asigurând cadrul general teritoriului la nivel substatal (local, regional)
de manifestare şi implementare a amenajării locale. reprezintă consecinţa politicilor de
Amenajarea locală nu semnifică realizarea unor nuclee descentralizare administrativă şi politică, şi
locale de dezvoltare independente, ci implică o conexare a sporirea rolului comunităţilor regionale şi
locale în edificarea bunăstării lor. Statul
acestora în vederea perceperii graduale a unui optim teritorial. „paternalist” a centralizat puternic rolul de
Spre exemplu, construcţia unei autostrăzi nu reprezintă numai decizie şi puterea economică, adoptând politici
o cale de asigurare a legăturilor rapide între două centre urbane severe de „nivelare teritorială”, prin excluderea
mari, ci şi o interrelaţionare a mediilor adiacente locale şi actorilor principali (populaţia locală şi
cuplarea acestora la un angrenaj teritorial de rang superior, care regională) de la formularea şi aplicarea
deciziilor în materie de dezvoltare teritorială.
este regiunea. (fig. 43).
Regiunea de dezvoltare reprezintă un teritoriu de
extensiune variabilă, asupra căruia se focalizează factorii Procesul amenajării locale porneşte de la
concurenţi ai dezvoltării. Aceştia sunt: capitalul, tehnologia şi nivelul aşezărilor care reprezintă principalele
factorul demografic. centre de „control şi comandă” ale teritoriului.
Delimitarea regiunilor de dezvoltare porneşte de la Acesta vizează redimensionarea vetrelor de
identificarea apartenenţei regionale a comunităţilor locale şi nu aşezări în conformitate cu noile nevoi de
locuire, reconfigurarea tramei stradale,
prin trasarea unor limite artificiale care au mai degrabă o amplasarea optimă a dotărilor publice (de
conotaţie politică, nefiind eficiente. Bunăoară, încadrarea preferinţă în centrul localităţii, pentru a fi uşor
Depresiunii Maramureşului la Regiunea de Dezvoltare de accesibile), echiparea cu infrastructuri edilitare
Nord-Vest constituie un act de extremă artificializare, (reţele de alimentare cu apă, gaz metan, energie
maramureşenii negăsindu-şi o identificare potrivită în noul electrică, canalizare, modernizarea drumurilor,
rampe de depozitare a deşeurilor etc.). Aceste
angrenaj regional artificial. De aceea este mai oportună categorii de intervenţii teritoriale se realizează
constituirea unei regiuni transfrontaliere de dezvoltare, decât o în conformitate cu reglementările legislative în
asociere teritorială artificială. vigoare, fiind statuate prin planuri de amenajare
Cu cât disponibilul de capital, de tehnologie de înalt nivel locale (P.U.Z.- Plan Urbanistic Zonal, P.U.G.-
şi de populaţie bine instruită este mai ridicat, cu atât procesul Plan Urbanistic General şi P.U.D. – Plan
Urbanistic de Detaliu).
dezvoltării locale şi regionale va genera o optimizare a
utilizării resurselor şi a bunăstării populaţiei.

109