Sunteți pe pagina 1din 11

6.

Citarea surselor bibliografice:

exigențe APA
(American Psychological Association)
Note curs

Important de știut este faptul că există reguli importante,


fundamentale pentru a marca contribuțiile/aportul,
recunoașterea cercetătorilor și autorilor de cărți, la lucrarea
dumneavoastră. Manualul de publicare al Asociației
Americane de Psihologie (2013) ne transmite de o manieră
clară, riguroasă „principiile, regulile de stil care să faciliteze
înțelegerea lecturii, care să favorizeze dezvăluirea integrală
a informației esențiale” (p.xiii). Reținem că este vorba
despre niște standarde de citare foarte clare și riguroase
impuse în redactarea materialelor de către asociații de
profesioniști. Preluăm date importante referitoare la citarea
surselor, din a VI a ediție a Manualului de publicare elaborat
de specialiștii Asociației Psihologilor Americani (2013).

NOTĂ. Prof. I. Neacșu (2015) prezintă în lucrarea


„Metode și tehnici de învățare eficientă”, un interesant

1
capitol intitulat Consultarea, utilizarea și realizarea
bibliografiei lucrărilor (pp.223-233). Prezentăm prin
preluare, căteva idei cu valoare de sinteză pentru acest
subiect. Astfel:

1. Există mai multe stiluri de citare recunoscute,


acceptate sistemul Chicago (Chicago University), sistemul
Harvard, sistemul MLA (The Modern Language
Association) și sistemul Vancouver (p.226)
2. Principiile cercetării bibliografice se referă
la: precizarea clară a subiectului pentru care se caută
informație; identificarea tilurilor de publicații, alegerea celor
mai eficiente metode de cecretare a surselor informaționale.
Acestea pot fi directe (publicații, documente) și indirecte
(cataloage de bibliotecă, mențiubni de lucrări apărute în
textile unor cărți etc.); reducerea timpului și efortului de
găsire, de triere; clasificare și evaluare a informațiilor,
ținerea unei evidențe exacte a documentelor utilizabile pe
tema respective (idem. pp. 223-224).
3. Există recomandarea de a nu exista mai mult
de trei citate pe o pagină (idem.p.227)

2
4. Citatul trebuie să fie corect și complet,
verificabil (idem.p.226).
5. A cita presupune citirea/studierea lucrării care este
citată.
6. Citarea ideilor unor cărți, studii, articole, lucrări
presupune că acestea au avut o influență directă
asupra studiului propriu.

1. Citarea directă a surselor – așa cum aflăm din


Manualul de publicare APA (2013) „presupune
reproducerea cuvânt cu cuvânt a materialului citat direct din
lucrarea unui autor.Citarea presupune menționarea în text a
autorului, anul și pagina”. Referința completă se face în lista
bibliografică (p.170). Citatele trebuie să repecte întocmai:
modul în care se exprimă autorul, ortografia, punctuația
(vezi p.172).
Exemplificare 1:
Descriind modul în care creierul uman prelucrează
informația pe care o primește, K. Albrecht (2007) explică
faptul că, „creierul are un mecanism similar de acțiune în
cazul punctelor oarbe sociale și psihologice. Nu vedem ceea
ce nu vrem să vedem. Și vedem, în schimb, ceea ce vrem să

3
vedem” (p.33), ceea ce arată ca o incapacitate de a percepe
realitatea așa cum este și, mai degrabă, crearea acesteia în
momentul percepției.
În situația în care citatul se plasează până la sfîrștul
textului, (vezi Manualul APA, 2013), atunci textul va fi
încadrat între ghilimele iar sursa va fi marcată la sfarsitul
textului, cu semnul de punctuație după paranteza finală (p.
170).
Exemplificare 2:
Dacă încercăm să deslușim mecanica jocurilor
psihologice, atunci aflăm că “este vorba despre un schimb
asemănător tranzacțiilor cu fond dublu (adică tranzacții ăîn
care coexistă o tranzacție de suprafață – vizibilă sau audibilă
– numită tranzacție la nivel social și o tranzacție
subînțeleasă – numită tranzacție la nivel psihologic” (R. De
Lassus, 2000, p.80).
Dacă citatul este consistent și se constiuie într-un
paragraf în sine, atunci la finalul citatului se vor preciza
între paranteze, după ultimul semn de punctuație, autorul,
anul pagina.
Exemplificare 3:

4
Despre relația între personalitate, motivație și emoție,
specialiștii în domeniu au următoarele observații:
Orice ar fi inteligența, orice ar fi inteligențele, îți este
folositor să te naști cu un potențial intelectual
considerabil.Te ajută și să ai profesori excelenți sau
tehnologii la îndemână, pentru că ele ne pot ascuți
inteligența și îmbogăți reprezentările mentale. În fine, a fi
conștient de propria învățare și de propriile structuri ale
cunoașterii poate constitui de asemenea un avantaj. Așa cum
ne putem îmbunățăți sănătatea printr-o cunoaștere intimă a
corpului și prin monitoriozarea regulată a funcțiilor și
structurilor lui, tot așa ne putem îmbunățăți gândirea printr-o
monitorizare strategică areprezentărilor și proceselor noatre
mentale. (H. Gardner, 2005, p.82)
Citând Manualul APA (2013), I.Neacșu (2015) notează
că, dacă textul citat cuprinde între 3-4 cuvinmte până la 40
cuvinte atunci se va include în text, între ghilimele duble, și
se continuă fără alte semne de punctuație. Dacă citatul este
mai mare de 40 cuvinte, se scrie ca un paragraf nou, fără
ghilimele (p.227).

5
2. Parafrazarea sau citarea liberă –
Manualul de publicare APA ediția a VI a (2013), care ne
propune un set de norme recunoscute și acceptate de
comunitatrea academică, recomandă ca în cazul în care se
face trimitere la o idee dintr-o altă carte să se mnționeze
nunmărul paginii, paragraful, astfel încât cititorul să poată
identifica cu ușurință, sursa respectivă (p.171).

3. Citarea referințelor în text – conform


standardelor APA (2013), citarea permite cititorului
identificarea rapidă a sursei respcetivei informații, din lista
bibliografică ce trebuie să se găseasca la finalul
articolului/cărții. În această listă, numele autorilor vor fi
ordonate alfabetic. În interiorul textului, trimiterea
bibliografică se va face prin menționarea autorului și a
anului de apariție a lucrării. Manualul de publicare APA
(2013) atrage atenția autorilor de a verifica dacă fiecare
sursă citată în text apare și în lista de final a bibliografiei
precum și invers, dacă fiecare titlu din lista bibliografică de
final se regăsește în interiorul textului (p.174).

6
4. Lucrare cu un singur autor. Există mai multe
variante de situații, iar standardele de scriere și citare APA
(2013) fac următoarele precizări

- Dacă numele autorului este integrat în text, se va


preciza între paranteze rotunde, doar anul de apariție.

Exemplificare 4

Gardner (2005) susține că dacă obiectivul este găsirea


înțelegerii, atunci, atunci trebuie să oferi elevilor cât mai
multe ocazii de a demonstra înțelegerea, în condiții diferite.
De asemenea, elevii trebuie să primească un feedback
continuu și util.

- Dacă numele autorului nu este integrat în text, atunci


el va fi menționat între paranteze rotunde, alături de anul
apariției lucrării.
Exemplificare 5

Dacă obiectivul este înțelegerea conceptelor, atunci, nu


există decât un unic mod de a măsura succesul: elevilor
trebuie să li se dea multiple ocazii de a-și etala înțelegerea în

7
condiții diferite și să primească permanent un feedback util
(Gardner, 2005 p, 223).

5. Lucrarea cu mai mulți autori. Pentru această


situație, standardele de citare APA precizează că atunci când
sursa citată are doi autori, ei vor fi trecuți de fiecare dată
când sunt citați în text. Dacă însă, lucrarea are mai mult de
doi utori, atunci ei vor fi citați prima dată integral, iar la
următoarele citări, va fi menționat doar numele primului
autor urnmat de et al. (punct după al) și anul, dacă este
prima mențiune într-un paragraf) (vezi Manualul de
publicare APA, 2013, p.175).

6. Autori cu același nume. Dacă în lista de lucrări


citate există mai mulți autori cu același nume, recomandările
APA (2013) ne precizează faptul că trebuie inclusă inițiala
primului autor în toate citările (p.176).

7. Autor anonim. Dacă autorul este necunoscut,


atunci “ citați în text cuvântul Anonim, urmst de virgulă și
an – (Anonim, anul)” (APA, 2013, p.176).

8
8. Citarea materialelor de pe internet,
materiale nepaginate – standardele APA ne indică faptul
că citarea presupune menționarea autorului, anului și a
numărului paginii, între paranteze rotunde. Dacă sursele nu
au paginile numerotate dar cuprind paragrafe numerotate,
atunci acestea trebuie utilizate în locul numărului paginilor,
cu folosirea abrevierei para (APA, 2013, p.171).

9. Bibliografia la subsolul paginii – se scrie în


următoarele reguli prenumele (intreg sau prescurtat), numele
autorului (dască lipsește se trec trei steluțe, fie instituția care
girează lucrarea), locul apariției, editura sau tipografia, anul
apariției, pagina/paginile (după I. Neacșu, 2015, p.227).

10. Când reproducerea unui citat nu se face

direct după original – în aceste condiții, bibliografia de


subsol de pagină cuprinde mai înâi referința originalului,
urmată de referința documentului intermediar, între care se
pune „citat după” sau „ap.” (apud=după) (după I. Neacșu,
2015, p.227).

9
11. Bibliografia generală alfabetică. Autorii se
trec în ordinea alfabetică a numelor.La același autor, ordinea
este cărți, studii, articole, și în cadrul acestora fie ordinea
citării fie anul de apariție (idem., p.229).

12. Pentru articole, studii. Descrierea se face astfel:


Numele și prenumele după care se pune virgula, Titlul
articolului după care se pune punct. Titlul periodicului în
care a aparut articolul, sub forma În: urmat de titlul
periodicului, după care se pune virgulă sau punct, sau scris
între ghilimele. Datele de apariție: anul, volumul/numărul
periodicului, luna de apari’ie, paginile între care se găsește
studiul sau, într-o altă variantă se începe cu numărul, luna,
anul, pagina, între care se pun virgule. (idem. p.225).

13. Citări din articole. Standardele de scriere APA


(2013) prevăd următoarele recomandări
- Citat dintr-un raport de cercetare – autor, (an), titlul
lucrării (Raport nr.), locul apariției;
- Citat dintr-o teză de doctorat/disertație – autorul
(anul). Titlul lucrării. Accesată la...(numele bazei de date
online) sau dacă este nepublicată, după titlu se face

10
următoarea specificație: lucrare nepublicată, numele
instituției, locul
- Citat dintr-un articol de revistă – numele autorului
(anul, luna), titlul articolului, numele revistei, vol.
(nr.), paginile; pentru cele online se adaugă adresa
exactă a site-ului (APA, 2013, ap. I. Neacșu, 2015,
p.229).

11