Sunteți pe pagina 1din 6

Concurs de creație plastică, artă fotografică, creație literară

SE ADRESEAZĂ PREȘCOLARILOR, ELEVILOR DIN CLASELE CP- VIII ,


CADRELOR DIDACTICE

Proiect inclus în Calendarul Activităților Educative Municipale al Inspectoratului Școlar al Municipiului


București nr. 744/ 15.01.2020, poziția 34 /A1 ,Ediția a III a, Mai 2020
REGULAMENT DE ORGANIZARE
CONCURS REGIONAL ,,EMOȚII PRIN ARTĂ“
AN ȘCOLAR 2019-2020
INFORMAŢII DESPRE PROIECT

Titlul proiectului: EMOŢII PRIN ARTĂ

Tipul activității : concurs

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, arte vizuale

Ediţia nr.3

Proiectul este cu participare: directă  indirectăonline

,, “
Organizator: COLEGIUL NAȚIONAL ELENA CUZA , BUCUREȘTI

ARGUMENT

,,Iată care e taina mea: Limpede nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în taina lucrurilor.“

(Antoine de Saint-Exupery)

Dezvoltarea emoțională optimă reprezintă una dintre componentele esențiale ale adaptării. Ea este necesară
pentru menținerea stării de sănătate mentalăși influențează dezvoltarea și menținerea relațiilor sociale. Cercetările
din domeniul psihologiei au arătat că un nivel ridicat de abilități intelectuale poate contribui semnificativ la rezultate
bune în diferite domenii cum ar fi cel școlar, dar nu este suficient pentru o bună adaptare. In vederea identificării
factorilor care contribuie la procesul adaptării și atingerea succesului în viață s-a accentuat foarte mult investigarea
rolului jucat de trăirile afective. Astfel, persoanele care au abilităti emoționale bine dezvoltate au mai multe șanse să
fie mulțumite în viață, să fie eficiente în mai multe domenii, săîși gestioneze stilul de gândire care stă la baza propriei
productivități, să reușească să comunice eficient cu ceilalți, să stabileascăși să mențină relații adecvate. Cele două
părți ale creierului: emoțională și logicăîndeplinesc deseori funcții diferite în determinarea comportamentelor, dar
totuși sunt complet interdependente. Astfel, dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să ne punem în valoare
aptitudinile intelectuale și creativitatea.

Prin intermediul proiectului Emoții prin artă ne propunem săîi facem pe copii conștienți de trăirile emoționale
proprii și ale celorlalți, precum și încurajarea cadrelor didactice și a părinților pentru implicarea în procesul de
dezvoltare socio-emoțională a celor mici.
GRUPUL ȚINTĂ
SCOPUL PROIECTULUI:
 Dezvoltarea simţului estetic;
 Dezvoltarea capacităţii de empatie şi de respect, de înţelegere şi acceptare pentrusentimentele celorlalţi;
 Formarea de aptitudini şi atitudini morale;
 Sporirea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii:
 Schimb de bune practici între cadrele didactice.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
Familiarizarea copiilor cu semnificația unor emoţii şi rolul acestora în dezvoltarea umană;
Educarea copiilor în spiritul respectului și prețuirii oamenilor, a emoţiilor acestora;
Realizarea de lucrări literar-artistice și plastice prin care să redea importanţa şi frumuseţea emoţiilor;
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
CONCURSUL “Emoţii prin artă” se desfăşoară astfel:

Toate secţiunile au ca temă principală emoţia.

I. SECŢIUNI :

1. Creaţie plastică/ fotografie – -preșcolari și elevi - “ Emoţiile se surprind ”


2. Creaţie literară (proză, poezie)-preșcolari și elevi - “ Fericirea are chipul mamei”
3. Schimb de bune practici – cadre didactice – “Bucuria jocului” (articol în care sunt prezentate jocuri
utilizate în cadrul activității didactice- care vor fi publicate într-o culegere de jocuri cu ISBN)
II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Lucrările vor respecta următoarele cerinţe de elaborare:

SECȚIUNEA 1

 creaţiile plastic/ fotografiile surprind emoțiile în rândul ființelor (bucurie/ tristețe , veselie / entuziasm
etc) .Trebuie să fie realizate în format A4, orice tehnică plastică însuşită;
 fotografiile se realizează alb-negru, JPG, format A5;
SECȚIUNEA 2 SI SECȚIUNEA 3

 creaţiile vor fi tehnoredactate în format A4, cu font Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de
2 cm. şi nu depăşesc 1-2 pagini ;
 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi
instituţia (Times New Roman, 12, Bold);la două rânduri sub numele autorului se va scrie textul lucrării (Times
New Roman,12);sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, numele cadrului didactic coordonator;
 este necesar să folosiţi semnele diacritice corespunzătoare limbii române;
 lucrările se listează A4, se pun în plic și se trimit,pe adresa Colegiului Național Elena Cuza , precum și în format
word și prin email la adresa ncnicoletaciobanu@gmail.com; isabeladoman@yahoo.com
 lucrările primite, care respectă (obligatoriu) criteriile menţionate anterior, se vor constitui într-un
volum cu ISBN – care va fi trimis prin email tuturor cadrelor didactice participante.

Participarea este fără taxă.


III. CRITERII DE EVALUARE / JURIZARE
* Se va urmări exclusiv munca elevului, complexitatea viziunii sale asupra temei alese.
* Se va urmări gradul de originalitate şi imaginaţie pe care elevii îl dovedesc prin lucrarea realizată.
*Vor fi descalificate lucrările care nu respectă tematica concursului.
IV.PROGRAM
Înscrierea se va face în perioada,15.01.2020 – 31.03.2020 pe baza fişei de înscriere și a ACORDULUI de
PARTENERIAT (completat in dublu exemplar).
Un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări, indiferent de secţiune.
Fiecare lucrare expediată, va fi însoţită de o etichet ă cu urm ătoarea structur ă:

ELEV
CLASĂ
SCOALĂ/GRADINITA
TITLUL LUCRARII
PROFESOR COORDONATOR
SECTIUNEA

Toate materialele vor fi expediate într-un plic / colet pe adresa


Colegiul Naţional “Elena Cuza”,
Bucuresti, Sector 6,
Str. Peştera Scărişoara, nr.1,
cod 062071, OP 74 .

Data limită a trimiterii lucrărilor: 31 martie 2020 , data postei.


Jurizarea va fi facută de către organizatori şi partenerii concursului, în data de 7 iunie 2020
Nu se admit contestaţii. Lucrările nu se restituie.
Elevii vor primi diplome , iar profesorii adeverințe, diplome și varianta PDF a volumului tipărit.
Nu se acorda premii in bani sau alte bunuri materiale.

Diseminare: prin intermediul www.cnelenacuza.ro, www.didactic.ro, facebook,

PERSOANE DE CONTACT
NICOLAE ISABELA isabeladoman@yahoo.com
CIOBANU NICOLETA ncnicoletaciobanu@gmail.com
TERECOASA IRINA irina_terecoasa@yahoo.com
Fișă de înscriere

CONCURS REGIONAL ,,EMOȚII PRIN ARTĂ“

AN ȘCOLAR 2019-2020

UNITATEA ŞCOLARĂ............................................................................................................

ADRESA UNITĂŢII ŞCOLARE (localitate, stradă, număr, judeţ, cod poştal)

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

CADRUL DIDACTIC PARTICIPANT...........................................................................................................

E-MAIL...............................................................................................................................................................

TELEFON..........................................................................................................................................................

NR. NUME ȘI PRENUME PARTICIPANT CLASA SECȚIUNEA TITLUL LUCRĂRII

1.

2.

3.

Doresc să particip cu articol la SECȚIUNEA 3 – Schimb de bune practici și să primesc un exemplar al revistei
Bucuria jocului cu ISBN.

TITLUL ARTICOLULUI ................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

SEMNATURA CADRU DIDACTIC

...................................................
COLEGIUL NAȚIONAL “ELENA CUZA” _______________________________________________
Str Peștera Scărișoara nr 1 ________________________________________________
Sector 6, București Adresa____________________________________________
Tel: 0214132495 _________________________________________________
contact@cnelenacuza.ro
Tel.______________________________________________
nr……………………/ …………………
nr……………………/ ……………………

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL“EMOȚ II PRIN ARTĂ”

I. PĂRŢI
Încheiat între:
COLEGIUL NAȚIONAL “ELENA CUZA”, cu sediul în Str Peștera Scărișoara nr 1 , Sector 6, București reprezentată de
doamna profesor CARMEN TICĂ , în calitate de director şi profesor CIOBANU NICOLETA și TERECOASA IRINA –
coordonatori proiect, în calitate de APLICANT
și
Instituția_________________________________________________________________, cu sediul în loc.
_____________________________________, str. _______________________________________, nr. ________,
jud. ________________ ________, reprezentată de domnul/doamna ______________________________, în calitate
de DIRECTOR și de doamna________________________________________________, în calitate de PARTENER.
II. SCOP
Realizarea în comun a unor programe, acţiuni, activităţi şi proiecte cu caracter informaţional, asistenţial şi aplicativ;
colaborarea dintre aplicant și partener în vederea organizării și desfășurării de activități extracurriculare în instituția
Aplicant prin proiectul educațional ,,Emoții prin artă”, imclus în CAEM 2020, poziția 34/A1.
III. OBIECTIVE
 Colaborarea partenerilor în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a unor activităţi curriculare şi
extracurriculare;
 Stimularea şi dezvoltarea creativităţii, imaginaţiei, dinamismului în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de
parteneriat, a toleranţei şi a flexibilităţii în luarea deciziilor şi a responsabilităţii în evaluarea acţiunilor comune;
 Antrenarea copiilor, părinţilor, a cadrelor didactice, a partenerilor în derularea acţiunilor propuse.
IV. GRUP ȚINTĂ:Preșcolari și elevi clasele CP-VIII ; Cadre didactice din învățământul preuniversitar
V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
a. Aplicantul se obligă:

Să informeze partenerii despre organizarea proiectului;

Să respecte termenele de desfășurare a concursurilor și simpozioanelor;

Să distribuie regulamentul concursurilor partenerilor;

Să transmită participanților diplomele obținute;
b. Partenerul se obligă:
 Să mediatizeze proiectul educațional menționat mai sus;
 Să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituția prin derularea proiectului;
VI. DISPOZIŢII FINALE
 Acordul de parteneriat are valabilitate de 1 an şcolar (2019 – 2020);
 Acordul poate fi revizuit sau completat, cu acordul reciproc al părţilor;
 Prezentul acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

COLEGIUL NAȚIONAL “ELENA CUZA” __________________________________________


DIRECTOR,
DIRECTOR,
PROF. ...........................................

S-ar putea să vă placă și