Sunteți pe pagina 1din 8

Anul şcolar: 2019 - 2020

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Agricol Beclean Avizat,


Profesor: Sângeorzan Gabriela Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate prof. Balla Gheorghe Mirel
Disciplina: Geografie
Clasa: a IX-a D, E (profesională) Director,
Nr. ore alocate: 1 oră/săpt. (TC); 2 ore x 32 săpt.= 64 ore/an (32 săptămâni conform OMEN nr. 3207/22.02.2019) prof. Magdea Mircea - Florin

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Geografie fizică (,,Pământul planeta oamenilor”)
Unitatea de Nr. de Observaţii/
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna
învăţare ore Evaluare
SEMESTRUL I (09.09.2019 – 20.12.2019)
1. Pământul 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
- o entitate a (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Elemente de geografie Test iniţial
Universului 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; fizică. Recapitulare
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile  Universul şi Sistemul
străine; 5 1–3
solar
2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific
ştiinţelor;  Evoluţia Universului şi a
2.2. Formalizarea informaţiilor; Terrei Evaluare
3.2. Analiza interacţiunilor dintre elementele naturale;  Caracteristicile orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; Pământului şi consecinţele
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; geografice
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor
cartografice.
2. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Măsurarea (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Coordonatele geografice
şi 2.1. Operarea cu sistemul conceptual şi metodologic specific  Reprezentări cartografice
reprezentare ştiinţelor;
a spaţiului 2.2. Formalizarea informaţiilor;  Măsurarea şi calculul 3 3–4
terestru 4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice; distanţelor şi al suprafeţelor
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii; pe hărţi geografice şi în
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 1
4.3. Utilizarea convenţiilor în citirea şi interpretarea suporturilor orizontul local
cartografice; Evaluare
 Reprezentările cartografice
4.4. Trecerea de la o scară la alta; scrisă (T1)
şi societatea omenească
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple.
3. Relieful 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Scoarţa terestră ca suport al
terestru (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; reliefului: structură şi
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; alcătuire petrografică
3.2. Sesizarea unor succesiuni de procese naturale;
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii;  Unităţile majore ale
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie reliefului terestru
cartografică sau grafică;  Agenţi, procese şi forme de
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată; relief
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
 Tipuri şi unităţi de relief
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale reliefului 7 5–8
în contextul mediului înconjurător.  Analiza şi interpretarea
reliefului
 Relieful şi societatea
omenească
 Relieful orizontului local
 Aplicaţii practice în
orizontul local Evaluare
scrisă (T2)
 Recapitulare și evaluare
4. Atmosfera 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
terestră (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Alcătuirea şi structura
1.2. Argumentarea unui demers explicativ; atmosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Factorii genetici ai climei
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice; 5 8 – 10
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Climatele Terrei
cartografică sau grafică;  Evoluţia şi tendinţele de
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau evoluţie a climei
identificate pe modele;
 Hărţile climatice şi harta
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
sinoptică. Analiza şi
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
interpretarea datelor
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 2
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului  Clima şi societatea
înconjurător; omenească Evaluare
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea scrisă (T3)
 Clima orizontului local
mediului geografic.
5. Apele 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
Terrei (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Componentele hidrosferei
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;  Apele continentale şi
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale; oceanice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Analiza şi interpretarea
cartografică sau grafică; unor date hidrologice 5 11 – 13
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau  Hidrosfera şi societatea
identificate pe modele; omenească
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
 Hidrografia orizontului
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
local
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;  Aplicaţii practice în Evaluare
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea orizontul local scrisă (T4)
mediului geografic.
6. Viaţa şi 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice
solurile pe (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;  Biosfera şi organizarea ei.
Terra 1.2. Argumentarea unui demers explicativ; Evoluţia vieţii pe Terra
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;  Pedosfera
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie  Zonele biopedoclimatice 4 13 – 15
cartografică sau grafică;  Biosfera, solurile şi
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau activitatea omenească
identificate pe modele;
 Aplicaţii în orizontul local
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului
înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 3


Vacanţa de iarnă/intersemestrială (21.12.2019 – 12.01.2020)
SEMESTRUL al II-lea (13.01.2020 – 12.06.2020)

7. Mediul, 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Interacţiunile dintre


peisajul şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente; elementele naturale ale
societatea 1.4. Descrierea şi explicarea mediului natural; mediului
omenească 2.3. Înţelegerea proceselor elementare din natră şi a specificului
mediului înconjurător;  Interacţiunile dintre om şi
2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor naturale ale unui anumit mediul terestru
teritoriu;  Peisajele naturale
2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente naturale şi
 Factorii geoecologici
sociale; 3 16 – 17
naturali
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic.  Tipurile de mediu natural
 Rolul mediului geografic în
evoluţia şi dezvoltarea
societăţii omeneşti Evaluare
orală
 Mediul orizontului local
Sinteză şi 1.1. …. 5.5.  Pământul – planeta 1 17 Evaluare
evaluare oamenilor finală (Tf)
I. Geografie 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Elemente de geografie
politică (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare fizică. Recapitulare Test iniţial
la geografie politică 18 - 19
 Statele şi grupările
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile 4
regionale de state
străine
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice  Evoluţia în timp a hărţii
referitoare la state politice Evaluare
 Principalele probleme orală
actuale de geografie
politică
II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Dinamica populaţiei
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare  Bilanţul natural al
la populaţie
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 4
a aşezărilor 1.2. Argumentarea unui demers explicativ populaţiei
umane 2.2. Formalizarea informaţiilor  Mobilitatea teritorială a
3.2. Analiza interacţiunilor dintre mediul natural şi populaţie
A. Geografia populaţiei
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei cartografice şi grafice 20 – 22
populaţiei
referitoare la populaţie  Bilanţul total al populaţiei 5
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii  Evoluţia numerică a
4.4. Trecerea de la o scară la alta populaţiei
4.5. Construirea unor schiţe cartografice simple
 Tipuri de medii de viaţă
 Răspândirea geografică a
populaţiei
 Structuri demografice
(rasială, confesională,
etnolingvistică, pe grupe
de vârstă şi sexe,
socioeconomică, pe
medii)
 Populaţia, protecţia
mediului înconjurător şi
dezvoltarea durabilă
Evaluare
 Recapitulare și evaluare
scrisă (T1)
II. Geografia 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Habitatul uman: definire
populaţiei şi (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii referitoare şi componente
a aşezărilor la aşezări  Urbanizarea
umane 1.2. Argumentarea unui demers explicativ
1.3. Utilizarea unor elemente terminologice minime din limbile  Dinamica urbană şi
B. Geografia străine explozia urbană 7 22 – 25
aşezărilor 3.2. Sesizarea unor succesiuni în evoluţia aşezărilor
umane  Funcţiile şi structura
4.2. Operarea cu simboluri, semne şi convenţii funcţională a aşezărilor
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie omeneşti
cartografică sau grafică
5.3. Utilizarea unor metode de analiză directă sau mediată a  Forme de aglomerare
aşezărilor umane umană

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 5


5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor  Metropole –
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale aşezărilor megalopolisuri
omeneşti  Peisaje rurale
Evaluare
 Organizarea spaţiului scrisă (T2)
urban şi rural. Planul
oraşului
 Amenajarea locală şi
regională
 Recapitulare și evaluare
III. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Resursele
Geografie (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de extraatmosferice şi ale
economică geografie economică atmosferei
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social – 3 26 – 28
A. Resursele  Resursele litosferei
naturale economice
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Resursele hidrosferei Evaluare
geografie economică  Resursele biosferei scrisă (T3)
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie
cartografică sau grafică
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
III. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia în timp şi spaţiu
Geografie (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de a practicilor agricole
economică geografie economică  Tipuri şi structuri
1.2. Argumentarea unui demers explicativ 3 28 – 29
B. teritoriale agricole
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social - Evaluare
Agricultura
economice  Regiuni şi peisaje orală
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de agricole
geografie economică
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 6
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
III. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Evoluţia activităţilor
Geografie (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de industriale
economică geografie economică  Industria energiei
C. Industria 1.2. Argumentarea unui demers explicativ electrice
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese social - 2 30
economice  Regiunile industriale
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Studiu de caz: analiza a Evaluare
geografie economică două regiuni industriale orală
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau (o regiune din Europa şi o
identificate pe modele regiune din continentele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor extraeuropene)
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
III. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Definire şi tipuri
Geografie (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii de  Căi de comunicaţie şi
economică geografie economică transporturi
1.2. Argumentarea unui demers explicativ 2 31 Evaluare
D. Serviciile
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice de  Comerţ, turism scrisă (T4)
geografie economică  Recapitulare și evaluare
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau
identificate pe modele
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor
discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente referitoare la
resurse, agricultură, industrie şi servicii
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea
mediului geografic
IV. 1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice  Marile ansambluri
Ansambluril (concepte, noţiuni) pentru prezentarea informaţiei economice şi geopolitice
e 2.4. Relaţionarea spaţială a elementelor economice şi geopolitice ale lumii 1 32 Evaluare
economice şi 2.5. Sesizarea unor legături observabile între elemente orală
planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 7
geopolitice economice şi politice  Uniunea Europeană şi un
ale lumii 5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în analiza dimensiunii ansamblu extraeuropean
geopolitice a lumii

Sinteză şi 1.1. …. 5.5.  Aspecte geopolitice, 1 32 Evaluare


evaluare demografice și economice finală (Tf)
ale lumii contemporane

Notă:
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu planul-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, aprobat prin OMECI nr. 3411/16.03.2009, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a IX-a, aprobată prin OMECT nr.
3458/09.03.2004, structura anului școlar 2019-2020 aprobată prin OMEN nr. 3191/20.02.2019 şi metodologia de proiectare şi de organizare a
instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Planificarea calendaristică este întocmită în conformitate cu Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, aprobate prin OMECTS nr. 3081/27.01.2010 anexa 2, programa școlară pentru disciplina Geografie, clasa a X-a aprobată prin
OMEC nr. 4598/31.08.2004, structura anului școlar 2018-2019 aprobată prin OMEN nr. 3220/19.02.2018 şi metodologia de proiectare şi de
organizare a instruirii promovată de ghidurile metodologice de curriculum şi didactică.
 Numărul de ore din prezenta planificare are o valoare orientativă și, de asemenea, intervalul de săptămâni din structura anului școlar.
 Planificarea calendaristică se va modifica/ajusta în conformitate cu intervalul de desfășurare a programului ,,Școala altfel” stabilit la nivelul fiecărei
unități de învățământ și va însuma un număr total de 32 săptămâni de cursuri.
 Rubrica ,,Competenţe specifice” cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate.
Conţinuturile şi competenţele specifice vor avea în vedere exemple relevante de pe Terra, din Europa şi din România.
 Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le realizeze şi
poate extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
 Modalităţile de evaluare trebuie diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/
investigaţii, portofolii etc.).

planificări geografie, clasa a IX-a profesională, 2019-2020 8

S-ar putea să vă placă și