Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă probleme - tipul STRUCT

1. La o stație meteo se alcătuiește zilnic un buletin meteorologic care conține numele


meteorologului de serviciu, presiunea și temperatura atmosferică din ziua respectivă. Se
citesc buletinele meteo pe parcursul a n zile. Se cere să se determine și să se afișeze
temperatura maximă atinsă în perioada urmărită, presiunea și ziua în care s-au stabilit.

2. La un concurs de informatică au participat n elevi, pentru fiecare elev cunoscându-se


numele, liceul de proveniență și nota obținută. Scrieți un program care citește datele elevilor
participanți, determină și afișează numele elevilor cu nota cea mai mare, precum și media
aritmetică a notelor concurenților.

3. Dirigintele unei clase cu n elevi trebuie să întocmească situația școlară a clasei sale la
sfârșit de an școlar. Pentru aceasta el are nevoie de numele, media generală, numărul de
absențe nemotivate și nota la purtare ale fiecărui elev. Numele, media și numărul de
absențe se iau din catalog, iar nota la purtare se calculează în funcție de absențele
nemotivate astfel:
- între 0 și 9 absențe nota este 10;
- între 10 și 19 de absențe nota este 9;
- între 20 și 39 absențe nota este 7;
- peste 40 de absențe nota este 5 și elevul este exmatriculat.
Elevii care au media peste 9,50 și nota 10 la purtare iau premiul I. Să se scrie în fișierul text
situatie.txt, în ordine descrescătoare a mediilor generale elevii care iau premiul I, sub forma:
pe fiecare linie a fișierului numele elevului, urmat de media generală.
De asemenea, se cere afișarea pe ecran a numărului elevilor exmatriculați. Dacă nu există
astfel de elevi, se va afișa mesajul Nu sunt elevi exmatriculați.