Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru - subprograme

1. Se citește de la tastatură un număr natural x. Să se scrie în fișierul text prime.txt numerele prime mai
mici sau egale cu x. Programul va conține o funcție care primește un număr natural, testează dacă
numărul este prim și returnează 1 în caz afirmativ și 0 în caz contrar.
2. Se citește de la tastatură un număr natural n și apoi se citesc cele n X n elemente, numere întregi, ale
unei matrici pătratice. Să se scrie în fișierul palindrom.txt toate numerele palindrom aflate deasupra
diagonalei principale a matricei. Programul va conține o funcție pentru citirea lui n și a elementelor
matricei și o funcție care primește un număr întreg, testeaza dacă numărul primit este palindrom și
returnează 1 dacă da și 0 în caz contrar.
3. Se citesc de la tastatură trei numere reale a, b și c. Se cere ordonarea crescătoare a celor trei numere,
prin interschimbări. Programul va conține o funcție pentru interschimbarea a două valori primite ca
parametru.
4. În fișierul text bac.txt se află mai multe numere naturale (cel mult 10000). Se cere să se scrie în fișierul
ordonare.txt, în ordine crescătoare, câte un număr pe fiecare rând, valorile de exact două cifre din
fișierul de intrare. Realizați un algoritm eficient din punct de vedere al utilizării memoriei. Programul va
conține o funcție pentru sortarea elementelor unui vector.
5. Se consideră două matrici pătratice a și b, prima cu n linii și n coloane, a doua cu m linii și m coloane,
citite de la tastatură. Să se verifice dacă elementul cu valoare minimă din prima matrice se găsește sub
diagonala principală a celei de-a doua matrici și să se afișeze un mesaj corespunzător. Programul va
conține o funcție pentru citirea elementelor unei matrici, o funcție pentru determinarea minimului unei
matrici care primește ca parametri matricea și numărul de componente și returnează elementul minim
și o funcție care primește ca parametru un număr natural, o matrice și numărul de elemente, verifică
dacă numărul se găsește în matrice și returneaza 1 dacă da și 0 în caz contrar.
6. Dintre primele n numere naturale să se afișeze acelea care au suma cifrelor un număr impar.
Programul va conține o funcție care primește ca parametru un număr natural, calculează și returnează
suma cifrelor numărului.
7. Se citește de la tastatură un șir de n numere întregi. Scrieți un program care șterge din șir elementul
maxim, de fiecare dată când apare în șir și afișează șirul astfel obținut. Programul va conține o funcție
pentru citirea lui n și a elementelor unui vector, o funcție care determină și returnează valoarea maximă
din vector, o funcție care șterge un elementdin vector a cărui poziție este primită ca parametru și o
funcție care afișează elementele unui vector.
8. Se citește de la tastatură un număr natural. Să se formeze în memorie și apoi să se afișeze pe ecran cel
mai mare număr care se poate forma cu cifrele numărului. Programul va conține o funcție pentru
sortarea elementelor unui vector și o funcție pentru formarea numărului cerut.
9. Se citesc de la tastatură două numere naturale m și n și apoi m X n numere naturale reprezentând
elementele unei matrici. Să se afișeze elementele de pe chenarul exterior al matricei, ordonate
descrescător. Programul va conține o funcție pentru citirea elementelor unei matrici, o funcție pentru
sortarea elementelor unui vector și o funcție pentru afișarea elementelor unui vector.
10. Se citesc de la tastatură două numere naturale p și q, reprezentând capetele intervalului închis [p,q] .
Să se scrie în fișierul text perfecte.txt, câte un număr pe fiecare rând, toate numerele perfecte din
interval. Un număr este perfect dacă este egal cu suma tuturor divizorilor săi, mai puțin numărul însuși.
Programul va conține o funcție care primește ca parametru un număr natural, verifică dacă este perfect
și returnează 1 dacă da și 0 în caz contrar.