Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT- METODA DESCRIERII

Repere Descriere detaliată


Subiectul lecţiei Relația ereditate-mediu-educație în dezvoltarea umană (disciplina
Psihologia Educaţiei)
Tipul lecţiei Mixtă
Prerechizitele Este nevoie ca studenţii să demonstreze:
necesare  Capacitatea de a compara dezvoltarea biosocială ş dezvoltarea
psihică;
 Cpacitatea de a construi argumente pentru a respinge abordările
ineiste şi ambientaliste
 Interes şi implicare pentru lecţie, fiecare implicându-se pe
parcursul lecţiei.
Obiectivele La finalul situaţiei de învăţar, studenţii vor fi capabili să:
operaţionale - să găsească exemple prin care să ilustreze rolul mediului în
dezvoltare;
vizate
- să găsească exemple prin care să ilustreze rolul eredităţiiîn
dezvoltare;
- să găsească exemple care să întemeieze teza dublei determinări.
Strategia Demersul inductiv, se porneşte de la fapte, date, evenimente particulare
didactică care sunt descrise de către profesor.
Sarcina/sarcinile  să asculte informaţiile expuse de către profesor şi să-şi ia notiţe;
de învăţare  să fie activi prin punerea de întrebări pentru a fixa mai bine
cunoştiţele;
 să acceseze cunoştinţele anterioare cu privire la ereditate, mediu,
educaţie.
Modalitatea/ Pentru a-i ajuta pe studenţi să înţeleagă mai bine cursul care este predat
modalităţile de şi noile informaţii care vin cu acesta, profesorul va începe cu descrierea
fenomenelor, întrebându-i, în primul rând pe elevi, cum ar defini în
sprijinire a
viziunea lor, conceptele de devoltare, ereditate, mediu şi educaţie.
elevilor în Această metodă, metoda descrierii este eficientă pentru acest curs
demersurile lor deoarece studenţii deja cunosc în prealabil conceptele expuse.
cognitive/ de Profesorul v-a descrie conceptele, fenomenele şi relaţiile dintre acestea
învăţare printr-un limbaj accesibil studenţilor, iar în cazul conceptelor mai
(exemplificare abstracte, acesta v-a interveni în ajutorul unei înţelegeri mai bune asupra
subiectului descris.
concretă)
P: Cum aţi putea voi defini conceptul de dezvoltare?
Aici studenţii vin cu răspunsuri la întrebările expuse de către profesor,
după care acesta, după ce a ascultat toate opiniile, expune într-o manieră
cât mai uşoară descrierea conceptelor.
P: Dezvoltarea umană este un termen apropiat celui de evoluţie ce
conţine conotaţii de continuitate şi finalitate, ce presupune trecerea de la
o stare iniţială considerată simplă, la o stare mai stabilă şi mai
complexă.De asemenea, ereditatea este proprietatea fiinţelor vii de a
transmite urmaşilor caracterele dobândite de-a lungul filogenezei.
S: Ce este acea ,,filogeneză”?
P: Filogeneza este o denumire a procesului de dezvoltare a vieţii pe
pământ.
Intervenţia prin întrebare a studentului este benefică deoarece prin
explicarea acestui fenomen, elevul a mai luat la cunoştinţă o informaţie
pe care nu o cunoştea şi pe care acum a inmagazinat-o.

P: Acum că am văzut ce este ereditatea, să vedem cum defineşte


psihologia de specialitate termenul de ,,mediu”. Mediul, aşadar, este
totalitatea influenţelor naturale şi sociale, directe şi indirecte, voluntare
şi involuntare care constituie cadrul în care se naşte, trăieşte şi se
dezvoltă fiinţa umană
P: Iar ultimul concept, cel de educaţie, în literatura de specialitate,
educaţia reprezintă activitatea specializată, specific umană, desfăşurată
în mod deliberat, prin care se mijloceste raportul dintre om şi factorii de
mediu, favorizând dezvoltarea omului prin intermediul societăţii şi a
societăţii prin intermediul omului. Educaţia face medierea între ceea ce
s-ar putea manifesta (contribuţia eredităţii) sub aspectul conţinutului,
momentului, nivelului, intensităţii, duratei, formei şi ceea ce se oferă
(contribuţia mediului)
Când profesorul expune conceptele, studenţii îşi iau notiţe din ceea ce
spune profesorul, completând o fişă de curs, dată de către profesor la
începutul cursului pentru a putea aprofunda cunoştinţele şi, eventual,
pentru a putea fi un suport în învăţarea studentului.

După ce profesorul expune conceptele, acesta începe să explice relaţia


dintre acestea în dezvoltarea umană, prezentând două teorii care stau la
baza acesteia : teoria ereditară şi cea ambientală.

P : Aceste teorii susţin rolul fundamental al eredităţii în devenirea fiinţei


umane, avându-şi originile în cercetările biologilor. În viziunea lor
ereditatea determină orice evoluţiei a omului.
Teoriile ereditariste exagerează rolul eredităţii, înlăturând rolul
modelator al celorlalţi factori: mediul social şi educaţia. Sunt teorii
pesimiste, în opoziţie cu concepţia educabilităţii, fapt ce diminuează
rolul real şi demonstrat al educaţiei şi mediului social.
Concepţiile ereditariste au inspirat teoriile extremiste care afirmau
superioritatea unor rase faţă de altele.
P: Ambientalismul absolutizează rolul şi ponderea factorilor sociali
(socio-educaţionali) în dezvoltarea individului negând sau
desconsiderând semnificaţia eredităţii. Curentul a fost susţinut mai ales
de sociologi, dar implicaţiile absolutizărilor au „atins“ şi psihologia şi
teoriile educaţiei. De la pesimismul pedagogic generat de ineism s-a
alunecat într-un optimism exagerat de tipul „educaţia poate totul“.
Spre deosebire de ereditarişti, reprezentanţii acestor teorii: Locke,
Rousseau, Helvetius, Watson, Diderot, afişau o încredere absolută în
puterea şi valoarea factorilor socio-educaţionali.

După expunerea teoriilor, profesorul implică studenţii printr-o întrebare.


P: Din punctul vostru de vedere, care dintre teoriile prezentate vi se pare
cea mai potrivita?
S: În opinia mea, cred ca teoria ereditaristă este cea mai potrivită
deoarece unicitatea biologica este una din trăsăturile definitorii ale
fiinţei umane. Ea îşi pune amprenta asupra întregii deveniri umane, nu
într-un mod independent, ci în corelaţie cu factorii externi, de mediu şi
educaţie.
P: Mulţumesc de răspuns. Altcineva mai are vreo opinie?
S: Eu consider că mediul cuprinde ansamblul elementelor naturale,
sociale, culturale ce ne înconjoară şi cu care omul este în interacţiune
permanentă, pe tot parcursul vieţii sale. Factorii de mediu acţioneaza în
anumite contexte sau cadre sociale - grupurile familiale, de joc, de
învăţătură - care constituie şi ele tot atâtea medii. Influenţa factorilor de
mediu se exercită nu numai asupra constituirii psihicului în ontogeneză,
dar si asupra proceselor fizice - osificarea, dentiţia, greutatea - prin
condiţiile alimentare, igienice şi de protecţie pe care le oferă.
P: Mulţumesc de raspuns.
Astfel, prin explicaţiile oferite de studenţi, profesorul realizează că
fenomenele, conceptele, ideile transmite de catre el au fost receptate de
către studenţi.
După descrierea ideilor, fenomenelor, profesorul va concluziona cursul
printr-o aplicaţie pe care stuenţii vor trebui să o completeze în grupe de
câte 4 persoane pentru ca informaţia să fie mai bine fixată. Dupa
completarea ei, profesorul va da fiecărei echipe câte un feedback pentru
a putea ştii ce informaţii nu au ramas prea bine întipărite în mintea
studenţilor.

Bibliografie
- Bucoş, M., Jucan, D. (2007). Teoria şi metodologia instruirii. Repere şi instrumente
didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Editura Paralela 45.
- Cocoroad, E. (2010). Introducere în teoriile învăţării. Iaşi, Polirom.
- Cerghit, I. (1976). Metode de învăţământ. Bucuresti, Editura Didactică şi Pedagogică.