Sunteți pe pagina 1din 8

Maria Pastourmadzis

Traducere: Preot Dr. Staicu Ciprian-Ioan

CUIFVRA CGVMCI.{IryA
201,4
CUPRINS

221
,,TE iert!"
f umind lind a sfintei slave, a Tatdlui
,ll.ururc, a SfAntului, fericitului Iisuse
Hristoase; venind la apusul soarelui, vlzind
lumina cea de seard. Lduddm pe Tatdl, pe Fiul
9i pe Sfantul Duh Dumnezeu. Vrednic egti in
toatd vremea a fi ldudat'de glasuri cuvioase, Fiul
lui Dumnezeu, C9l ce dai viald, pentru aceasta
lumea Te sldvegte."
. Se insera. Era pulind lumind, doar cAteva
raze paliderdzbdteau pe sub ugd,
Zervos stdtea pe vine, pe Patlrl lui,
incercAnd sd find adunate picioarele sale lungr.
Auzeavag rugXciunile Vecerniei. . ;,
Celdlalt s-a ridica! gi-a firdllat mdinile lui
slabe in.sus gi se uita spre cerul albastru care se
vedea prin fereastra ingustd a celulei.
,,lntdregte, 'Doamne, sfAnta qi dreapta
credinld , a ortodocAilor cregtini, '. iaf 'Sfantd
Biserica Ta o pdzegte in veacul veacului."
SFANTUt
M

- Pdi, ce sd ili fac eu dacd egti sfAnt! Eu sunt


- El spunea ceva, dar Zervos nu il inlelegea; de vind? Sau oare numai eu ili spun aga? Tofi din
incAt cu capul a
a fdcut 9i trei metanii mati, aqa aceastd inchisoare te considerd sfAnt.
cu evlavie semnul
atins pdmAntul. Apoi qi-a fdcut Vasile a oftat adAnc:
SfinteiCruci:,,PentrurugdciunileSfinlilor - Ah!
Fiul
Pdrinlilor noqtri, Doamne Iisuse Hristoase' - De aceea, a continuatZervos cu giretenie,
pe
lui Dumnezeu, miluieqte-ne gi ne mAntuieqte tofi ne intrebdm: ce cauti un sfAnt, un ,,miel al lui
noi." Dumnezeu" printre noi, lupii, drojdia societdfii?
automat'
Zewosqi-afdcut 9i el ctuce' inmod Celilalt gi-a plecat capul 9i buzele i-au
A vrut sd spund ceva, dar prietenul
lui qi-a scos
pe jumdtate rdmas pecetluite.
metaniile Je sub pern6' Nodurile Zervos s-a tArAt pAnd la capdtul patului
sd alunece
stricate, tocite de atingere, au inceput s5u, ca sd-l priveascd mai bine.
printre degete: ,,Doamne Iisuse Hristoase'
'miluiegte-md. - Mdi, Sfinte, a spus el incet, eu plec peste o
Doamne Iisuse Hristoase"'"
lund. Voi fi eliberat. Am locuit gase ani lmpreund
Zewos a aqteptat cu rdbdare' Nodurile in aceastd celuld. M-ai compdtimit, !i-a pdsat de
printre
mat[niilor au fdcut unul, doud, trei cercuri mine, ai fost ca gi Tatdl acelui fiu risipitor de care
cu delicatele sub
degete. Apoi gi-a pus mdtdniile ne-ai istorisit din Evanghelie. $i eu te-am iubit,
Crucii:
peirre, gia fdcut din nou Semnul gtii asta, te-am ingrijit cAnd ai fost bolnav, pe tine
a
- Sldvit sd fie Dumnezeu Cel Preabun! te binecuvdnteazd. Dumnezeu! Dar tu niciodatd
suspinat el cu uqurare' nu mi-ai spus cine egti, de unde egti, ce te-a adus
Zetvos'
- Ai terrninat, Sfinte? a intrebat aici? Sufletul tdu e ca o scoicd inchis5! Vorbegte,
Am terminat, a rdsPuns linigtit binecuvAntatule, ca sd ili ugurezi sufletul!
celdlalt gi s-a agezat pe marginea
patului lui'
Celdlalt a tdcut din nou.
incrucigAndu-gi mAinile'
ciupd - Vorbeqte, mdi Sfinte... Zervos te iubegte.
- Mei, Zewos, a addugat el gAnditor - Vorbesc, a spus el hotdrdt.
tot strigi
pulind vreme, te rog, inceteazd sd md - Cu cine?
',,Shnte"
gi,,Sfinte". Numele meu este Vasile'
SFANTUL

ucis? Nu ai ucis. Eu imi pun capul la bdtaie. Nu


- Cu Dumnezeal meu' ai ucis.
Tot timpul
- Cu Dumnezeul tdu' $tim asta' Sfdntul se uita gi avea o durere in privire.
mdi' Sfinte'
I te rogi Lui. Dar nu este de ajuns' O durere...
nevoie sd
i" urii"t,a mai bine ca mine' Avemfi fost nevoie - Nu ai ucis, aga-i? a insistat Zervos cu
vorbim gi cu un om' Dacd n-ar incdpdlAnare.
de aceasta, Dumnezeu ne-ar fi fdcut animale
- Nu, nu am ucis, a suspinat obosit Sfantul.
sdlbatice.
- Ai vdzut? $tiam e1r, a strigat Zervos
- Ah! a oftat din nou Vasile' triumfdtor. $i de ce iji este fricd sd o spui,
- Doar sufli 9i rdsufli' ai observat
asta?
ajuns! a spus mdi? Este cinstea gi mdndria ta! $i spune-mi,
Iar cAnd taci, taci! Ce sd-!i fac? De mdi bdiete, a continuat el, vesel cd SfAntul era
Zewosqi de indatd a tdcut mdnios' nevinovat. Cum de te-au confundat cu ucigagul?
el dupd
- MAi, tu vrei sd vorbegti' a spus cum si Semeni cu el?
pulin timp cu viclenie dar' desigur' - Semdnam mult cu ucigagul, a murmurat
mine' un
u.."pt" sfinlenia ta sd vorbeascd cu Vasile, vorbind de unul singur.
o
gunoi?
Sfdntul' de - Cat de mult, mdi copile? Era fratele tdu
inceteazd, Iannis! s-a cldtinat
- geamdn? a strigat Iannis cu naivitate.
gi faci sd imi sAngereze
ce spui astfel de cuvinte
- Oh! a gemut SfAntul gi trupul i s-a frAnt in
sufletul9i mai mult? doud. Taci,Iannis!... Taci! a spus el gAfdind.
ias6'
- Aivdzrtt? Ai sAnge in tine! Lasd-lsd Zewos s-a uitat la el gi i s-a fdcut toatd
Eu plec peste cAteva
sd se curele rana' Ce aqtepfi? pielea ca de gdind. A sdrit imediat din patul lui
zile. $i altul ca mine, cdruia sd
ii pese de tine'
gi s-a dus lAngd el.
unde vei mai gdsi?
Celdlalt gi-a rid'icat pentru prima
datd fala - Vasile, l-a luat el dupd umeri, Vasile,
fratele meu, ce nenorocire te-a lovit, mdi? a
gi l-a
Privit. aldt' a murmurat el qi s-a speriat. AtAta, atAta durere nu
- SPune-mi mdcar atdt' numai
ucis' de ce ai mai vdzuse vreodatd pe fala unui om. $i mintea
continuat Zeloscu mullumire' ai
1t
SFANTUL

lilucracuvitezaunuifulger.Printottrupullui - Nu jura, nu se cade. imi ajunge cuvAntul


tdu.
a simlit un fior'
Vasile, eu sunt, Zewosl' $i dacd
vrei' imi - il ai, i-a spus Zervoscu cdldurd.
-
-r dacd nu vrei, taci"'
spui, - Am fost gemeni, a spus el incet. Am iegit
pentru o din pAntecele mamei noastre in aceeagi zi, in
Dar SfAntul igi revenise deja' Doar
din nou privirea acelagi ceas, ca gi Isav gi lacov. $i semdnam ca
clipd a fost ln starea aceea 9i apoi
Doar
ioiu r"a"nenit plind de bundtate 9i blAndd' doud picdturi de apd. Nimeni nu ne deosebea.
ochi'
lacrimi mari, tdcute ii curgeau din Doar mama noastrd putea, dar gi ea cAteodatd ne
Zewos i-a luat mdinile uscilive 9i
i le-a incurca. Iar noi ca nigte copii, fdceam glume gi
mAngAiat. ne schimbam numele intre noi. Dar chiar dacd
"- Eu sunt. d'acd vrei' imi spui' dacd nu la chip eram identici, eram diferili la suflet.
$i
vrei, taci ... El era iute, vioi, de nestdpAnit, tot o joacd gi o
SfAntul plAngea, iar tdlharul ii
mdngAia
zburddlnicie. Eu eram moderat, linigtit, toati
dat' Vasile
mdinile cu afecliune' La un moment ziua eram cu cdrfile gi cu slujbele Bisericii. Dar
gi-a ridicat capul 9i l-a privit cu duioqie/ cu ne iubeam, numai Dumnezeu gtie cAt de mult ne
recunogtinld. iubeam! Mereu eram impreund, qi la gcoal5, gi
a goptit el ca
,,iati-m6, Dumnezeul meu' Ia joac6,, intotdeauna. PAnd cAnd a venit vremea
sine, de doudzeci de ani robul
tdutace'
p"n,* tdu este gi am crescut, pand la vdrsta cAnd bdrbatului ii
bar T,, i_ai dat o inimi de om. $i robul cregte barbd, gi vede femeia altfel ca pAnd atunci.
iatt6-mdl"
om, nu este fiard sdlbaticd' Doamne' Sfantul s-a oprit gi ochii lui mici, negri, s-au
aceastd rugdciune
$i de indatd ce a terminat intunecat.
in sinea sa' a sPus:
el cu uqurare' - $i ali gdsit fiecare cAte o fatd 9i v-afi
- i1i voi ,pnt"t", Zetvos, a sPus indrdgostit de ea a incercat Zervos sd 1l ajute sd
i]i voi
pentru c6\ipas[ de mine gi md iubegti' spund.
,prrr,u. Dar'nu vei spune aceasta
nimdnui!
- In mormAnt voi lua aceasti
taind cu mine' - Doar el, a suspinat incet SfAntul. Eu nu
am apucat. Se numea Arhonti gi era de sus, de
Sfinte! ]i-o jur!
13
l2
SFANTUL

Kostas le-a dat gi casd gi bani, iar ei i-au dat fata.


de cinci sate de satul
la munte, la o depdrtare era ,,Frate, nu te apropia de ea, il sfdtuiam eu, cum
nostru. Noi locuiam la cAmpie' Arhonti indrdznegti sd te apropii de o fatd strdind?" Dar
tAndrl-nugtiudac[impliniseoptsptezeceani- el se mAnia, se inrogealafatd,, i se umflau venele
supli ca ramurile
gi era foarte frumoase' i"ulta' de la tAmpld: ,,Ce spui, mdi? - mi certa - cu ce
strdluceau ca mdrgelele
de primiv at6, iat ochii este ea de vind cd au vAndut-o de cdnd era copild
de chihlimbar' Fratele
meu qi ea dansau la marea
acelei relicve uscate, acelei umbre? Arhonti este
Toatd cAmpia 9i toate
sdrbitoare a SfAntului llie' a mea, auzi? O iubesc Ai ea md iubegte. Pentru
bitrAni' sus pe munte'
satele se adunau, tineri 9i mine a fost creatd ea de mAinile lui Dumnezert,
focuri qi dansau pana dimineafa' auzi? Ne fierbe sAngele in vene!"
"irt"a"""
cunosculi.o tu"o"oscufi'
Au dansat d
i,1,?]; - Ei, aga curn zici, mdi Sfinte, nu putem
Arhonti qi loi pllt:i
fratele meu 9i "t"lt":
ii vedeam qr
de departe
spune cd fratele tdu nu avea dreptate. Acel crin
iit*""urou'"' Iu'
eu sd se vegtejeascd in nigte mAini bdtdtorite de
tremuram de fric6' vArsta inaintatd! l-a intrerupt Zervos.
Iubirea este un lucru
- De ce, dtagdsfinte? Taci, Zervos, gregegti. Oricum ar fi.,
rdl,? aintrebat Zewos' strdind' cununia este un lucru sfAnt, o taind extraordinard,
sd iubeqti o femeie
- Nu, dar este reu iar pe cei pe care Dumnezeuii unegte in bisericd,
Asta este rdu' Pentru cd
Arhonti era cdsdtoritl
cu omul sd nu indrdzneascd sd ii despartd - aga
la bisericd' cu preot 9i
rrrdt,Zewos, cdsdtoritd spune Evanghelia. Dar fratele meu nu a fost
pe cAnd incd era o
,ruui. rur*1ti ei o d'6duserd' de acord cu porunca lui DumnezelJ, nici nu i-a
care era cu ao^ua31:11:
copilX, BanuluiKostas' pdsat de bArfele oamenilor, care se adunau pe la
nu igi gdsise pAnd atutrcr
ani mai mare decAt ea 9i colfuri gi vorbeau pe ascuns. Limbile vorbeau,
o pereche cu care sd igi lntemeiez" ?. "i1: se zugrdveau situatii, se descriau scene, se
penlru c6. avea multe avert'
ii ,prrrr"u.t Ban,
ln oraq unde ficea
amestecau adevdruri gi minciuni. Iar imaginatia,
multe proprietdli ii cobora 9i ca gi vAntul din pddurea care arde in fldcdri, a
erav zece suflete la
comert. Arho# era sbracd t Banul intelit acea pornire rea pe care o are omul in
ea ln familie qi aveau ce sd mdnAnce'
'''o 15
SFANTUL

pentru cd mX temeam, aveam o presimlire.


el, de a mAnca prin cuvinte carnea aproapelui' Fratele meu se jura pe toli zeii qi dracii cd Banul
de la
Ziceat cd a venit un tAndr inalt' brunet Kostas aflase adevdrul gi cd se feregte de el, dar
cAmpie gi a sedus-o pe Arhontula BanuluiKostas' eu ii gtiam patima care il topea qi imi zicearn cd,
tufigurilor cum
$i ascultatt, ziceauei, in spatele nu se va abline sd nu se ducd la Arhonti. ,,Vom
cum
cei doi igi mdrturiseau iubirea 9i vedeau merge impreund, am insistat eu, ca sd te feregti
umbrele lor se proflleaz|' sub lumina
lunii' $i il de rdu mai ugor, sd nu indrdznegti sd te apropii
vedeau, zicea!, pe acel tAndr cum intra
in casa de casa ei" . Ainleles ce urmdresc Ai a acceptat sd
ziceau cd
pdcdtoasei, cAndlip seaBanulKostas' $i il insofesc. ,,Sd nu ili fie teamd pentru mine, mi-a
acestuia'
acel destrdbdlat murddrea aqternuturile spus, nu vreau sd md apropii de ea, este acolo el,
Lucrurile acestea se gopteau din gurd in solul ei" .lar cuvAntul ,,eI" l-a pronunjat cu atAta
garlde la o ureche la alta, pAnd cdnd au ajuns 9i urd, incAt ochii lui negri s-au intunecat ca iadul.
au aripi Aga cd dupd-amiazd am pornit la drum,
ia urechile soplui ei' Vezi tu' cuvintele
gi zboarl,dupd ce au ieqit de pebuze' nu pofi
sd dar cum sd urci?... A inceput sd bati vAntul gi
i" mai prtnzi. Eu desigur, zic cd qi sd nu fi fost sd cadd o zdpadd cu fulgi mari ca nigte bucdfi
ce se intAmpl5' de pAine. Rofile maginii derapau in curbe ca pe
aceste cuvinte, Banul ar fi simfit
cdci altfel se uitd ochii femeii cAnd igi tobogan. Am ajuns pAnd ln satul dinaintea celui
inqeald

solul.
al Arhontiei. ,,Nu putem merge mai departe,
nerdbddtot Zewos' mi-a spus fratele meu, ne va prinde noaptea.
9i omorul? l-a intrerupt
-
omorul cum Nu vom putea in nici lurr caz sd mai coborAm
care incepuse sd irnleleagd urmarea'
de acolo. Sd rdmAnem aici, si innoptdm la
s-a intAmPlat?
hotelul doamnei Hrisi gi dupd ce se va lumina
Era iarnd, era un frig cumPlit de ne
- in sat de zhtd., vedem ce facem". Aga cd ne-am oprit
usturau mAinile. Ni se terminaserd lemnele gi md simfeam ugurat de faptul cd nu ne-a prins
gi trebuia sd urchm in satul Arhontiei' la
nenea
noaptea in satul Arhontiei.
Lumbror, care locuia acolo 9i vindea lemne
singur' Ne-am culcat, dar el nu putea sd doarmd.
pentru lntreaga regiune' ,,Nu te vei duce Cu ochii larg deschigi, fratele meu se uita la tavan
i-u*,prrc fraielui meu, vom merge impteund"'
17
16