Sunteți pe pagina 1din 5

Nr.

Fișa de observare a lecției


Data:................ Numele și funcția cadrului didactic asistat:............................
Specialitatea:............................Clasa:................ Numărul de elevi prezenți/numărul de elevi absenți:...........................
Disciplina/disciplinele la care se realizează asistența: ................................................ Unitatea de învățare/unitățile de
învățare: ................................................. Tema lecției/temele lecțiilor: ...........................................................................
Tipul lecției/tipurile lecțiilor: ....................................................................... Tipul inspecției: ..........................................

Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri Recomandări


1 2 3 4
Evaluarea Planificarea și proiectarea activității
activității didactice
cadrului — Planificarea activității didactice
didactic — Proiectarea activității didactice
— Corelarea elementelor proiectării
didactice
—Tipul, calitatea și diversitatea strategiilor
și metodelor didactice incluse în cadrul
proiectării activităților didactice de predare-
învățare-evaluare
— Elemente de creativitate în selectarea
strategiilor și metodelor didactice
— Elemente de tratare diferențiată a elevilor,
incluse în cadrul proiectării didactice, în
special a elementelor care vizează elevii cu
nevoi speciale
Desfășurarea activității didactice
— Concordanța activității didactice realizate
cu planificarea și proiectarea didactică
propusă
— Cunoașterea conținuturilor disciplinei
— Corectitudinea științifică a conținuturilor
transmise
— Organizarea informațiilor transmise
— Claritatea explicațiilor
— Strategia didactică realizată:
— metode și procedee utilizate
— activități de învățare
— forme de organizare a activităților elevilor
— mijloace de învățământ
— Respectarea particularităților clasei de
elevi (ritm de lucru, accesibilizarea
conținuturilor, predarea diferențiată, sarcini
suplimentare)
— Integrarea elementelor de evaluare
încadrul strategiei didactice (tipuri de
evaluare, metode)
— Conducerea activității didactice (stil de
conducere, crearea motivației necesare,
încurajarea elevilor și stimularea interesului
pentru studiu, dozarea sarcinilor,
comunicarea cu elevii)
—Tema pentru acasă ( modul de utilizare,
volum, individualizare)
Evaluarea Atitudinea față de învățare
activității —Atitudinea și responsabilitatea elevilor față
elevilor de rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă și
a sarcinilor de lucru pentru acasă
— Relațiile elevilor cu profesorul,
colaborarea cu acesta în procesul de învățare
— Relațiile elevilor cu colegii, colaborarea
cu aceștia în procesul de învățare
Competențele dobândite de elevi
— Competențele și nivelul competențelor
specifice disciplinei demonstrate de elevi
(cunoștințe, deprinderi, atitudini)
— Gradul de utilizare a cunoștințelor,
deprinderilor și atitudinilor în contexte noi
de învățare
— Progresul realizat de elevi în timpul
lecției
Alte Mediul educațional
componente și — Locul de desfășurare la unitatea de
observații învățământ a lecției
— Dispunerea mobilierului în funcție de
activitate
— Dotarea, resursele materiale și auxiliarele
curriculare utilizate în lecție
— Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor
— Atmosfera generală în clasă
Alte observații
Numele și prenumele persoanei care realizează asistența......................................................
Semnătura ................................................. Calificativ acordat…………………….
Semnatura persoanei asistate ......................................................

NOTĂ:Fiecare oră de asistență a lecției se evaluează acordându-se în mod corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil
(A); slab (S). În cazul în care se realizează mai mult decât o oră de asistență se vor menționa, după caz, toate disciplinele la care se realizează asistența,
unitățile de învățare, temele lecțiilor și tipurile de lecție vizate.

FIŞA DE ASISTENŢĂ NR. ____


I. Date generale:

Data: Clasa: Cadru didactic:


Total elevi în clasă: Prezenţi: Absenţi:
Subiectul şi tipul lecţiei:

Obiectivele
lecţiei: .............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
.............
Obiectivele asistenţei:
..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
II. Aprecierea lecţiei:

Obiectivele Calificativul
Itemi
(inter)asistenţei acordat
1. Respectarea programei
2. Claritatea obiectivelor operaţionale
PROIECTAREA 3. Claritatea obiectivelor formativ-educative
4. Raportul obiective operaţionale - obiective formativ educative
5. Corelarea strategiilor didactice cu specificul particularităţilor de vârstă ale elevilor
6. Oportunitatea resurselor bibliografice
1. Asigurarea climatului propice desfăşurării activităţii
2. Activitatea organizatorică
3. Gestionarea corectă a timpului
MANAGEMENTUL
4. Valorificarea oportună a mijloacelor de învăţământ
LECŢIEI/CLASEI
5. Munca diferenţiată cu elevii
6. Gradul de activizare a elevilor
7. Diversitatea formelor de organizare a activităţii
1. Relaţia conţinut-obiective operaţionale
2. Logica prezentării cunoştinţelor
3. Gradul sistematizării cunoştinţelor
4. Rigoarea ştiinţifică a conţinutului
CONŢINUT 5. Utilizarea unui limbaj adecvat
Şl STRATEGII 6. Abordare creativă/stimularea creativităţii la elevi
7. Interdisciplinaritatea predării
8 Raportul solicilare-relaxare
9. Caracterul practic-aplicativ al cunoştinţelor ;
10. Valorificarea strategiilor activ-participative
11. Feed-back – ul
1. Strategii de evaluare
EVALUAREA 2. Principialitatea notării
3. Valorificarea funcţiei notei
1. Adecva rea stilului didactic la particularităţile clasei
RELAŢIONĂRI
2. Interacţiuni profesor-elev. elev-elev, elev-profesor
1. Obiective fixate
2. Raportul dintre conţinut şi realizarea lecţiei
AUTOEVA-LUAREA
3. Eficienţa lecţiei
4. Menţiuni autocritice
CALIFICATIVUL FINAL

Numele și prenumele persoanei care realizează asistența......................................................Semnătura ...................


Semnatura persoanei asistate ......................................................
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ LA LECŢIE

Numele şi prenumele cadrului didactic:______________________________________


Clasa la care se asistă:______________
Disciplina:_____________________________________
Elevi prezenţi:____________________
Subiectul lecţiei:________________________________________________________
Etapele lecţiei; Conţinutul procesului de Aprecieri şi observaţii
predare-învăţare; Strategii didactice

Indicatori de evaluare a lecţiei

Aprecieri
Indicatori Necesită
Foarte bine Bine Slab
atenţie
Proiectarea lecţiei
- documentare metodică şi ştiinţifică
- respectarea planificării
- claritatea obiectivelor
- unitatea dintre obiective şi conţinut
Adecvarea strategiilor didactice la capacităţile de învăţare ale
elevilor
Pregătirea mijloacelor de învăţământ
Desfăşurarea lecţiei
- aspectul sălii de clasă
- crearea cadrului afectiv propice desfăşurării activităţii
- verificarea cunoştinţelor anterioare
- organizarea conţinutului, înlănţuirea noţiunilor, respectarea
logicii didactice
- integrarea lecţiei în sistemul de lecţii din care face parte
- claritatea şi corectitudinea explicaţiilor
- folosirea exemplelor
- rigoare ştiinţifică
- adaptarea metodelor folosite la obiectivele şi conţinutul
lecţiei
- densitatea lecţiei
- aplicarea cunoştinţelor în situaţii diverse
- îmbinarea diferitelor forme de activitate: individual, pe
grupe, colectiv
- strategii de diferenţiere şi individualizare
- gradul de solicitare al elevilor
- interacţiunile profesor-elev, elev-elev, elev-profesor
- adecvarea stilului didactic la particularităţile clasei
Evaluare
Autoevaluare

APRECIERI GENERALE, RECOMANDĂRI, MĂSURI


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Cine face asistenţa, Cadrul didactic asistat,

S-ar putea să vă placă și