Sunteți pe pagina 1din 8

Puterea, mass-media

şi constituirea spaţiului public

Devenirea unui sistem democratic al mass media, stimulat de libertatea


expresiei şi informaţiei, edificarea democraţiei pluraliste şi afirmarea
pluripartidismului, emergenţa societăţii civile, asigurarea dezbaterilor publice
ale problemelor societăţii, - toate acestea – cu anumite tergiversări şi
inerente lacune în realizarea practică – caracterizează transformările
produse în spaţiul postcomunist, conturînd o realitate, distinctă în mod
substanţial de cea de acum cîţiva ani şi, cu adevărat, complexă, permiţînd
calificarea noului context politic ca al unui nou spaţiu public. "Nou", pentru
că marchează anularea definitivă a prezenţei monopoliste şi autoritare a
partidului dominant în sfera publică, şi încă o dată "nou", pentru că prin
anumite caracteristici esenţiale, pe care le manifestă, tinde spre acel spaţiu
public nou pe care-l confirmă experienţa occidentală [1].
În viziunea lui Jürghen Habermas, noţiunea de spaţiu public (sferă
publică), se referă la procesul de devenire a comunităţii publice -
Offentlichkeit, formate din persoane particulare reunite în public, care este
contrapusă puterii publice, în primul rînd, puterii statului, nefiind antrenată în
mod nemijlocit în exercitarea funcţiilor puterii. Într-o cuprinzătoare definiţie a
lui Denis Reynie, spaţiul public desemnează "discutarea problemelor de
interes public, discutare astfel organizată încît actorii ei sînt obligaţi să
folosească armele argumentaţiei şi să se plaseze în perspectiva intereselor
generale. Spaţiul public este "locul" participării politice, înţeleasă ca expresie
a intereselor şi deliberării, al deciziilor şi al controlului puterii" [2] (de
menţionat doar că în ceea ce priveşte conţinutul dezbaterilor, acesta nu se
referă numai la elementul strict politic, ci şi la cel de ordin cultural, cotidian
etc. – V.M.). În fond, este vorba de aceeaşi piaţă, agora sau for (mai tîrziu –
parlament) ca loc de întîlnire, de circulaţie şi de confruntare a informaţiei, a
opiniilor şi a ideilor. Oportună apare, în acest context, această analogie
extinsă cu piaţa, în accepţia liberală, după cum remarca C. Wright Mills:
"Această idee a secolului al XVIII-lea cu privire la opinia publică echivalează
cu ideea economică a pieţei libere. Pe de o parte, există piaţa, formată din
antreprenori care concurează liber între ei; pe de altă parte, există publicul,
format din cercuri unde se discută opinii diferite. După cum preţul este
rezultatul negocierii anonime a indivizilor, care sînt trataţi cu acelaşi grad de
importanţă, opinia publică este rezultatul gîndirii personale a fiecărui om
care contribuie prin vocea sa la corul mare. Este evident că unii pot să
influenţeze mai mult decît alţii asupra opiniei publice, dar nici un grup nu
monopolizează discuţia şi nici nu determină de unul singur opiniile
predominante" [3]. Spaţiul public devine, astfel, consubstanţial existenţei
democraţiei, semnele distinctive ale căreia rezidă în expansiunea participării
efective a cetăţenilor la dezbateri şi la luarea deciziilor. Tocmai ideea
spaţiului public serveşte drept punct de reper pentru elaborarea unor
conceptualizări ale democraţiei, cum ar fi teoria "democraţiei deliberative",
propusă de cercetătorul american James Bohman, care mizează pe
dezvăluirea "deschisă" a problemelor societăţii şi pe elaborarea soluţiilor în
vederea rezolvării acestora, în cadrul unor consultări generale. În definitiv, în
aprecierea experţilor, spaţiul public este, metaforic, "o cutie de rezonanţă în
stare să scoată antene puţin specifice, dar sensibile la scara societăţii în
ansamblul său, repercutînd astfel asupra sistemului politic probleme care
altfel nu şi-ar fi găsit soluţia în nici o altă parte" [4]. Întemeiată, conform
viziunii habermasiene, pe "autonomia fiecărei conştiinţe individuale şi pe
recunoaşterea reciprocă a acestei autonomii; pe utilizarea unor tehnici
raţionale de argumentare pentru identificarea şi promovarea adevărului
propriu", dezbaterea şi, implicit, constituirea opiniei publice formează, astfel
pivotul noţiunii în cauză. Dezbaterea ajunge, prin urmare, să obţină rangul
de principiu de adoptare a deciziilor politice, motivînd raţional deciziile
majorităţii.
Axat pe ideea procesului polifonic de formare a opiniei, în cadrul căruia
forţa devine substituită prin înţelegere reciprocă (Habermas), prin discursul
amplu şi permanent al diferitelor forţe sociale, conceptul spaţiului public
favorizează focalizarea atenţiei asupra dimensiunii comunicaţionale a
mediului social. În fond, transformarea constantă a faptelor private şi a
faptelor sociale în fapte publice se produce tocmai datorită existenţei mass-
media, tocmai mass-media imprimă caracter public problemelor discutate, şi
tocmai ele constituie, o dată cu evoluţia societăţii şi, respectiv, a spaţiului
public - întrucît mutaţia tehnicilor de comunicare afectează semnificativ
relaţiile sociale şi natura acestui spaţiu, - acel "loc" deschis care-şi asumă un
rol politic, cel de mediere - instaurînd "o dialectică între singular şi colectiv"
[5], - între stat şi societate. Habermas evidenţiază două ipostaze ale puterii:
cea emergentă în procesul comunicării şi cea exercitată în mod
administrativ: "În activitatea comunităţii politice se întîlnesc şi se
încrucişează două procese contrare: pe de o parte, constituirea
comunicaţională a puterii legitime, care apare în cadrul procesului de
comunicare, liberă de orice constrîngeri… pe de altă parte – o astfel de
asigurare a legitimităţii prin intermediul sistemului politic, cu ajutorul căreia
puterea administrativă încearcă să dirijeze comunicarea politică". În
consecinţă, rolul exercitat de mass-media conferă o mai mare vizibilitate
activităţii guvernative, aceasta devenind mult mai susceptibilă de a fi supusă
presiunilor. În cazul inconsistenţei guvernării ori a lipsei soluţiilor oferite,
atitudinea provenită din spaţiul public conduce la sancţionări grave din
partea electoratului (există, în această privinţă, destule exemple concrete,
cazul preşedinţiei lui Emil Constantinescu ori al PNŢCD în alegerile din anul
2000, în România, precum şi al PDAM (alegerile din 1998) şi al PFD, PD,
PRCM (alegerile din 2001 în Republica Moldova).
Mass-media contribuie la organizarea socială a dezbaterilor şi amplifică
dialogul social democratic, convertindu-se într-o condiţie esenţială a
evoluţiei democratice: democratizarea societăţii trece prin democratizarea şi
pluralizarea comunicării, mass-media constituind o sursă fundamentală a
opiniei publice. Conform unei păreri unanim acceptate, opinia este publică
pentru că este împărtăşită, în al doilea rînd, pentru că este publicată. Încă
Alexis de Tocqueville accentua în lucrarea sa "Despre democraţia în
America" funcţia pe care anumite publicaţii o exercită în diferite sfere ale
vieţii democratice în calitate de elemente structurale ale diverselor opţiuni
politice care armonizează interesul particular şi cel general, conjugă
imperativele "identităţii mesajului şi a simultaneităţii receptării" şi
construieşte astfel un nou liant social, iar Gabriel Tarde în paginile lucrării
sale “L'opinion et la foule”, publicată în anul 1901, referindu-se la funcţiile
presei, manifestate în diferite circumstanţe, evidenţia specificul ei ca formă
de circulare a ideilor.
În circumstanţele actuale, comunicarea politică este considerată "o
condiţie a funcţionării spaţiului public extins" [6]. Extins, datorită sporirii
complexităţii problemelor abordate în cadrul discuţiilor publice, antrenării în
viaţa politică a unui număr tot mai mare de cetăţeni, creşterii rolului politicii
în societatea contemporană. Dar, totodată, şi datorită expansiunii mijloacelor
moderne de comunicare de masă, fapt care a permis calificarea societăţilor
occidentale actuale drept "societăţi mediatice", "mediacraţii" ori "democraţii
centrate pe mass media" [7].
Consemnînd caracteristicile acestui nou spaţiu public, Alain Touraine
remarcă necesitatea revizuirii schemelor politice tradiţionale la examinarea
acestuia şi arată, în consens cu Dominique Wolton, că politicienii trebuie să
se obişnuiască să împartă spaţiul public cu mijloacele de comunicare şi cu
opinia publică, cu care se află într-o relaţie dinamică şi dialectică [8]. Tocmai
aceşti trei actori – politicienii, mass media (jurnaliştii) şi opinia publică
(exprimată prin intermediul sondajelor de opinie) - determină specificul
spaţiului public actual. În cadrul unei analize pertinente a modelului propus,
D. Wolton [9] dezvăluie consubstanţialitatea interacţiunii dintre actorii
nominalizaţi care este determinată de circulaţia simultană a discursurilor
acestora, generînd procesul de comunicare politică şi fiind asigurată de ea.
Conţinutul contradictoriu, polemic al acestor discursuri în cadrul interacţiunii
în spaţiul public (şi, implicit, specificul comunicării politice produse) este
explicat de autor prin poziţiile pe care se plasează în realitate, fiecare dintre
actori, prin diferenţa obiectivelor pe care le urmăresc, precum şi prin
caracterul distinct al legitimităţii de a se exprima public asupra politicii,
deţinute de aceştia. Astfel, politicienii dispun de legitimare "reprezentativă",
acordată de actul electoral; legitimarea mass-media şi a jurnaliştilor este
bazată pe dreptul de a deţine şi de a difuza informaţia (şi de a critica); în
cazul sondajelor şi opiniei publice, legitimarea este de ordin ştiinţific şi
tehnic. O atare abordare a spaţiului public oferă oportunitatea unei viziuni
ajustate a societăţilor democratice actuale, marcate prin interacţiunea dintre
actorii politici, sistemul mediatic şi opinia publică. De notat, că într-o astfel
de reprezentare mass-media le revine un rol esenţial în configurarea şi
funcţionarea unui spaţiu public multistructurat şi interactiv, în care
mijloacele de comunicare obţin deopotrivă atît statutul de instrument al
dialogului şi al dezbaterii publice între interesele sociale şi politice,
îndeplinindu-şi misiunea de mediere simbolică, de informare, de interpretare
a realităţii, de vizualizare a politicii (justificînd astfel utilizarea masivă şi
intensă a mijloacelor de comunicare, precum şi conţinuturile politice
crescînde ale acestora), cît şi statutul de protagonist al spaţiului public.
Astfel, mass-media, jurnaliştii, se plasează acum în interiorul agorei politice,
iar spaţiului public îi poate fi conferită calificarea de spaţiu public mediatic.
Este evident, că această nouă situaţie, datorată statutului ascendent
pe care şi-l asumă mass-media, generează şi anumite pericole şi probleme.
Pe de o parte, mass-media creează un nou şi adevărat spaţiu public. Pe de
altă parte, ele pot crea, în acelaşi timp, un spaţiu public fals, determinat atît
de înclinarea mass-media contemporane spre formele politicii-spectacol, cît
şi de metehnele propriu-zise ale jurnalismului autohton, printre care pot fi
numite partizanatul politic, corporativismul, complicitatea în camuflarea
informaţiei, intervenţia agresivă în viaţa privată, servilismul în faţa puterii,
intransparenţa instituţiilor publice şi insensibilitatea la problemele
cetăţeanului comun, simplismul în tratarea realităţii. Acestea se constituie
drept elemente ce diminuează potenţialul mass media ca element constitutiv
şi reconfortant al spaţiului public.
Totodată, este real decalajul potenţial dintre modalităţile mediatice şi
consonanţa şi capacităţile de percepţie ale audienţei, precum şi faptul că
sistemelor democratice moderne le este proprie "o vulnerabilitate bine
definită a politicilor de masă în raport cu invitaţia de a se angaja în politică,
făcută întregului ansamblu al populaţiei, cea mai mare parte a căreia a fost
inactivă din punct de vedere istoric şi politic" [10]. Cea din urmă observaţie
este, poate, mai oportună decît altele în contextul considerării constituirii
spaţiului public în Republica Moldova, factorul respectiv deţinînd, în condiţiile
actuale, o importanţă de prim rang. Pe de altă parte, însăşi
instituţionalizarea opiniei publice se află, în Republica Moldova, abia în stare
incipientă. De aceea, aplicarea paradigmei lui Wolton la realităţile moldave
este posibilă doar ţinînd cont de situaţia concretă, mai întîi de toate, de
faptul că din cei trei protagonişti ai spaţiului public, vizaţi de autorul francez,
sondajele de opinie în Republica Moldova, reprezentînd opinia publică,
constituie deocamdată o practică mai mult sporadică, realizarea lor revine
doar cîtorva servicii şi centre care se activizează mai ales în perioadele
campaniilor electorale (Opinia, Captes, Socium-Moldova, Civis ş.a.). Putem
admite, astfel, că “opinia publică” în Moldova se află la etapa, caracterizată
de cercetători drept una în care ea reprezintă, deocamdată, “produsul,
deopotrivă complex şi nesigur", al luptei care se duce, în mod esenţial, între
trei actori distincţi: oamenii politici, jurnaliştii şi alegătorii”, rămînînd totuşi o
noţiune vagă pe care fiecare dintre actorii politici o poate invoca drept
principiu al legitimităţii, cu riscul, foarte limitat, de a fi contrazis de o
realitate care rămîne insesizabilă sau cel puţin neclară” [11].
Mai evoluată este situaţia cu mass-media în calitatea lor de mediatori
şi actori ai spaţiului public. Elementele noi, înregistrate în sistemul mediatic
al republicii. ilustrează, neîndoielnic, tendinţa mass-media spre o prezenţă cît
mai pronunţată în spaţiul public. Dacă raportăm însă aceste transformări la
caracteristicile unei "democraţii centrate în mass media", aşa cum apar ele
în conformitate cu exigenţele determinate de experţi: a) modernizarea
mijloacelor de comunicare care transformă în mod radical formele
comunicării sociale şi politice; b) modernizarea formelor de concepere a
politicii şi a exercitării guvernării; c) dinamica nouă a relaţiilor stabilite între
politicieni, pe de o parte, şi profesioniştii mass media pe de altă parte, axată
pe concurenţă şi competiţie pentru controlul conţinutului politic al canalelor
mediatice [12], cu toate semnele ce indică o oarecare apropriere a acestor
trăsături şi de către sistemul mediatic moldovenesc, devine totuşi evident că
nu putem vorbi deocamdată despre "Republica Moldova - societate
"mediatică" ca despre un fapt împlinit.
În condiţiile în care cercetătorii atestă situaţii complicate şi paradoxale
în evoluţia mass media din Republica [13], este dificil a vorbi despre acel
spaţiu public "hipermediatizat", invocat de Ioan Drăgan [14]. Ceea ce se
produce însă cu adevărat în Republica Moldova în aceşti ani ai tranziţiei, ca
de altfel şi în alte ţări postcomuniste, este fenomenul calificat de Daniela
Roventa-Frumuşani drept "supramediatizare a scenei politice" [15],
generînd, în acest sens, un spaţiu informaţional supraîncărcat şi
suprasaturat.
Oricum, transformările sistemului mediatic din Republica Moldova au
fost esenţiale şi au avut semnificaţia primilor paşi pentru constituirea unui
spaţiu public real. Din moment ce în Republica Moldova, ca şi în România, în
care "modelul propagandist (centrat pe atotputernicia emiţătorului, pe
instrumentalizarea mass media şi pe victimizarea receptorului) este pus în
cauză în favoarea unui model cognitiv bazat pe capacitatea de utilizare a
mesajelor şi satisfacţiilor unui receptor devenit utilizator de produse politico-
mediatice, selecţionate într-un mod activ" [16], mass media şi-au putut
realiza cu adevărat misiunea de mediere în cadrul sferei publice, devenind
un suport al schimbării, o supapă a eliberării energiei latente a maselor. Spre
deosebire de România însă, în Republica Moldova acest proces s-a
desfăşurat treptat, fiind sincronizat cu desfăşurarea în republică a primelor
reforme "restructuriste", cu apariţia şi consolidarea mişcării pentru
democratizarea societăţii şi renaşterea naţională.
Primele manifestări ale atitudinii critice faţă de putere, faţă de politica
regimului (un element constitutiv al spaţiului public habermasian) în
Republica Moldova se datorează intelectualităţii care a stat la originea
apariţiei unor nuclee (cenaclul Mateevici, de exemplu) ale viitoarei mişcări
civice de masă. Comentînd fenomenul, tipic pentru ţările postcomuniste,
Timothy Ash nota: "Este cert, tocmai masele care au ieşit în stradă în toate
ţările Europei de Est, au determinat căderea vechilor guvernanţi. Dar politica
revoluţiei nu a fost acţiunea nici a muncitorilor, şi nici a ţăranilor. Ea a fost
opera intelectualilor: dramaturgul Vaclav Havel, medievistul Bronislaw
Geremek, redactorul-şef catolic Tadeuş Mazowiecki, pictorul Barbel Bohley la
Berlin, dirijorul Kurt Masur la Leipzig…" [17].
Publicarea în revista Nistru (1988, N 4) a articolului lui Valentin
Mândâcanu "Veşmîntul fiinţei noastre" a marcat implicarea intelectualităţii, a
scriitorilor din Republica Moldova în procesul de revendicare a principiilor
politico-sociale noi, constituind, într-un fel, un semnal al descătuşării.
Apariţia unor scrisori, semnate de grupuri de intelectuali, în sprijinul ideilor
noi, mitingurile de solidaritate, culminate cu Marea Adunare Naţională, a
consemnat un reviriment spre o dezbatere democratică de idei şi o
participare activă a cetăţenilor în viaţa publică. "A venit timpul să spunem
lucrurilor pe nume", - scria în memorabilul său eseu “Pămîntul, apa şi
virgulele” scriitorul Ion Druţă, un recunoscut lider de opinie al primilor ani ai
tranziţiei. Prin aceasta şi alte lucrări publicate în aceşti ani, Druţă a tins să
spună cuvinte amare, dar necesare, despre pămîntul bîntuit de catastrofa
ecologică, dar mai ales despre Istoria şi spiritualitatea poporului, să
completeze reprezentările cu privire la trecut, să dezvăluie adevărul generat
de realităţile triste. Evidenţierea rădăcinilor fenomenelor reprobabile ce
trebuie extirpate, stimularea gîndului cu privire la imperativul schimbării,
fumdamentarea necesităţii luptei cu psihologia favoriţilor impostori ai
timpului constituie conţinutul de bază al acestei lucrări memorabile.
Rezonanţa cuvintelor druţiene "Pămîntul, istoria şi limba sînt, în esenţă, cei
trei stîlpi pe care se ţine neamul" a fost de proporţii uluitoare. Explozia
sentimentelor provocate de reticenţele şi denaturările ce afectau istoria a
caracterizat lucrările publicate în această perioadă de un alt lider de opinie,
scriitorul Dumitru Matcovschi. Cuvintele "Adevărul ca aer al renaşterii" (titlul
unei culegeri de publicistică, apărute cu o operativitate semnificativă) a
condensat, în fond, direcţia şi spiritul transformator al epocii noi care
demara.
Controlul sferei publice începe, în această perioadă de lansare a
schimbărilor, să le scape autorităţilor, care încearcă să mobilizeze presa de
care dispun pentru a contracara acţiunile contestatare, tratate ca
"extremiste" (articolul maliţios al lui Valerii Efremov, publicat în oficiosul de
limbă rusă Sovietskaia Moldavia, cel al lui Vitalie Atamanenco, "Averse,
reverse şi extremităţi. Ce se vorbeşte la întrunirile asociaţiilor neformale”,
publicat în Moldova Socialistă din 24 iulie 1988, ca să ne referim doar la două
exemple). Dar atmosfera social-psihologică generală determină schimbarea,
mai întîi timidă, apoi tot mai pronunţată, a tonalităţii publicaţiilor, care încep
să manifeste o deschidere spre dialog, spre prezentarea diferitelor opinii şi
puncte de vedere. Relevantă, în acest sens, este apariţia în paginile
cotidianului Sovietskaia Moldavia (1989), publicaţie oficială a Comitetului
Central al PCM, a articolului de atitudine critică faţă de incapacitatea
guvernanţilor de a pătrunde sensul evenimentelor de anvergură, semnat de
Anatol Plugaru, colaborator al CC. De acum înainte, metamorfoza mass-
media – de la invective aduse mişcării de renaştere naţională, de la acuzaţii
grave adresate participanţilor în cadrul mitingurilor - la colaborare, devine
tot mai evidentă, apariţia primelor publicaţii alternative (“Glasul”, lansat în
martie 1989 de un grup de iniţiativă de intelectuali moldoveni, sprijinit de
scriitorul Ion Druţă, - editarea primelor numere ale acestei publicaţii a fost
posibilă doar peste hotarele republicii, - precum şi apariţia în iunie 1989 a
buletinului informaţional “Deşteptarea” al Frontului Popular din Moldova)
consfinţind definitiv demonopolizarea şi diversificarea sistemului mediatic.
Schimbarea peisajului mediatic, favorizată de adoptarea Legii Presei
prin care se stipula posibilitatea editării publicaţiilor fără o autorizare
specială, s-a produs prin afirmarea presei de opinie, atît de adecvate
spaţiului public emergent, urmînd ca pe parcursul anilor să se manifeste o
presă, înţeleasă ca întreprindere comercială, în corespundere cu modelele
occidentale contemporane, să se impună tenhicile marketingului în
comunicarea socială, implicînd, după cum remarcă J. Habermas în prefaţă la
cea de-a şaptesprezecea ediţie în limba germană a cărţii sale “Spaţiul
public”, "primatul normelor spectacolului şi ale reprezentării, în detrimentul
argumentării şi al expresiei" [18]. În cazul unor astfel de evoluţii ce
conturează creşterea audienţei, dar şi proliferarea unor conţinuturi noi,
marcate de senzaţionalism, arată, în aceeaşi ordine de idei, un autor spaniol,
"s-ar părea, la prima vedere, că se produce o extindere enormă a spaţiului
public, sporeşte posibilitatea cetăţenilor de a face schimb de opinii, de a
dialoga, atît între ei, cît şi cu instituţiile (teledemocraţia) prin intermediul
diferitelor mijloace de comunicare, şi că aşa numita "societate
informaţională" presupune o amplificare a democraţiei şi a spaţiului public în
proporţii inimaginabile, dar acest lucru nu se produce. Poate va fi posibil în
viitor" [19]. Avertizările, provenite dintr-o experienţă mai avansată şi mai
verificată în timp sînt, indiscutabil, utile şi ar putea ajuta la evitarea
aspectelor ce diminuează potenţialul mass-media ca element constitutiv şi
reconfortant al spaţiului public. Observăm însă că şi în cazul Republicii
Moldova, evoluţia sistemului mediatic - cu toate aspectele pozitive ce le
comportă, inclusiv, afirmarea unei prese de vocaţie critică (“Timpul”, “Jurnal
de Chişinău” ş.a, calificate drept "independente") - produce aceleaşi efecte
diminuante asupra cărora avertizează cercetătorii. Deşi, în cazul unei
societăţi în tranziţie, găsirea unei justificări poate fi mai uşoară: de exemplu,
deficienţele democraţiei în devenire.
În general însă, un spaţiu public consistent nu numai exteriorizează
dispoziţiile şi opiniile forţelor care se manifestă în cadrul lui, dar, conform
viziunii habermasiene, le argumentează, sporind astfel potenţialul influenţei
comunicaţionale. Respectiv, este foarte importantă "calitatea" mass-media,
antrenarea lor plenară, bazată pe dezvăluirea argumentelor, în dezbaterea
problemelor publice. Este vorba, în special, de consolidarea unui astfel de
sector al mass-media ca "jurnalismul de investigare". Analiza gradului de
afirmare a acestei direcţii jurnalistice în Republica Moldova dezvăluie însă că
"actuala calitate a jurnalismului de investigare (în varianta moldovenească)
deocamdată lasă de dorit. O parte însemnată de materiale din paginile
presei periodice, care pretind a se numi creaţii publicistice cu statutul
jurnalismului de investigare, au în conţinutul lor multe secvenţe superficiale,
unde lipsesc analiza profundă, viziunea analitică asupra problemei
examinate, sugestiile şi recomandaţiile jurnalistului-cercetător" [20].
În definitiv, nu putem să nu subscriem la părerea cercetătorului
american Peter Gross care, în studiul său consacrat evoluţiei presei în
România postcomunistă, a accentuat: "În lumea Europei Centrale şi de Est de
după 1989, sfera publică este la fel de neorganizată ca şi celelalte sfere cu
care ar trebui să fie corelată" [21]. Cu toate acestea, ar fi incorectă atît
neglijarea contribuţiei aduse de mass-media din Republica Moldova la
structurarea spaţiului public emergent, cît şi subaprecierea rolului care i-a
revenit şi-i va reveni şi în continuare în acest ansamblu complex de relaţii
sociale.

Referinţe:

1. Cf.: Jean Marc Ferry (ed.). El nuevo espacio publico. – Barcelona: Gedisa, 1992.
2. Cf.: Mihai Coman. Introducere în sistemul mass media. – Iaşi: Polirom, 1999. - p. 146.
3. Wright C. Mills. La elite del poder. – Madrid: Fondo de Cultura Economica, 1973. - pp.
278-279
4. Nicolae Perpelea. Spectacolul sondajelor. Mobilizare cognitivă şi coordonare emoţională
la distanţă // Dragan Ioan et al. Construcţia simbolică a cîmpului electoral. – Iaşi:
Institutul European, 1998. - p. 433.
5. Bernard Lamizat. Construire l'espace social de notre liberté // Les sciences de
l'information et de la communication. Approches, acteurs, pratiques depuis vingt ans: IX
Congres National. Toulouse, 26-28 mai 1994. – Lille: Societé française des sciences de
l'information et communication, 1994. - p. 161.
6. Dominique Wolton. La comunicacion politica: construccion de un modelo // Jean Marc
Ferry (ed.). Op. cit.. - p. 31.
7. Cf.: A Munoz Alonso, J.Rospir (direct.). Comunicacion politica. – Madrid: Editorial
Universitas, 1995.
8. Cf.: Manuel Nunez Encabo. Poderes politicos y poderes mediaticos // Fundesco-96. -
Madrid: Fundesco, 1997. - p. 219.
9. Dominique Wolton. La comunicacion politica: construccion de un modelo // Jean Marc
Ferry (ed.). Op. cit. - pp. 28-46.
10. William Cornhauser. Societé de masse et ordre democratique // Hermes, 1988, N 2. - p.
238.
11. Cf.: Isabelle Pailliart (coord.). Spaţiul public şi comunicarea. – Iaşi: Polirom, 2002. – p. 28.
12. Сf.: David L. Swanson. El campo de la comunicacion politica. La democracia centrada en
los medios // Munoz-Alonso A., Rospir J. (direct.). Op. cit.. - p. 10.
13. Cf.: Victor Moraru. Mass media între incertitudini şi aspiraţii. Republica Moldova, anul
2001. - Studiu. – Chişinău: CE USM, 2002 ş. a.
14. Ioan Drăgan. Paradigme ale comunicării de masă. Orizontul societăţii mediatice.– Partea
I. - Bucureşti: Şansa, 1996. - p. 5.
15. Daniela Roventa-Frumuşani. Semiotică, societate, cultură. – Iaşi: Institutul European,
1999. - p. 228.
16. Nicolas Pelissier. Prefaţă // Dragan Ioan et al. Construcţia simbolică a cîmpului electoral.
– Iaşi: Institutul European, 1998. - p.10.
17. Ash Timothy Garton. La chaudiere. Europe Centrale. 1980-1990. – Paris: Gallimard, 1990.
- p. 425.
18. Cf.: Roger Delbarre. Les medias est-allemands: reflets et acteurs de l'emergence d'un
espace public en RDA // Le Reseau Global, 1999, N 12. - p. 31.
19. Jose Manuel Roca. La prensa y el espacio publico // Fernando Del Val, Victor Moraru, Jose
Manuel Roca. Politica y comunicacion: conciencia civica, espacio publico y nacionalismo.
– Madrid: Los Libros de la Catarata, 1999. - p. 131.
20. Dumitru Coval. Jurnalism de investigaţie. – Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova,
1998. - p. 93.
21. Peter Gross. Colosul cu picioare de lut. Aspecte ale presei româneşti post-comuniste. –
Iaşi: Polirom, 1999. - p. 100.