Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa de evaluare a stagiului de practică

Prin prezenta se adevereşte că studenta DINU (PAVEL) MARIANA CAMELIA a


desfăşurat stagiul de practică în cadrul Autorităţii Electorale Permanente la Direcția management
electoral în perioada 27.02.2017 - 02.06.2017 (84 ore) în conformitate cu prevederile convenţiei
cadru semnate cu Facultatea de Administrație Publică din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice
și Administrative.
În această perioadă studentul a desfăşurat următoarele activităţi (se va aprecia modul în care
studentul s-a achitat de sarcinile atribuite):

A participat la prezentarea structurii şi a atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente de


către coordonatorul stagiului de practică potrivit prevederilor din Legea nr 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente şi a prevederilor din Regulamentul de organizare si funcţionare;
A participat la prezentarea modului de organizare și desfășurare a alegerilor locale (Legea
Nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali).
Studenții împreună cu o parte din personalul Direcției management electoral din cadrul AEP
au realizat verificări privind conformitatea documentelor existente în dosarele experților electorali din
arhiva AEP cu datele și informațiile înregistrate în aplicația ”Registrul electoral” – Secțiunea – Experți
(inclusiv completări ale dosarelor experților electorali: schimbare de nume domiciliu/reședință,
completare studii, schimbare statut civil, deces, etc).
Pentru început verificările se vor realiza pentru fiecare persoană care a depus o cerere de
admitere în Corpul experților electorali pe bază de examen, în fiecare județ din țară. Se verifică dacă
există în dosar:
- Cererea de admitere în Corpul experților electorali pe bază de examen;
- Copia actului de identitate;
- Copia actului de studiu;
- Existența testului de examn.
Totodată s-a verificat dacă fiecare persoana a fost încadrată corespunzător, la nivelul de studiu
absolvit, în funcție de dovada actului de studiu depusă la dosar.
Calificativul atribuit studentului pentru întreaga activitate depusă în perioada de practică:

Nesatisfăctor
Satisfăcător
Bine
x Foarte bine

Tutore,
(Nume, prenume şi semnătura/ştampila)

TINCA ALEXANDRA,
Consilier parlamentar