Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” BACĂU


Str. Tipografilor, nr. 11, Bacău-9, cod 600245
Telefon- 0234/522553, Fax-0334401219
E-mail: scoalaioncreangabacau@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR


anul școlar 2019-2020- semestrul I

COMPONENTA COMISIEI METODICE:


NR. NUME ȘI PRENUME GRUPA/ NR. VECHIME/ STATUT GRAD NR. ANUL STUDII
CR SALA COPII DIDACTI TELEFON ULTIMEI
PERFEC-
T. C ȚIONĂRI
1. FARCAȘ VERONICA MIJLOCIE 29 PROF. ÎNV.PREȘC DEF. 0740104072 2019 SUPERIOARE
SALA 1 1 AN
2. PĂDURARU LENUȚA MIJLOCIE 29 8ANI GR. II 0751422128 2019 POSTUNIVERSITA
SALA 1 PROF. ÎNV.PREȘC. RE
3. DAVIDUȚĂ LINA MICĂ 23 24 ANI GR. I 0747400333 2017 MEDII
SALA 2 EDUCATOARE
4. TOMA ALINA ELENA MICĂ 23 19 ANI GR. I 0746071493 2019 SUPERIOARE
SALA 2 PROF. ÎNV.PREȘC.
5. ARHIP ANIȘOARA MARE 30 3 ANI DEF. 0745640139 2018 POSTUNIVERSITA
SALA 3 PROF. ÎNV. PREȘC. RE

1
6. LUPUȘORU MARE 30 23 ANI I 0751535716 2019 SUPERIOARE
PETRONELA SALA 3 PROF. ÎNV. PREȘC.
DUMITRIȚA
7. ADAM OANA MIJLOCIE 28 17 ANI I 0753982916 209 SUPERIOARE
SALA 4 PROF. ÎNV. PREȘC.
8. RUSU ANCA MIJLOCIE 28 14 ANI I 0745191854 2018 SUPERIOARE
MONALISA (CCC) SALA 4 PROF. ÎNV. PREȘC.
C.C.C.

-suplinită de MAZĂRI PROF. ÎNV.PREȘC 0799081600 SUPERIOARE


DEBUTANT
DIANA
9. MORARU MICĂ 22 41 ANI I 0751114598 2018 SUPERIOARE
PETRONELA SALA 5 PROF. ÎNV. PREȘC.
10. BERNAVETA MICĂ 22 0751132856 2016 SUPERIOARE
(DETAȘATĂ) SALA 5
-suplinită de MATIEȘ
MONICA de la 1.09.
DEB.
până la 3.11.2019 DEB.
EDUCATOARE
-suplinită de IAGĂR MEDII
OTILIA de la 4.11.2019
11. NĂSTURAȘ NOEMI MARE 31 21 ANI I 0726733568 2019 SUPERIOARE
SALA 6 PROF. ÎNV. PREȘC.
12. SĂPĂTORU IUSTINA MARE 31 1 AN DEF. 0751132856 2019 SUPERIOARE
SALA 6 EDUCATOARE
13. NUȚU MAIA MARE 30 39 ANI I 0742387767 2016 MEDII
SALA 7 EDUCATOARE
14. ȘTIRBU MARIA MARE 30 20 ANI I 0744898694 2017 SUPERIOARE
MAGDALENA (CCC) SALA 7 PROF. ÎNV. PREȘC.
C.C.C PROF. ÎNV.PREȘC
-suplinită de CRISTEA 0745070825
MIOARA DEBUTANT SUPERIOARE
15. CUCU EMA MICĂ 29 1 AN DEF. 0755201355 2017 SUPERIOARE
(C.PRENATAL) SALA 8 PROF. ÎNV. PREȘC.
-suplinită de ROȘU DEBUTANT

2
PAULINA de la 0758512431 SUPERIOARE
4.11.2019
16. BRUMIA OANA MICĂ 29 4 ANI DEF. 0742777045 2019 POSTUNIVERSITA
SALA 8 PROF. ÎNV. PREȘC. RE

EXISTENȚA, STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL DOCUMENTELOR PROIECTIVE SPECIFICE ARIEI CURRICULARE.


Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, Comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele obiective:
 Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale cadrelor didactice, actualizarea competenţelor pedagogice şi de specialitate, precum şi însuşirea de
noi competenţe;
 Creșterea calității activității metodice;
 Eficientizarea demersului managerial;
 Formarea si dezvoltarea capacitatilor de îmbinare armonioasă a obiectivelor, continuturilor si strategiilor didactice pentru desfasurarea optimă a
procesului instructiv educativ ;
 Optimizarea activității comisiei metodice în scopul obținerii unor performanțe observabile și măsurabile în activitatea cu copiii;
 Îndrumarea, consilierea şi coordonarea activităţilor cadrelor didactice, prin activitatea metodică în cadrul comisiei metodice;
 Organizarea în vederea atingerii standardelor și a finalităților;
 Eficientizarea comunicării între cadrele didactice prin asigurarea asigurarea fluxului informațional;
 Extinderea și eficientizarea parteneriatului cu familia și comunitatea.
Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării
transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEC, precum şi de
recomandările primite din partea ISJ Bacău.
În activităţile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici,
care au condus la participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de

3
primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. Fiecare
educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de programa
preşcolară şi dau dovadă de receptivitate.

ACTIVITATEA METODICĂ
În primul semestru al anului școlar 2019-2020 Comisia metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate bogată conform planului
managerial și graficului de activități aprobat în prima ședință a Comisiei metodice din 25 octombrie 2019. În cadrul ședințelor C.M. s-au
elaborat planificări anuale pe teme de studii, s-a dezbătut conținutul Scrisorii metodice pentru invățământul preșcolar 2019-2020, s-au prezentat
referatele planificate și probele de evaluare semestrială.
La prima ședință a comisiei metodice, din data de 25 octombrie 2019, am primit informații de la dna prof.înv.preșc. Moraru Petronela și
prof.înv.preșc. Năsturaș Noemi, responsabilele de Cerc Pedagogic, care au participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde li s-au transmis
informații cu privire la completarea documentelor școlare, la portofoliul educatoarei, la structura anului școlar, etc. de la Inspectorul de
specialitate; am întocmit planificările anuale pe teme de studiu și pe nivele de vârstă si am analizat mai multe auxiliare din diferite edituri pentru
a le procura împreună cu părinții, pe cele mai acesibile grupei; fiecare educatoare și-a prezentat planificarea evaluării inițiale pe cele două
săptămâni, comportamentele urmărite, rezultatele și centralizatorul evaluării inițiale, precum și dificultățile pe care le-a intâmpinat în
desfășurarea probelor și testelor de evaluare.
Scrisoarea metodică pentru invățământul preșcolar 2019-2020 a fost prelucrată și analizată pentru a fi cunoscută de toate educatoarele din
unitate.
De asemenea, fiecare grupă din unitate, implicit fiecare educatoare, a desfășurat activități demonstrative în cadrul „Târgului de toamnă”,
activitate de antreprenoriat, în cadrul proiectului educațional „Lizuca în aventura cunoașterii” înscris în CAEJ 2019. (vezi procesul-verbal din
25.10.2019)
Pe 14 noiembrie 2019, Grădinița noastră a sărbătorit 20 de ani de la înființare, acțiune unde s-a demonstrat că succesul nostru se datorează
unei abordări centrate pe cultivarea vocației și aptitudinilor fiecărui copil, eveniment la care fiecare grupă, manageriată de doamnele educatoare,

4
a prezentat momente artistice deosebite.
În luna noiembrie educatoarele din unitate au participat la Cercul pedagogic care s-a desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 17
Bacău, structură a Școlii Gimnaziale „Alexandru cel Bun”, Bacău, având ca temă de dezbatere „Învăţarea colaborativă”.
In data de 19-12-2019 întâlnirea comisiei metodice a avut ca ordine de zi prezentarea de către prof.înv.preșc.Arhip A., Cristea M.,
Farcaș V. , a unor referate cu tema „Diversitatea culturală în activitățile cu preșcolarii”; s-a realizat o Expoziție cu lucrări pe tema tradiții și
obiceiuri ale românilor; dna prof.înv.preșc. Lupușoru P. a organizat și desfășurat cu membrii comisiei un joc în cadrul Workshop-ului pe tema
„Diversitatea culturală în activitățile cu preșcolarii”;
ACTIVITATI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor
intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor.
Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 20 de ani de Lizuca, Ziua Naţională a României,
Naşterea Domnului, ÎMPREUNĂ ÎN BUCURIA DĂRUIRII, fiecare grupă organizând activități în manieră proprie. Pentru eficienţa muncii
educative cu copiii, colaborăm şi cu alţi parteneri educaţionali ca de exemplu:
COLABORAREA GRĂDINIȚĂ-FAMILIE s-a realizat conform planificării fiecarei grupe, întâlnirile cu părinții au fost dese, consultații
zilnice, serbările organizate, ședinte lunare precum și activitățile de consiliere și orientare săptămânale;.
COLABORAREA CU ȘCOALA- abordând diferite teme legate de nivelul de dezvoltare pe care trebuie să-l atingă copilul în clasa 0,
activităţii comune urmate de expoziţii şi serbări.
COLABORAREA GRADINITA-COMUNITATE s-a realizat prin întâlniri cu reprezentanții comunității cu ocazia diferitelor serbări,
activități în cadrul unor proiecte educaționale, concursuri, proiectele social–comunitare ,,LIZUCA ÎN AVENTURA CUNOAȘTERII”,
„PĂRINȚI ȘI COPII” precum și prin participare în calitate de partener la proiectele derulate de Departamentul de Consiliere Profesională, din
cadrul Universitatății ,,Vasile Alecsandri din Bacău”, implicare care a constat în donații pentru copiii și bătrânii din unitățile de învățământ

5
defavorizate din mediul rural, dar și din centrele instituționalizate partenere.
COLABORAREA CU REVISTE – Am colaborat cu reviste pentru copii precum PIPO, EDU.
Au participat la următoarele concursuri –concurs internațional de activități integrate pentru antepreșcolari și preșcolari TIMTIM-TIMY,
FORMIDABILII, Concurs județean, ediția a III-a TOAMNA IN CULORI,
FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE INTERN SI EXTERN. (întâlniri de lucru, relaţia educatoare-educatoare, relaţia
educatoare-învăţător, educatoare-echipa managerială).
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
Educatoarele au îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne, iar în vederea folosirii unor strategii cât mai adecvate noilor cerinţe s-au
înscris la cursuri de formare continuă pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi la susţinerea de grade didactice:
- prof. Cristea Mioara - definitivat
- prof. Mazări Diana-Ioana- definitivat
- prof. Arhip Anișoara- inspecţie curentă I, gradul II,
- prof. Păduraru Lenuța- colocviu –grad I
Relaţiile cadru didactic- preşcolar:
-relaţiile se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, colaborare şi înţelegere,afectivitate
-preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de activitate.
Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi educatoare.
În cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă, împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică.
A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii
metodice.
S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.
ACCESIBILITATEA / UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR, MIJLOACELOR DE INVĂȚĂMÂNT ȘI AUXILIARELOR

6
CURRICULARE
S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de copii la resursele de joc şi învăţare.
Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ. Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare, caiete speciale pe
domenii de activitate. Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare.
EFICIENȚA EDUCAȚIONALĂ
PROIECTAREA ȘI PROMOVAREA OFERTEI CDS
În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia planificată la disciplinele opţionale a fost
parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de
opţionalele derulate pe parcursul primului semestru al acestui an școlar.
SISTEMUL DE EVALUARE
Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a conţinuturilor activităţilor, performanţe
măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile,
competenţele, atitudinile şi comportamentele prescolarilor.S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând copiilor
familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ. Evaluarea
a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai autentică asupra a tot ceea ce au asimilat preşcolarii, asupra
capacităţilor şi realizărilor lor. Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Evaluarea
sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor în legătură cu progresul realizat ;s-a stabilizat un sistem de apreciere şi
stimulente pentru preşcolari;s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor;S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile
ştiinţifice proprii activităţi predate, că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale grupelor,
demersul didactic fiind bine conceput.
MANAGEMENTUL CALITATII

7
Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi
părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi
curriculum. Evidenţiem consecvenţa educatoarelor în promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a
acestuia în contextul interacţiunii cu mediul natural şi social.Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii
activităţilor didactice.
PUNCTE TARI:
 Cadrele didactice au întocmit planificările anuale și semestriale în conformitate cu cerințele noului curriculum preșcolar, ținând
cont și de particularitățile de vârstă ale preșcolarilor, dar și de îndrumările primite de la responsabilul comisiei metodice și responsabilul
cercului pedagogic;
 Cadrele didactice au manifestat interesul de a folosi în activitatea didactică metodele active participative, centrate pe elev;
 S-au realizat și folosit diferite materiale didactice care au venit atat in sprijinul prescolarilor cat si a cadrelor;
 Se manifesta interes pentru pregatirea activitatilor folosind calculatorul in redactarea fiselor si in vizionarea unor filme educative;
 Participarea la activitati extracurriculare la nivel de unitate dar si la diferite concursuri;
PUNCTE SLABE:
 Unele cadre didactice mai au lacune in abordarea integrata a continuturilor datorita faptului ca unele dintre colege sunt debutante
și practica pedagogică realizată pe parcursul studiilor nu permite vizionarea în detaliu a acestor aspecte
 Imposibilitatea tuturor cadrelor didactice de a participa la perfecționarea prin cercuri pedagogice, deoarece acestea se desfășoară în
cursul săptămânii, fiind cu activități demonstrative, timp în care se fac cursuri și în unitatea unde au contract de muncă;
 Realizarea unor activitati moderne implica costuri pe care cadrele didactice nu si le permit;
 Lipsa unor jucarii si a unor jocuri specifice prescolarilor;
 Neimplicarea cadrelor didactice in activitati de perfectionare;
AMENINTARI:

8
Degradarea economico- sociala si familiala previzionata de criza.
OPORTUNITATI:
 Perfectionarea continua a cadrelor didactice prin inscrierea la gradele didactice: definitive, gradul II, gradul I; masterat
 Existenta unei baze materiale, accesul la Internet;
 Posibilitatea de a participa la diferite concursuri cu precolarii;
 Dezvoltarea personalitatii copiilor prin sustinerea unor lectii demonstrative la grupa, serbari, vizite, etc;
 Asigurarea schimbului de experienta prin participarea la unele ibtalniri ale comisiei metodice si la cercurile pedagogice,etc;
 Posibilitatea de a participa la unele cursuri derulate de CCD, ISJ sau alti furnizori;
PLAN DE MASURI DE IMBUNATATIRE A PROBLEMELOR IDENTIFICATE:
 Pregătirea continuă a educatoarelor prin studiu individual al curriculumului si al metodicilor predarii activitatilor instructiv-
educative in gradinita de copii; participarea educatoarelor la cursuri de perfecționare in specialitate, la activitatile din cadrul intalnirilor
comisiei metodice, cercuri pedagogice;
 Organizarea spatiului de invatare prin delimitarea centrelor de interes si crearea unui mediu stimulativ, cald, primitor, care sa
permita desfasurarea unor activitati interesante si dezvoltarea personalitatii copiilor prescolari.
 Imbunătăţirea dotărilor materiale prin buna colaborare cu primăria, comitetele de părinţi, extinderea parteneriatelor şcolare;

Intocmit;
Responsabil C.M. Prof. înv. preșc.
LUPUȘORU PETRONELA-DUMITRIȚA

9
10