Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ARENDĂ nr.

01
or.Chişinău 01 ianuarie 2017
I.Părţile contractuale

1.1. S.A. “Cartea” numit în continuare “Locator” ,în persoana directorului D-lui
Popic Eugen, care acţionează în conformitate cu Statutul pe de o parte şi C.S.V.
“Grivna” S.R.L. numit în continuare Locatar în persoana directorului Catana
Mihail, care acţionează în baza Statutului pe de altă parte au încheiat următorul
contract în baza următoarelor prevederi:

II. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea în arendă şi folosinţă


temporară cuplată conform anexei nr. 1 a încăperei nelocuibile de pe adresa Bd.
Ştefan cel Mare, nr. 6, cu o suprafaţă de _4_ m. p.
2.2. Termenul arendei se stabileşte de la data de 01.01. 2017 şi pînă la 31 decembrie
2017.

III. Arenda şi modalitate de plată

3.1. Calculul plăţii de arendă lunară şi anuală se determină în anexa nr. 1, care
constituie parte integrală a acestui contract.
3.2. Achitarea pentru arendă se va efectua în avans, pentru o lună nu mai tîrziu de
ziua a 25-a a fiecărei luni în sumă de 600(şase sute) lei lunar.
3.3. În cazul schimbării preţurilor, tarifelor, precum şi alte cazuri prevăzute de
legislaţie, „Locatorul” schimbă mărimea plăţii de arendă cu înştiinţarea
Locatarului.
IV. Alte condiţii

4.1. Litigiile ce apar în procesul derulării contractului de arendă se soluţionează


conform legislaţiei în vigoare.

Contractul este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
Ambele exemplare au aceeaşi putere juridică.

Locatarul Locatorul
S.R.L. „Grivna” S.R.L. „Cartea”
Bd. Ştefan cel Mare, nr. 6 Bd. Ştefan cel Mare nr. 180
c/f 1003600053657 c/f 1003600000763
c/d 222444981000275 c/d 222410100000124
„Comerţbanc” S.A. S.A. „Fincombanc” fil. nr. 1
Catana M._______________ Popic Eugen __________________