Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Concentrarea eforturilor în vederea susţinerii şi majorării exporturilor de mărfuri şi servicii pe


pieţe noi.
2. Obţinerea şi sistematizarea informaţiei privind pieţele potenţiale de desfacere şi transferarea ei
operativă în cercurile oamenilor de afaceri.
3. Promovarea principiilor şi acordurilor de reducere a barierelor tarifare şi netarifare în comerţ, a
barierelor în procesul de investire în conformitate cu normele şi principiile Organizaţiei Mondiale
a Comerţului.
4. Diseminarea de informaţii cu caracter comercial-economic de interes pentru comunitatea de
afaceri din ţara de reşedinţă şi din statele de acreditare prin cumul.
5. Elaborarea şi reactualizarea sistematică de către Misiunile Diplomatice a unui “Îndrumar de
afaceri”, care ar include informaţii cu privire la economia şi mediul de afaceri din ţara de
reşedinţă sau acreditare, alte informaţii utile comunităţii de afaceri din Republica Moldova.
Elaborarea şi reactualizarea sistematică a listei de produse cele mai solicitate pe piaţa ţării de
reşedinţă şi a statelor de acreditare prin cumul.

16. Argumentați rolul misiunilor diplomatice în importul tehnologiilor avansate

17. Atragerea investiţiilor străine în Republica Moldova


Un obiectiv important al Diplomaţiei Economice îl constituie identificarea, negocierea şi
atragerea asistenţei financiare externe pentru finanţarea realizării priorităţilor dezvoltării
economiei naţionale a ţării. O atenţie deosebită va fi acordată atragerii asistenţei financiare
externe nerambursabile sub formă de ajutoare, grant-uri, precum şi implementarea unor
programe specifice de asistenţă tehnică. Totodată, se va examina posibilitatea obţinerii în
străinătate a unor credite guvernamentale şi comerciale în condiţii avantajoase, destinate
retehnologizării, restructurării şi dezvoltării industriei, diversificării producţiei, revigorării
complexului productiv naţional, etc. O atenţie sporită se va atrage asupra asigurării
participării ţării la diverse programe de asistenţă (TACIS, PHARE, USAID, SIDA etc.) cu
beneficierea ulterioară de asistenţă tehnică din partea donatorilor străini
1) Informarea comunităţii de afaceri din ţările de acreditare despre climatul de afaceri şi investiţii
din RM, precum şi despre domeniile principale ale economiei moldoveneşti unde se necesită
investiţii.
2) Promovarea în ţările de acreditare a proiectelor investiţionale din Republica Moldova elaborate de
către instituţiile de profil din ţară. Întreprinderea acţiunilor necesare atragerii în RM a unui volum
de investiţii de capital şi tehnologii moderne în domenii economice şi de infrastructură, în special
cele de importanţă naţională strategică.
3) Identificarea companiilor majore din ţara de acreditare în vederea sensibilizării acestora de a
investi în Republica Moldova.
4) Studierea şi identificarea posibilităţilor de obţinere a asistenţei ţărilor de acreditare sub formă de
grant-uri sau credite concesionale, dar şi a asistenţei umanitare legate de situaţii extraordinare
precum secetă, inundaţii, etc.
Activitatea reprezentanţilor comercial-economici din cadrul Misiunilor Diplomatice va fi reflectată în
rapoartele lunare şi trimestriale precum şi la solicitarea conducerii MAEIE. Toată corespondenţa pe
linie economică a Misiunilor Diplomatice la nivel de lucru va fi purtată cu MAEIE.
*** Studiind Programele de guvernare, Strategiile de dezvoltare social-economică şi investiţională,
Concepţiile de Integrare Europeană, alte hotărâri, dispoziţii şi indicaţii, am identificat doar cîteva
obiective și priorități ale Diplomației economice pentru ani ce urmează, cele mai concludente fiind
indicate în Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-
2020, care presupune:
Sub-obiectivul „F2 - Consolidarea „diplomației economice” în domeniul promovării ISD” presupune
măsuri în vederea sporirii eficienței acțiunilor Guvernului Republicii Moldova în ceea ce ține de
promovarea țării peste hotare ca și destinație pentru investiții în sectoarele prioritare. Recomandările
țin de explorarea oportunităților legate de activitatea misiunilor diplomatice moldovenești peste hotare
și sporirea eficienței acestora în domeniul promovării investițiilor, în particular:
1) Elaborarea și implementarea unui Plan de acțiuni în vederea dezvoltării diplomației economice,
care să fie bazat pe următoarele elemente cheie: revizuirea modalității de lucru a atașaților
economici, revizuirea distribuției geografice și a numărului de atașați economici și stabilirea
indicatorilor de performanță privind activitatea atașaților economici;
2) Organizarea cursurilor de instruire anuale pentru toți reprezentanții corpului diplomatic
moldovenesc peste hotare în domeniul economic/comercial pentru a oferi informații despre
avantajele comparative ale Republicii Moldova, sectoarele prioritare economice și asigurarea
serviciilor de mediere, cu asigurarea materialelor promoționale corespunzătoare;
3) Identificarea a cinci țări-țintă pentru dinamizarea eforturilor de promovare a țării ca destinație
pentru investiții. Desfășurarea programelor de informare și promovare a țării focusate pe cele
cinci țări-țintă identificate. Activitățile vor include: organizarea de forumuri investiționale,
participarea la expoziții dedicate promovării și atragerii investițiilor, desfășurarea campaniilor de
informare și promovare a țării ca și destinație pentru investiții prin intermediul surselor media,
organizarea/facilitarea vizitelor de networking dintre producători din Republica Moldova și din
cele 5 țări-țintă, etc;
Identificarea piețelor-țintă de export cu asigurarea prezenței operaționale a diplomației economice pe
teritoriul acestora (reprezentanții MIEPO în străinătate/ atașații economici/ consultanți locali).
18 RM-OMC

Impulsionat de avantajele pe care le oferă cadrul juridic internaţional pentru comerţ şi din motivele
pentru care e mai bine să te aflii în cadrul sistemului mondial, decît în afara acestuia, Republica
Moldova în noiembrie 1993, a înaintat o cerere de aderare la acordul general pentru tarife vamale şi
comerţ (GATT 1947) care, după crearea Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), în ianuarie 1995,
a fost reiterată către OMC (succesoarea a GATT 1947). [4 pag.15]  This research was supported by a
Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme Fellowship within the 7th European
Community Framework Programme“Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring
CEE EU preaccession best practices and experience to Moldova’s and Georgia's pre-accession
process”.Project Website: http://eupreacc.wordpress.com/ 240 Aderarea la OMC pentru Republica
Moldova, a fost un proces dificil şi complicat ce a determinat o pregătire minuţioasă în special la
nivelul instituţiilor guvernamentale, pentru a putea promova eficient interesele Republicii Moldova pe
plan internaţional, controlul periodic. Obiectivele de bază a OMC şi GATT sunt: [1pag. 123] 
Ridicarea standartelor de viaţă şi a veniturilor;  Utilizarea deplină a forţei de muncă;  Expansiunea
producţiei şi a comerţului ;  Utilizarea optimă a resurselor mondiale . La 8 mai 2001, Consiliul
General a OMC a adoptat decizia sa privind aderarea Republicii Moldova la acordul OMC în baza
condiţiilor stipulate de protocolul de aderare. Pachetul de documente negociate şi protocolul de
aderare al Republicii Moldova la OMC a fost aprobat prin legea nr 218, din 01.06.2001.[4] Pentru
aderarea Republicii Moldova la OMC, Republica Moldova depunde intrumentele de aderare ratificate,
conform procedurilor interne ale ţării şi în luna iulie 2001, devine membru cu drepturi depline la
OMC. [4 pag.16] Negocierile de aderare, în perioada 1996-2000 au coincis cu programele de reforme
structurale şi cu procesul de formulare a politicii comerciale şi economice ale ţării. Sistemul
administrativ slab dezvoltat din acea perioadă şi lipsa resurselor financiare şi umane au afectat direct
capacităţile guvernului de a conduce acest proces complex într-un termen mai scurt şi în mod eficient.
[4pag.16] Avantajele Republicii Moldova ca membru la OMC sunt:  Contribuie la dezvoltarea