Sunteți pe pagina 1din 7

Cooperarea economică și parlamentară cu mai multe state

Abrevieri

CSI- Comunitatea Statelor Independente

SUA- Statele Unite ale Americii

RM-Republica Moldova

UE-Uniunea Europeană

DCFTA-  Deep and Comprehensive Free Trade Areas (Zona de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător)

IEV-Instrument European de Vecinătatr

PIB- Produs Intern Brut


Cooperarea economică este o activitate care face posibilă existența unui stat pe
arena internațională. În Republica Moldova funcția de cooperare economică, revine,
în mare parte, Ministerului de Economie. În domeniul cooperării economice
internaţionale, Ministerul Economiei şi-a concentrat activitatea spre
impulsionarea relaţiilor bilaterale cu partenerii externi şi a cooperării
multilaterale în cadrul organizaţiilor economice regionale, în vederea
susţinerii procesului de promovare a reformelor economice.
O contribuţie semnificativă în stabilirea legăturilor
economice dintre state constituie Comisiile interguvernamentale, care conferă
dinamism relaţiilor de colaborare şi reciprocitate în dialogul economic,
social, cultural şi schimbului de experienţă şi practici pozitive dintre
Republica Moldova şi ţările partenere. 
Din punct de vedere economic, Republica
Moldova cooperează cu statele Uniunii Europene, cum ar fi România, Franța,
Polonia, Ungaria, Bulgaria, Belgia, Portugalia, Grecia, Olanda, statele CSI,
SUA, Ucraina, Georgia, Turcia, Iraq.. Din toate statele cu care cooperează,
RM are câțiva parteneri economici principali: România, Ucraina, Rusia, UE
(privită ca entitate individuală).
România și Republica Moldova au o relație economică
prosperă. Acest fapt este ușor dedus din analiza numerică a importurilor și
exporturilor moldo-române. În 2018 Republica Moldova a exportat în România
bunuri cu valoare totală de 792. 137, 26 mii dolari SUA. În general, se poate observa
o creștere anuală permanentă a exporturilor către România. În 2018 valoarea
exporturilor către România constituie aproximativ 43% din valoarea totală a bunurilor
exportate către statele UE. Valoarea totală a importurilor din România în 2018 este de
838.184,57. Când vorbim despre cooperarea economică dintre RM și România trebuie
neapărat să vorbim despre ajutorul financiar nerambursabil acordat RM de România.
Acest ajutor financiar vizează mai multe domenii și deja a contribuit la realizarea unor
proiecte vizând educația, ajutor de urgență în cazul calamităților, domeniul energetic.
UE este un foarte important partener
economic al RM. Relațiile economice dintre RM și UE au început să progreseze, mai
ales, după ce RM a devenit un partener economic privilegiat al UE odată cu semnarea
Acordului de Asociere și a DCFTA. Acesta oferă un acces îmbunătățit în mod
considerabil la piața UE de peste 500 de milioane de consumatori pentru bunurile și
serviciile moldovenești, precum și oportunități de investiții îmbunătățite. Cooperarea
economică se extinde la numeroase sectoare individuale. Un compartiment important
în cooperarea economică a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este acordarea
asistenței financiare de către UE. Asistența bilaterală furnizată Moldovei în cadrul
IEV a crescut considerabil de la 40 de milioane EUR în 2007 la 131 milioane EUR în
2014. Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor din partea UE per cap de
locuitor din vecinătatea Europei. Asistența din partea UE se utilizează pentru reforme-
cheie în sectorul justiției, al educației, al dezvoltării economice și al energiei.
Un alt partener economic important
al RM este Ucraina. Pe lângă faptul că RM cu Ucraina sunt state vecine, ceea
ce facilitează cooperarea economică dintre acestea, Rm și Ucraina sunt
implicate în mai multe proiecte tranfrontaliere alături de România. Î n anul
2016 a fost aprobată o Hotărârea de Guvern nr. 576 din 06.05.2017, cu privire la
introducerea unei măsuri de apărare comercială a pieţei, prin care au fost suspendate
temporar exceptarea de taxe vamale la importul în Republica Moldova a produselor
originare din Ucraina, în limita cotelor stabilite, pentru o serie de produse lactate. În
consecinţă, importul produselor de origine ucraineană pentru poziţiile tarifare vizate
în Hotărâre au scăzut. Anul 2016 a fost unul dintre cei mai buni ani din punct de
vedere al cooperării economice dintre aceste două state, astfel, pe parcursul anului
2016, importul RM în Ucraina a constituit 383,89 mil. dolari SUA şi s-a plasat pe
locul 4 printre partenerii principali de import ai Republicii Moldova (cu o pondere de
9,55% din total import al R.M.). În ceea ce ţine de exportul produselor moldoveneşti
în Ucraina, acesta a atins în anul 2016 valoarea de 49,70 mil. dolari SUA, (cu 1,08%
mai mult decât în anul 2015) clasându-se astfel pe locul 10, în ceea ce priveşte top
destinaţiile de export ale RM (cu o pondere de 2,43% din total export al R.M.).
Federația Rusă
a fost unul dintre principalii parteneri de export ai Republicii Moldova pe parcursul
întregii perioade de tranziție. Însă ponderea exporturilor către aceasta a diminuat atât
ca rezultat firesc al diversificării partenerilor comerciali pentru o țară care abia și-a
căpătat independența, cât și a regulilor neclare de joc în relațiile comerciale față de
unii parteneri din partea Federației Ruse. Astfel Rusia a pierdut poziția de lider ca
destinație a exporturilor moldovenești în 2014 în favoarea României. Ponderea
exporturilor către Rusia a constituit 18,1% din exporturile totale moldovenești. În
același timp, Moldova este un partener minor pentru importurile rusești, cu doar 0,1%
din importuri ce provin din țara noastră. Având în vedere
ponderea înaltă a re-exporturilor în exporturile totale către Federația Rusă (58% în
2014), analiza exporturilor locale (i.e. exporturi totale minus re-exporturi) are o
relevanță mai mare. Astfel, exporturile locale către Federația Rusă au constituit 12%
din exporturile totale locale în 2014 și în acest caz Rusia a pierdut poziția de lider în
2012. Exporturile locale spre Rusia reprezintă 2,3% din PIB în 2014 – un nivel
suficient de înalt pentru a avea impact semnificativ asupra economiei moldovenești –
dar incomparabil cu situația de un deceniu în urmă, când ponderea exporturilor locale
către Rusia depășea 10% din PIB. Cum spuneam și la
început cooperarea economică nu ar fi posibilă fără cooperarea parlamentară, care
formează cadrul juridic al cooperării. În ceea ce privește cooperarea parlamentară
numărul de parteneri este restrâns. RM cooperează cu UE în cadrul Adunării
Parlamentare Euronest și Comisiei Parlamentului de asociere UE-RM, cu Parlamentul
României, Parlamentul Federal al Republicii Belgia, Rada Supremă a Ucrainei, cu
Adunarea Federală a Federației Ruse, Adunarea Națională a Republicii Belarus,
Adunarea Națională a Republicii Bulgare, a Republicii Franceze, a Republicii Ungare,
Cancelaria Saeima a Republicii Letonia, Knessetul Statului Israel. O
cooperare parlamentară interesantă o reprezintă cooperarea Parlamentului RM cu
Parlamentul UE. Parlamentul European urmărește îndeaproape evoluțiile din
Republica Moldova, care este atât un vecin al Uniunii Europene, cât și o țară legată de
Uniune printr-un acord bilateral de asociere. La începutul mandatului Parlamentului
European 2014-2019, Moldova a fost identificată drept „țară prioritară” pentru
Programul de acțiune pentru sprijinirea democrației cuprinzătoare a Parlamentului.
Aceasta înseamnă că Parlamentul European lucrează activ cu țara pentru a dezvolta
capacitățile Moldovei. Parlamentul European trimite, de asemenea, eurodeputați cu
rol de observatori la alegerile din Moldova, în ceea ce privește alegerile prezidențiale
organizate la 30 octombrie și 13 noiembrie 2016. Prima reuniune a Consiliului de
asociere UE-Moldova a avut loc la 16 martie 2015, iar a șasea ședință a Comitetului
Parlamentar de Asociere UE-Moldova a avut loc la Chișinău în aprilie 2018. În
declarația finală și documentul de recomandări, Comitetul încurajează instituțiile
moldovenești să lucreze în mod cooperativ și să se concentreze pe reforme concrete
care au ca scop să aducă îmbunătățiri concrete în viața cetățenilor moldoveni, inclusiv
prosperitatea sporită și consolidarea statului de drept și a subliniat necesitatea să
continue să se concentreze asupra punerii în aplicare a Acordului de asociere / a zonei
de liber schimb profund și cuprinzător.

Concluzii și recomandări
În concluzie putem afirma că Republica Moldova este un stat tranzitoriu care
este în continuă căutare a noilor parteneri economici pentru a-și dezvolta o economie
prosperă și stabilă. Partenerii economici ai RM sunt cei mai diverși, de la SUA și UE
până la Iraq. De-a lungul timpului RM a trebuit să își redreseze economia în așa fel
încât să se adapteze cerințelor noilor parteneri, în special UE, fiind nevoită să facă
această schimbare ăn urma dificultăților apărute în relația economică a RM cu
Federația Rusă.
În ceea ce privește relațiile parlamentare externe ale RM, acest stat
încearcă să stabilească relații parlamentare cu state care ar putea-o susține în
soluționarea problemelor interne, dar și să îi ofere susținere ăn cadrul arenei
internaționale. RM conștientizează necesitatea relațiilor parlamentare ca fiind o bază a
stabilirii și menținerii relațiilor de natură economică, culturală. O cooperare
parlamentară interesantă este între Parlamentul RM și Parlamentul European, datorită
naturii acestui organ european.
Drept recomandare RM ar trebui să stabilească relații economice
stabile cu mai multe state pentr a se asigura în cazul schimbărilor de pe arena
internațională sau în cazl eventualelor probleme, cum a fost cu Federația Rusă și, de
asemenea, ar trebui să stabilească relații parlamentare cu mai multe state, pentru a-și
asigura susținerea în cazul organizațiilor internaționale.
Bibliografie

http://www.parlament.md/Diploma%c5%a3ieparlamentar%c4%83/Institu
%c5%a3iidecooperare/tabid/159/language/ro-RO/Default.aspx

https://mei.gov.md/ro/content/cooperare-economica-internationala

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/231-238.pdf?
fbclid=IwAR06UXiKt8DJIkebu3W0E8Ab2J6hypexg_iNW8c6qHCustq-
2gb5pGr7B6g

https://www.expert-grup.org/ro/biblioteca/item/1105-economie-md-rusia

https://www.europarl.europa.eu/portal/en