Sunteți pe pagina 1din 11

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI

FARMACIE „RAISA PACALO”


Catedra Discipline Facmaceutice
Specialitatea Farmacie Calificarea Asistent Farmacist

Lucru individual

Prefixele in terminologia
medicala si farmaceutica

Elaborat de:Chetrari Vlad


Grupa 22

Chișinău 2017
Cuprins

1. Recunoașterea terminilor medicali creați prin:


prefixare,compunire,aglutinare(pentru fiecare 20 de termeni)
2. Analiza proceselor de formare a termenilor medicali din punct de
vedere a structurii cuvîntului .
3. Concluzia
Introducerea
Terminologia clinică modernă, la fel ca toate celelalte, a evoluat de-a
lungul veacurilor, perfectat în toate componentele sale. Acesta este unul
dintre cele mai complexe subsisteme de terminologie medicală, care
acoperă atât numele boli și stări patologice, precum și metodele de
examinare și tratament, numele operațiunilor și altele.
O mare parte din aceasta a fost moștenită de la vechii greci. În
terminologia clinică predomină vocabularul limbii grecești, deși în
compoziția sa modernă există cuvinte și cuvinte latine împrumutate din
limbile moderne.
Majoritatea termenilor clinici care se referă la numele bolilor, afecțiunile
patologice, tratamentele și altele asemenea sunt cuvinte complexe
formate prin combinarea mai multor componente (rădăcini, prefixe,
sufixe, elemente terminologice), în majoritate de origine greacă.
Termenii clinici cu o singură linie au reținut, în cea mai mare parte,
elementele de bază ale semnificațiilor limbajelor clasice,de exemplu:
grecești asthma, ascites, anamnesis, diagnosis, emphysema sau
latine abscessus, rabies, ulcus, scabies, pulsu etc. 
Cu toate acestea, există o serie de termeni care au dobândit un înțeles
diferit în comparație cu ceea ce au avut în limbile clasice.de exemplu în
latină lens și în greacă phakos în limbele clasice semnificau linte iar
mai târziu terminologia științifică a folosit aceste cuvinte pentru a
desemna lentilă, care după formă asemănătoare unui lente cereal.
În medicina veche, anumiți termeni au fost folosiți într-un sens puțin
diferit decât în medicina modernă. De exemplu, cuvântul typhos ( fum),
doctorii greci au numit orice febră acută, care a fost însoțită de o eclipsă
a conștiinței. În medicina modernă, cuvântul tif este o parte integrantă a
termenilor, ce înseamnă unele boli infecțioase pentru care prezența
caracteristică a unui stat tifoid.
Un alt grup de termeni clinici unici, care constituie marea majoritate în
terminologia clinică, aparțin derivatelor și termenilor complexi, formați
prin combinarea mai multor elemente de construire a cuvintelor.
Termenii derivați se formează prin aderarea:
a) Rădăcina și prefix (hyper + ergia creșterea reactivității
organismului)
b) Prefix rădăcina și suffix (peri + metr + itis peritonită)
c) Rădăcina și suffix (gastr + itis – gastrită, inflamarea mucoasei
gastrice).
În formarea termenilor clinici, de regulă, se folosesc elementele de
bază ale substantivelor grecești, mai rar de origine latină sau latină și
greacă, care se găsesc prin aruncarea de la sfârșitul cazului genitiv al
singularului, ex., haema, haemat-os – sânge (baza haemat-).
Termenii clinici cu două cuvinte și mai multe cuvinte sunt structurali
asemănători cu anatomico-histologici și, ei, se formează în
conformitate cu regulile gramaticii latine.
Crearea terminilor medicali și farmaceutici prin diferite procedee
lexicale:
Problema creârii terminilor medicali și farmaceutici nu este doar o
problemă actuală ci își are începuturile ncă din sec.I (în.H), în lucrarea
lui Marcus Vitruvius Polis, cu denumirea „Tratadule arhitectara”
(Tratatul despre arhitectură) în această lucrare Vitruvius pe lângă
informații detaliate referitor la arta edificării templelor și complexității
personalității arhitectorului sunt menționate și aspectele terminologice
din meșteșugul arhitectoral Vitruvius este de părerea că termenii sunt
înțelese foarte prost, având un limbaj neobișnuit.
Termenii de specialitate nu sunt respectați în vorbirea curentă numeroase
denumiri cuprinse în scrierile,numeroase denumiri cuprinse în scrieri
tehnice,abundă vocabularul sec.I În literatura clasică latină sunt
fregvente cazurile cînd unii autori se declară nemulțumiți de lipsa unor
termini potriviți. În situația de criză terminologică apar creații lexicale
noi prin diferite procese:derivare,perifrazare,conversiune.
Terminologia medicală este bogată în exemple de creație lexicală avînd
la origine cuvintele grecești și latinești unul dintre cele mai fregvente
procedee de creație lexicală este derivarea cu diferite afixe:
a) Substantivele formate prin derivare pentru a crea substantive ce pot
fi folosite ca baza pentru derivare se mai întrebuiențiază și
verbe,adjectivele cu ajutorul sufixelor:
-tio, -mentum,-tura, -or, -men,. acestea sunt obținute din
verbele:auditor,curator,naratio,flumen se pot deriva.
b) Astfel avem suffixe deminutive:-ulus,-ula,-ulum;-alus,-ala,-alum
de aici se vor forma substantivele de tipul:vasculus,patenula.
c)Prin derivarea adjectivelor cu suffixe –itia, -itas se obțin
Analiza proceselor de formare a termenilor medicali din punct de
vedere a structurii cuvîntului
 Encephalomalacia, ae f- encefalomalacie
( encephгlos creier +  malacia inmuerea)- necroza umedă a
țesutului cerebral
 Enterolithus – enterolit ( enteronintestin + lithos piatra) –
кишечный конкремент.
 Colopexia, ae f – colopexy ( colon intestin
+ pexis atașament) – operație chirurgicală: fixarea colonului
 Blepharospasmus – блефароспазм ( blephгron pleoapă
+ spasmus spasm) – spasmul pleoapelor a mușchiul ochiului.
 Oophoritis,  dis f – оforit (oophoron ovar + suf. -itis,  dis) –
inflamația ovarelor.
 Thyroidectomia, ae f – tirodectomia ( thyreos scut
+ eidos asemenea; аnat. glandula thyroidea glanda tiroid[)
– operație chirurgicală: Înlăturarea glandei tiroidei.
 Toxicomania, ae f – toxicomania (toxicon otravă
+ mania atracție dureroasă) – denumirea comună a bolilor,
care se manifestă prin dorința de a folosi în mod constant
anumite substanțe și dezvoltarea în legătură cu această
intoxicare cronică.

Recunoașterea terminilor medicali creați prin:


prefixare,compunire,aglutinare

Prefixele ce crează termeni medicali și farmaceutici

-a,-an Neajuns Anomalia Neajuns de normă


-dys Dereglare Dyspnoe Deraglare la
respirația
-anti Contra Antidotum Contra otravirii
-ecto In afară Ectoderma În afara pielii
-endo Înauntru Endocardium Înauntru inimii
-epi Pe deasupra Epidermis Pe deasupra pielii
-exo În afară Exogenus În afara normelor
dezvoltării
-extra În afară și mai Extrauterinus În afara uterului
sus de
-hyper Mai sus de Hypertonia Temperatura mai sus
normă de normă
-hypo Mai jos de Hypotonia Temperatura mai jos
normă de narmă
-infra Sub Infrascapularis Sub scapulă
-inter Între Intercostalis Între coaste
-intra Înauntru Intravenosus Înauntru venei
-meso În mijloc Mesoderma În mijlocul dermii
-para Alături de Paracentralis Alături de sistemul
central
-peri Împrejur Pericardium Împrejurul inimii
-re Acțiunea Reanimatio Reântoarcerea
realizată din sufletului înapoi
nou
-sub Sub Sublingualis Sub limbă
-super Mai sus de Supersecretio Secreția mai sus de
normă normă
-trans Mutarea Transfusio Mutarea sângelui
dintrun loc în dintr-un loc în altu
altu

Crearea terminilor prin compunere


Compunerea este metoda de creare a terminilor noi cu agutorul
rădăcinelor. În limba latină și greacă există o multitudine variată de
rădăcini ce crează termenii/

-aesthesia Emoție,simț Anaesthesia Fără de simț


-algia Durere Neuralgia Durerea
terminațiilor
nervoase
-graphia Imagine Tomographia Imaginea unui strat
-heamat Sânge Haematologia Știința despre
sânge
-logia Cuvînt,știința Oncologia
-metria Măsurarea Craniometria Măsurara craniului
-pethia Sensibilitate,durere Retinopathia Sensibilitataea
retinei
-thermia Caldură Hypothermia Temperatura mai jos
de normă
-tonia Tensiune Hypertonia Tensiunea mai sus
de normă
-uria Urină Anuria Fără de urină
-rrhagia Receptură Haemorrhagia Abundența de sânge
-scopia Cercetare Rectoscopia Cercetarea rectului

-trophia Mâncare Dystrophia Dereglare în


alimentație
-ectasia Dilatare Bronchoectasia Dilatarea bronhiilor
-ectomia Taiere Tonsillectomia Taierea migdalelor
-ergia Acțiune Allergia Acțiunea adversă
-malocia Înmuere Osteomalacia Înmuerea oaselor
-penia Neajuns Lymphopenia
-phagia A se mânca Dysphagia Dereglare în
-philia Predispunere,iubire Haemophilia De scurgere a
sângelui
-phobia Frică Hydrophobia
-plasia Formațiune Hypoplasia Formațiune într-un
volum mic
-plegia Lovitură Hemiplegia Lovitura dintr-o
parte
-rhaphia Fisură Colporrhaphia
-sthenia Putere Asthenia Lipsa de putere
-stomia Gură Stomatologia știința despre
durerile gurii
-tomia Intervenție,taietură Gastrotomia

Crearea termonilor prin suffixare


Suffix Semnificația Exemple

-tas,-ia,  Calitate ,Proprietate veritas


insania
-tudo valetudo

-ul-,-cul- O valoare granulum


descrescătoare; bacillus
-ol-,-ill-,ell păstrează categoria lamella
de gen a creaturii ossiculum
originale.

-mentum Calea medicamentum

-ur-a Rezultatul acțiunii mixtura

-io Efectul fermentatio

-or Producător de acțiuni provisor

-osis -iasis Boală neurosis


-ismus helminthiasis
iodismus
-itis Inflamație bronchitis

-oma Tumoare osteoma


Concluzia
În concluzie aș putea spune că pentru a înțelege mai bine sensul
termenilor medicali trebuie să cunoașteți principiile formării lor, în
deosebi cu cuvintele latine, de a studia echivalentele lor grecești, precum
și elementele terminologice finale a limbii latine.