Sunteți pe pagina 1din 9

Regimul Valutar

Este setul de reglementări constituit de către autoritatea monetară a unui stat


(reprezentată de obicei de Banca Centrală a statului respectiv sau, mai rar, de o
altă instituţie) care stabileşte:

 modul de determinare a cursului valutar pentru moneda naţională a


statului respectiv;
 calitatea monedei naţionale de a fi sau nu convertibilă;
 modul de funcţionare a pieţei valutare din acel stat.
În România, regimul valutar este definit prin intermediul Regulamentului valutar întocmit de
către Banca Naţională a României.

Alegerea unui regim valutar potrivit este o problemă actuală dată fiind mobilitatea în creştere
a capitalurilor pe piaţa internaţională. Specialiştii FMI au ajuns la concluzia1 că:

- Nu exisă un model de regim valutar care să se poată aplica în toate ţările şi în orice
condiţii. În momentul în care un stat optează pentru un anumit regim valutar acesta
trebuie să fie compatibil cu politicile macroeconomice practicate de statul în cauză.
- Predomină în prezent regimurile valutare suple, flexibile, dat fiind faptul că în prezent
ţările trebuie să se adapteze la un cadru mondial caracterizat printr-o volatilitate
ridicată a cursurilor valutare. Puternica instabilitate a cursului monedelor puternice
reprezintă un motiv de îngrijorare pentru toate statele lumii, dar în special pentru ţările
mici exportatoare de materii prime. Este obligatoriu a fi luat în considerare în procesul
de supraveghere a evoluţiilor de pe piaţa internaţională repercusiunile politicilor
macroeconomice şi structurale urmate de statele emitente a monedelor puternice.
- În ultimii ani ţările emergente au adoptat un regim valutar flexibil, dat fiind faptul că
îndeplinirea cerinţelor necesare pentru a proteja un curs valutar fix în condiţiile
existenţei unei mari mobilităţi a capitalurilor la scară mondială, este foarte greu de
realizat,
- Fluctuaţiile puternice a cursului valutar în economiile deschise mici sau mijlocii
conduc la costuri economice crescute.chiar dacă este important ca evoluţia cursului
valutar să fie cea dictată de piaţă, poate fi o idee bună recurgerea la politici monetare
interne sau intervenţia pe piaţa valutară pentru a frâna aceste fluctuaţii.
- Ancorarea cursului valutar poate fi o soluţie viabilă pentru economiile foarte mici sau
foarte deschise. Consiliul monetar de exemplu este o soluţie pentru aceste economii
dacă este acompaniat de politici macroeconomice credibile, viabile.
- FMI trebuie să continue să respecte opţiunea fiecărei ţări pentru o formă sau alta a
regimului valutar, dar trebuie să se asigure că regimul valutar ales este potrivit situaţiei
economice a statului respectiv şi cu politicile economice promovate de acesta.

Regimul valutar pentru care optează o ţară depinde de un set de factori dintre care
amintim: mărimea ţării, gradul de deschidere a acesteia spre exterior, nivelul de
integrare financiară internaţională al acesteia, nivelul inflaţiei, tipul de politică
comercială practicat. Regimul valutar este numit de către FMI aranjament valutar sau
aranjament privind rata de schimb.

Tipologia regimului valutar


1
Rapport Annuel 2000, Fonds Monetaire International, pp.47 - 48
FMI face distincţie între următoarele categorii de regimuri valutare identificate la nivelul
statelor lumii, fiecare categorie cuprinzând mai multe tipuri de regimuri valutare după cum
urmează2:

I. Regimuri valutare rigide sau fixe (Hard Peg) în care se încadrează:


1. Regim valutar fără monedă naţională distinctă (Exchange arrangement with no
separate legal tender);
2. Regim valutar de tipul consiliu monetar (Currency Board Arrangement);

II. Regimuri valutare flexibile (Soft Peg) cu:


3. Regim valutar avînd la bază fixarea (legarea) cursului monedei naţionale de o
altă monedă sau de un coş valutar. Această fixare a cursului este
convenţională, regimul valutar putând fi numit regim valutar de fixare
convenţională (Conventional Pegged Arrangement);
4. Regim valutar stabilizat (Stabilized Arrangement);
5. Regim valutar având la bază cursuri valutare târâtoare (Crawling Peggs
Arrangement);
6. Regim valutar de tip târâtor (Crawling-like Arrangement);
7. Regim valutar în care cursul valutar este fixat în cadrul unei benzi orizontale
de fluctuaţie (Pegged exchange rate within horizontal band);

III. Regimuri valutare flotante (Floating)


8. Regim valutar flotant (Floating Arrangement);
9. Regim valutar cu flotare liberă (Free Floating Arrangement);

IV. Regimuri valutare reziduale (Residual)


10. Alte regimuri valutare (Other Managed Arrangement).

Toate regimurile valutare enumerate pot să îşi găsească locul într-una dintre umătoarele tipuri
de politici monetare practicate de statele membre ale FMI.

(I) Politica monetară ce are la bază ancora cursului valutar. Autoritatea monetară a
statului care adoptă ancora cursului valutar este pregătită ca în orice moment să
întervină pe piaţa valutară prin cumpărări sau vânzări de valută la un curs valutar
dat pentru a menţine cursul monedei naţionale în raport cu valuta (moneda) ancoră
la nivelul prestabilit: cursul valutar serveşte ca ancoră nominală sau ca ţintă
intermediară a politicii monetare. Acest tip de politică monetară poate fi
promovată de statele care adoptă oricare dintre regimurile valutare anterior
menţionate, mai puţin ultimele două: flotarea controlată şi flotarea pură.
(II) Politica monetară ce are la bază ca ancoră un agregat monetar. Autoritatea
monetară stabileşte ca obiectiv creşterea unuia dintre agregatele monetare, iar acest
obiectiv sau ţintă devine ancora nominală sau ţinta intermediară a politicii
monetare.
(III) Politica monetară care are ca obiectiv ţintirea inflaţiei. Aceasta presupune
anunţarea public a nivelului inflaţiei pe termen mediu care se urmăreşte a fi atins
2
***De facto Exchange Rates Arrangements and Anchors of Monetary Policy, 31 july 2006,
www.imf.org/external
în următoarea perioadă odată cu angajamentul luat de autoritatea monetară de a
atinge nivelul respectiv. Deciziile de politică monetară vor avea în vedere nivelul
previzionat al inflaţiei şi vor fi luate ţinând cont de ţinta propusă.
(IV) Politica monetară care are la bază programe monetare susţinute de FMI sau alte
programe monetare. Prin acese programe sunt stabilite limite minime pentru
rezervele internaţionale ale băncii centrale a statului respectiv şi plafoane maxime
pentru deţinerile nete de active ale acesteia.
(V) Politica monetară care are la bază alţi indicatori. În acest caz, ţara urmăreşte
îndeplinirea unui set de indicatori în realizarea politicii monetare, sau nu se oferă
informaţii despre modul de realizare a politicii monetare în statul respectiv.

Statele pot să adopte una dintre strategiile de politică monetară prezentate sau mai
multe, cu alte cuvinte să urmărească o ancoră nominală în derularea politicii monetare sau mai
multe. De aceea se observă în unele situaţii că o ţară apare în cadrul unui regim monetar ca
adoptând două direcţii în realizarea politicii monetare.

Aceste regimuri valutare sau aranjamente valutare sunt prezentate de către FMI
pornind de la cele caracterizate prin fixitatea cursului valutar în raport cu un etalon şi
terminînd cu cele în care cursul valutar este determinat de raportul cerere – ofertă. Regimurile
valutare vom vedea că se diferenţiază în funcţie de stabilitatea cursului valutar.

1. Regim valutar fără monedă naţională distinctă (Exchange arrangement with no


separate legal tender). Pe teritoriul statului care recurge la un asemenea regim valutar circulă
moneda altui stat aceasta devenind monedă națională. Adoptarea unui asemenea regim
presupune totala subordonare a politicii monetare a statului care a acceptat ca monedă
naţională altă monedă, politicii monetare a autorităţii monetare a cărei monedă este
recunoscută ca monedă naţională. Începând cu 1 Ianuarie 2007, regimul valutar pentru statele
care aparțin unei uniuni monetare, țări care au adoptat o monedă unică (vezi zona euro) nu se
mi clasifică sub acest regim ci se încadrează în regimul valutar care guvernează moneda
comună. Noua clasificare este bazată pe comportamentul monedei comune, în timp ce în
vechea clasificare în care în această categorie intrau și uniunile monetare se reflecta doar
ideea de renunțare la moneda proprie și adoptarea monedei comune. La 30 Aprilie 2018
existau 13 state care au optat pentru acest regim valutar.

Regim valutar fără monedă naţională distinctă (Exchange arrangement with no separate
legal tender) conform FMI la 30 Aprilie 2018

Politica Monetară: Ancoră cursul valutar (13 state)


USD (7 state) EUR (3 State) Alte monede (3 state)
Ecuador, Kosovo, Kiribati,
Salvador, Muntenegru, Nauru,
Insulele Marshall, San Marino, Tuvalu
Micronesia,
Palau,
Panama,
Timor – Leste
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

2. Regim valutar de tipul consiliu monetar (Currency Board Arrangement).


Aranjamentele în cadrul consiliului monetar se bazează pe un angajament legislativ explicit
prin care se asumă sarcina ca moneda naţională să fie preschimbată pe o anumită valută la un
curs valutar fix convenit, concomitent cu respectarea de către autoritatea monetară însărcinată
cu emisiunea monetară a restricţiilor impuse în materie de emisiune monetară şi cu
îndeplinirea de către aceasta a obligaţiilor ce îi revin. În cazul consiliului monetar se crează un
organism distinct ce poartă această denumire care are ca sarcină menţinerea cursului valutar
fix a monedei naţionale în raport cu moneda considerată ancoră. Acest consiliu monetar
presupune ca emisiunea de monedă naţională să se facă numai contra valută (moneda ancoră)
iar emisiunea de monedă să aibă acoperire numai în devize. Este eliminat controlul monetar
exercitat de regulă de către banca naţională, respectiv dispare calitatea de creditor de ultimă
instanţă a acesteia. În funcţie de stricteţea reglementărilor consiliului valutar poate fi
promovat un anumit grad de flexibilitate a cursului valutar. La 30 Aprilie 2018 existau 11
state în care regimul valutar ales era de tipul consiliu monetar.

Regim valutar de tipul Consiliu Monetar (Currency Board Arrangement)


conform FMI la 30 Aprilie 2018
Politica Monetară: Ancoră cursul valutar (11 state)
USD (8 state) EUR (2 state) Alte monede (1 stat)
Djibouti Bosnia Herţegovina Brunei Darussalam
Hong Kong SAR Bulgaria
ECCU
(Antigua şi Barbuda,
Dominica,
Grenada,
St. Kitts and Nevis,
St. Lucia,
St. Vincent și Grenadines)
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

3. Regim valutar avînd la bază fixarea (legarea) cursului monedei naţionale de o


altă monedă sau de un coş valutar. Această fixare a cursului este convenţională, regimul
valutar putând fi numit regim valutar cu fixare convenţională (Conventional Pegged
Arrangement). În acest caz, țara își leagă formal (de jure) moneda națională de altă valută sau
de un coș de valute la un curs fix. Țările care recurg la un asemenea regim valutar convin să
menţină artificial un curs fix în raport cu o monedă de referinţă (regimul cursurilor valutare
cu flexibilitate limitată în raport cu o singură monedă) sau cu un coş valutar (regimul
cursurilor valutare cu flexibilitate limitată în raport cu un coş valutar). Nu există un
aranjament irevocabil de menținere a parității fixe, dar regimul formal trebuie să fie confirmat
empiric. Astfel fluctuația permisă a cursului valutar este de:
- Maxim ±1% în raport cu cursul central sau
- Valoarea minimă, respectiv cea maximă a cursului spot trebuie să se încadreze
într-un interval de variație de ±2% pentru cel puțin 6 luni consecutive.
Coşul valutar este compus din monedele statelor cu care ţara în cauză desfăşoară majoritatea
tranzacţiilor comerciale. Ponderea monedelor care compun coşul valutar reflectă distribuţia
geografică a comerţului, serviciilor şi fluxurilor de capital a statului respectiv.

Autoritatea monetară menţine paritatea fixă prin intervenţii directe pe piaţa valutară –
vânzări/cumpărări de valută pe piaţă, sau prin intervenţii indirecte – manevrarea ratei
dobânzii, etc. Flexibilitatea politicii monetare este mai mare în cadrul acestui regim decât în
celelalte două deoarece autoritatea monetară îşi menţine toate funcţiile şi poate interveni
oricând pentru a ajusta nivelul cursului valutar.
Valuta ancoră, respectiv ponderile valutelor ce compun coșul valutar sunt făcute publice sau
sunt notificate Fondului Monetar Internațional. Acest regim valutar funcţiona la momentul 30
Aprilie 2018 în 43 de state.

Regim valutar avînd la bază fixarea (legarea) cursului monedei naţionale de o altă
monedă sau de un coş valutar. (Conventional Pegged Arrangement) conform FMI la 30
Aprilie 2018

Politica Monetară
(43 de state)
Ancoră cursul valutar Altă politică
(41 de state) monetară (2 state)
O singură monedă Un coş valutar Insulele
(37 de state) (4 state) Solomon,
USD (14 state) EUR (18 state) Altă monedă Samoa
(5 state)
Aruba, Bahamas, Capul Verde, Bhutan, Fiji,
Bahrein, Comore, Eswatini, Kuweit,
Barbados, Belize, Danemarca, Sao Leshoto, Libia,
Curacao si Sint Tome și Principe, Namibia, Maroc
Maarten, Eritrea, WAEMU (Benin, Nepal
Iordania, Iraq, Burkina Faso,
Oman, Qatar, Coasta de Fildeș,
Arabia Saudită, Guineea Bissau,
Turkmenistan , Mali, Niger,
Emiratele Arabe Senegal, Togo),
Unite CEMAC
(Camerun,
Republica
Centrafricană,
Ciad, Congo,
Guineea
Ecuatorială,
Gabon)

Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018
4. Regim valutar cu cursul valutar fixat în cadrul unei benzi orizontale de fluctuaţie
(Pegged exchange rate within horizontal band). Pentru ca un regim valutar să fie catalogat în
această categorie trebuie să existe o confirmare dată de autoritatea monetară din statul
respectiv privind regimul valutar de jure. Cursul valutar este menţinut într-o bandă de
fluctuaţie de cel puțin ±1% faţă de cursul oficial sau central sau diferenţa dintre valoarea
maximă şi minimă a acestuia este mai mare de 2%. Ca şi în cazul regimului valutar cu
fluctuaţie limitată, element de referinţă poate fi considerat: o singură monedă, un coş valutar
sau un aranjament valutar. Aici este inclus regimul valutar al țărilor care au adoptat ERM
(Exchange Rate Mechanism) a Sistemului Monetar European (EMS) care a fost înlocuit la 1
Ianuarie 1999 cu ERMII, pentru țările cu marje de fluctuație mai largi de ±1%. Cursul valutar
central (de referință) și lărgimea benzii de fluctuație sunt făcute publice sau sunt notificate
Fondului Monetar Internațional.

Regim valutar cu cursul valutar fixat în cadrul unei benzi orizontale de fluctuaţie
(Pegged exchange rate within horizontal band) conform FMI la 30 Aprilie 2018

Alte politici monetare


(1 stat)
Tonga
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

5. Regim valutar stabilizat (Stabilized exchange rate arrangement). Regimul valutar care se
încadrează în această categorie, se va caracteriza printr-un curs spot care rămâne în limitele
unei variații de 2% pe o perioada de minim 6 luni, curs care nu este flotant.
Limitele cerute de stabilitate pot fi în raport fie cu o singură valută, fie în raport cu un coș
valutar, în care valuta ancoră sau coșul valutar sunt confirmate prin tehnici statistice.
Clasificarea în acest regim impune îndeplinirea de către cursul valutar a criteriilor statistice,
iar menținerea sa stabilă trebuie să fie rezultatul acțiunilor oficiale (aici fiind incluse și
rigiditățile structurale ale pieței). Clasificarea unui regim valutar în această categorie nu
implică un angajament politic din partea autorităților. În Aprilie 2018 erau clasificate ca
având acest regim valutar 27 de state.

Politica Monetară (27 de state)


Ancoră cursul valutar (8 state) Țintă un Agregat Țintă Altă Politică
USD EUR Coș Monetar Inflația Monetară
(4 state) (2 state) Valutar (11 state) (2 state) (6 state)
(2 state)
Guyana, Croația, Singapore, Angola, Bolivia, Guatemala,
Azerbaijan,
Liban, Macedonia Vietnam Etiopia,Guinea, IndoneziaEgipt,
Maldive, de Nord Malawi, Myanmar, Kenya,
Trinidad Nigeria, Surinam, Pakistan,
&Tobago Tajikistan, Soudanul de
Tanzania, Yemen Sud,
Uzbekistan
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018
6. Regim valutar având la bază cursuri valutare târâtoare (Crawling Peggs
Arrangement). Cursul valutar este ajustat periodic cu valori mici până se atinge un anumit
curs fix, stabilit anterior sau ajustarea are loc dacă intevin modificări la nivelul unor indicatori
cantitativi macroeconomici cum sunt: diferențialul de inflație din trecut în raport cu principalii
parteneri comerciali sau diferențele dintre ținta inflației și inflația așteptată de către principalii
parteneri de tranzacții. Rata de târâre poate fi fixată astfel încât să genereze modificări ale
cursului valutar ajustate cu inflația (backward looking) sau astfel încât sa fie stabilit un curs
valutar fix predeterminat și/sau sub nivelul previzionat de diferență a inflației (forwarf
looking). Regulile și parametrii regimului sunt făcute publice sau notificate FMI. Menţinerea
unui curs valutar târâtor care să aibă credibilitate impune constrângeri în politica monetară a
statului în cauză.

Regim valutar având la bază cursuri valutare târâtoare (Crawling Peggs Arrangement)
conform FMI la 30 Aprilie 2018 (3 state)

Politica Monetară (3 state)


Ancora cursul valutar - USD Ancora un coș valutar
(2 state) (1 stat)

Honduras, Nicaragua Botswana


Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

7. Regim valutar de tip târâtor (Crawl-like arrangement). Pentru a fi clasificat în


această categorie, cursul valutar trebuie să se mențină în limitele înguste de 2% în raport cu
trendul statistic identificat pe o perioadă de 6 luni sau mai mult (cu excepția unui număr
specificat de cazuri) și în plus cursul trebuie să nu poată fi considerat flotant. Este impusă o
rată de modificare minimă mai mare decât cea permisă în cadrul regimului valutar stabilizat.
Un regim valutar va fi considerat târâtor dacă se generează o rată de modificare anualizată a
cursului valutar de cel puțin 1% ce dovedește că moneda în cauză se apreciază sau depreciază
într-o manieră suficient de monotonă și de continuă.

Regim valutar având la bază cursuri valutare de tip târâtor (Crawling - like
Arrangement) conform FMI la 30 Aprilie 2018

Politica Monetară (15 state)


Ancora un Ținta un agregat Ținta inflația Alte politici monetare
coș monetar (3 state) (6 state)
valutar (5 state)
(1 stat)
Iran Afganistan, Costa Rica, Republica Haiti, R.P.D. Lao,
Bangladesh, Burundi, Dominicană, Serbia Mauritania, Sri Lanka,
China, Rwanda Papua Noua Guinee,
Tunisia
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018
8. Regim valutar flotant (Floating arrangement). Cursul valutar este determinat de
piață fără a exista o valoare previzionată, prestabilită de atins. În particular un curs valutar
care îndeplinește criteriile statistice specifice cursului legat de altă valută sau a celui de tip
târâtor va fi considerat curs valutar flotant numai dacă este clar că stabilitatea sa nu este
rezultatul acțiunilor oficiale. Intervențiile pe piața valutară pot fi directe sau indirecte.
Intervențiile au ca scop temperarea evoluției cursului valutar și prevenirea fluctuațiilor
nedorite, dar nu sunt permise politicile ce vizează țintirea unui anumit nivel al cursului
valutar. Indicatorii luaţi în considerare în momentul în care se decide intervenţia pe piaţa
valutară pot fi: poziţia balanţei de plăţi externe, rezervele valutare internaţionale, dezvoltarea
pieţelor paralele, iar ajustările pot să nu se realizeze automat. Regimurile flotante pot prezenta
o volatilitate mai mare sau mai mică în funcție de dimensiunea șocurilor care afectează
economia.

Regim valutar flotant (Floating) conform FMI la 30 Aprilie 2018

Politica Monetară (35 state)


Ancora un agregat Ţintirea Inflaţiei Alte politici monetare
monetar (26 state) (6 state)
(3 state)
Argentina, Albania, Armenia, Brazilia, Columbia, Malaiezia, Maurițius,
Madagascar, Cehia, Georgia, Ghana, Ungaria, Mongolia, Mozambic,
Seychelles Islanda, India, Israel, Jamaica, Elveția, Zambia
Kazakhstan, Corea, Moldova, Noua
Zeelandă, Paraguay, Peru, Philippine,
România, Africa de Sud, Thailanda,
Turcia, Uganda,Ukraina, Uruguay
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

9. Regim valutar cu flotare liberă (Free floating arrangement ). Este regimul valutar
ideal, în care cursul valutar este determinat de raportul cerere – ofertă. Un curs valutar va fi
încadrat în acest tip de regim valutar doar dacă intervențiile pe piața valutară a autorității
monetare apar doar excepțional și au ca scop:
- corectarea derapajelor de pe piața valutară;
și
- dacă autoritățile au furnizat informații sau date care confirmă că intervențiile au
fost limitate la un număr de trei în șase luni, fiecare intervenție având o durată de
maxim 3 zile lucrătoare consecutive.
Dacă informațiile acestea nu sunt oferite Fondului Monetar Internațional, regimul valutar va fi
clasificat ca și regim valutar flotant.
Regim valutar cu flotare pură sau independentă (Independently floating) conform FMI la
30 Aprilie 2018

Politica Monetară (31 de state)


Ţintirea Inflaţiei (10) Alte politici monetare (21 de state)
Australia, Canada, Chile, Japonia, Mexic, Somalia, Statele Unite ale Americii, UME
Norvegia, Polonia, Rusia, Suedia, Marea (Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda,
Britanie Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta,
Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia,
Spania)
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018

10. Alte regimuri valutare (Other managed arrangements - Residual). În această


categorie intră regimurile valutare care nu întrunesc criteriile pentru a fi încadrate în unul
dintre regimurile anterior menționate. De regulă aici se încadrează regimurile valutare ale
țărilor caracterizate prin modificări frecvente ale politicii monetare.

Regim valutar rezidual (Other managed arrangements - residuals). în cadrul FMI în Aprilie
2018

Politica Monetară (13 state)


Ancora cursul Ancora un coș valutar Ancora un agregat Alte politici monetare
valutar - USD (1 stat) monetar (4 state)
(3 state) (5 state)

Cambodgia, Siria Algeria, Belarus, Republica Kyrgyz,


Liberia, Republica Sudan, Vanuaru,
Zimbabwe Democrată Venezuela
Congo,Sierra Leone,
Gambia
Sursa: Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange restrictions, p.6, 2018