Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 3.

Studiu privind impozitele și taxele locale la Primăria


satului Slobozia Mare
3.1. Prezentarea generală a primăriei
În satul Slobozia Mare au fost înregistrate 1778 de gospodării casnice la
recensămîntul din anul 2013, iar mărimea medie a unei gospodării era de 3.3
persoane.
Proiectele realizate de-a lungul anilor 2012-2013 au fost : repararea edificiului
primăriei, alimentarea cu apă potabilă a satului, iluminarea străzii centrale, reparația
fațadei casei de cultură, reparația stadionului, reparația grădinițelor, a gimnaziului și
liceului.
Slobozia Mare este o localitate-centru de comună în Raionul Cahul, Republica
Moldova.

femei bărbați

49%
51%

Figura 3.1 Populația satului Slobozia Mare


Sursa : Elaborat de autor pe baza Recensământului din anul 2013
Conform datelor recensămîntului din anul 2013, populația satului constituia
6000 de oameni, dintre care 49% – bărbați și 51% – femei.
Moldoveni
Ucrainieni
Ruși
Găgăuzi
Bulgari
Țigani

Figura 3.2 Structura etnică a populației


Sursa : Elaborat de autor pe baza ziarului Infor Slobozia Mare
Pe baza figurii 3.2 vedem că structura etnică a populației în cadrul satului este:
99.04% – moldoveni, 0.34% – ucraineni, 0.23% – ruși, 0.08% – găgăuzi, 0.08% –
bulgari, 0.18% – țigani, 0.03% – alte etnii.
Nașterea este o condiție naturală a eternei vieți omenești, prin intermediul
căreea se asigură o continuitate a populației în timp. Indicele de bază ce generalizează
tendința de evoluție este sporul natural, care prin esența sa ar însemna o confruntare a
nașterilor și deceselor.
Tabel 3.1 Situația demografică a satului
Anii Născuți Decedați Sporul natural
2000 71 79 -8
2001 74 67 +7
2002 61 81 -20
2003 59 94 -35
2004 64 87 -23
2005 59 95 -36
2006 41 88 -47
2007 52 72 -2
2008 53 77 -24
2009 47 75 -28
2010 67 88 -21
2011 57 74 -17
2012 54 65 -11
2013 62 72 -10
Sursa :Elaborat de autor pe baza Revistei Primăriei Infor Slobozia Mare
Analizând acest proces în ultimii 14 ani, observăm o rupere a echilibrului între
natalitate și mortalitate. Anual potențialul natalității este compensat de potențialul
mortalității, ultima depășind natalitatea : născuți-705, decedați- 977. Rămâne la nivel
înalt ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Pe parcursul anilor 2000-2011, au
fost înregistrați 53 copii de la mame singure și 144 copii născuți din relațiile de
concubinaj! Ce amai mare parte a copiilor născuți di afara căsătoriei provin de la
femeile tinere până la 25-30 ani. Ritmurile de creștere a mortalității sunt alerte,
evoluând la fiecare an. În plus, a sporit rata mortalității populației în vârstă aptă de
muncă, în special a grupelor de vârstă 50-60 ani. Decesele cauzate de tumori sunt pe
primul loc, după care urmea ză bolile aparatului circulator apoi digestiv, și respirator.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
decedați
40% născuți

30%
20%
10%
0%
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
20

20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

Figura 3.3 Rata natalității și mortalității


Sursa : Elaborat de autor pe baza : Tabelului 3.1
  Primarul, viceprimarul, secretarul, împreuna cu aparatul propriu de specialitate
reprezentat de consiliul local, constituie Primăria, structura funcţională cu activitate
permanentă care aduce la îndeplinirea hotărârilor consiliului local şi dispoziţiile
primarului, soluţionând probleme curente ale colectivităţii locale.
         Aparatul propriu al Consiliului Local este structura organizatorică de specialitate
care asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin în domeniile de activitate
stabilite de lege. Aparatul propriu al Consiliului Local este subordonat primarului,
care constituie autoritatea executivă la nivelul Primariei Slobozia Mare. Regulamentul
de organizare şi de funcţionare a aparatului propriu se aprobă de catre consiliul local,
la propunerea primarului.
         Primarul este seful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de
specialitate, al autorităţilor, administraţiei publice locale, pe care îi conduce şi îi
coordonează. El îndeplineşte o funcţie de autoritatea publică.În exercitarea atribuţiilor
ce-i revin, primarul emite  dispozitii cu caracter normativ sau individual. 
3.2. Analiza execuției bugetare 2012-2013
În baza Art. 43 al Legii privind administrația publică locală nr.436 din
28.12.2006 și Art.29 al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XVI din
16.12.2002 examinînd rezultatele executării bugetului satului Slobozia Mare pentru
anul 2013 constatăm, că activitatea financiar-economică a primăriei a fost direcționată
de Decizia Consiliului Local nr. 08/02-I din 14.XII.2012 cu modificările ulterioare, cît
și a altor acte legislative și normative.1
Tabel 3.2 Executarea veniturilor bugetare pe anul 2013
Denumirea Suma Suma Îndeplinit
anuala anuală %
aprobată executată
1 Impozit funciar cu 186.9 239.3 100.5
destinație agricolă
2 Impozit funciar cu altă 7.7 3.0 39.3-4.7
destinație decît cea
agricolă
3 Impozit funciar încasat 48.3 43.5 90.0-4.8
de la persoane fizice
4 Impozit funciar pe 9.8 8.3 84.8-1.5
pășuni și fînețe
5 Impozit funciar de la GT 254.5 237.2 93.2-17.3
6 Impozit pe bunuri 15.5 16.7 107.5
imobiliare ale prsoanelor
juridice
7 Impozit pe bunuri 15.5 16.7 107.5
imobiliare ale prsoanelor
fizice
8 Impozit pe bunuri 16.7 17.0 102.0
imobiliare ale
persoanelor juridice din
valoarea estimată a
bunurilor imobiliare
9 Impozit pe bunuri 0.5 1.6 319.6
imobiliare ale
persoanelor fizice din
1
Legea privind administrația public locală nr. 436 din 28.12.2006
valoarea estimată a
bunurilor imobiliare
10 Impozit privat 0.2 0.1
11 Taxa de organizarea 8.0 1.8 22.5
licitațiilor
12 Plăți pentru certificatul 0.4 2.2 540.3
de urbanizm și
autorizația de
construcție
13 Dobânda aferentă 5.0 27.8 227.6
soldurilor mijloacelor
bugetare
14 Arenda pentru terenurile 9.5
cu destinație agricolă
15 Arenda pentru terenurile 11.5 29.5 256.6
cu altă destinație decât
cea agricolă
16 Chiria bunurilor cu 16.0 15.3 95.4
proprietate public
Taxa pentru 3.0 3.6 119.6
întreprinzător
Taxa pentru amenajarea 28.6 42.6 149.0
teritoriului
Taxa pentru unitățile 120.0 167.9 139.9
comerciale
Alte încasări 37.4 22.8 59.3
Sursa: Elaborat de autor pe baza bugetului Slobozia Mare 2013

Total venituri 2013


6000000
5,296,000
5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0 892 285
venit de bază venit din transferuri venit din mijloace speciale

Figura 3.4 Total venituri 2013


Sursa : Elaborat de autor pe baza Bugetului primăriei 2013
La bugetul satului Slobozia Mare pe anul 2013 s-au acumulat venituri în sumă
de 6 mln 474,2 mii lei, dintre care venituri de bază 892 mii lei, venituri din transferuri
5 mln 296,6 mii lei, venituri mijloace speciale 285 mii lei, dintre care : mijloace
încasate de la bugetul raionul și central 1134,0 mii lei.

Total venituri 2012


Столбец1

9000000

842
venit de bază
venit din transferuri 670
venit din mijloace 4.5
speciale

Figura 3.5 Total venituri 2012


Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului din 2012
La bugetul satului Slobozia Mare pe anul 2012 s-au acumulat venituri în sumă
de 13 milioane 469,8 mii lei, dintre care venituri de bază 842,7 mii lei, venituri din
transferuri 9 mln 689,6 mii lei, venituri mijloace speciale 338,0 mii lei, dintre care :
mijloace încasate de la bugetul raionul și central 669.5 mii lei șă venituri din vinderea
terenurilor agricole, proprietate publică 1 mln 930 mii lei.
Observăm că veniturile totale pe anul 2013 au crescut cu 3.000.000 față de
anul precedent.
La 5 tipuri de venituri nu s-au acumulat impozite în sumă de 29406.0 lei,
dintre care 4818 lei este impozit funciar de la persoane fizice, 17257 lei impozitul
funciar de la gospodăriile țărănești 1485 lei impozitul pe pășuni.
Impozit funciar pe terenul cu destinație agricolă, a fost îndeplinit 100% din
partea contribuabililor SRL agricole 238.2 mii lei, și încasările perceptorilor fiscali a
restanțelor de la pămintul de rezervă a primăriei în sumă de 1134.00 lei.2
2
Bugetul local Slobozia Mare
,,Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice” s-a încasat mai mult
cu 1160.00 lei, inclusive datorii din anii precedenți.
,,Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de persoanele fizice din valoarea
estimată” s-a încasat suma de 1598.00 lei, mai mult decât aprobat cu 1.1 mii lei din
evaluările effectuate pe parcursul anului.
,,Dobânda aferentă mijloacelor bănești la conturile bancare” încasat mai mult
cu 15572.00 lei față de planul aprobat la contul bancar al primăriei s-a menținut soldul
de mijloace bănești.3
Tabel 3.3 Arenda terenurilor cu destinație agricolă achitată 2013
Organizația Suma achitată(lei)
SRL ,,Slobmar TOT 1861.28
CAP ,,Agrovitare” 1743.90
SRL ,,Alizea Bress” 5634.16
Perceptorii fiscali 234.75
Total 9474.00
Sursa :Elaborat de autor pe baza bugetului Slobozia Mare

Tabel 3.4 Arenda terenurilor cu destinație agricolă neachitată 2013


Organizația Suma neachitată(lei)
SRL ,, Pămînt Prutean” 1743.90
SRL ,,Reco Agro” 1743.90
GT ,,Scutelnic Ion” 613.72
Total   4101.52
Sursa :Elaborat de autor pe baza bugetului Slobozia Mare

,,Plata de arendă pentru terenurile cu o altă destinație decât cea agricolă” s-a
încasat mai mult decât planul aprobat cu 18010.00 lei. Pe parcursul anului 2013 s-a
încasat de la SC ,,TransBulk Logistics”SRL suma de 20000.00 lei, de la depozitarea
deșeurilor , prelucrarea uleiului de răsărită, în baza contractului numărul 15 din
14.03.2013.4

3
Bugetul local al veniturilor şi cheltuielilor Slobozia Mare
4
Bugetul local al veniturilor şi cheltuielilor Slobozia Mare
reparația edificiului primăriei; 45,000 lei
reparația trotuarelor; 58,600 lei

reparația fațadei casei de cutură; 29,500 lei

proiectul,,Planul urbanistic al localității”; 76,700 lei

Figura 3.6 Banii primiți din Fondul de Rezervă al Guvernului Republicii


Moldova
Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului Slobozia Mare
De la bugetul raional Cahul s-au încasat : total- 224200.00 lei, dintre care :
80000.00 lei pentru consumul de gaze naturale la gradinița de copii Nr.2
91000.00 lei pentru servicii de proiectare Planul Urbanistic general al
localității
53.2 mii lei pentru finanțarea colectivului vocal ,,Mocănașii” și ,,Fanfara de
copii”.
300,000 lei
300,000 lei

100,000 lei

reparația Casei de
Cultură reparația Străzii
Ștefan cel Mare reparația Străzii
Ulița Mare

Figura 3.7 Veniturile din mijloace încasate de la bugetul de stat


Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului local Slobozia Mare
Totalul veniturilor obținute de la bugetul de stat a fost de 700000 lei.
Cota investițiilor și mijloacelor financiare atrase suplimentar la bugetul primăriei
Slobozia Mare pe anul 2013 constituie 585.70 lei pe cap de locuitor (5928 locuitori) :
De la Bugetul de Stat- 153.48 lei
Bugetul raional- 37.82 lei
Fondul Ecologic național- 394.40 lei
Vinderea terenurilor agricole proprietate publică capitolul 212.02 total- 49.0 mii lei
Lupașcu Marcel- 135.5 mii lei teren cu suprafața de 0,86 hectare
SA Agrocontinent- 7.0 mii lei teren su suprafața deee 0,34 hectare
Gârneț Slavic- 28.5 mii lei teren cu suprafața de 2,52 hectare5

Partea de cheltuieli a bugetului anului 2013 a fost destinată pentru întreținerea


instituțiilor bugetare.

Tabel 3.7 Volumul de cheltuieli executate pe anul 2013 conform clasificării bugetare
Instituția Plan precizat Cheltuieli
(mln lei) (mlm lei)
Aparatul 1171.9 1093.4
Învățământ 3544.3 3379.5

5
Bugetul local al veniturilor şi cheltuielilor Slobozia Mare
Grădinița de copii Nr.1 3189.2 3031.3
Grădinița de copii Nr.2 1506.8 1459.5
Școala muzicală 301.3 296.2
Contabilitatea 53.8 52.0
Cultura 1449.7 1440.3
Casa de cultură 1065.3 1057.8
Stadion 201.8 201.0
Biblioteca 76.7 76.6
Muzeul 94.6 94.3
Acțiuni sportive și tineret 11.4 10.7
Tutela 43.2 36.0
Ajutoare unice populației 14.5 14.5
Gospodărirea drumurilor 586.8 560.9
Amenajarea 787.4 782.6
Îndemnizații tineri specialiști 5.0 5.0
grădinița de copii Nr.2
Paznic și alte cheltuieli 246.6 246.6
Total 7850.9 7545.5
Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului local Slobozia Mare

În baza tabelului observăm că totalul de cheltuieli preconizat pentru anul 2013


a fost de 7850.9 mln lei, însă cheltuielile au fost un pic mai mici de 7545.5 mln lei,
ceea ce este în favoarea bugetului local.

25000

20000

15000
cheltuieli de capital
cheltuieli curente
10000

5000

0
2012 2013

Figura 3.6 Evoluția cheltuielilor totale


Sursa: Elaborat de autor pe baza tabelului 3.8
Tabel 3.9Utilizarea fondului de rezervă al satului Slobozia Mare pentru anul 2013
Instituția Grupa de cheltuieli Aprobat Executat
Grădinița de copii Consum de gaze naturale 80.0 80.0
Nr.2 Articolul 113.02
Asistența socială Ajutoare unice populației 14.5 14.5
Articolul 135.21
Gospodăria Servicii amenajare (ploile din 12.0 12.0
comunală septembrie consum de energie
electrică)
Total 80.00+42.7= 80.00+42.7
122.7 =122.7
Sursa :Elaborat de autor pe baza bugetului primăriei Slobozia Mare
Tabel 3.8 Utilizarea fondului de rezervă al Guvernului Republicii Moldova pe anul
2013
Instituția Grupa de cheltuieli Aprobat Executat
Investiții capitale Proiectul Urbanistic General al 76.7 76.7
satului Slobozia Mare
Articolul 241.07
Reparații capitale Reparația capitală a fațadei casei 29.5 29.5
de cultură Articol 243.03
Reparația capitală a edificiului 45.0 -
primăriei Articol 243.04
Reparația capitală a trotuarelor 58.6 55.6
Strada Ulița Mare cu beton
asfaltic Articol 243.06
Total 209.8 161.8
Sursa : Bugetul primăriei Slobozia Mare
În anul 2013 activitatea economică a fost orientată prioritar în direcția
investițiilor capitale. Dacă în anul 2012 investițiilor capitale le revenea 8% din totalul
de cheltuieli, în anul 2013 revine o cotă de 30% din cheltuieli. Cheltuieli de salarizare,
asigurări sociale și medicale în proporție de 47%, și cheltuieli de întreținere în mărime
de 15.1%.

Cheltuieli pentru alimentația copiilor în gradinițe.


În gradinițele de copii costul alimentației a constiuit total 446.7 mii lei, dintre
care din buget- 238.9 lei și 207.8 mii lei din mijloacele părinților. Pentru un copil la zi
s-a cheltuit 9.30 lei, respectiv buget 4.90 și mijloace speciale 4.30 lei. Costul aprobat
în decizia Consiliului pe anul 2012 este de 10.00 lei la zi/1 copil.
Pentru copii eliberați de plata părinților din buget s-au cheltuit 32.0 lei total
anual la ambele grădinițe respectin numărul 1 -26.0 mii lei la un număr mediu de 11
copii, grădinița numărul 2- 6.0 mii lei la un mediu de 3 copii din familii vulnerabile.
Numărul de copii eliberați de plata părinților frecventă constituie 3476 zile/ copii, sau
mediu 14 copii. Trebuie de menționat, că costul alimenației copiilor reflectat în dările
de seamă mai puțin decât cel aprobat, depinde în mare măsură de costul produselor
alimentare achiziționate în urma procedurii de Concurs de Oferte de Preț și Licitație
Publică, a căror criteriu de selectare este cel mai mic preț.
Numărul copiilor care frecventează grădinițele la situația 01 ianuarie 2014 este de 321
copii, cu 65 de copii mai puțin decât anul precedent 2013.
Școala muzicală a fost finanțată din mijloacele bugetare în sumă de 237.7 mii
lei și din mijloacele părințelor în sumă de 37.8 mii lei ( total 311.5 mii lei). În mărime
procentuală constituie 88% buget și 12% mijloacele părinților. Aprobat, însă, este de
70% și de 30%. Plata copiilor a constituit 100 lei/1elev. Din toate cheltuielile cota
maximă o dețin cheltuielile la gaze naturale și anume- 219.7 mii lei.
De menționat că s-au încasat mijloace bănești la contul special al primăriei în
sumă totală de 32.6 mii lei mai mult decit planu aprobat cu 12.6 mii lei din tranzacțiile
efectuate de secretarul primăriei, care s-au folosit la achitarea cheltuielilor de reparații
a încăperilor, încărcatul cartușelor, birotica și papitărie, internet.
Având în vedere executarea bugetului la 96% considerăm lucrul administrației
primăriei Slobozia Mare pe anul 2013 bună.6

6
Bugetul primăriei Slobozia Mare
Evoluția cheltuielilor social-culturale
9000
8000
7000
6000 Învățământ
5000 cultură
4000 asistența socială
3000
2000
1000
0
2012
2013

Figura 3.7 Evoluția cheltuielilor social-culturale


Sursa :Elaborat de autor pe baza pe baza tabelului 3.10

Cheltuielile social-culturale au crescut în termeni nominali de la o perioada la


alta, atat ca valoare absoluta cat si ca pondere in totalul cheltulelilor de
la 12.830,81 mii lei, o pondere de 52,70% in anul 2012 la 15433,88mii lei o pondere
de 54,84% in anul 2013.

Partea de cheltuieli a bugetului 2012 a fost destinată pentru întreținerea


instituțiilor bugetare.

Evoluția cheltuielilor în învățământ

3500
grădinițele de copii
3000
gimnaziul
2500
mii lei

liceul
2000
1500
1000
500
0
2012 2013

Figura 3.8 Evoluția cheltuielilor în învățământ


Sursa: Elaborat de autor pe baza tabelului 3.11
Tabel 3.12 Structura cheltuielilor de bază pe anul 2012
Cheltuieli Plan Fact Devieri
Cheltuieli de salarizare, asigurări sociale 8401.2 8281.5 -119.7 (98.7%)
și medicale
Cheltuieli de întreținere 2410.7 1978.6 -432.1 (82%)
Investiții capital 82.5 36.1 -46.4 (56%)
Reparații capital 1165.6 904.6 -261.0 (77.6%)
Procurări de mijloace fixe 28.4 5.4 -23.0 (19%)
Amenajarea teritoriului 94.8 91.9 -2.4 (97%)
Total 12183.2 11298.1 (92.7%)
Sursa bugetul veniturilor și cheltuielilor 2012

Din suma totală de cheltuieli 73% aparțin cheltuielilor de retribuire a muncii,


18% cheltuielilor de întreținere și 8% investițiilor și reparațiilor capitale. Economia la
articolele de salarizare s-a format în mare parte din micșorarea claselor la 01.09.2012
și suspendarea activității temporare la gradinița de copii numărul 1 pe perioada de
reparații 1 iunie.
Cheltuielile la alimentația elvilor în școli pentru clasele 1-4 a constituit:
La liceu și gimnaziu- 5.20 lei pe zi 1 elev ( la norma de 6.00 lei) din surse
bugetare, din sursele părinților la școli elevii claselor 5-9 și 5-12 s-au alimentat la 2.30
lei și respectiv 3.00 lei pe zi.
În grădinițele de copii costul alimentației a constituit total 373.0 mii lei, dintre
care din buget – 197.0 lei și 173.3 mii lei din mijloacele părinților. Pentru 1 copil la zi
s-a cheltuit 8.50 lei, respectiv buget 4.50 și mijloace speciale 4.00 lei. Costul aprobat
în decizia Consiliului pe anul 2012 este de 10.00 lei la zi/1 copil.
Pentru copii eliberați de plata părinților din buget s-au cheltuit câte 1800.00 lei
lunar, sau 21600.00 lei anual la ambele grădinițe. Numărul de copii eliberați de plata
părinților constituie 3180 zile/copii, sau mediu 14 copii/zi.
Trebuie menționat că costul alimentației copiilor reflectat în dările de seamă
mai puțin decât cel aprobat, depinde în mare măsură de costul produselor alimentare
achiziționate în urma procedurii de Concurs de Oferte de Preț și Licitație Publică, a
căror criteriu de selectare este cel mai mic preț.7
Școala muzicală a fost finanțată din mijloace bugetare în sumă de 246.9 mii lei
și din mijloacele părinților în sumă de 32.7 mii lei. În mărime procentuală constituie
88% buget și 12% mijloacele părinților. Aprobat, însă, este 70% și 30%. Plata copiilor

7
Bugetul local al veniturilor şi cheltuielilor Slobozia Mare
aprobată de 100 lei/elev nu s-a respectat de fapt s-a încasat 82,00 lei ceea ce a dus la
formarea datoriilor la sfârșitul anului.
Tabel 3.13 Cheltuielile cu ,,Alimentația”
Denumirea Plată mii lei Executat mii lei Devieri
Grădinițe de copii 275.4 218.1 -57.3
Gimnaziul 133.9 107.6 -22.6
Liceul 132.6 127.5 -5.1
Sursa bugetul veniturilor și cheltuielilor 2012
Din totalul cheltuielilor cota maximă o dețin cheltuielile la gazele naturale și
anume 697.8 mii lei.
Având în vedere executarea bugetară la 95% considerăm lucrul administrației
primăriei slobozia Mare pe anul 2012- satisfăcător.
Cotele de impozitare aferente localității Slobozia Mare
În scopul asigurării părții de venit a bugetului și în baza Legii pentru punerea
în aplicare a Titlului VI a Codului Fiacal numărul 1056-XIV din 16 iunie 2000,
Consiliul Local Slobozia Mare decide : pentru anul fiscal 2013 pe teritoriul Slobozia
Mare pentru impozitarea terenurilor și a bunurilor imobiliare persoanelor juridice și
fizice, după cum urmează:8
Cotele concrete la impozitul funciar
Tabel 3.14 Pentru terenurile cu destinație agricolă:
Pentru toate terenurile, altele decît cele Suma(lei/hectar)
destinate fânețelor și pășunilor
care au indici cadastrali 1.50
care nu au indici cadastrali 111
Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului local Slobozia Mare
Tabel3.15 Pentru terenurile destinate fânețelor și pășunilor 
Pentru terenurile destinate fânețelor și Suma(lei/hectar)
pășunilor 
care au indici cadastrali 0.75
care nu au indici cadastrali 55.0
Sursa : Elaborat de autor pe baza bugetului local Slobozia Mare

8
Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI a Codului Fiacal numărul 1056-XIV
din 16 iunie 2000
Cota impozitului pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea
locativă sau agricolă inclusiv exceptind garajele și terenurile pe care acestea sunt
amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu/sau fără construcții amplasat pe ele-
0.1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.
Impozitul pe clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pe alte
bunuri imobiliare neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii
estimate pentru persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de
intreprinzător, se stabilește în mărime de 0,1% din valoarea de bilanț a bunurilor
imobiliare pe perioada fiscală.
Cota impozitului pentru bunurile imobiliare care nu sunt evaluate de către
organul cadastral teritorial, se stabilește în mărime de 0.2% din costul bunurilor
imobiliare.
În cazurile în care suprafața totală a locuințelor și a construcțiilor principale
ale persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, înregistrate cu
drept de proprietate, depășește 100 m² inclusiv cotele concrete stabilite ale impozitului
pe bunurile imobiliare se majorează în funcție de suprafața totală inclusiv după cum
urmează:
-de la 100 la 150 m² inclusiv- de 1.5 ori;
-de la 150 la 200 m² inclusiv- de 2 ori;
-de la 200 la 300 m² inclusiv- de 10 ori;
-peste 300 m²- de 15 ori.
Cota impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare pentru
terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele se stabilește în mărime de 0.3% din
baza impozabilă a bunului imobil.

Tabel 3.17 Taxele aprobate pentru anul 2013


Denumirea taxei Suma (lei)
Înregistrarea noului născut 10
Înregistrarea căsătoriei 150
Autentificarea testamentului 50
Autentificarea semnăturii de pe document 31
Eliberarea adeverințelor pentru producție 20
și animale
Diverse certificate 1
Extrase din cartea de imobil, cartea de 5
gospodării
Caracteristici pentru angajare în cimpul 5
muncii
Caracteristici port-armă 15
Sursa: Elaborat de autor pe baza revistei Infor Slobozia Mare