Sunteți pe pagina 1din 6

Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă

Seminarul 5- Control financiar si expertiza


1. Citiţi cu atenţie şi apreciaţi cu adevărat sau fals afirmaţiile de mai jos:
a. este necesar ca organele de control să nu fi contribuit in nici un fel la crearea situaţiilor controlate,
verificate; A
b. pentru verificarea unei activităţi trebuie să existe obligatoriu o sursă de informare autentică şi accesibilă
organului de control; A
c. conţinutul şi complexitatea unei acţiuni de control nu presupune un anumit profil, un anumit nivel de
competenţă sau o specializare a organului de control; F
d. situaţia in care controlul economico-financiar este exercitat asupra unor şefii ierarhici este considerată ca
fiind un control eficient; A
e. organele de control au dreptul să ia direct hotărari şi măsuri in legătură cu activitatea unităţii controlate.
A
 
2.Controlul economico-financiar cunoaşte mai multe forme de manifestare, clasificate din mai multe
puncte de vedere cum ar fi:
a) al momentului exercitării controlului;
b) al importanţei control;
c) al poziţiei organelor de control faţă de entitatea controlată.
d) al scopului urmărit de control;
e) al modalităţii de exercitare al controlului;
 
3.Alegeţi răspunsurile incorecte:
A. Controlul financiar preventiv propriu in entităţile publice se organizează şi se exercită in mod unitar la:
a) Instituţii publice indiferent de modul de finanţare a acestora
b) Ministerul Finanţelor Publice pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului, datoria
publică şi alte operaţii specifice acestuia.
c) Companiile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale, organizaţiile neguvernamentale
precum şi orice alte persoane juridice care gestionează fonduri publice sau care administrează
patrimoniul public.
d) Agenţiile de gestionare a fondurilor publice provenite din finanţări externe rambursabile şi
nerambursabile precum unităţile de management a proiectelor.
e) Societăţi comerciale de drept privat care gestionează fonduri publice provenite din finanţări externe
rambursabile şi nerambursabile
B. Registrul proiectelor de operaţiuni prevăzute a fi prezentate la viza CFPP conţine următoarele rubrici:
a) denumirea documentelor;
b) numărul şi data emiterii documentelor;
c) conţinutul operaţiunilor inscrise in documente;
d) motivaţia acordării vizei.
Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă

Seminarul 6- Control financiar si expertiza

A.Răspundeți la următoarele intrebări:


1.Cum definiţi gestionarul?
Gestionarul este angajatul unei unităţi patrimoniale ce are ca atribuţii principale primirea,
păstrarea şi eliberarea în consum a bunurilor materiale încredinţate.

2.Care este scopul inventarierii?


Scopul se explică prin nevoia întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o
imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.
nome, societăţilor comerciale, instituţiilor publice, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor profesionale şi
chiar al persoanelor fizice cu calitatea de comerciant se efectuează pe baza prevederilor Legii
Contabilităţii şi pe baza normelor specifice de inventariere emise de Ministerul Finanţelor.

3.Ce documente se intocmesc in cazul inventarierii?


-registrul inventar;
-lista de inventariere;

4.Ce este registrul inventar?


Datele ce reprezintă valoarea de utilitate a stocurilor faptice se înregistrează în Registrul inventar.
Acesta este un document contabil obligatoriu de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor
inventarierii patrimoniului.

5.Cum definiţi valoarea de inlocuire ?


Valoare de înlocuire se înţelege, în sensul normelor de inventariere, costul de achiziţie a bunului
respectiv la data constatării pagubei, cost care va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă la
care se adaugă taxele nerecuperabile inclusiv TVA, cheltuieli de transport şi aprovizionare, precum
şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru pentru punerea în stare de utilitate şi de intrare în gestiune
a bunului respectiv.

B.Inventarierea patrimoniului are următoarele caracteristici eliminati raspunsurile incorecte


a) reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de activ şi de
pasiv, cantitativ valoric sau numai valoric, in patrimoniul unităţii la data la care se efectuează aceasta;

b) are ca scop principal stabilirea situaţiei patrimoniului conform cu cerinţele proprietarilor;

c) are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a patrimoniului pe elemente patrimoniale precum şi
bunurile deţinute cu orice titlu de unitatea in cauză;

d) efectuarea inventarierii patrimoniului in cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale, instituţiilor


publice, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor profesionale şi chiar al persoanelor fizice cu calitatea de
comerciant se efectuează pe baza prevederilor Legii şi pe baza normelor specifice de inventariere a
patrimoniului emise de Ministerul Finanţelor.

C. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:


a) Stocurile faptice se inventariază prin sondaj.
Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă

b) Terenurile se inventariază pe baza documentelor care atestă proprietatea acestora şi a schiţelor de


amplasament.

c) Bunurile aflate la terţi in custodie spre prelucrare, inchiriate sau date in leasing se trec in liste
separate şi se fac cereri de confirmare de la terţii la care se află acestea

d) Bunurile aflate in ambalaje originale, intacte se inventariază prin numărare, cantărire, măsurare sau
cubare.

e) Creanţele faţă de terţi se verifică şi se confirmă cu ocazia inventarierii pe baza soldurilor debitoare
şi creditoare ale soldurilor de clienţi şi furnizori.

D.Din comisia de inventariere pot face parte:


a) gestionarii unităţilor;

b) orice persoane terţe;

c) gestionarii depozitelor supuse inventarierii;

d) contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective pentru că au o bună cunoaştere a patrimoniului;

e) personal calificat cu excepţia gestionarilor unităţilor, depozitelor supuse inventarierii şi a


contabililor care ţin evidenţa gestiunii respective

E.Completaţi spaţiile de mai jos:


a) Mijloacele fixe care in perioada inventarierii se află in afara unităţii (vapoare, locomotive, autovehicule,
avioane) plecate in cursă de lungă durată sau utilajele date pentru reparaţii in afara unităţii se inventariază
înaintea ieşirii temporare din unitate

b) Materialele de masă (ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, materiale şi produse agricole
etc.) a căror inventariere prin cantărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la
degradarea bunurilor se pot inventaria calcule tehnice

c) Lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare se verifică prin
calcule volumetrice

F.Din comisia de inventariere pot face parte:


a) gestionarii unităţilor;

b) orice persoane terţe;

c) gestionarii depozitelor supuse inventarierii;

d) contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective pentru că au o bună cunoaştere a patrimoniului;

e) personal calificat cu excepţia gestionarilor unităţilor, depozitelor supuse inventarierii şi a


contabililor care ţin evidenţa gestiunii respective.

G. Alegeţi răspunsurile corecte. Documentele specifice inventarierii sunt:


a)bilanţul contabil;

b)notele explicative;

c) registrul inventar;

d)lista de inventariere;

e)contul de profit şi pierdere.


Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă

H. Descrieţi tehnica de inventariere şi documentele specific

Tehnica de efectuare a inventarierii

Inventarierea patrimonială se face nu numai asupra bunurilor materiale cât şi asupra celorlalte valori şi
elemente patrimoniale. Astfel, disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile se inventariază în conformitate cu
regulile emise de BNR.

În cadrul inventarierii patrimoniale are loc de asemenea şi inventarierea posturilor specifice de bilanţ pentru
care nu există bunuri identificate, de exemplu conturile de clienţi, de furnizori, de decontări, situaţii pentru
care inventarierea are reguli specifice (extrase de cont confirmate). Stocurile faptice se inventariază prin
numărare, cântărire, măsurare sau cubare. Bunurile aflate în ambalaje originale, intacte se desfac prin
sondaj.

Lichidele a căror cantitate efectivă nu se poate stabili prin transvazare şi măsurare se verifică prin calcule
volumetrice bazate pe probe de laborator pentru constatarea densităţii compoziţiei şi a altor caracteristici
ale lichidelor.

Materialele de masă (ciment, oţel beton, produse de carieră şi balastieră, materiale şi produse agricole etc.)
a căror inventariere prin cântărire şi măsurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea
bunurilor se pot inventaria pe bază de calcule tehnice.

Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipamente, cazarmament, scule de lucru) se trec în
liste separate cu specificarea persoanelor care răspund de păstrarea lor.

De asemenea, se evidenţiază pe formaţii şi locuri de muncă, iar prin centralizare se compară cu evidenţa
tehnico-operativă şi cu evidenţa contabilă. Bunurile aparţinând altor unităţi în baza unor contracte de
închiriere aflate în leasing, în custodie, aflate spre prelucrare sau bunurile depuse în consignaţie spre
vânzare se înscriu în liste separate, iar aceste liste trebuie să conţină date despre numărul şi data actului de
custodie, a contractului de închiriere ş.a.m.d.

Aceste liste se trimit şi persoanei fizice sau juridice proprietară a bunurilor respective care ve trebui să
confirme sau să infirme datele.

Documentele specifice procesului de inventariere

Inventarierea faptică a patrimoniului unităţilor se materializează în întocmirea listelor de inventariere care


servesc drept probă a existenţei fizice a fiecărui bun inventariat.

Lista de inventariere serveşte ca document de stabilire a lipsurilor şi a plusurilor de valori materiale


constatate cu ocazia inventarierii. Lista de inventariere este specifică bunurilor materiale inventariate.

Pentru elementele patrimoniale ce nu reprezintă valori materiale este suficientă prezentarea lor în situaţii
analitice distincte care să corespundă soldurilor conturilor sintetice în care aceste elemente patrimoniale
figurează.

Datele ce reprezintă valoarea de utilitate a stocurilor faptice se înregistrează în Registrul inventar. Acesta
este un document contabil obligatoriu de înregistrare anuală şi de grupare a rezultatelor inventarierii
patrimoniului.
Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă

În acest registru se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv inventariate şi grupate după natura lor
conform posturilor din bilanţul contabil. Acesta are la bază listele de inventariere centralizatoare şi
procesele verbale de inventariere care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţul contabil.

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de
inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi cele din contabilitate.

Evaluarea stocurilor în listele de inventariere se face conform prevederilor legii contabilităţii ţinând cont de
respectarea principiului permanenţei metodelor precum şi al principiului prudenţei.

La stabilirea valorii de inventar se aplică principiul prudenţei, potrivit căruia nu este admisă supraevaluarea
elementelor de activ şi a veniturilor aşa cum nu este admisă subevaluarea elementelor de pasiv şi a
cheltuielilor. În momentul inventarierii, valorile (bunurile) inventariate se evaluează la valoarea „de
inventar” care este o valoare actuală determinată de utilitatea bunului respectiv şi preţul pieţei la momentul
inventarierii. În cazul în care se constată că valoarea de inventar stabilită în funcţie de utilitatea bunului
pentru unitate şi preţul pieţii este mai

mare decât valoarea contabilă, listele de inventariere vor cuprinde valoarea contabilă a elementelor
inventariate.

Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, în cazul constatării unor deprecieri relative, nedefinitive
sau reversibile ale elementelor patrimoniale se constituie provizioane pentru deprecieri.

În cazul constatării unor deprecieri ireversibile la mijloace fixe sau obiecte de inventar se procedează la
constituirea de amortizări suplimentare în vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea
stabilită cu ocazia inventarierii (această diferenţă este nedeductibilă fiscal).

Cu ocazia inventarierii, evaluarea creanţelor şi datoriilor se face de regulă la valoarea lor probabilă de
încasare şi respectiv de plată, constituindu-se după caz provizioane pentru deprecierea creanţelor sau pentru
creşterea datoriilor sau pentru sumele aflate în litigiu. Evaluarea creanţelor şi datoriilor exprimate în devize
se face la cursul de referinţă al BNR la momentul inventarierii care de regulă este momentul încheierii
exerciţiului financiar.

După epuizarea acestor etape de definitivare a rezultatelor nete ale inventarierii, eventualele minusuri sau
pagube constatate în sarcina unor persoane răspunzătoare, se impută acestora la valoarea de înlocuire a
bunurilor respective

. Prin valoare de înlocuire se înţelege, în sensul normelor de inventariere, costul de achiziţie a bunului
respectiv la data constatării pagubei, cost care va cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă la care se
adaugă taxele nerecuperabile inclusiv TVA, cheltuieli de transport şi aprovizionare, precum şi alte
cheltuieli accesorii necesare pentru pentru punerea în stare de utilitate şi de intrare în gestiune a bunului
respectiv.
Student: Bolotă Teodora Specializare: Inginerie economic ă