Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare de laborator Nr.

2
Tema: Instrucțiunile if, case. Elaborarea și depanarea programelor.
Scopul lucrării:
- Utilizarea instrucțiunilor if, case la elaborarea programelor Pascal;
- Testarea programelor și analizarea rezultatelor, construirea schemelor
logice.
Itemi:
1. a) Elaborați un program care calculează valoarea funcției f definită pe
mulțimea numerelor reale, pentru un x citit de la tastatură:

f={
x, x < 0
0, 0 ≤ x ≤ 3
x − 3, x > 3

Programul:
Program Ionatan3;
var f,x: real;
begin
write('x='); readln (x);
if x<0 then f:=0 else
if x<3 then f:=0 else f:=sqr(x)*x;
writeln('f=',f);
readln;
end.
Consola:
x=200
Output:
x=200
f= 8.00000000000000E+006

Schema logica:

Start

Citeste f,x

if x<0 then f:=0 else


if x<3 then f:=0 else f:=sqr(x)*x;

Afiseaza f,x

Stop

1. b) Utilizînd instrucţiunea case, scrieţi un program care transformă


numerele zecimale 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, citite de la tastatură, în cifre
romane.

Program:
Program Ionatan4;
var x:integer;c:char;
begin
writeln('Introdu x');
read(x);
case x of
1:writeln('I');
5:writeln('V');
10:writeln('X');
50:writeln('L');
100:writeln('C');
500:writeln('D');
1000:writeln('M');
end;
readln;
end.
Consola:
Introdu x
1
Output:
Introdu x
1
I
Schema logica:

Start

Citeste x

Afiseaza ‘Introdu x’
1:writeln('I');
5:writeln('V');
10:writeln('X');
50:writeln('L');
100:writeln('C');
500:writeln('D');
1000:writeln('M');

Stop