Sunteți pe pagina 1din 3

Drept financiar 2017-2018 –IFR – Obligații fiscale – Intalnire 4

QAplicaţii practice

Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații. Motivați.


1. Soluția fiscală individuală anticipată este o modalitate de a asigura faptul că impunerea este neutră.
2. Impunerea în sistem forfetar nu respectă justețea impunerii.
3. Noțiunea de creanță fiscală are o dimensiune materială și o dimensiune procedurală.
4. Noțiunea de obligație fiscală are o dimensiune materială și o dimensiune procedurală.
5. Contribuabilul este titular de drepturi patrimoniale doar dacă a avut anterior obligații patrimoniale.
6. Impozitele directe sunt datorate exclusiv de persoanele juridice.
7. Persoanele fizice datorează impozite, doar dacă au fost autorizate pentru respectiva activitate.
8. Impozitul pe venit depinde ca formă de caracterul profesionalizat al activității.
9. TVA este un impozit indirect întrucât are legătură cu anumite bunuri.
10. Accizele circulă în regim suspensiv la fel ca și TVA, fiind plătite de suportatorul impunerii.
11. Unele impozite locale sunt gestionate într-un rol fiscal personal.
12. Impozitul pe spectacole este un impozit suportat de spectator.
13. Contribuțiile sociale se colectează în aceeași formă ca și impozitul pe venit, și anume exclusiv
autoimpunere.
14. Contribuabilul trebuie să aibă capacitate de exercițiu pentru a avea obligații fiscale.
15. Plătitorul este debitor față de organul fiscal, în sensul că poate fi executat silit pentru creanțele reținute și
nevărsate.
16. Impozitele se nasc la momentul realizării unei venit, unui profit ori a unui câștig.
17. Impozitele se nasc numai dacă patrimoniul crește.
18. Taxele se nasc întotdeauna când accesăm un serviciu public.
19. Obiectul impunerii poate fi un venit, un bun, prețul unui bun.
20. Obiectul impunerii se determină întotdeauna prin acordul de voință al contribuabilului.
21. Cota de impunere în sistemul fiscal român este unică.
22. Contribuabilul profesionist are obligații nepatrimoniale mai multe decât obligații patrimoniale.
23. Contribuabilul neprofesionist are obligații patrimoniale repetitive.
24. Conducerea de evidențe contabile este opțională pentru contribuabil, indiferent dacă este persoană
juridică ori persoană fizică.
25. Reținerea la sursă este posibilă și în cazul impozitelor datorate de persoanele juridice.
26. Stabilirea creanței fiscale se face de către contribuabil ori de către organul fiscal.
27. Titlul de creanță fiscală are efect constitutiv de drepturi dacă este emis de contribuabil și declarativ dacă e
emis de organul fiscal.
28. Contribuabilul poate fi sancționat pentru faptul de a limita afacerea sa la un anumit volum și a evita astfel
să datoreze creanțe fiscale.
29. Contribuabilul poate opta pentru a derula un comerț ca PFA ori SRL.
30. Simularea unui contract de prestări servicii pentru a plăti mai puțin impozit este permisă de legea fiscală.
Drept financiar – UAIC – Drept 2017-2018
Drept financiar 2017-2018 – U7-8 – Întâlnire 4

I. Indicaţi soluţia următoarelor speţe:

1. În fapt, s-a reţinut că M.S. are calitatea de arhitect, începând cu data de 1 iulie 2015. Acesta depune
declaraţie fiscală privind veniturile estimate (Formular 220) pentru 2015, pentru valoare de 10.000 lei la
data de 18 iulie 2015. Pe baza deciziei de impunere privind plăţi anticipate cu titlu de impozit pe venit
(Formular 260) emise de Administraţia finanţelor publice Bacău, plăteşte impozitul la data de 12.10.2015
şi 12.01.2016. În martie 2016, pe baza datelor din Registrul de încasări şi plăţi, M.S. determină un total
de venituri de 8.700 lei şi un total de cheltuieli deductibile de 1.900 lei.
 Indicaţi modul de stabilire a impozitului final datorat.

2. În urma inspecţiei fiscale, derulate de organul fiscal privind veniturile realizate în perioada 2012-2013,
s-a stabilit că numitul M.D. a realizat venituri din cultivarea şi valorificarea florilor în perioada aprilie -
iunie 2012. S-a mai reţinut că M.D., în realizarea activităţilor de cultivare, respectiv valorificare a florilor,
i-a angajat pe C.P. şi I.M., pe o durată de 3 luni, la data de 1 aprilie 2012 cu un salariu brut de 1000 lei /
lună, făcând plata primului salariu la data de 15 mai 2012. M.D. a depus declaraţii fiscale şi făcut plăţi
pentru impozitele şi contribuţiile reţinute la sursă, la data de 30 iunie 2012 şi la data de 24 iulie 2012.
Inspectorii fiscali au stabilit în sarcina lui M.D. prin decizie de impunere nr. (...)/3.05.2015, obligaţii
fiscale suplimentare, în cuantum de 768 lei, reprezentând impozit pe venitul din salarii şi contribuţii
sociale aferente. M.D. a depus contestaţie la organul fiscal, solicitând anularea deciziei de impunere.
 Identificaţi tipurile de impozit datorate în speţă
 Identificaţi titularul impunerii, faptul juridic generator al impunerii, cuantumul impunerii, cota
de impunere.
 Identificaţi numărul de declaraţii fiscale şi de plăţi efectuate.

3. În fapt, s-a reţinut în urma organizării unui concurs de către S.C. Joy S.A. s-au câştigat următoarele
premii: 20.000 lei M.B. şi 5000 lei M.M., minor în vârstă de 15 ani pe data de 25 aprilie 2014. Premianţii
şi-au ridicat premiile pe data de 15 mai. Societatea plătitoare a premiului a reţinut pentru fiecare
impozitul aferent şi anume: 5000 lei şi respectiv 2000 lei. S.C. Joy S.A. plăteşte impozitul pe data de 25
iulie 2014. Organul fiscal emite decizie de impunere pentru obligaţii fiscale accesorii: dobânzi şi
penalităţi de întârziere.
 Care este data exigibilităţii impozitului? Dar data scadenţei plăţii?
 Cine plăteşte acest impozit? Are temei reţinerea unei părţi din premii? Ilegalitatea intervenită?
 Este justificată obligarea la plata dobânzilor? Pentru ce termen?

4. În registrul de încasări şi plăţi, al lui C.C. avocat, în luna ianuarie 2015, apar următoarele operaţiuni:
Denumirea operaţiunii Document justificativ Încasare Plată
Onorariu contract 1/2015 Chitanţa nr. 625440 2000
Chirie ianuarie Factura nr. 574890 1000
Onorariu contract 2/2015 Chitanţa nr. 625441 3000
Contribuţii sistem de asigurări barou Chitanţa nr. 670002 500

1
Contribuții asigurări publice de sănătate Chitanța nr. XCV 44980298 500
Abonament Telefonie Factura nr. 007000890 500
Leasing autovehicul Chitanţa nr. 770402 2000
Abonament ziare Factura nr. 7890006 500
Asigurări de viaţă Chitanţa nr. 11700 1000
 Determinaţi baza impozabilă pentru luna ianuarie 2014.
 Dacă C.C. are şi venituri din cedarea folosinţei bunurilor - 12.000 lei, iar pentru veniturile din
avocatură sunt identice cu cele din ianuarie, care va fi impozitul anual datorat?
5. 1. În urma procesului de divizare parţială a SC DownSide SA au rezultat, şi societăţile SC. OneHOUSE
SA, SC TexHouse SA. Organele de inspecţie fiscală au apreciat că pentru perioada 2015-2016, societăţile
recurente nu au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pe care aveau obligaţia să le emită ca urmare a
încheierii unor contracte de închiriere pentru spaţiile aflate în proprietate. Au fost emise pentru SC.
OneHOUSE SA decizia de impunere nr. 822 din 24.06.2017, pentru suma de 7238 lei reprezentând
impozit pe profit şi 2657 lei, majorări şi penalităţi de întârziere, pentru SC TexHouse SA, decizia de
impunere nr. 882/17.07.2017, pentru suma de 1745 lei, impozit pe profit şi 875 lei, accesorii. În urma
contestaţiei administrative formulate, DGFP M a emis decizii prin care a respins contestaţiile ca
nefondate. În determinarea situaţiei fiscale a societăţilor, trebuie observat că aceste societăţi înfiinţate
în luna iulie 2014 nu au desfăşurat nici o activitate în perioada 2015-2016, având activitatea suspendată
prin înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului. În această perioadă pentru spaţiile proprietatea celor
două societăţi comerciale, SC DownSide SA a încheiat contracte de închiriere şi a facturat şi încasat
chiria.
a. Determinaţi legalitatea situaţiei fiscale reţinute.

2. Instanța de recurs a reținut în ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de investiţiile efectuate la


imobilul primit în comodat de către societate, este de observat că dispoziţiile aplicabile în cauză sunt
cele ale art. 28 alin. 1 şi 3 lit. „a” Cod fiscal; aceste cheltuieli reprezintă în înţelesul legii mijloace fixe
amortizabile. În contabilitate, însă societatea a înregistrat cheltuielile integral data plății investițiilor.
Instanța apreciază că procedura de deducere a acestor cheltuieli este cea prevăzută de art. 28 alin. 12
Cod fiscal, respectiv prin amortizarea fiscală, care urma a fi calculată pentru aceste investiţii, pe perioada
contractului de comodat încheiat de societate, nefiind aplicabilă procedura deducerii acestor cheltuieli
prin raportare la art. 25 alin. 4 Cod fiscal. (…) În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de deplasarea
administratorului societăţii împreună cu soţia acestuia în Honolulu, în vederea unei întâlniri profesionale
pe tema distribuţiei ţigărilor, Curtea a constat că reclamanta nu a prezentat în justificarea cheltuielilor
ocazionate cu această deplasare, necesitatea şi utilitatea sa, pentru activitatea societăţii. Astfel, pentru a
proba necesitatea deplasării în folosul societăţii, reclamanta avea obligaţia să prezinte eventualele
procese verbale încheiate cu potenţiali parteneri comerciali, scrisori de intenţie adresate acestora sau, în
ultimul rând, material documentar sau sinteze ale discuţiilor purtate cu prilejul acelei conferinţe. Simpla
prezentare a ordinului de deplasare ştampilat de către o societate comercială din Honolulu nu este de
natură a justifica de către reclamantă împrejurarea că, cheltuielile ocazionate cu această deplasare au
fost efectuate în scopul realizării de venituri impozabile. Referitor la cheltuielile înregistrare de către
societate de active corporale reprezentând contravaloare cadă hidromasaj „I.”, Curtea a apreciat că într-
adevăr, fără a contesta necesitatea unei asemenea achiziţii, respectiv a unei căzi de duş, în vederea
dotării unui sediu, nu se poate omite faptul că această cadă depăşeşte limitele unei dotări necesare şi
utile reprezentând în acest sens o cheltuială voluptorie şi implicit cheltuială care nu se încadrează în
ipoteza legală prevăzută de art. 25 alin. 1 Cod fiscal.
a. Determinaţi legalitatea situaţiei fiscale reţinute.